Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

8 CYLÖL1998SAU • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAM 17 GUNCELcÜNEYT ARCAYLREK • BaşUrafı 1. Sayfada netıcı kadrolar yetıştıremedık Uluscl savaş kadroları teker teker tukendı. So- nuncusj Ismet inonıi ıdı Inonu de gıttıkten son- ra yan Islamcı, yarı Batılı lıder kadrolarıyla çalkala- nıp durduk. Ta kı REFAHYOL'a dek' Bu kuçuk notlan Cindoruk'un sıyasal açmazdan kurtulabılmemız ıçın one surduğu "tek çıkış yolu" anımsatıyor Kocademokrat Cındoajk, tek çıkış yolunu şu ıfa- delerle gosterıyor "Seçım bır şeyı değıştırmez Sadecebazı kışılergıder, başka kışılergelır" Adın- da demokrat sozcuğu olan, demokrat olduğunu savlayan demokrat lıderın demokrası goruşu de ış- tebu Cumhurbaşkanı'nın 75. yaşından sonrakı ıkba- lını hazıriamaya neredeyse baş koyduğu ızlenımı- nı veren bu ganpsenecek cumlelerın sahıbı Cındo- ruk ve DemireJ'le onca anılar da, boylece yenıden belleklerın kuytu koşelerınden gun ışığına çıkıyor Demırel'ın Mayıs 1993'te Cumhurbaşkanı seçıl- mesınden öncekı gunlerdı, Cındoruk soze "Demı- rel uzmanı" olduğunu soyleyerek başlar ve Cum- hurbaşkanı seçılecek olan Demırel'ın tarafsız ka- lamayacağını, partı ve hukumet ışlerıne karışaca- ğını one surerdı Bu nedenle Demırel'den sonra partıye lıder ve başbakan olmayı asla yeğlemedı- ğını yınelerdı Demırel de Cındoruk uzmanıydı Dışa karşı "sı- yaset arkadaşı Cındoruk ıle ne olursa olsun tartış- maya gırmeyeceğını" soyler, ama çevresıne, yakın dostunu bugunden yarına ne yapacağı bılınmeyen bır sıyaset adamı olarak tarıf ederdı Yazgı mıdır, yoksa yaşamın bır cılvesı mı, elbet- te kestırmek zor Bugun Cındoruk, Cumhurbaşka- nı'na gorevının sona erecegı Mayıs 2000 yılından sonra başkanlık veya yarı başkanlık gorevı arıyor ve son çıkışına gore Demırel'ı 75 yaşından sonra yenıden ıkbale erıştırecek, ustelık "tek adam" ya- pacak koltuğu çok onceden altına uzatmaya ça- balıyor 60 mılyonluk genç nufusuyla ovunduğumuz Tur- kıye'nın şu hazın sıyasal tablosuna bakınız Genç dedığımız lıder kadroları yaşlı dedıklenmı- zı bır turlu sılemedı, sılemıyor Yaşlı dedıklenmız de âkıl adam kımlığıyle topluma hızmet vermeyı akıl- larının ucundan geçırmıyorlar Kısırlık bır alanda degıl kı, edebıyatta, sanatta, futbol ve basketboldakı yenı yenı başarıların dışın- da sporda da dunya olçeğınde sıfır Genel tablo bu olunca Cındoruk'a gore Turkı- ye'nın sıyasal bunalımlardan çıkabılmesındekı tek anahtar, 75 yaşındakı Demırel 1 Neden olsun? "Nasıl olacak" kurtuluşumuz'? Demırel suresını tamamlamadan ıstıfa edıp "aşağıya" ınecek Se- çıme gırecek Orneğın neredeyse kurucusu sayı- lan DTP'den aday olup karızmasıyla yarı başkan- lığa "oturacak" Oldu da bıttı maşallah' Kurtulduk' Ne kı, formulun bır eksık yanı var Madem kı yo- la çıktık, başkan seçıyoruz Anayasa değışıklığını yaparken bır de başkan yardımcılığı "ıhdas" ede- lım ve Cındoruk'u Demırel'ın yanına muavın vere- lım Paşa paşa, kardeş kardeş en çok bır yıl bal gı- bı geçınırler Bır zamanlar demokrasıde çarenın tukenmeye- cegını soyleyenler bunalım yaratırdı Şımdılerde var olan bunahmlardan kendılerıne uygun çare çıkar- mayı benımsıyorlar Cındoruk çıft seçıme once evet dedı, sonra ha- yır Cumhurbaşkanı ıkı seçıme once evet dedı, son- ra hayır Boylece bunalım başladı Şımdı "çare bul- ma" donemındeler Kamuoyu yavaş yavaş Demırel'ın Çankaya'dan ınıp karızmasıyla başkan seçılmesıne alıştırılıyor Guvencelen de sağlam Nasılsa bugunku sıyasal kadrolar bunalımdan çıkmayı beceremezler Donup dolaşıp kurtarıcıya, Çankaya'ya muhtaç olacaklar Bunalımdan çıkabılmek ıçın "Muhtaç olduğun kudret Çankaya'dadır" deyıp haydaaa 1 Seçım tartışması yenı bır boyut kazandı Ikı se- çımı bırbırınden ayırıp yerelı nısanda, genelı de ekımde yaptık mı, sankı onumuzu gorecekmışız Nısanla ekım arasındakı 5 ayda ne değışecek aca- ba? Yerelde FP bırıncı partı olursa ekımdekı genel seçımı çok daha sonraya mı erteleyecekler? Ecele yaran varmış gıbı bu mantıkla nereye gı- debılır Turkıye9 Kımse telaşlanmasın Recai Kutan "Yuzde 22'lerle ıktıdan bıze vermezler" dıyor Elı gozu DYP'de Pekı ama, Demırel'ı tam kudretlı duruma getınr- ler mı? Yarsıda tehlike• Baştarafı 1. Sayfada nu ve konumda. bugun ve varaı. kişi- sel hiçbiristemım vie bekientim yoktur. Sovleyeceklerunin hepsL bir yargı ne- fennin veda mesaJL son gorev soylem- leridir" dedı Demokrasılenn guven- cesı ve aykınlıklara dur dı>ebılen ku- rumun yargı olduğunu vurgulay an L y- gun şunlan soyledı "Tam bağunsız vevargıçlan tam gû- venceü. bıitün işle> lerini etkin ve etki- sizyerine getirebilen bir vargL, demok- rasikrin mutlak gereğjdir. Devlet de- mokratik olnıaİL devlet hukuka bağlı olnıalı. devlette hukukun ustunlüğıi kesin ve taröşmasız gerçekleşmelidir. Bu ilkeler ışığuıda Turkvargısına bak- uğımızda: Tam bağımsız ve yargıçlan tam guvenceli bir yargumz var mıdır? Hayır yoktur. \argı orgammıza işlev- lerini etkin ve eksiksiz verine genrebil- me olanaklan tanınmış mıdır? Hayır tanınmamışbr. İktidarda iken hukuka siyaseu sokmak >enne. hukuku sivase- te egemen kılmak erdemını gosteren siyasüer, tarihin ebedi savgısına layık olacaklar ve bep oyle kalacaklar... Ne mutlu onlara" dedı Uygun, aksı du- rumlann tanhte çok yaşandığını. ın- sanlann bu nedenle ıstırap çektığını anlattı Istınafmahkemelennınbıran once kurulması ıçın gereğımn yapıl- masını da ısteyen Uygun, devnm ya- salanna ılışkm suçlann on odeme kap- samına alınmasına ılışkın duzenleme nedenıyle TCY tasansmı eleştırerek "Sayın Cıunhurbaşkanım, bu kanun boylece huzurunuza gelirse veto etme- nizi istiyonız" dedı OzgeıTden Ecevit'e eleştiri Eralp Ozgen de konuşmasında, yar- gı bağımsızlığı açısmdan cezalann ın- fazının onemıne dıkkat çektı Turkı- ye'de duşuncenın hâlâ suç olduğunu anımsatan Ozgen, TCY tasansına yo- nelık eleştınlen ıle adlı kolluk sıstemı- nın kurulması ve hukuk fakultelenn- dekı eğıtımm yetersızlığıne, Hâkımler \e Savcılar Yuksek (Curulu'nun yapı- sına ılışkın duşuncelennı sıraladı Ozgen, bazı mafya elebaşılannın son zamanlarda yakalanmasmın ve el- de edılen bazı bılgılenn, mafyanın dev letm hemen hemen tum kurumla- rına sızdığını gosterdığını soyledı DGM'lenn kaldınlmısını ısteyen Oz- gen, yargının etkınlığının, herkesın çanıyargı kararlanna uymasıyla sağlanabı- leceğını vurguladı DSP'nın af onensı ıle ılgılı goruş- lenru dıle getıren Ozgen, Turkıye'de genel affa degıl, kapsamlı ve cıddı bır yargı reformuna ıhtıyaç duyuldufunu bıldırdı Ozgen, cezaevlennde bır an once hucre tıpınde olmayan oda sıste- mme geçılmesı gerektığını kaydettı Hukumetın ırtıca ıle mucadele konu- sundakı vaatlennı gerçekleştıremedı- ğını kaydeden Özgen. bu konuda sa- dece 8 yıllık kesıntısız temel eğıtım yasasının çıkanldığını, dığer yasa ta- sanlannın Meclıs komısyonlannda uyutulduğunu soyledı Laıklık kavTamının *içi boş bir kav- ram" halınegetınlmeye çalışıldığını vurgulayan Özgen, anayasa ve devnm yasalanyla yasaklanmasına karşm ta- nkatlann açıkça faalıyetlennı surdur- duğunu soyledı Ozgen, ısım vermeden Başbakan Yardımcısı Bulent Ecevıt'ı eleştırerek şoylededı "Bir sivasi parti tiderimiz, devrim >asasına a> kın olan bu tarikat- Jardan binsini olumlu tarikat olarak niteleyebilmekte \e onun üderini ade- ta koruması altma almaktadır. Bu ta- rikat lideri. İtaha'ya gittiğinde hava- aianında buyükricimiz tarafindan kar- şdanmakta ve Dışışieri Bakanlığımız bu konuda herhangi bir işlem yapma- maktadır." Denizkurdu: Uygun'a kaübyorum Yargıtay Başkanı Mehmet L'ygun, adlı yılın başlaması nedenıyle Anka- ra Devlet Konukev ı'nde dun gece re- sepsıyon \ erdı Resepsıyona Hıkmet Çetın ve Bulent Ecevıt ıle bırlıkte çok sayıda bakan, yuksek yargı organlan- nın başkan ve uyelerı katıldı Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu, Yargıtay Başkanı Uygun"unadlı yılın başlangcında y aptığı konuşmada soy - ledığı, yargının bağımsızlığı konusun- da eleştınlenne katılıp katılmadığına ılışkın bır soru uzerıne. "Sayın Uy- gun'un 40 yıllık meslek tecrübesine dayanarak sovledikierine katılıyo- rum" dedı Yargının onundekı tıka- nıklığın aşılması ıçın bır bakanlığının reform paketı hazırladığını anımsatan Denizkurdu, "Bunlann çıkanlması için meclisten bir on gunluk sure ısti- yorum" dıye konuştu "Hukıık siyasaUaşünlıyor' • Baştarafı 1. Sayfada ratik hak kav ramına sığuıarak küçük ve günluk çı- karlar uğruna iılkeyi geçmiş çağlann karanlığına go- türmeye hakkı yoktur" dedı lstanbul Barosu Başkanı \ ücel Sayman. 1998-99 adlı yılının açılışı nedenıyle dun lstanbul Adlıye- sı'nde bır açıklama yaptı Sayman açıklamanın. ls- tanbul. Aydın, Balıkesır. Bursa, Çanakkale Denız- lı. Edırne tzmır Tekırdağ, Kırklarelı. Kocaelı, Ma- nısa, Sakarya \e Yalo\a barolan tarafindan ortakla- şa hazırJandığını belırttı Barolann \e yargının sıyasal ıktıdara daha fazla bağlanması ıçın yontemlergelıştınldıgıne dıkkat çe- ken Sayman. bu eğılımın hukuk dev letı ıçın "en bü- yüktehlike" olduğunu savundu Sıyasal ıktıdarlann yargıya yatınm yapmadığından yakınan Sayman. adlıye sarav larının v e kadronun gerçek anlamda yar- gılama yapılabılmesı ıçın yeterlı olmadığmı soyle- dı Yargı kararlannın uygulanmadıgını, sıvasal ıktı- darlann "kuvvetler aynlığı*' ılkesını ortadan kaldır- dığını kaydeden Sayman "Sivasal iktidar kimi yar- gı kararlannın uygulanmayacağuıa ilişkin prensip kararlan aimış. onu Ozefleştirme Yuksek Kuruhı ve hukuktan nasıbını almamı; beledıye başkanlan izie nuş ve vargılama anlamını kaybetmişnr" dedı Yargı bağımsızlıgına yönelık en onemlı tehdıtler- den bınnın savunmaya yonelık baskılar ve saldınlar olduğunu vurgulayan Sayman, polıslenn gozlen onunde av ukatlara yapılan saldınlara dıkkat çektı Sayman, devlet gorevlılennın yargılandığı davalar- da duruşma salonlannın kuşatıldığını, beğenılmeyen kararlar venldığınde mahkeme heyetıne hakaret edıl- dığını anımsatarak avukatlann da tehdıt ve açık sal- dınlann hedefı halıne getınldığını belırttı Çetelerle mucadele ıçın, bunlarla bağlantılı dev- lete sızmış kışıler uzenndekı ıdan korumanm ve do- kunulmazlıklann kaldınlmasını ısteyen Sayman, "Bunlara iUşmeden, mevcudu aynen surdûrmek,çe- telerden yana tavır almakür" dıye konuştu Sayman, Avrupa lnsan Haklan Mahkemesı'nın DGM'lerde u ba^msızvetara6ız''yargılamayapıl- madığı yonunde verdığı karan da anımsattı Açıklamanın ardından Sayman'ın yanına yakla- şan ve batan lmpexbank'ın mudısı olduğu belırle- nen bır kadının baro başkanının yanında pantolo- nunu çıkararak "şov" yapması baro y onetımı ve açık- lamayı ızleyen avukatlar tarafindan tepkıyle karşı- landı Zonguldak Barosu tarafindan Ataturk Kultür Merkezı'nde duzenlenen toplantıda konuşan Cum- hunyet Başsavcısı Hayati Onder, "Devletin sıkıntı- larla boğuştuğu, varlık ve bûügin korunmaya çahşıl- dtğı şu dönemde. din tkareti ik ayakta durup inanç- b vurttaşlanmızı somuren, tarikat- ticaret- siyaset ücgeninin koşe avaklanndakı birtakım çağdışı kafa- lar da laık Turkıye C umhunvetı'nı kendüerine en- gel görüp, iaik, demokratik. sosval hukuk devieti ya- ptsını değiştinneye çauşmaktadırlar" dedı tzmır'de Dokuz Eylul Unıversıtesı Sabancı Kul- tür Merkezı'nde duzenlenen torende, 14 ılın baro başkanının hazırladığı ortak açıklama okundu lzmır Baro Başkanı Çetin Turan, yargının dort bır yandan kıskaca ahnmaya çalışıldığını belırttı Çağdaş Hu- kukçularDemeğı (ÇHD) IzmırŞube Başkanı IMedinı Degirmenci de yenı adlı yılın sorunlar yumağı ıle başladığını belırttı Adana Barosu Başkanı Av Ziya Yergök Turkıye Cumhunyetı ıle yaşıt olan baronun 75 yıldır savunduğu ılkelerden odun vermeden mes- lek ve ulke sorunlannın takıpçısı olacağını belırttı 6 Soruşturmayı kapatacaldar 9 • Baştarafı 1. Sayfada ranlık ve kirii ihşkılenn ıcensuıe gırmiş olan bir insaıun kurduây %mabra hıc- bır çekince du.vufinâkîan venbnış oP nıası nasıl açtklanabilir" dedı Senem, Teftış Kurulu Başkanlıgı ıle tş Bankası yonetımının "sorumlulann saptanması ve ifadelerin annmasından ozenle kaçmdığuu" savundu Ertuğrul Senem, yonetım kurulu uyelenne gon- derdıgı 21 Ocak 1998 tanhlı mektubu- nun son bolumunde, yanıtlanması ıste- mıyle 19soruyayerverdı Senem'ın32 yaşında, asker kaçağı olmaktan mah- kûm Erol Evcıl'e venlen 150 mılyon dolara yakın kredıyle ılgılı sonılan şo> - le 1-24 Aralık 1997 tanhlıraporuze- nnden ne turden ışlemler yapılmıştır 9 (Değıştınlmesı ıçın baskı yapılan ra- por) 2- Söz konusu raporda, mcelenmesı gereken hususlann neler olduğu aynn- tılı bır bıçımde belırtılmışken, bu aşa- mada neden vegerceğı yansıtmayan bır "on rapor" ıstenmektedır 1 1- On raporun muhaberat kaydından geçınlmeksızın ve faks kullanılmaksı- zın doğrudan Teftış Kurulu Başkanı adına gondenlmesının gereğı nedır7 4- Hazırlanması ıstenen on rapor ta- nhının 24 Aralık 1997 olmasınm nede- nı nedır 9 5- Ek sure talebı onjınal bıçımınde y- er alırken neden yenıden gundeme ge- tınlmektedır 7 6- Raporkapsamındakı gelışmelenn soruşturma konusu yapılmaması ve so- rumlulann yargılanması ıçın gereken altvapınm hazırlanmaması ıçın neden * buOTçû'degavret'' 7- Gerçeğı yansıtmayan yenı bır ön rapor ıstenmesı hangı mevzuat hukmü- ne ya da teftış teamuJune dayanıyor 9 8- 16 Nısan 1997'de emeklı olan Mehmet Ertaş (Dosyanın tek sanığı, emeklı Bursa Şube Muduru) hakkında suç duyurusunda bulunulmasının ar- dından, savcılığın gönderdığı yaziya "hataetmişiz'' mealınde bıryanıt veren Şube Mudürü Metin Gürgfin hakkında "Metin böyle bir yanyı nasıl imzatar? Bu yazıya dayanak ohışturan genel mü- düıiuk talimadnı (yazılı ya da sözlü)ra- pora ekle ve Vletin'i kurtar" bıçımınde sozler telaflfiız eden Sayın Yumrukçal, aynı sonuca varacak ve gerçeğı çarpı- tan degerlendırmelen, başkanlığını yü- ruttuğu bır teftış kurulu uyesınden han- gı gerekçelerle talep etmektedır 9 9- Teftış Kurulu Başkanı ve genel mudurlukçe sorumlulann saptanması ve ıfadelenn alınmasından neredeyse ozenle kaçınıyorolması nasıl açıklana- bılır' 10- Yonetım Kurulu, konuyuhan- gı boyutlanyla bılmektedır 9 31 7 1997'de değennın yaklaşik 30 mılyon dolar fazlası venlerek satın aluıan fab- nkada 23 Ekım 1997 tanhınde fabnka yetkılılennden bınsının soyledığı "En fazla 20 miryon dolara böyle bir fabrika tesis edilebiKr" tumcesme Genel Mu- dur Yardımcısı Mahir Bayyurdoğ- lu'nun "Bunlan sakm Vönetim Kuru- lu üyekrine söylenıeyin'' turunden ya- nıt vermesı nasıl açıklanabılır 9 * II- 23 Ekım 1997'de yıne Mahır Bayyurdoğlu'nun telaflfuz ettıgı "Be- nim konuya olan Ugim kredılerden so- rumlu genel mudur yardımcısı olmam- dannyade neyazık kı Tefbş Kurulu'nun eski başkanı obnamdan kaynaktamyor" bıçımındekı sozlennın anlamı nedır' 12- Boyle bır konuda çok genış kap- samlı bır soruşturma açılmayacaksa esasen cıddı bır bıçımde sarsılmış olan "Teftiş. Kurulu üyekrinin banka nez- dindekiitiban" hangı noktaya gelecek- tır 9 13- Belgelere yansıdığı kadanyla yaklaşık olarak 50 mılyon dolar duze- yınde bulunan net banka zaran ıle gen donuşu son derece şuphelı olan 100 mılyon dolarlık nsk bakıyesının sorum- luluğu kımlenn uzenndedır 9 Anapara nskı yaklaşık olarak 150 mılyon dola- ra varan kredılenn "asker kacağı", en baştan ıtıbaren son derece karanlık ve kırlı ihşkılenn ıçensme gırmış olan bır ınsanın kurduğu fırmalara hıçbırçekin- ce duyulmaksızın venlmış olması nasıl açıklanabılır9 14- Fabrıkanın değen yaklaşık olarak 20 mılyon dolar ıken ve grup fırmala- nnın tamamının bılançolannm en yuk- sek kalemlennın Erol Evcıl'ın bunye- den çektığı v e hangı noktalara sarfedıl- dığı belırlenemeyen tnh/onlarca lıralık tutarlar olduğu net bıçımınde ortaday- ken mılyonlarca dolar hangı sureçlere hasredılmıştır 9 15- Erol Evcıl. bankaya karşı neden bu olçude guçlu konumdadır 7 Kendısı- ne yaİdaşık olarak 500 mHyar lıralık da- nışmanlık bedelı odenmesının arkasın- da neler yatmaktadır 9 16- tlgılı 20 mılyon dolarlık fabnka- yı bankaya neden 47 mılyon dolara sat- mıştır' On hazırlıgı yapılmaksızın Erol Evcıl'denzeytın alınmaMnınustelık sa- tın alınan zevtınlere 20 mılyon dolar fazla odenmesının gerekçesı nedır' 17- Mehmet Ertaş neden bu olçude korunmaktadır' Berhan Civelekoğlu hakkında neleryapılması dûşûnulmek- tedır 9 18- Kredıler Mudurluğu'nde kullan- dınlan kredılenn nıtelığı v e boyutu ko- nusunda aynnhlı bılgılere sahıp olan, ancak gelışımıne seyırcı kalan mudur- luk uyelen hakkında ıdan onlemler alınması yoluna gıdılecek mıdır 9 19- Erol Evcıl neden Bursa Şubesı dışında da kredılendınlmıştır' Londra Şubesı'nm birtakım fırmalar kredılen- dınlırken ozel olarakseçılmesının arka- sında ne yatmaktadır 9 Bursa Aslıye Ceza Mahkemesı nde gorulen davada Eze Zeytıncılık dos\a- sının uzenne gıttığı gerekçesıyle Iş Ban- kası Hukuk Muşavırlığı gorev ınden uzaklaştınldığı belırhlen avukat Meh- met Mustafa Güneş'ın vonetım kurulu uyelenne 8 ay once "sonısturmanın ka- paünnak•stendiği" uyansında bulundu- ğu ortaya çıktı G U N D E M MUSTAFA BALBAY I Baştarafı 1. Sayfada 'Devlet demokratık olmalı, devlet hukuka bağlı olmalı, devlette hukukun ustünluğü kesın ve'tartışmasız gerçekleştınlmelıdır Bu ilkelerışı- ğmda Tûrk yargısına baktığımızda Tam bağımsız ve yargıçlan tam güvencelı bır yargımız varmıdır? Hayır, yoktur Yargı organlanmıza ışlevlennı etkın ve eksık- sızyenne getırebılme olanaklan tanınmış mıdır? Hayır, tanınmamıştır " Şu sozler de Barolar Bırlığı Başkanı Eralp Öz- gen'ın "Yargının bağımsızlığının sağlanmast yönun- de olumlu bır gelışme yoktur" "Mafyayla ılışkısı bulunan, onlan koruyan ya da vaktıyle korumuş olan devlet görevlılennın, hangı kurumda çalışıyor olursa olsunlar, gecık- meden yargı önune çıkanlmalan gerekır" Yargının ıçınde bulunduğu durumu, tepesın- dekıler boyle anlatıyor Yargı bağımsız değıl Yargı ışlevını yenne getırecek olanaklara sa- hıp değıl.. Mafyayla ılışkısı bulunanlar devletın ıçınde de var, ama yargılanamıyor Gorunum şunu ortaya koyuyor "Sıyasette hukukun egemen olması gerekır- ken, sıyaset hukuka egemen olmuş durumda " Bunun hemen her alanda kanrtı var Bın ozel- leştırme ıhalelen Yargı karar venyor "Ihale boyle olmaz, ıptal edıyorum.." Hukumet açıklama yapıyor "Yargı karannı uygulamama karan aldık " Hukumet boyle yaparsa, toplum ne yapar? Kendı yargı sıstemını kendısı kurar Yapılan araştırmalar ortaya koyuyor kı pek çok yurttaş, kıracısını evden çıkarmaktan alacağını tahsıl etmeye kadar yargıyla çozmesı gereken ış- lenn çogunu başka organlarla çozuyor Bir avukatın gözlemleri... Oncekı yıldı Idealıst, hukuk bılımıne ınanmış arkadaşım, avukatlık mesleğıne başlarken uzun uzun du- şunduklennı, gıreceğı davalarda yapacaklannı anlattı. Benım de gozumun onunden, yargıya ılışkın ıddıalar geçtı Onu can kulağıyla dınledık- ten sonra, uzulerek "Uzuleceksın" dedım Bır sure dava alamadı Çunku, bırbınyle kav- galı kışıler ona geldığınde, ınsanlığı tutuyor, ara- lannı bulmaya çalışıyordu Boşanmak uzere olan bır-ıkı çrftı gen dondurdu, babasına kızıp soya- dını değıştırme davası açacak bır gencı babası- na goturdu, kıracılanna kızıp kırayı arrbrmaya gı- nşen bır teyzeyı mahkemeye goturmedı, ınsafa getırdı Aradan zaman geçtı Bazı davalar aldı . Ge- çen gun yaşadıklannı anlattı Işte bazı satır baş- ları - Insanlarhukuk aramak ıçın mahkemeye gel- mıyor Hukuk yoluyla aklanmak ıçın gelıyor Hu- kuku kullanmak ıstıyorlar Bıze, "Şu şu konular- da haklıyız, nasıl yardım edersınız" dıye gelmı- yorlar "Bız haksızız ama hukuk yoluyla bu ışı na- sıl kılıfına sokanz" dıye gelıyortar. - Hukuk fakultesınde okuduğumuzdan farklı «bjrjçugılama sıstemı uar. Yargıçlaı karar vere- ceklen zaman bazen odaya savcıyı da çağınyor Bazı yargıçlar da duruşma salonuna karan yaz- mış olarakgelıyor Yanı bıznasılsavunma yapar- sak yapalım, karar hazır oluyor - Bazen CMUK çerçevesınde, baronun ver- dığı görevle karakollara gıdıyoruz Çocuk suç- lulara o kadar kotu davranılıyorkı bırkaç kez go- zaltına alınmış olanların nufus cuzdanını delı- yoıiar O çocuklar her şuphelı durumda gozal- tına alınıyor Buna karşı çıktım Polısler, "50 avu- kattan 48'ı bıze yardımcı oluyor. Sızın gıbısı bır- ıkı gelır" deyıp tepkı gösterdıler Bır avukatın ıkı yıllık gozlemlen boyle Demokrası ve demokratıkleşme deyınce be- nım aklıma toprak ve ağaç gelır Demokratıkleşme toprak, demokrası ağaç Toprak lyı oJmadıkça ağacın ıvı meyve verme- sı beklenemez Tanımı tamamlamak gerekırse, hukuk da su Hem ağaca, hem toprağa lazım. Çapan 'a saldında 2 tutuklama tstanbul Haber Servısi - Esenyurt Beledıye Başkanı GürbüzÇapan'a duzenlenen sılahlı saldınya kanştıkla- n gerekçesıyle gozaltında tutulan 11 kışı dün Emnıyet Mudurlugy Organıze Suçlar Şube Mudurluğu'nden DGM'ye getınlerek Cumhunyet Savcısı Adnan Vehbi Güneş tarafindan sorgulandı Güneş, ıfadesını aldığı 9 kışıyı serbest bırakırken Talat Durmuş ve Fahrettin Kı- üç'ı tutuklanmalan ıstemıyle Nobetçı DGM'ye sevk et- tı Nobetçı 6 No'lu DGM tarafindan tekrar sorgulanan 2 sanık, tutuklanarak Bayrampaşa Cezaevı'ne konuldu 8 Eylül Dünya Okuma- Yazma Günü etkinlikleri için Profilo Alışveriş Merkezi'nde buluşalım. Herkesin okuyup yazdığı bir Türkiye için elele! PROFILO A1IŞVERİŞ IV1ERICEXİ MECİDİYEKÖY /Vlışverişin Doğru Adresi Cemal Sahlr Caddesl, 80470 Mecldlyeköy / lstanbul Tel: (0 212) 216 44 00 Faks. (0 212) 216 44 10 MHP kendiniuklamoyaçalışıyor ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - MHP Genel Başkanı DevletBahçeli. ulkücu-mafya ılışkılenyle ılgılı olarak "Biıtün usulsüzlük- lerin ve gayri meşru ilişkilerin üzerine karar- ülıklagidiImeU''dedı MHP'nın genışletılmış yuksek ıstışare meclıs toplantısı sonuç bıldınsım açıklayan Bahçelı, erken seçımlenn TBMM'de alınan karara bağlı kalınarak mutlakazamanında ya- pılması gerektığını savundu Bahçelı. "Aksi takdirde milfetimiz ümitsizüğe.ülkemizdebe- firsizHğesürQJdenıni$olacaktır''dedı Seçım- lere hıçbu- sıyası partıyle ıttıfak yapmadan katılacaklannı bıldıren Bahçelı, MHP'nın partı ıçı demokrası ve dayanışma açısından Turkıye"nın ornek partısı olduğunu one sur- du Bahçelı, ulkucülenn oluşturduğu mafya ve çete ılışkılenyle ılgılı olarak "Mafya dada- hO ohnak üzere bötün usuMzlökkrin ve gay- ri meşru ilişkilerin uzenne karariıiıkla gidİJ- mefi veyasadışı davrantşlar cezasız kalmama- bdu-" dedı KIZILIRMAK A SERTAÇ MÜZİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. İMÇ5 BLOKNo 5301 Unkapanı İSTANBUL Tel (0 212)512 71 06 ADİLOŞ BEBE ŞİIR AHMEDARİF MU7İK KIZILIRMAK GİDEMEM SOZ-MUZİK YAŞAR AYDIN \EVVROZ SOZ-MUZtK tLKAYAKKAY^ ONİKİLER SOZ MUZİK İLKAY AKKAYA DEL4L SOZ-ML'ZİK İLKAY AKKAYA GLRBETELDE SOZ PİRSULTAN MLZİK EK.BERCİÇEK HESENO BIRA (JUSAN KARDEŞ) GOTIN Û MUZİK KEREMEGERDENZERİ ÖZGÜRLÜK SE\ DAS1NA SOZ YLSUFERADAM, Y-\ŞAR VrDIN MUZİK YAŞARAYDIN KARA TRE> KAYNAK BEKtRGÜL/ DERLEVEN MUSTAFA ÖZGÜL ZOR İMİŞ MEĞER S07 MUZİK. NEŞET ERTAŞ VORLLDL'M YORGUNUM SÖZ MbZlK MUHLİSAKARSU EVLEN YOLCUM SOZ ZEYNELCAN MÜZİK CEMALAKKlRAZ /,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog