Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

6 EYLUL 1998 PA2AR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Endoğan'dan medyaya suçlama V İstanbul Haber Servisi - lstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. dün iMES-Sangazi Yolu ile Bayrampaşa Muhittin Cstündağ KöprüJü Kav. şağfnın açılışını yaptı. Kavşak açılışında konuşan Brdoğan, medyanın beledi>enin yaptığı hizmetleri kamuoyuna duyurmadığım iddia ederek "Gündemden bu hayıriı isjeri kaçırmayı da çete operasyonu olarak görüyorum" dedi. Tiirk Alman MARMARİS (AA) - İnterpol tarafından aranan Alman uyruklu bir kişi. Marmans'te düzenlenen operasyonla yakalandı. Muğla Valisi'Cemil Serhadlı. Michael Dietmar Cordes adlı şahsın, dolandmcıhk suçundan İnterpol tarafından uzun süredir arandığını belirti. Serhadlı. Cordes'in. Türkiye'ye geldiğinin haber alınması üzerine Türk ve Alman polısinin işbirliği sonucu yakalandığını kaydetti. Operasyonun, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiği bildirildi. Bayrampaşa'da yangın • İstanbul Haber Servisi - Bayrampaşa'da bir plastik imalathanesinde çıkan yangın. maddi hasara yol açtı. Murat Mahallesi L'luyol Caddesı İştem Sanayi Sitesi'ndeki Irfan Ateman'a ait plastik imalathanesinde dün yangın çıktı. Bayrampaşa ve Rami itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalan sonucu diğer katlara sıçramadan söndürülen yangının, yaklaşık 5 milyar liralık maddi hasara yol açtığı bildirildi. TGC'den ağustos âyı raponu • İstanbul Haber Servisi- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC). ağustos ayı boyunca yayın organlan ve gazetecilere saldınlann devam ettiğini bildirdi. TGC'nin Ağustos ayı değerlendırmesinde 7 gazete, 4 dergi ve iki kitabın toplatıldığı. RTÜK'ün de 2 TV'ye 30'ar gün. 4 TV'ye de birer gün yayın durdurma, bir TV'ye de ihtar cezası verdiği ifade edidi. Açıklamada aynca. 2 radyoya 90 ar gün, 2 radyoya 7 'şer gün yayın dur4urma cezası verildiği kaydedildi. ttekim Gözüyle' • İstanbul Haber Servisi - Istarjbul Tabip Odası'ndan Dr. Rıfat Yücel ve Dr. Özcan Baripoğlu tarafından Radyo Cumhuriyet için hazırlanan "Hekim Gözüyle"programı. her pazar'l 1.00-12.00 saatleri arasında yayımlanıyor. PrDgramda bu hafta bastnda çıkan sağlık haberlerinin değerlendirilmesi. kornea nak)i ile tedavi edilmesi müniliün olan göz hastalıklan. sağlıkta KD\T uygulaması gibi konular ele ahnçpk tartışılacak. Aylne gözaltı • İstanbul Haber Servisi - Ataköy'de terk edilmiş bir ev e başkan düzenleyen polis. çıplak olarak ayin yaptıklan öne sürülen l'i kız 4 genci gözaltına aldı. Gençler terörle mücadele şubesinde yapılan sorgulanndan sonra serbest bırakildılar. Sahte paralar • İstanbul Haber Servisi- Fatih'te bilgisayar tekniği ile basılan sahte 5 milyonluklan piyasaya süren 5 kişi göz altına alındı. istanbul Emniyet MüdjjrÜiğü Mali Şube Müdurlüğü'nden yapılan açıklamaya göre. sanıklann sorgulamalan sonucu 340 adet sahte 5 milyon liralık banknotun piy asaya sürüldüğü belirîendi. Istatistiklerde aldattnacah tercih DİE'nin açıkladığı yıllık ortalama ve yıllık veriler arasında açılan fark enflasyonda rakam tartışmasma neden oldu. ODTÜ İstatistik Bölüm Başkanı Prof. Fetih Yıldınm, yeterli istatistik için yıllık ortalamanın dikkate alınması gerektiğini söyledi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - De\ let istatistik Enstitüsü'nün (DİE) vayımladığı aylık enflasyon rakamlannda "yıllık ortalama" ve "yıllık artış" kalemleri arasındaki farkın açılması karmaşaya neden oldu. DtE yetkilileri. değerlendirme yapılacağı yere göre her ikı rakamm da enflasyon indeksini gösterdiğini savundular. Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tstatistik Bölüm Başkanı Prof. Fetih Yıldınm ise yıllık ortalamada "yeterli istatistik" kavramı uyannca tüm değerlerin dikkate alındığını vurgularken geçen yılın aynı ayına göre değişim rakamının öne çıkanlmasını "aldatmaca" olarak nitelendirdi. DİE. tüketicı fıyat indeksinde ( rÜFE). geçen yılın aynı ayına göre y üzde 81.4 olduğunu açıklarken yıllık ortalamada enflasyon rakamının yiizde 92.6 olduğunu bildirdi. Toptan eşya fıyat indeksi (TEFE) ise geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 67.4'lük artış kaydederken yıllık ortalamada artış yüzde 82.2 oldu. Buna göre. TÜFE'de y ıllık ortalama ile geçen yılın ağustos ayına göre oluşturulan indeks arasındaki farklılık 11 2 puan oldu. ODTÜ istatistik Bölüm Başkanı Prof. Yıldınm, gazetelerin enflasyonda düşüş olarak ön plana çıkardıkları geçen yılın aynı ayına göre indeksin. alt kümeyi ele alan, belli değerleri kapsayan bir veri olduğunu söyledi. Yıldınm. "yeterii istatistik" kavramına uygun olan ortalamada. rüm değerlerin dikkate alındığını. birnoktayı esas almadıgını vurguladı. DİE rakamlannda 94 gölgesi Yıldırım. enflasyon hesaplamasında bazı mallann kapsama alınmadığına dikkat çekerken "Fark burada. Farklı birim, fiyatlardan kaynaklanıyor. I>İE, enflasyon indeks hesaplamasını değiştirdiğini. 1-2 yıldır buna göre açıklama yaptığını belirti)or. Ancak bunun çok detaylı bilimsel açıklaması yapılmadı"" diye konuştu. Türk-tş"in yıllığında, DtE'nin 1996 yılında enflasyon indeksinde. 1987 yılı yerine 1994 yılının baz alınması yönünde değişiklığe gidildiği anımsatıldı. Uluslararası standartlara göre indeksin temel yılının 5 yılda bir yenilenmesi gerektiği, ancak baz alınan 1994'ün ekonomik büyümenin eksi yüzde 6. enflasyonun cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak yüzde 125-yüzde 149"lara dayandığı. gelir dağılımının daha da adaletsiz hale geldiği "ekonomik ve sosyal bakımdan istikrarsız" bir yıl olduğu vurgulandı. Endeksin temelinin de 1994 yılındaki hane halkı gelir ve tüketim harcamalan anketine dayandınldığına dikkat çekilirken şöyle denildi: "Böylesine istikrarsızlığın egemen olduğu bir yılın indekslere temel alınması daha başlangıcuıda indeks sonuçlarını tartışmah duruma getirmiştir. tndekste, aylık geliri 3-78 milyon lira arasında olan hane halkmın tüketim kalıbı esas alınmaktadır. Temel alınan bu grup içindeki alt ve üst gelir dilimi arasındaki fark. 26 kat olmaktadır. 1987 yüı tüketici indeksinde ise aradaki fark 20 kat olarak hesaplanmaktadır. İndeksi ohışturan gelir gruplan arasındaki büyiik gelir farkı. gıda harcanıalarınırı payınuı düşmesine yol açan önemli bir unsurdur. Sonuç itibanyla, DİF. tarafından yayunlanan yeni indeksin çalışanlann gelir düzeyi ile harcama kalıplarmı yeterince yansıttığını kabul etmek mümkiin değildir." Sınavda tartısma Oğrenci albaya türbanlı denetçi SELAHATTİN ŞAHtN NEV ŞEHİR - Ana- dolu Üniversitesi Açı- köğretim Fakültesi'nin dün Nevşehir"de yapı- lan sına\ lannda türban krizi yaşandı. Işletme Fakültesi Işletme Bö- lümü 3. sınıf öğrencisi olan Nevşehir Jandar- ma Alay Komutanı Kı- demli Albay EyüpÖz- demir. sınava girdiği sınıfta türbanlı öğret- menın gözetmen ola- rak görevlendirilmesi- ni protesto için "Mi- dem bulandı" diyerek salonu terk etti. Alba- yın salondan çıkması- nı engellemek isteyen türbanlı öğretmen, olayla ilgili tutanak tuttuktan sonra okul- dan uzaklaştınldı. Anadolu Üniversite- si Açıjçögretim Fakül- tes^njn yu soimbütün- leme sınavlarının ya- pıldığı Rauf Nail Ak- man llköğretim Oku- Iu'nda meydana gelen türban krizi şöyle ge- lişti: Açıköğretim Fa- kültesi 3. sınıf öğrenci- si olan Kıdemli Albay Eyüp Özdemir. Mali- yet Muhasebesi sınavı- na girmek için okulun ikinci katında bulunan 13 no'lu sınıfageldi. Albay Özdemir yak- laşık 14kişininbulun- duğu sınıfta gözetmen olarak aynı okulda ça- lışan türbanlı Meral Çölyen'in görev lendi- rildiğini görünce hu- zursuz oldu. Özdemir, sınavın başlamasından yaklaşık 15 dakika sonra cevap kâğıdını salon başkanı olan baş- ka bir bayan öğretme- neuzatarak. "Türkiye Cumhuriyeti'nin bir okulunda böyle bir ge- lişme sonrasında içim bulandı. Rahatsızlan- dım, çıkmak istiyo- rum" dedi. Sınav başkanının yanm saat içerisinde hiçbir kişinin sınav sa- lonu dışına çıkamaya- cağını belirtmesi üze- rine Albay Özdemir kâğıdı masaya bıraktı ve "Durumu bir rapor halinegetireceğim" di- yerek sınıftan hızla çıktı. Oğretmenle tartısma Olayın, sınavdan so- rumlu Erciyes Üniver- sitesi yetkililerine bil- dirilmesi üzerine iki uzman. sınıfa gelerek türbanlı öğretmen ve salon sorumlusu öğret- men letartıştı. Uzman- lann. "Smavbitmeden öğrencivi neden çıkar- dınız" sorusuna tür- banlı öğretmen, "So- rujıı önüme atn gitti" yanıtını verdi. Öğretmenlerin Al- bay Özdemir hakkın- da. "sınav huzurunu bozucu hareketleri ne- deniylesıaavımn sjeeen- •• siz sayilması için" tuta- nak tuttukları gözlen- di. Yöneticiler türban- lı öğretmen Meral Çöl- yen'i de sınavdan el çektirerek sınıftan uzaklaştırdılar. Özdemir'den açıklama yok Meral Çölyen'in sı- navın yapıldığı okul- daki tek türbanlı gözet- men olduğu büdiriiir- ken neden özellikle Albay Özdemir'in bu- lunduğu sınıfta görev- lendirildiğı anlaşıla- madı. Albay Özdemir ise olayla ilgili bir açıklama yapmayaca- ğmı söyledi. 1996'dan bu yana Nevşehircie görev1 ya- pan Eyüp Özdemir kentteki tarikat yurtla- nna göz açtırmamjş, "Tekke ve Zaviyeler Yasası"na muhalefet ettikleri gerekçesiyle 100'den fazla tarikatçı- yı gözaltına aldırmıştı. Özdemir'in Jandarma Genel Komutanlığı emnne atandığı ve- yarın görevine baş- layacağı öğrenildi. Su ü/erinde en hı/iı araçlann mücadelesiiK' salıne olacak İstanbul Boğazı'ndaki Offshore Sampiyonası bugiin saat 14.00*te başhvor. \anşlar sırasında İstanbul Boğazı deniz trafiğinekapablacak. (Fotograf: KUBİLA>' TÜNTÜL) Boğaz'dahız tehtikesiİstanbul Haber Servisi - Su üzerinde gi- den en hızlı araçların mücadele ertiği Dünya Offshore Şampiyonasrnın, hassas bir su yolu olan İstanbul Boğazı"nda ya- pılması duyarlı çevrelerin tepkisine ne- den oldu. İstanbul Boğazı gibi çevresinde yoğun yerleşimın olduğu dar bir su yolunun ya- nş parkuru yapılınası yanşmaya katılan- lan da tedirgin etti. Yanşmacılar. ısınma turları sırasında teknelerinın saatte 250 kilometre hız yapabilmesine karşın Bo- ğaz'da ancak 140 kilometre hız yapabile- ceklerini söylediler. Her biri 420 milyar lira değerindeki. 1250x2 beygir gücünde. 3.5 metre geniş- liğinde ve 14 metre boyundakı teknelerin pilot kabininde, F-16 savaş uçaklannda kullanılan sistem bulunuyor. On üç eki- bin katıldığı yanş. bugün yapılacak 200 kilometrelık parkur ile sona erecek. istanbul Boğazı'nda büvük hızlarla seyreden tekne yanşlanna izin \erilmesi- nin, Türkiye'nin, uluslararası alanda Bo- ğaz'ın petrol trafığinin sınırlandınlması gerektiği tezinedezararvereceği belirtil- di. Deniz Araştıımalan Vakfı Başkanı Doç. Bayranı Öztürk. Boğaz'daki canlı yaşamın olumsLiz etkileneceğini belirtti. Oztürk. saatte 250 kilometre hızla yanşa- cak teknelerin Boğazcla tehlike oluştura- cağmı belırterek "Boğaz. dünyadaki en büy ük biyolojik knridorlardan biridir. Bu- rada deniz caniılanna. tarihi yapılan) za- rar verecek etkinliklerin yapılmasını doğ- ru bulmuyorum" dedi. Greenpeaceten Mekla Kesldn de, bu tip y arışlar için de ÇED yapılmasını iste- yerek "Yanşlann bırakın çevreyi, dogru- dan insan hayatmı tehlikeye attığı bir ger- çek" dedi. ÖDP İstanbul İl Örgütü Boğazlar Ça- lışma Grubu'ndan yapılan açıklamada, sürat teknelerinın motor ve pervane gücü- nün deniz otobüslerininki gibi, denizin al- tında onlarca metre derinlikte yaratacağı sarsıntıların balık yuvalannı ve deniz içi dengeyi bozabileceği kaydedildi. Açıkla- mada. "tanşlara karşı çıkmak için bir di- ğer neden de, Boğaz'm kıy ılannın yerle- şim alanı olması ve denizde gerçekleşebi- lecek kazalann kıy ılar için de tehlike oluş- turması" denildi. Açıklamada aynca, Boğaz'daki ulaşım amaçlı yolculuklann durdunılmasının da kamu yaranna olmadığı belirtilerek Emi- nönü-Beykoz-Sanyer hattınrn çahşmaya- cağı anımsatıldı Tedavi yöntemi dünya kamuoyuna açıklanacak Türk doktorlardan Hepatit-B'ye neşter İSTANBUL (.4A) - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi İç Has- tahklan Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sait Kapıcıoğlu ile anabilim dalındakı 6 ki- şilik araştırma grubu tarafından 5 yıl sü- ren çalışmalar sonucunda, dünyanın en önemli sağlık sorunlanndan birini oluştu- ran Hepatit- B taşıyıcılığını önleyen yeni bir tedavi yöntemi geliştirildi. Bulaşıcı sanlık. karaciğersirozu ve kan- serine neden olan Hepatit-B'yi önlediği belirtilen yöntem, Prof. Dr. Sait Kapıcıoğ- lu tarafından 8 Eylül'de Yiyana'daki 11. Dünya Gastroenteroloji Kongresi sırasın- da dünya kamuoyuna açık- lanacak. Prof. Dr. Kapıcı- oğlu. yöntemle ilgili olarak yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (WH0) veri- lerine göre, yery üzünde 300 milyondan fazla insanın Hepatit- B virüsü taşıdığını ve bunlann yüzde 25'inin siroz ve karaciğer kanseri gibi ölümcül hastalık riski- ne maruz kaldığını kaydet- ti. Türkiye'de de her 10 ki- şiden birinin. yani 6 mil- yondan fazla insanın Hepa- tit-B taşıyıcısı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kapı- cıoğlu. bu virüsün ülkedeki siroz ve karaciğer kanseri- nin en büyük nedenini oluş- turduğunu dile getirdi. Hepatit B'nin önlenme- sine ilişkın çalışmalan ken- disi ile birlikte KTÜ Tıp Fa- kültesi İç Hastalıklan Ana- bilim Dalı öğretim üyeleri Dr. Nügün Esen. Dr. Meh- met Arslan, Dr. Ahmet Ba- ki, Dr. Kübra Kaynar. Dr. Osman Kılıç ve Dr. Murat Ertürk'ün yürüttüklerini kaydeden Prof. Dr. Kapıcı- oğlu, araştırmaya katılan hastalann tümünde Hepa- tit- B virüsü ile "e antijeni veDNA" gibi viriis parçala- nrun pozitif olarak bulun- duğunu söyledi. Prof. Dr. Sait Kapıcıoğlu, hastalann bir grubu aspirin gibi etkili olan "İndometa- sin" ilacını alırken, diğer grubun "Plasebo"adJı kont- rol ilacını 6 ay süreyle kul- landığını ve sonuçta Indo- metasin alan hastalann tü- münde 4'üncü ay sonunda Hepatit-B virüs çoğalması- nın göstergesi olan "e anti- jeni ve DNA"nın kayboldu- ğunu, buna karşılık "e antikoru"nun geliş- tiğini bildirdi. Elde edilen bulgulann, Hepatit B v ırü- sünün tedavisi için hedeflenen sonuçlar ol- duğunu ve virüs etkisinin kaybolduğunu gösterdiğini vurgulayan Prof. Dr. Kapıcı- oğlu. kaybolan virüsün 1.5 yıl geçmesine rağmen hiçbir hastada yeniden oluşmadı- ğının da belirlendiğini dile getirdi.- Prof. Dr. Kapıcıoğlu, ağn kesici özel- likteki tndometasin'in etkisinin. muhte- melen bağışıklık sistemini baskılayan özel- likleri azalttığını ve v ırüs yok edici prote- inle de tedaviyi pekıştirdiğini kaydetti. Uyuzcu Prof'a öfke bmrttebasûrtıiuye teronstmuametesı Şeriatçı gazetenin yeni hedefi, \ ÖK'ün fcaranıu uygulayarak, yeni kay ıt yaptıran öğrencilere psiko- lojik danışmanlık htzmeti veren Prof. Dr. Saylan. Akit, Saylan'1 hedef gösterdi ANK4RA (Cumhuriyet Bürosu) - Laik ve demok- rat aydınlar ile kurumlan hedef göstermesiyle bilinen şeriatçı Akit gazetesinin son hedefi ÇYDD Genel Baş- kanı Prof. Dr. Türkan Saylan oldu. Akit gazetesi, laik ve demokrat aydınlan seriatçıla- ra hedef gösteren yayınlannı sürdürüyor. Gazete. YÖK'ün karannı uygulayarak, yeni kayıt yaptıran öğ- rencilere psikolojik danışmanlık hizmeti veren lstan- bul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Saylan'ı he- def gösterdi. AkiL daha önce de, Yekta Giingör Öz-" den ve V\ıral Savaş haklanda yalan ve halkı tahrik edi- ci yayınlar yapmıştı. Gazete. RP'nin kapatjlması is- temli davada partinin kapatılmasi yönünde görüş bil- diren Anayasa Mahkemesi Raportörü YusufOztürk'ü de hedef almıştı. Akit muhabiri, "basın meslek ilkete- riyie bağdaşmayacak btçimde" kendisini Cumhuriyet çalışam olarak tanıtıp raportörü taciz etmişti. Akit, Şubat 1997'de "|eriata karştkadm yürüyüşü- nü" gerçekleştiren komite yöneticilerine ve eyleme ka- hlankra "fahişe" diyerek saldırmıştı. Türbanlı 2 avukatın baroya kaydını yaptırmayan Gümüşhane Barosu Başkanı Ali Günday, Izzet Kıraç adlı bir şeriatçı tarafından öldünllmüştü. Akit gazete- sinin "hedef gösterid" yayınlan üzerine olaydan ha- berdarolduğunu belirten Kıraç, yayınlar üzerine Gün- day'ı öldürmeye karar verdiğini söylemişti. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİRİÇİNADAYLIKİŞÂRETİ Çapan: Görevden kaçmam Gazeteci Beşiktaş veya Kadıköy semtlerinde " kiralık e\ anyor. Tel: 0532 462 52 96 İstanbul Haber Servisi - Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan. halkın görev vermesi halinde istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığf na aday olabileceğini söyledi. Esenyurt'da ikinci bahannı yaşadığını belirten Gürbüz Çapan. saldınlann kendisini yıldıramayacağını belirtti. Gazeteci YaJçın Bayer'in. Radyo Cumhuriyet'te hazırlayıp sunduğu 'Sözün Özü' programına konuk olan Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan 'sorumlu belediyecilik. sorumlu yurttaşlık anlayışı ve İstanbul' hakkındaki görüşlerinı açıkladı. 4 gün önce silahlı saldınya uğrayan Çapan. yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden 'Kürt İdris' olarak bilinen İdris Özbir'in saldın olayının arkasında olduğuna ılişkin iddıalan ihtimal dahiünde görmediğini kaydetti. Çapan, sözkonusu iddiayla hedefin • Çapan. saldınnın kendisini yıldıramayacağını belirterek, "Ben böyle şeylerden ürkmem. Ben hiç rahat yaşamadım. 20 yaşından beri kavganın içindeyim. Ben burada çok farklı bir belediyecilik yapıyorum" diye konuştu. yanıltılmak istendiğini savundu. Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi önünde pazar kurmak isteyenlerle geçmişte bir sürtüşmeleri olduğunu. bir başka yerdelu 25 metrelık yol genişletme çalışması nedeııiyle de bazı tehditler aldığını anlatan Çapan. Bayer'in "Eylem sizi ürküttü mü?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Ben böyle şeylerden ürkmem. Ben kavgaya doğdum. Ben hiç rahat yaşamadım. 20 yaşından beri kavganın içindeyim. Ben burada çok farklı bir belediy ecilik yapıjioruın.'' 'Sözün Özü'programına telefonla katılan Ahmet l'ygur' un, Gürbüz Çapan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması istemiyle ilgili sorusunu yanıtlayan Gürbüz Çapan. halkın görev \ermesi halinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanhğf na aday olabileceğini. halkın verdiği hiçbir görevden kaçılamayacağını söyledi. Çapan'a ziyaret Geçen çarşamba günii silahlı saldınya uğrayan Çapan. geçmiş olsun düeğinde bulunanların akınına uğradı. Başkan Çapan'ı dün de DİSKristanbul Barosu. CHP İstanbul İl Örgütü. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Makine Mühendislen Odası. Inşaat Mühendısleri Odası başkan \e yöneticileri ve çok sayıda işadamı ziyaret ederek geçmis olsun dileğinde bulundular ve saldınyı kınadılar. VUKATLARI KÜÇÜK DÜŞÜRDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ VuralSavaş V/ barodan dava NECATİ AYGIN İZMİR-Yargıtay Cumlıunyet Başsavcı Vural Savaş" ın gazetemızde çıkan av ukatlara yönelik eleştirisi dava konusu oldu. Lzmir Barosu Başkanı Çetin Turan. Savaş'ın açıklamasınm avukatları kamuoyunda küçük düşürdüğünü öne sürdü. lzmir. tstanbul. Bursa ve Manisa Barosu başkanlannın, tepkileri karşısında. Savaş'ın yaptığı açıklamayı tekzip etmemesi üzerine, tzmir Barosu Başkanı Çetin Turan. kendisi ve baro adına tzmir Asliye Hukuk Mahkemesf ne toplam 402 milyon liralık tazminat davalan açtığını açıkladı. Turan. mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde. Savaş ile ilgili savlannı şöyle dile getirdi: "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcüığı görev inde bulunan davalının 6 Temmuz 1998 tarihli Cumhurivet • Savaş'ın gazetemizde çıkan avukatlara yönelik eleştirilerinin. yurttaşlann avukatlara bakış açısım etkileyebileceğine dikkat çeken lzmir Barosu Başkanı Çetin Turan, kendisi ve baro adma tzmir Asliye Hukuk Mahkemesi'ne tazminat davalan açtığını açıkladı. gazetesinde yayunlanan demeci. savunma mesleği üyelerince büyük üzüntü ile karşılanmışnr. Anılan gazete haberine göre davalı. hazırük soruşturmasına ilişkin konuşmasında a\ ukadık mesleği ve işk'vi hakkında şu yorumda bulunmuştur: "Hazırlık soruşturmasında gizliliği ortadan kaldıran bizden başka dünyada bir tek ülke gösterilemez. Yani bir hazırlık soruşturması başlar başlamaz. avukat tanık beyanlannı anında inceleyebiliyor. Savcının buna itiraz hakkı var; ancak bu hakkını kullanamıy or. Sanığın hazırlık soruşturması sırasında suç kanıtlannı nerede sakladığını söylemesi halinde avukatı bunu beş dakika içinde öğrenir öğrenmez, bu teknolojik gelişme içinde cep telefonu ile kanıtlan ortadan kaldırtabilir. Tanık ifadesinde başka bir tanığın adını verip 'Ben olayı bundan duvdurrr diyebilir. Bu durumda, o tanık dinlenmeden öldürülebilir. Çeşitli şekilde baskıya uğrayabilir." Davaluun bu sözleri ne hazırlık soruştuımasının yorumuna ilişkin iyi niyetle yapılmış bir açıklama ne de avukatlık mesleğinin nezaket smırlannda bir eleştirisidir. Bu sözler. savunma mesleğine ve avukatlara yönelik suçlamayi da aşan açık bir saldındır." Turan, başvuru dilekçesinde Savaş'ın açıklamasınm yurttaşların, avukatlara bakış açısını etkileyebileceğine dikkat çekti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog