Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

8 EYLÜL 1998 SALI CUMHURİYET SAYFA 15 Haberal'ın habercisi Ankara'daki Başkent Üniversrtesi'nin eğitim ücretini Türk Lirası'ndan Amerikan dolarına dönüştürmesini ^eleştiren veliye yanıt, rektör Mehmet ^ Haberal adına sözcülük yapan eski habercilerden Mahmut Temizyürek'ten "kıvılcım" gibi çakarak geldi: "Veli, yasal yollara başvuracaksa başvursun, biz yasal olmayan hiçbir iş yapmayız." Hem Türk Lirası üzerinden yüzde 10O'den fazla zam yapıp hem dolar üzerinden tahsilata geçerler ve hem de kendilerini yargıç yerine koyarlarsa tabii ki her şey "yasal" olur. Hatta, basına gönderilen şikâyet dilekçeleri kamuoyuna yansıyacağına el altından kendilerine bile ulaştırılır! Bir de, veli Attila Aşut'un gideceği mahkemeden ne karar çıkacak onu bekleyelim. Ö M Ü R İ L İ K Başbakanlığın tasar- ruf tedbirlerini mer- ced-ES geçiyortar! Ömür E. Kurum Elektronik posta: som@posta.ctmihuriyetcom.tr Tel; 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 - Demirel'in günlük masrafı 10 milyar liraymış... "Dön baba dönelim. ve baba yiyelim!" rada bir yeri geldiğinde, Türkiye'de kımı- lerinin amacının düşünce özgürlüğü değıl düşünce özgürlüğu bahanesiyle hapse dü- şüp ünlenmek olduğunu yazdığımda, biri- lerine haksızlık edip etmediğımi düşünürdüm hep... Neyse kı bırılerıne haksızlık etmemışım ama bu ka- darını da beklemiyordum doğrusu... "Düşünceye Ozgürlük" kıtabının yayıncıları arasında yer alıp yar- gılanırken bunun ikınci cildıni de çıkaran Şanar Yur- datapan'ın son "eser"inı görünce rahatladım. Bu kez 14 sayfalık bir broşür yayımlamış Yurda- tapan. Broşürün kapağına, düşüncelerıni daha yük- sek sesle ıfade edebilmek ıçin olsa gerek elinde megafonla konuşurken çekilmiş birfotoğrafını koy- muş. Kapaktaki başlık ise şöyle: "Beraat ettim, ama kararı temyiz edeceğim! Çünkü:" Yurdatapan, "Düşünceye Ozgürlük 2" kitabından dolayı yargılandığı davadan beraat etmış. Ancak, beraati kabul etmıyor, "Benı mahkûm ede- Düşünce şeyiceksiniz" diyor. Hukuktan anlayan arkadaşları "Kendi lehine olan bir kararı temyiz edemezsin" demişse de Yargıtay'a gideceğini açıklıyor. Yargıtay, hakkındaki beraat ka- rarını onarsa "0 vakit Türkiye'de yargı yolunu so- nuna kadar tüketmiş olacağım için Avrupa Insan Hakları Mahkemesi'ne giderim" diyor. Bu davanın geçmişi de ilginç... Evinde fotokopı ile hazırladığı "Düşünceye Ozgürlük 2" kitabını bir dilekçe ekiyle birlikte Cumhuriyet Başsavcılığı'na verip, kendini bölücülük propagandası yapmaktan ihbar ediyor. Baştan ciddiye almıyorlar ama ısrarlı ihbarları edince dava açılıyor. Dava beraatle sonuç- lanıncada Şanar Yurdatapan sinirlenip, son "eser"i broşürde "aydınlar"a sesleniyor: "Bu kadar uğraştık, kendimizi ihbar ettik, sorgu- lattık, yargılattık, ama ne oldu? Devlet gene bildiği- ni okudu. Hâlâ inat edip gücümüzü boş yere harca- makta mana yok. Yenı şeyler yapalım!" Yeni şeyler! Düşünsel şeyler! Şanar Yurdatapan, arada bir bizım gazeteye de uğrayıp bir şeyler yapar, çalışanlar arasında iletişi- mı sağlayan panoya duyuru falan asar. Hatta, ga- zetenin panosuna, başta Hikmet Çetinkaya olmak üzere gazete yöneticilerini eleştiren yazılar iliştirir; demokrasinin nimetlerinden yararlanır. Maksat şimdi daha iyi belli oluyor; dikkat çek- mek, kendinden söz ettirip gündeme girmek. Düşünceye ozgürlük davasından beraat Şanar Yurdatapan'a en büyük ceza olmuşa benziyor: Şimdi mapushanede olmak vardı anasını satiim! Bu arada, bu köşede bir daha Şanar Yurdatapan olmayacak; başka köşeye gitsin; ılla "cevap ve dü- zeltme" istiyorsa mahkemeden geçsin! SESSÎZ SEDASIZ (!) NURİKVRTCEBE Yüksek Yerilim Hattı Erdinç UTKU Yolsuzluklar yürütmekle aşınmaz! Emperyalizme karşı Müdafaa-i Hukuk Yeni bir, aylık siyasal dergi yayın ha- yatına girdi: Müdafaa-i Hukuk. Genel Yayın Yönetmenliğıni Prof.Dr. Çetin Yetkin'ın üstlendiği ve Antal- ya'da imece yöntemiyle basılan der- gi, şimdilik abone sistemiyle okura ulaşıyor. Altı aylığı 1 milyon 800 bin, yıllığı 3 milyon 600 bin lira olan der- giye abonelik için iletişim telefonları: 0.242. 242 12 73 ve 441 31 46. llk sayısında "Ermeni Dosyası"nı açan Müdafaa-ı Hukuk, çıkış ne- denini şöyle açıklıyor: "Yurdumuz düşman işgaline uğradığı o karanlık günlerde, yurt- severler, ılkaşamada 'Müdafaa-i Hu- kuk' başka bir deyişle 'Hakların/ Hu- kukun Savunulması/ Korunması' der- neklerini yurt düzeyinde kurarak ba- ğımsızlığımızı, özgürlüğümüzü savun- mak yolunda ilk adımı atmışlardı. Ger- çi bugün yurdumuz eylemli bir işgal altında değil. Ama unutmamak gere- kir ki, emperyalizm, bir ülkeyi ege- menliğine almak için artık eylemli bir ışgale gereksinim duymuyor. Bu ne- denle de bizler de, 'Müdafaa-i Hu- kuk' adını verdiğimız bu derginın çev- resınde antiemperyalist bir bilinçle birleşip bütünleşmiş bulunuyoruz. Bizim yolumuz Mustafa Kemal Pa- şa'nın yürüdüğü yoldur." PALAS PANDIRAS T Her şeyi "devlet içinde" yaptıklanna göre, sahıden her şeyi "devlet için" yapmış bunlar. , — - — , OKUR MEKTUPLARI İletişim: Zeynep Eşiyok Faks: 0.212. 513 85 95 Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu 34334 İstanbul 'Türkgençliği artık ne istediğini biliyor' Bızler ıkı lıse son sınıf öğrencılenyız Yenı smav sıstemı hakkındaduşuncele- nmızı belırtmek ıstıyoruz YÖK'ün bu sınav sjstemını kaç oğ- rencmın fıknnı sorarak hazırladıgını bıl- mıyoruz. belkı de gerek duymamışlar- dır Çıinku onlara göre bızler kendı ge- lecegımızi tayın edebılecek-yetepekve ıradede değıhY Onlar her aMijiUa%fb1 bızım ıçın en ıyı olanı yıne düşündüler 0 Eskı sistemın kaldınlıp bu yenı sıste- Yeni OSS sistemi durdurulsun Son getinlen sına\ sıstemı ıle hak- sızhğa uğramış yüzbınlerce öğren- cıden bırtmn velisıyım. Bu sistemi son derece adaletsız ve insafsız buhtyo- rum Anadolu Meslek Lıselen ve Teknik Lıseler smavla öğrencı alan lısedengi okullandır. Mıllı Eğıtımın tammı budur Denkliğı kabul edılen bu liseleredığerlıselerkarşısında son derece insafsız ve adaletsız bir uy- gulama düşünülüyor Meslek lısele- nnın eğıtımı hem azbulunuyor, hem dedaha ıyı eğitim venlen Fen, Ana- dolu \e Süper Liselen bu az eğitim veren meslek liseleri karşısında ko- nıma ıhtıyacı duyuluyor tnsaf Se- rede eğıtımdefirsateşitlıği 9 Yapılan bu haksızlıkla MeslekLıselenne ünı- versite kapısı kapatılıyor. Bir Ana- dolu Meslek Liselı öğrencı çok ça- lışıp bu açığım kapattığı ıçın ödül- lendınlmesı gerekvken tam tersı olu- yor, çalışan cezalandırılıy or 200 ta- van pııanh bir sıstemde, aynı son<- ları cevaplamış bu ıki okul öğrencı- sinden fen lıselıye en az artı {+) 30 puan verilerek ıh aday arasına 200- 250 bin adaym girmesı sağlanıyor. Bu sistemi getırip uygulamayı düşü- nenlere devlet bu hakh verecek mı7 Yüzbmlerce meslek lıseli buna razı oluyor mu? Bu okulu seçenler böy- le bırengelle karşılaşacağını bılmı- yordu. Böy te bir engelleme yapıla- cak bu okullam başlayan \e bıtıre- cek olanlar ıçın değıl, yenı gırecek- lere duyurulur ve seçtmlennı bılerek yaparlar. Sabah uyandıklarmda ın- sanların bırdenbire hayatlanmn ah- şını değiştirmekne adaletle ne de de- mokrasıyle bağdaşmaz Hamdi Kurt / İstanbul mın getırılmesının amaeı mutlaka daha ıyıyegıtmekıstenmesıdır Bu sınav sıs- temı ıle 'liselerinönemi artacakveöğ- renciler lise derslerinc daha çok çalı- şacak' duşuncesı ılk bakı^ta doğru gı- bı gozukmektedır Ama başanlı lısele- nn ogrencılennın. normal \e başarısız Hselenn öğrencılenne karşı alacağı avan- tajtarbîzce eğihmdetu ftrsat eşıtügine ay- kındır Başanlı hselenn bövlebıra\an- taj saglaması. velılen daha çok ışın ıçı- ne sokacaktır Yelıler. çocuklannı daha ıyı bir okulda sokabılmek ıçm bırbırle- nyle y anşacaklar \ e bağış adı altında alı- nan paralar bu okullarda ıkıve üçe kat- lanacaktır Bu sıstem ıle avnı zamanda dershanelereolan ılgı de artacaktır Çun- kuyenı sıstemın bırozellığı de oğrencı sına\ da çıkacak tum sorulardan sorum- ludur Yanı önıeğın FM bolümunden gı- ren oğrencı Sosyal Bılımlerdekı sorula- nnı yapmalıdır Okuliarda ıse ogrencı TS derslennı gormeyecektır Işte bu açığı ka- patmak ıçın oğrencıler. dershanelere ve ozel öjretmenlere voneleceklerdır Bızce bu sıstem valnızca mutlu bir azınlığa hıtap edecek şekılde hazırlan- mıştır Daha once. ekonomık durumu smırlı olan aılelenn çoculdanna kapa- tılan ünıv ersıte kapüan şundı kılıtlenmış- tır A 0 0 B puanırun katkısının yuksel- mesı ıle ööretmenlenn de kışılıkJen bü- vuk onem taşıyacaktır Öğretmenlenn ozel ders verdığı ya da tanıdığı ogren- cılere ımtıv az etme olasıhğı doğaeaktır Bu olasıiığın da Kemal Gürüz gıbı •Cumhurijetöğretmenkrimizi seviyo- ruz. onlara güvenivoruz, onların eİle- rinden. gözlerinden öpüyorum" dıye- rek onadan kaldırmak ne kadar gerçek- çı bir \aklajim olur. tartışılır Çünkü öğ- retmenlenmız de ınsandır ve onlar da tüm Turk haikı gıbı duşguları ıle hareket ederler BununJaberabermaddısıkıntı- lan da eklenınce kuşkular gıderek bü- \u\ecektir Bö> lelıkle toplumumuzda- kı niş\ et alışkanlığı eğıtımde de ön pla- na gelecektır Bızler. bızım gıbi düşünen arkadaşlanmızın çogunlukta olduğunu düşünüvoruz Gelecegımızı tehlıkeve duşuren bu buyük vanhşlığın duzeltıl- mesını ıstıvorsanız. bırleşehm \e YÖK'e en güçlü sesımız ıle seslenelım .Artık Turk gençliği ne ıstemedığmı bıldıgı gı- bı ne ıstedığını de bılıjor Bızler. çağ- daş. özgur v e eşıt bir eğıtun ıle yuksek- lerde bir Turk toplumu arzuluvoruz Selçuk- Ayhan Akyol'un açıklaması 15 08 1998 Tanhlı gazetemnn 16 ncı sa> - fasındakj "Türk Dılı \e Edebi}atı 1 Kitabı Çağdi. Yazariar Engelıne Gencı program ge- rekçesı" başhklı vazınızda yer alan "Talım \ e Terbı\ e Kurulu İnceleme Komısş onu ta- rafmdan 1992 tanhlı program gereicçe gös- tenlerek reddedıldığı belırlendı Eskj Mıllı Eğitim Bakanı \\n\ .\k\ol dönemmde ha- zırlanan programda " sozlen \e ıddıalan gerçek dı^ıdır llışıkte sunduğum TC Mıllı Eğitim Ba- kanlığı Teblığler Dergısı'nın 20 Temmuz 1992~tanhlı \e 2362 Savılı nûshasında va- yımlanan Talım ve Terbıve Kurulu'nun 30 03 1992 tanhlı \e 84 sayıh karannın al- tında adımveımzamv oktur ÇunkuBakan- hkdönemım 31.03.1989-20 11 1991 tanh- len arasındadır 195n \ılına aıt Türk Dılı ve Edebıvatı programınm venıden duzerdenmesı çalıij- malan. Bakanlık donemımden once zaman zaman ele alındığı gıbı dönemımde de Mıl- lı Eğitim Sıstemını > enıden duzenleme - Olç- me. Değeriendırme \e Program Gelı^tume ronosunda 28 Şubat 1990 tanhmde kurulan 13 komısv ondan bin tarafından ele alınmış- •ır Fakat'erken seçımın sonuçlan dolayısıv- ıa hulaımetten 20 Kasun 199rdeayniışımız- ian. >anıgöre\ıde\redışımızden8a> son- •a program ke^ınleşmı>. "Denenıp, gelıştı- ılmek uzere' 1992-1993 oğretem jılından tıbaren uvgulanmava kûnmu^tur Ancak, sıyasetçı kımbğımden once ve bundan onemlı olarak eğıtımcı kımlığımle e|ıtırrun kültör fonisı\onunun ılk adımı olan Mıllı Kulturü aşılama. benımsetme. duzelt- me görev ının gereğı çerçe\ esınde \ e aynea Atatürk'ün "Tûrk gencı ecdadını tanıdıkça daha büvıik ışler vapmak ıçın kendınde ku\ - v et bulacaktır" duşüncesı v e uvansı doğrul- rusunda. bızı bız >apan değerlenn, ıdealle- nn temellınne v e kajTiaklanna ınmenın. bun- lan tanımarun. bılmenın. bunlardan çagımız- da ve>aşayıştmızda hâlâ ızien \e etküen olan- lannı yaşatmanın \e gelıştırmenın zorunlu- luğu konusundakı göruşumu de belırtmek ıstıvorum Gerçeklerden. doğrulardan. geç- mı^ten korkmak \e kaçmak yenne anla- mak, uzlaşınak. ıyılıkde. giızelıkde. doğ- rulukta bırleşmek, buluşmak \ e dengey ı kur- mak gereklıdır dıye duşünüvorum Hayatımın hıçbır dönemınde. Atatürkçu dûşunce sıstemıne sadakat \ e bağlılık konu- bundakı ınancımı ıkıncı plana atacak. >azı- nızda \er alan bıçımde gencılığe ımkân \e fırsat \ erecek. ortam hazırlav acak bir turum \e uvgulama ıçınde bulunmadığımı goste- recek du^ünce \e davranışlanmın en çok Cumhunyet te \eraldığını 50 vıllık sureklı bir okurunuz olarak belırtmemı hoş- goreceğınıze ınamyor, gereklı düzeltmenın ) apılacağı umıdı, beklentiM \ e dıleğıyle say- gılanmı sunuy onun \vni Akyol BoluMılIenekılı Esb Mıllı Eğitim Bakanı HAYVANLAR ISMAİL GÜLGEÇ Ç İ Z G İ L İ t KÂMİL MASARACI MIRMIRLAR LĞURDLRAK - c/>p TEMEKELERİ ve ARABAUAR..- -HEpsî BANA KEDÎSÎOLDU- 6UMU HATiRCATıyoR. TARtHTE BUGÜN MLMTAZ ARIK4\ SEylül "MAVİ CAMİ"N/N TEMEÜA17LDI f6O9'DA SUSÜU,SULTANAHMETCAMİl 'WM TEMEÜ IAN ç . İNÇAAT ? ya. e İKİ K4RE BlÇİMİAJİAI BIRL£$M£SİND£N OUlÇAM PİKPÖİSTSEN PLANU DUŞÜNÜLEN CAMİ, SÖ/LBCS IKI BOLUA4&E ELE AUWCAtO7/?: BİRİ ft£WVCU /Ç AYLU, DİĞE£İ ASIL gİNA. ALTI MİHAREÜ YAPI, MİMAÇF yflPlSINPAN ÇOK, İÇ SÜSLEMELE&İYLE ÜHLSNECŞK- Vf ÖZELUKL£ MAVI ÇJNİLERl CAMıYE İKINCİ 8İR AO KAZANOlHACAKTIg: "MAVİ CAMİ ".. 0O Temel at-ılırken kullanılan guvej: hapiı gümuf Süslemalı kazma,Topkapı Sarayı'ndadır. VEFAT Baromuzun 3159 sıcıl sayısmda kayıtlı AVUKAT SABİH ATLIvefat etmıştır Azız meslekta^ımızm cenazesı 8 9 1998 Salı günü (bugün). Erenköy, Galıppaşa Camn'nde kılınacak öğle namazını muteakıp Levent. Zıncırhkuyu Mezarlığı'nda defhedılecektır Merhuma Tann'dan rahmet. kederlı aılesıne ve meslektaşlanmıza başsaglıgj dılenz İSTANBUL BAROSU BAŞK.ANLIĞI Nüflıs cüzdammı ve öğrencı kımlığımı kavbettım. Hükümsüzdür. MCRÜVET KARAKILIS'Ç Romanlannız v e ansıklopedılennız > enruzden ahnır Tel: 554 08 04 MUCUR SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN EsasNo: 1997'151 Karar No: 1998 71 Davacı Ömer Şanal vekili Av. tbrahım Tamer ıle da\alılar Şe\kı Şımşek \e 5 arkadaşı hakkında Mucur Sulh Hukuk Mahkemesı'nde yapılan yargılama sonunda Mucur ilçesı Yenıce Mahallesi Inönü mevkiinde bulunan 3152 ada. 16 parsel sayılı taşınmazın satılarak or- taklığın giderilmesıne karar \en!mış ve karar kesınleşmış olmakla; dava konusu taşınmazın kıymet takdıri yapılmış olup, Mucur ilçesi Yenıce Mah."de bulunan 3152 ada, 16 parselın değennin 1.150 000.000.- TL olduğunun tespiti yapılmış, tespıte ılışkin kıy- met takdır zaptı bütün aramalara rağmen davalılardan Şevki Şimşek, Zeliha Şımşek, Zehra Tuna \e Leyla Özaslan'ın bulunup kıymet tak- dir zaptı teblığ edılemediğınden, Satış memurluğumuzca yapılan kıymet takdir zaptının yukanda adı geçen da\alılara 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. maddesi gereğince ilan suretıyle teblığıne, yayımı tarihinden itıbaren 15 gün sonra teblığ edilmış sayılacağı, bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde ıtıraz edılmedıği takdirde kesınleşeceğı tebligat yerine kaım olmak üzere ılan olunur. 28.8.1998. Basın: 42159 GÖRÜS MUSTAFA AGIR Ege /><>& Gazeteciler Cemıyetı Başkanı Seçimler Yaklaşırken Seçim kararı alındı. Genel ve yerel seçimler 1999 yılı Nisan ayının on sekizınde yapılacak. Her iki seçim de ülkemiz için, ulusumuz için son derece önemli. Halkımız daha iyi yaşam koşul- larına kavuşmak istiyor. Ülkemiz huzur ve gü- ven istiyor. Enflasyon canavarının kendi canla- rını daha fazla yakmasını istemiyor. Işte bu nedenlerle 18 Nisan 1999'da, Türk hal- kı kendi geleceği için, Laik Cumhuriyet için sandık başına gidecektir. Ikibine bir kala yapılacak seçimlerin önemi- ni ulusça çok iyi değerlendirmek zorundayız. Geçmişte rejime karşı yapılan olumsuz baş- kaldırıyı unutmak olası değil. 54. hükümet dö- neminde ülke genelinde gerici güçlerin ne de- rece cüret kazandıklarını da unutamayız. Demokratik rejimin yaşamasını istiyorsak, Laik Cumhuriyet'in yara almasını istemiyorsak, Türk solunun bir bütün halinde en güçlü sol par- tiyi destekleme kararını bekliyoruz. Tam 48 yıldır Türkiye'de Atatürk ilkelerine karşı acımasız bir başkaldırı vardır. Cumhuriye- te karşı, 1950yılında "Köy Enstitüleri" kapatı- larak bir karşı mücadele başlatılmıştır. 1950 yı- lında Demokrat Partı'nin ıktidara gelmesi ile karanlık güçler aydmlığa karşı bir savaş baş- latmıştı. Bu dönemde ırtıcai faaliyetlerarttı. Ta- rikatlar alabildiğine yaygınlaştı. O günlerde eki- len rejim karşıtı tohumlar güçlenerek bugünle- re geldi. Üzülerekifadeetmeliyimki, gerici güçler eko- nomik açıdan buyük bir tehlike haline gelmiş- tir. Ülke genelinde Cumhuriyet karşıtı 4500 va- kıf olması son derece düşündürücüdür. Geçmişte yaşanılan acı deneyleri unutama- yız. Dün olduğu gibi bugün de sermaye çevre- leri cepheler oluşturmak üzere. Sermayenin oncelikle öz çıkarları önemlidir. O nedenle "ser- mayenin partisi olmaz" savı doğrudur. Gelecek seçimler hem ülkemiz hem de hal- kımız açısından son derece önemlidir. Bu se- çimlerde halkımız ya demokrasıye sahip çıka- cak, ya da demokrasi karşıtlarına fırsat vere- cektir. Bu nedenle ulusumuz sandık başına gi- derken, alışagelrnışliğin dışında, seçme hakkı-: nı çok dikkatli kullanmalıdır. Kısır parti görüş- lerini bir kenara bırakarak, ülke gerçekleri doğ- rultusunda oylarını kullanmak zorundadır. Çağdaş bir dünyada yaşamak istiyorsak, öz- gür bir Türkiye'de yaşamak istiyorsak, karan- lığın batağına saplanmak istemiyorsak, de- mokrasi ve cumhuriyet çizgisinden ayrılma- dan, seçme görevımizi yerine getirmek zorun- dayız. Onemli olan Atatürk'ün gösterdiği, Batı uy- garlığına doğru hızla yol almaktır. Atatürk düş- manları, O'nun gösterdiği medenıyet yolunu karanlığa süruklemek için sahnede bulunuyor. Oynadıklan oyunlan sinsice, beyin yıkayarak uy- guluyoriar. Gerek genel seçimlerde ve gerekse yerel se- çimlerde, halkımız kendi düşüncesini yenile- yerek, silkinerek oylarını kullanmak zorundadır. Ülkemizin içinde bulunduğu koşulları düşünmek zorundadır. Bir zamanlar 'so/'un bayraktarlığını yapanla- rın, bugün sağ zihniyetle ittifak yaptığını acı içinde izliyoruz. Türk solu bu gibi insanları as- la affetmeyecektir. Nasıl ki kendisine "Karaoğ- lan" ismini veren Suat Yalaz verdiği bu sıfatı geri almışsa, demokrasi yolunda yürüyen insan- lar da kendisine asla inanmamakta ve güven- memektedir. Elbette ki siyasal tarihçiler bu gi- bi kişiler hakkında gerekli kararı vereceklerdir. Ülkemizde hırsızlığın, köşe dönmeciliğin, çe- telerin bitmesini istiyorsak, kendimize yeni bir yön vermek zorundayız. 48 yıldır sürdürülen yanlış değerlendirmeleri bırakmak zorundayız. Cumhuriyet uğruna, demokrasi ve ınsan hak- lan uğruna, çetelerce katledilen Uğur Mumcu'la- rın, Bahriye Üçokların. Abdi Ipekçi lerın ke- miklerıni sızlatmak istemiyorsak, Türk solu ak- lını başına almalıdır. Demokrasinin yaşamasın- dan yana isek, ülkemizde özgürlüğün tadını çı- kararak yaşamak istiyorsak, solun tüm gücü ile sermaye iktidarlarına karşı sandığa birlikte koş- masını sağlamak zorundayız. 1999 yılı Nisan ayının on sekizinde yapılacak seçimin demokratlara başarılar getirmesi iç- tenlikle dileğimdir. BULMACA SEDAT YAŞAYAN SOLDAN SAĞA: 1/ Argoda aptal, salak, bön kımseye ve- nlen ad. 2/ "Aldanma kı sözü elbette yalandır" (Fu- 1 2 3 4zulı)... Eskıden Karagöz oyna- tılan kahvelere venlen ad 3/ Güçsüzlük. der- mansızlık. 4/ Boğa güreşı ya- pılan alan... Ikı tarla arasındakj sınır. 5/ Temelı taklıde dayanan sözsüz oyun... Taştan ya da ağaçtan yapıl- mış büyük ha- van. 6/ Bir spor takımı- nın gözde oyuncusu... Kadın baş süslemesın- de kullanılan. genellık- le gümüşten yapılmış ta- kı. 7/ Bayağı, sıradan . Yemek. 8/ Ispanyolların sevınçsözü.. Suyusıcak olarak yerden çıkan ha- mam. 9/ Gemı güverte- sının emne konmuş kı- rişlerınden her bırı... Akıl. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Adana ve Içel yöresinde güğümlere doldurularak so-i kaklarda satılan v e böbreğe ıyı geldığıne ınanılan meyan-1 köküşurubu.. llkel bir sılah. 2/OIumsuzlukbelırtenbir- önek... Küçük kıtap. broşür. 3/ Aklın enşemedıgı, açık-' lanamayan y a da çözülemeyen şey.. Hazırlanan çayın renk» ve koku bakımından ıstenılen durumu. 4/ Cezayır'de bırT lunan kentı... Boru sesı. 5/ Portekız halk şarkısı... Şarkı, türkü. 6/ Gelecek... Aruz ölçüsünde. kısa okunması ge-- reken bir heceyı kalıba uydurmak ıçın uzatma. II Türk' halk edebıyatında çoban türküsü. 8/ Pıston . Bakınn sımgesı. 9/ Utanma duygusu... Elçılık ya da konsolos-* luklarda çalışan koruma memuru. -
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog