Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 5 EYLUL 1998 CUMARTE 14 KULTUR Bu Şarkılar Adam Olmaz'dan dört yıl sonra ADA Müzik etiketiyle yayımlanacak yeni albümün adı Light Bülent OrtaçgiPden 'light şarkılar' BüJent OrtaçgU'in ycni albümü hazır, büyük olasılıkla hafta sonu piyasaya çı- kartılacak. On yeni parçadan oluşan albü- mün adı Light. Klasik çizgisinin dışında besteler, yorumlar olduğu için böyle bir adı uygun görmiiş albüme Ortaçgil. Kayıtlarda Grtaçgil'den başka artık ke- mik ekip halıne gelmiş Erkan Oğur (akus- tik, klasik, eletrikli gitar, kopuz, perdesiz yaylı tambur), Gürol Ağırbaş(bass gitar). CemAksel (davul), Hakan Beşer(vurma- lılar) yer almış, ekibe bir parçada da pi- yanosuyla Ozan Doğulu katılmış. ADA Müzik etiketiyle çıkacak Light'ı tanıtmak için ilk etapta videoklip yapma- yı düşünmüyor Ortaçgil; ancak satışlar iyi gitmezse bu yola başvurabileceğını anlatıyor. Ortaçgıl'Ie yeni albümü ve Benimle Oynar mısın'ı konuştuk: - Light'ın özelliklerinj öğrenmekle baş- layalım söyleşiye... - On tane parça var albümde, 42 daki- ka civannda bir müzik. Aynı çizginin de- vam ettiğini söyieyebilirim ama bu sefer daha rahat yaptım şarkılan. Adı bundan dolayı Light. Hep yapmak istediğim de bir türlü kendime yakıştıramadığım. vazgeç- tiğim şeyleri. bu hafiflik esprisine sığdı- np "oh be" diyerek yaptım doğrusu. Üç ayn stil var: akustik stilde ömeğin kopu- zukullandık. Birkaç parçayı elekrrikli ça- lıyoruz. Bunlann dışında tek sesli söyle- nen parçalar da yer alıyor. Albümü din- ledığinizde yine basit kurgusu olduğunu göreceksiniz. Eskiden beri gelen gizli söy- leme tavnmın dışında direkt söylenmiş iş- lere rastlayacaksınız. Espri olsun dıye adı- nı Light koymadım albümün. Hayat artık light olmuş. Ortaçgil de light'laştı gibi düşünün. SKOGRAFİ • Benimle Oynar mısın (1974) • Rüzgâra Söylenen Şarkılar (1984-F. Kızılok'la) • Biz Şarkılanmızı... (1985- F. Kızılok'la) • Pencere Önü Çiçeği (1986- F. Kızılok'la) • 2. Perde(1990) • Oyuna Devam( 1991) • Bu Şarkılar Adam Olmaz (1994) • Light (1998) MUZIK - Hangi parçalar bunlar? - Hepsi yeni. yayımlanmamış parçalar. Içlennden üç şarkı, grupla konserlerde çaldığımız. hızlı hafîf rock besteler. Ad- lan Normal, Aşk Var, Bi'şeycik Olmaz; en esprili parçalar bunlar. Dört tane de Er- kan'ın kopuz çaldığı, davul kullanmadı- ğımız perküsyon kullandığımız. akustik kökenli baladlar koyduk. Bunlar, Bir Baş- ka. Eylül Akşamı. BirsenTezeradlı arka- daşımızın benimle biriikte söylediği Kim- seye Anlatmadım. Ozan Doğulu'nun tek başma piyanosuyla çalınan Şarkılanm Senin. Bir de kendi kendime vokal yap- tığım Biraz Umut, Mavi Kuş, Olmaz ad- Iı parçalar var. - Bu albümün hazırtıklanna başlarken Benimle Oynar mısın "ın canlı vorumlana- cak bir albüm projesinden söz ermiştiniz. Hangi aşamada şu anda? - Konserde canlı çalarken o albümün par- çalannın yansını kayıt ettim. ama kayıt- lan beğenmedım. Barlarda filan kayıt da olası değil. Onun için bu işı bıtırdikten son- ra stüdyoya gırip kışm orada canlı kaydet- meye karar verdim. - Söz, Benimle Oynar mısın'dan açıl- mışken bir şey daha sorayım. Cumhuri- yet okuıiannın rüm zamanlann en iyi al- bümü seçtiği bu çalışmanın insanlan ya- kalamasındaki sır ne sizce? - Teknoloji ne kadar kötü olursa olsun, yorumun ne kadar kötü olursa olsun iç- tenliği yakalayıp söylüyorsan. aynca söy- lediklerin genış zaman birimınde insanı dile getiriyorsa beğeniliyor. Ben megola- man bin olsaydım, belkı şarkılar da böy- le çıkmayabilirdi. Insanlara çözüm öner- meden resmı çızen şarkılar yaptım ben. O nedenle politik olmuş insanlarla poli- tık olmayanlar biriikte beğendi albümü. Aynca Türkiye'deki polirika çok değişken. Bugün doğru olan üç gün sonra yaniış. Doğrusunu söylemek gerekirse biraz da kendime pay çıkarmam lazım. Melodik zenginliğin dışında Türkçenin doğru. gıi- zel. biraz artistik kullanılmasının payı da var. Yirmı beş yıl önce. "Herkes böyle yapryor, ben de aynısını yapa>im", ama- cıyla yapılmadı. Benım biriktirdiğim şey- lerdi. - Bir de bu "ilk albüm"ü aşmayı başa- ramadığınız iddia edildi sonrâlan... -1974. Türkiye'nin ılginç dönemlerin- den birisiydi. Giderek insan yapısı değiş- ti bu ülkede. Belki o albümün seviyesine çıkan albüm yapamadım ama onun sevi- yesine çıkan bir sürü şarkı yaptım bana sorarsanız. Oyuna Devam içinde son de- rece ilginç şeyler varörneğin. Ancak bel- ki de o ilk dönemde ne kadar umutsuz olur- sam olayım yaşama naif bakıyordum. On- dan sonra kemikleşen bir şekilde bakı- yorsunuz. o kadar iyimser olamıyorsu- nuz. Söylenen yaniış değil, Benimle Oy- nar mısın'dan sonra gelenler onu kat kat aşamadılar. Ancak Benimle Oynar mısın'ı doğru de- ğerlendirmek gerekiyor. 1974'te o albü- mü çok az adam dinledi. giderek dinlen- meye başlandı albüm. On beş yıllık süreç- te yayıldı. Oyuna Devam'ın da on beş, yir- mi yıllık süreçte dinlenmeyeceğini kim ga- ranti edebilir ki? - Pekiyi bir yılda ne kadar satüıyor Be- nimle Oynar mısın? - Albümün kasetınin satış hakkı bana ait. 1987'den bu yana yılda üç dört bin sat- tığını biliyomm. Diskin satışı ise AfiKo- catepe'ye ait. Onun söylediğine göre bu- güne kadar dört bin kadar satılmış. - '80'lerden itibaren Sezen Aksu'ya Ay- şegül Aldınç'e beste verdiniz, Fahir Ata- koğlu'nun, Gürol Ağırbaş'ın albümleri- ne yardımcı oldunuz. Yıllar yılı marjinal diye nttelenmişOrtaçgil için ilginç gelişoıe- ler bunlar... - Giderek müzisyen tavnm öne çıkü. Bu- nu sevdim ve insanlann projelerinde mü- zisyen olarak da yer aldım. Hiç becere- mediğım ışleri denedim, örneğin Fahir'in albümüne söz yazıp söyledim. Onlar des- teklenecek işler yapıyordu, ben de yardım- cı olmak istedim. Akarsu anısına 2 Temmuz 1993'te gericiler tarafindan Sıvas'ta Madımak Oteli'nde eşi ve 35 aydınla biriikte yakılan halk ozanı Muh- lisAkarsu'nun çoğu yayımlanmamış ka- yıtlan Gönül adlı bir albümde toplandı. Albümü yayımlayan Ant Müzik şirke- tinin temizleterek hazırladığı parçalar şunlar: Yolver Daglar,Yırtık Çank, Ettin Aklımı Divane,YıneYüreğime, \ azgeç Ta- bib, Beni Hor Görme, Bir Güzele Bağlan Gönül, \azli Yarim, Yastadır, Acıdan mı Öldün, İstedim de Vermediler, Aşkın Di- vanesi-Kapağında ozan ve âşık geleneği üzerine bir yazı>a yer verilen albümde Akarsu'nun yaşamöyküsü şöyle özetlen- miş: Akarsu 1948'de Sıvas'ın Kangal tl- çesi'nin Minarekaya köyünde dünyaya gelmiştir. Ilkokulu köyünde okuyan Akar- su'nun saz çalıp söylemesi ilk kez bu dö- neme rastlar. Saz çalıp söylemesinde en büyük neden. yörede Bektaşi cem cema- atlerinde izlediği seyitler ve ozanlardır. Ortaokula Malarya'da başlamış, ancak ekonomık yetersizlikten dolayı yanm bı- rakmıştır. Küçüklükten itibaren şiirler yazmaya başlamış, deyişler ve nefesler kurmuştur. 70'li yıllarda söz ve müziği kendisinin olan ilk 45'lik plağını çıkar- mıştır. Yavuz Top, Musa Eroğlu \ e Arif Sağ'la kurduğu Muhabbet Grubu'yla Alevi dedelerinin çaldığı kısa sap bağla- mayı 80'li yıllarda tekrar gündeme getir- mi$tir. TRT repertuvannda ellinin üzerin- de eseri vardır. Aynca yüzden fazla 45 'li- ği, dört uzunçalan ve yirmi kadar da kaseti bulunmaktadır... Hip-hop kraliçesi Son albümünden bu yana geçen beş yıl içinde, bir ara rap camiasında adından hay- li söz ettirmiş Queen Latifah'ın sinemay- la. televizyonla ugraştıgını okumuştuk ora- da burada. Yaniış arumsamıyorsak o dö- nemde Brownswille adlı bir parçayla çok iyi çıkış yapmış. ancak arayı uzun tutunca yeni eğilimlen yakalayamamıştı. Ancak suskunlukta boş durmadığını ye- ni albümü Order In The Court'u dinlerken anladık; hip-hopa sıçrayıp özgün bir iş çı- kartabilmiş Queen Latifah. Tabii yeni al- bümün artıian kadar eksilen de var. Artı- lar arasında Apache'dan alınmış Bananas (Who You Gonna Call?) adh ilk single iyi parça. Diğerçalışmalardan Paper, bir R&B olan Black On Black ve It's Alright da ida- re eder. Eksiler hanesine yazılacaklardan hip-hop Pbone Call ile I Don't Know ve \Vhat Ya Gonna Do ise düzenleme açısın- dan fazla süslü ama kof besteler. Hip-hopa kafa yoranlara, Queen Lati- fah'ın yeni yolunu saptadığı bu albümün. üzerinde durmaya değer bir çalışma oldu- ğunu söyleyelim. Karar yine onların. J)^echeModey agfte albüm • En ünlü elektro-pop gruplanndan Depeche Mode'la ilgili iki albüm gündemde: biri 1986-98 dönemi single çalışmalannı topluyor, diğeri ise ünlü rock gruplannın D.M. yorumlanndan oluşuyor. 1997 tarihli Ultra albümüne ge- lene dek dört yıl tam bir cehennem hayatı yaşamıştı DepecheMode. Ön- ce AJan Wilder aynlmış, üç kişi kalmışlardı. Ardından DaveGahan bir bunalım anmda bileklerini kes- miş, son anda kurtanlmıştı. Bu şok yetmemiş gibı ardından yüksek doz- da uyuşrurucu alıp yine aynı yolu de- nemişti. Bu kez de kalbi iki dakika durmasına karşın yine yaşamda kal- mıştı. Yüksek doz \ e intihar elektro-po- pun en önemlı grubu Depeche Mo- de'un müziğinin önüne geçmişti; bulduğu bu madeni kolay kolay tü- ketecekmiş gibi gözükmüyordu. Dikkatlerin müziklerine yönelmesi için iyi bir albüm yapmalan gereki- yordu. tki yıl hapse mahkûm olan \ e "te- mizlenmesi* 1 şartıyla serbest kalan Gahan. büyük birazimle tedavisini bitirdi. Andrew Fletcher (bas) sinir krizlerini yenmeyi başardı ve Mar- tin Gore'la biriikte (klavye) hakika- ten çok başanlı bir albümle, Ult- ra'yla geri döndüler. Albüm çıkalı bir yılı geçti, hâlâ bazı listelerde ru- tunuyor. Böyle bir çöküşten sonra böyle bir çıkış her ekibin harcı de- gıl- Şimdi Depeche'le ilgili iki topla- ma albüm projesi gündemde. Bun- lardan bırisi piyasaya çıktı; gelen haberlere göre ikincisi eylülün so- nunda müzikseverlere ulaşacakmış. Çıkacak albümle başlayalım anlat- maya; albüm grubun 1986'dan bu- güne kadar çıkardığı single parça- lardan oluşacakmış ve adı "The Sing- les 1986-1998" olacakmış. Albüm, Depeche Mode'un on üç yıl önce ya- Depeche Mode, yeni single yayımlayıp 9 Eylül'de dünva tumesine çıkacak. yımladığı The Sıngles 1981-1985 adlı çalışmanın devamı esprisinde su- nulacakmış. Elimizdekı bilgi bu: al- bümde nelerin yer alacağını henüz öğrenemedik. Ancak bildiğimiz şey şu, bu albümden önce Only V\Tıen I LoseMyselfadlı yeni bir single ya- yımlayacak. grubun ayru isimli dün- ya tumesi ise 9 Eylül 'de başlayacak Ikinci proje bu hafta piyasaya çı- kan Depeche Mode Tribute For The Masses. Good IJves Undervvater gru- bundan Jeff Turzo v e Gary Ric- hards'ın önayak olmasıyla piyasa- nın birçok önemlı grubu Depeche Mode'un hit parçalanndan hoşlan- na gideni seçmişler ve yorumlamış- lar. Various Artists For The Masses adı verilmiş. Bu çalışma. Batı basınında tanı- tıldığı gibi Depeche Mode hayran- lanndan çok kanımızca grubun so- unduna fazla yakınlaşmamış kitle- nin ilgısinı çekecektir. Failure, Rammstein ve Veruca Salt'ın Depec- he Mode yorumlan özel alkışı hak ediyor. Albümdeki parçalan sırasıyla ve- relim: Never Let Me Down Again (The Smashing Pumkins). Fly On The W'indscreen (God Fives Under- vvater), Enjoy The Silence (Failure), Wortd in My Eyes (The Cure), Pb- UcyOfTruth(Dishwall), Somebody (Veruca Salt), Evervthing Counts (Meat Beat Manifesto), ShakeThe Disease(Hooverphonic), Masterand Servant (Locust). Shame (Self), Black Celebration (Monster Magnet), HâitingFor The !Vignt(Rabbit In The Moon). I Feel You (Apollo Four Fo- urty). MonumentfGub Gus). ToHa- ve And To Hokl (Deftones) ve Strip- ped (Rammstein). Tüm albümleri satısa sürüldü Fugazi tarîhçesiKod Müzik, Fugazi grubunun. aralannda yeni çalışma End Hhs'in de bulundugu tüm albümlenni ithal ederek piyasaya sürdü. Fugazi, alternatif müzik üreten camıanın şu anda en önemlikalesı Doksanlar'daSonkYouth,BedBrains,Buflhole Surfers, Bob Moukt, Henrv Rollins, Mike VVatt gibi ısimler albümlenni çoltuluslu şırketterin etiketiyle çıkartırken onlar hâlâ 'bagımsız' kalmaya büyük önem \enyorlar. Fugazi'de direksiyon Ian MacKa>e ile Guy Picciotto'nun elinde, ancak arada sırada basçı Joe da sesini duyurabılıyor. Örneğin son albümdeki Recap Mondatti'yi o yorumluyor. Kod Müzik'in getirdiği albümlere kısaca göz atalım: -13 Songs: Fugazi (1988) ve Margin VVialker(1989)adlı iki midi albümün parçalanndan doğan bu ilk albüm Minor Threat One Last VVısh ve Rites Of Spring'in eskı üyelerinin oluşturduğu Fugazi"yi listelere taşımıştı. -Repeater(l990): Içinde Merchandise,Tumover,SievtFısted Find gibi sıkı parçalann bulundugu albüm doksanlı yıllann en önemli post-hardcore çalışmalanndan biri kabul ediliyor. - Steady Diet Of Notning (1991): Özellikle Nevermind, Bloodsugar, Sexmagic, Badmotorfuıger gibi parçalar grubun yeni çözümleraradığını. müzikalitesıni arttırmaya çabaladığını gösterdi. -In On The Killtaker (1993): Grubun soundu yeniden hızlı müzik üzenne otunırken Faced Squared'deki çığlıklardan Last Chance For A Slow Dance'dekı lınzme kadar ilginç bir yelpaze oluşrurdu grup. -RedMedicine(1995): Bu albümden Long Distance Runner grubun kariyennın sembolü olurken Fugazi de Amerikan Underground dünyasında liderliğinı ilan etti. Grubun muhalefeü ve çizgisi, genış çevTelerin ilgisıni çekmeye başladı. - End Hits (1998): Hiç şüphe yok ki yeni albüm grubun en hırslı ve iddıalı çalışması. Ian MacKaye ve arkadaşlannın yeteneğini pazar tam anlamıyla kabu! ettı bu albümle. Klasik Türk musikisiyle caz el ele Erguner, bu gece cazcılarla çalıyor. Yapı Kredi Sanat Festivali 1998'in ikin- ci bölümü bu akşam Atatürk Kültür Mer- kezi'nde Kudsi Erguner ile müzisyen dost- lanndan oluşan UıütedSoundsOf Kudsi Er- guner grubunun 'Sufi ve Caz Müziğinin Bireşimi' adlı konseriyle başlıyor. Temmuzda Açıkhava Tiyatrosu'nda '5. lluslararası İstanbul Caz Festrvali'nin ka- panış gecesinde Björk'ten önce yer alan Kudsi Erguner uzun yıllardır çeşitli proje- lerüzerinde çalışıyor. Björk'le aynı gece sah- neye çıkması da son dönemde ilginç proje- ler arayan Izlandalı yıldızla tanışma, fikir alışverişinde bulunma amacı taşıyordu. Er- guner'den öğrendiğimize göre görüşme şu anda bırbirinı dinleme ve tamşmadan öte- yegitmemiş... Erguner artık. Batı'da KJasik Türk sanat musikisi ve ney üzerine bir başvuru mer- kezi konumuna gelmiş durumda. PeterGab- riel'den Jean Michel-Jarre'a. yirmi yıl ön- ce Batı'ya Doğu'yu anlatmaya karar veren ttalyan kompozitör Franco Battiato'ya ka- dar birçok önemli bestecinin albümlerinde, projelerinde onun ismi var Bu çabası ge- neldedestekgörürken'ney'ibirturistikmal ya da renk sazı gibi kullandığı, harcadığı ko- nusunda eleştirildiği de oluyor Erguner'in. Tabıi bırtakım projelerdeki arayışlar arzu edi- len anlamda derin ıçerik taşımasa da Ergu- ner'in geniş sahadakı deneylerini, cesur adımlannı unutturacak ağırhkta değil bu eksiler. Kudsi Erguner'in yüzlerce konser, tiyat- ro müzikleri. film müzikleri, stüdyo çalış- masından geriye, şimdilik, 56 albüm kalmış. Bu konserde ilahilerle caz klasiklerini bir arada harmanlamayı deneyecek Erguner ve arkadaşlarının (Christof Lauer: saksofon, Michel Gaudart: tuba. serpent, Yves Rous- seau: bas. Mark.Nauseef: davul. BrunoCa- iDat: vurmalılar. Derja Turkan: kemençe, Hakan Güngör: kanun, Mehmet Bitmez: ut, Necip Gülses: tanbur) müziği bir albümde toplanmak üzere kaydedilecekmiş. Konser öncesi Erguner'den projeyle ilgi- li bılgileraldık: "Yeni bir müzik bu, caz müzisyenleriy- le beraber v aptığımız için adını caz koyu- yoruz. Amaç caz müziği yapmak >erine değişik müzisyenlerle ve sazlaıia beraber- lik saglamak. Daha önce değişik caz toplu- luklanna misafir sanatçı olarak katümış- tun, ama bu ilk kez benim ürettiğun özgün bir proje." - Taksim Meydanı'nda Osmanh davul- ianyia yapacağınız proje ne oldu? O gerçekleştı aslında, stüdyoda kaydmı yaptık. harta Paris'te geçen eylül aymda o müzik üzerine birbale sergilendi. Sonra Lo- zan'da gösterisi oldu. Istanbul'da Taksim Meydam'nda olamıyor. çünkü iş sadece müziği ilgilendirmiyor, yüksek maliyetli bir proje. Ancak müzik olarak ben üzerime düşeni yaptım. Kayıt hazır, basılmayı bek- liyor. Aralık ayında tmaj. albümü çıkara- cak Türkiye'de. - Başka projeler var mı sırada? Londra Filarmoni Orkestrası 'yla bir kon- ser yapacağız şubat ayında Royal-Albert Hall'de. Bu arada Salzburg'da Saraydan Kız Kaçırma operasını yeni bitirdik. Mo- zart'ın müziklerine ney'imle biraz ekler yaptım. Bu ay Paris'te yeni bir albümü- müz çıkjyor, geçen kış verdiğimiz bir kon- serin albümü olacak. Trafik kazasında kay- bettiğimiz hafız Yiısuf Bilgin'le yaptığımız konserdi bu: kontrbaslar, gitarlar kullanıl- dı, orijinal bir müzikti. Bunlann dışında Imaj'da kaydı. kapağı hazır altı albüm yayımlanmak için sırasmı bekliyor. SELMİ Bilkenrten Müzüde Anadolu'ya Hizmet TürkjyeCumhuriyeti'nin 75. yılını yaşa dığımız günümüzde, olağanüstü değe ve önem taşıyan ve sadece ülke çapın da değil, sanatın uygar ve çağdaş nitelı ği açısından uluslararası renk ve boyutt; bir etkınlik halkımıza ulaşma başansın gösteriyor. Atatürk'ün kültürve sanat evrimi doğ- rultusunda emek veren Bilkent Üniversı- tesiMüzik ve Sahne SanatlanFakûltesi'nir Dekanı Prof. Ersin Onay'ın ve biriikte ça- lışanların yılmadan, özverili çabalarıyla gerçekleştirdikleri "Bilkent5. Uluslarara- sı Anadolu Festivali" özellikle Sanat'ın etkileyici gücüyle "eğitim" açısından bü- yük önem taşıyor. Bu olayı sadece öve- rek değil, Medya'nın ve tüm çevrelerin gerekli ılgisıyle yaşatmalıyız... 17 ilimizi kapsayan bu Festivalde Bilkent Senfoni Orkestrası ve yönetenter (Gürer Aykal, Ro- dotfo Bonucci, Arfred Michourine) ile solıstler (Hakan Aysev, Mesut Iktu, Pe- kin Kırgız), halkın hızmetındesanatlany- la alkışlandılar. Prof. Ersin Onay'ın bu onuriu ve ba- şanlı dekanlık görevinin yanı sıra anımsan- ması gereken bir özelliği de var: Piyanist olarak uluslararası klas'ta bir "virtüöz". Uzun yıllar önce Paris'ten dönüşünde verdiğı resıtalindeO'nu hayranlıkladinle- mış, tanışmış ve o zaman "Cumhuri- yet"teki yazımda belırtmiştjm. Sonra Kon- servatuvar müdürlüğü yaptı. Ve yıllardan beri üstün sanat değerini Bilkent Ünıver- sitesi'nde, Atatürk'ün "evrensel, çok- sesli ve ileri müzik evrimi" yolunda uğraş vermeye adamış bir insan... 'Anadolu Festivali' konusunda Prof. Er- sin Onay'ın açıklaması şöyle: "Anadolu Festivali 'nin tasanmında sanatsaldüzey- lenme isteği dışında, insanı boyutlar te- mel almıştır. İnsanı her şeyden önce, in- san olarak ele almak, içinde bulundugu koşullarne olursa olsun sanatla ilişkilen- me hakkından mahrum etmemek temel ilkesidır. Bu nedenle Anadolu'nun dû- zeyli sanata hasret yörelehne taşınmak üzere hayata geçirilmiş, sanatımızın ve dünya sanatının çok şey borçlu olduğu Anadolu'ya adanmıştır. Müzik, insanın doğasında olan birşeydir. Bunedenlemü- ziğialgılamada bölgesel, hatta eğitimsel farklargözetilmemelidir. Sanatın algılama ve yaratma bakımından ekonomıkgeliş- mişlikle ilgısiyoktur. Tersine enzorkoşul- larda sanata sığınmak vardır. İnsanın doğ- rudan ıç dünyasını etkileyen yönüyle sa- nat, insana dış dünyadakigüçlüklere kar- şı koymada direnç verir. Böyle olmasa duy- gu, düşünce, yakanş ve benzen durum- larsanatla dilegetinlmezdı. Sanatellibin yıldır çeşitli fonksiyonlanyla insanla bir- iikte. önceleridin, büyü, sağlık, savaş ve benzeridurumlarda, ihtiyaç duyduğupsi- kolojikgücübtreyve toplumlara sanat ver- di. fnsanoğlu ortaçağda dahi uzak dur- madı, uzak tutulmadı sanattan.-Gezgfn- ci şahacılar bihy - toplum, müzik ilişki- sini sürdürdüler bu karanlık dönemde dahi. Yeniden doğuş veheraydınlanma, her kalkınma köklü sanat hamleleriyle desteklendı. İnsanı hiçe sayan en katyö- netim biçımlerinde dahi, sanata sığındı in- sanlar. Aç insanlar aşa, işe gereksinimli deniliyor? Biz neyimiz varsa onu verme- ye, paylaşmaya gıttık. Anadolu insanı bil- lur zekâsıyla onlara ne verebileceğimi- zin, verebileceklerimizin ne olduğunun hiçbir kavram karmaşasına dûşmeden ayırdına vardı. Sevindi, mutlu oldu. Bel- ki de ilk kez acılannı, sıkıntılannı unuttu. Aranmaktan, erişilmektenhoşnutoldu. 50 bin insanın bu hislerine haksızlıkedilme- meli. Çoksesli müziği, nitelikli sanatı 75 yıldırAnadolu insanına "zulüm" öiye be- nimsetmeye çalışanlar, şimdi onlann gös- terdikleri ilgi ve katılımdan sonra, bu sa- na lükstür demeye başladılar. Bu yapılan hizmet en doğal insanlık görevidir. O in- sanlara bunu da fazla görmek insanlık suçu. nuniara Yerlı popun zirvesinde geçen hafta sıra- lama değişmedi, Nilüfer. Yeniden Yetmi- şe adlı yeni albümüyle birinci; Ayna, Dön Bak Ayna'ya adiı albümüyle ikinci; Do- ğuş, Ve Şarkılan albümüyle üçüncü. Türk sanat müziğinde Zeki Müren ile Muazzez Abacı'nın yorumlannın bir ara- ya getirıldıği albüm Düet birinci; Müzey- yen Senar. popun yıldızlanyla beraber yo- nımladığı şarkılardan oluşan albümü Bir ÖmreBedeJ'leikınci, EbruGündeş,SenAJ- lahın Bir Lütfusun'kı üçüncü. Halk müziğinde \avuzBingöLGüle!Vaz Gülen Az'la birinci: Fatih Kısaparnıak, Olur mu Bö>le Hasan'la ıkinci; İsmail Tü- riit, Karadeniz Sefası'yla üçüncü. Yabancı müzikte binna FreshCufcs3ikın- cılığe inerken yerinı Sun and Fun'a bırak- tı. Back For Good'la Modern Talking haf- tayı üçüncü sırada kapadı. -rımeCapsule-B-52's - Dr. Dolirte - Soundtrack - The Magk Sword - Soundtrack - Partj Zone - Various - 40 Seasons, The best of Skid R«w -Time-Lıonel Rıchıe - Fourpla>' 4 - Fourplay - Order In The Court - Queen Latifah - Bom - Hothouse Flovvers - The Sea .And The Beils - Rachel's - Sıtuations - Regina -ChapterI: A New Beginnings -The Moffats - The Tuesdavs - The Tuesdays - The Best Of David Bowie 1969/1974 -Lyra-Celtıc Sprit - Songs Of Praise - BulKTag - Edirne Romanlan - Delı Selim ve Kadir Crün -Ben Bir Anda-3 Gen - SaDa Gitsin Dertlerini - Yıldız Tılbe - Al Da Uc V'üregini - Hüseyin Güneş
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog