Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 8EYLUL1998SAL HABERLER Savaş'tan FP'lilere yanıt • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıta\ Cumhunyet Başsavcısı Vural Savaş. Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hapis cezasımn onanmasını ısteyen teblığnameyi basına dağıttığı için kendısmı eleştiren FP'lıler ve bazı yazarlara yaıut verdı. Sa%aş dün yaptığı açıklamada, "lnsan Haklan AvTupa Mahkemesı, ba^sa\ cılığımca düzenlenen teblığnamelerin 'gızlı' tutulmasmı. başka bir deyişle alenıvete ka\Tis.turulmamasını, 'adil yargılama hakkına aykın' saydığından. başsavcıJığımda hıçbır tebliğnamenın gızli tutulmadığını kamuoyuna duyurururrT dedı ODTÜ ekonomi kongresi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ODTÜ Ekonomık Araştırmalar Merkezi'nce düzenlenen"'Uluslararası Ekonomi Kongresf'nın bu yıl ikıncisi gerçekleştiriliyor. Kongrede, küreselleşmeden enflasyona, sa\ unma ekonomisinden dış ticarete. gümrük bırhğınden ulaştırma ekonomisine, sosyal güvenlik sistemlenne kadar ekonominın temelıni oluşturan konulann masaya yatınlacak. Uranyum operasyonu • İstanbul Haber Servisi - Nükleer sılah yapımında kullanılan 4.5 kilogram katı uranyum maddesinı, alıcı gibi da\ r ranan polislere satma>a kalkışan 3'ü Kazakistan, biri de Azerbaycan uyruklu toplam 8 kışı yakalandı. istanbul Mali Şube Müdürlüğü'nden dün yapılan açıklamada uranyumun, yasadışı yollarla Rusya'dan yurda sokulduğu belırtıldı İHD'den açıklama • İstanbul Haber Servisi - lnsan Haklan Derneğı İstanbul Şubesı Başkanı Ercan Kanar. şeytana taptıklan gerekçesiyle gözaltına alınan gençlere yapılan uygulamalann olduğunu belirterek ınsan onurunun, hak ve özgürlüklerinin ciddi şekılde ıhlal edıldığını bildirdı. Oüzeltme • Gazetemızm dünkü sa>ısında\eralan "Çıft 'lnizalı tşadamı" başlıklı haberde Basısen Genel Başkanı Metın Tiryakıoğlu'nun unvanı yanlışlıkla lş Bankası Yönetım Kurulu üyesı olarak yer almıştır. Düzeltir. özür dileriz. BM raporuna göre Türkiye'de okula gönderilmeyen kız çocuk oranı Iran'dan yüksek Okur-yazarhkta geıiyiz Gazetecı, Kadıköy-Beşiktaş semtlennde kıralık ev anyor. Tel: 0532 462 52 96 İETT kartımı kaybettim. hükümsüzdür. CA\ TUMBA YAPI^CKREDI KÜLTÜR SANAT YAY1NCIUK • Dünyada 1 milyar insan okuma-yazma bilmeden yaşarken Türkiye'de 10 milyon yetişkin okuma-yazma bilmiyor. Her dört kadmdan birinin okur-yazar olmadığı ülkemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bölge nüfusunun yüzde 55'i, Doğu Anadolu "da ise yüzde 42'si kendi adını bile yazamıyor. İstanbul Haber Servisi - 8 Eylül Dünya Okuma-Yazma Günü'nde dünyada 1 milyar, Türkiye'de 10 milyon yetişkin insan okuma- yazma bilmiyor. kitap ve gazetelere uzaktan ımrenerek bakıyor. 8 yıllık zorunlu kesintisız eğitıme geçen ülkemiz. okula başlama yaşı geldiği halde okula gönderilmeyen kız çocuklannın yüzde 29'luk oranıyla lran'dan bıle gen durumda yer alıyor. Bırleşmış Milletler Eğıtım Bılim ve Kültür Teşkilatı UNESCO tarafından 1989'da başlatılan 8 Eylül Dünya Okuma-Yazma Günü'nde, dünyadaki "okumaz - yazmazlann" üçte ikisi kadınlardan oluşuyor. Halen dünyada 1 milyar insan okuma-yazma bilmeden yaşarken resmı ıstatıstıklere göre Türkiye'de 10 mil>on yetişkin okuma-> azma bilmiyor. Her dört kadından birinin okur- yazar olmadığı ülkemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bölge nüfusunun yüzde 55"ı. Doğu Anadolu'da ıse yüzde 42'si kendi adını bıle yazamı>or. Birleşmış Milletler Uluslann Gelişmesı Raporu'na göre 8 yıllık zorunlu kesintisız eğitıme geçen ülkemiz. okula başlama >aşı geldığı halde okula gönderilme>en kız çocuklannın oranı yüzde 29 ile Iran. Irak, Bırleşık Arap Emirliklen ve Cezayir'den daha geri durumda yer alıyor. Türkiye'deki yüzde 29'luk okula göndenlmeyen kız çocuğu oranı, 2000'lı yıllarda okumaz-yazmaz kadın nüfusunu oluşturacak. Türkiye'de 6 yaşın üstündeki nüfusun okuma-yazma oranı yüzde 80'ı buluyor. Ancak okuma-yazma bilenlerin yüzde 57sinın ılkokul mezunu olması. yüzde 20'sının de ılkokul mezunu bıle olmaması düşündürücü. Türkiye'de 25 yaşın üstündekilerin okula devam ettığı ortalama süre 3.5 yıl düzeyinde seyrediyor. Anne-Çocuk Eğitimi Vakfı (AÇEV), tşlevsel Okur- Yazarlık Programı adıyla ilk kez bır sivil toplum örgütünce gerçeldeştirilen çalışmayla, 8 Eylül Dünya Okuma-Yazma Günü'nü ülke gündemine sokarak bır kamuoyu bilincı oluşturmayı hedefliyor. AÇEy Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Halk Eğitim Merkezleri ile işbırliği yaparak yetışkinlere yönelik okuma-yazma kurslan düzenliyor. İstanbul ve Mersın'de binlerce yetişkinin okur-yazar olmasını bu kurslarla sağlayan AÇEy 1999 yılında Gaziantep ve Izmir'de de okuma-yazma kurslan açmayı planlıyor. Metal-is 'Krizin faturası emekçiye çıkanlamaz' tstanbul Haber Servisi - DlSK'e baglı Temsılcıler Kurulu. uyuşmazlıkla sonuç- lanan grup toplusözleşme görüşmelerinde MESS tara- fından önerilen kısa sürelı ve telafı çalışması ile ücret- siz izın teklifinin metal ışçi- si açısından gre\ nedenı sa- yılacağını vurguladı. Maden-lş ve Otomobıl-Iş sendikalannın Bırleşık Me- tal-tş adı altında bırleşme- lerinın 5. yıldönümünde ls- tanbul'da toplanan Bırleşik Metal-lş Temsilciler Kurulu bir sonuç bildirisı yayımla- dı. Bildinde, semayenin dün- ya çapında egemenlığının anayasası demek olan olan MAI'nin emeğe, çevreye ve tüm ulusal degerlere düş- manlığın uluslararası belge- sı olarak dayatılmak ıstendı- ğine dıkkat çekıldı. Vergı Yasasj'nda yapılan değışıklikler ile emek kesı- mınin zarara uğratılmasının kabul edilebilir olmadığı \-ur- gulanan bildınde. "IMF ile yapılanyakm izlemeanlaşma- sı direktifleri doğrultusunda Gelir Vergisi indirimlerinirj geçmişe doğru işletilmemesi ile ücreüilerin 6 aşa \aran ge- lir kayıplanna uğranlmasL, \ergi poiitikasındaki adalet- âzJiği açıkçaortaya koyuyor" deruldi. Bildinde, uvıışmaz- lıkla sonuçlanan grup toplu iş sözleşmesıne değınilerek MESS'everılentekJıfte.ça- lışma ortamının insan onuru- na yakışır biçimde düzeltil- erek toplusözleşmeden ya- rarlanan işçi sayısının çoğal- ması ve satın alma gücünde- ki kayıplann telafisımn ıs- tendiğı vıırgulandı. Çobanoğlu. Fatoş Güne\ *eŞimşeL 'tal'un uııilenme işlemleri için başlattıklan kampanya hakkında bügi verdiler. (KAAN SAGANAK) Yılmaz Güney'in 'Yol' filmi Türkiye'de ilk kez yenilenerek gösterime giriyor Yapıtlan genç kuşaklara ulaşacak Kültür Servisi - 1982 yılında Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülü alan, YılmazGü- ney'in senaryosunu hapıshanede yazdıgı ve Şerif Gören'in yönet- tıği 'Yol' filmi. Türkiye sinema- lannda ilk kez kasım ayında gös- terime giriyor. Aradan geçen 17 yılda teknik yetersizlikler göste- ren film. gereklı onanmdan geç- tikten sonra izleyiciyle buluşa- cak. Fılmın onanmı Gören'ın de- netımınde fmaj Stüdyolan'nda gerçekleştinlecek. Güney'in geçirdiği 10 yıllık yasaklı dönem ve Türk filmleri- ne salon bulunamaması gıbi ne- denlerle bugüne dek kendi ülke- sınde gösterime giremeyen Yol 'un başrollerinde Tank Akan. Halil Ergün ve Necmettin Çobanoğlu \ar. Yılmaz Güney'in, montaj ve dublajıru sürgündeyken gerçekleş- tirdıği film. ses, efekt ve müzik- len de ele alınarak çağdaş teknık düzeye yükseltilecek. Günün ko- şullannda amatör bir kadronun üstlendiği dublaj, tiyatro oyun- culan tarafından yeniden yapıla- cak. Zülfîi Livaneü imzalı film müzıklerinin düzenlemelen de yenilenecek. Yol, Özen FünTin dağıtımıyla Türkıye'nın en bü- yük sinemalannda göstenlecek. Söz konusu yenileme işlemle- rinin 80 milyar lıraya ulaşan büt- çesinin oluşturulması ıçın Yıl- maz Güney Kültür v e Sanat Vak- fı tarafından bir kampanya başla- tıldı. Kampanya. geniş bır sanat- çı kitlesi. Sine-Sen ve Güney'in tüm sevenlennden destek görüyor. Kampanyanın, çeşitli fabrika- lardan ışçı gruplannın kendi ara- nlecek. Sine-Sen tarafından dü- zenlenen 'Yılmaz Güney'e Öz- lem' başlıklı geceye Nflüfer Ak- baL, Melike Demirağ.Cem Kara- ca. Muammer Ketencoğiu, Tun- cel Kurtiz, Sema, Ruhi Su Dost- lar Korosu, Yavuz Top ve Fatoş Güney. konuşmacı olarak da Ya- şar Yılmaz, Tank Akan, Demir- taş Ceyhun ve Halıl Ergün katı- lacaklar. Gecede. Güney'in fılm- lennden kesıtler sunulacak. Fi- 14.r» ölüm yıldönümü nedeniyle yann AKM'de 'Yılmaz Güney'e Özlem' başlıklı gece düzenleniyor. 19 Eylül'de ise Yedikule zindanlannda Yunanlı şarkıcı Manoli Rasuli'nin katılacağı bir konser yapılacak. Gelirler 'Yol'un onanmında kullamlacak. lannda para toplayarak yaptıkla- n katkılarla başladığını belirten FatoşGüney, Sine-Sen Başkanı ve Yol filmınin oyunculanndan Nec- mettin Çobanoğlu, ve sinema o>omcusu Berhan Şimşek. düzen- lenen basın toplantısmda kam- panya hakkında bilgi verdiler. Kampanyanın ilk etkinliğı. Gü- ney'in 14. ölüm yıldönümü nede- niyle yann AKM'de gerçekleşti- yatlan I. 2 ve 3 milyon olarak belirlenen biletler, Yılmaz Gü- ney Kültür ve Sanat Vakffndan temin edilebilecek. Kampanyanın ikinci etkınliği ıse 19 Eylül tarihinde gerçekleş- tirilecek. Yedikule zindanlannda düzenlenecek geceye katılacağı kesınleşen isim. Yunan şarkıcı Manoli Rasuti. Etkinliklerin tüm gelıri. Yol fılminin onanmı için kullamlacak. Yalnız bu gelırin, onanm masraflannın ancak 10'da birini karşılayacağı söyleniyor. Çobanoğlu toplantıda, Gü- ney'in yapıtlannın genç nesılle- re ulaştınlması için Sine-Sen ola- rak her zaman vakfa destek ola- caklannı. DtSK'e bağlı tüm sen- dikalann da etkinliklere destek vereceğini belirttı. Yol filminden sonra, sanatçının unutulmaz yapıtlanndan 'Du\«r'ı da önümüzdekı yıl izleyiciye ka- zandırmayı tasarladıklarmı söy- leyen Fatoş Güney. eşiyle ilgili görüşlerinı şöyledilegetirdi: "Yıl- maz Güney, sinema ve düşünce alanında uyuyan bir dcvdir. De- mokrasi ve insan haklan konu- sunda onuıiu bir mücadek vermiş- tir. Genç sinemacılann, Yılmaz Güney'in sinemasından kendile- rine bir ders çıkarmalannı umut ediyonım." Sinema oyuncusu Berhan Şım- şek de Yılmaz Güney sineması- nın. bu ülkenin derinliklerindekı güzellikleri anlattığını, Anadolu insanının sınemayı Yılmaz Güney fılmleriyle sevdiğini ve Yol'un, he- pimizin filmi olduğunu dile ge- tirdi. YAPI KREDI ARTS FESTIVAL YAPI KREDİ SANAT FESTİVALİ Iron Maiden 15 yıllık müzikal beraberlikleriyle dünyanın en önemli heavy metal gruplarından biri olan "Iron Maiden", dünya turnesi kapsamında ve ilk kez geleceği Istanbul'da müzikseverlerin kolay unutamayacağı ıkı konserle Cemil Topuzlu (Harbiye) Açıkhava Tiyatrosu'nda. Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Saat: 21.00 10.000.000 TL Bilet Satış Noktaları Galatasaray Yapı Kredı Kıtaöevı • Yapı Kredı Akmerkez Şubesı • Atatûrk Kultür Merkezı • Suadıye Vakkorama • Zıhnı Muzıkevı-Kadıköy Telefonla Rezervasyon (0212) 243 62 24 - 249 18 29 252 67 45 Internet Bilet Satışı http://www.superonlıne com/ykykultur Ögrencilere F, G, N re P bloklırında % 20 indirim uygulanır. (K^Nbr l9:Wto açtlacaktır) açıkhavada SİNEMA 8Sal, Evita 9 Çarşamba Cadı kazanı Saat:21.00 A K A D E M İ SANAT İLETİŞİMİ 25 1 1 2 9 9 DARUŞŞAFAKA ÇETİN BERKMEN SPOR TESİSLERİ M A S L A K NASUHİ YILMAZ RESİM SERGİSİ 4-21 Eylül 1998 Şehit Adem Yavuz sok. 12 Kızüay / ANKARA Başak Sigorta Sanat Galerisi, Başak Sigorta'nın bir kültür htemetidir. YEDIGÖLLER ^lefı fwrasoru ıçır or go*jr ÖOQ3 I t wjnuna ve yçtfr >^û tonunun aHS'nı ızleneye davet edı>oruz SAP/UMCA-ABANT GÖLCÛK-YEOİGÖLLER 11 2-13 EYLÜL CumartesJ'Pazar 1 şey Dahıl 20 000 000 TL SAFRANBOLU-AMASRA \ Ojnya fjJCLjrç* rvas I kent Sa'ranöoJu yuilerce yıl'rk I ur«ne sa^'p Amasra ve basıcxıian ile ; Devrek SfZie-f öeklryO' ! 25-27 EVLÜL Cuma-Pazar | Herşçy Dah,i. 21.750 000 TL IB^ÜEYJİ 19500000- : B/20 EYLUL ! 9 500 000 • •UNIK 20 EYLUL PAZAR ! B< yarca &rt\ BefTen oce yanca a I etiürı ve nasmav gau J ?e'ır 3» Orr jenn o-jjı NICAEA | Ogıe Yemea^ DaHJ 7 000 000 Ti. | İSTANBUL SEMT GEZİLERİ ^ :;fr-u sooooiKi Or 37'EYLİ SOÛOOOO f A P U I I I T U R İ Z M M v n l L L 0216-41897 73 Kültür Sanat ilanlarınız İçin: YILMAZ GUNEYV YAPIs f KREDi AKM BÜYÜK SALON 9 Eylül 1998 Saat: 19:30 YVUa GÜNEY KÜITÜR VE SANAT VAKFI Sıra seMer Cd. Selvı Han No.61 Zemın Kat Tet (0212) 252 25 44 / Fax (0212) 24513 04 NilüferAkbal Orhan Aydın Melike Demirağ Cem Karaca Muammer Ketencoğiu Tuncel Kurtiz ve Sema | "Şeyh Bedrettin Destam" Ruhi Su Dostlar Korosu Yavuz Top KONUŞMACILAR: Tarık Akan / Demirtaş Ceyhun Fatoş Güney/Halil Ergün/Yaşar Yılmaz Bilet Sıtif Yerleri: Yttmtz Güney KBItûr Smıt Vıkfı, AKM Gifeleri DÜZENLEYEN SİNE-SEN Demir: vahim bir olay Bağış toplayan çocuİdarm sorgusuna tepki • Karşıyaka'da kimsesiz çocuklar adına para toplayan 4 çocuğun karakolda sorgulanmasına, lnsan Haklan Derneği İzmir Şube Başkanı Ercan Demir tepki gösterdi. Çocuklann gözaltına ahnmalannın söz konusu olmadığını belirten İzmir Emniyet Müdürü Ahmet Demir, yasa gereği yardım toplamak için izin almanın şart olduğunu söyledi. tZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu)- Izmır'in Karşıya- ka ilçesinde kimsesiz çocuklar için bagış toplayan 4 çocu- ğun karakola götürülmesı ve sorgulanması olayı büyük tep- ki topladı. tzmir Emniyet Müdürü Ahmet Demir çocuk- lann gözaltına alınmadıgını. paralan neden topladıklannın sorulduğunu ve ailelerine teslım edıldiklerini, ancak yine de oiayın açıkJığa kavıışturulması için soruşturma açtırdı- ğını söyledi. Geçen cumartesi günü mevdana gelen olayda Karşıyaka Çarşısı'nda "bölücü örgüt adına para toplandığı" ıhba- n üzenne olay yerine giden ekıpler, kimsesiz çocuklar için bağış topladıkian nı söyleyen Y.D (14),B.K(U),A.U (ll)veC.Ç(ll)ad- lı kız çocuklannı "Bağışlannızı bek- liyoruz" yazılı kar- tonlanyla birlıkte Karşıyaka Merkez Karakolu'na götür- dü. Yapılan araştır- mada, küçüklerin kimsesiz çocuklara yardım etmek için para topladıkian ve ailelerinın haberle- ri olmadığı anlaşıl- dı. İzmir Emniyet Müdürü Ahmet Demir oluşan tep- kıler karşısında yaptığı açıkJamada çocuklann gözaltı- na alınmalarının sözkonusu olmadı- ğını belirterek şun- lan söyledi: "Yasa gereği yardım toplamak için izin alınması gerekiyor. Bu ço- cuklar, hiçbiryer- den izin almadan yardım toplama- ya kalkışmışlar. Şi- kayetleri değerlen- diren görevliler, çocuklan karako- la götiirerek. ne için yardım topla- dıklarını sormuş- lar. Çocuklar, kim- sesiz çocuklar ya- ranna yardım top- ladıklarını söyle- mişler. İlgililer, ço- cuklann ailelerini karakola çağıra- rak, > aptıkları iş- lerin yasal olma- dığını söyleyerek ailelerine teslim et- mişler. Çocuklar gözaltına alınma- mıştır. Ancak yi- ne de soruşturma açtırdım. Görevli- lerimizce çocukla- ra körii muamele yapılıp yapılmadı- ğı taraflar dinle- nerek aydınlana- cak. Konuyla ilgi- lenmek izere Em- niyet Müdür Yar- dımcısı Ihsan Ünal atanmıştır." Öte yandan, olay günü çocuklan teslim alan B.JC.'nın ba- bası Cumhur K.. Karşıyaka Emniyet Müdürü Ünsal Kaya'nın makamına gelerek olaya müdahale eden ıki amır ile yüz- leşti. Cumhur K., konunun basına böyle \ansımasının ken- disinden kaynaklanmadığını belirterek, "Çocuklan teslim alırken polislerin basına yansıdığı gibi bir davranışları söz konusu değildi" dedı. Amırler de vüzleşme sırasında kendilerinin çocuklara kesinlıkle kötü da\Tanmadığını, ken- dilerinin de çocuk sahıbı olduklannı. bu yaştakı çocuklara "terörist" denilemeyecek kadar meslekte tecrübelerinin bulunduğunu söylediler ve konunun tamamen izinsiz bağış toplama meseiesinin araştınlmasından ibaret olduğunu di- le getirdiler. Cenelge Vali Çakır'ın irtica uyansı İstanbul Haber Senisi- İstan- bul Valisi ErolÇakır, cumhuri- yet ve deviete yönelik tehlike- lerkarşısında, Atatürk ilke ve in- kılaplannm rehber almarak üî- keyi bölmek isteyenlere ve özel- likle irticaya karşı uyanık olun- masını istedi. Vali Erol Çakır dün kamu ku- ruluşlanna yazılı bir genelge gönderdi. Çakır, genelgede dev- let mekanizmasının daha sağ- lıklı işlemesi için gerekli gördü- ğü işlemleri şöyle sıraladı: - Rüşvet ve zimmet gibi ah- laksızlıklar cezasız kalmayacak. - Cumhuriyet ve devietimize yönelik tehlikeler karşısında Atatürk ilke ve inkılaplan reh- berimiz olacak; ülkeyi bölmek isteyenlere ve irticaya karşı uya- nık olunacaktır. - Belirienmiş mesai saatleri- ne nav*|«wiıkcek; lujık kw*f&, konusötıdaki yasât dtözeifeMe* ve emirlere kesinlıkle uyulacak; itaatsizliği görülenlere ceza- i müeyyidelerdeThal uygulana- cak; kamu personelinden bazen hizmet gereği fazla çalışma öz- verisi beklenebilecektir. - Personel ve evrak güvenli- ği ile binalann yangın ve sabo- taja karşı korunması mutlaka sağlanacak. bu durum amirler- ce sürekli denetlenecektir. - Medya mensuplanna, ifa et- tikleri önemli görev göz önüne alınarak her türlü kolaylık ve yardım sağlanacak, kamuoyu ve basın aracılığı ile bilgilendir- mek ve basının çahşmalanru ko- laylaştırmak amacıyla, valilik basın ve halkla ilişkilermüdür- iöğünün etJdnliğine yardımcı olunacaktır. - Tüm kamu kurum ve kuru- luşlarmda tasarruflara özen gös- tenlecek; resmi araçlarözel iş- lerde kullanılmayacaktır. - Tüm kamu görevlileri ögren- dikleri ya da bilgi sahibı olduk- lan suçlan ilgili mercilere haber vermek zorundadır. ECumhuriyet kitap kulübü Taksim Sergi Salonu EYLÜL AY! ETKİNLİKLİ 9 Eylül Çarşamba Saat 18 00-20 00 FAIKA SARP AYDILGE SARP Kitaplarını ımzalayacaklar ve okurlarıyla söyleşecekler. Istıklal Cad. (Aksanat karşısı) Taksim Tel:252 38 81/82
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog