Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 6 EYLÜL1998 PAZA 14 TELEVİZYON GüNÜN FîLMLERİ Alaaddin 10.30 ctv müzikal /7>l (Aladdin) - Uçurtması sarayın bahçesine düşen VV Alaaddin. tüm cesaretini toplayarak sarayın yük- sek duvarlarını aşar ve içeri girer. O sırada gûzel bir prenses ile karşılaşır. Prensese, günün birinde yeni- den saraya geJecefini ve ona evlenme teklif edece- ğini söylemesiyle olaylar gelişir. Yön: Micky Do- lenz. Oyn: Barry Bostvvick, Jane Johnson, Lu Leonard. 1100/TRT 2/Tütünün... Aynntı yanda Paranm Gücü 12.30 TRT 3 Macera /fî\ (Quin of Mean) - N'ew York'ta, tüm emlak iş- vü' lerinı elınde bulunduran Leona Helmsley'in işin- deki yükselişi ve düşüşûnü konu alan filmin yönet- menliğini Richard Michaels üstleniyor. Başrollerin- de Lloyd Bridges ve Susanne Pleslette yer alıyor. Ölümcül Fidye 14.15 Show TV Macera (Deadlj Ransom) - Max, Amerikan donanma- sında çalışan iyi yetiştirilmiş bir askerdir. Dün- ya Bankası'nın başkanının kızı Jackie ile nişanlıdır. Jackie ve babası, hem iş hem de tatil amacıyla Rio 'ya giderler ve kendilerine Kurtlar Çetesi adını veren bir grup tarafından kaçınlırlar. Çete, Amerikan hüküme- ti istedikleri parayı verirse rehineleri bırakacağmı açıklar. Bunun iizerine Max, olayı çözüp nişanlısı ve onun babasını kurtarmak için bölgeye gönderilir. Yön: Robert J. Hyatt. Oyn: Loren Avedon. John Aprea. Rumuz Goncagül 15.30 Interstar Güldürü Gazete ilanıyla koca arayan evde kalmış bir kız- la, dul annesinin gülünç öyküsü. Oktay Arayı- 'cı'nın 1982 Sanat Kurumu Odülü'nü kazanan tiyat- ro oyunundan Jrfan Tözüm'ün uyarladığı fılm. evlen- me öncesi dönemini alaycı bir dille eleştiren edebi- yat-sinema işbirliğinin diizeyli örneklerinden biri. Başrollerinde Türkân Şoray, Hakan Balamir, Macit Koper, Müşfik Kentergibi oyuncular yer alıyor (1987). ÖMüren Arzular 20.25 ctv Dram (A Murderous Aflfair) - Dava avukatının iddi- asına göre, Bayan NVarmus, PauFün kansınado- kuz el ateş etmiş ve daha sonra da Paul'le buluşup içki içmişveonunla beraber olmuştur. Buluşmason- rası Paul Soloman'ın, eve döndüğünde kansını ölü bulması iizerine tüm şüphelerönce Paul sonra da ba- yan Warmus üzerinde yoğunlaşır. Yön: Martin Da- vidson. Oyn: Virginia Madsen, Chris Sarandon. Yeralö Kanunu 21.00 atv Macera /7>> (Underground)- Brian Donnegan, Los Angeles'ın vü' en giivenilır dedektiflerindendir ve en son göre- vi. uzun yıllar boyunca partneri olan Tim Scully'yi öl- düren adamlan bulmaktır. Yön: Cole Mickay. Oyn: Jeff Fahey, Gregory Scott Cummins, Wille C. Carpenter. Gölge Savaşçılan 21.15 ShovvTV Macera o , (Shadow VV'arriors) - Mike, donanmanm sahip *O' olduğu en iyi askerlerden biridir. Özel bir görev için takımıyla beraber Meksika'ya uyusturucu kaçak- cılığıyla uğrasan bir suçluyu yakalamaya gider. Bura- da Fraser adlı bıri tarafından tuzağa düşürülüp, iki adamını kaybetmesi iizerine intikam almaya karar ve- rir. Yön: Jon Cassar. Oyn: Hulk Hogan, Carl Weathers. Taciz 21.30 Kanal 6 Macera (Dancing m the Dark) - BasroIIerinde Victo- ria Priricipal \e Nicholas Campbelİ'in yer al- dığı filmde; bir dansçının müzik, dans ve aşk dolu yaşamı anlatılıyor 22.30/TRT2/Batı... Aynntı yanda Özgüriük Vuruşu 23.00 Kanal D Macera /f>ı (Freedom Strike) - Birbirlerine düşman hava kuv- ^Z/ vetleri arasında geçen büyük bir savaşın ve bu savaşta özel olarak görevlendirilen bir pilotun öykü- sünü konu alan filmin yönetmenliğini Alan Goldste- in üstlenmiş. Başrolde Michaıl Dudikoffyer alıyor. tntikam Pfeşinde 23.45 Shovv TV Macera . (24 Hours to Midnight) - Harry, eskiden Chan adlı biradamın liderliğini yaptığı uyuşturucu maf- yası için çalışmıştır. Fakat, olaylann gelişimi, onun, bu mafyanın aleyhine tanıklık yapmasına neden olur. Bu nedenle de mahkeme gününden önce Chan'ın adamlan tarafindan konuşmasın diye öldüriilür. Olay- dan sonra Harry'nin Uzakdofu sporlannda uzman olan karısı, çetenin herbir üyesini teker teker öldü- recek ve onun intikamını alacaktır. Yönetmen: Leo Fong. Oyuncular: Cynthia Rothrock, Bemie Pock. 00.30 / Kanal D / Otobüs... Aynntı yanda Karlar Üstünde... 00.35 TRT 1 Macera /Ç\ (Murder on Iditarod Trial) - Jess, kendi ye- *O' tiştirdiği yarış köpekleriyle, kardeşi Robin'i yıl- lık kızak yarışına hazırlamaktadır. Fakat yanştan kı- sa bir süre önce Robın ölü olarak bulunur. Bunun üze- rine Jess. onun adını yaşatmak ve içinde bulunduğu mali çıkmazdan kurtulmak için. beş yıl ara verdiği yanşlara yeniden katılmaya karar verir. Yönetmen: Paul Schneider. Oyn: KateJackson, Corbin Bensen. Baüda İlkbahar 00.30 TRT INT Macera /fN (Springtime in the Rockies) - Sandra'ya am- \Zs casından miras kalan çiftliği Gene Autry adın- da bir çiftçi idare etmektedir. Günün birinde Sand- ra'nın üniversiteden mezun olması ve çiftliğe gel- mesiyle olaylar gelişir. Yönetmen: JoeKane. Oyun- cular: Gene Autry. Smiley Bshette, Polly Rowles. STS / O \ / O ı O Yabancı izleyin Orta Değmez RADYO CÜMHURİYET'TE BuGÜN mMOTO CumhuHyeî O7.4 06.00 Hafta Sonu Ezgile- ri 07.00 BırTürkü Bin Yü- rek (Leyla Köse) (Tekrar) 09.00 Alaturka Sevdaiar (Aylin Şengün) (Tekrar) 10.00 San Bisiklet (Öz- gür Özbakır) 11.00 He- kim Gözüyle (Rtfat Yücel- Özcan Baripoğlu) 12.00 NPO Sohbetleri (Ali Say- dam) 13.30 Asu Maral- man'la Randevu 15.00 Gökten Üç Elma Düştü (Zeynep Oral) (Tekrar) 16.00 Kırk Ambar (Selim lleri)ia30Noktüm(Erhan Tıraşın) 20.00 Dönülmez Akşamın Ufku (Aylin Şen- gün) 22.00 Dostun Pen- ceresinden (Sinan Kara- han) 24.00 Müzik Pazan (Uğur Dinçer) Tel: (0 212)513 80 06 Faks:(0 212)513 77 19 + Saat 13.00'te ve 18.00'de 'ana haber", her saat başı da haber bülteniyayına girecektir. • 11.00 Hekim Gözüyle: Programda; hekimlere sal- dınlar, Mestinon adlı ılacın öyküsü, korrtea nakli ile te- davi edilmesi mümkün olan göz hastalıklan ve sağ- lıkta KDV uygulaması ele alınıyor. • 13.30 Asu Maralman'la Randevu: Asu Maral- man'ın bugünkü konuğu Tülay Özer. • 18.30 Noktürn: Programda; Polonyalı besteci Fre- deric Chopin'in op. 11,1 numaralı piyano konçerto- su ile "Fılm Dunyasından" bölümünde "KuşatmaAl- tında Aşk" filminin müzikleri yer alıyor. 'Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok' banş mesajını en iyi yansıtabilen ender Hollywood filmlerinden Şiddetin ve ölümün soğuk yüzü TRT 2 22.30 Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok - All Quiet On The VVestern Front / Yönetmen: Levvis Milestone / Senaryo: Del And- rews, Maxwell Anderson, George Abbott / Oyuncular: Lew Ayres, Louis VVolheim, John Wray, Raymond Grif- fith, Bery Mercer, William Bakevvell, Slim Summerville, Russell Gleason /1930 ABD yapımı, 116 dk, siyah-beyaz. CUMHÜR CANBAZOĞLU Eric Maria Remarque'in ünlü romanından beyazper- deye aktanlan "Batı Cep- hesinde Yeni Bir Şey Yok" (All Quiet On The Western 1 ^ ^ • • • • ^ ^ E ^ M L - a M M ^ E Z ^ Z — _ = 3 f l i Çekildiği dönemdc, en iyi film ve yönetmen dallarında Oscar'la ödüllendirilmişti. Front), çekildiği dönemde en iyi film ve yönetmen dal- lannda Oscar'la ödüllendi- rilmiş önemJi bir yapıt. Vurucu sahnelerle işlen- miş, akıllıca ve ustaca ger- çekleştirilmiş savaş filmle- rinden biri olan "Baü Cep- hesinde Yeni Bir Şey Yok" sinema tarihinde farkJı bir yere sahip. Aynca her sah- nenin en ince aynntısına ka- dar hesaplanıp yaratılması ve "en az negatifle çekilmiş" olması da yapımın diğer bir ilginç özelliği. Birçok sine- ma kitabında "Batı Cep- hesinde Yeni Bir Şey Yok"tan alınmış sahnele- rin daha sonra savaş belge- sellerinde kullanıldığı notu var. Levvis Milestone'un (1895-1980) genç Alman askerlerinin gözüyle şidde- ti ve ölümüü soğuk yüzünü yansıttığı savaş karşıtı baş- yapıtı, kahramanlığı körük- lemediği, fanatik vatanse- verlik yapmadığı için Al- manya ve Italya'da faşist güçler tarafindan yasaklan- mış, birçok ülkede de san- süre ugradıktan sonra ancak 60'larda özgürlüğunü kaza- nabilmişti... Konuşöyle: 1. Dünya Savaşı'nın ilk gün- lerinde Almanya'da bir okulda öğrencilerin bir bö- lümü öğretmenleri Kanto- rek'in sınıftaki ateşli ve et- kileyici konuşmalan sonu- cu orduya yazılırlar. Ancak askerlikteki ger- çek farkJıdır ve içlerindeki vatan sevgisi günden güne zayıflamaktadır. Savaşın vahşetini gördükçe yaşam- daki farklı değerleri keşfe- der gençler. Vahşetin elin- den kurtulamadan, teker te- ker, insanoğlunun ilkelliği- ni simgeleyen savasa kurban giderler. Son sahnede ise birkaç günlük izinden dön- müş genç asker Paul, siper- de bir kelebeği yakalamak isterken bir düşman kurşu- nuna yakalanır ve film şu notla biter: "1918 Mayı- sı'ydı. Bütün cephe o ka- dar sessiz ve sakindi ki o güokö rapor tek cümle- den ibaretti: Batı cephesin- de yeni bir şey yok." Banş mesajını en iyi yan- sıtabilen ender Hollywood filmlerinden biri olması ve savaş sahnelerinde azami ölçüde gerçeğe bağlı kal- masıyla yeni kuşaklan da aynı ölçüde etkiliyor "Ba- tı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok". Universal'in filmin özgün halinden 49 dakika keserek 103 dakikaya indir- mesi bile mesajı zayıflata- mıyor. Filmin banşçı mesajlan, başroldeki Lew Ayres'ı da etkilemişolacakki 1942'de askere alınmayı reddeden Ayres 'ın kontratı, kamu- oyundan gelecek tepkiler- den korkan MGM tarafindan feshedilmişti. 1937'de Ja- mes Whale filmin devarru- nı "The Road Back" adıy- la çekerek savaştan geri dön- meyi başaranlann yaşamla- nnı anlatmayı denemişti. 'Sinema ve Edebiyat' kuşağında eylül ayı boyunca Rus sinemasından örnekler gösterilecek Çehov'un insana verdiğişürseldeğerTV Servisi - Rekin Teksoy'un hazırlayıp sunduğu "Sinema ve Edebiyat" kuşağında, eylül ayı bo- yunca Rus sinemasından örnekler gösterilecek. Çehov, Dostoyevski, Lermon- tov ve Cengiz Aytmatov'un ya- pıtlanndan uyarlanan bu toplu gös- terinin ilk programında, Maksim Gorki ve Anton Çehov'u tanıtan bir belgeselle, Çehov'un aynı adlı kı- sa oyunundan uyarlanan "Tütü- nün Zararlan" gösteriliyor. Film- lerin gösterimlerinden önce Rekin Teksoy, Ataol Behramoğlu ile Çe- hov ve Gorki konusunda bir tanı- tım söyleşisi yapacak. "Sinema ve Edebiyat" kuşa- ğında ilk olarak yönetmenliğini tri- na Kalinina'nın üstlendıgı. senar- yosunu ise T. Janson'ın yazdığı "Gorki-Çehov" belgeseli ekrana geliyor. Sovyetler Birliği döneminde Le- ningrad stüdyolarında hazırlanan "Gorki-Çehov" belgeseli, iki ya- zann sanatçı kişiliklerini değerlen- dirirken Gorki'nin de, Çehov'un da yüzyılın başlangıç yıllannda çe- kilmiş canlı görüntülerine yer ve- rerek, sinema-edebiyat ilişkisinin çok önemli bir ömeğini oluşturuyor. Belgeselin görüntü yönetmenliğin- de N. Jandarmova'mn imzası var. tngiltere yapımı olan "Tütünün Zararlan" ise Yılmaz Gruda'nın dilimize kazandırmış olduğu Çe- hov'un kısacık oyununu parlak bir sinema gösterisine dönüştürüyor. Kısa öykü ustası ve oyun yazarı Anton Çehov, günlük olaylardan yola çıktığı ve Ataol Behramoğ- lu'nun dilimize kazandırdığı oyun- lannda (Vanya Dayı, Martı, Vişne Bahçesi vb.), çarlık dönemi Rus- yası'na eleştirel bir gözle bakar. Taşralı memurlardan, tacirler- den, öğretmenlerden, rahiplerden oluşan kişileriyle, benzersiz bir hü- zün ortamı yaratır. Ideal ile ger- çekliğin çatıştığı oyunlannda kişi- ler, kendilerini kendileri olmaktan çıkaran toplumsal durumlann tut- sağıdır sanki. Çehov'un, bencilli- ğın etkisindeki kahramanlan yal- nızlığa yazgılıdırlar bir anlamda. Çözüm yolu önermediği için Çe- hov'a eleştiri yöneltenler, yazann insana verdiği şürsel değeri, ısrar- la yaşamaktan yana olmasını gör- mezlikten gelirler. Bugün gösterilen "Gorld ve Çe- TRT 2 11.00 Tütünün Zararlan - Hamfull of Tobacco / Yönetmen: Nick Hamm / Senaryo: Nick Hamm, Barry Talin / Oyuncular: Edu- , ard Fox, Cella Imrie, RosBo- xall, Susan Torrett. hov" belgeselinin görüntülerine, etkileyici bir destek müziği de eş- lik ediyor. Gorki ve Çehov okur- lannın bu belgeseli ve "Tötûnün Zararlan" filmini kaçırmamala- nnı öneririz... tnterstar 20.50İ Yelence'nin dizisi ikinci bölümüyle ekrana geliyor 'Yazlıkçılar'da yaşanan gerginlik TV Servisi - Yönetmenliğini Yalçın Yelence'nin üstlendıği dizi fılm "Yazhkçılar" 2. bölümüyle ekrana geliyor. Başrollerinde Engin Şenkan, Sıdıka Şenkan, Ercan Yazgan, Ayşe Kökçü, Gtizin Özipek gibi oyunculann yer aldığı yapımm bu akşamki bölüm başlığı "Her Şey Yolunda". Şahin Paşa ile Güzide'nin evliliklerindeki kara bulutiar artmaktadır. Şahin Paşa, kansımn sadece kitap okuyup müzik dinlemesini, günlük işlerle hiç ilgilenmemesini artık uluorta her yerde şikâyet etmektedir. Daha da gergin bir hava kebapçı 'Küt Nuri'lerde yaşanmaktadır. Nuri, belalısı Bekir'in Almanya'daki kebap dükkânını yüzüstü bırakıp gelmesini bir türlü affedememektedir. Buna bir de Bekir'in bütün zamanını, yanşmaya katılan güzeller etrafında dolanarak geçümesi eklenince, Nuri'nin ve dolayısıyla ailesinin her günü kâbusa dönmektedir. Toy delikanlıyla şaHacı hzın aşh Kanal D 00.3( Otobüs Durağı- Bus Stop / Yönetmen Joshua Logan / Oyuncular: Marityr Monroe, Dan Murray, Arthur O'Con nell, Betty Field, Eileen Heckart, Hopc Lange / 1956 ABD yapımı, 96 dakika. TV Servisi - Senaryo- lan tiyatro kökenli olan çahşmalanyla tanınan yö- netmenJoshua Logan'ın, yine bir Amerikan yazan VViIUam Inge'nin tiyatro oyunundan uyarladığı "Otobüs Dura|ı"buak- şam ekrana geliyor. Logan'ın, George Axelrod'un senaryosunu çok küçük değişikliklerle ekrana taşıdığı yapımda; rodeo yanşlannda para ka- zanmak amacıyla kırsal kesimdengelen safbir de- likanlı olan Bo (Murray) ile tanıştığı sanşın ve gü- zel bir şarkıcının (Mon- roe) arasında geçen olay- lar İconu ediliyor. Genç ve zengin çiftçi Bo, birrodeoyakatılmak ve birkadın bulmak niye- tiyle Phönix'e gelir. Bura- da, rodeoculann işlettiği bir gece kulübünde çalı- şan, genç, ama yetenek- siz şarkıcıyla tanışır ve ona âşık olur. Evliliğe sı cak bakmayan genç kı; onunla birlikte olmak is temeyince de saf kovboy kızı kaçırmayakalkar. An- cak toy genç, birkızın aş- kını kazanmak için ne yap- ması gerektiğini çok geç- meden öğrenecektir. Dönemin genç aktörü Murray'm, Montanalı 21 yaşında bir genci oynadı- ğı yapımda, Monroe, her ne kadar Güney aksanını kullanmada pek başanlı sayılmasa da güzelliği ve oyunuyla göz dolduruyor. Murray'ın arkadaşını canlandıran O'Connell ile Fidd da,Amerikankır- sal kesimine ve 1950'le- rin cinsel sorunlanna alay- cıbirtutumlayaklaşan ya- punda dikkat çeken oyun- cular arasında yer alı- yor."Otobüs Dİırağı", Monroe hayranlannın za- man ayırabilecekleri hoş bir yapım. NTV 21.05 Yeni bölümler Haliç'teki kayıkçılar TV Servisi - Sokak- taki insanın katılımıyla gerçekleşen "Sesler ve Renkler" programı, bu akşamdan itibaren her pazar yeni bölümleriy- le ekrana gelecek. Haşmet Topaloğlu ve Fatih Türkmenoğ- lu'nun hazırlayıp sun- duğu yapımda bu haf- ta ilk olarak, Aksaray civanndaki kahveler- de iş bekleyen Anado- lu kökenli işçilerin ya- şamı ve kaçak Romen işçilerinin umutlan ek- rana geliyor. Müzik ça- lışmalanyla tanınan At- hena grubunun Bod- rum konserinden ve Can Yücel'in doğum günü partisinden gö- rüntülerle devam eden yapım, Haliç'te harç- lık çıkarmak için çalı- şan kayıkçılarla yapılan sohbetle sona eriyor. TRT2 16.10 'înteraet TV Bilgisayar dünyası TV Servisi-"İnter- net TV'' programına bu hafta DEÜ Fen Edebi- yat Fakültesi Istatistik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nilgfin Moralı ko- nuk oluyor. Sunuculu- ğunu Handan Demi- ralp'in üstlendiği prog- ramda, "Herkes için en iyi bilgisayar" ko- nusunda bilgi veriliyor. Programın yapımcılığı- nı Şeref Ünal, yönet- menliğini ise Erol Ar- tem üstleniyor. Kanal 9 22.00 'Platform' Küreselleşme ve sol TV Servisi - Gaze- teci-yazar Taha Ak- yol'un hazırlayıp sun- duğu tartışma progra- mı "Platform"da bu hafta "Küreselleşme ve sol" ele alınıyor. Araştırmacı-yazar Ha- luk Özdalga'nın ko- nuk olarak katıldığı ya- pımda; "Globalleşen dünyada ideolojik tercihler, yönetim bi- çimleri ne yönde de- ğişiyor" sorusuna ya- nıt aranıyor. Tv PROGRAMLARI V&T\ Q7 -°° H a y d l 10 -°° Haberler 10.15 Gençlıkt w \ I Günlüğü 11.00 Haberler 11.05 Olur Olmaz U 12.00 Haberler 12.10 Stop 10 13.00 Haber- (er 13.10 Aydın Bolak'la Pazar Sohbeti (Canlı) 13.30 Pa- zar Konseri 14.30 Güneş Altında 15.30 Yerli Rlm: Sev- da Yolu 16.00 Haberler 16.05 Filmin Devamı 16.55 De- nızlıspor-Karşıyaka Futbol Karşılaşması (Canlı) 18.55 Spor Gundemı 19.55 Hava Durumu 20.00 Haberler 21.00 Yaz Eğlencesı 22.20 Açık Oturum 'Sporda Te- rör' 24.00 Gunün Getırdıklen 00.35 Yabancı Film: Kar- lar Üstünde Cinayet 02.00 Klıpler 03.45 Yabanct Film: Yaşama Tutkusu 05^5 Klipter (0312 428 2230). 08.00 Yabancı Film: Dev Avcısı Johnny 09.40 Dünya Coğrafyası 10.30 Dünya Muîfak- larından 11.00 Yabancı Film: Tütünün Za- rarlan 13.00 Avrupada Doğa Hankaları 13.50 Beyaz- h Kadın 14.40 Yerli Rlm: Battal Gazi Geliyor 16.10 Internet TV 17.00 Kalıforniya Rüyası 17.35 Resim Se- vınci 1 aO5 Aîeşı Çalmak 18.30 Turk Bahçesi 19.00 Ak- şam Bultenı 19.30Tatıl Şansı 20.15 Rock Market 21.00 ...Ve Suare 22.00 Gece Bultenı ve Ingılizce Haberler 22.30 Yabancı Film: Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok 00.05 Integrale 00.35 Kapanış (0 212 259 72 75). 08.00 Telegün 10.00 Dizi: Korkusuzlar 10.30 Büyük Macera Televızyonu 11.00 Konser Salonlanndan 12.30 Yabanct Film: Paranın Gücü 14.00 Müzik Pınan 14.20 At Yarış- lan 17.45 Yeni Küre 18.40 Dızı: Güneş Altında 19.25 Bir Kelime Bir Işlem 19.55 Genç Haber 20.05 Kali- fomiya Rüyası 20.35 Gezelim Görelım 21.10 Yaban- cı Film: Zirveden Srfıra 22.40 Gece Başlarken. 07.00 M.E.B. Açıköğretim Usesı Ders Program- lan 10.00 Yurttan Sesler 10.30 Bir Solist TSM 11.00 THM Konser 11.40 TSM Bir Solist 12.10 Eyvan 13.00 TSM Bir Solist 13.30 Beraber ve Solo Türküler 13£5 Bir Solist TSM 14.25 Devlet Korolan 15.25 TSM-THM Klıplen 16.25 Beraber ve Solo Şarkıtar 17.00 Konser THM 17.50 THM Korosu 18.20 Bir Solist TSM 18.45 Bir Solist THM 19.10 Makamın Dilinden 20.00 TSM-THM Klipteri 21.00 TSM Radyo Sanatçılan Kon- sen 22.15 THM Korosu 23.00 TSM-THM Klipleri 07.00 Haydi 10.00 Haberler 10.15 Pazar Pa- norama 11.00 Haberler 11.05 Pazar Panora- ma 12.00 Haberler 12.10 Stop 10 13.00 Ha- berler 13.10 Yerli Film: Ölüme Koşanlar 14.30 Gönül Dostlan 15.30 Yorelenmız Turkulerımiz 16.00 Haberler 16.05 Turizm Spotu 16.15 Gündem 16.55 Denızlıspor- Karşıyaka Futbol Karşılaşması (Canlı) 18.55 Spor Gun- demi 19.50 Ingilızce ve Almanca Haberler 19.55 Hava Durumu 20.00 Haberler 21.00 Yaz Eğlencesı 22.20 Açık Oturum' Sporda Teror' 24.00 Gunun Getırdıklen 00.30 Yabancı Rlm: Batda İlkbahar 01.30 Muzık Pınan. 08.00 Yabancı Film: Yüz- yüze 10.00 Çızgı Film: Çi- I ko 10.30 Yerli Film: Ka- nun Gücü 12.30 İlk On 13.30 Belge- sel: Dennlerdekı Tanh 14.15 Yaban- cı Rlm: Ölümcül Fidye 16.15 Yerli Film: Kul Kuldan Beter 18.00 Yerli Film: Yuzbaşının Kızı 20.00 Shovv TV Haber 21.00 Spor Sayfası 21.15 Ya- bancı Film: Gölge Savaşçılan 23.15 Haber Hattı 23.45 Yabancı Film: İn- tikam Peşinde 01.30 Belgesel: Holly- wood Dublorlen 02.30 TSM 03.00 Ka- panış (0 212 286 35 35). 6 07.30 Yabancı Film: Yumurcak 08.25 Yabancı Film: KorsikaJı Kardeşler 10.00 Çizgi Rlm: 10.25 Yabancı Film: Prenses ve Korsan 12.00 Top Secret 13.00 Haberler 13.15 Haydi Düğüne 14.15 Dizi: VVaterfront 15.05 Çizgi Film 15.10 Yabancı Film: Rio Nehri 17.00 Haberler 17.15 Ya- bancı Film: Aşkta ve Savaşta 19.00 Ana Haber 19.40 Spora Bakış 19.50 Şakacı 20.40 Dizi: Acil Servis 21 ^30 Ya- bancı Rlm: Taciz 23.10 Haber6 2&30 Yabancı Film: Her Şey Senin İçin 01.00 Haber 6(0 212 284 31 50). 05.10 Kültür - Eğitim 06.35 Yabancı Fılm: Kü- çükDevler0a20 Yaban- cı Film: Tabanları Yağla 09.45 Ya- bancı Film: Tom ile Huck 11.20 Ya- bancı Film: Masallar Prensi 12.35 Ya- bancı Film: Büyük Hesaplaşma 15.25 Yabancı Film: Ölüm Noktası 17.00 Yabancı Film: Shine 18.50 Yabancı Film: Vahşi Yaratıklar 20.30 Yabancı Film: CesurYürek 23.30 Yabancı Fılm: Kral George'un Deliliği 01.20 Dizi: Her Zamanki Gibi 01.50 Film: Alev Alev 03.25 Anna Nicole Smith'in En lyile- ri 04.25 Sekxy Lingerie 3 (0 272 225 55 55J. 07.00 Haberler 07.15 Sporda Bugün 07.30 Gündemdeki/er (Tekrar) 08.00 Haberler 08.15 Sporda Bugün 08.30 Gündemdekıler (Tekrar) 09.00 Haberler 09.20 Basın Özetı 09.30 Bel- gesel: 2000'ın Ötesı 10.00 Haberler 10.05 Belgesel: Doğa ve Insan 11.00 Haberler 11.10 Basın Özetı 11.20 Port- reler 12.00 Haberler 12.05 Belgesel: Büyük Keşifler (Tekrar) 13.00 Haber- ler 13.10 Spor Pazarı 19.15 Dünyada Bu Hafta 19.40 Sporda Bugün 20.00 Haberler 20.30 Spor Gündemi 21.00 Haberler21.05 Sesler ve Renkler 21.50 Ufestyte 22.05 Kntık 22.35 üfestyle 23.20 Portreler 24.00 24 Saat (0 212 213 03 33). 07.00 Uyan- ma Zamanı 10.15 35 MM 10.30 Mega 11.00TopNews11.15Öz- lem 13.00 Fun Party 14.00 Ayşin 15.30 Vldeone 16.00 Pirentime 17.00 Top 10 18.00 LezzetSaati 19.0035 MM 19.15 Vıdeone 19.30 Mega 20.00Action TTme 98 20.45Videone21.00Top Rock 22.00 Yerçekimi Srfır 230» Geyık Parta 0O30 Play LıstOZ15 Türk Ha/k ve Sa- nat Müziği 04.30 Video Mix 05.00 Trafık Programı (0 212288 75 75). 07.05 Dünya üs- teleri 09.00 Haber : Bülteni 09.35 Ya- bancı Rlm: Dört Nikâh BirCenaze 11.35 Dik Açı 12^5 Dünya Moda- aiaOO Haber Bülteni 13J5 Ekin Rüzgân 14.35 Dünya üsteleri 16.10 Otomotiv'98 17.10 Tıp Dosyası 18.10 Dünya üsteleri 18.35 Su Dünyası 19.35 Dünya Mo- dası 20.00 Haber Bülteni 21.05 Sınemaskop 21.35 Yabancı Film: Sıcak Ölüm 23.35 Kantarın Topuzu 01.00 Haber Bülteni (02122825100). KANAL l , WM A ^ - w . 09.00 Belge- I I C t V sel09.30Çe- gi Fılm 10.30 Yabancı Fılm: Alaaddin 12.00 Sport Shovv 1Z30 Gençlık Diın- yası 13.00 Haber 13.10 Enerjı Express 13.40 Klasık Muzık 14.40 Saydam Kalpler 15.30 Belgesel 16.00 Lıman Devrıye- sı 17.00 Muzık 17.50 E.N.G. 1&40 Şaka Timı 19.00 Klasık Fılm Koleksıyonundan 19.30 Ana Haber 20.00 Spor 20.15 Uykudan Önce 20.25 Yabancı Rlm: Öldüren Arzular 22.00 Belgesel 22.30 Şelale Koruyu- cuları 23.30 Muzık 23.50 Spor Haber 00.30 Urkuten llışkıler 01.00 Muzık (02122823600). ^ m 06.30 Dillerdeki Şarkılar 9 I V 07.00 Platin 07.30 TabaJu- • * • w ga 08.00 Marco 08.30 Si- hırli Çızmeler09.00 Vıkingter 09.30 Ya- bancı Rlm: Zamana Yolculuk 11.15 Harika Pazar 13.00 Gün Ortası 13.25 Dıreksiyon 14.20 Süper Fare 15.00 Wish- bone 15.30 Vıper 16.20 Yerli Film: Yu- murcak Veda 18.10 Yerli Film: Kara Murat Fatih'in Fedatsi 20.00 atv Ana Ha- ber 20.40 Spor Haberleri 20.50 Hava Durumu 21.00 Yabancı Film: Yeraltı Kanunu 22.50 Sızım Stadyum (Canlı) 00.25 Gece Haberten 00.30 Tevfik Ye- ner'le Perde Arkası 02.00 Platin 02.30 Dıreksiyon 03.10 Ayşe Özgün Talk Shovv (Tekrar) 04.00 Gönülden NağmeterO5UîO Gecenın Içınden (0 212 655 00 00). 06.00 Huzura Doğru 06.30 Azerbaycan 07.15Çizgi Fılm: 08.00 Dünden Bugüne 10.00 Yerli Film: Barut Fıçısı 12.00 Haber- ler 12.15 Dıkız Aynası 13.00 Yabancı Film: Bela Peşinde 15.00 Pazar Gü- neşı 16.15 Dizi: Kuruntu Ailesı 17.00 Ha- berler 17.15 Yerli Rlm: Şeyh Ahmet 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Dizi: FX 21.00 Reisın Takası (Canlı) 23.00 Spor Elıt 24.00 Gece Bülteni 00.20 Ya- bancı Film: Tehiikeli Oyun 02.00 Mu- zık Çarşısı 03.30 Bıdr Başka Alem 05.00 Dizi: Zehra Ana (0 212 652 25 60). 06.00 Türk Halk Müziği 06.30 Belgesel 07.00 Çizgi Film: Yer Kurdu 08.00 Çizgi Fılm: Dra- gon'un Gücü 08.30 Çizgi Film: Kızıl Baron 09.00 Çocuk Kulübü 10.20 Çizgi Film: Red Kıd 12.00 Zırve- deki On 13.20 Katılsana Yanşsana 13.50 Yerli Film: Arap Bilo 15.30 Yerli Film: Kalbimin Sahibi 17.30 Dizi: Tarzan 18.30 Param Yok Memed 19.30 Ana Ha- ber Bülteni 20.30 Spor Gundemı 20.40 İnce İnce Ya- semınce 21.10 Şahane Pazar 23.00 Yabancı Film: Öz- güriük Vuruşu 00.30 Yabancı Film: Otobüs Durağı 02.00 Haber Saatı 02.30 Platin 03.00 Türk Sanat Mü- ziği 03.30 Sıgaranın Zararlan 04.00 Kapanış. 07.00 Klip 08.30 Yerli Film: Barbunya Nuri 10.10 Yerli Film: Afacan Ateş Parçası 12.00 Kırmızı Koltuk 13.00 Motor Sporları Dünyası 13.50 Yerli Film: Kara Pençe'nin Intikamı 15.30 Yer- li Film: Rumuz Goncagül 17.00 Beach Volley 17.30 Çat Kapı 18.30 Dızı: Şeytanın Kurbanlan 19.30 Star Ha- ber 20.40 Star Spor 20.50 Yazhkçılar 22.00 Yabancı Rhn: Büyük Bela 00.10 Gece Hattı 00.40 Yabancı Rlm: Şüphe Çemberi 02.10 Zirve Defterı 02.50 Mızrap 06.10 Muzık... Müzik... Muzık... (0 212 448 80 00) 06.30 Aerobik 07.30 Çocuklann Düşü 07.55 Hızlı Dınozorlar 08.20 Alvin ve Arkadaşlan • • • • • • 08.45 Genç Yanşçılar 09.1 ODİnozorlar 09.30 Müzik Kulübu 10.00 Haberler 10.15 Mavi Dünya 11.00 Tele Kare 12.15 Metronom 13.00 Haberler 13.15 Para- nın Yönü 14.05 Asker Istekteri 15.30 Yabancı Film: Be- ni Sev ya da Terket 16.00 Haberler 16.05 Filmin Deva- mı 17.00 Haberler 17.35 Belgesel: Akçaabat Belgeseli 1&30 Ana Haber Bultenı 20.00 Pazar Şenliği 22.00 Hayatımız Moda 22.30 Bızım Stadyum 24.00 Haberler 01.00 Pazar Şenliği fTekrar) 02.30 Kapanış (0 212 281 48 00). 08.00 Clips 09.00 Çizgi Film 10.00 Söz Es- nafın 11.00 Son Söz Sevginin 14.00 Mo- zaik 15.30 Serpıl Barlas'la 17.30 Medyatör 18.45 Dızı: Üçkâğıtçılar 19.30 Flash Haber 20.00 Ya- bancı Film: Yaban Çiçegi 22.00 Portreler 23.00 Yıl- do İle 00.15 Yabancı Rlm: Üç Büyükbaba 02.00 Ka- panış (0 212 256 82 82). • 07.30 Konser L'Europe Galante 0a40Kon- P R T M 9 şer:BobMarleyŞpecial 09.20 Konser: Fa- irground Attraction 10.10 Belgesel: Kap- tan Cook'un Seyir Defteri 11.00 Yabancı Film: San Ag- nelo'nun Çanlan 12.50 Geniş Açı 13.00 Konser (Tekrar) 14.20 Belgesel: Denızlerin Ipek Yolu 15.10 Yabancı Rlm: Köprü 17.10 Konser (Tekrar) 17.50 Belgesel: Hayvanlar 7 18.30 Belgesel: Sabah Adventure Club 19.20 Haberci 20.10 Belgesel: Yaşanmış Oyküler 20.50 Geniş Açı 21.00 Yabancı Film: Antonia'nın Yazgısı 22.40 Kerem Gör- sev'le Jazz 23.30 Yabancı Film: Fotoğraftaki SırOLOO Opera (Tekrar) (0 212 502 98 02).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog