Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriyeC İmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yonetmenr Orhan Erinç • Genel Yayın Koordınatörü. HikmetÇe- tinka\a # Yazıışlen Müdüru Ibrahim Yıldız • Sorumlu Mudür Fikret Ökiz • Haber Merkezı Müdüru Hakan Kara 0 Gorsel Yonetmen Fikret Eser fstıhbarat Cengiz \ ıldırım # Ekonomı Mehmet Saraç • Kultur Handan Şenköken 9 Spor Abdülkadir V ücehnan • Makaleler Sami Karaören • Duzeltme Abduilah Va/ıcı • Fotograt" Erdoğan Köseoğlu • Bılgı-Belge Edibe Buğra • Yurt Haberlen Mehmet Faraç Ya\ın Kurulu Ilhan Selçuk (Ba^kanl. Orhan Erinç. Okta\ Kurtböke Mikmct Çetinkaja. Şükran Sııncr. Ergun Balcı. Ihrahim V ıldız. Orhan Bursalı. Mustafa Balbaı. Hakan Kara. Ankara Temsılcısı Mustafa Balbaj -\taturkBul\anNo 125.Kat4.Bakanhklar-AnkaraTel 4195020rhat), Faks 4195027 0 Izmır Temsılcısr Serdar Kı/ık. H Zı\a Blv 1352 S 2 3Tel 4411220. Faks 4419117«Adana Temsılcısr Çetin Yiğenoğtu. Inönü Cd 119 S No 1 Kat: 1. Tel 363 12 11, Faks 363 12 15 Muessese Murîurii Üstün Akmen # Koordınatör Ahmet Korulsan 0 Mutasebe Bûfcnt YoKr^ldare Hüsnin Gürer • Işletme Önder Çelik • Bıİgı- Işlem Nail tnal # Btlgısayar Sıstem Vlürihet Çil«r*SaDş FazüetKıra MEDYA C: • Yonetım Ku Başkanı - Genel Müdür Gül Erduran # Koordınator R Işıtman • Genel Mudür Yardu» SevdaÇoban Tel 514 07 5 5139580-5138460-61,Faks 5138 Yayımia.*an ^e Basan: Vem Gun Haber Ajansı, Basın \e Yajıncılık A Ş Turkocağı Gad 39 41 Cagaloglu 34334 tsl PK'246 Istanbul Tel (0 212) 512 05 05 (20 hal) Faks (0 212) 513 85 95 6EYLÜL1998 tmsak: 4.58 Güneş: 6.28 Öğle: 13.10 Ikindi: 16.45 Akşam: 19.37 Yatsı: 21.02 www.cumhuriyet.com Hasan Ali Yücel kitapoldu • İZMİR(AA)-lzmır Ünıversıteleri Ögretim Elemanlan Derneği (İZÜNİDER), doğumunun 100. yıldönümünde. eski millı egıtım bakanlanndan Hasan Âli Yücel'ın kişiligi ve hizmetlenne yer veren kitap hazırladı. İZÜNIDER Başkanı Prof. Dr. Hamza Bulut, kitapla ilgili olarak şu bilgileri verdi: "436 sayfa olarak hazırlanan kitapta. Türkive'de eğitım alanında büyük yenilikler yapan: kırsal kesımde okumaz- yazmazlığa karşı Köy Enstitülennı kuran: programlı bir şekilde dünya klasiklerinı Türkçeye çevıren; UNESCO kuruluş anlaşmasına Türkiye adına itnza koyan: eğıtim. kültür ve devlet adamı ve Tiirk aydınlanmasının öncülennden Yücel'in egıtım tanhımızdeki dönemi anlatılmaktadır." Vehbi Koç'un vârisleri ilgisiz • ANKARA (L'BA) - Ünlü işadamı Vehbi Koç'un ölümünden kısa bir süre önce verdiği söze vârisleri sahip çıknıadı Türkiye Trafik Kazalan Yardım Yakfı Genel Başkanı Profesör Dr. Rıdvan Ege, Koç'un ilköğretim okullan önündekı geçitlere trafik gönüllüleri yetiştirilmesi projesine sıcak baktığım ve gerçekleştirilmesine maddi katkıda bulunma sözü verdigini söyledi. Londra'da bedava tatil • Haber Merkezi - tngiliz Havavollan British Airvvays, 1 Eylül-30 Kasım 1998 tarihlen arasında üç kez Londra-İstanbul gıdiş-dönüş Ciub-Europa (Business Class) uçuşu yapan yolculanna Londra'da bir hafta sonu tatıli armağan ediyor. Bu olanaktan yararlanmak isteyen yolcuiann. bilet rezervasvonlannı yaptınrken Executive Club üyelık numaralannı bıldirmeleri gerekiyor. MEB, velileni de eğitecek • ANKARA (ANKA)- Millı Egıtım Bakanı Hikmet Uluğbav. yayımladığı bir genelge ıle "Anne Baba Çocuk Eğitimi Projesi" kapsamında yapılacak çalışmalar konusunda il milli eğitım müdürlüklerini uyardı. Genelgeye göre Millı Eğıtim Bakanlığı, egitimin önemi konusunda velilen de bilgilendirecek. Bakanlık. velilere, 8 yıllık kesıntisiz eğitimi anlatacak, e\ hanımlanna yönelik meslek edindirici kurslar düzenleyecek. Zabıta kan verdi • İstanbul Haber Servisi- Beledıve zabıtasının 172. kuruluş yıldönümü nedenıvle dün Sultanahmet Meydanfnda bir tören yapıldı. Törenin ardından, mevdanda kurulan kan merkezınde zabıta memurlan ve müdürleri kan verdi. Orman yangını • İstanbul Haber Servisi - Yakacık Aydost Tepesi'nde orman işletmesine ait alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Itfaiye ekipleri. ış makineleri ve helikopterlerle havadan yapılan söndürme çalışmalan sonucu yangının kontrol altına alındığı belirtildi. YKM'den Yardım • İstanbul Haber Servisi - Yeni Karamürsel Mağazalan (YKM), 8 Eylül "Okuma-Yazma Bayramı" dolayısıyla toplam 250 öğrencinın tüm okul ihti>acını karşılayarak onlan yeni öğretim yılına hazırlıyor. Her dört öğretmenden biri dayak atıyor, her 10 çocuktan 4'ü okulda dayak yiyor Dikkat... Okulda siddet varFİGENATALAY Okulda yaşanan şiddet olgu- su. eğitım bilincine ulaşmamış, eğitım psikolojisini bilmeyen öğretmenlerin çokluğu vüzünden artıyor. Her dört öğretmenden biri dayak atıvor, her 100 çocuk- tan 4O'ı okulda dayakla karşıla- şıyor. Aile içinde otokratik. baskıcı ve dayatmacı ılışkileri yaşayan çocuklar. okul ortammda da ay- nı koşullarla karşılaştıklannda duyarsız. kışilıksız. silık, ken- dine güven duymayan. karamsar ve saldırgan bireyler olarak ye- tişiyorlar. Eğitim-Sen İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı AJaattin Dinçer'in "Çocuk veŞiddet" başlığı altın- da hazırladığı rapora göre. suç- lu çocuklar üzerinde yapılan is- tatistıklerde, çocuğun suça itil- mesınde otoriter anne-babanın baskıcı vekatı disiplinanlayışı- nın yansımalannın ortaya çıktı- ğı belırlendı. Türkiye'nin aile içı şiddet sıralamasında Pakistan. Iran v e Hındistanüan sonra dör- düncü sırada geldiği belirtılen raporda şu bilgiler yer alıyor: "Aile içinde şiddet bir terbiye yöntemi olarak algılanmaktadır. Aileler arasında vapılan anket- lerde 100 aileden34'ünde şidde- te başvıırulmaktadır. Her iki ai- leden birinde çocuklar dövül- mektedir. Küçükken utanca bo- ğulan,aşağrianan, hortananve da- yak yiyen çocuk, çevresini sürek- ti denetim altında tutmaya çalı- • Eğitim-Sen İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Alaattin Dinçer'in "Çocuk ve Şiddet" başlığı altında hazırladığı rapora göre, dayağın yanı sıra şiddet içeren değişik cezalandırma yöntemlerinin (saç, kulak çekme. tebeşir, silgi fırlatma, tek ayak üstünde \ r e çöp sepetinde bekletme gibi) uygulandığına da tanık olunuyor. şır, kûnseye gü> enmez, diğer in- sanlaıia sürekli olumsuz iüşküer içinegjrer. Düriist olamaz. Sürek- liyalan sö>lemeve>öneiir. Aileiçi iletişinı kaybolur. Şiddeti onay- layan dav ranış modelini benim- ser. Yetişkinlerden korkarak bii- \ür. Ovsa çocuklara davak at- makdeğiLzanıanavırmakzorun- dajız." Dınçer, raporunda Türk eği- tim sistemini, "insanlan ezen, Idşiliklerini bozan. kendine gii- veni, yaratıcıbğı yok eden, olum- suz insanlann yeti^mesine ola- naktanrvan birsjstem" olarak ni- teleyerek eğıtımde yaşanan şid- deti şöyle anlatıyor: "Eğitim sistcnıinin bir parça- sı olan öğretmenlik kurumu da bu sistemden etkilenmektedir. Bu çemberi zoriayan, olumsuz- luğu en aza indirmevc çahşan öğretmen sayısı oldukça azdjr. Dayağın yanı sıra şkkktiçeren de- ğişik cezalandırma yöntemleri- nin (saç, kulak çekme, tebeşir. silgi fırlatma, tek ayak üstünde ve çöp sepetinde bekletme gibi) uygulandığına da tanık olunu- yor. Okulun ve öğretmenlerin çocuğun ilişkilerinde, kişilik ge- Kşüninde çok önemli etkisi bulun- maktadır. L Dayatma'mn bir mo- del olarak benimsendiği eğitim sistemimizde dayak, basku ya- sak ve ezbercilik bilinçli bir ter- cih olarak kullanjlmaktadır." Raporda, okul eğitımının na- sıl olması gerektiğı de şöyle açık- lanıyor: -Okul eğitimi vasakpotmama- hdır. Okula çocuklan uydurmak- tan çok, okulu çocuğa uydurma- nın araçlannı >aratmak gereki- yor. Çocuklanmıza vereceğimiz eğitimdc; onlann bir iş sahibi ol- malan. para kazanmalan. eko- nomikvaşamlannı kurtarmala- n (Tkrirün çokö'neçıkanlmama- sı gerekiyor. Çocuklanmıza su- nacağımız eğitim; vasamın bü- rün zoıiuklanna karşı direnebi- lecek kişfliktt' insanlaryetiştinnek olmalıdır. Çocuklann ilişkilerin- de se\gi duvgusunun anlaümı. kavTaülması çokönemli bir öğe- dir. Bire> çocukluğunu çocuk- ken >aşai7ialıdır. Eğitim çocuk- lann en doğal hakkıdır. Bu hak- kın kullanılması hiçbir biçimde engeflenmemelidir. Şiddetve bas- kı. insanın kişiliğini ve fiziğini bozmaktadır. Eğitimi bir terbi- ye aracı olarak değil, bilim ola- rak algüamak gerekir." Öncelik doğu ve güneydoğu IMKB'den 31ile47okul. ANK.AR4 (Cumhuri- yetBürosu)-8vıllık kesın- tisiz teme) egitıme geçen yıl eylül ayında 32 trilyon îira bağışlayan İstanbul Menkul Kıymetler Borsa- sı (İMKB), bu paravı ne- malanyla değerlendirerek 67 trilyon liraya ulaştırdı. ÎMKB'nin31 ildeyaptıra- cağı 47 ilköğretim okulu, Güneydoğu ve Doğu Ana- dolu'da yoğunlaşacak. İMKB'nın Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladığı 67 tnlyon lirayla yapıla- cak 47 ilköğretım okulu- na ilişkin protokol, dün Başbakan IVIesut Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Hik- met Uluğbay ve İMKB Başkanı OsmanBirsen ta- rafından ımzalandı. Pro- tokol töreninde, geçen yıl İMKB'nin 8 yıllık kesin- tisiz temel eğitime 32 tril- yon lıra bağışlayacağını açıklayan ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yi- tiren eski İMKB Başkanı TuncayArtun adına 1 da- kikalık saygı duruşunda bulunuldu. Yılmaz, bilgi çağmın gereksinim duy- duğu insanı yetiştirmek üzere eğitime büyük önem verdiklerini vıargulayarak ÎMKB'nin en büyük mad- di katkıyı yapan kuruluş olduğunu belirtti. Uluğbay. İMKB bağışı ıle 7 pansıyonlu ilköğretim okulu, 16 yatılı ilköğre- tim bölge okulu ve 24 gün- düzlü ilköğretim okulu yaptırılacağını bildirdi. Yaptınlacak okullarda 29 bin 760 öğrencinın öğre- nim göreceğini kaydeden Uluğbay, aynı bölgelerde Milli Eğitim Bakanlığı 'nın yaptıracağı okullarda da 34 bın 658 öğrencinin eği- time alınacağını söyledi. Bakanlığın yaptıracağı 134 okul için açıian ihale sonuçlannın yann ya da salı günü açıklanacağını belirten Uluğbay, bilgisa- yar ihalesi için son aşa- maya geldiğini açıkladı. İMKB Başkanı Birsen, yaptıracaklan okulların projelerinin YTÜ'ye çiz- dirildiğinı kaydederek öğ- rencilere çevrecilik bilin- ci de kazandırılacağını söyledi. Okullann Güney- doğu ve Doğu Anadolu'da yoğunlaşacağını kaydeden Birsen, ihalelere katılacak fîrmalann, MEB'den ye- terlilik belgesi alanlardan seçilecegini belirterek " 1haleleri. en iyi şekilde ta- mamlamalan için de vali- lerin emin eüerine teslim edeceğk" dedi. Türk mayosu Fransa'da Fransa'da gerçekleştirilen L>»n Mode City Ulusiararası Moda Fuan'nda Tûrkiye'>iZeki Triko temsil etti. Zeki Triko fuara dinamik, lolita, fashion ve croise adü dört tema altında toplanan 1999sezonu mayolanyla katıkk Derideyeni tasarımlar 6. Ulusiararası Deri Giinleri Fuarı kapsamında deriyi gündemde tutmak amacıv la önceki akşam Deri Tasanm Yanşması düzenJendi. Yanşmaya katılan tasanmlar bir defılevle tanıtıldı. Aralannda Deniz Pulaş. Didem Taslan, Eyşan Özhim, Murat Mısıriı'nın da bulunduğu ünlü mankenlerin Hilton Evhibition Center'da sunduğu defiledc birbirinden çarpıcı tasanmlar b«ğeni> le izlendL Yanşmada birinci olan tasanmlar 11, 12 ve 13 E\lül tarihlerinde TÜYAP Be> likdüzii Fuar Merke/i'nde günde iki kez yapılacak defılelerde sergilenecek. (Fotoğraflar: KAAN SAĞANAK) Üniversiteler yîne sorunlu YÖK'e bağlı yurtlarda yer bulunamaması, öğrencileri tarikatlann kontrolündeki yerlerde bannma tehlikesiyle karşı karşıya getiriyor İstanbul Haber Servisi - Cniver- siteler, yeni öğretim yılına sorunlar- la giriyor. Bunlar; yurt. harç. öğre- tim elemanı ve bilimsel araştırma- nın yetersizliği gibi temel somnlar. Ögrenciler, mevcut sorunlann siya- sal iktidardan, YÖK'ten ve sosyal dev let ilkesinin işletilmemesınden ka>Tiaklandığını savaınurken Öğre- tim Elemanlan Sendıkası (ÖES) Genel BaşkanılzzeonOnderde üni- versitelerdeki radikai dinciliğin. sosyal devletin yetersizliği nede- nıyle özel öğrenci yurtlanndan bes- lendiğini vıırguladı. Ünıversitelerde yeni öğretim v ı- lı için geri sayım başlamasına kar- ştn her yıl olduğu gibi bu yıl da yükseköğretimin sorunlan devam ediyor. Dev let üniversıtelerınin ço- ğunda >-urt bulunmaması. öğrenci- leri tarikatlara bağlı yurt ve evler- de bannma tehlikesiyle karşı kar- şıya getiriyor. YÖK'ün cari hizmet ödeneklerine öğrenci katkısı olan harçlara yüzde 60 oranında zam yapması ise öğrencilenn değişme- yen sorunu olarak bu yıl da sürü- yor. Pek çok devlet üniv ersitesinde var olan öğretim elemanı açığı da vakıf üniversitelerine yüksek üc- retle yapılan gecişle daha da artıyor. Bilimsel araştırmalar ıse üniversı- telerin idari ve mah' yönden merke- ze bağlılığı nedeniyle aksıyor. Üni- versitelerde verilen dersler. çoğu zaman aktarmaya dayandığı ıçın ögrenciler tek yönlü ve \etersiz bir eğitim görüyor. Prof. Önder, yeterli önlem alın- maması nedeniyle öğrencılenn ba- nnma sorunu yaşadıklannı vurgu- layarak •'Özel yurtlarda kalan öğ- rencflerin her türlü ih tivacı cemaat- ler tarafindan karşılanıyor ve ög- renciler zamanla şeriatçı örgütün bir üyesi oluvor. Bu da sosval dev- letin eksikliğini gösterir'dedı. Ön- der, Türki>e'de üniversıtelerin ser- mayenin isteğine göre öğrenci ye- tiştırdığını belirterek, YÖK'ünde bu mekanızmayı uygulamak için kurulduğunu ılen sürdü. Ünıversıtelerdeki sorunlann, eği- tim ve araştırma olarak ikıye aynl- dığını ıfade eden Önder, günümüz- de. "sermajenin ünivıersitelerinde'", onlann ıhtiyaçlan doğrultusunda araştırma >apıldığıru. devlet ünı- versıtelerinde ıse hiç araştırma ya- pılamadığını belirtti. Eğitimleilgi- İı sorunlann ise okullardaki radikai örgütlenmelerden kaynaklandığını anlatan Önder. "Bugün üniversite- lerdedinci ve faşizan örgürJenmeler artmaktadır. Dinci örgürlenmeler devlet ve sermavenin göz vıımma- SL arka çıkmasıyla güçlendi \e bu- gün sokaklara taşü" dedı. Geleceklerını belirlemeye çalı- şan üniversite öğrencileri ise her geçen gün artan sorunlardan bu- nalmış durumda. Bilkent Cniversı- tesı ögrencısı CelalYazKioğlu, kent- lere okumak ıçın gelen öğrencilen dev letın sahıplenmemesinın, bu öğ- rencilenn radikai Islamcı örgütle- nn elıne düşmesıne neden olduğu- nu söyledi. Uludağ Üniversitesi öğrencisi ,\km Arslan üniversitelerin bir "ti- carethane" gibi çalıştığını belırtir- ken İstanbul Üniversitesi öğrenci- si Nurhan Yılmaz ıse YÖK'ün üni- versite öğrencilennı "baskı alüna alarak üniversiteleri etkisiz laldığı- nı, devletingeçmişten beri ünrv^rsi- teleri terör yuvası olarak gördüğü- nü" savundu. Boğaziçı Üniversitesi öğrencisi Efsun Avsoer ıse vemekhanelerin özelleştırilmesinin ögrencilere ek bir yük getirdığinı ifade etti. tÜ öğrencisi Müitan Büvükbaşa- ran da üniversitelerin misyonu olan laıklik. bağımsızlık ve aydınlığa sa- hip çıkmadığını belirterek Islamcı terör örgütlerinin üniv ersitelerde başörtüsü bahanesi alnnda örgütlen- diginı sövledı. IŞILÖZGENTÜRK Ay tam tepede. Balerin dans ediyor. Kuzeyın kanal- lar kenti St. Petersburg'dan gelmiş. Balerin az sonra çıldıracak ve onu. deli göm- leği giydirip akıl hastanesine yatıracaklar. Balerin orada tamyirmi yıl yatacak. Yirmi yıl her gün ona soracaklar: "Olga burayı sevhor musun? Nerede yaşamak is- terdin?" Balerin yanıt verecek: "Benim için fark etmez. Her yerde sıkılıyorum. Orada ölmek isterdim." Sonra balerin kendı kendine fısıldavacak: "Orajı bilhoRun, evet, orada, Rusya'da..." Ay tam tepede. Açıkhava Tiyatrosu tıkhm tıklım dolu. Yüzlerce ınsan soluğunu tutmuş. devrimden sonra yurdunu terk etmek zorunda kalan ünlü bale- rin Olga Spessivtseva'nın trajik hayat hikâyesıni iz- liyor. Ay tam tepede. Balerin parçalanmış aynaların önünde dans ediyor. Yaşamı tıpkı aynalar gibi pa- ramparça. Çocukluğunu. saflığını Rusya'da bıraktı. Gerçek hayatını orada bıraktı. Sokaklarda devrim şar- kılan söyleyen kalabalık onu ıstemedi. Övle uzak- ta, öyle yabancı, öyle çaresiz kalakaldı. Az önce ona hoyratça sanlan kimdi öyle? Onu aşa- ğılayan, onu bir köpek gıbı dızlerı üstünde bekleten kimdi öyle? Hayır, bu aşk değil, tutku değil, daha karmaşık bir şey. Yok eden. bitiren bir şey. Kaçma- lı. Ondan uzaklaşmalı. O güçlü, zorba KGB ajanı- nı yaşamından silmeli. Kaçmalı... Ama nereye? Her Ve balerindansediyonhı... yerde o var. Pans'te dans ederken hemen yanı ba- şında. Nesv York'ta bir akıl hastanesinde uyuşturu- culara batmış bir halde sayıkladığı tek ad, onun adı. Kaçmalı. Acının durduğu o dünvaya geçiverme- li. Deliliğin o güvenlı sulanna... A} r tam tepede. Balerin dans ediyor ve garip bir Slav hüznü Açıkhava Tiyatrosu'nu ele geçinyor Bir köşede Çehov'un Martı'sı Nina alçak bir ses- le konuşuyor- "Öjleyalnızım ki! \'uzvıldan yüzyıla açıvorum ağznru konuşmak için, ama sesim boşhık- larda öyle üzgün... Onu duv acak tek kişi yok... Sizler de e> solgun ışıklar, sizler de duv muvorsunuz beni... Issız. derin bir ku.vuva atılmış esir gibi, bilmiyorum nerdejim, beni bekleyen nedir?" Birbaşka köşede Puşkin.elinde silah, en güzel giy- sileriyle yerde kanlar içinde yatıyor. Oda hizmetçi- si genç kız hıçkınklar arasında onun en çok sevdi- ği şiirlerinden bınnı ezbere okumaya çalışıyor: "...Davetliler susmuştu. / Şarkılar da. / Ne ses ne seda vardı. / Ama işte eğilen başını o kaldırdı yine. / Işıklı bir yüzle başladı sözlerine. / Mutluluğunuz si- zin, benim aşkımdadır. / Dinlevin beni, ben dilersem eğer. / Siz benimle olabilirsiniz. / İhtiras ahşverişine kim giriyor, kim? / Aşkımı satıyorum ben. / Havaö pahasma bir gecemi benim. /Kim satın alacak içiniz- den?" Ay tam tepede. Balerin dans ediyor. Yüzünde mut- lu bir ifade. Acı, durmuş gîbi. llk kez mutlu. Deli- liğin eşiğinde ilk kez mut- lu. Birden sahneye Maya- kovski fırlıyor. Üstünde uzun pelerin. kucaklar gibi duruvor dünyayı. Az sonra intihar edecek. En genç şıirlennden bınnı okuyarak... "Isvanın avak sesi, âlanlan döv! Yukan, gunıriu başlar! Biz ikinci Nuh tufanıyla / Yeniden vıkacağız dünyanm tüm kenderini. / Mutluluğu iç! Türkünü sövle! / Bahardır akan damarianmızda. / \ ursun sa- vaş (emposunu > ürek. / Bakır bir trampet olur bağ- nmızda.r A\ tam tepede. Sahne bomboş, balerin yok artık. O mavı, kimselerin giremeyeceği muhteşem koza- sına çekildi. Ona orada yalnızca anılan eşlik edecek. Tam o sırada, Anna Ahmatova usulca gelıyor ko- zanın yanına. diz çöküyor. Dev nm sırasmda ölen ko- cası için. sürgüne gönderilen oğlu için, yasaklanan şiirlen için. Olga Spessiviseva için, yurdu için ses- sızce ağlıyor " Hepsi satıldı. hepsi gitti yağma edildi, / Kara ka- nadını açtı önümüzde ölüm, / Acı tutkular v e özlem- lerle kemirildi her şev, / Övleyse nereden düşüyor bu ışık üstümü/e." Anna Ahmatova kendi kendine fısıldadı kendı mısralarını. sonra sessızce yürüyüp gitti. Gösten bitti. Dışarlarda bir yerlerde Rusya ağlıyordu. tsoz50(a botmail.com. Basın Miizesi Teknoloj ve tarih bir arada İstanbul Haber Servisi - Tarihi eserlerin ve teknolojinin bir arada yeı aldığı tek müzenin Türkiye'ye ait olduğu belirtildi. Basın Müzesi binası 133 yasında. Uzun yıllar Sansür Heyeti 'nin çalıştığı bina, 9 Mayıs 1988 tarihinde Basın Müzesi olarak hizmete açıldı. Müzenin birinci katında, Türk gazeteciliğinin baslangıcı olan 1828 tarihJi Vakayi-i Mısriye gazetesi başta olmak üzere dönemin belgesel nitelik taşıyan gazeteleri, Türk basmına emeği geçen kişilerin yağlıboya portreleri ve Harf Devrimi'ne kadar geçen süredeki gelişmeler sergileniyor. İbrahim Mfiteferrika'nın 1729'da Türkiye'de kurduğu ilk matbaanın maketi ise birinci katın en ilgi çeken sergi parçası. Basın Müzesi'nin diğer katlannda yer alan bölümler ise şöyle: «5 Nisan 1909'da Hasan Fehmı 'den bu yana basın sehidi olan gazetecilerin fotoğraf sergisi, uzmanlık kütüphanesi, kupür ve belge arşivi, sanat galerisi, klise kamerası, kabartma makinesi, telefoto, teleieks, topiantı odası, cep tiyatrosu ve konferans salonu, kafe." Türkiye Gazetecıler Cemiyeti'ne(TGC) bağlı Basın Müzesi'nin MüdürüSaadet Altay, dünyada 5 basın müzesi bulunduğunu, bunlardan bir kısmmın sadece tarihi eserleri, bir kısmının ise basın teknolojisini sergilediğini belirterek 'hem tarihi eserlerin hem de teknolojinin bir arada yer aldığı tek müze'nın ise Türkiye'ye ait olduğunu söyledi. Altay, Müze ' bölümünü ayda ortalama bin 500 kişinin, sanat galerisi salonlannı 700 kişinin ziyaret ettiğini belirterek, u Kütüphaneden de yıkla 3 bin 786 kişi yararlanıyor. Yılda4binruristde ' müzeyi geziyor. Bunun yanı sıra müzede sık sık konferanslar düzenlenrvor" dedi. TECV diizeniedi Tiyatro Şenliği' sona erdi İstanbul Haber Servisi - Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Fatih Eğitim Parkı'nda düzenlenen Tiyatro Şenliği'nde. ögrenciler tarafindan tiyatro sanatçısı Haldun Dormen'e teşekkür sertifikası verildi. TEGV tarafindan 29 Ağustos-1 Eylül tarihlen arasında gerçekleştirilen "TEGV Fatih Eğitim Parkı Geleneksel Tıyatro Şenliği'' sona erdi. Fatih Eğitim Parkı'nda düzenlenen kapanış kokteyline eski İstanbul Valisi NevzatAyaz, tiyatro sanatçısı Haldun Dormen ve Cumhuriyetin ilk kadm öğretmenlennden Rafet Angın katıldı. Tiyatro Şenliği kapsamında Fatih Eğitim Parkı Haldun Dormen Sahnesi 'nde Haldun Dormen'in yönettiği Ray Coone> r 'nin '•Karmakar^ık" adlı oyunu sahnelendi. Fatih Eğitim Parkı'nda 24 derslik, 5 büyük salon, 18 kişilik yurt ve 6 ofisle çevre çocuklan ve gençlerine bilgisayar, multimedya ve video ile her konuda öğrenim ve kültür olanaklan sunuluyor. Basketbol, voleybol, fiıtbol ve tenis sporlannın da yapıldığı parkta. bugüne dek 20 bin kişinin FEP kartı alarak parktan yararlanma hakkına sahıp olduğu belirtildi. TEGV'nin çalışmalanna destek vermek isteyenlerin, Vakıfbank Mecidiyeköy Şubesi 2018818 No'lu hesaba bağışta bulunabilecekleri bildirildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog