Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

6 EYLUL 1998 PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Dağıstan Bombalı saldın: 16ölüMOSKOVA (AA) - Rus- ya' nın Kuzey Kafkasya 'da- İci Dağıstan Cumhuriye- ti'nin başkenti Mohaçka- le 'de önceki akşam meyda- na gelen şiddetli patlamada 4'ü çocuk olmak üzere 16 kişinin öldüğü. 68 kişinin yaralandıgı bildirildi. Pat- lamada, bomba yüklü bir aracın kullanıldığı sanılı- yor. Patlamanın olduğu caddede derin bir çukur açı- lırken, bazı binaiar tama- men bazılan da kısmen çökfü. Öte yandan. dün de Rus- ya'nın kuzeyinde Dağıstan uyruklu askerler, 17'si öğ- renci, 6'sı öğretmen 24 ki- şiyi rehin aldılar. Interfaks haber ajansı. kuzeydeki Murmansk kentinin Nova- ya Zemlya bölgesinde mey- dana gelen olayın askerle- rin rehineleri serbest bırak- ması üzerine sona erdiğini bildirdiler. Kuzey Kore ABD'den gözdağı Dış Haberier Senisi - Ku- zey Kore'nin fiize denemesı yapmasına tepkı gösteren ABD. Pasifik'teki Guam Adasfna 6 bombardıman uça|ı gönderdı. Askeri kaynaklardan edi- nılen bılgiye göre, 3 B-2 bombardıman uçağı. önceki gün Missoun'dekı VVhıte- man Üssü'nden. 3 B-52 uça- ğı da Louısiana'daki Barks- dale Üssü'nden Guarrfa ha- reketetti. B-2'lerin klasik sı- lah taşıdıgı kaydedilırken, B-52'lenn silah ve mühim- matı hakkında bilgi venlme- dı. Kuzey Kore'nın pazarte- si günü fırlattığı balıstik fü- ze, Japonya'nın üzennden geçip Pasifik'e düşmüş, bu- nun üzerine Japonya, hava ve deniz kuyvetlerini alarma geçırmışti. ' ABD istihbaratı, Beyaz Saray'ı, Tahran'ın Afganistan'a saldırmaya hazırlandığı konusunda uyardı 4 îran Taleban'a saldıracak' ınıra 35 bin asker yığdığı bildirilen Iran, uluslararası hukuk uyannca Taleban'a saldırma hakkı bulunduğunu belirtirken Taleban da sivilleri silahlandırmaya başladı. Ilımlı bakanlara saldın TAHRAM (AA) - Iran'tn ılımlı Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi'nin Gelişme ve Sosyal îşler Yardımcısı ve eski İçişleri Bakanı AbduOah Nuri ile Kültûr ve îslami Irşad Bakanı Ataullah Mohacerani önceki gün aşm muhafazakârlanu saldınsına uğradı. Mohacerani, Selarn gazetesinde dûn yayunlanan açıklamasında, cuma namazından sonra 50-60 kişilik bir grubun "Hyakatsiz bakan istifa" slogaru atarak kendisine saldırdığını ve saldında parmağının kınldığını söyledî. Bakan ve korumalannı döven saldırganlar, Mohacerani'yi korumaya çalışan halktan kişilere de saldırdılar. Başka bir grubun da bir süre önce meclis tarafmdan güvenstzlik oyu verilerek düşürülen eski içişleri Bakanı Abdullah Nuri'ye saldırdığı belirtildi. Kendisine karşı sloganlar atarak saldıran kişiler, sanğını başından alarak yere attıklan Nuri'yi dövdüier ve korumalarla çatıştılar. TÛRKMENİSTAN Iran sınıra yığınak yaptı Sınırda 35 bin asker, 25 uçak, 80 tank, 2 füze bataryası, 60 zırhlı araç konuşlandınklı. Kentte btnlerce sıvılın oldurulduğu " öne sunjluyor. TAHRAN Tahran yonefimı, Taleban'ı Iran üzennden Avrupa'ya uyuşturucu sevkıyatı yapmakla suçluyor. Totbat-ı Cam Bölgesi Iran, Taleban'ın elındekı dıplomatlam serbest bırakılmasmı ıstıyor. , | R A N I Dış Haberter Senisi - ABD ıs- tihbarat uzmanlannın. Beyaz Sa- ray ile Pentagon'u. "tran'ın,Afga- nistan'a saJdın amacrvla 35 bin as- keri ve nnlarca saldın uçagtnı sınır- da hazır tııttuğıı" yolunda uyar- dıklan bildirildi. Iran. uluslarara- sı hukuk uyannca Taieban'a sal- dırma hakkı bulunduğunu belir- tirken. Taleban, Nimroz bölgesin- deki si\illeri. Iran'ın olası bir sal- dınsına karşı silahJandırmaya baş- ladı. lran devlet radyosundan yapı- lan açıklamada. Iran'ın, Tale- ban"ın elındeki diplomatlann kur- tanlması ıçin uluslararası hukuk uyannca Taleban'a saldırma hak- kı olduğu bildirildi. AçıkJamada. "tran, BM CüvenUk Konseyi'ni, uluslararası banş ve güventiği teh- dit eden gelişmeler konusunda uyarmaya çalışmıştır. Artik İran'ın, BM Sözleşmesi'ne göre kendini savunma amaçh saldın hakkı vardır" denıldi. ABDde yayımlanan VVashing- ton Post gazetesi, Pentagon ve Be- yaz Saray yetkililerine dayanarak verdiği haberde Iran'ın. askeri tat- bıkat görüntüsü altmda, ülkenin kuzeydoğusundaki Afganistan sı- nınna 35 bin asker, 25 saldın uça- ğı, 80 T-72 tipi tank, 2 SA-6 mo- bil tıpi füze bataryası, 60 zırhlı araç ve 90 parça ağır silah gön- derdığini belirtti. Gazeteye göre ABD'Iı uzmanlar, "Iran'ın, Tale- ban'u Afganistan'ın meşru hiikü- meti oiarak tanımak istemediğine ve Taieban'ın etegeçindiği baa top- raklardaki egemenliğini yıkmayı anıaçladığma" ınanıyor. Gazete- ye açıklama yapan yetkililerden bin. "franlılann, neredeysepanik içindc olduklannı ve Taleban'ın gözünü korkutmaya çalışıyor ola- büeceklerini, bü>iik bir oiasılıkla da suun gecebfleceklerini" ifade etti. ABD yetkililen. Iran ile Af- ganistan arasında çıkacak olası bir savaşın, iki tarafin da kesın bir as- keri üstünlüğü olmadığı içın uzun sürebileceğini ve çok kanlı olabi- leceğini belirttiler. Bazı sıyasetuz- manlan, Iran'ın, Taleban'a yöne- lik bir saldında kendi askerlerini kullanmak yerine Iran'da sürgün- de bulunan binlerce Taleban kar- şıtı Şii'yi kullanmayı tercih edebi- lecegini söylüyorlar. Iran'ın geçen hafta Afganistan sınınnda tatbikat başlatmasından önce, iki ülke arasındaki gerginlik, Taleban'ın, ittifakın kalesi duru- mundaki Mezar-ı Şerif kentini ele geçirdikten sonra ahkoyduğu 10 Iranlı dıplomatla 1 gazeteciyi öl- dürmüş olabileceği yönündeki ha- berlerden sonra tırmanmıştı. Ulus- lararası Af Örgütü'nün raporuna göre Taleban, geçen ay Mezar-ı Şerif'i ele geçirdikten sonra bin- lerce sıvili katletti. Taleban 'sa kat- liam iddialannı reddediyor. Halka valan söyîedim ve kanmı aldatûm!.. AVRUPA BİRLİĞPNDEN RUSYA'YA UYARI 'Reformlara sadık kalın' Dış Haberter Servisi - Av- rupaBirlıği'ne(AB)üyeül- kelerin Dışişlen Bakanlan Avusturya'nın Salzburg kentinde, Rusya'da yaşanan ekonomik ve siyasal bunalı- ma çözüm bulunması için bir araya geldiler. Bakanlar, Rusya'nın, ekonomik reformlardan vazgeçmemesi gerektiği ko- nusunda anlaştılar. Toplantı- da, Rusya'daki krizin AB ül- kelerine etkileri de ele alın- dı. Toplantıda, diinyanın en zengin yedi ülkesinin oluş- turduğu G-7 grubunun da gelecek hafta Londra'da, Rusya bunalımını görüşmek üzere biraraya gelmelennin kararlaştınldığı belirtildi. Rusya Başbakan Vekili Vlktor Çernomırdin, önce- ki gün önerdiği ekonomik programın sıkı birdisiplinle uygulanması gerektiğini ve "devrimci* planlann alter- natifi ohnadıgui! belirtti. Ül- kenin içinde bulunduğu bu- nalımın aşıhnası içın bir an önce sağlam bir hükümet kurulması gerektiğini belir- terek "Doniişü obnav'an bir nokta>a gekük" dedi. Öte yandan, bunalımın ar- dmdaki nedenlerden birinin, mafyanın ekonomideki etki- si olduğu öne sürüldü. Iç is- tihbarat servisi FSB'nin Başkanı Vladimir Putin, parlamentoya sunduğu bir raporda, mafyanın ekono- mideki yerini aynntılanyla ortaya koydu. Putin, bu çev- relerin, siyasileri etkileye- rek, devletten istedikleri ka- rarlan çıkartabildiklerine dikkat çekti. Yine Merhaba... CLUB TEOS VILU\GE, antik Teos kentine birkaç kilometre uzaklıkta, 600 m 2 'lik havuzu, çocuk havuzu, özel plaj ve koyu, iki katlı Türk evleri, anfitiyatrosu, diskosu, çarşısı, rüzgâr sörfünden dalgıçlığa, atçılıktan okçuluğa, basketboldan bilardoya spor imkânlarıyla, tatil yapmak isteyenlere özel bir köy. Bu tatilde mutlaka CLUB TEOS VILLAGE'a gelin, farklı bir tatil geçireceksiniz. • Rüzgâr sörfü • Kano • Deniz bisikleti • Mini golf • Masatenisi • Tenis • Voleybol • Basketbol • Bilardo B E D A V A Sabah ve akşam açık büfe (şarap dahil) YARIM PANSİYON BİR KİŞİ 0-4 yaş ücretsiz, 5-12 yaş %50 indirimlidir. 6.OOO.OOO.- TL CUMARTESİ - PAZAR gunlerı İZMİR-OTEL-İZMİR servısırnız vardır CLUB TEOS VILLAGE CLUB TEOS VILLAGE, Izmir'e 50 km. Seferihisar'a 8 km. Sığacık'a 2 km uzaklıkta. Rezervasyon Tel: 0 232 745 74 67 Faks: 0 232 745 74 75 Cumhuriyet k i t a p 1 a r ı mmı Dimitri Kantemir OSMANLI İMPARATORLÜĞU'NUN YÜKSELİŞVE ÇÖKÜŞTARİHİ 1044 sayfa 2 cılt. 1 hamur, 4 000.000 TL 12 Eylul donemınde Kultur Bakinlığı'nın sıtıştan kaldırdığı bir \apıt bu. Boğdan Prensı ve \ r o\Todası Kantemir'ın unlu Hammer Tanhi'ne de onculük etmış bir çalışmısı. Bılını tanhme \e e\rensel ansıklopedılere ges'mış Kantemir, bu kıtabı Latınce vazrruş. Romen Akademisı'nce \ayımlanan baskısından Turkçeye çevnlen bu ılgjnç eser, bu kere "sansursüz" oiarak okura ulaşıyor Mudaka aJınmalı, mudaka okunmalı. E "* Cumhurtyat Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No:39/41 ^ kitap kulûbû (34334)Cağaioğlu-lstanbul Tel: (212)514 01 96 AYDINLARIN BULUŞTUĞU YENIKAVŞAK ŞIMDI KADıKÖVDE Benzersizliği keşfe yarayan kitaplar artık Kadıköy'de. Çelişkiii düşüncelere dinginlik ve incelik getiren"Çağdaş Yayınlan"da Kadıköy"de artık. Yaşamı kısacık bir mum alevi oiarak görmeyenler, As Eğlence Merkezi'nde önce Cumhuriyet Kitap Kulübü'ne geliyorlar. Üye oluyorlar, üyeliklerini yenileyip kitap alıyorlar. İndirimden yararlanıyorlar. "Cafc"de kahvelerini, çaylarını içerlerken kitaplarını okumaya başhyorlar. Sonra dilerierse sinemaya girip, güzeeel bir de film seyrediyorlar. Yahu bu insanlar, ana konularına ve sorunlanna hem açıklık, hem duyarlılık kazandırmayı ne de iyi biliyorlar! CumhurİYe|t kitap kulübü AS EĞLENCE MERKEZİ (Moda Caddesı No:44) ıçındekı yenı "Kavşak" Pazartesı dışında her gün 09'dan 19'adekaçık. (Beklenıyorsunuz) POLİTÎKADA SORUNLAR ERGUN BALCI İran-Taleban Savaşı mı? Iran-Afganistan ilişkileri tehlikeli biçimde ger- ginleşiyor. Taleban'a derin bir kuşkuyla bakan, ona karşıt güçleri destekleyen Iran, salı günü Afganis- tan sının yakınında 70 bin askerin katıldığı büyük bir tatbikat başlattı. "The VVashington Post" ga- zetesi dün Pentagon (Savunma Bakanlığı) kay- naklarına dayanarak verdiği haberde Iran'ın Afga- nistan'a saldırmak üzere olduğunu öne sürdü. Taleban'ın, Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif'e girdikten sonra 10 Iranlı diplomatı rehin al- ması, kentteki binlerce Şii Hazara'yı katlettiği yo- lundaki haberler gerginliği patlama noktasına ge- tirdi. Iran, Taleban'a karşı düşmanlığını; bu hareketin baskıcı, köktendinci tutumuna, kadınlara yaptığı çağdışı muameleye bağlıyor. Taleban'ın çağdışı bir hareket olduğu, Afganis- tan'ı ortaçağ karanlığına gömdüğü, kadınlara eş- ya muamelesi yaptığı gerçek. Ama bu eleştirilerin Iran'dan gelmesi ilginç. Iran'daki rejimin, geçen yıl ılımlı Muhammed Hatemi'nin cumhurbaşkanı seçilmesine kadar gerçekleştirdiği uygulamalarTaleban'ı pekaratmı- yordu. Halen Hatemi yanlısı ılımlılara yapılan bas- kılar ise herkesin malumu. • • • Iran'ın Taleban'a düşmanlığı aslında stratejik ve ekonomik nedenlerden kaynaklanıyor. Taleban'ın ipleri Pakıstan'ın elinde. Harşketin Afganistan'ın tümüne hâkim olması durumunda Pakistan, Afganistan üzerinden Orta Asya'ya açıl- ma olanağına kavuşacak. Bu takdirde Iran, Orta Asya ticaretindeki ayrı- calıklı durumunu kaybedecektir. Ayrıca nükleer füzelere sahip Sünni Pakıstan'ın Orta Asya sah- nesine çıkması Şii Iran'ın bölgede siyasal etkinli- ğini de sınırlayacak, güç dengesi Pakistan-Afga- nistan eksenine kayacaktır. Tahran, geçen yıl Türkmenistan'dan gelen de- miryolunun Iran baâlantısını işletmeye açtı. Türk- men doğalgazı da iran üzerinden Batı'ya gidiyor. Oysa Islamabad, Türkmen doğalgazını Afganis- tan üzerinden Pakistan'agetirmek istiyor. Bu pro- je gerçekleşirse Iran, Orta Asya doğalgazı konu- sunda "Batı'ya açılan kapı" konumunu yıtırecek, stratejik önemi azalacaktır. • • • İran-Taleban savaşı çıkarsa Orta Asya cumhu- riyetleri ile Rusya'nın Iran'ı destekleyecekleri ke- sin. Çünkü hepsi de Taleban'ın temsil ertıği kök- tendinciliğin kendilerine bulaşmasından korkuyor.' Buna karşılık, Pakistan'la Suudi Arabistan da Taleban'a destek veririer. Bu bakımdan bir Iran- Afganistan savaşı herhalde uzun ve kanlı olur. ••• Taleban'a hiç sıcak bakmayan ülkelerden biri de bilindiği gibi Türkiye. Taleban'ın köktendinciliğinin Orta Asya Türk cumhuriyetlerine sıçradığı takdirde, bu cumhuri- yetlerin Türkiye'den uzaklaşacağını düşünen An- kara, Afganistan iç savaşında özbek General Ra- şid Dostumu destekledi. Ankara'nın kaygıları haklıdır. Afganistan'ın tümüyle Taleban'ın denetı- mi altına girmesi, sadece Orta Asya Türk cumhu- riyetlerindeki laik rejimleri sarsmakla kalmaz, kök- tendinci akım Türkiye'de de yüreklenir. Üstelik Pakistan'ın da tümüyle şeriat düzenine geçmeye hazırlandığını akıldan çıkarmamalı. Ancak Iran'ın da Türkiye'ye karşı hıç dostça davranmadığını unutamayız. Son oiarak Bülent Ecevit, Tahran'ın, PKK'yi desteklemesinden ya- kındı. Tahran'ın kendi rejimini ihraç etme çabala- rına kesinlikle son verdiği de herhalde söylene- mez. Bu bak/mdan, Ankara, Taleban'ın güçlenmesi- ni istemediği gibi, Iran'ın daTaleban'ı ortadan kal- dınp Orta Asya'da etkinliğini arttırmasından mem- nun kalmaz. Ama, Ankara, kötüler arasında bir tercih yapma durumunda kalırsa, herhalde "daha az kötü" olan Iran'ı destekler. KİRALIK İŞYERİ Esentepe, cadde üzerinde, 140 m : , 4. kat, 500 Dolar, çok temiz.. Tel: 265 75 32 Cep: 0 542 317 86 31 KİRALIK BÜRO Esentepe, Alkent karşısı cadde üzeri I. kat Doktora, mimara temiz büro.. 700 Dolar.. Tel: 265 75 32, Cep: 0 542 317 86 31 TURKKALPVAKFI 19 Mayıs Cd. No: 8 Şışlı/İSTANBUL Tel: (0212)212 07 07 (pbx) 10 Hat Faks:(0212)2126835 ELEKTRONİK ft ÜLKEMİZDE * TEKNEYE MİSAFİR DENİZCİLİK 5 GİDERKEN TEKNELERDE KULLANILAN GAZ DEDEKTÖRLERİ Demırciler Sıtesı, 8 Cadde, No 71 Zeytınburnu-İSTANBUL Tel (0212) 664 16 94 • 510 28 71 • Fafci, (0212) 558 67 85 mnıte BODRUM'DA TATİLÎN YENI ADI Lüks odaları, zengin mutfağı. sosyal aktıviteleri, uzman kadrosu ve Bodrum'un riiya kadar güzel manzarasıyla sızlere keyiflı bir tatil imkânı sunuyoruz. 4* kalite 5*hizmet. Tel: 0252 316 19 90 Faks: 0352 316 14 03 KOCAELİÜdNCİlŞ MAHKEMESİ'NDEN 1997 91 Esas 1998 151 Karar Davacı Mustafa Muammer Pehlivanoğlu velali Av. Alı Can Polat tarafindan davahlar SSK Genel Mûdûrlü- ğü. Osmai) Zeren ve Ismaıl Erezkaya alejhıne mahlcememıze açılan sıgortalı hizmet başlangıcınm 3 3 1967 ol- duğunun belırlenmesi davasının mahkememızde yapılan açık yargılama ve ıncelemesı sonunda, mahkememızden venien ! 1 6.1998 tanh ve 199^ 91 Esas. 1998 151 sayılı kararla; Da\acı 4581961 sıcıl sayılı sıgonalı Mustafa Muammer Pehlıvanoğlu'nun davalı kurumun tzmıt Sıgorta Müdûrlüğü'nde 02638.39 01 sıcıl sayılı dosyada ış- lem gören dığer davahlar adrna kayıtlı Körfez Pavyon ışyennde 3.3.1967 tanhmde günün yasal asgan ücretı ile sıgortalı ışçı oiarak 1 gün süre ıle çalıştığııun sıgortalı hizmet başlangıç tanhınm 3,3.1967 olarak TESPlTÎNE. Dasacıdan aimması gereken harç peşın alındıgından mahsubu ile harç alınmasına gerek olmadığma. Dava mahı- vetı ıtıbanyla da\acı vekılı içın vekâlet ücretı takdınne gerek ohnadıgına. Masraflann takdıren taraflar üzennde bırakıimasına. Temvızı kabıl olmak üzere 11.6 1998 tanhmde venlen karar davacı \ekih Av. Alı Can Polat \e SSK \ekıh Av Türkân Keskın'ın >iizüne karşı davalılarOsman Zeren \e Ismaıl Erezkaya'mn vokJuğunda venl- dığmden. bu ıkı davahya duruşma günlennde ılanen teblığ edıldığı anlaşıldıgından, ışbu ılanm gazetede yayım- lanmasmı müteakıp da\alılar Osman Zeren \e Ismaıl Erezkaya tarafmdan 8 gün ıçerismde temyız edılmemesı ha- lınde hükmün kesınleşeceğı ılanen teblıg olunur Basur 31753 AKDAĞMADENİKADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Dosya No 1993 348 Es. > 1996'91 Kr. Davacı Akdağmadenı Orman Işletmesı Müdürlüğü tara- fmdan davalıiar Sultan Koç, Zelıha Koç. Harun Koç, Galıp Koç ve .Akdağmadenı Malmudürluğü aleyhıne açtığı ka- dastro tespitinın iptalı davasının yapılan açık yargılaması sonunda, .Akdağmadenı Gökdere köyü 101 ada 21 nolu par- selın hakkında yapılan tesbıtın iptalı ıle Hazıne adına tapu- ya kayıt ve tescıline karar venlmış olup, hüküm özeti dava- lıiardan Kasım oğlu 1973 d lu Akdağmadenı Gökdere kö- yünden Galıp Koç'a adresının meçhul olması nedenı ıle teblığ edılemedığı, bu nedenle hükmün ılanen teblığıne ka- rar verılmiş olmakla hüküm özetının teblığ tarihinden itiba- ren 15 gün ıçensınde temyız yoluna başv-urmadığı takdirde hükmün kesinleşeceğı ılanen teblıg olunur. Basın: 39996 CÖNLÜNÜZCE TATİL Kapınızın önü deniz Ayağtnızın altı kumsal Üstelik Tatn Pansiyon 3.500.000 TL Kızıfot Köyü Manavgat Antalya Tel-Faks: 0242-748 21 28 0532 236 64 79 Tatil boytmca gazeteniz CumhuriYet bizden SASON SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Davucr AÜ Bayındır'ın davalılar Hazine ve Karameşe Köyü Muhtarlığı aleyhleri- ne mahkememize açöğı tescil davasının yapılan açık yargılamasında venlen ara ka- ran gereğince; Dava konusu yer Batman ili Sason ilçesi Karameşe köyü Tira Mez- rası çay bölgesinde kain, doğusu su kanalı, bansı Sason Çayı, kuzeyi Casım Çaçan tarlası ve güneyi Casım Çaçan tarlası ile çevrili taşınmazın M.K.'nun 639. maddesi gereğince davacı adına tapuya tescil edileceğinden bu yerle ilgisi olanın kanuru 3 ay- lık süre içinde mahkememize itirazlan ilan olunur. 11.08.1998 Basın: 41504 SASON SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Davacı Fehrettin Sunar'ın davalılar Hazine ve Karameşe Köyü Muhtarlığı aleyhlerine mah- kememıze açtıgj tescil davasının yapılan açık durusmasında verilen ara karan geregınce; Dava konusu yer Batman ıli Sason ılçesı Karameşe köyü Tira Mezrasf nın Kulpk bölgesinde kain. do|usu Ibrahım Çaçan tarlası, batısı Mirza Baymdır tarlası, kuzeyi Izzattın Bayındır tarlası ve güneyı Abdülban Sunar tarlası ıle çevrili taşmmazın M.K."nun 639. maddesi gereğince davacı adına tapuya tescil edileceğinden bu yerle ilgisı olanın kanuru 3 aylık süre içinde mahkememi- ze itirazlan ılan olunur. 1108.1998 ' Basın: 41500 SİNCAN ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 997/314 Sincan Asliye Hukuk Hâkirnliği'nin 19.3.1998 tarih 997/314 E. 998/178 K. sa- yılı ilamı ile, Güdül ilçesi nüfusuna kayıtlı Ali oğlu Fatma'dan olma 957 d.lu Mehmet Ali Yücel ile, Hamzakızı 1959 d.lu Gülay Yücel'in şiddetli geçımsızhk nedeniyle boşanmalanna karar verilmiş olup, 9. Sokak, Kosova Apt. 65'5 Lale- gül Demetev ler'Ankara adresinde ıkamet ettigı bildirilen tebhgat yapılamayan Mehmet Alı Yücel'e tebligat yapılamadığından ilanen teblığine karar verilmiş olup, ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 15 gün sonra karar yerine kaim olmak üzere tebligine, teblif den itibaren de adı geçenın 15 gün ıçerisinde temyiz edilmediği takdirde karann kesinleşeceğı ilanen teblig olunur. 26.8.1998 Basın: 41681
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog