Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyel kitap kulübü Vaşamı kısacık bir mum alevi olarak görmemenin yolu: KİTAP T^rrocagı Cad No 39 41 ı34334Caga)ogıu Istanbul Teiı2126M0-96 Faks )212614 01 95 Cumhuriyet Q))iO"7.4 CumhuriyetRADvo İSTANBUL VE ÇEVRESlNDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26633 / 150000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 7EYLÜL 1998 PAZARTESİ Stendhal, 18. yüzyıl akılcılığıyla romantik bakışı kaynaştıran özgün bir deyiş geliştirmiş; Fransız romanında romantizmle gerçekçilik arasında köprü olmuştur. Toplumu ve tarihsel dönemleri, toplumla çatışan kişilerin vaşam serüvenleri çevresinde, romantizme özgü zengin bir düşlem gucuyle, ama tam bir gerçekçilikle yansıtmıştır. Roman ve öykülerinin kahramanları, bir bakıma, Stendhal'in yaşamında bir türlü gerçekleştiremediği düşlerin ürünleridir. "Stendhal'in büyük romanlannın genç kahramanlarında en çok, içi temiz ve ince bir varlık olmaya özlemi sever kişi." R.M. Alberes KL'LTUR HİZMETİNDE BİR ADIM DAHA STENpHAL İTALYA HIKAYELERİ-II Hamdi Varoğlu'nun çevirisiyle. • y\ Yazarın bu saptaması, Stendhal'in İtalya Hikâyeleri'nin ikinci kitabında yer alan uzun öyküsü Castro Başrahibesi'nin kahramanları için de geçerli. Montmartre'daki mezarına "Arrigo Beyle, Milanese" (Milanolu Arrigo Beyle) yazdıracak kadar İtalya tutkunu olan Stendhal'den Rönesans İtalyası'nda geçen, coşku ve duraksamalarla örülmüş, tutkulu, "all'italiana" bir aşk öyküsü Castro Başrahibesi... Yarın Cumhuriyet 'le birlikte. Çakıcı'nın kader arkadaşı ErolEvcil'in soyadını değiştirdiği saptandı Çift imzah işadamı Mustafa Timisi 'îddialar yargıda' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türki- ye tş Bankası Yönetim Kurulu üyesi Mus- tafa Tûnisi, Teftiş Kurulu Başkanı Atakan Yumrukçal'in baskısma hedef olduğunu bil- diren müfettiş ErtuğruJ Senem'in olayı ak- taran melctubunu doğrularken, iddıalann yargıda soruşturma konusu olduğunu anım- sattı. Mektubun bütün yönetim kurulu üye- lerine gönderildiğini kaydeden Timisi şun- lan söyledi: "Bunlar kidia. Söylentiler de var. Bunlann hepsi zaten yönetim kurulunca çok önceden iz- tendi, tartışılarak değerlendirildi. Yönetim kurulu olarak biz- ler vapüması gereken ne varsa hepsini yapük. Bankayı göze- ten, ticari etiği dikkate alan her şeyi uzun uzun, günlerce tarft- şarak beili bir noktaya grtirdik. Gereği yapüdL Iş vargKİa." • Soyadını Eşrefoğlu olarak değiştiren Erol Evcil 'in çift imza kullandığı ve Iş Bankası 'na sattığı malzemelerle ilgili olarak 500 milyar liraya yakın danışmanlık ücreti aldığı belirtildi. • Iş Bankası Teftiş Kurulu Başkanı 'nın değiştirilmesi için baskı yaptığı raporda, Evcil 'in şirketi Eze 'ye banka ilkelerine aykırı biçimde kredi kullandınldığı ve kredinin kredi ile ödendiği kaydedildi. ALPER BALLI ANKARA-Türkiye Iş Bankası Teftiş Kuru- lu Başkanı Atakan Vumrukçalın değiştirilme- si için baskı yaptığı Eze Zeytincilik raporunda, Alaattin Çakıcı'nın 'kader arkadaşı' Erol Ev- cil'in şırketı Eze Zeytıncilik'ın. u banka ilkeleri ve istihbarat raporlanna aykırı bicimde 150 mil- yon dolar kreditendirildiği'' \ urgulandı. Fırma- nın kredılennin. sağlanan yenı kredılerle öden- diği saptamalanna yer venlen raporda. soyadı- nı Eşrefoğlu olarak değiştiren Evcil'in çift ım- za kullandığı. bankaya sattığı malzemelerle il- gili olarak 500 milyar liraya yakın danışmanlık ücreti aldığı belirtildi. Raporun, Teftiş Kurulu Başkanı tarafından çıkanlması istenen bölü- münde, soruşturmanın genişletilmesi isteminin yanı sıra, BAStSEN Genel Başkanı, tş Banka- sı Yönetim Kurulu Üyesi Metin Tiryaldoğ- lu'nun oğlu Burak Tiryakioğlu ve suçlanan emekli şube müdürü Mehmet Ertaş'ın kardeşi Halil Ertaş'ın Erol Evcil'le ortaklığının araştı- nlması ıstemi de yer alıyor. Cumhuriyet. Iş Ban- kası yönetımınde yaşanan teftiş baskısının gü- nışığına çıkmasına neden olan raporu. sansür- lenen bölümleriyle birlikte yayımlıyor. Müfettiş Ertugrul Senem'in hazırladığı 24 Aralık 1997 tanhli raporda. Türkiye Iş Banka- sı Bursa Şubesi'nin 7 Ekim 1994 tarihli istih- barat belgesindeki "Evcü'in üniversiteyi ikinci- lik derecesi ile bitirdiği ve araçlarının ruhsada- nnı başkalan adına kaydettirdigi" bilgısi irde- lendi. Evcil'in. askerlik sorunu nedeniyle 2 ay- lık mahkûmiyet aldığı yargı belgelerine göre Açıköğretim Fakültesi 1. sınıfında 6 yıllık kay- dı bulunduğu için üniversite mezunu olamaya- cağı saptamasına yer \erilen raporda, "gruba ilişldn kredi ilişkisûıin başlangıeında son derece yüzeysel istihbarat çahşması yapıküğı" \ urgu- landı. Raporda, Kredıler Müdürlüğü'nün iste- M Arkası Sa. 6, Sü. 1'de CHP lideri Baykal, genel seçimin ertelenmesine yönelik girişimlere sert çıktı 'Hükümettoplumdankoptu'Bekleyen 10 milyon dosya var Yargı ydma sancıh başlangıç• Bağımsız yargı tartışmalan. savcı-yargıç güvencesi, mahkeme kararlannın idare tarafından uygulanmaması ve çalışanlann özlük haklanna ilişkin sorunlarla birlikte yargı yılı her zamanki gibi sancılı başlıyor. • Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Erdoğan. yeni adli yılda yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkı isterken THB Genel Başkanı Avukat Bilgin Yazıcıoğlu, yeni adli yılın yine üst düzey yetkililerin "hamasi" söylevleriyle başlayacağını anımsatarak "Bizce asıl olan bu degildir. Tek yol Atatürk'ün çizdiği yoldur" dedi. • 4. Sayfada Önemli davalar beldiyor Sıvas katiiammın temyiz duruşmasmdan Gazeteci Metin Göktepe'nin öldürülmesi davasının temyiz duruşmasına kadar pek çok önemli da\a yeni vargı vılını bekliyor. Kapatılan RP'nin Genel Başkanı Erbakan'in partisinin kapatılmasından sonra yaptığı konuşmada Ana> asa Mahkemesi'ne hakaret ettiği gerekçesiyle açılan dava da yeni yargı yılında mahkeme önüne çıkacak. B 4. Sayfada ANKARA MERKEZ CEZAEVİ'NDE ÇETE OPERASYONU • 4. Sayfada Boğaz Ha tehlikeli yarış Ç t\ reci kuruluşlann uyansına karşın saatte250km. hız vapabilen tekzıelerin yanştsğj w Offs- hore Şampi\onasrnın dördüncii aj'ağı olan İstanbul Grand Prix 98 dün gerçekleşti. Birçok tanker kazasına sahne olan Boğaz su yolu bu kez düma miharderterinin hevecanlantu tat- min ettikleri Offshore şamphonasuıuı yanş parkuru oldu. Yanş öncesi bir grup çevreci Bo- ğaz tunı yaparak transit geçişlerden kaynaklanan tehlikelere dikkat çekti. Bir saat gecikme>- le başla\an yanş süresince Boğaz trafiğe kapaaldı. Istanbulluiarın ilgi gosterdiği yanşta tek- neler 11 tur atarak >aklaşık 200 km. yol kat cttüer. Bazı rakiplerine tur bindiren Jolh Motor isimli tekne birinci olurken ikinciliği Spirit Of Norwa>, üçüncülüğü ise Vlctorv1 isimli tekne- ler aldı. Yanş. dünya çapında 30'un üzerinde tele\izytın kanalından naklen yayımlandı. • Koalisyonu "îkitelli ve Akmerkez, finans ve kartel hükümeti"' olarak nitelendiren CHP lideri Baykal, çıkış yolunun sadece sosyal demokrasi olduğunu söyledi. • Genel seçimin erteîenmesine yönelik tartışmalann parçası olmayacaklannı belirten Baykal, "CHP'nin gündemi Anadolu ve halkın sorunlan. Seçimle ilgili konu bitmiş, ortada yasa var" dedi. • Türkiye'nin çeteden yolsuzluğa, ekonomiden demokratikleşmeye kadar birçok sıkıntısı olduğunu v'urgulayan Deniz Baykal, halkın BaşbakanYılmaz ve TÜSÎAD'ın oluşturmaya çalıştığı gündemle değil, hırsızhklar, yolsuzluklar ve çetelerle ilgilendiğini anlattı ve hiçbir alanda somut bir ilerleme olmadığına işaret etti. • Fazilet Partisi'nde de çözülme yaşandığım kaydeden Baykal, seçimde büyük bir sıçrama yapmasının mümkün olmadığını söyledi. • 5. Sayfada Savaş gemisi alıyorlar Kıbns Rıımlan silahlantyor • Kıbns Rum Kesimi, 1997-2001 silahlanma programına 20 adet savaş uçağı, 12 adet de saldın helikopteri alımı koydu. • Rum Temsilciler Meclisi Savunma Komitesi Asbaşkanı Antonis Karas "Silahlanma yanşını hızlandırmak ve Rum Milli Muhafız Ordusu'nu güçlendirmek şarttır" dedi. REŞATAKAR LEFKOŞA - Kıbns sorununun çözümünü amaçlayan toplumlararası görüşmelenn kesil- mesine yol açan S-300 füzeleriyle adadaki ger- ginliğı tırmandıran Rum yönetimi, yeni bir si- lahlanma programı hazırladı. Güney Kıbns'ta yayımlanan Mahi gazetesi- nin. Rum Temsilciler Meclisi Asbaşkanı Anto- nis Karas'ın açıklamalanna dayanarak yayım- ladığı haberde 1997-2001 silahlanma programı- na göre, Rum Milli Muhafız Ordusu'na 12 ile 20 arasında savaş uçağı, 8 ila 12 arasında saldı- n helikopteri alınacak. Gazete "1997-2001 Silahlanma Programı: Ye- ni Havave Deniz Km r v«tfcri"başlıklı manşetha- berinde, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) silahlanma programında destroyerler, savaş uçaklan ve saldın helikopterlen alımının da bu- lunduğunu \e bu alımlann ordunun savaş kabi- liyetini önemli oranda arttıracağını savundu. Gazeteye göre destroyer, savaş uçağı ve sal- dın helikopterlerinın alımı, yetkıli Meclis Sa- vunma Komitesi'nde görüşüldü ve yakın za- manda ilgili prosedürlerin ilerleyebilmesi için gerekli ödenekJerin serbest bırakılması karar- laştınldı. Mahı gazetesine göre. 2001 yılına kadar Rum ordusu için alınacak silahlar şöy- • Arkası Sa. 6, Sü. 8 'de Kurosawa öldü Kültür Servisi - 88 yaşındaki Japon yönetmen Akira Kurosawa dün Tokyo'dakı evinde öldü. Japon sınemasını Batı "ya açan yönetmen olarak tanınan Kurosavva, 1951 yılında Venedik Film Festıvali'nde bü\oik ödülü kazanan filmı 'Rashomon'la tüm dünyada tanınmıştı. 1990Oscar törenlerinde Yaşam Boyu Başan ödülüyle onurlandınldı. Ülkesinde 'tmparator' olarak anılan Kurosavva. gerçek bir samuray ailesinin çocuğuydu. 1936 yılında yönetmen asıstanlığıyla başlayan sinema kariyerinin ilk filmlerini savaş döneminde verdı. Filmlerindeki hümanıst tavır ve Batı kültürüne olan yakınlığıyla dikkat çeken Kurosavva, yakın zamana dek sinema çalışmalarını sürdürdü. •75. Sayfada ÇAPAN: SALDIRI EMRİNİ VERENLER DIŞAR1DA • 7. Sayfada SİYAMİ ERDEM: MÜCADELE ÇlZGtMlZ TEK M 6. Sayfada MEB. INGİLİZCE ÖĞRETMENİ AÇIĞI IÇtN ARAYIŞTA • 7. Sayfada 'SIRA ALMANYA'DA' MSpor'da Öğrenciler uyarıldı Tarikat burslanna karşı Atatürkçü atağı • Atatürkçü sivil toplum örgütleri, başanlı öğrencilere burs ve yurt olanaklan sağlayan tarikatlara karşı harekete geçti. Başanlı öğrencilere burs vereceğini duyuran Atatürkçü Düşünce Derneği. CYDD, TED, ANAÇEV ve TOBB. öğrencilerin tarikatlann tuzağma düşmemesini istedi. • 6. Sayfada Devlet Bakanı Yıldırım 'GAP ülkedeki işsizliği azaltacak' • Türkiye'nin temel sorunlannm çözümünün GAP'ta düğümlendiğini belirten GAP'tan sorumlu Devlet Bakanı Salih Yıldınm, işsizliği GAP'ın eriteceğini belirtti. Yatınmlarda önceliğin bu projede olması gerektiğini söyleyen Yıldınm, GAP'ın getirilerinin önemli olduğuna işaret etti. • 7. Sayfada Eşiyle ilgili ifade verdi Orhan Aslıtürk gözaltına almdı • Eski Şişli Belediye Başkanı Gülay Aslıtürk'ün eşi Orhan Aslıtürk, evinde gözaltına alındı. Emniyet'e getirilejı Aslıtürk'ün, eşinin yargılandığı davalar ve işlediği iddia edilen suçlarla ilgili ifadesi alınmak üzere gözaltına alındığı belirtildi. Aslıtürk, Çakıcı'yla ilişkisinin olmadığını söyledi. • 7. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kayıt Dışı Siyaset! Parlamentosu seçimle belirlenmiş bir ülkede seçim için, "kuyuya atılan taş" nrtelemesi yapılıyor... Ülkeyi yönetmekten sorumlu Başbakan, "Inisiyatif bende değil, taşı kuyuya atatı çıkarsın" diyor... Ülkenin "en büyük" partisi, demokratik zemini sa- vaş alanı olarak düşünüyor, "baltalan gömdük" di- yor... • Arkası Sa. 6, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog