Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

4 EYLÜL 1998 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Metris Cezaevi'ndeki isyan davası • İstanbul Haber Senisi - Metris Cezaev i'nde 5 tutuklunun ölümüyle sonuçlanan isyanJa ilgili olarak 235 sanığın yargılanmasınadün Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi ndeki duruşmayla devam edildi. Duruşmaya sanıklardan Orhan Kalkız, Hüseyin Dönmez, Tamer Biber, Mehmet Küçük ve Kemal Güner getirilirken Susurluk davasının tutuksuz sanıklanndan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Yaşar Öz de dinlendi. Öz, "Ben olmasaydim daha fazla kişi ölecek ve yaralanacaktı. İsyan, cezaeı i idaresinin kayıtsızlığından çıkmıştır" dedi. Çakıcr'nın sorgusu bitti • NİCE(AA)-Belçika polisinin, Fransız polisi gözetimınde Alaattin Çakıcı'yı sorguiaması sona erdi. Belçika polisinin, Nice Merkez Karakolu Adli Polis Bölümii'nde salı ve çarşamba günü iki gün içinde toplam 20 saat süresince Çakıcı'yı sorguladığı bildirildi. Çakıcı'nın Nice kentindeki avukatı Frederic Chambomaud, sorgulama ile ilgili şu anda bir açıklama yapamayacağını söyledi. Bu arada DYP Genel Başkan Yardımcisı Hayri Kozakçıoğlu, hükümetin Fransa'da yakalanan Alaattin Çakıcı ile ilgili işlemlerı ağırdan aldıgını ve deliilerin kaybolmasına neden oldugunu söyledi. 'Peaceful Bridge- 98' Tatöikatı • İstanbul Haber Servisi - Kara Kuvvetlen Komutanlığı genel sekreterlıği tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, fları* İçia ÜJkeleriyJe (BlO) •btrtikM-krafedılen •• ' "fleacefijl Bndge-98" u-\ı/ tatbrkatmm, 29 Eylül-05 Ekim tarihleri arasmda Istanbul/Topkule Kışlası'nda yapılacağı bildirildi. Tabıtaya silah verilmesin' • Istanbul Haber Servisi - İstanbul Belediye Zabıta Vakfı tarafından yaptınlan bir ankete göre Istanbullular, zabıtaya silah ve şehinçı trafik düzenlemesi görevi verilmesini istemiyor. îstanbul'un 26 ilçesinde, 18 yaş iizeri baz alınarak yapılan ankete. 2 bin 89 denek katıldı. "Zabıtaya silah verilmeli mi" sorusuna deneklerin yüzde 63.3'ü "hayır" cevabını verirken yüzde 24.2'si "evef dedi. Deneklerin yüzde 8.1 'i bu soruyu "bilmiyorum" diye yanıtlarken yüzde 4.4"ü ise yanıt vermedi. CHP yasaklı şipketleri sordu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Ankara milletvekili Yılmaz Ateş, Ankara Anakent Belediyesi'nden usulsüz biçimde ihale aldığı ve Muradiye Vakfı ile bağlantılı olduğu belirlenen 29 şirketle ilgili olarak. İçişleri Bakanlığı'nca yanıtlanması istemiyie TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Ateş, söz konusu şirketierin aidığı ihalelerin ve tutarlannm açıklanmasını istedi. 'Dost Dost Diye' veda ediyop • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-TRT-INT'te 25 haftadır yayınlanmakta olan "Dost Dost Diye" adlı Türk Halk Müziği programı, 7 Eylül pazartesi günü izleyicilerine veda ediyor. Yurt dışında yaşayan Türkler içın hazırlanmakta olan programın her bolümünde ayn yöre, çalgı ya da sanatçı konu ılmıyordu. Yapımcılığını Haldun Karabudak'ın ^cnetmenliğini Tayfun ikkar'ın üstlendiği jrogramın son büîümünde, smail Özden ve TRT ^nkara Radyosu aaatçılanndan Selma Vduç Alagöz konuk >Ucak. Barzani'nin Ankara temaslan sırasında başta Kuzey Irak'taki gelişmeler olmak üzere bölgedeki son durum ele almıyor KDP 'Kiirt devletT için vize arıyor • KDP Sözcüsü Sami Abdurrahman, ABD'ye çağnlan Mesut Barzani ile KYB Iideri Celal Talabani'nin bölgede kurulması düşünülen ortak hükümet konusunu VVashington'da görüşmesinin muhtemel olacağını söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -1- rak Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Sözcüsü SamiAbdurrahman. lı- deri Mesut Barzani ile Kürdistan Yurt- severler Birliği (KYB) lideri CelaJ Ta- labani'nin "bölgede kurulması düşünü- len ortak hükümet konusunu VVashing- ton'da görüşmeJerinin muhtemel" oldu- ğunu söyledi. VV'ashington zi>areti önce- sinde görüş alışverişinde bulunmak üze- re Türkiye'ye gelen KDP liderı Mesut Barzani. dün MİT yetkililenyle görüş- tü. Barzani'nin asken yetkililerle de bir araya geldıği öğrenildi. Ankara'ya önceki gün akşam saatle- rınde gelen Barzani bugün TBMM Baş- kanı Hikmet Çetin. Başbakan Yardım- cısı Büient Ecevit, Dışişleri Bakanı İs- mail Cem ile Dışişleri Bakanlığı Müs- teşan Korkmaz Haktanır tarafından ka- bul editecek. Barzani'nin temaslan sırasında başta Kuzey Irak'taki gelişmeler olmak üzere bölgedeki son durum ele alınıyor. Görüşmelerde. KYB ile hükümet ku- racağı yolunda haberier yayımlanan KDP lıderine. Türkiye'nin Irak'ın top- rak bütünlüğünün korunması konusun- daki kararlılığı yinelenıyor. Ağustos ayı başında Kuzey Irak'taki Türkmenlere yönelik saldırıların ardından yaşanan gelışmelerin \ inelenmemesi konusun- da KDP yöneticilerinin dikkatî çekilir- ken Tiirkiye'nın bölgedeki istikrara at- fettiği önemin altı çizildi. Başbakan Yar- dımcısı Ecevit'in, Dışişleri Bakanı ts- mail Cem'in de bulunacağı kabulünde, Barzani'ye Türkiye'nin Kuzey Irak'ta- ki Türkmenlerkonusundakiduyarlılığı- nı yinelemesı bekleniyor. Türkmenler konusu Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) ağustos ayı toplantısında ana gündem maddeleri arasındayeralmıştı. ABD geçen ay Barzani ve KYB lideri Celal Talabani'yi VVashington'a davet etmişti. Talabani'nin deeylülünortasm- da VV'ashington'da olması bekleniyor. KDP Sözcüsü Sami Abdurrahman gazetecilerin sorularmı yanıtîarken "ABDikignıp arasında aracılık yapmak istiyor. Her iki taraf da davet edildi. Ön- görülmeyen bir şey çıkmadığı takdirde, Talabani ve Barzani'ninABD'debir ara- ya gelerek ortak hükümet kurulması ko- nusunu görüşmeleri muhtemer dedi. Ikı grup arasındaki sorunun yönetimin pay- laşımı olduğunu kaydeden Abdurrah- man, "Biz 1992'deki ortak yönetimi isti- yoruz. KYB ise, yönetimin yan yanya paylaşımını savunuyor" dedi. Abdurrahman, Barzani'nin Türki- ye'dekı temaslannda ortak hükümet ku- rulmasına ılişkin aynntılar ve Kuzey I- rak'taki terörist eylemlergibi konulann ele alındığını belirtti. Barzani dünkü te- maslan sırasında Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Hans Joachim Vergau, İn- giftere'nin Ankara Büyükelçisi David Logan ve Kuveyt Büyükelçiliği yetkili- leriyle görüştü. KDP'nin Ankara Tem- silcisi Sefin Dizayi. Barzani'nin Fransa Büyükelçiliği "nden bir yetkiliyle de gö- rüştüğünü söyledi. Barzani bugün ABD Büyükelçiliği yetkilileriyle de görüşe- cek. AKM'ye devir hazırlığı AOÇ'de yagmayı engelleme projesi BAHAR TA.\RISE\ ER ANKARA - Kültür Bakanlığı, yıllardır ya- şanan yağma sonucu 102 bin dekarlık arazisi 33 bin dekara düşen Atatürk Orman Çiftli- ğTnin(AOÇ) Atatürk Kültür Merkezi(AKM) alanınakatılarak tahsis yetkisinin Milli Komı- te'ye devredilmesini öngören bir yasa tasan taslağı hazırladı. AKM alanı \e tüm tesislerin Kültür Bakanlığı'na tahsis edilmesıni öngö- ren taslak. 'Atatürkçüdüşünce.anlayısvedav- ranışı tanıtmak ve benimsenmesine yardımcı olmak' amacıyla bir Atatürk Araştırma Ens- titüsü kurulmasını da karara bağlıvor. Kültür Bakanlığı'nca hazırlanan Atatürk Kültür Merkezi Yasa Tasan Taslağı. Milli Ko- mite'nin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirei başkanlığında önceki gün yaptıgı toplantıya sunuldu. Toplantıda, Bayındırlık ve Iskân Ba- kanhğı'nca yüriitülen master plan çahşmala- n hakkında bilgi verildi. AOÇ'nin AKM ala- runa katılmasını öngören yasa tasansı taslagj alan içinde ulusal mücadeletarihinı, Türk haik • kültürü ve sanatlannı tanıtan yerler ve çeşitli müzeler, sahneler, toplantı salonları, sergi alanlan, arşı\ ve kitaplıklar. atölyeler. genç- lilc parkı. park ve bahçeler. kır kahveleri. lo- kantalar. tematik bahçeler, çocuk bahçeleri ve benzeri yerlenn bulunmasını öngörüyor. Tas- lağa göre, Milli Komite tarafından belirlene- cek tesısler ile mevcut yapı ve tesıslerden ko- runması uygun görülenlerin dışında alanda hiçbir yapı yapılamayacak. Taslakta, Kültür Bakanlığf na tahsis edile- cek tesis ve alanlann amaca aykın olmamak koşuluyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlanna ücretsiz olarak devredüebitmesi ya da kiraya verilebilmesj Milli Komıte'nin izni ve yetki vermesine bağlandı. Esenyurt Belediye Başkanı, yurttaşlann sevgigösterisiyle hastaneden çıktı Çapan'uı arabasının etrafinda toplanan yüzterce Esenyurtlu, sloganve alkış eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar vaklaşık 3 küometrelik yoiu yürüyerek başkânlanna destek verdi. (Fotograf: HATİCE TUNCER) Çapan'a saldmyla ilgili3gözjcdtı İstanbul Haber Servisi - Silahlı saldın so- nucu \aralanan Esenyurt Beledive Başkanı Dr. GürbüzÇapan tedavı gördüf ü özel L'ğur Hastanesi'nden dün taburcu edildi. Gürbüz Çapan'ın yaralanmasına yol açan saldırının ardından 3 kişi yakalanarak gözaltma alın- "tff.'Talat Durmuş. Mehmet AB Yolcu ve Ni- hatözbirfstanbul Emniyet Müdürlüğüekip- lennce yakalanırken olayla ilgili "MaykJ" kod adlı Selahattin Ülmez'in yakalanmasına çalışıldığı bildirildi. Bu arada emniyet yet- kilileri, gözaltmda tutulan 3 kişinin yapılan ilk sorgulannın ardından Çapan'a vurulma emrinin cezaev inden verildiğinin belirlendi- ğini kaydetti. Saldınnın ardından düzenlenen operasyonlar sonucu yakalanan 3 kişinin sal- dınyla ilgisinin bulunmadığını belirten Ça- pan. "Bana düzenlenen saldınyı azmettiren- îer şu anda İstanbul dışında" dedi. Çapan'ın hastane çıkışında içinde bulun- duğu aracı 3 kilometre boyunca yürüyerek takip eden yüzlerce Esenyurtlu. başkanları- na sevgi gösterisinde bulundu. Çapan, "Bu bir arsa sahibinin işi değil. Kimi ürküttüğü- mü. kimin kurbağasına taş attığımı bilmiyo- rum. Gündemi mi değiştirmek istiyorlar?" diye konuştu. Çapan, önceki gün tstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki toplantıya katılmak üzere saat 11.00'de belediye binasmdan ayrtlırken ' 14 yaşındaki M.S.'nin saldınsına uğramıştı. Tedavisi tamamlanan Çapan, saat 13.30 sıralannda hastanedekı odasından yürüye- rek çıktı. Dışanda bekleyen yurttaşlar tara- fından alkışlarla karşılanan Çapan için kur- ban kesildi. Çapan 'a sevgi gösterilerinde bu- lunan yumaşlar. "Halkçı Başkan". "Çapan'a uzanan eller kınlsın" şeklinde slogan attılar. Çapan'ın arabasının etrafinda toplanan yüzlerce Esenyurtlu, slogan \ e alkış eşliğin- de Cumhuriyet Meydanı'na kadar yaklaşık 3 küometrelik yolu yürüyerek başkânlanna destek verdi. Meydanda yurttaşlara seslenen Çapan. kendisine sahip çıkılmasından dola- yı teşekküretti ve "25yıldırverdiğinı müca- dele>e devam edeceğim. Yürüdüğünüz yolu hizmet olarak 10 katına çıkarmazsam na- merdim. Laik, demokratik cumhuriyetjn te- minatı bizleriz" diye konuştu. Gürbüz Çapan'ı hastanede yattığı sürece Cumhurbaşkanı Sülevman Demirei, Başba- kan Mesut Yılmaz. CHP Genel Başkanı De- îiizBavkal ve DY P Genel Başkanı Tansu Çil- ler ve çok sayıda milletvekili ve belediye başkanı aramış ve geçmiş olsun dileklerin- de bulunmuştu. Başbakan Yılmaz. Başkan Çapan'a koru- ma verileceğinı söylemişti. Çapan, "Bugüne kadarbelediyeolarak va- tandaşlan mağduretmedik. Gündemi mi de- ğiştirmek istiyorlar? Bir arazi sorunu oldu- ğunusannuyorum. Çünkü böyle bir sorun ol- sa. gözdağı vermek için yapılan saldından sonra mesaj gönderilirdi. Ancak şu ana ka- dar böyle bir mesaj gelmedi. Hem onlar böy- le bir organize saldınyı gerçekleştiremezler. Avnca, saldırganı ve onu azmettirdiği ileri sürülen Selahattin Yılmaz adlı kişhi tanımı- yorum" şeklinde konuştu. Enflasyonun yıllık ortalama artışı tüketicide yüzde 92.6, toptanda yüzde 82.2 olarak gerçekleşti Ağustosıın zam şampiyonu eğilim Yıllık enflasyon I I I I I T J I I I I I I I A: Ey. Ek Kas. Af. 0 c « Şut Mart Ntts M3 y Haz TOT Ağ '98 ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Tü- keticı enflasyonu. temmuz ayındakı yüz- de 3.4'lük oranın ardından ağustos ayında yüzde 4 arttı. Toptan eşya fiyat endeksin- deki (TEFE) ağustos ayı artışı ise yüzde 2.4 oldu. Tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) yıllık ortalama yüzde 92.6'ya. TEFE'de yıllık ortalama ise yüzde 82.2'ye indi. Tüketici fiyatlan endeksine göre geç- tiğimiz ay en yüksek fiyat artışlan, okul- lann açılması arifesinde özel lıse ücretle- rine yapılan yüzde 106.7 \e kurs ücretle- rine yapılan yüzde 93.3 zamla eğitim sek- töründe görüldü. Ağustosta enflasyon şampiyonu il ise fiyatlardaki yıllık yüzde 99.1 artış ile Konya oldu. Dev let Istatistik Enstitüsü (DİE). ağus- tos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Üc- retlerde baz alınan TÜFE'deki ağustos ayında yaşanan yüzde 4'lük artışın 0.7'si gıda, içki, tütün grubundan, 1.3'ü konut grubundan. 0.2'si ev eşyası grubundan, 0.3'ü saglık grubundan. 0.3'ü ulaştırma grubundan, 0.1 'i eğlence ve kültür gru- bundan. 0. l'i lokanta. pastane ve otel gru- bundan. 0.2 si de çeşitli mal ve hizmetler- den kaynaklanırken giyim grubu 0.2'lik düşüşvarattı. TÜFE'de bölgeler itibanyla ağustos ayında en yüksek artış yüzde4.9'ia fç Ana- dolu Bölgesi'nde. en düşük artış ise yüz- de 3.6'yla Ege \ e Karadeniz bölgelerinde gerçekleşti. Iller bazında ise en yüksek ar- tış yüzde 5. l'le Konya'da. en düşük artış ise yüzde 2.3'le Trabzon'da yaşandı. Tüketici fiyatlannda yılbaşından bu ya- na yaşanan artış kümülatif olarak yüzde 39.2'ye yükseldi. Yılbaşına göre de en yüksek artışın yaşandığı bölge, yüzde 40.5'le tç Anadolu olurken yüzde 36'yla Yedi hafta radyoterapi tedavisi gördü Can Yücel taburcu edildi tZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Şair Can Yücel. tedavi gördûğü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu edildi. Hastanenin Onkoloji KJiniği'nde 7 haftadır tedavi uygulanan YüceJ, hastaneden, eşi Gükr, kızlan Su ve Güzel ile aynldı. Can Yücel, hastane personeli ve tedavisini üstlenen Onkoloji Kliniği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Şen ile vedalastıktan sonra kızîannın yazlık evlerine gitti. Doç. Dr. Mehmet Şen, sanatçıya. bademcikten köken alan tümör teşhisi konuiarak tedavisine gidildiğini ve güniûk yaşam kalitesinin sagland/ğmı belirterek şunlan söyledi: "Hastanemize getdiğinde hastaJığı boyuna yayüun göstermişti. Cerrahi tedavisi mümkün değiidi. Yeme ve yutmada güçlüğü vardı. Kendisine radyoterapi uyguladık. Şu anda günlük yaşammı sürdürebilecek haJde. Hastalığjııda belirgin geriienıe var, ancak henüz erken donemdeyte. Radyoterapiden sonra netke hakkında konuşmak için 4-8 hafta bekleriz." Şen, Yücel'in 5 ekimde kontrol için tekrar hastaneye geîeceğini kaydetti. Güler Yücel ise eşinin saglığının ve moralinin çok iyi olduğunu söyledi. Cumartesi Anneleri gözaltıları kınandı Başbakan Ydmaz'amektup tSTANBUL / ANKARA (Cumhuriyet) - Aydınlık İçin Yurttaş Girişimi adına Yûksel Selek, polis tarafindan kötü muamele görmeye başiayan Cumartesi AÎmeleri için Başbakan Mesut Yılmaz'a mektup yazarak uygulamalann durdurulmasun istedi. Selek, mektubunda, kaybolan çocuklannın izini süren annelerin, 172. haftasındaki oturma eylemi sırasında 157 kişinin gözaltına alındığını anımsatti. Selek, 'Başbakan Yıimaz'ın da kteali olan huktık devletinde' insanlann gözaltında kaybolmaması gerektiğini, devletin de, kaybolan yakınlanm arayan insanlan polis copuyla karşılayıp gözaltına almaması gerektiğini ifade etti. Cumartesi Anneleri adına dün yapılan yazılı açıklamada da, "Çeteterin yönettiği. mafyBnm ve eroin kaçakçılannın cirit atoğı bir ülkede çocuklannuza sahip çıkmamızuı haklılığını kamuoyuna duyurun" denildİ. CHP fstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 11 Başkanı Etem Cankurtaran dün İHD tstanbul Şubesi'ni ziyaret ederek yöneticilerle bir süre görüştöler. CHP Milletvekili Mustofa Kul da TBMM'ye sunduğu soru önergesinde, İçişleri Bakanı Kuthı Aktaş'a. "Cumartesi Annehrinin yasal sessizoturma eylenıi hangi nedenterle yasadışı iİan edildi ve müdahak emhni kinı venfi'' diye sordu. en düşük artış Güneydoğu Anadolu Böl- gesi'nde gerçekleşti. Yıllık ortalamalara göre de yüzde 94.2'yle lç Anadolu Bölge- si enflasyonda birinci sırada yer aldı. TÜFE'de yüzde 106.7'yle özel lise üc- retleri en yüksek artışı gösterdi. Eğitimle ilgili kurs ücretlerinde de geçen aya göre yüzde 93.3'lük artışgörüldü. En yüksek fi- yat artışı gösteren diğer 3 seçilmiş madde- yi de, yüzde 20.1 'Ie şehiriçi jeton ücreti, yüzde 20'yle yumurta, yüzde 15.3 'le tele- fon abonman ücreti oluşturdu. Tüketici fiyatlan bazında, dolmabiber. patlıcan, domates, gömlek. sinema ücre- tinde düşüşler yaşanırken gazyağı yüzde 0.14'le geçen aya göre fıyatı en az artan ürün oldu. Hükümetin yüzde 50"lik yılsonu hede- fı koyduğu TEFE'de, geçen yılsonundan itibaren kümülatif olarak artış oranı yüz- de 32.7'ye ulaştı. Bu yılbaşından itibaren TEFE'de yüzde 49.5'le en yüksek artış elektrik, gaz ve su sek- töründe yaşanırken en düşük artış yüzde 21.9'la madencilik ve taşo- cakçılığında görüldü. TEFE'de geçen yılın ağustos ayı- na göre artış oranı yüzde 67.4 olur- ken yıllık ortalama da yüzde 82.2'yle yüksek düzeyini sürdür- dü. Toptan eşyada ağustos ayı artı- şının 0.7'si kamu sektöründen, 1.7'si ise özel sektörden kaynak- landı. Kamu sektöründe geçen aya göre TEFE'de artış yüzde 3.2 olur- ken özel sektörde 2.2 diizeyinde gerçekleşti. Enflasyon ilk 3 aylık dönemde yüzde 14.8'lik hedefe karşın yüz- de 15.9; ikinci 3 aylık dönemde yüzde 7.5'lik hedefe karşın yüzde 9.1 düzeyinde gerçekleşti. Hükü- metin yılın ilk 6 ayında ve temmuz ayındaki enflasyon beklentilerinde sapmalar yaşanırken üçüncü 3 ay- lık dönem için de yüzde 9.3 "lük he- def belirlenmişti. Yılın üçüncü 3 aylık döneminin son ayına girilir- ken temmuz-ağustosayı kümülatif enflasyon artışı yüzde 6.3'ü buldu. Zekeriya Temizel 'Herkese özel vergi yasası çıkanlmaz' İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Malıye Bakanı Zekeriya TemizeL baskılar karşısında Vergi Yasasf ndan taviz verildiği imajının te- dirginliklere neden olduğunu belirterek "Ta- sannın sahibi halkbr. Ve halk. tavize izin ver- memeiidir" dedi. Temizel. Vergi Yasası'nın Türkiye'de fınansal sektörde yaşanan sıkıntı- lara yol açtığı sa\lanna \anıt venneyeceğini belirterek "Bir vergi refbrmunun herkes tara- findan benimsenmesL, herkesin öıel durumu gözönünde bulundurularakçıkanunası müm- kün değildir. O zaman genei ilkelere av kın ol- mayacak düzenieme iyi düzeniemedir. Daha öncekiyasalardan fartdı olarak ekonomiyöne- tunine betirii esneklikler verilmiştir" diye ko- nuştu. Temizel, 30 Eylül'de bankalara yatınlmış, beyan edilmiş paraya "kara mı beyaz nu" di- ye bakmayacaklannı belirterek "Ancakdoğal olarak kara paravla ilgili kararlar mahkeme- ier tarafindan verilir. Konusu suç olan varhk- larla ilgili ne bir af ne de geçmişle ilgili bir dü- zenieme yapıyoruz" diye konuştu. Temizel, lzmir Ticaret Odası ve Izmir Ti- caret Borsası'nda işadamlanyla ayn ayn gö- rüştü. îzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtas. "Baa kesimlerin ekonominin kaldınlabileceğinden daha fazla taviz koparma eğüimlerine \e vergi adaletini bozan taleplerine kaolmadığımızı ifade etmek istiyorum" dedi. Temizel de buradaki konuş- masında, Rusya'da yaşanan krizin ardından, devletin açık finansmanla harcamalannın kar- şılamasının sonuçlannın neler olacağının gö- rüldüğünü dile getirdi. Yasanın eksiklikleri bulunduğunu belirten Temizel, vergi yasası yüzünden Türkiye'den yabancı paranm kaçtı- ğı yolundakı sözleri eleştirdi. Temizel, öğleden sonra tzmır Ticaret Bor- sası'nı ziyaret etti. TOBB Başkan Vekili ve Iz- mir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ozmen. yeni vergi yasasına tam des- tek verdiklerini ancak son dönemlerde yaşa- nan bazı gelişmelerin iş dünyasını tedirgin et- tiğini söyledi. Bunun üzerine konuşan Temi- zel, "Tasarının sahibi halknr. Ve halk, tavize izin vermemelidir. Ben yasanın temel ilkelerin- den taviz verilmeyecegi konusunda söz veriyo- rum. Belli likiditeolanaklanmn ortadan kalk- ması gjbi dunımlarda, kamu görevini yapma- hdm Gerekli önlemleri almalıdır. BunJar. taviz anlamında değildir" şeklinde konuştu. Baykal'dan hükümete 'Önlemleri genişletin' SIVAS (AA) - CHP Genel Başkanı Deıüz Baykal. hükümetin Rusya'da başiayan ve tüm dünyayı saran ekonomik krize karşı aidığı ön- lemleri değerlendinrken "Bu kriz Türkiye'de sadece finans sektöriinü ilgilendirmez. Kriz, Türkiye'deki tüm ekonomik yapıyı etkiler. O nedenletedbûierin de bu anlayışın ön plana ç> kanlarak aiınması gerekir" dedi. Deniz Baykal. partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etmek ilin sorunlannın tartışılması amacıyla düzen- lenen toplantıya katılmak üzere Sıvas'a gel- di. Baykal toplantı öncesinde gazetecilerin so- rulannı yanıtladı. Hükümet tarafından dün açıklanan ekonomik önlemlerle ilgili düşün- cesinin sorulması üzerine Baykal. açıklanan önlemlerin. hükümetin, son khz sonrasında ekonomik konulara yaklaşımında yeni bir an-, layışı ortaya koyduğunun göstergesi olduğuı nu söyledi. ] Uzakdoğu ve Rusya'da yaşanan ekonomiK kriz sırasında ve sonrasında hükümet tarafın-; dan çelişkili değerlendirmeler ve açıklamalaç yapıldığinı öne süren Baykal, önceki gün açık-J lanan 2. ekonomik önlem paketi ile Başbakan Yümaz'in. daha önce açıkladığı birinci önlerr paketinin yetersizliğini de ortaya çıkardığın kaydetti. Hükümetin ekonomik sorunlara za manında teşhis koyamadığını ileri süren Bay kal, ekonomik önlemlerin de Türkiye'nin so runlanna teme! çözümler getirecek önlemle* olmadığim savundu. Baykal. alınan ekonoj mik önlemlerin Türkiye'de finans sektörününj karşı karşıya kaldığı sorunları telafi etmey^ yönelik olduğunu belirterek "Bu kriz Türkn ye'de sadece finans sektöriinü Ugjlendirmez. d nedenletedbirlerin de buanlayışın ön planaÇH kanlarak aiınması gerekir" diye konuştu. ,' Bayka!. Türkiye'nin sıcak para girişine ba-' ğımlı bir ekonomi olmaktan çıkanlması ge-j rektiğini de belirterek şöyle devam etti: J "Bu, bir yangın söndürnıe faaliyetidir. An*. cakbu tedbjrierk yetinmek. Türkiyeekonomi- sini gelecekte sıkındya soknıak demektir."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog