Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

ECumhuriyet kitap kulübü Ana konu ve sorunlara açıklık. duyarlılık CAĞDAS YAYINLARfnda. TuTkocagıCad No 39 41 !34334)Cagaoglu/Istar.bul Tet 1212)514 01 96 Faks (212Ö14 01 95 Cumhu riye İO7.4 |Cumhuriye! <E ÇEVRESİNDEYAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26632 / 150000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ ^945-7997; 6EYLUL 1998 PA2AR Cumhuriyet, Alaattin Çakıcı'nm 'kader arkadaşı' ErolEvcil'in sahibi olduğu Eze Zeytincilik'e verilen 150 milyon dolarlık kredinin soruşturma dosyasmı İş Bankası ve yargmın resmi belgeleriyle açıklıyor \blsuzluğa kılıfALPER BALLI ANKARA - Alaattin Çakı- cı'nın "kaderarkadaşı" ışadamı Erol Evcil'ın sahıbı oldugu Eze Zeytincilik'e Turkıye Iş Banka- sı tarafından venlen 150 milyon dolarlık kredıyle ilgilı soruştur- ma sürecının skandal ıçınde skandala neden olduğu orta\a çıktı. Türkıye İş Bankası Teftı^ Kurulu Başkanı Atakan Yum- rukçal'ın, "bankayı sarsacakiş- lemler" olarak değerlendmlen 150 milyon dolarlık kredıyı so- ruşturan müfettış Ertuğrul Se- nem'e o dönemde baskı \ aptığı bildinldı. Yumrukçal'ın baskısı üzerine raporundan bazı bölümleri çıka- ran Senem. *ana raporun ortadan kaldı- nlmasına jol açabüecek gelişmeleri" vo- netım kurulu ü>esı CHP'lı MustafaTimi- si'ye gönderdığı bir mektupla anlattı. Se- nem, mektubunun ılk bölümünde Bur- sa'dakı teftışe ılişkın süreci anlattı Mek- tubunda. teftiş ekibınin şefı Engin Erol Evcil asker kaçağı olarak aranıyor. Eren'in E\cil'ın şirketlerine ilişkın sap- tamalanna kayıtsız kaldığını savunan Se- nem. birgörüşmelerinde Eren'in, "yuka- nda sert rüzgârlarm estiğinden. bu rüz- gârın müfettişleri de uçurabileceginden, fillerin arasında ezüebüeceklerinden'' söz ettığını aktardı. Soruşturma sürecıne ıliş- kin rahatsızlıklannı aktarmak üzere gö- MÜfettİŞe rapor baSklSI Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanı Atakan Yumrukçal'ın, "bankayı sarsacak işlemler" olarak değerlendirilen 150 milyon dolarlık krediyi soruşturan müfettiş Ertuğrul Senem'e o dönemde baskı yaptığı bildirildi. Yumrukçal'ın baskısı üzerine raporundan bazı bölümleri çıkaran Senem, "ana raporun ortadan kaldırılmasına yol açabüecek gelişmeleri" yönetim kurulu üyesi CHP'li Mustafa Timisi'ye gönderdiği bir mektupla anlattı. 'Ya yapilacak. ya yapilacak' Raporda gerçekleri yazan Ertuğrul Senem'den kendi istediği gibi bir ikinci rapor isteyen Atakan Yumrukçal, ret yanıtı alır. Yumrukçal'ın daha sonra üstü kapalı tehdit yoluyla söylediklerini müfettiş Senem şöyle anlatıyor: "Sayın Yumrukçal, duygusal ve tecrübesiz davrandığımı, istifa edersem yanlış yapmış olacağımı, bu talebin idarenin bir takdiri olduğunu ve talebin gereğinin 'ya yapılacak, ya yapılacak' olduğunu, bu insanlann 'kral' olduğunu. kraldan çok kralcı ya da krala rağmen davranmamın mümkün olmadığını belirtmiştir." rüştüğü Teftiş Kurulu Başkanı Atakan Yumrukçal'a, Eren'in sınırlı kapsamda bir Eze raporu istediğini, süreci olabildi- ğince belgelere dayalı bir ara rapor halin- de başkanlığa sunmayı u>gun gördüğü- nü ılettığını kaydeden Senem. "Sayın Yumrukçal, başkan yardımcılarından l - fuk Ersoy'un da katıldığı görüşmemizde badg. beliriediğinı her hususu rapora yaz- mamı ve konuyu müteakip başkankk ola- rak değerlendireceklerini söjledi" dedı. Raporu. 24 Aralık 1997'de tamamlayarak ertesi gün Teftiş Kurulu Başkanlığı'na ilettiğini anlatan Senem, şöyle devam et- tr "25 Arahk 1997 saat 17.00 civannda Atakan Yumrukçal tarafından telefonla arandım. Yumrukçal, raporu begendiğini söyleyip, raporun tarafimca soruşturma açılma- sı gerekliliginedegindiğirn son 2 sa>fasında yer aJan hususla- nn metinden çıkanlmasuıı is- tedi. Bunu sö>lerken' Bunlan ayrıca belirtmeye gerek yok, soruşturma açılması gereken hususlar raporda açıkça görü- lüyor' biçimindesözlersarfet- ti. Talimatı yerine getirdikten sonra, raporu dahili posta ile Teftiş Kurulu Başkanlığı'na gönderdim." Senem, raporun yazım tan- hınden 22 gün sonra, 15 O- cak'ta Yumrukçarın aradığı- nı ve müfettışlik yaşantısında ilk kez kar- şılaştıgı ve son derece >adırgadığı şu gö- rüşmenın gerçekleştığinı anlattı. Yumrukçal: Raporun yeni biçimini okudum. Zaten daha önce de beğendiği- mı söylemıştim. Raporunu Mahir Bey de • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te Başbakan, mafya, türban ve erken seçlm konularında kendisi dışındaki isimlerin etkili olduğunu söyledi Yılmaz sorumluluktan kaçıyor'HirSIZI yakalamak pOİİSİn görevi' Yılmaz, seçimlere ilişkin konuşmasının basına yanlış vansıtıldıgını, olayı Celal Do- ğan'ın gündeme getırdığını belirterek "Erken seçım karan kuyu- ya atılmış bir taşsa. o taşı çıkarmak da ev vela taşı atana düşer" de- di. Yılmaz, gazetecılenn "Çakıcı'nın yakalanmasıyla ilgili az ko- nuştunuz" sorusuna karşılık "Eğer ortada hırsız varsa onu yaka- lamak polisin görevi. Başbakanın değil" dedi. • 4. Sayfada Baykal: Yllmaz gereğini yapsin Başbakan'ı başkalarının düşünceleriyle hareket etmekle suçlayan Baykal, Yılmaz'ın erken genel seçim konusundaki tavnnı eleştirdi. CHP lideri, "Başbakan kendisi ne düşünüyorsa onun gereğini yapsın" dedi. Türk siyase- tinde temel sorunun istikrarsızlık olduğunu belirten Deniz Bay- kal, "Başbakan, sabah söylediğinden akşam vazgeçmesın. Böyle yaparsa siyasetimiz istikrar kazanır" diye konuştu. B 5. Sayfada Seçime karşı sivil blrlfk TISK, DISK. KESK ve TOBB bu ay bir araya gelerek erken seçime karşı tutum belirleyecek. TtSK Genel Sekreteri Atasayar, Asya ülkeleri ve Rusya'da yaşanan eko- nomik bunalımın sonucu olarak Türkiye'de işten çıkarmalann baş- layabileceğı uyansında bulundu. Atasayar, işverenlerin sendikah ve kayıtlı işçi çalıştırmalan durumunda primlennin Hazine tarafın- dan üstlenilmesine ilişkin geçici maddeyi eleştirdi. • 5. Sayfada KKTC'DE SEVGİ GÖSTERİSİ Ecevit'ten Rumlara: • Denktaş'ın "Kıbns konfederasyonu" önerisinin, Kıbns'ta bölünmenin büsbütün keskinleşmesini önlemek için son fırsat olduğunu vurgulayan Ecevit, Rum - Yunan ikilisinin bu son fırsatı iyi değerlendiremediklerini savunarak "Kavbeden onlar olacak" dedi. Malezya Küresel gelişmeye ters bir yönelim ERGİN V1LDIZOGLL LONDR\ - Geçen hafta Rusya'dakı knzın kontrol- den çıkmasından sonra ku- resel malı pıyasalarda yaşa- nan sert dalgalanmalar. kn- zın ülke. zaman zaman da bölge bazında vaşanan ıs- tıkrarsızlıklar aşamasından. gerçek anlamda eşzamanlı küresel bir özellık kazandı- • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te Milliler iyi başladı • (A) Milh Futbol Takımı, 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemesı'ndekı ilk maçında K. Irlanda'yı Oktay (2) ve Tayfur'un gclleriyle 3-0 yenıp averajla grjp li'derliğıne yükseldi. • Spor 'da SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ M6. Sayfada REŞAT AKAR LEFKOŞA-Kuzev Kıb- ns Türk Cumhunyetı Cum- hurbaşkanı Rauf Denk- taş'ın davetlısı olarak Kıb- ns'a gelen Başbakan Yar- dımcısı BülentEcevit Rum - Yunan ikılisıne ve Kıbns sorunuyla yakından ilgıle- nen ülkelere önerrüi mesaj- lar v erdi. Denktaş'ın "Kıb- ns konfederasyonu" önen- sımn, Kıbns'ta bölünmenin büsbütün keskinleşmesini önlemek ıçin son fırsat ol- duğunu \urgulayan Ecevit, Rum - Yunan ikilisinin bu son fırsatı iyi değerlendire- mediklerini savunarak *Kavbeden onlar olacak" dedı. Başbakan Yardımcısı Ecevit. Rum tarafının. Denktaş'ın önensını ince- leme gereğını bıle duyma- dan reddetmesinin, uzlaş- • Arkası Sa. 6,Sü.3'te enedik'ten vefaödülleri55. Venedik Film Festivali perşembe akşamı Lido'daki Sinema Sarayı'nda vapılan törenle açıldı. Sunu- culann yetersiz yönetimi ve İngilizceden \apilan çevirilerdeki hatalar nedenivle söniik geçen açılış tö- reninde görülmeye değer tek şe>, kariyer ödüllerinin >erildiği an oldu. (Jeçirdiği kalp rahatsızlığı nede- niyle geceye katıİamayan ltalyan oyuncu Sophia Loren'in ödülünü. jönetmen Michelangelo Antoıû- oni'nin elinden Loren'in eşi Carlo Ponti aldı. Diğer karijer ödülü de Polomalı jönetmen Andrzej VVaj- da'ya verildi. Gecede Steven Spielberg'ün son filmi *Er Ryan'ı Kurtarmak" gösterildi. Spielberg ve fU- min başrol oyuncusu Tom Hanks. törenden birkaç saat önce Lido'da basın mensııplanna poz verdi. ABD tSTİHBARATl 'îran Taleban V vuracak' • Iran'ın, Taleban'ı Afganistan'ın meşru hükümeti olarak tanımadığı ve Taleban'ın bazı bölgelerdeki egemenliğini yıkmak ıçin Afgan sınınna asker ve sa\aş uçağı yığdığı bildirildi. ABD ıstihbarat uzmanlannın konuyla ilgili olarak Beyaz Saray ve Pentagon'u uvardığı öğrenildi. Îran devlet radyosundan vapılan açıİclamada da tran'ın, Taleban'ın elindeki diplomatlann kurtanlması için uluslararası hukuk uyannca Taleban'a saldın hakkı olduğu bildirildi. • 9. Sayfada AÜ SINAV1 Albaydan türban protestosu • Anadolu Üni\ ersıtesı açıköğretım sınavına giren Nevşehir Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Eyüp Özdemir, denetmen olarak görevlendirilen türbanh öğretmeni protesto ıçin salonu terk etti. • 7. Sayfada K Ü L T Ü R H İ Z M E T İ N D E B İ R A D I M D A H A S T E N D H A L İTALYA HIKÂYELERİ U STENDHAL İTALYA HIKÂYELERİ-II • A GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Belinsizlîk! Bir konu var ki DSP lideri Ecevit, haklı olarak direni- yor. Ecevit, çifte seçime karşı çıkan tek siyasetçi. Erken seçim karan alınmadan önce sindıremediğini açık se- çık söyleyen parti lideri. Ecevit'in öngörülerinı köreltmek için söylenmedik söz kalmadı. Hatta "Seçimden korkuyor"a gelen kimi irde- lemeler, suçlamalaryapıldı. • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de £vet, Ben Anadolu'yum... Homeros'un diliyle konuşuyor, Zerdüşt'ün ateşiyle yanıyorduk. Sonra bütün bir tarihi ve geleceği düşman belledik. Bir yanımızın hep eksik kalacağını bile bile göz yumduk gidişlerine. Belge Yayınları işte onları anımsatıyor, Marenostrum'u, yani bizim denizi. Bugün Cumhuriyet 'le birlikte HAMDİ VAROĞLU'NUN ÇEVİRİSİYLE Stendhal, 18. yüzyıl akılcılığıyla romantik bakışı kaynaştıran özgün bir deyiş geliştirmiş; Fransız romanında romantizmle gerçekçilik arasında köprü olmuştur. Toplumu ve tarihsel dönemleri, toplumla çatışan kişilerin yaşam serüvenleri çevresinde, romantizme özgü zengin bir düşlem gücüyle, ama tam bir gerçekçilikle yansıtmıştır. Roman ve öykülerinin kahramanları, bir bakıma, Stendhal'in yaşamında bir türiü gerçekleştiremediği düşlerin ürünleridir. "Stendhal'in büyük romanlarının genç kahramanlarında en çok, içi temiz ve ince bir varlık olmaya özlemi sever kişi." R.M. Alberes Yazarın bu saptaması, Stendhal'in İtalya Hikâyeleri'nin ikinci kitabında yer alan uzun öyküsü Castro Başrahibesi'nin kahramanları için de geçerli. Montmartre'daki mezarına "Arrigo Beyle, Milanese" (Milanolu Arrigo Beyle) yazdıracak kadar İtalya tutkunu olan Stendhal'den Rönesans İtalyası'nda geçen, coşku ve duraksamalarla örülmüş, tutkulu, "all'italiana" bir aşk öyküsü Castro Başrahibesi... Sah günü Cumhuriyet 1e GUTVDEM MUSTAFA BALBAY Hükümetin Seçimi! LEFKOŞA - Seçim tarıhinin bir kez daha tartışma konusu olmasının ardından, yeni bir konumuz daha gündeme gelıyor: Yılbaşında yenilenecek hükümet. Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit'e göre, asıl sorun seçim tarihi değil, seçim öncesi değişecek hü- kümet. Ecevit'in bir günlük resmi ziyaretini izlemek üzere W Arkası Sa. 6, SîL8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog