Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

8EYLUL1998SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER HalukGerger- Tahliye yok. Gerger serbest kalamayacak • ANKARA (IBA)- Gazetecı-yazar Doç. Dr. Haluk Gerger. Güdül Cezaevinde lOaylık cezasını tamamlamasına karşm bugün tahliye edilemevecek. Sarı basın kartı sahıbi gazeteci-yazar Doç. Or. Gerger. kapatılan Evrensel gazetesindeki. olağanüstü hal uygulamasını eleştirdıgi "OHAL ve Çekiç Güç" başlıkh yazısından dolayı 20 ay hapis cezası alması nedeniyle cezaevinden çıkamıyor. Başka ceza almaması halinde 2000 yılının Şubat ayında tahliye edilmesi beklenen Doç. Dr. Gerger, yaptığı açıklamada "Ülkeyi yönetemeyen rejim, çareyi anti-demokratik baskılarda \e devlet teröründe anyor" dedi. Muğla Defterdan'na tahliye yok • tZ.MİK (Cumhuriyet Ege Biirosu) - ktanbul 7. tcra Dairesi memurlanndan Ahmet Özçelik'i, Ula Mal Müdürlüğü'ne sahte belgelerle atayarak dev leti 2.8 trilyon lira dolandırmaya kalkışan ve son anda yakalanan çete elemanlan ile ilgili fezlekenin bir hafta içinde hazırlanacaği açıklandı. Muğla Defterdan Naci Yjjma^'ın jahliye talebinin re'dfîedildifini belirlçn.Ula lj, Cumhurjyet Savcısı Irfan Neiş, sanıkJann bir kısrrunın Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir kısmının da tzmir DGM'de yargılanacaklannı söyledi. İHL müdiipü görevden alındı • ANKARA (AA) - Kara çarşaflı öğretmenlerin gösten yaptığı Ankara Tevfik llen lnıam Hatip Lisesi Müdürü Hamit Karadeniz, kılık-kıyafet yönetmeliğini uygulamadığı gerekçesiyle açılan soruşturma sonucu görevınden alındı. Ankara Milli Eğitim Müdürlügü ilköğretim müfettişleri, okullarda yaptıklan denetimler sonucunda Tevfik llen Imam Hatip Lisesi ile Demetevler Imam Hatip Lisesi yöneticilerinin, kılık kıyafet yönetmeliğine uymayan öğretmenlere göz yumduklannı, haklannda işlem yapmadıklannı belirledi. Karadeniz, kılık- kıyafet yönetmeliğini uygulamadığı ve basma izinsiz demeç \erdiği gerekçesiyle açılan soruşturma sonucunda görevden alındı. Halil Sönmez gönevden alındı • İstanbul Haber Senisi - Özelleştiıme hazırlıklan süren SEKA'da Genel Müdür Halil Sönmez. Özelleştiıme İdaresi Başkanlığı'nca görevinden alındı. Sönmez'in yerine Kurtcebe Gürkan atandı. Avukat cinayeti • GAZİANTEP (Cumhuriyet) - Gaziantep Barosu avukatlanndan Burhan Veli Torun'u öldürttükleri gerekçesiyle tutuklu Mehmet Ali Yaprak. Hasan Nehir \e \evzat Aşkın'ın yargılanmalanna devam edildi. 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan dünkü oturuma. 5 yıl hapse mahkûm edilen. ancak cezalan "artınlmasr' istemiyle Yargıtay tarafından bozulan tutuklu sanıklar Yaprak, Nehir ve Aşkın hazır bulundu. Mahkeme. öldürülen avukatm eşi Nevin Torun'un. Yargıtay karanna ilışkin görüşünün alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi. CHP, Türkiye Projesi'nde yer alan 'Ulusal Sağlık Sistemi Modeli'ni açıkladı Mezara dek sagkk güvencesiANKARA (Cum- huriyet Biirosu) - CHP. "Türkiye Pro- jesi" kapsamında yer alan "Llusal Sağlık Sistemi Mode- li" (USSIM) raporunu açıkladı. Rapor. hastalık nedenlerinı orta- dan kaldırmaya çalışarak hastalık riskinın azaltılmasını sağlamaya yöneiik hizmetleri temel alıyor. CHP MYK üyesi Enis Tütüncü. hastanın doktor ve hastane ile olan para ilişkisinin ortadan kaldınla- cağını belirterek, "Arıa rahminden mezara kadarsağlıkgüvencesi sağ- layacağız" dedı. "USSİM, dim CHP Genel Baş- kan Yardımcısı Bülent Tanla. An- talya milletvekili BekirKumbul ve çok sayıda sağlık kuruluşunun temsilcilerinin de katıldığı basın toplantısıyla kamuoyuna duyurul- du. Proje çalışma grubunun baş- kanlığını yürüten Tütüncü. toplan- tıda yaptığı konuşmada, Türki- ye'de sağlık alanında "sistemsiz- lik" bulunduğunu belirterek, ha- zırladıklan projeyle bunu ortadan kaldırmay ı amaçladıklannı bildir- di. Tütüncü tüm sağlık birimlerinin özerkleştirileceğini. toplumsallaş- tınlacağını belirterek. "Bunasiya- setin gölgesi kesinlikle düşmeye- cek" diye konuştu. Tütüncü. L'S- SİM ile getirmeyi amaçladıkları yenilikleri şöyle sıraladı: • Sağlık alanına bütçeden ayn- lan pay 5 vıl içinde yüzde 7'den yüzde 12'ye çıkanlacak. Koşulla- nn uygun olması durumunda bu pay daha da arttınlabilecek. • Finansman ve hizmet ayn ay- n örgütlenecek. • Temel sağlık ve birinci basa- mak ile koruyucu sağlık hizmetle- ri ilke olarak tüm yurttaşlara para- sız sunulmak üzere yeniden yapılandınlacak. • Türkiye'nin sağlık envanteri çıkanlacak, temel sağlık sorunla- nnın odak noktasına inilerek, ön- görülen modele uygun "Toplumsal Sağhk Ana Planlan" hazırlanacak. • Avlu tipi sağlık yerleşimleri. "şifa aviulan" oluşturulacak, sağ- lık turizminin her yönüyle gelişti- rilip desteklenmesi sağlanacak. •Hastaneler. mülkiyeti ilgili ku- rum ve kuruluşlarda kalmak koşu- luyla, tümüyle özerkleştirilecek. Toplumsallaştınlan saf lık birimle- rinin tüm sosyal taraflannın dene- timi ve karar süreçleri katılıma açı- lacak. Tüm tesisler ISO 9000 normlanna göre yapılandınlacak. • Hasta haklan ile hekım \ e sağ- lık personelinin haklan aynı düz- lemde ele alınacak; tıp hukuku iş- levselleştirilecek, Adli Tıp Kuru- mu güçlendirilecek. Yeni bir hareket baslatıldı FP'de 'muhalif ekipler' artıyor SEBAHAT KARAKOVTJN ANKARA-RP'ninka- patılması sürecindebaşla- yan iç tartışmalar ve öze- lestiri FP'de devam eder- ken. parti içindeki muha- lefet cephesi giderek ge- nışliyor. İstanbul Büyük- şehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ön- derliğindeki muhalıf cep- henin yanı sıra RP'de po- litika yapmayan. ancak daha sonra FP'ye katıian isimlerde yeni bir hareket başlattı. Kısa sürede FP Genel Başkanı Recai Ku- tan'ın yakın çe\ resinde y- er alan Cemil Çiçek, Nev- zat Yalçıntaş, .Ali Coşkun veNazfalbcakgibı isimler, FP'nin RP'den farklı bir çizgiye oturmasında ve partinin merkeze çekilme- sinde ısrarlı. FP'de bir süreden beri devam eden değişim tar- tışmalan, geçen hafta ya- pılan Kızılcahamam kam- pının da temel konusu ol- du. FP'de liderlik mücade- lesini, hakkında verilen mahkûmıyet cezasıyla îl- gjj.i Vargrtay karan kesıfr" leşinceye kadar askıya alan Erdoğan'a destek ve- ren milletvekilleri de be- lirsizlik içinde. RP döne- minde yapılan yanlışlann FP'de de tekrarlanmasın- dan ve aktif bir politika iz- lenilememesinden şikâ- yetçi olarak parti yöneti- mini sert dille eleştiren ge- nel başkan yardımcısı Ay- dın Menderes, milletvekil- lerinden destek buldu. Recai Kutan, Kızılcaha- mam'daki açıklamalanyla DYP ile fiilen ittifak kur- duklan yönünde mesaj verdi. Toplantılarda "Eğer secimdeyüzde20dvannda oy ahrsak iktidar olmamız mümkün değil. Sendikacı- lar. örgütter, diğer partileri baskj alüna alacaklar. Ağıriıkh olarak ANAP ve DSP'vieteştirecegiz" diyen Kutan. böylece DYP lideri Tansu ÇUIerin Yüce Di- van'a göndenlmesıne onay vermeyeceklerini ortaya koydu. Milletvekilleri bu konuşmalardan, seçimden sonra iktidar olanağı bul- mak ıçın "ÇUlerhakkmda- ki raporlan tam kadro ka- nlarakreddetmeterigerejk- tiğT sonucunu çıkardılar. ÇtZMEDEN YUKARI MUSA KART Cumhurbaşkanı Demirel'e yan başkanlık sistemi önerisinin gerçekleşmesi olanaksız Gndoruk'un plaımıa TBMM engefiANKARA (Cumhuriyet Büro- su)-DTP Genel Başkanı Hüsamet- tin Cindonık'un. "genel seçimk- rûı 1999 yılı Kasunı'nda yapılma- sı, Cumhurbaşkanı Süleyman De- mirel'in de süresi bitmeden istifa ederekyan başkanlık sisteminin ilk cumhurbaşkanı adavi olarak seci- me ginnesi" önerisi: şu andakı par- lamento antmetiği içinde bu yön- de bir anayasa değişikliği gerçek- leştirilemeyeceğinden "yaşamage- çirilmesi olanaksı/" bulundu. DYP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Ekinci, "Cindoruk, kurtar beni baba, atün ateşe, diyor. Ana- yasa nasıl değişecek, çağmyonun • DYP'li Ekinci: Cindoruk, kurtar beni baba, diyor. • FP'li Şener: Cindoruk zaman kazanmaya çalışıyor • ANAP'lı Dedelek: Öyle pat diye sistem değiştirilmez. ama,ov r unyoksenin'"dedı. ANAP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Dedelek. "Orurmuş bir sistem var. öyle pat diye başkanlık sistemine atlanmaz. Lstelik bunun FP'ye karşı onlem gibi ortav-a konması çok yannş" diye konuştu. TBMM'nin gelecek yıl nisan ayında yerel ve genel seçimlerin birlikte yapılması karannın değiş- tirilmesi için çeşitli çevTeler yoğun çaba gösterirken; DTP lideri Cin- doruk'un yan başkanlık sistemine geçilerek Cumhurbaşkanı Demi- rel'in istediği partiden cumhurbaş- kanı ada> ı olması önerisi yeni bir tarrtşma yarattı. DYP Genel Baş- kan Yardımcısı Hasan Ekinci. bu öneriyi "Cindoruk, S.O.S. veriyor, imdat çağnsında bulunuyor" diye değerlendirdi. Cindoruk'un "Kur- tar beni baba" dediğini sav unan Ekinci şunlan söyledi: "Seçimler ertelensin, dedi bü- tün partiler. hayır olmaz. karsılığı- nı verdi. Şimdi ne yapsuı? Partisi dağılmak üzere. seçinitere gireme- yecek. Milletvekilleri yeranyor. Se- çim de ertelenmeyecek. Meclis bu karan aldıktan sonra geri adım atarsa. o parlamentoya küit vııru- lur. mevdanlara çüalamaz. Şimdi Cindoruk sıkışü, yeniden gündemi değişrirmek istiyor. 'Baba, in aşa- ğı, kurtar beni' diyor. " Ekinci. Cindoruk'un "FP'nin önünü Demirel kesebüîr'' sözleriy- le ilgili olarak da. "Daha önce de vardı. kesebildi mi? MSP ile ortak olduk, kesebildik mi" değerlendir- mesinı yaptı. ANAP Genel Baş- kan Yardımcısı Yaşar Dedelek de, Demirel'in adının "FP'yekarşı ön- lem" olarak ortaya konmasının yanhş olduğunu söyledi. Dedelek, "RP geldiği noktava nasıl geldiyse. o volla oradan uzaklaşnnhr. ne or- du ne de başka bir güçle oradan uzaklaştınlabilir. RP sandıkta yok edilmeli. Bu tür açıklamalar. Cum- hurbaşkanhğı makamının vıpranl- ması v önünde hatalı sözlerdir" de- di. CHP'den fıkralı muhalefet ANKARA (ANKA) -CHP Genel Merkezi'nin ardından partinin Kocaeli Bekirpaşa belde örgü- tü de tntemefte web sitesi açarak, "Fıkralı muha- lefete" başladı. Bekirpaşa belde örgütünün web sayfasında Mesut Yılmaz, Tansu CiUer ve Kenan Evren fıkralan yer aldı. Sitede aynca. bir de Türk siyasal yaşamıyla ügili ">btsuziuk Testi" gerçek- leştirildi. CHP Bekirpaşa belde örgütünün "wwwxhp-beldrpasaorg.tr'' adresinde bulunan yüksek teknolojili web sayfasında partinin yöre- sel örgüt yöneticüeri, bölgemilletvekilleri hakkın- daki biigiler. ayın etkinlikleri, ayın getirdikleri. Cumhuriyet tarihinde bu ay gjbi bölümler yer alı- yor. vveb sayfasında yer alan "Küttür sanat" bö- lümünde ANAP ve Başbakan Yıbnaz'la ilgili fik- ralara yer verildi. Sitede yer alan fikralardan ba- zılan şöyle: tyimserler, kötümserler: Mesut Yıl- maz, Amerikalı bir işadamı ile konuşuyordu. Işa- danıı "Sizin durumunuz biraz kanşık" dedi. "Sa- nayicikrini/ ne yapıyor*' diye sorunca Mesut Yıl- maz. şu yarutı verdi: "İyimserter İngili/re öğreni- TOrlar, kötümserter de Arapça—" Mısın Bir Kara- denizgezisi sırasında Yılmaz'a mısu' unundanya- pıfemşekmek ikram etmişier. Çok güzel demiş. Bu ne unundan yapılıyor? Mıstr unundan... Ve Yıl- maz, hayretini dile getirmiş: "Yahu bu Mısırtılar ne güzel un yapıyorlar be!" Ceza: Mesut Yılmaz bir gün vapura binmiş. Ka- raköy"den Kadıköy'e gidiyormuş. Bir ara kaptanı yanına çağırarak. "Bu vapurda şu anda kac ydcu var?'' demiş. Kaptan. "Yüz yoteu efemdnnJ" di- ye cevap vermiş. "Yaaa.öyle mi? Bunlann sekse- nini derfaal denize aün" demiş. 'Ama neden?' di- ye sorulunca da Yılmaz şu yanıtı vermiş: "ÇBD- kü26\îartv*relseçimk.'rindeheryüzkişidensek- seni bana o\ vermemişti." Sitedeki fikralardan eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren de nasibini aldı. Kenan EvTen hakkında da şu fikralara yer verildi: Evren'e sormuşlar "GeneraBer darbetere ne- den bu kadar meraklı olu\t)riar?" diye. "VanA- yorsmıuz'' demiş Evren. "GeneraBer hiç de dar- betere merakJı değfl." Arkasmdan da eklemiş: •'Meselabenim bildiğim bir'General Elektrik' var ki, havaünda hiç darbeye teşebbüs etmemistir." Neden: 12 Eylül'ün gerçek nedenıni. sonuçla- nna bakarak, bir türlü anlayamayan bir vatandaş Evren'e sorar: "Paşam. sahi siz bu 12 Eylül'ü Id- me karşı yaptBHz?" EvTen. karşıhk verir: "•Vaia doğrusunu istersen ben de peki>i hadrlamıyorum. POLTIİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Demokrasi KahramanlarıL CHP lideri Deniz Baykal'ın açıklaması ilginçti: "Herkesin ideal bir seçim tarihi olabilir. Ama orta- da Meclis'in bir karan var..." Başbakan Mesut Yılmaz'ın Gaziantep'te yaptığı konuşmayla başlayan 'seçim tartışması' giderek bü- yüyor. Tansu Çiller'den Recai Kutan'a dek 'erken seçim yanlılan' yeri göğü inletiyor... Sahte demokratlar ortalıkta dolaşırken bakın ne- ler söylüyorlar: "Demokrasiye halkımızla birlikte sahip çıkıyoruz!" Sevsinler sizi! Ortada Meclis kararı dururken bu seçim tartışma- sı nereden çıktı? Demokratikleşmeden bir haber yok, seçim yasası yerti yerinde!.. O zaman ne olacak? Izlediğimiz kadarıyla halkın politikacıya güveni kaf- mamış... Memur, esnaf, işçi, üretici, emekli, dul, yetim perî-* şan!.. :• Sol darmadağın olmuş; merkez sağda ANAP-DYP savaşımı sürüyor... Dinci örgütlenme tam gaz!.. Rusya'yı sarsan ekonomik bunalım Türkiye'yi de etkilemıyor mu? Çeteler devleti kuşatmış, politikacıyla iş bitiriyor.... Mesut Bey ise seçim tartışmalarında şaşırtıcı birtu- tum sergiliyor: t "Seçimin ertelenmesi için CHP öneri getirirse de-' ğertendiririz..." Özelleştirmede yaşananları kimse görmüyor, wt- gunu, soygunu siyasal erk sanki destekliyor... ^ Kafamda bir soru var: '' "Seçim yasası değişmeden, bir erken seçim ü/fre^ yi kaosa sürüklemez mi?" '-; Bu arada Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklama-1 ' sı da beni hayli kuşkulandırdı: "Herkes silah taşımalı!.." .*» Bir belirsizlik ortamına sürüklenmek kimlerin işiriÖ yarar? *> Türkiye'de siyaset bu denli puslanmamıştı bugüntf dek... S ••• Jf-î Halk soldan umudunu kesti mi? S' Bu soru yıllardan beri ortaya atılıyor... > ^ 1991 seçimlerinden sonra DYP-SHP ortaklığı I*- J min işine yaradı? • Turgut Özal'ın ölümüyle Süleyman Demirel Curtt'j hurbaşkanı oldu, Tansu Çiller de DYP Genel Başkan nı seçilip Başbakanlık koltuğuna oturdu... ANAP-DYP çatışması 1993 yılından beri sürüp gK diyor... JL> Bu çatışma ideolojik midir? >h Hayııi î-i Ya nedir? .' i Çıkar çatışması... < ANAP ve DYP kadrolan 'aynı düşünce'nin ürünü: kişilerce yönetiliyor bugün... Ülkü Ocaklan'nın eski şube başkanlarından Ab 1 dullah Kederoğlu'nu tanır mısınız? Işte size bir belge: r 26 Nisan 1976 günü Fındıkzade'de Abdullah Kş-, deroğlu'na ait 34 LY 551 plakalı Murat marka otomoî bikden, solcu öğrencilerin kaldığı Niğde Öğrenci Yur,-» du'na ateş açılır. Bunun üzerine Niğde ve Sakaryrf yurtlannda kaian öğrenciler arasında karşılıklı silahllf! patlar. Çok sayıda öğrenci yaralanır, otomobilde bu-- iunan GüngörTaşlı, Fevzi Azırcı'nın öldüriilmesi ola- yına karışır, Yıldınm Küçük'le birlikte yargılanır. Ab- dullah Kederoğlu ise bir türlü bulunamaz... Acaba Abdullah Kederoğlu şimdi nerede? DYP İstanbul ll Yönetim Kurulu üyesidir, Meral Ak- şener'in sağ koludur... Şimdi bir soru daha: ; Faik Içmeli kimdir? DYP İstanbul il sekreteridir, Rash TV baskınını az- mettiren kişi olduğu öne sürülmektedir!.. 27 Ocak 1975 günu Fikirtepe'deki Atatürk Eğitim Enstitüsü'ne silahlı saldırıda silahla yakalanmıştır. Ya- nında arkadaşı Mustafa Özcan da vardır. ilk duruş- mada tutuklanır. Daha sonra kefaletle serbest bırakı- lır. Ardından çok sayıda silahlı eyleme katıldığı sapta- nır... Faik Içmeli, Birinci Bülent Ecevit Hükümeti döne- minde ünlenmiştir. MHP İstanbul Gençlik Kolu Baş- kanlığı, Kartal Ülkücü Işçiler Derneği Başkanlığı ve bir ara MHP İstanbul ll Başkanlığı yapmıştır... Faik Içmeli işçi olarak girdiği TEKEL'de müdür yar- dımcılığına dek yükselmiştir... Ne diyor DYP lideri Çiller: "Demokrasi için çetelerle savaşıyorum..." Güler misiniz, ağlar mısınız? • • • CHP lideri Baykal diyor ki: "Bazılannın beğenmediği tarihte bir seçim yap- mak, yapılmayacak bir seçimden iyidir..." Deniz Baykal, bu noktada haklıdır... Çünkü 18 Nisan 1999'da seçim yapılacağı karan Meclis'ten geçmiştir... Ama bu seçim neyi değiştirecektir? Onun için bu konu ANAP tarafından yeniden Mec- lis'e getirilmeli, seçim yasası değiştirilmelidir... Çeteler arasındaki hesaplaşmanın siyasetin de içi- ne girdiği, daha önce belirttiğimiz gibi ANAP-DYP ça- tışmasının ideolojik yanı olmadığı apaçık ortadadır... Olağandışı bir hükümet Türkiye'yi bir çıkmaz so- kağasürükler... ^ hckayatg posta.cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 UZ YAZII ORHAN BİRGİT İç politikamızdaki belirsizlik durumunun asıl kaynağı, genel seçimlerin yerel se- çimlerle birlikte yapılıp yapılmayacağının neden olduğu tartışmalara dayanıyor. Bu tartışmalar, pariamentonun çalışma- larına ara vermesi üzerine bir ölçüde du- rulurgibiolmuştu ki, Başbakan'ınGüney- doğu gezisinde uğradığı Gaziantep'in Bü- yükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan, tören kürsüsündeki konuşmasında Me- sut Yılmaz'dan iki seçimin bir arada ya- pılmasından vazgeçmesini istedi. Celal Doğan gibi Cumhuriyet Halk Par- tisi'nin 1980 öncesinde parlamenterlik yapmış, 68 öğrenci hareketlerinde ismi olan deneyimli bir üyesinin bu önerisini Başbakan değerlendirmekten geri dur- muyor. Erken seçimden çıkar umanlar is- terlerse, Meclis'in yenileme karannı tartış- maya hazır olduklarını söylüyor. Mesut Yılmaz'ın isimlendirmeden yap- tığı göndermedeki kişi CHP Genel Başka- nı Deniz Baykal. Böylece çoğu kimsenin gözünden ka- çan bir durum oluşuyor. CHP'Iİ bir politikacının bilinçli olarak Başbakan'a gönderdiği pas ile Baykal'ın beklediği kaleye çekilen bir şu- tun yeniden alevlendirdiği se- çim tartışmaları iç politikamızı renklendiriyor. Baykal cephesinde bu renkli tartışma- lar için çeşitli yorumlar var. En başta ken- disi, Yılmaz'ın başkalarının arkasına sak- lanmadan düşündüklerini açıkça söyle- mesi gerektiği yolunda demeçler veriyor. Ardından Atila Sav, erken seçim kararın- dan geri dönülmesi için verilecek bir öner- genin CHP tarafından reddedileceğini söylüyor. Ama hiçbir CHP yetkilisi, Celal Doğan'ın bir başka partinin genel başka- nına açık açık seçimleri ertelemek gerek- tiği yolundaki kürsü konuşmasından do- layı uyanda bulunmaya cesaret edemi- yor. Edemiyor, çünkü Doğan CHP içinde öyle sıradan bir üye konumunda bulun- muyor. Once partinin üç büyükşehir belediye başkanlığından birinin koltuğuna sahip. Dahası, Baykal'ı bundan tamamı tama- mına altı yıl önce, 9 Eylül 1992'de yeniden açılan CHP için toplanan kurultayda ge- nel başkanlığa taşıyan gücün kurmayları arasında bulunuyor. Doğan'ın, son kurul- Seçim Tartışmalan... tayda da Baykal'a oy verdiği biliniyor. Bunlardan daha da önemlisi, Türkiye'yi bir kaosa sokacağı yolunda tartışmalara kaynak olan seçimlerin erkene alınması için Cumhuriyet Halk Partisi Parti Mecli- si'nin olumlu ya da olumsuz bir kararının ortada olmayışı. Yani Baykal, kendi akJına eseni parti gö- rüşü gibi parlamentoya taşımakta nasıl kendisini özgür hissediyorsa, Doğan da Gaziantep'teki tören kürsüsünde esinlen- diği bir düşünceyi başka bir partinin lide- rine bir yurttaş önerisi olarak öylece taşı- mış oluyor. Hatırlarsınız. Meclis tatile girmeden seçimlerin öne alınması kararı görüşülürken Mehmet Moğultay, Seyfi Oktay gibi, Ercan Ka- rakaş gibi, o tarihte istifasını vermemiş olan Aydın Güven Gürkan gibi kimi mil- letvekilleri erken bir seçimin hem ülke için hem de CHP için yarar yerine zarar geti- receğini söylemek istemişlerdi. Ama Baykal oralı değildi. O "düşükpro- filli hükümet" modeline sıkı sı- kıya sarılmış, rüzgârın partinin yelkenlerini doldurmakta ol- duğunu düşünerek bir gece kendisine gelen vahyi siyaset yaşamımız- da eylemleştirmekte ısrar ediyordu. Şimdi kendisinden ve Fazlıyol'culardan başka herkes bir erken genel seçimin Tür- kiye'ye vereceği zararlan anlatmak için seferber halde. Cumhuriyet Halk Parti- si'nde genel başkanlık koltuğunda altıncı yılını doldururken, Atatürk'lerin Inönü'le- rin, Ecevit'lerin partisini nereden alıp ne- reye götürdüğünün muhasebesini birya- na bırakıp "düşük profilli hükümet" için ıs- rarını sürdürüyor. Yani açık açık Türkiye'yi iki ay sonra bir bunalıma doğru götürmekte ısrar ediyor. Bu ısrarı, seçimlerin erken ya da zama- nında yapılması tartışmasından daha önemli gören siyaset adamı Bülent Ece- vit'tir. Ecevit, bugün için seçimlerin yenilen- mesine karar alınmasından sonra nelerin yapılabileceğini, nelerin ise yapılamaya- cağını açık açık söylüyor. Söylediklerinin sonuç bölümünü iki bölümde özetlemek olası: *! • Baykal'dan 2000 yılına kadar bu hijs kümeti dışarıdan desteklemesini istemete haksızlık olur. • CHP Genel Başkanı, şayet seçimle,«. rin nisanda yapılmasından vazgeçmek işr, tiyorsa, öncelikle "düşükprofilli hükümetû, modeli önerisini geri almalıdır. /•, Ecevit, birinci bölümdeki saptama ile; olayateşhisteki objektifliğini ortaya koyu-, yor. Ikinci paragrafta ise CHP ile olası biç masaya oturmanın önkoşulunu... ,; Ve Milliyet muhabiri Cengiz Kuşçuoğ- lu'nun sorusunu yanıtlayarak CHP'ye h^, kapı aralıyor: ,? "Baykal, 'düşük profilli hükümet' komer: disinden vazgeçerse, CHP'yi koalisyorj nun dördüncü üyeliğine daveti düşüiTr- mek..."CHP'nin, "tekadam"partisi olup; olmadığını, bu önerinin yetkili organlarda görüşülüp görüşülmemesi gösterecek. Tabii "Parti Meclisi" kurumunun yeni CHP'de bir levhadan ibaret olup olmadjı-, ğını da! ••+', Faks: 0 212 - 677 07 62. E-Mail: obirgitg posta.cumhuriyet.com.tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog