Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SEYLÜL 1998 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Hûıdistan lüzedenemesi • YEVİDELHİ(AFP)- Hindistan'ın yakın gelecekte yeni fuze denemeleri yapacagı bildiriidı. Savunma Bakanı George Fernandes, '"Agnı II (Ateş) fuzelennın lenenmesi şart. Bu en kısa .ürede gerçekleştirilecektir. Ancak kesin bir tarih yok"' ,dedı. Uzmanlara göre, Agni II fuzelennin menzili, Agni J fiizelennin iki katı olacak. Hindistan Agni fîizelerinı 1993 "ten bu yana üç kez denedi Ruanda'nın eski liderine ömür boyuhapis • ARUŞA (AA) - BM Ağır Ceza Mahkemesı. soykınmla ilgili verdiği ilk karannda. eski Ruanda Başbakanı Jean Kambanda'yı Ruanda'da ]994'te800binTutsi'nin soykınmından suçlu bularak ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme karannda, "Jean Kambanda'nın yetkisini ve halkın güveninı kötüye kullandığı" belırtıldi. Kararda. Kambanda'nın, firsat venldıgi halde kurbanlanna merhamet, pişmanhk ve acıma duymadıgı ıfadeedıldı. Clinton sonunda özür diledi • DUBLIN (AA) - Resmı ziyaret için Kozey Irlanda'da bulunan ABD Başkanı Bil Clinton, Monica Levvinsky ile yaşadığı ilişki için "Bir hata yaptım" dedı. Clinton, trlanda Başbakanı Bertie Ahern ile görüşmesinden önce Connecticut Senatörü demokrat Joseph Liberman'ın, kendısinin Lewinsky ile girdıği gizli ilişkinin ahlaksızca olduğu yolımdaki açıklamasma değinerek "Daha yeni. kötii bir hata yaptığımı söyledim ve bunun savunulacak yanı yok, üzgünüm. Hem de çok üzgünüm. Başka ne söyleyebilirim" diye konuştu. Clinton. ilk defa kamuoyu öniinde üzgün Rusya lideri, Çernomırdin'i güçlendinnek için yetkilerinin bir kısmını hükümete vermek istiyor Yeltsiıı yetki devrine lıazırHAKA.NAKSAY MOSKOVA -Moskova kulisle- nnden çelişkılı söylentıler yayılı- yor. Bir îaraftan Kremlin'in Du- ma'v la uzlaşma hazırlıgı içinde ol- duğu ıddıa ediliyor. Ote yandan Yeltsin'in muhalefete ödün verme- >en kararlı bir çizgi izleyeceğı sa- vunuluyor. Dün Başbakan Vekili Viktor Çernomırdin'le görüşen Başkan Boris Yeltsin. tek adayının Çernomırdin olduğunu \e ondan vazgeçmeyeceğini söyleyerek Du- ma'ya fiilen meydan okumuş ol- du._ Öte yandan Yeltsin'in parlamen- todaki temsilcisı AleksandrKoten- kav, Başkan-Duma-hükümet ara- sında imzalanabilecek üçlü bir uz- laşma anlaşmasının hazırlandığını \e Yeltsin'in muhtemelen pazarte- si günii genış sıyasal kesımlerle da- nışma toplantısı yapacağını açıkla- dı. Kotenkov, Rusya lıderinın hükü- metin eskısınden daha geniş yetki- lerle faalıyet göstermesı gerektıği- ni düşündüğünü dile getirdi. Bu arada. Çernomırdin için ya- pılacak güvenoylaması. Yeltsin'in Avrupa Birliği sert konuştu Dış Haberler Servis- Avrupa Birliği (AB), Rus- ya'nın uluslararası yardım alabilmesinin, yapısal sorunlannı çözmesine baf lı olduğunu biidirdi. Av- rupa Komisyonu Başkanı Jacques Santer ile Dışi- lişkiier sorumlusu Hans \aa düzeniedikieri basın toplantısmda AB'nin Rusya krizi hakkındaki gö- rüşlerini anlattılar. Santer, "uluslararasıtoplulufun, Rushalkrvlada>aıuşmagö$termesigerektiğinir 'söv- lerken Van den Broek. "yapısal soruniannı çözme- den" bu ülkeye yardımın söz konusu olmayacağını bildirdi. Van den Broek, AB'nin ekstra yardım yap- ması için önce Rusya'nın "kendi evini düzene sok- ması gerektiğini" belirterek "Potansiyd olarak böy- lezengio bir ülke,böytesinehir malive ekonomik dü- zensizlikiçindeyse siv asi açıdan kökündeo yanhşotan bir şeyler var demektir" dedi. önensiyle Pazartesı gününe bıra- kıldı. Duma Başkanı Cennadi Selezniyov, yaptığı konuşmada. Devlet Başkanı Bons Yeltsin'in, "Güvenoylaması pazartesi gü- nüne ertelensin. Pazartesi günii yuvarlak masa görüşmeleri ya- pılsın" önerisinde bulunduğıinu söyledi. Selezniyov'un açıklama- sına göre, Yeltsin, bu yuvarlak ma- sa toplantısıntn ana amacıru. "Çer- nomırdin'in adaylığını görüş- me" olarak belirledi. Komünist Partısı Lideri Genna- di Züganov da, yuvarlak masa önerisini kabul ettiklenni söyledi. Züganov, güvenoylamasının erte- lenmesini de kabul etmelerine kar- şm, "Yeltsin, Çernomırdin'i de- ğiştirmedikçe, Pazartesi günkü toplantıda,faiçbirsiyasi uzlaşma belgesini imzalamayacaklannı. Çernomırdin'e yine güvenoyu vermeyeceklerini" vurguladı. Öte yandan sol muhalefetin ço- gunluk'ta oldugu Duma'da komü- nistlerin ve ittifaklannın yanı sıra, sağcı Yabloko hareketı de Yeltsin'e ve Çernorrurdin'e karşıödûn ver- meyeceğini tekrarlıyor. Önceki gün tutum değiştirerek Çernomırdin"e destek verme karan alan miUıyet- çı Viadimir Jirinovski ise. böyle- likle Duma'nın daf ıtılmasını önle- diği kanısında. Bir başka gelişme de. son za- manlarda adından giderek daha sık söz edilmeye başlanan eski muha- lif lider, Krasnoyars Valısı Alek- sandr Lebed'ın "Başbakan olmayı düşünebilirim" demesi oldu. Dün Federasyon Konseyi'nde Rusya'nın bir kez daha uçurumun kenannda olduğunu belirten Çer- nomırdin, ya hiperenflasyona gidi- leceğini ya da ekonomi yönetimi mobilize edilerek çıkış yolu arana- cağını dile getirdi. Çernomırdin. iki aşamalı bir ekonomik program önerdi. Buna göre. yıl sonuna kadar Merkez Bankası'nın döviz rezerv- lennın arttınlması ve kontrol altın- da para basılmaM sayesinde, iç borçlar ödenecek ve sosyal alanda bir rahatlama saglanacak. Bu süreçte rublenin dalgalanma- ya bırakılacağını ve piyasada de- ğennı bulmasının bekleneceğini söyleyen Çernomırdin. fiyat artış- lannın ve rublenin değeryitiımesi- nın kaçınılmaz olduğunu teslim et- tı. Ikinci aşamada, 1999 başından itıbaren "ekonomik diktatörlüğe" gidılmesi gerektiğini \urgulayan Çernomırdin, işletmelerin borçla- nnı ve \ ergi lerinı tümüyle ödemek zorunda olacaklanna, ödemeyen- lerin millileştirileceğıne dıkkat çektı. 178 üyelı Federasyon Konseyi dün yaptıgı oylamada Çernomır- dın'in başbakan adaylığını destek- Iedi. S^ISSAIR TAZMtNAT ÖDEYECEK Kazanın nedeni belîrlenemedi Dış Haberler Servisi - Önceki gün Ne\v York - Cene\re sefenni yaparken Kanada'nın No\a Scotıa kenti açıkla- nnda acıl iniş hazırlıklan sırasında 229 yolcu ve mürettebatıvia okyanusa gö- mülen Svvissair'e ait MD-11 tipi uça- ğın düşüş nedeni henüz belîrlenemedi. Yaklaşık bin kurtarma görevlisi ve pek çok teknenin, kötü ha\a koşullan- na karşın kurbanların cesetlerini ve uçağın karakutusunu aramayı sürdür- düklerı bildirıldi. S\vissair Başkanı Jeffrey Katz, Nev\ York'ta yaptığı açık- lamada, "Kazarun nedenini henüz bil- miyoruz. Yakında karakutunun bulu- nacağını umuyonım" dedı. Uçağın, düşmeden önce yakıtını boşalttığınm belirlendığını söyleyen Katz, yedi yıl- lık uçağın bakımınm düzenli olarak ya- pıldığını v e kalkıştan önce hiçbir sorun bulunmadıgınıbelütti. Uçağınpilotla- nnın, kalkıştan sonra hava koşullannm çok iyi olmadığını ve 300 metrede yo- ğun bir bulut kitlesi olduğunu söyle- diklen öğrenildi. Katz, kurbanlann ailelerinepsikolo- jik yardımda bulunmak üzere yaklaşık 150 danışmanm kaza yerine birkaç ki- lometre uzağındaki Halifax kentıne gittiğini söyledi. Svvissair Başkanı, kurbanlann yakınlannm dün Svvissa- ir'e ait uçaklarla Halifax'a getirildiği- ni belırtti. Nova Scotia'daki bir otelin 900 odası ailelere aynldı. Svvissair tarafından dün akşam dü- zenlenen basm toplantısmda, kazada yaşamını yitiren yolculann yakınian- na maddi destek verileceği açıklandı. Açıklamada, arzu eden kurban yakın- lanna ilk aşamada ortaya çıkabilecek giderleri için 20 bin dolar ödeneceğı belirtildi. Uçağın sulara gömüldüğii bölgede bine yakın görevii kurbanlann cesetlerini anyor. DC-10 'larift ^ Haberier Servisi - MD-11 tipi uçak. kaza rekoru kabank olan DC-10'la- f .' •• '• nn bir üst modelı. 1991 yılında hizmete giren MD-11 tipi uçaklann 15 ta- luneil SUruyor n e s jn jn kuyruğu iniş sırasında piste çarptı. Daha sonra bu sorun giderildi. MD-1 l'lerbugüne kadarbir ciddi kaza yaptı. 1997 yılında MD-11 tipi kargo uçağı ABD'ninNevvJer- sey eyaletindeki Nevvark Havaalanı'na inerken piste çakıldı yeyandı. Müçttebat kurtuldu. ^ Bağlantısızlar Denktaş'ın önerisini kınadı LEFKOŞA (Ajanslar) - Güney Arrika'nm Durban kentinde yapılan Bağlantı- sızlar Zirvesi'nin sonuç bil- dınsınde, Kıbns'la ilgili bö- lümde Rum yanlısı karar alındı. Ortak bildiride, Türk tarafının konfederasyon önerisi, "toplumlararası" müzakere zemininı değıştır- me girişimi olarak nitelendı- rilerek, önerinin derhal geri çekilmesi istendi. Rum radyosunun haberi- ne göre Bağlantısızlar Dışış- leri Bakanlan tarafından dün akşam yayımlanan ortak bil- diride, önerinin, Kıbns'la il- gili Birleşmiş Milletler ile Bağlantısızlar Harekeri ka- rarlanna ve uluslararası hu- kuk ilkelerine ters düştüğü iddia edildi. Türk tutumu "uzJaşmaz" olarak nitelendi ve kmandı. Ortak bildiride. Bağlantısızlar Hareketi'nın, Kıbns sorununa adil, kalıcı ve yaşayabilirbir çözüm bu- irak lunması için BM Genel Sek- reten'nin çabalannı destek- lediğı ifade edildi. Bildiride, "tüm işgal ku^-etlerijiejçr- leşiklerinAda'dançekilmesi, göçmenlerin evierine dön- meteri, insan haklannın ye- niden tesis edilmesi ve kajıp- laruı akıbetinin beiiıienme- a" ıstendı. Bıldınde, "istfla" ve "işgal" ile oluşruğu savu- nulan Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti'nin "kabuledi- lemez bir olgu" olduğu iddia edilerek. Kıbns'la ilgili tüm BM kararlannm hayata geçi- rilmesi istendi. KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, zirvede alı- nan Kıbns ile ilgili tek yan- lı karara tepkı göstererek "Bağlantısızlar 35 yıldır insanlık dışı muameleyle ün salmış, bebekleri meza- ra gömmüş tarafı dinliye- rek karar veriyor.Bu kara- ra tabiatıvla kimse itibar etmez" dedi Muhalefede askerler çatıştı • Merkezi Iran'da bulunan Şii muhalif grup çatışmalarda 50 askerin öldüğünü öne sürdü. KAfÜRE (AA) - Irak ta muhalif bir grupla askerler arasında çatışma çıktığı ve 50 askerin öldüğü öne sü- rüldü. Merkezi îran'da bulunan Islam Devrimi Yüksek Konseyi adlı Şii muhalif grup, Associated Press ajansının Kahire bürosuna faksladığı bildinde kendi kaybı konusunda bilgi ver- medi. Bildiride, Bağdat'ın 360 kilometre güneyindeki Nasıriye kenti yakınlann- daki bataklık bölgede is- yancı mevzilere karşı Irak askerlen tarafından cumar- tesi günü üç kez saldın dü- zenlendiği kaydedildi. Irak askerlerinin, pazar günü Nasıriye ve El-Amara böl- geleri arasında saldınyı ge- nişlettiği belirtilen bildiri- de, çıkan çatışmada 50 as- kerin öldürüldüğü, iki T-62 tankının da tahnp edildiği öne sürüldü. Bildiride, ça- tışma sırasında askerlerin, bölgede yaşayan sivillere de saldırdıklan, bazı sivil- leri öldürdükleri, bazılan- nı da yaraladıklan belirtil- di. Bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmayan ha- ber hakkında, Irak hükü- meti de bir açıklama yap- madı. l[ İSKENDERUNŞULHHUKUK . HÂKİMLİGİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN 1998 6 Davalı-Hissedarlar: 1 - Şefık Yaşlar. 2- Süham Kenar (Yaşlar), 3- Aynur (Yaşlar) Kenar. 4- N'ezıfe Yaşlar (Go- tos), adresınız meçhul. lskenderun Sulh Hukuk Hâkımlıgrnın 19.9.1996 ta- nh ve 1995963 E. 1996,11 70 k. sa> ılı ılamı ile lskende- run Konarlı tmar mahallesınde kaın 284 ada, 20 parsel sayılı taşınmazın aynen taksımı mümkün olmadığından ortaklığın satış suretıyle gıdenlmesine karar venlmiştır ve gayrimenkulün satışma esas teşkıl eden değennın tes- bıtı ıçın 11.8.1998 tanhınde vapılan takdırı kıymette bi- lırkışı dava konusu taşınmazın degerının 3.220.0OO.0OO TL. olduğunu behrtmiştir. Adresinız meçhul olduğundan sulh hukuk mahkeme- since de teblıgatlar ılanen yapıldığından kıymet takdır tutanağının da sıze ilanen teblığıne karar venlmiştır. Iş bu takdın kıyTnet tutanağının teblığ tanhınden ıti- baren (15) gün ıçınde satış memurluğumuzun 1998 6 sa- yılı dosyasına fskenderun Sulh Hukuk Mahkemesi nez- dınde ıtıraz edilmediğı takdırde kıymetın kesınleşmış sa- yılacağı ve bu değer üzennden satışa çıkanlacağı ilanen tebhğ olunur. 24.8.1998 Basın: 41587 (jranite 9~(ousı BODRUM'DA TATlLlN YENİ ADI Lüks odaları. zengin mutfağı. sosyal aktiviteleri, uzman kadrosu ve Bodrum'un rüya kadar güzel manzarasıyla sizlere keyifli birtatil ımkânı sunuyoruz. 4* kalite 5*hizmet. Tel: 0252 316 19 90 Faks: 0352 316 14 03 HOTELCLUBEN TÜRKBÜKÜ-BÛDRUM ••• Turkbükus^iri^nde Bodrum'un hareketii yaşantsına 20Km.uzal*ta; İLAN T.C. SASON SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Davacı Şükrü Acet'ın davalılar Hazıne ve L'murlu Kö- yü Muhtarlığı aleyhlerine mahkememıze açtığı tescil da- vasmın yapılan açık duruşmasında verilen ara karan ge- reğınce; Dava konusu ver Batman ılı Sason ılçesı Umurlu kö- yü Haydar Mahailesmde kaın doğusu Se> fettin Kaplan tarlası. batısı Mehmet Kaplan tarlası. kuzeyı Selım, Mehmet Kaplan ve Emin Acet tarlası ve güne>ı Sason çayı ile çevrilı taşınmazın M.K.'nun 639. maddesı gere- gince davacı adına tapuya tescil edıleceğınden bu yerle ilgisı olanın kanunı 3 aylık süre ıçınde mahkememıze iti- razlan ilan olunur. 11.08.1998 Basın: 41507 SAKARYA ASÜYE1. HITCUK HÂKlMÜĞl'NDEN DosyaNo: 1990-361 1992 435 Davacı Metın tkızler vekılı Av. Fahnye Enşır tarafindan davalı Nedıme tkızler vs aleyhıne açılan tapu iptalı ve tescil davasmın ya- pılan açık vargılaması sonunda \erılen hüküm Yargıta>r 'dan onav- lanarak gelmış olmakla: Adapazan ılçesı. Karaosman Mahallesı. Ba>Takh sokakta pafta 88. ada 32. parsel 94'de kayıtlı 119.44 m2'Iık taşınmaz kaydının ilk malık Ferhat oğlu 1337 d.lu, Ahmet Ikızdere ait ıken 15.7.1980 tarihınde dul ölümü ile buna göre ırsen davacı Ahmet oğlu Metın tkızler'ın 8 40 payına hasren tapu kay- dının ıptalıne ve bu pa\m davacı Ahmet oğlu Metın Ikızler adına tapu kütügüne tescılıne 13.10.1992 tanhinde hüküm kurulmuş olup: bu hüküm temyız edilerek Yargıtay 1. Hukuk Daıresı'nın 12.3.1998 tanh ve 1998 2726-3174 esas ve karar sayılı ılamı ile onanmış olup davaîılardan Fethıve Ikızler ve Jale Ikizler'ın tüm aramalara rağmen adresıtesbıt edılemedığınden hükmün Yargı- tay'ca onandığının ilanen teblığ olunur. Basın: 23657 Eylül'de indirinıli fiyatlarla tatil olanağı; Yüzme havuzu. çocuk havuzu: TV salonu. bar. açık hava diskosu; bılardo. masatenısi. su topu. su sporlan, yat gezileri; duşlu. tuvaletli, sıcak sulu ve klimalı odalarda; Yarım pansiyon 3.950.000 TL./kişi 0-6 yaş örretsiz. 7-12 yaş %50 indirimli Rezervasyon: (0252) 3775O73-377S2 75 Faks:(0252)3775080 ÇAĞIN MOTEL Her öğün balık, akvaryum gibi deniz, kalabalıklardan ve kabalıklardan uzak sessiz tatil Sezon fiyatlanmız: 1 kışı T.R 7.500.000 .- TL. 2 kişı 1 hafta 98.000.000.- TL. Assos Bektaş Köyü Sütlüce Koyu Tel: 0286 - 723 40 42 -43 İLAN T.C. SASON SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Davacı Şükrü Acet'ın davalılar Hazine ve Umurlu Köyü Muhtarlığı aleyhlenne mahkememıze açtığı tescil davasının vapılan açık duruşmasında verilen ara karan geregince; Dava konusu yer Batman ıli Sason ilçesi Umurlu köyü Haydar Mahallesınde kaın doğusu Selım Kaplan tarlası. batısı Mehmet Emin tarlası, kuzeyı taşlı ve kayalık ve güneyi Sason Çayı ile çevnlı taşınmazın M.K.'nun 639. maddesı gere- ğince davacı adına tapuja tescil edileceginden bu yerle ilgisi olanın kanuni 3 aylık süre içinde mahkememıze ıtırazlan ilan olunur. 11.08.1998 Basın: 41508 Yine Merhaba. CLUB TEOS VILU\GE, antik Teos kentine birkaç kilometre uzaklıkta, 600 m2 'lik havuzu, çocuk havuzu, özel plaj ve koyu, iki katlı Türk evleri, anfitiyatrosu, diskosu, çarşısı, rüzgâr sörfünden dalgıçlığa, atçılıktan okçuluğa, basketboldan bilardoya spor imkânlarıyla, tatil yapmak isteyenlere özel bir köy. Bu tatilde mutlaka CLUB TEOS VILLAGE'agelin, farklı birtatil geçireceksiniz. • Rüzgâr sörfü • Kano • Deniz bisikleti t Mini golf • Masatenısi • Tenis • Voleybo\ • Basketbol • Bilardo B E D A V A Sabah ve akşam açık büfe (şarap dahil) YARIM PANSİYON BİR KİŞİ 0-4 yaş ücretsiz, 5-12 yaş %50 indirimlidir. 6OOOOOO- TL CUMARTESİ - PAZAR gunlen İZMİR-OTEL-İZMİR servısımız vardır. CLUB TEOS VILLAGE, Izmir'e 50 km. Seferihisar'a 8 km. Sığacık'a 2 km uzaklıkta. CLUB TEOS VILLAGE Rezervasyon Tel: 0 232 745 74 67 Faks: 0 232 745 74 75 ALAADDIN HOTEL **•* ALAADDİN O T E lADDÇ* OH tncekum Alaaddin Hotel, Türkiye'nin yeşil turizm beldesi Antalya'nın Alanya ilçesi Avsallar kasabasında Akdenız'in berrak kıyılannda huzur. spor, eğlence dolu bir ortama sahiptir. Antalya Havaalanf na 98 km. uzakiıkta olan İncekum Alaaddin Hotel 232 oda, 500 yatak kapasıtelidir. Yılın 300 gününün güneşli geçtiği ve deniz sezonunun 8 av sürdiiğü Akdeniz'in bu şirin vöresindekı otelimızin odaları ile tüm * kapalı alanlan merkezi ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemi ile donatılmıştır. Özel banyolu odalanmız otomatik telefon, 4 kanal müzik yayını, uydu yayın TV sistemi ile otelimiz tatilde evinizı aratmayacaktır. Incekum Alaaddin Hotel'de aynca açık ve kapalı barlar. sauna, kondisyon merkezi. disco, 2 yüzme havuzu. özel plaj alanı. iskele. su sporlan merkezi. tenis kortu bulunmaktadır. Otelimiz 150 kişilik simültane çeviri sistemi toplantı salonu. 500 kişılik restoran. alakart restoran, pasta salonu, televızvon salonu, oyun odası. alışveriş mağazaları ve manzara teraslan ile unutamavacağınız bir tati! sunmaktadır. İncekum Alaaddin Otelin mutfak ustalan da gece müziği eşlığınde zengin açık bütelen ile Türk yemeklerinin lezzetıni sizler e bir kez daha tattıracaktır. Rezervasyon için: (0242) 517 14 91 (6 hat) İncekum - ALANYA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog