Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

5 EYLÜL 1998 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Basın Konseyi şikâyeti kabul etmedi • İstanbul Haber Merkezi , - Basın Konseyi, 11 ' Haziran'da Hürriyet gazetesınde yayımlanan 'Işte sanklı kamp' başlıklı yazının gerçeği saptırdığı yönündeki şikâyeti yersiz _ bulduğunu bildirdi. Konsey. şikâyet konusu haberde basın meslek ilkelerinin ihlal • edilmediğine karar verdi. Opmancılardan tepki • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Ormancılar Derneği. ormanlann ve ormancılığın 'kurnaz politikalarla' özelleştirme agına düşürüldüğünü ileri sürdü. Dernek, Orman Bakanlığfnı, ormancılık etkinliklerine salt ekonomik yararlar açısından yaklaşmak ve orman topraklannı ' yapılaşmaya açmakla - suçladı. Bakanhğın ', personel ve yönetim politikalan yönünden . çökertildiğini belirten Ormancılar Derneği, ormanlann ve - ormancılığın 'haksız kazanç kapısı' durumuna - getirilmeye çalışıldığını belirtti. Halkevlerinden protesto • İstanbul Haber Servisi - Halkevlen tarafından düzenlenen 5. Banş Festivali'nin mahalle şenliklenne valilik tarafından izin verilmemesi, halke\ leri tarafından yayımlanan bir bildiri ile protesto edildi. HÖP kayıp arıyor • İstanbul Haber Servisi - HakJar ve Özgürlükler Platformu (HÖP) üyesi bir , grup, kayıp olduklannı iddia ettikleri 4 kişiyi aramak üzere Izmir'e gitti. Kadıköy Iskele . Meydanı'ndadün bir . açıklama yapan platform , sözcüsü Oya Gökbayrak, en son 31 Mart'ta Izjçjrjd^ , görülen Neslihan Us|u, . . Metin Andaç, Hasan Aydoğan ve Mehmet Ali Mandal'ı aramak üzere yola çıktıklannı belirtti. Zabıta'mn 172. yılı • İstanbul Haber Merkezi - Beledıye Zabıtası'ıun 172. kuruluş yıldönümü dün törenlerle kutlandı. tstanbul Kadısı Hızır Bey türbesı önünde yapılan • törende saygı duruşunda bulunuldu ve Kuran okundu. Daha sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konuldu. Toplu iş sözleşmesi • tstanbul Haber Merkezi - İstanbul Ecza Kooperatifi ile DISK Sosyal-Iş , Sendikası arasuıda 240 \ işçiyi kapsayan 2 yıllık ' toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sosyal-tş Sendikası'ndan yapılan açıklamada. sözleşmenin işverenlere ve işveren sendikalannın dayatmalanna karşı nitelik ; taşıdığı bildırildi. Islami Hareket davası - • İstanbul Haber Servisi - . Gazeteci Çetın Emeç ve j Turan Dursun ile İranlı Ali . AkbarGorbani'nin . öldürülmesı olaylannın da t yer aldığı çok sayıda eylemin sorumlulan olduklan öne sürülen, Islami Hareket Örgütü'nün 'icra şûrası' üyeleri Irfan Çağıncı ile Ekrem Baytap'ın da aralannda bulunduğu41 sanığın yargılanmasına îstanbul 3 ' No'lu DGM'de devam edildi. Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. ABD'ye uyapı • İstanbul Haber Servisi - İstanbul Işçi Sendika . Platformu ve KESK , İstanbul Sendikalan , Şubeler Platformu, ABD'nin Türkiye'deki üslerinde çalışan işçilerin grevleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. ' Açıklamada, ABD üslerindeki komutanlar ve Yılmaz hükümetine mesaj • gönderilerek işçilerin taleplerinin yerine getırilmesi istendi. İşçi temsilcileri, mevcut yasalarla seçime gidilmesi durumunda ülkede farklı bir tablonun ortaya çıkmayacağını söylediler KonfederasyoıJar seçime karşı• DÎSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, Siyasi Partiler Yasası'mn ve seçim yasalannın değişmesini isterken TÎSK Genel Başkanı Baydur "Biz erken seçime baştan beri karşıydık" dedi. KESK Genel Başkanı Erdem ise parlamentoda bulunan partilerin halkı temsil etme ve sorunlannı çözme özelliğini yitirdiğini söyleyerek seçim yasasının demokratikleştirilmesi gerektiğini belirtti. Haber Merkezi - DtSK ve KESK genel başkanlan, mevcut seçim \e siyasi partiler yasalanyla gidılecek bir erken seçimden bugünkü tablodan farklı bir sonuç çıkmayacağını savundular. TlSK Genel Başkanı Refik Baydur, "Biz erken seçime baştan beri karşıydık" derken Hak-lş Genel Başkanı Salim Uslu, "Erken seçimin ertelenmesi parlamentonun kendini yok sayması anlamına gelecektir" yorumunu yaptı. DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, erken seçimin iptali tartışmalan ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede şunlan kaydetri: "Bu siyasi partiler yasası ve seçim yasalanyla seçime gidilirse seçimlerden farklı bir sonuç çıkmaz. Hatta seçim, rejimi sıkuıtıya sokar. Türkiye'de sağhkh bir demokrasi olsa> dı bu kadar seçim tarOşılmazdı. 30 yıldır erken seçim tartışıyoruz. Yerleşik bir demokraside böyle bir tarüşma olmaz. tld seçimin büiikte yapılması ise sıkınüyı daha da büyûtür. Türkiye'de birbirimizi orurup dinlememiz, konuşmamız gerekijor. Erken seçim önerisini ortaya atan partilerin de kayba girdikleri görülüyor. Türkiye bu kabuğu kıracak ve 2001 yılma daha başka bir anlayışla gjrecektir." Kamu Emekçileri Sendikalan Konfederasyonu (KESK) Genel Başkanı Siyami Erdem, konfederasyonunun dün başlayan genel kurulunda yaptığı konuşmada, parlamentoda bulunan partilerin halkı temsil etme ve sorunlannı çözme özelliğini yitirdiğini söyleyerek "Bunun yolu, parlamentonun oluşumunu sağlayacak seçim yasasımn ve siyasal partiler yasasının demokratikleştirilmesidir. Aksi takdirde varolan sorunlar artarak devam edecektir" dedi. Türkiye Işveren Sendikalan Konfederasyonu (TlSK) Başkanı Refîk Baydur, erken seçime baştan beri karşı çıktıklannı ifade etti. Seçimin normal zamanında yapılması gerektiğini kaydeden Baydur, erken seçim karannı, CHP'nin bazı yasalann çıkması için hükümetten aldığı bir taviz olarak değerlendirdi. Baydur, "Sayın Başbakan, CHP'nin bu tavinne. mecburen peki demistir. Erken seçimin Türkiye'ye kazandıracağı hiçbir şey yoktur. Aksine zarar verecektir" görüşünü dile getirdi. Hak-lş Genel Başkanı Salim Uslu ise erken seçimin ertelenmesinin parlamentonun kendini yok sayması anlamına geleceğini ifade ederek TBMM'nin daha önce aldığı kararlan yok sayan koşullann henüz oluşmadığmı kaydetti. Salim Uslu, şunlan söyledi: "Siyaset dışı güçler ve konjonktürü kontrol eden mekanizmalar yönünden seçhnlerin ertelenmesi isteği kamuoyu tarafından kaygı ve kuşku ile izlenmektedir. Eğer, hükümetin iddia ettiği gibi her şey iyiye gidiyorsa, o halde neden kaygı duyuluyor." Pazar yeri isteği reddedilmisti Çapan'a saldınnm azmettiricisi Süt İstanbul Haber Servisi - Esenyurt Beledıye Başka- nı Gürbüz Çapan'a yöne- lik silahlı saldınnın, Ça- pan'dan arazi ile pazar ye- ri isteyen ve halen ceza- evınde tutuklu bulunan YakupSüt'ün azmenirme- si sonucu meydana geldi- ği ortaya çıktı. Çapan'a yönelık saldın olayıyla ilgili soruşturma- yı sürdüren Organize Suç- lar Şube Müdürlüğü ekip- leri, Yakup Süt'ün yakla- şık 6 ay önce Mehmet Ali Yolcu adlı adamını Ça- pan'a göndererek pazar yeri ve arazi istediğıni be- lirledi Organize Suçlar ŞubeMüdürlüğü'ndenalı- nan bilgiye göre Çapan' ın, Yolcu'yu odasından kova- rak isteğini reddetmesinin ardından Yakup Süt, Bele- diye Başkanfnın vurul- masıemrini verdi. Çeşitli suçlardan hak- kında açılan dav alar nede- niyle cezaevinde bulunan- Süt'ün, Mehmet Ali Yol- cu'nun da aralannda bu- lunduğu 7 adamı. 1 adet av','.,, tüfeğı ve 3 adet tabancay- la birlikte gözaltına alındı. Saldırıyla ilgili olarak yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan yeraltı dünyasımn ünlü ismi Idris Özbir'in yeğeni NihatÖz- bir'in ise saldın olayıyla ilgısının bulunmadığı bil- dirildı. Özbir'in "zoria tahsilat yapmak" suçu ne- denıyle gözaltına alındığı kaydedildi. CHP tstanbul tl Başka- nı Etem Cankurtaran dün yaptığı yazılı açıklama ile saldınyı kınadı. Cankurta- ran hukukun olmadığı yer- de suç ve şiddetin egemen olacağını belirtti. Cankur- taran şöyle devam etti: " Ülkemizde yaşanan yo- ğun işsizlik ve milyonlarca ailenin yoksulluk sınınnın albnda yaşanıasu bu ailete- rin çocuklaruun çetelerce kullanılmasını kolaylaşnr- maktadır. Çetelerin cirit atuğı ortamda birilerinin çıkıp belediye başkanına kurşun sıknrması anlaşıla- mayacak bir sonuç değU- DtSK'ten eğitime 600 milyarhk katkı katkıda bulunulan 4 okulun protokolü, tstanbul Naliliği'nde düzenlenen törenle imzalandı. Törende konu- şan İstanbul Valisi Erol Çakır, "Hâlâ Cumhuriyete, Atatürk'e düşman insanlar varsa bu, 75 vıllık eğitim davasının eksikliğinden kay naklanmaktadır" dedi. DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak da, donanımına yardun edecekleri okulda teksril sektörüne kalifiye eleman yetişririlecegini söyledi. İstanbul Milli Eğitim Müdürii Ömer Balıbey de, 8 vıllık eğitimin başlamasının ardından hayırsever vatandaşlan, sivil toplum örgütierini, vakıflan, muhtarlan harekete geçirdiklerini söyledi. Protokollere göre DİSK, 600 milyar lira- ya Kartal Tekstil İşçileri Sendikası Meslek Lisesi'nin donanımını gerçekleştirirken thsan Zakiroglu 210 milyar liraya 30 derslikli Kartal İhsan Zakiroglu İlköğretim Okulu'nu vapûracak. Saffet Çebi, 120 milyar lirava Üsküdar (Bodrumi) Saffet Çebi İlköğretim Okulu'nun ikmalini yaparken Mediha Ozkan da Çatal- ca Karaçaköj'deki bir okula 2 3 mih/ar ürahk katkıda bulunacak. (Fotoğraf: UĞUR DEMİR) Maliye'den hazırlık Çillerler'e yeni davalar yoldaANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DYP Genel Baş- kanı Tansu Çiller ve eşi O- zer Lçuran ÇUler ile Marsan Yönetim Kurulu üyeleri hakkında, 'haksız mal edin- dikleri. gerçeğe aykın beyan- da bulunduklanve komisy o- na gerekli bilgileri vermedik- leri' gerekçesıyle suç duyu- rusunda bulunan Maliye Ba- kanlığı, yeni dosyalan yargı- ya iletmeye hazırlanıyor. Çiller ailesinin kuşkulu ser- veti ile ilgili geniş bir ince- leme yapıp, yolsuzluk ve usulsüzlükleri 'müteferrik inceleme raporu' ile ortaya koyan bakanlık, raporunda saptadığı diğer konularla il- gili de suç duyurusunda bu- lunacak. Maliye Bakanlığı, Çiller ailesi hakkındaki son suç du- yurusu ile birlikte mahke- meye sunulan Maliye Baş- müfettişi Tayfun Şahin ile Hesap Üzmanı Hasan \'al- çın tarafından hazırlanan 65 sayfalık 'müteferrik incele- me raporu'nu TBMM So- ruşturma Komisyonu'na da gönderdı. Bakanhğın 'müte- ferrik inceleme raporu'nda da yer alan \e 'suç duyuru- su yapdacağı' belirtilen suç- lamalar şöyle: Çiller aılesine ait olan Marsan AŞ'nin, iştiraki olan Marso Gıda AŞ'nin hissele- rinin satışı ile ilgili yapılan ıncelemeler sonucunda, san- şın noter huzurunda yapıl- masına karşın noter onayh olmadığı saptandı. Bakanlık, Marso AŞ'nin hisselerinin satış tarihini farklıymış gibi gösterdiği saptamasıyla Marsan Yöne- tim Kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacak. Bakanlık aynca bu sahteci- liğe göz yuman Beyoğlu 18. Noter vekili ve bilirkişi hak- kında da suç duyurusunda bulunacak Bakanlık, Marsan AŞ'nin GCD Inc'e para transferinin kaynağı olarak gösterdiği Marso AŞ'nin hisselerinin satışı konusunda Marsan defterlerinde tahrifat yaptı- ğtnı ve sahte evrak düzenle- diğini bel^lcdi.. ^ , , ^ ERİNÇEK İN KONUŞMASIENGELLENDİ MİLYAR MESEDEN KESKolağangenel HANGILERI SIZIN? kurulu olayhbaşladı "Ben meşeyim. Her toprakta yetişir, hızla büyür, toprağı korur, erozyonu onıerım II JEMAATürkiye Çöl Olmasın 9 Adet Meşe Palamudu 1.000.000 TL Kampanyaya 9 adetve katları oranında katılabilirsiniz. Meşe Palamudu Ekimi Bilai Hattı: 0 212 268 39 9 4 - 0 212 28480 00 Fax: 0 212 284 80 09 Meşe Palamudu Banka Hesap No: Ziraat Bankası Levent Şb. 4000-2 Halkbank Beyoğlu Şb. 66000 Türkiye genelinde tüm Ziraat Bankası ve Halkbank şubeierinden ücretsiz havale yaparak kampanyaya katılabilir, katılım sertifikası alabilirsiniz. Çayır Çimen Sk. Emlak Kredi Bloklan A-2 Blok D: 10 80620 Levent - İSTANBUL Tel: 0212 283 78 16 (5 Hat) Fax: 0212 28111 32 İstanbul HaberServisi- Kamu Emekçile- ri Sendikalan Konfederasyonu (KESK) 2. Olağan Genel Kurulu, İstanbul'da Mecidiye- köy Kültûr Merkezi'nde çalışmalanna baş- ladı. CHP milletvekilleri, parlamento dışı sol partilerin genel başkanlan ve temsilcile- ri ile sendikalar ve çok sayıda kitle örgütü temsilcisinin katıldığı genel kurulda, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in ko- nuşmasının bir grup tarafından engellenme- si üzerine kavga çıktı. Divan Başkanı Bülent Yüksek ve KESK yöneticilerinin uyansına rağmen grubun engellemeyi sûrdûrmesi üzerine, genel kurula önce 1 saat ara veril- di, sonra gündemin tamamlanamayan dün- kü bölümü iptal edilerek oturum bugüne er- telendi. Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Genel Başkanı Siyami Er- dem. "Bütündünyadasen- dikal harekerin giiç kav bet- tiği bir dönemde. ülkemiz kamu emekçüerinin örgüt- lenerek ayağa kalkışı ashnda yeni liberal ekonomik politi- kalara karşı da bir başkaMı- ndır" dedi. Erdem. Türki- ye'nin adaletsız gelir dağılı- mında dünyada beşinci; si- yasal ve sivıl özgürlükler yönünden yan özgür ülkeler grubunda; rüşvette 52 ülke arasında dünyada beşinci olduğunu kaydetti. Kürt so- rununun yakıcılığını koru- duğunu. devlet içindeki çe- telerden hâlâ hesap sorul- madığını ifade eden Erdem, siyasal Islami büyüten so- runlar giderilmedikçe, bu sorunun gündemde kalma- ya devam edeceğini savun- du. Erdem, "Bütün dünyayı etkisi altına alan krizin ne- denlerinden biri özelleştirmelerdir. Bugün Rusya'da yeniden katnulaştu-magündemde- dir. Özelleştirme, emekçiler için 'örgütsüzleş- tırme'.tüm halkiçüı 'dahapahalı ve dahakö- tü mal ve hizmet' demektir" şeklinde ko- nuştu. Isveç Kamu Çalışanlan Sendikalan Kon- federasyonu (TCO) Uluslararası llişkiler Bölüm Sorumlusu OUe Soderman, Hak-lş Genel Başkanı SaBm Uslu, DİSK Genel Sek- reten Murat Tokmak. EMEP Genel Başka- nı Levent Tüzel de birer konuşma yaptılar. Doğu Perinçek'in konuşması ise slogan atan bir grup tarafından engellendi. Divan Başkanlığı "mn ve KESK yöneticilerinin tüm uyanlanna karşın protestocu grup engelle- meyi sürdürünce genel kurula bir saat ara ve- rildi. Verilen arada eylemci grup Perinçek'in • Genel Başkan Siyami Erdem. KESK/in dokuz yıldır süren ve engelleme girişimlerine karşın yürütülen kitlesel direniş hareketi sonucu doğduğunu söyledi. üzerine yürüyerek protestosunu sürdürdü. İP'lilerin de karşılık vermesi üzerine kafe- teryada iki grup yumruklaştı. Salonun kapı camlannın kınldığı ve bazı kişilerin hafif yaralandığı kavga, KESK göreviileri ve gü- venlik kuvvetlerinin müdahalesiyle büyü- meden önlendi. KESK yöneticilerinin rica- sma karşın Perinçek, aradan sonra konuş- makta ısrar etti. Divan Başkanı Yüksek ise çıkabilecek olaylan engellemek için genel kurulu bugüne erteledi. İP İstanbul tl Başkanı Turan Özlü yazılı açıklamasmda, olayın, delege olmayan bir grubun provokasyonu olduğunu, KESK ve tüm kamu çalışanlanna zarar verdiğini be- lirtti. CHP Parti Meclisi üyesi \e Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül, oturumun erte- lenmesi nedeniyle konuşamadı. Divan Baş- kanı'nın önce parlamento dışı sol partilerin temsilcile- rini kürsüye çağırmasını eleştiren ve Erdem'e serze- nişte bulunan Yurdagül, "KESK'i parlamentoda des- tekleven tek parti CHP'dir. Sahte sendika yasa tasartsı- na karşı verdiğimiz mücade- le ortada. KESK Genel Ku- rulu'nda CHP temsilcisine öncelik vermeyeceksiniz de kime vereceksiniz?" dedi. CHP tstanbul Milletveki- li Ercan Karakaş. istanbul ll Başkanı Etem Cankurta- ran ve Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk de genel kurulun CHP'li ko- nuklan arasında yer aldı. KESKdelegeleri.lPlide- ri Perinçek'in konuşmasının engellenmesi ve sonrasında çıkan kavganın genel kuru- lu gölgelemesinden büyük üzüntü duydular. ÖDP'li ol- duğunu belirten bir delege, olaylan yöneti- me girme şansı bulunmayan küçük grupla- nn tepkisi olarak değerlendirdi \e "Perin- çek'e ben de karşıyun ama her farklı görüş sahibi gibi onun da konuşmasına tahammül edilmelidir. Üstelik Perinçek burada KESK'in konuğu olarak bulunuyor" diye konuştu. DİSK adına konuşan Genel Sekreter Mu- rat Tokmak, tüm çalışanlann aynı konfede- rasyon altında toplanmasını sağlayacak ye- ni sendikal yasa için çağrı yaptı. KESK Ge- nel Başkanı Erdem ve Hak- tş Genel Başka- nı Salim Uslu da ortak mücadelenin gerekli- liğini öne çıkardılar. ÖDP Genel Başkanı U- fukUras'ın konuşması ise genel kurul heya- canını arttırdı ve delegelerce uzun süre alkış- landı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog