Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

5 EYLÜL 1998 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Ekonomik kararlann teknisyeni Hazine Müsteşan Dinçmen, son gelişmeleri Cıunhuriyet'e değerlendirdi 'Fatura haika kesflmeyecek'MLSTAFA BALBAY ANKARA - Hazine Müsteşan Yener Dinçmen, alınan ekonomik kararlann fa- turasının halka çıkmayacağını. 1999'da daha büyük borç yüküyle karşı karşıya kalmamak için bu adımlann atıldığını söyledı. Enflasyonun yıl sonunda yüzde 5O'lerde olacağını \urgulayan Dinçmen. "Kriz atlatılmıştır. Ekonomi, suıavi geç- nıiştir. Dolar almak isteyene al dedik. Re- zerv 26 mihar dolardan 22 miryar dola- ra indi, anıa kısa sürede yeniden o düze- ye ulaştınnz" dedi. Alınan son ekonomik kararlann mi- marlanndan Dinçmen. son gelişmelere ilişkin görüşlerini Cumhuriyet'e açıkla- dı. Kararlann, vergi yasasının delinme- si olarak yorumlanmaması gerektiğini söyleyen Dinçmen şu değerlendirmele- ri yaptı: • Krizin kaynağı Türkiye dışmdandı. Rusya ve öteki gelişmekie olan merkez- lerdeki krizin bizi etkileme olasılığma karşı önlemler alındı. Dünyada güveni- lir merkez arayan sıcak para dolaşıyor. Şimdi herkes tetıkte.. adım atmaya çeki- niyor. Bizim krizden fazla etkilenmeden çıkmamız. ekonominin dengelerinin ye- nnde olması. Türkiye'yi çekim merkezi haline getirebilir. • Alınan önlemlerle vergi gelirinin azalacağı. yükün halka yansıtılacağı de- ğerlendirmesine katılmıyorum. Eğerbiz önlem almasaydık borçlanma maliyeti- miz artacaktı. Bu artınca, eflasyon yük- selecekti. Işte bunun sonucunda fatura- yı halk ödeyecekti. Faizlerin düşürülerek borçlanma maliyetinin azaltılmasıyla el- de edeceğimiz avantaj, almış olduğumuz kararlarla uğrayacağımız zarardan daha fazla. • Serbest piyasa ekonomisinin önem- li unsurlarından biri de bankacılık siste- mine zaafiyet gelmemesidır. Küçûk bir tedirginlık. panik bütün programı altüst eder. • Bu kararlar vergi yasasının delin- mesi anlamına gelmez. Vergi yasası Cumhuriyet tarihimizin en önemli eko- nomik düzenlemelerinden biridir. Türki- ye'de ekonominin yansı kayıt dışıydı. Kayıt altındaki ekonominin de deyim ye- rindeyse yansı vergilendirilemiyordu. Şimdi. hem ka\ ıt dışı ekonominin azal- tılması gündemde hem de verginin yay- gınlaştınlması. Alınan kararlar bu ruhu etkilemeyecek. • Temmuz başmda 18 aylık programı- mızı IMF'ye sunmuştuk. Her üç ayda bir görüşeceğiz. K.aldı ki. gelişmeleri günü gününe izliyorlar. Bizim programı uy- gulama kararlılığımızı görüyorlar. Her şey bir yana. ek bütçe yapmayacağımızı söyledik. Bu. harcamalann artmayacağı. yanı programın büyük ölçüde uygulana- cağı anlamına geliyor. • Enflasyon rakamlan yıl sonu hede- fini büyük ölçüde tutturabileceğimizi gösteriyor. Bu seyirle yıl sonunda toptan eşya fiyatlan yüzde 50 dolayında arta- cak. Tüketici biraz daha yüksek olur a- ma. buna yakın gelir. 1999'un hedefi de yüzde 20'ler. Burada birinci sorun piya- sada enflasyonun düşebileceği kanısını uyandırmak. Bu aynı zamanda psikolo- jik bir durum. Bunu ba^ardığımızı görü- yorum. • Bizim attığımız adımlann tümü eko- nominin gereğidir. Ancak bunun sağlık- lı yürümesi için siyasi istikrar gerekli. En önemli şansımız seçim ekonomisi- nin uygulanmaması. Bu istikrann deva- mı, ekonomideki hedefler açısından önemli. ıvas Koıigresi'nın yıldönürnü kutlanCumhuriyetin temdinin atıklığ) Srvas Kongresi'nin 79'uncu yıldönümü, dün İstanbuJ ve Sıvas'ta düzenlenen çeşitli etkinlikJerie kutlanck Srvas'ta Atatürk Anıt önündeki törene Llaştırma Bakanı Ahmet Denizolgun, TBMM Başkanvekili Yasin Hatipoğlu, CHP Genel Başkanı Deniz BaykaL Sıvas Valisi Aydın Güçlü katıldı. Etkinliklere daha sonra Cumhuriyet AJanr nda devam edikü. Srvas Hizmet Vakfi İstanbul Şubesi ile Sıvas Dayanışma Derneği de dün Taksim Cumhuriyet AnrtTna çeienk koydu. Srvas Dayaıuşma Derneği taranndan gcrçekleştirilen törene, CHP İstanbui Millervekili Ercan Karakaş, CHP İstanbui İl Örgütü Başkanı Etem Cankurtaran ve CHP İstanbui İl Kadın Kolu Başkanı FiHz Aydaş katıldı. Snas Hizmet Vakfi'nın düzenlediği törende de vakfin halkoyunları ekibi Sıvas yöresinden folklor gösterisi sundu. (Fotoğraf: İPEK YEZDANl) CHP, Sıvas Kongresi'nin yıldönümünde cumhuriyetten sapmalann sonuç vermeyeceğini açıkladı -2 Temmıız lekesi Sıvas'ı karartamaz' SFNAS (AA) - Sıvas Kongresi'nin yıldö- nümü nedeniyle Sıvas'ta toplanan CHP MYK'nin hazırladığı ve MYK üyesi Algan Hacaloğlu tarafından açıklanan bildirgede. Sıvas'ta Madımak Oteli'nin yakılması, 37 kişinin ölmesine ilişkin olay hatırlatılarak "2 Temmuz 1993 kara lekesi, Sıvas'uı şanlı ve onuriu tarihini karartamayacaktır'' denil- di. Bildirgede şu görüşlere yer verildi: "De- mokratüJeşme çabalanmızın,çoğuku ve ka- tilımcı demokrasiyi kökleştirme arayışlan- mızın dayanağmı oluşturan laikcumhuriye- timizin değer ve birikimleri çok yönlü tehdit alnndadır. Atatürk'ün, "Cumhuriyetin teme- 1inı burada attık' dediği Srvas Kongresi. Ana- dolu tarihinin dönüm noktasıdır. l'Lkemizde köklü demokratikleşme: feodalizmin vcya tarikatlann etkin olduğu geri toplumsal ya- pılanmalartemelinde degiL, sağlam Cumhu- riyet temellerinde vüceltilebilir. Bu neden- lerle, CHP'nin kunıluşunda yer aldığı Sıvas Kongresi Ue ilk harcı konan laik Cumhuri- yeti ve onun temel değeıierini her türlü teh- dit ve duyarsızlığa karşı korumava. onu ka- nhmcı ve çoğulcu demokrasive geçişimizin te- mel çıkış, noktası olarak geliş.tirme>e. ülkemi- n sağ sivaset tarafından içine sürüldenmişol- duğu yolsuzluk ve çeteleşme batağuıdan, de- mokrasimizi ise içine taşınmış, olduğu teok- ratik ve ırkçı sapma ve yozlaşma sürecinden çekipçıkarmava; ülkemizi demokratik,laik. sosyal hukuk devletine sahip çıkan tüm yurt- taşlannuzuı katkısı ile banşjn, insan hakla- nnın, eşitliğin, gelişmenin ve aydınhguı Tûr- Idyesi'ne dönüştürmeye kararlıdır." Bildirgede. Sıvas'ın 79 yıl önce Cumhu- riyetin kumlmasına kucak açtığı ve Sıvas'ın bundan yıllarca önce tercihini Cumhuriyet kenti olmaktan yana koyduğu belirtılerek u Bu gerçekten rahatsızolanlar,Cumhuriyet ilkelerini ve eserierini içine sindiremevenler. Cumhuriyeti yıkma girişimlerine Sıvas'tan başlamak ve karanlık emellerine Sıvas'ı alet etmek istemişlerdir" denildi. Ciller'den hükümete elestiri 6 Bankacıya trilyon işçilere yük' İstanbui Haber Servisi - DYP Genei Başkanı Tansu Çiller. Vergi Yasa- sı'nda yapılan değişik- likle bankacılık kesimi- ne 900 trilyon lira aktanl- masını eleştirerek u Ki- min kartel medyası varsa hak ona veriliyor" dedi. DYP lideri Çiller, dün Dok Gemi-lş Sendikası Genel Merkezfni ziya- ret etti. Burada, Dok Gemi-lş Sendikası Genel Başkanı NazunTur taranndan çi- çeklerle karşılanan Çil- ler. 'çekki sektör' olarak nitelediği tekstil veturiz- min yanı sıra gemicilik alanmda da büy'ük sıkın- tılaryaşandığım söyledi. Ziyareti sırasında Çiller, "Seçimin ertelenmesi oyununa geüneyin" dedi. Gemicilik sektörünün \Tİzde 30 kapasiteyle ça- lıştığını. işçilerin ezildi- ğini anlatan Çiller. "*De- mokrasi oünazsa, sizin seçtikleriniz işbaşına gel- mezse size hizmet etmez- ler; kim, hangi komplo iktidara getirdiyse onla- ra hizmet ederler" dedi. Vergi Yasası'nda yapı- lan değişiklikle bankacı- lık kesimine aktanlan • 900 trilyon lirayı anım- satan Çiller şunlan söy- ledı: "Vergi Yasası en güzel ömek. Trityonlar, katrü- yonlar bankacılık kesimi- ne dagıtıldı. Ama işçiye, memura, çiftçiye sadece v ük getirildi. Kimin sesi çıkıyorsa, kimin kartel medyası varsa hak ona veriliyor." Enflasyonun yüzde 80'e indiğine kimsenin inanmaması gerektiğini belirten Çiller, tüketici ve toptan eşya fiyatlan- nın bu rakamı doğrula- madığını kaydetti. Dok Gemi-lş Sendika- sı Genel Başkanı Nazım Turda, Çiller'i, 'demok- rasiyi içine sindirmiş ve yürekten benimsemiş' birpolitikacı olduğu için tebrik ettiğini söyledi. Çiller'in. 'demokrasi- ye sahip çıkma yönünde- ki hislerine tercüman ol- duğunu' belirten Tur, 54. hükümet (REFAHYOL) döneminde aldıklan zamlarla ayakta durduk- lannı söyledi. Parlamentonun MGK'nin aldığı 28 Şu- bat kararlanyla 'gölge- lendiğini' iddia eden Nazım Tur, "Parlamen- to uzaktan kumanda ile çalışmaktadır. Sandığı yeniden önümüze getire- rek ov larımızı bize geri versinler" diye konuştu. Tur, erken seçimin erte- lenmesi halinde 'mey- danlara döküleceklerini' söyledi. Amaçlar çeşitli, ara Bud^et... Tüm dünyada, araç kiralamak isteyenler Budget'i tercih ediyor. Çünkü diledikleri otoyu sınırsız kilometre ve sigorta avantajıyla Budgetsağiıyor. Sadece bir telefonla, dilediğiniz . aracı en ekonomik liyatlar ve 250.000 USD sigorta güvencesıyle Budgeftan kıralayın (0212)2963196 Budaet Car Rental İSTANBUL TAKSİM: (3212) 253 92 00 KADIKÖY: >0216) 449 36 46 ATATÛRK HAVAL!MAlll:!ti212j 663 38 58 BURSA: (0224i 223 42 04 ADANA: (0322! 459 00 16 ANKARA: 10312i 417 59 52 ESENBOĞA HAVALİMAtU: '0312) 398 03 72 ANTALYA: G2« 322 76 86 AMTAIYA: (0242) 243 30 06 AKTAITA HAVALİMAMI: (0242) 330 30 79 İZMİT: (0252) 324 51 12 KOMYA: (0332j 321 72 72-73 KEMER: (0242ı 81i 2i 3S ALANYA: [0242i 513 73 82 ALTİS SOLF OTEL: (0242) 725 42 42 SİDE: (0242) 753 14 86 LZMİR: (0232) 482 05 05 ÜRGÜP: ı0384ı 341 65 41-42 A.MEMDERES HAVALİMANI,DI5 HATLAfl: (0232ı 274 22 03 İÇ HATLAR. (0232) 274 17 S5 KUŞAOASI: (0256) 614 49 56 BOORUM: (0252) 316 73 82 MARMARİS: 10252i 412 41 44 FETHİYE: 0252'- 614 61 66 DEHİZtİ: 1C253) 264 54 43 GAZİANTEP: '0342} 335 12 30-31 Vergi Yasası Türk-İş: Şimdüik sessiz kahyoruz ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Türk-lş Ge- nel Başkanı Bayram.Me- raL sermaye kesiminin, Vergi Yasası 'nı dehnek için son bunalımı fırsat bildiğini vurgulayarak "Şimdilik ses çıkarmıyo- ruz. Ama bu rüzgâr dtır- duktan sonra Vergi Yasa- sı'ndaki bütün madde hükümlerinin yerine ge- tirilmesini istiyoruz" de- di. Faizlerin yükselişinin ardından borçlanma sı- kıntısını giderebilmek için mali piyasalara veri- len ödünlerin yaratacağı gelir kaybının dolaylı vergilerle karşılanması istendi. Hazine Müste- şarlığı'nın bu isteğine Maliye Bakanlığı'nın karşı çıktığı öğrenildi. Hükümetin de Vergi Yasası'ndan geri adım at- üğıru belirten Meral, "A- ma rüzgâr durduktan sonra Vergi Yasası'ndaki madde hükümlerinin ye- rine getirilmesini istiyo- ruz. Sermave kesimi bunu firsat bildL Bu nrsaü uzun vadede degü. kısa vadede değeriendirmesini istiyo- ruz" diye konuştu. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Zafer Çaglavan da mali piyasa- larla ilgili alınan kararla- n eleştirerek "Mali sek- törün çıkarlan doğrultu- sunda verilen tavizlerle reel sektörün saghgıyla o>nanıyor" dedi. "Çağİayan "Özel ban- kalann geçen günlerde ne olup da faizleri yüzde 140'lara kadar vükseltti- ğinin ve 1-2 gün içerisin- de nastl viizde 80'lere dü- şürdüğünün kanıuov una anlaolması gerekiyor. Bu- nun Hazine'je, KOBİ'le- re, Tiirk sanayiine, Türk vatandaşma getirmiş ol- duğu yükün hesabını kim, nasıl verecek" dedi. Vergi Yasası'yla Gelir Vergisi Tarifesi'nde, Ku- rumlar Vergisi'nde, Em- lak Vergisi oranlannda indirime giden Maliye Bakanlığı, vergi adalet- sizliğini gidermeye yöne- lik bu düzenlemelerin ya- ratacağı kayba karşı stok affindan 500-600 trilyon liralık kaynak bekliyor. Ancak Türkiye Genç Işa- damlan Demeği'nce ön- ceki akşam düzenlenen vergi seminerine katılan Doç. Dr. Şükrü Kızüot, KDVdeki indirimler ne- deniyle Maliye'nin bu kaynağı elde edemeyece- ğine dikkat çekti. Vergi Yasasfndaki önemli gelir beklentisi düzenlemesinin işlevsiz kalmasının yanı sıra ma- li piyasalara yönelik ver- gi ödünlerinin genişle- mesiyle 1999 yılı için sı- kıntı oluşacağına dikkat çekiliyor. Bu durumda, Hazine'nin dolaylı vergi- leri arttırma isteğini ka- bul etmeyen Maliye'nin başta KDV olmak üzere dolaylı vergilerde 1999 yılı için arttınma gidebi- leceği beürtiliyor. ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Bilgi Universitesi Kuruculan arasında olduğum ve bundan sonsuz bir gurur ve mutluluk duyduğum Bilgi Universitesi için, de- ğerii bulduğumuz bir meslektaşımın, "...Aslında bu üni- versitenin adının 'ikinci Cumhuriyet Universitesi' olması gerekirdi diye düşünmüştüm. Alacakaptan ve benzeri bir-iki 'göstermelik' hoca; gerisi tümden aynı çizginin ürünleriydi..." diye yazması, bizi gerçekten çok üzdüğü gibi, açıklayıcı bir yazı yazmamı da zorunlu kıldı. Bu değerii meslektaşımızın Bilgi Üniversitesi'nde ver- mek lütfunda bulunduğu konferans, gerçekten büyük şanssıztıklar ve mazeret kabul etmez aksiliklerie geçti. Bil- gi Üniversitesi'nin büyük bir bölümünün dinlemek için "can attığı", bu meslektaşımızın konferansının duyurusu iyi yapılamadığı gibi, saati de yanlış saptanmıştı. Ancak hak ettiği itgiyi bulamamasının sonucunda, bu üniversi- teyi "İkinci Cumhuriyet Universitesi" olarak ilan etmesi- ni de yadırgatıcı bulduğumu ifade etmek istiyorum. En ba- sitinden, Bilgi Üniversrtesi'nin "Atatürkçü Düşünce Ku- lübünün" üyeleri katılabilseydi, o konferans salonu tıka- basa dolardı. Ama olmadı... İstanbui Bilgi Universitesi; bugün Türkiye'deki vakıf üniversiteleri içinde, aldığı öğrenci oranına bakıldığı za- man, en yüksek düzeyde ilgi gören üniversitedir. 1998/1999 ders yılı için, burssuz bölümlerine, 480'i "Bi- rinci Tercih" olmak üzere 25.000 öğrenci tarafından ter- cih edilmiştir. Tıp ve teknik alana hiç girmeden, toplum- sal bilimler konuşunda çok iddialı bir üniversitedir. İstanbui Bilgi Üniversitesi'nde, tam anlamıyla özgür bir bilim ortamı oluşturma çabası içindeyiz. Bunun doğal bir sonucu olarak, farklı düşünce yapısındaki meslektaşla- nmız bir arada çalışıyoruz. Ancak hemen tüm öğretim üyelerimiz, Atatürk'ün aydınlık yolunun izleyicileridir ve cumhuriyetimizin yüceltilmesinin ve Misak-ı Milli sınırla- nmızın bölünmezliğinin savunusu içindedirler. Belki bu- nun istisnası olabilecek birkaç isim olabilir ama bu tür- den isimlere Ankara Üniversitesi'nde de, İstanbui Üniver- sitesi'nde de, çok daha fazla oranda rastlamak mümkün- dür. İstanbui Bilgi Universitesi; bu yoğun ilginin getirdiği so- rumluluğun bilincinde olarak, "21. Yüzyıla hazır" gençler eğitmenin çabası içindedir. Fakat asla, devlet üniversite- lerinin altını oyarak ve oralardaki değerii meslektaşlanmı- zı "ayartarak" değil. Bilgi Üniversitesi'nde ders veren meslektaşlanmızdan bir bölümü, farklı nedenlerle akade- mik yaşamdan aynlan meslektaşlanmızın yeniden aka- demik yaşama kazandınlmasıyla, bir kısmı yurtdışından sağlanmakta ve bir kısım meslektaşlarımız da, kendi üni- versitelerindeki görevlerini sürdürürken, Bilgi Üniversite- si'ne dışandan derse gelmektedirler. (Ben de bunlardan biriyim.) Bilgi Universitesi şimdiye dek, tek "deliklikuruş" dev- let yardımı almamıştır ve bundan sonra da almayacaktır. Biz, devletin kendi üniversitelerine katkılarını kısarken, vakrf üniversitelerine kaynak aktarmasını doğru bulmu- yoruz. Alanlan da eleştimniyor ama, eğer "devletten ba- ğımstz" olmak isteniyorsa, kendi kaynaklarıyla ayakta durulması gerektiğini düşünüyoruz. Böyte bir yazıyı "ÖSYM tercihleri" öncesinde yazmak zorunda kalsaydım, doğrusu çok zorlanırdım. Zira düpe- düz reklama girerdi... Ama tercihler çoktan yapıldığı ve kayrtlar neredeyse sona erdiği için, gönül huzuruyla ya- zabiliyorum. , . Mustafa Kemal Atatürk, "Türkaydınlanmasının" mi- man olarak; yürek ve duygularımızda yaşayan, "atamız- dır" ve "önderimizdir". Çağdaş ve aydınlık kafalı gençler yetiştiımek çabası içinde olan bir üniversitenin öğretim üyelerinin, bu konudaki duygu ve düşüncelerinden kuş- ku duyulmaması gerekir. "Çağdaş bilgiyi" aktarmak ve (yakın bir gelecekte), üretmek gayreti içindeki insanlann, bu "çağdaşlaşmanın öncüsüne", sonsuz bir sevgi ve minnet duymaması ve onun eserterinin savunucusu ol- maması, mümkün mü? Böyle bir durum, ancak ciddi psi- kolojik rahatsızlıklaria açıklanabilir. İstanbui Bilgi Üniversitesi'nde; "Türk Devrim Tarihi" dersi, son derece ciddi bir biçimde okutulur ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Atatürk'ün temel ilkeleri; bu ilkeleri, kendine "yaşam kılavuzu" edinmiş meslektaşlanm tara- fından, gençlerimize bir kez daha öğretilir. Elbette, her tür- lü tartışmaya açık olarak. Biz, düşüncelerimizden kuşku duymadığımız için, bunlann tartışmaya açılmasından da çekinmeyiz. İstanbui Bilgi Universitesi, asla "İkinci Cumhuriyet Uni- versitesi" değildir ve olmayacaktır. Tam tersine; Atatürk Cumhuriyeti'nin temel hedeflerine ulaşmaya çalışan, öz- gür ve çağdaş bir eğitim kurumudur ve öyle kalacaktır. İpek Yolu canlandırılıyor Kervansaraylar ve hanlar turizme açdıyor istanbui Haber Senisi - Turizm Bakanı Ibrahim Giirdal. Türkiye'ye bu yıl gelen turist sayısında geçen yıla göre yüzde 2Tik artış olduğunu belirterek Ağus- tos ayı sonuçlanna göre bu yıl, 6 milyon 694 bin turis- tin ülkemizi ziyaret ettiğini söyledi. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan kervansaray ve hanlanrı tanıtılması ve turiz- me yeniden kazandınlması amacıyla 3-11 Eylül'de ger- çekleştirilecek "İpekYolu Tur'98"in açılışı nedeniyle Eresin Otel'de toplantı dü- zenlendi. Toplantıya katılan Turizm Bakanı îbrahim Güldal, İpek Yolu'nun "Kardeşük, sevgi ve barış > l Dİu"na dönüştürülmesi için çağdaş bir turizm hareketı yaratılmasının amaçlandığı- na dikkat çekerek İpek Yolu üzerinde bulunan tarihi han ve kervansaraylann, 'Resto- re et-lşlet-Devret' modeliy- le yatırımcılara verildiğini ve böylece bu yapılann tu- rizme kazandınlacağını bil- dirdi. Turizmi çeşitlendir- mek amacıyla İpek Yolu Tur'98'i düzenlediklerini belirten Gürdal. "Bu yolla, hem dünyada eşi olmavan \e zaman içinde yok olan eser- lerin korunması sağlanmış olacak, bem de geçmiş. yüz- yılllarda olduğu gibi ülke ekonomisine katkıda bulun- malan saglanacak" diye ko- nuştu. Turizm Bakanlığı ile Va- kıflar Genel Müdürlüğü'- nün yaptığı ortak çalışma sonucu, tpek Yolu üzerinde değerlendirilmesi düşünü- len 11 tane kervansaray ol- duğunu kaydeden Gürdal, bunlara turizm amaçlı "Mo- la Noktası" fonksiyonu ve- rilmesi için çalışmalann başlatıldığmı \urguladı. İpek Yolu'nun tanıtılma- sı amacıyla düzenlenen İpek Yolu Tur'98, İstanbui, Ka- padokya, Konya, Beyşehir, Eğirdır, Antalya güzergâ- hında gerçekleştirilecek. Tura aralannda Almanya, Japonya \e Ingiltere'nin de bulunduğu 17 ülkeden 36 basın mensubu ve tur operatörleri katılıyor. EMPERYALİZMLE BARIŞ YOK MİTİNG - 6 Eylül Pazar Saat 12:00 ANKARA Abdi İpekçi Parkı / SOSYALİST İKTİDAR PARTİSI Ülke çapında otobüsler kalkacaktır. Tel: 0.216.4146504 0.312.4316243 Ankara Mamak kalkış yerleri: Cem Kıraathanesi karşısı, Ege Mah.: Tuzluçayır. Çiçek İş Merkezi önü: NATO Yolu. Tek Mezar Parkı önü (10.00).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog