Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makale



Katalog


«
»

5 EYLÜL 1998 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Peker ve Evcire askerlik yolu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Millı Sa\ unma Bakanhğı. Alaattin Çaiocı'nın 'kadtr ortağı" olduğunu söyleyen ve askerlik hizmetini \erine getirmediği belirlenen Erol Evcü'in askere sevkı ıçin gerekli işlemlerin ba$!atıldığını bildirdı. Bakanlık, 'antisosyal kişilik bozukluğu'nu gerekçe göstererek askerlik hizmetınden kaçınan ülkücü mafyadan Sedat Peker'le ilgili işlemleri de başlatırken durumunu Istanbul DGM Başsavcılığı'na bildırdi. MSB Genel Sekreteri Kurmay Albay Mehmet Erkan. Peker ve E\cil"in askerlik hızmetleriyle ılgılı olarak basında yer alan haberler iizerine dün bır açıklama yaptı Açıklamada, Peker'in 1989-1994 yıllan arasında yoklama kaçağı olarak arandığı belirtilerek yakalandıktan sonra yapılan muavenesinde 'antisosyal kişilik bozukluğu' tanısıyla askere sevkinin 1 >ıl ertelendıği kavdedıldi. Peker'e. ikinci kez sevkedildiğı askeri hastanede 'ileri derecede antisosra] kişilik bozukluğu, kronik ve devamlı nitelik kazanması" nedenıyle •askerliğe eherişU dcğildir" raporu \erildiğı ifadeedılen açıklamada, gazetedeki haberin ihbar kabul edılerek Peker" in muayenesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı \e durumunun Istanbul DGM Başsavcılığf na bildinldıgı belırtildi. Açıklamada, usulsüz yollarla lş Bankası'ndan 150milyon dolarlık kredi kullandığı belirlenen ve yeraltı dünyasıyla ilişkisi nedenıyle kamuo\u eündemıne yerleşen Erol •vcil'in askerlik durumuna oa yer verildi. 'Kronik bronşif tanısıvla askerlıği ertelenen Evcil'in, askeri hastaneve sundugu belgelerın sahîe olduğunun anlaşılması üzenne tutuklanarak cezaev ıne konulduğu kaydedılen açıklamada, E\cil'e askeri hastaneden askerliğe eherışli olduğu yoîunda rapor düzenlendiği belırtildi. Bu rapor üzerine askere se\ ki için gereken işlemlere başlanılması için askerlik şubesme emir venldiğı ifade edilen açıklamada. Evcil'in, itirazının reddedılmesi üzerine Asken Yüksek ldare Mahkemesı'nde dava açtığı ifade edildi. CSO Müdürü, sözcüğün klasik müzikle alay ettiğini söyleyerek üyelerine izin vermedi Konsere 'karnavaP engeli Konseri Aykal vönetecekti. Kültür Senisi - Cumhuriyet Karnavah'nda konser verecek olan Cumhurbaşkanlığı Senfo- ni Orkestrası'mn konseri, CSO Müdürü AJVedün Tannkulu ta- rafından engellendi. Müdür Tannkulu dün akşam Cumhuriyetin ı!k yıllannda Atarürk tarafından kurulan eski Tekel Bira Fabri- kası'nda, Gürer Aykal'ın yöneteceği, Kamaval Orkestrası'nuı vereceği konserde görev alacak olan CSO üyelerine, "karnavar ısminin hern Cumhuriyet'e hem de Cumhurbaşkanlığı Senfo- ni Orkestrası'na zarar vereceğı gerekçesiyle ızin \ermedi. Büyük Türkçe Sözlük'ten alıntı yaparak Karnaval sözcüğünün "Hıristiyanlann büyükper- hizden sonra özel kıüklara girenek yaptıklan şen- likler" olduğunu belirten Tannkulu. "Yönetimce • Dün akşam Ankara'da Cumhuriyet Karnavah'nda yapılacak olan konser. CSO Müdürü Tannkulu'nun üyelerine izin vermemesi nedeniyle gerçekJeşemedi. Müdür Tannkulu, Şef Gürer Aykal'ın yöneteceği Karnaval Orkestrası'nın klasik müzikle alay ettiğini, klasik müzikle bağdaşmadığmı savundu. görev verilmeyen, organizasyonu kurumca yapıl- mavan.Cumhuriyet'in 75. yılına yakışmayan Kar- naval''uı ismij le hem Cumhuriyet'e hem de Cum- hurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na zarar verece- ği"nı öne sürdü. Karnaval "ın klasik müzikle alay edilmesi anlamı taşıdığıru saviinan Tannkulu, (Car- naval isminin klasik müzikle bağdaşamayacağını ve bu ad altındaki orkestrayı da onaylamadıklan- nıbelirtti. CSO ve Ankara Devlet Opera ve Balesı Orkest- rası'nın üyelerinden oluşacak olan Karnaval Or- kestrası. Cumhuriyet'in 75. yıl- dönümü etkinlıklen kapsamın- da 3-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Cumhuriyet Karna- vah'nda, cuma akşamı eski Te- kel Bira Fabrikası'nda çalacak- tı. Önce gerekli notalan vermeyen CSO Müdürü Tannkulu, sonra da konsere bir gün kala bir yazı göndererek yasanın ilgili maddelennı anımsattı \e orkestra üyelerinin "şefin başkanlığındaki yfr- netim kurulu ve izni olmadan hiç bir şekilde diğer orkestralara katılama\acaklannı~ \e "Riyaseti- cumhur Senfoni Orkestrası iheleri orkestra kuru- luşunun gayesi ile ilgili eğitim ve öğretim hizmele- ri dışuıda resmi ve bususi hiçbir iş alamayacakla- ruu, bu hükme aykın hareket eden üyeİerin or- kestradaki işine son verikceğini" belirtti. DİSK ve TİSK'e ziyaret Çağan, sigortalı işçi kampanyasına destek arıyor İstanbul Haber Senisi - Calışma \ e Sosyal Güven- 11k Bakanı Nami Çağan, borsalarda yaşanan buna- lımın faturasının sosyal haklardan vazgeçerek ödenmesıne ızin vermeye- ceklerinı belirterek "Za- ten adaletsiz olan gelir da- ğılımını daha da bozdur- mayız" dedi. Çağan dün önce TİSK Genel Başkanı RefikBay- dur'u. ardından da DİSK Genel Başkanı Rjdvan Budak'ı ziyaret ederek bır süre görüştü: bakanlığın \e sendikalann işbirlığiy- le 20 Eylül'de Merter'de başlatılacak olan •Sigorta- lı çalış. sigortalı çahştır" kampanyası için destek is- tedi. Kayıtdışı üretım ve istihdamın Türkıye'nın en önemli sorunlarından ol- duğunu belirten Çağan. bu durumun iş\erenler açı- sından da haksız rekabet ortaya çıkardığını söyledı Çağan, "Risk yönetimi esasına göre ekim ayından sonra iş ve sigorta müfet- tişlerince mgın bir dene- tinı programı uygulana- cak. Kayıtdışı işsizliğin dörrte biri Istanbul'da. Kayıtdışı istihdamın mü- ey>idesi. bildirim hakkı. iş- sizük sigortası \e diğer ko- nularda hazırlıklanmız \ar" dedı. Çağan, ^ağlık için harcanan paraların 'karadelik' olarak nitelen- mesinın kendisını rahatsız ettiğini ifade etti Baydur da. her türlü y a- sadışı faalıyetın karşısında olduklarını \urguladı ve "Kayıtdışı ekonomi milli gelirin \ üzde40'ına. ka>ıt- dışı çalışanlar ise toplam ücretlilerindörttebirine u- laşmıştır" diye konuştu. Kayıtdışı ekonominin bü- yük ölçüde haksız rekabet ortamı yarattığını ifade e- den Baydur, bunun polisi- ye önlemler ve siyasi dav- ranışlarla küçültülmesinin mümkün olmadığını sa- \ıındu. Baydur "Kampan- ya'nın başanlı olacağını sanmıvorum. Tûrk işvere- ni.formalite çokluğundaa, ağır işlem \e cezalardan bıktığı için kaçmaya mec- bur oluyor. V'ergi Refor- mu'nun 5. maddesinde, sendikalı olmak kaydıyla bazı yükümlülüklerden belirli bir zaman içinde muaf rurulacağı beiirtil- miş. San sendikalann ku- rulmasından başka bir işe yaramayacak" dedı. DtSK Genel Başkanı Rıdvan Budak ise ekono- mik bunalımla ilgili ola- rak "Serbestpivasadedik- leri işte bu. Bir tarafta biri öksürse öte taraftakikr dökûlüyoriar" dıye ko- nuşlu. Budak "Ülkemiz- de anayasal haklannı kul- lanıp sendikalaşbklan için m yaak ki hâlâişçilerişten aölıyorlar* > dedi. Çorlu'daki Zümrüt Tekstil'den atılan DİSK- Tekstıl üyesı işçilerin bu konudaki son örnek oldu- ğunu ifade eden Budak, "Sendikalaşma hakkı ya- şama hakkı kadar doğal- dır. İşten atmanın müevyi- desi para cezasıyla sınırh olmamahdır'' dedı. Budak, 20 Eylül'de Merter'de başlayacak olan kampanyaya Başbakan Yardtmcısı Bülent Ece- vit'in de katılacak olma- sından dolayı mutlu ol- duklarını kaydetti. Kam- panyaya Türk-lş'in de destek vereceği belirtildi. I r a t C'sküdar Murat Reis Mahallesi Çinili Mescit Sokak 26 numaralı binanın ı v c t ı 1 9 9 3 , t e v a p ı | a r ) ^ k kaU ü z e r i n e b u h a f t a > a p ı j a n | | d n d | a ç a k k a t ö n ceki gün yıkıldı. Eski Şişli Belediyesi başkan yardımcılıgından emekli olan Mehmet Paçacı, evinin karşısında yapılan ka- çak katı Büy iikşehir \e Lskiidar Beledivesi'ne ihbar etti. Paçacı, binava 1993'te yapılan kaçak katın üzerine şimdi de yeni bir kat çıkanldığını belirterek, "Üsküdar Belediye Teknik Başkan Vardımcısı Vİustafa Uğur'u uyardım. ancak kaçak ka- tın yapımı hızla devam ediyor" dedi. Beş > ıl arayla seçim dönemlerinde kaçak katlan yapanlann Ri/e kökenli ve FP yan- daşı Recep ve Haşim Öztürk olduklan öğrenildi. Üsküdar Belediyesi'ne ısraıiı baş\urulan sonunda toplam 250 metreka- relik 3 daireli kaçak kat, önceki gün belediye ekipleri tarafndan yıkıldı. Mehmet Paçacı, "\lahallemi/de ilk kez bir kaçak yapının yıkılmasına tanık olduk, Bu işi nasıl becerdiklerine de şaşırdık. Yoksa kaçak kadann sonu gelnıeyecekri" dedi KDP lideri, Washington ziyareti öncesi Ecevit'le biraraya geldi Barzaııi: TalabanTyle görüşeceğîııı ANK.\R\ (Cumhuriyet Bürosu) - Dı- şişleri Bakanı İsmail Cem, bugün temas- larda bulunmak üzere ABD'ye gidecek olan Kürdistan Demokratık Partisi (KDP) lideri MesutBarzani nın. Kürdistan Yurt- severler Birlığı (KYB) lideri Celal Tala- bani'yle görüşmesinin söz konusu olma- dığını söyledi. Barzani isedüzenlediği ba- sın toplantısında Talabani ile görüşeceği- ni ve anlaşmaya vanlmasmı umduğunu söyledı. Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit Ankara'da temaslarda bulunan Barzani ile görüşmesinin ardından, Cem ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek görüşme ve Kuzey İrak'taki son gelişmelere ilişkin sorulan yanıtladı. Iran'ın Talabani ile ıliş- kisınden kaynaklanan bazı sorunlar bu- lunduğunu vurgulayan Ecevit, "Son za- maıüarda PKK'nin tran'a sığuıan unsur- lannın, Iran'ı bir üs gibi kullanarak Tür- khe'ye saldınlar düzenlemesi söz konu- su" dedı "PKK'yi, bir yandan İran. bir yandan Suriye açıktan destekh'yor" diyen Ece\ it, Türkıye ile KDP'nin bu konuda- ki işbirliğinın Kuzey Irak'tan Türkiye'ye sızmalan güçleştırdiğını belirtti. Ecevit. son zamanlarda Irak yönetiminin de P- KK'ye destek verdiği yolunda haberler geldiğine dikkatı çekerek Barzanı'nin de bu haberlen doğruladığını söyledi. KDP liderinın Washington dönüşü Ankara'ya tekrar uğrayacağını belirten Ecevit. "I- rak'ın toprak bütünlüğüne kalıcı bir za- rar verilmemesini istiyx)ruz" dedı. Dışışlen Bakanı İsmail Cem'in ''Tala- baniifegörüşmesi söz konusu obnadığuu" söyledığı KDP lideri Barzani, temaslan- nın ardından düzenlediği basın toplantı- sında KYB lideri ile VVashington'da bir araya geleceğını açıkladı. Barzani, Tala- bani ile anlaşma konusunda ıyimser olğunu söyledi. Barzani. Talabani ile an- laşma sağlanaması durumunda silahlı mücadelenin sürüp sürmeyeceğine ilişkin bır soruya. ateşkesi korumak için ellerin- den geleni yapacaklan yanıtını verdi. Irak'ın bölünmesınden yana olmadık- lannı kaydeden Barzani. "Hiç kimsenin Saddam'ı devirmek gibi bir projede bizi kart olarak kullanmasına izin vermeyiz" dedi. PKK'nin marjinalleştiğıni ve küçük mobilize gruplar haline dönüştüğünü kay- deden Barzani. "Örgüt faaliveöerini bi- zim bölgemize taşıdı. Önemli üsleri orta- dan kaJdınkh. PKK teröriinün faaliyetie- rine devam etmesine izin vermeyiz" dedi. Barzani, Saddam Hüseyin'in desteğiy- le 1996 yılmda Erbil 'i ele geçirdikleri için pişman olmadıklannı söyledi. Karapınar'daki facia Mercedes kusurlu bulundu • Konya'mn Karapınar ilçesi yakınlannda 49 kişinin yanarak ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına ilişkin bilirkişi raporunda O403 otobüslerinin üreticisi sekizde beş orarunda kusurlu bulundu. O403'lerin tehlike saçmaya devam ettiği belirtilerek üretimden kaldınlması ve trafikten men edilmesi istendi. KONYA(AA)-Konya'nın Karapınar ilçe- si yakınlannda 24 Ekim 1997 günü meyda- na gelen 49 kişinin yanarak ölümüyle sonuç- lanan trafik kazasına ilişkin bilirkişi raporu- na göre O403 otobüslerinin üreticisi Merce- des-Benz Türk AŞ firması 5/8 oramnda ku- surlu. Bilirkişi raporunda Mercedes'in üret- tiği O403 otobüslerin seferden menedilmesi ve üretiminin durdurulması talebinde bulun- du. Karapınar Asliye Ceza Mahkemesı ise dünkü duruşmada bu talebi reddetti. Orta Doğu Teknik Ünıversitesi (ODTÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine, Kimya ve Elektrik Mühendisliği Bölümlerin- den Prof. Dr. Hüseyin Viıral, Doç. Dr. Levent Parnas, öğretim görevlisi Cevdet Oztin ve elektrik mühendisi Ayduı Özkaya'dan olu- şan bilirkişi heyeti tarafından, 5 ayda hazır- lanan ve ekleriyle birlikte 2 bin 185 sayfa- dan oluşan rapor, dün Karapınar Asliye Ce- za Mahkemesi'ne sunuldu. Nöbetçi Hakim Yücel Kanıa başkanlığın- da yapılan duruşma, mahkemeye intikal eden bilirkişi raporundan, kazayla ilgili sorumlu tutulan kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında- ki kusur nedenieri ve oranlannın okunmasıy- la başladı. Raporda, otobüsün şoförü ve davanın tu- tukJu sanığı MıuunmerÇiçekyurt 8 8 oranın- da kusurlu bulunurken otobüsün ikinci şofö- rü Seyit Baykal'ın. otobüs sahibinin ve oto- büse isim hakkını veren firmanın kusurlan belirtildi. Raporda, güvenlı yolculuk ıçin ge- rekli kurallan koyup. bunlan denetlemekle yükümlü olan ilgili "tüm kamu kuruluşla- n w nın da kusurlu olduğu belirtılırken bu kor- kunç olayın unurulmaya mahkum olmasının ürkütücülüğüne vurgu yapıldı. Mercedes-Benz'in 5/8 oramnda kusurlu olduğu vurguianan raporda, üreticı firmanın hatalan şöyle sıralandı: "Avrupa koşullanna göre tasarlanmış bir araçta ülkemize özgü faktörleri düşünerek tasarun değişikligi ol- jBaksız«une\ cut yonetmefiklere sınırdeğep- lerde uyan üretim yapmak; depo(lar)da yar krtın herhangi bir biçimde dışanva çıkarak yanmasuu engelleyecek yeterli güvenlik ön- İemkri oluşturmamak; yoku konforu açısın- dan olumlu olmasına rağmen ürvtimde yan camlar için çift kadı emniy et camı kullanarak bir kaza anında bu güvenlik çıkışlaruunişlev- lerinüı azalmasına neden ounak,üikemize öz- gü koşullann zorunlu kıldığı gü\ enlikönlem- lerini sağlayamadıgı için kaza sonrasında çı- kan yangına ortam hazırlamak \e bu neden- le öiümlerin sayısının saptanamayan biçim- de artmasına yot açmak." Duruşmada. sanık ve müdahil avukatlan da Mercedes-Benz Türk AŞ firması tarafından üretilen O403 otobüslerinin tehlike saçmaya devam ettiğini belirterek üretimden kaldınl- masını ve trafikten men edilmesını istediler. Karan açıklayan hakim, bilirkişi raporunda istenen suç duyurulannı kabul ederken 0403 modelin trafikten men edilmesi ve üretiminin durdurulması istegini reddetti. KULTUR • SANAT açıkhavada SİNEMA 5 Cumartesi Titanic 6 Pazar Cesur Yürek (Braveheart) Saat:21.00 A K A D E M İ SANAT İLETİŞİMİ 25 1 1 2 9 9 Ç ı k t ı J KENT OZANIARI mlll KASETSCO FERİDUN HÜREL s,ms,,mkyck .. HÜMEYRA ûnm MEHMET GÜRELİ u.» ».;«/ VEDAT SAKMAN ı,ns , ,„ TANER ÖNGÜR r.rotf»^* şMn, MURAT HASARI r^ma TİBET AĞIRTANHifiıifiinto««'CENK TANER Egbapıu eğmksı* TEOMAN s,ssu eiitr NEJAT YAVAŞOĞULLARI n.aiia UMAY UMAY ştUr <.**, KUDRET KURTCEBE ço^k SERDAR KESKİN vı« MURAT YILMAZYILDIRIM AğM.kça ERDINÇ UNLU KtıpkaracümriklefUrenıiiHtrimulın misinizl ÇETIN BERKMEN | HİÇ YAYINLANMAMIŞ 15 ŞARKI SPOR TESİSLERİ İAKÜSTİK YORUM VE KAYITLARIYLA M A S L A KİTÜM MÜZİK MARKETLERDE! AĞUSTOSKUITÜRMERKEII TİYATRO - ŞAN KEMAN GİTAR Çalışmalan Başlıyor Aytıan Işık Sk. No:7/5 Beyoğlu-IST. Tel: 0212 249 03 47 TURGAY NAR ,ie "TİYATRO YAZIM ATÖLYESİ" Çalışmalan Başlıyor «ytian Işık Sk. No:7/5 Beyoglu-IST Tel: 0212 249 03 47 STUDIO PEINTURE SANAT GALERISI & RESIMATOLYESI GÜLSEREN KAYALI YONET1MINDE REStM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR TEL.: 241 71 5 4 Ahmet Fetgarı Sok.(Eskı Kalıpçı Sok) No 14&1 Teşvtkıye 8Q20O Istanbul ART ACADEMY YILMAZ GUNEY( NilüferAktal Orhan Aydın Melike Demirağ Cem Karaca Muammer Ketencoğlu Tuncel Kurtiz ve Sema "Şeyh Bedreftin Destanı" Ruhi Su Dostlar Korosu Yavuz Top KONUŞMACILAR: Tarık Akan / Demirtaş Ceyhun Fatoş Güney/ Halil Ergün / Yaşar Yılmaz AKM BÜYÜK SALON 9 Eylül 1998 Saat: 19:30 Bilet Sitış Yerieri: Yılmaz Güney Küllür Sanal Vaktı, AKM Gişeleri YILMAZ GÜNEY KÜLTÜRVE SANAT VAKFl DÜZENLEYFN Sıra s«toler Cd Setvı Han No 61 Zemın Kat *V fl, " Z' . ' Tel (0212) 252 25 44 / Fac (0212) 24513 04 SINESEN !) V{ UttT İALCHII1 M A H İ R G Ü V E N MUSTAFA HORASAN KAİNAT BARKAN PAJONK Prof.Dr. ŞAFAK URAL H İ L M İ Y A V U Z RESİM ÇALIŞMALARI S A N A T T A R İ H İ FELSEFE SOHBETLERİ KONFERANSLAR-SÖYLEŞİLER (*ZAR DIŞMDA HERGUN 1000 - 21 00 KİUSE MEYDANI «RBAŞ SOK. NO K U R U Ç E Ş M TEL:(0 212) 257 72 95 TEŞEKKURLER. UJELERIMUZIK BaUML£RWE HAZ1RUK ÇATI, Ferrah ve serin ortamı Sıcak hizmetiyle Dostlarını bekliyor OTOPARK ücretiniz bizden Tel: 2 5 1 OO 0 0 Q1TIRestaurant - B*r KÜLTÜR SANAT YAY1NCIUK Kültür Sanat ilanlarınız İçin: Tel: $ 293 8978 \ (3 hat) Istanbul Kültür Sanat Haritası'na kurumsal abone olan istanbul AHL Serbest Bölgesi Kurucu ve Işlelicisı . Çarmosan Mılupa, Adılna Sanovel, Doguş Otomotıv. ^ f e Tekstil, Kutman Şarapları. Rotary Klüp ve Unilever'e. Kültür ve Sanata katkılarından dolayı. Açık Radyo. Algida, Ant Eğıtim ve Danışmanlık, Bank Ekspres, Beymen Casa Club, Boğaziçi (Aidata) Bilgısayar, Borusan Kültür Merkezı, Çagdaş Market, Esbank, Efes Pilsen. Estron (Zet) Bılgisayar, Ford, Genesıs Turizm, Global Menkul Değerler. Lıpton, Matraş, Momentus, Netaş. Net Dıamond, Ogzala Turizm. Omma Prestıj. Polonese, Radyo My Donose, Roll Dergısı, Tarih Vakfı ve Yapı Kredı Kültür Sanat Yayıncılık'a. Ve en çok da sız vefalı okurlarımıza candan TEŞEKKURLER... siiema ^şeteri ve k YAPI KREDI ARTS FESTIVAL YAPI KREDİ SANAT FESTİVALİ . ABONE TB; (0212) 296 82 4» Kudsi Erguner Sufî ve Caz Müziğinin Bireşimi Dünyanın önemli müzisyenleri ile birçok ortak çalışmalar gerçekleştirmiş olan Kudsi Erguner, yeni projesini Alman, Fransız ve Türk müzisyenleri eşliğinde ilk kez sunuyor. Konser, değişik enstrümanlarla, geleneksel ve evrensel biçimiyle bir sufi ve caz müziği bireşimini ifade ediyor. Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salon, Saat: 20.30 5.000.000 TL, 4.000.000 TL, 3.000.000 TL, 2.000.000 TL Bilet Satış Noktaları Galatasaray Yapı Kredı Kıtabevı • Yapı Kredı Akmerkez Şubesı • Ataturk Kultur Merkezı • Suadıye Vakkorama • Zıhnı Müzıkevı-Kadıköy Telefonla Rezervasyon (0212 ı 243 62 24 - 249 18 29 - 252 67 45 Internet Bilet Satışı http://www.superonline.com/ykykultur Son kadente bilet fryıtlırınd«n djrencilere % 20 indirim yapılır. YAPI KREDi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog