Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4EYLUL1998CUM/ 8 HABERLER Öğretmenler okul yaptınyor İstanbul Haber Servisi - Kocaeli'de öğretmenler ta- rafından toplam kalıte yöne- timini hedefleyen Kocaelı Öğretmenler llköğretim Oku- lu adlı bir okul yaptınlıyor. Kocaelı Öğretmenler Okul Yaptırma ve Yaşatma Der- neği Başkanı Ramazan Ön- cü, Türkiye'nin eğıtim öğ- retiminde gerek duyulan okullaşmaya örnek bir katkı- da bulunmak ve bu amaçla öğrenci. öğretmen. çalışan- larvevelilerinfizikıyapıdan kaynaklanan tüm sorunları- nın çözüldüğü bir "Öğret- menler tlköğretim Okulu" yaptırmayı amaçladıklarım söyledi. Öncü. okulun alışıl- mjşın dışında özgün bir mi- mariye sahip. ana sınıfı, iş- Jik, laboratuvar, resım, mü- zik, satranç, bilgisayar gibi öğrencilerin tüm hobılerini gerçekleştirebileceklerı çağ- daş bireğitim kurumu olaca- ğını kaydetti. TED'den bir okul daha İstanbul Haber Servisi - Beykoz'da kurulan Türk Eği- tim Derneğı (TED) istanbul Koleji, toplam 276 öğrenci- hin öğrenim göreceği ana- bkulu ve ilköğretım l. 2 ve 3. sınıfıyla 14 Eylül'de faali- yete başlayacak. Eğitim alanında ülkemi- zin en köklü kuruluşlanndan olan Türk Eğitim Derneği'nin Türkiye çapında oluşturdugu eğitim zincirinin yeni halka- Sı olan TED İstanbul Koleji. Beykoz ilçesi Paşabahçe-Po- lonezköy yolu üzerinde 30 dönümlük arazıde kuruldu. lngilizceağırlıkh eğitim ve- recek ve önümüzdekı >ıl ıl- köğretimindiğersınıflan ile Use bölümü de açılacak ko- lejin 1998-99 ögretimyılına başlaması nedeniyle 6 Ey- iül'de okul kampüsünde bir açılış toplantısı düzenlene- cek. TED istanbul Koleji Vakfi Yönetim Kurulu Baş- kanı SuatBaUar. TED istan- bul Koleji'nin. "2ü()0TED1i tk2MTkre" aniayışuiın ye- ni ve önemlı bır.halkasını oluşturdugunu belırm. Eczacılık kongresi İstanbul Haber Servisi - Marmara Üni\ersitesi Ecza- cılık Fakültesi tarafindan dü- zenlenen "Seeond Interna- DonaJ Meeting on Pharmac) and Pharmacautical Scien- ces-lkinci l'Iuslararası Ecza- cılık ve Eczacılık Bilimleri Kongresi" 6-9 Eylül tarihle- riarasındayapılıyor. İstanbul Sanayi Odası ile ortaklaşa Ataköy Crovvne Plaza'da gerçekleştirilecek kongrede, eczacılık alanında- ki yenilıkler tartışılacak. Kongrede tartışılacak bazı konular şöyle sıralanıyor: "- Dumansız tiirün ürün- lerinin toksik ve kanserojen etkilcri ve antioksidanlann konıyucu rolü. - Nikotın \e ona bağlı tü- tün alkoloidlerinin metabo- lizması ile ilaili son çalışma- lar. - Endüstrinin üniversite- lerden bekJentı'Ieri." Öğretitn Şeriatçı basın, YOK kararlan doğrultusunda davranan 1Ü Rektörlüğü'ne 'Sırp zulmü' başlığıyla saldırdı üyeleri hedef gösteriliyorİstanbul Haber Servisi - Şenatçı basın, YÖK kararlan doğrultusunda türban konu- suna son derece duyarlı yaklaşan istanbul Üniversıtesı(İL)Rektörlüğü'nesaldırma- y ı dün de sürdürdü. Yasalann uygulanma- smı "YasakilahiyatadayandT. "Millethe- sap sorar" ve "Sırp zulmü pibi" başlıklar- la du\ uran şeriatçı gazeteler. IÜ öğretim üye- lennı de hedef gösterdiler. Ünıversıtelere kayıt ve kayıt yenileme sırasında "türbanlı vesakalufotoğraflann'' kabul edilmemesi ve bu yöndeki YÖK ka- rarlarının uyguianması, şeriatçı basında yi- ne çarpıtılarak kullanıldı. Şeriatçı kesimin en radikal gazetesi Akit. "Yasak ilahiyata dayandı" manşetiyle verdiğı haberinde. "Laikçi zorbahk İlahivat Fakültesi'ndeoku- mak isteven öğrenciJere de başd'rtiisü yasa- ğı getirdi. Başörtülüye arük ehliyet de ve- rilmeyecek. 'Sokağa çıkmaları da yasakla- nacak' demelerine biradım kaldı" denildi. Akit, Kıbns'ta da inançlı insanlar üze- rinde baskı kurulduğunu, inançlı kişilerin terönst gibi gösterildiklerini yazdı. FP'nin yan resmi yayın organı niteliğin- deki Milli Gazete ise "Sırp zulmü gibi" başlığıyla verdiği haberinde. üniversiteler- de yapılanlann etnik temizlikten farkı ol- madığını öne sürdü. Milli Gazete haberin- de. İÜ Rektör Yardımcısı Prof. NurSerter'i. fotoğrafinı kuilanarak hedef gösterdı. Fethullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen Zaman gazetesi ıse haberinde. kayıtlar sı- rasında başörtülü öğrencilerin kameraya alındıklannı \e başörtülü fotoğrafverenle- re ehliyet verilmeyeceğini yazdı. Sağduyu gazetesi de ~Taahhürnameda- yatması" başlıklı haberinde ÎÜ Rektörü kemal Alemdaroğlunu "zulüm sembolü" olarak tanımlayarak öğrencilere eğitimle- ri sırasında başörtüsü örtmeyeceklerine ve sakal bırakmayacaklanna ilişkin bir taah- hütname imzalatıldığmı belirtti. Nurcema- ati içinde Mehmet Kutlular liderliğindeki gruba yakınlığıyla bilinen Yeni Asya da "Miller hesap sorar" manşetini kuilandı. BBP'ye yakınlığıyla bilinen Gündüz de "Kriz üretiyorlar" başlığıyla verdiği habe- rinde "Kriz üretim merke/jne dönüsen ka- yıtişkencesi, başörtülü öğrencilerin öğrenim hakkına darbe vuruyor. V öneticüer, sosyal huzuru dinamitiivor" ifadesini kuilandı. DİSK iddiaları arastırdı Oleyisyönetimi suçlu bulundu Istanbul Haber Senisi - DİSK'e bağlı Olevis Sendikası Genel Başkanı EnverÖk- tem \ e yönetim kurulu üyeleri hakkındaki id- diaları araştıran DİSK komisyonu. Öktem \ e yönetim kurulu üyelerini suçlu buldu. Ko- misyonun bu saptaması üzerine DlSK Yö- netim Kurulu üyesi En\ er Öktem. DlSK Dı- siplin Kurulu'na sevkedildi ve yönetim ku- rulu üyeliği askıya alındı. DlSK, bu kararın Türkiye'nın tüm demokratik kuruluşlanna ör- nek olması gerektiğini belirtti. DlSK'ten dün yapılan yazılı açıklamada, DİSK üyesı Oleyis yönetimi hakkında bir süredır kamuoyunda ve DlSK tabanında di- le getinlen olumsuzluklann, DlSK adına Ge- nel Sekreter Murat Tokmak, yönetim kuru- lu üyeleri Hulusi Karü. Denetleme Kurulu Başkanı Vurettin Dinçer ve Denetleme Ku- rulu üyesı Ahmet Ağar'dan oluşan birkomis- yon tarafindan incelendiği belirtildi. Incele- me sonucunda. Oleyis yönetiminin uygula- ma ve davranışlan nedeniyle DlSK"in temel ilkelerine. tüzük hükümlerine ve sendikal demokrasiye aykırı hareket ettiğinin saptan- dığı ifade edilen açıklamada şöyie denildi: ""Konfederasyonumuz yönetim kurulu bu saptamalar ışığında DİSK Yönetim Kurulu üyesi Knver Oktem'in DİSK Disiplin Kuru- lu'na ve Oleyis yönetim kurulu üyelerinin ise Oleyis Disiplin Kurulu'na sevk edilmekrine, Enver Oktem'in DİSK vönetim kurulu üye- liğinin. hakkındaki karar kesinleşince^e ka- dar askrva abnmasına karar vermiştir." k ı;ı,, • DfSK açıklamasında "Hukukiçindekar-' ,, şılıklı savgı ve güven içinde yaşamak istivor- sak yanlışı kim vaparsa yapsın üzerine gitnıek zorundayız. DlSK. tarihinden ve ilkelerin- den aldığı güçle olumsuzluklann üstüne git- meyi yaralanna neşter vurmavL isçi smıfina karşı bir sorumluluk saymaktadır" denildi. TBMMBaşkanı Çetin, TankAkan 'ın okulunun ikinci binasını açtı TBMM Başkanı Çetin, 8 yılük eğitime katkısından dolayı Tank Akan'a teşekkür etti. (Fotoğraf: KADER TUGLA) 'Çağdaşhk eğitimle sağlanır 9 İstanbuJ Haber Servisi- TBMM Baş- kanı HikmetÇetin. Atatürk'ün temel he- defınin Türk insanını çağdaş ve uygar dünyanın bir parçası yapmak olduğunu belirterek "Bu da ancak eğitimle olur. Eğitiınde gerekli başanyı gösteremeyen toplumlann.çağdaş uvgarhk düzeyini >a- kalaması olanaksı/dır" dedı. ^, ^Şinema oyuncusu TankAkanın sahi- , Djolduğu, Balurköy'deki Özel Taş llköğ- retim Okulunun ikinci binasının açılışı- nı yapan Çetin. ülkelerin ve toplumlann çağdaş uygarlık düzeyini sadece üretim- le gerçekleştiremeyeceğini. kalkınma için iyi yetişmiş ve eğitilmiş insan gücüne gereksinim duyulduğunu vurguladı. Cum- huriyet'i kuran Mustafa Kemal ve arka- daşlarının daha Kurtuluş Savaşı sürer- ken eğitimi köylere kadar götürmenin planlarım yaptığını ifade eden Çetin. her köyü okula ve öğrermene kavuşturmak için açılan Köy Enstitüleri'nin o yıllar- da Türkiye'de ve dünyada örnek bir ku- rum olarak gösterildiğini dile getirdi. Cumhuriyet'in 10. yılında 15 milyon nüfusu buJunan Türkiye'nin, bugüabıısa- yıda öğrencisi olduğunu belirten Çetin, Türkiye'nin Avrupa'nın en genç nüfu- suna sahip ülke olduğunu anımsattı. Çe- tin. Türk milli eğitiminin 8 yıllık temel eğitime 24 yıl gecıkmeyle de olsa geçen yıl geçtiğinı \ urguladı ve "Eğitimde en kısa zamanda 11 vülıkzorunlu temel eği- time geçmemiz la/ım. Hükümetlerin bu- nu planlaması lazun. Bütün soruolarumz böyleçözülür" diye konuştu. Çetin şöyle devam ettı. "İstanbul'da ha- len 50kişiliksuuflarda eğitim veriliyor. Bu sayının 35'e inmesi halindegerekli aülım sağlanmjş olacakür. Bu doğrultuda hayır- seveıierin de katkısına ihtivaç vardjr ve Akan 'ın bu davranışı varsıi insanlara ör- nek olmalıdır." Tank Akan da, ülkede çağdaş ve dü- şünen insan yetiştirmek için yeni reform- lara ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak 8 yıllık temel eğitimin bir reform ve dev- rim niteliği taşıdığını belirtti. İbrahim Özdemir'e golf sahası için verilen devlete ait yerin koruma alanı olduğu belirtildi Eski bakana arazî tahsisine tepkiİstanbul Haber Servisi - Pen- dik'e bağlı Emirli Köyü sınırlan içindeki. yaklaşık 1 milyon met- rekarelik devlete ait ormanhk ala- nın. 200 yataklı tesis ve golf sa- hası yapılması amacıyla tahsis edilmesine çe\ reci kuruluşlardan sert tepkı geldi. lddıalan yanıtla- yan eski ANAP'lı Ulaştırma Ba- kanı İbrahim Ozdemir. çeşitli çe\ - relerden gelen tepkilerin siyasi kimliğinden kaynaklandığını be- lirterek ortada arazi mafyasının tezgâhı olduğunu savundu. Orman Mühendislen Odası Marmara Şubesi Başkanı Prof. Dr. Kadir Erdin. ön ızin aşama- sında olan tahsis ışleminin derhal durdurulması gerektiğini. söz ko- nusu alanın hem orman hem de "İSKİ koruma alanı" olduğunu v urguladı. Kesin tahsis için ÇED raporu hazırlayanlann orman ve su havzası olan bir araziye olum- lu rapor v ermelerinin bekleneme- yeceğini belirten Prof.Dr. Erdin ko- misyon üyelerinin sorumlulukla- nnı anımsatarak şöyle dedi: Tahsis işleminin ilk aşamasın- da verkiliorman mühendislerinin olumlu rapor vermeleri üzücü ve düşündürücüdür. Her tahsis işle- minde olduğu gibi. meslektaşları- mın hangi koşullarda olumlu ra- por hazuiadjklan herkesce bilin- mektedir." Yetkili orman mühendisleri ta- rafindan hazırlanan inceleme ra- porunda ise, "200 yatakJı dinlen- me tcsisi ve golf sahası vapılması için" verilen dılekçenin sonucu şö\ le belirtiliyor: "İlgüi sahanın tamanu ağaçlandırma sahasıdır. Başanlı sahalardan olup. izne ko- nu olduğu takdirde kısmen ağaç kesilmesi gerekecektir." İstanbul Orman Çe\re\eKül- tür Varlıklannı Koruma Platformu tarafindan geçen salı düzenlenen ve birçok çevreci kuruluşun da katıldığı basın toplantısında konu hakkında şu açıklama yapıldı: ^arpık aniayış' "Söz konusu alan ağaçlandınl- mış bufunan orman rejimine tabi ve av nı zamanda da İSKİ koruma alanı içinde bulunan bir alandır. Netkili orman mühendislerinin olumlu olarak vorumlanabilecek bir rapor düzenledikleri de belge- lerden anlaşılmaktadır. Bu tahsis \e iznin kökeninde de, golf alanı ve dinlenme amaçlı turistik tesis yapmamn ve iştermenin kamu ya- ran olduğu seklinde bilinen çar- pık bir anlayış bulunmaktadır." Arazınin tahsis edildiği "MİR İnsaat Taahhüt Ticaret A4."nin Yönetim Kurulu Başkanı ve eskı ANAP'lı Ulaştırma Bakanı İbra- him Özdemir. çeşitli çev relerden gelen tepkilerin siyasi kimliğinden kaynaklandığım savundu. Özde- mir. Orman Bakanlığı tarafindan Resmi Gazete'de yayımlanması- nın ardmdan arazinintahsiseaçıl- dığını anımsatarak yapılacak te- sisin çevreye zarar vermeyeceği- ni savundu açıkhavada SİNEMA 4 Cuma Cesur Yörek (Braveheart) 5 Cumartesi Titanic Saaf:21.00 A K A D E M İ SANAT İLETİŞİMİ 25 1 1 2 9 9 DARUŞŞAFAKA ÇETİN BERKMEN SPOR TESİSLERİ M A S L A K YILMAZ GUNEY( Nilüfer Akbal Orhan Aydın Cem Karaca Muammer Ketencoğlu Tuncel Kurtiz ve Sema "Şeyh Bedrettin Destanı" Ruhi Su Dostlar Korosu Yavuz Top KONUŞMACILAR: Tank Akan / Demirtaş Ceyhun Fatoş Güney/Halil Ergiin / Yaşar Yılmaz AKM BÜYÜK SALON 9 Eylül 1998 Saat: 19:30 Bilet Satif Yerleri: Yılmaz Güney Kültür Santt Vaktı. AKM Gijeleri YILMAZ GÜNEYKÜITÜRVESANAT VAKFİ DÜZENLEYEN Sırâ seMler Cd SeM Han No 61 Zemın Kat „ " f l , " „ " , Tel-(0212) 2522544/Fax. (0212) 2451304 SINE-ScN O Sinema İlanlarınız İçin (0212)293 89 78(3hat) PERA RESIMB Ö L Ü M Ü 1998-1999 Öğrefim Yılı için Ön Kayıtları Başlamıştır PROGRAMIN AMACI: Doğru bir resim eâıtimi yapmak , resmi meslek olarak seçenleri ilgili alanlara yönlendirmek ve eksiklerini tamamlamak, resim sanatını sevdirerek resim küitürünü olujturmak, ayrıca eâifim süresi içerisinde başanlı olan öğrencilerin eserierini, kişisel ve toplu sergilerde gösterime sunmaktır PROGRAMIN İÇERİĞİ: Temel Sanat Eğirımı.Perspektif, Desen, Genel Sanat Tarıhı... PROGRAMIN SÜRESİ: Haftoda ] gûn 5 saat, Toplam süre 4 yıldır. Programa resım eğıtimı almak isteyen her yaştaki öğrenalere yöneiik eğitim programbrı uygufanmoktadır Prograrnı basarı ile bitiren öğrencilere MİLLİ EĞİTİM BAKANLlGI'nın onaylı dıpioması verılır T.C. M.E.B. OZEL PERA GUZEL SANATLAR Sıraselviler C6. Bıllurçu Sk. Bıllurcu Çılcmozı No: 14 TAKSIM/ISTANBUL email: pgs@peragu2elsanatlar.com.tr Tel 0(2 1 2) 245 44 60 - 244 52 03 • 245 30 08 KÜLTÜR GEZİLERİ FINDIKLI - BEŞİKTAŞ 13 Eylül 1998 Pazar FARUKPEKİN ORTAKÖY'DEN SADBERK HANIM MÜZESİ'NE KIYIKIYIBOĞAZ 26 Eylul 1998 Cumartesi İTÜ Öğr. Grv. SEZAİ GÜLŞEN İMROZ (GÖKÇEADA) 2-4 Ekım 1998 Sanat Tanhçisi HAYRİ FEHMİ YILMAZ ÇANAKKALE - BOZCAADA - TRUVA 10-11 Ekim 1998 Sanat Tanhçisi HAYRİ FEHMI YILMAZ ANTAKYA 16-18 Ekim 1998 Sanat Tanhçisi HAYRİ FEHMİ YILMAZ SAFRANBOLU - KASTAMONU 24-25 Ekım 1998 ITU Öğr. Grv. SEZAİ GÜLŞEN FLORANSA • TOSKANA YÖRESİ - SİENA 10-17 Ekim 1998 YILDIRIM BÜKTEL FEST SEYAHfî ACBfflTASI (0212) 258 25 73 • 258 25 89 8 yıl once katledilmisti Dursun, ölüm yıldönümünde anılıyor İstanbul Haber Senisi - Yazdığı eserleriyle şeriatçı- lann gerçek yüzünü ortaya çıkaran Turan Dursun bu- gün katledilişinin 8. yıldö- nümünde anılıyor. Dur- sun'un oğlu Abit Dursun. 28 Şubat süreciyle birlikte gericiliğin üzerine giden devletin inandırıcı olabil- mesi için mutlaka Turan Dursun, \1uammer Aksoy, Bahriye İ çok. Çetin Emeç ve Uğur Mumcunun ölüm emrini verenlerin bulunma- sı gerektiğini söyledi. Turan Dursun un eserle- rinin yayımlandığı Kaynak Yaymlan Genel Yayın Yö- netmeni Fikret Ulusoydan ise Dursun'un emeklerının boşa gitmediğini, kitaplan- nın onbinlerce basıldığını belirtti. E\ inin önünde 8 yıl önce saat 14.00'tekatledîlen Tu- ran Dursun bugün aynı sa- atte Asri Mezarlık"ta anıla- cak. Abit Dursun. Turan Dursun'un öldürülüşünün üzerinden geçen 8 yıl için- de ne "karannksever azmet- tiricüer"in ne de öldürüldü- ğü sırada evinden siyah po- şetlere doldurularak götü- rülen çalışmalannın bulu- nabildiğini belirtti. "Turan Dursun yaşamış nuydı" di- ye soran Dursun sitem do- lu yanıtını şöyle veriyor: " Yüzbüılerce baskı yapan onlarca kitaba, binierce ma- kaleye ve çalışmaya. karan- hğa karşı verilen mücadeie- yebakılırsa, eveLAncak 8yıl boyunca onun birinci dere- ce yakınlan olarak savcıük ve medyaya çalmadık kapı bırakmay arak evinden ade- ta çalınan eserierini isteme- mize karşın her kesimden ve herkesce sessiz kalınma- suıa bakılırsa yaşamanuştL" Dursun'un "doğruyukıvır- mavaru dolandırmayan, ol- duğu gibi belgesiylesergile- yen" gerçek bir aydın oldu- ğunu vurgulayan Abit Dur- sun, Turan Dursun'un ka- ranlıklamücadelesini "cep- heden" yaptığını ifade etti. Kaynak Yaymlan Genel Yayın Yönetmeni Fikret Ulusoydan ise Turan Dur- sun'un 14. yüzyıl Arapçası- nı bilen nadir insanlardan biri olduğunu belirtti. Ulu- soydan şöyle devam ettı: ''Turan Dursun hurafe- nin göbeğinde yetişti. İcazet aldı. müfrü oldu. İslamiyeti en iyi o tanıdı. Öğrenmenin zirvesine ulaşOğında, Dtır- sun zıddına düşrü. 'Ben ka- ranlıkların ölümüyüm' de- mesi bundandır." Kurtuluş Savaşı'nı hazırlayan gün Sıvas Kongresi'nin 79. yılı kutlanıyor tstanbul Haber Servisi - K.urtuluş. Savaşı hazırlıkla- nnın en önemJi aşamalann- dan olan Sıvas Kongresi'nin 79. yıldönümü bugün tö- renlerle kutlanıyor Musta- fa Kemal Derneği Genel Başkanı Kamran Baran, Sıvas Kongresi 'nin, her şe- yini yitirdiği sanılan birulu- sun doğuşunun tüm dünya- ya ilan edildiği gün olduğu- nu söyledi. 4 Eylül 1919 tarihli Sıvas Kongresi'nin 79. yıldönü- mü bugün törenlerle kutla- nıyor. Mustafa Kemal Der- neği Genel Başkanı Kam- ran Baran yaptığı yazılı açıklamada, Atatürk döne- minde dünya uluslan arasın- da örnek gösterilen Türki- ye'nin, bugün bir yanda Türklük düşmanı bölücü akımlar, diğer yanda çağdaş ve laik cumhuriyet düşma- nı şeriatçı gruplarca kuşa- tıldığını söyledi. Baran, "Dün, yiiceAtatürk' lehari- kalar yaratan. zafeıier ka- zanan,eşsizdevTİmlerleçağ- daş Türk devletini kuran coşkulu Türk ulusu. bugün suskunJuk, saşkmiık, çare- sizlik veekonomik bunalon içinde, ulusal biri^ini ve la- ik cumhuriyetini koruya- maz hale geririlmistir" de- di. Baran. son otuz yılın po- iitikacılannın gaflet ve da- laieti, dış ülkelerin içimiz- deki işbirlikçilerinin ihane- ti ile Türkiye'nin bugün yaşanan karamsar ortama sürüklendığini kaydetti. Sıvas Dayanışma Der- neği'nden yapılan duyuruda da bugün saat 11.30'da Tak- sim Anıtı önünde gerçekleş- tirecekleri açıklama ile kongrenin öneminin vur- gulanacağı belirtildi. Uçak hızında tekneler h araçlann mücadek ettiği ve "Class 1 Dünya Offihore Şam- pıyonası" olarak tanmılanan yanşın 4. a\ağı bugün İstan- bul Boğazı'nda başhyor. Işıklar Holding, Vakkorama ve Po- wer FM'in sponsorluğunda gerçekleşecek yanş için yann ve pazar günleri Boğaz trafığe kapanJacak. Boğaz'da bu- gün saat 14.00-17.00 arasında antrenman. yann poJe po- sition yanşı ve pazar günü de büvük yanş gerçekleşecek. F 16 savaş uçağının kokpitine sahip sürat teknelerinin hı- zı, saatte 250 kilometreye kadar ulâşabiliyor. ECumhurİYet kitap kulübü Taksim Sergi Salonu EYLÜL AYI ETKINLÎKLERİ İöfllpLÎİMZAĞUNÜ 5 Eylül Cumartesi Saat:18,0O-20.00 NAMIK KEMAL BEHRAMOĞLU Kitabını imzalayacak ve okurlarıyla söyleşecek. Istiklal Cad. (Aksanat karşısı) Taksim Tel:252 38 81/82
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog