Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 EYLUL 1998 CUMA • • • • HABERLERIN DEVAMI istanbul Edırne Kocaelı Çanakkale Izmır Manısa Aydın Denızlı PB PB PB PB A A A A 25 26 27 21 29 30 32 31 Sınop PB 23 Adana Samsun Y 22 Mersın A 31 Trabzon Y 2 2 Dıyarbakır A 33 Gıresun Ankara Y 21 Şanlıurfa A 35 PB 25 Mardın A 30 Eskışehır PB 24 Sıırt Konya A 32 PB 25 Hakkârı A 29 Sıvas PB 24 Van A 27 Zonguldak PB 22 Antalya A 30 Kars Y 24 Yurdun kuzeydogu kesımlerı parçalı ve çok bulutlu Orta Ka radenız kıyılan Dogu Karadenız ıle Dogu Anadolu nun kuzey dogusu saganak ya- gışlı otekı yerler az bulutlu ve açık geçe- cek Hava sıcaklığı doğuda azalacak Batıdaonemh bırde gışıklık olmayacak D I S M E R K E Z L T^" Oslo Helsınkı Stockholm Londra Amsterdam Bruksel Parıs Bonn PB PB PB Y Y Y PB Y 14 16 17 24 18 18 23 20 Munıh V 24 Zurıh Berlın Budapeşte Madrıd Vıyana Belgrad Sofya Roma Atına Y Y A A A A Y A 22 23 33 29 29 29 30 32 Y 21 Şam Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bışkek Tıflıs Kahıre Y A A A Y PB Y A 13 39 29 36 28 32 27 34 A 38 ^BRParçalı bulutîu Sısiı Bulutlu k Çok bulutlu Yagmurtu Sülu kar Gok guruttulu G U N C E L c i \EYT ARCAYT REK • Baştarajı 1. Sayfada Anlaşılan FP, "şırınlık muskası" peşınde Nıtekım partı "yenı bır çehre" oluşturma heve- sıyle Kızılcahamam'da kampa gırdı Yonetıcılerıy- le, mılletvekıllerıyle ve ortulu eşlerıyle1 Ne çare, Refah donemınde olduğu gibı, Fazılet çağında da topluma verılen mesajların hemen hep- sının "gostermelık" hatta koktendıncılere ozgu de- yımıyle "takıyye" cınsınden davranışlar ıçerdığı ya- vaş yavaş ortaya çıkıyor Kendı soylemlerıyle eylemlerı, "değışım propa- gandasının" ne denlı yavan olduğunu belgelıyor Genel Başkanları Recai Kutan basına, "en buyuk hatalannın toplumun dığer (yanı aşırı dıncı olma- yan) kesımlerıyle lyı bır dıyalog kuramama" oldu- ğunu soyluyor Ama son çabalarındakı ıçtensızlık de butunuyle sıntıyor Bu gerçek ıkı ornekle Kızılcahamam kampında saptanıyor Bırıncıornek Bundan boyle FP'lıler "selamuna- leykum" ve "aleykumselam" yerıne "gunaydın ve merhaba" dıyecekler FP'lıler artık kılık kıyafete de dıkkat edecekler (demek kı bugune kadarkı gıyım bıçımlerı toplu- ma uygun değıl) Sakallı ve kotu gorunum yerıne tıraşlı bakımlı kravatlı "modern" bır goruntuverı- tecek (demek kı grup toplantısından TV'lere yan- sıyan neredeyse gobeğe kadar ınen, bağlı olduğu lankata koşut kara sakallar kesılecek1 ) Kavga çıkarılmayacak (demek kı, bugune kadar kavgacı) Artık "ıkna" edıcı, ozellıkle dın konusun- da tartışma yok Yumuşak bır uslup kullanılacak vs vs Kutan "değışımı"anlatırken "yenıbırkımlıkara- yışı ıçınde olmadıklarından" soz edıyor Zaten elbıseden sakala. toplum ıçındekı davra- nış değışımıne kadar pek çok "yenılığı" kapsayan yenı yontemlerı, FP'lılenn otelın havuzundakı dav- ranış ve beyanları yalanlıyor Hem de aynı gun Huy canın altında işte bırıncı orneğı yalanlayan ıkıncı ornek FP mılletvekıllerı ayak bıleklerıne kadar uzanan "Haşema" adıyla andıkları Islamı mayolarla havu- za atlıyorlar Ekranlardakı manzaralar, kımılerınde beyaz Haşema ıle sudan çıktıklarında vucutlarına yapışan mayonun altındakı ıç pantolonları da sırı- tıyor Artık gunaydın ve merhaba ıle topluma çıkacak- larını soyleyenler Haşema'yı neden kullandıkları- nı oyle anlatıyorlar kı, geçmış olduğu gıbı yenıden onumuze çıkıyor Neden Haşema 9 Çorum Mılletvekılı Mehmet Aytaç, "Geleneklerımıze goröGrkokJenn, vücutla- rının gobeklennden ayak bıleklemne kadar olan kısmı gostermelen doğru deöıldır" dıyor Bır başka FP'lı "Şafı mezhebındekıler normal mayo gıyebılırama Hanefı mezhebı buna ızın ver- mıyor" dıye konuşuyor Doğal olarak soru guncelleşıyor Hangı değı- şım 9 Adamlar hâlâ mayoda bıle tarıkat kurallarına bağlı FP'dekı değışım ruzgârının tumuyle yapay bır o- lay, bır yutturmaca ve takıyye eserı olduğu, bırbı- rıne zıt bu ıkı ornekle boylece kanıtlanıyor FP'lıler kendı bunyelennde çağdaşlığ/ tartışarak ıkıye bolunurken sankı dığer partıler toplum onun- de guven veren bır kımlık mı sergılıyorlar 9 Hayır 1 Sermaye çevrelerı Rus krızının etkılerın- den kurtulmayı Rus krızınden gunlerce once çıka- rılan yenı Vergı Yasası'na bağlayarak hukumetı dı- ze getırdıler Yasayı deldıler 1 Şımdı sıyaset çarkının dışlılerı, 18 Nısan 1999'da yapılması kararlaştırılan erken seçımı parçalama- ya hazırlanıyor Erken seçımden vazgeçmeyı en başta destek- çısı ANAP lıiar ıstıyor imren Aykut'ların, Ibrahim Dedeleklerın Mustafa Taşar'ların demeçlerın- den "ekonomık knz gerekçe gostenlerek TB- MM'de erken seçımın ıptalıne" hazırlanıldığı ızle- nımı alınıyor Mesut Yılmaz zaman zaman "kâğıttan kaplan- lar"dan soz edıyor Ya partısı9 Vatan kurtaran arslan mı9 Radyasyonlu çay • Baştarafı 1. Sayfada dıık, diğer bir kısmını da fabrikanın onune doktuk. Böyle sorumsıızca halkın sağtığıyla oytıanmasına ke- sınlikle seyirci kalama>ız. Buna izin vermeyeceğiz''" de- dı Radyasvonlu çavla ılgılı ıddıalan Cumhuriyet'ede- ŞerlendırenÇav-Kur Genel Muduru Neıat Ural. beledı- \e başkanının açıklamaian- nın lamamen gerçekdışı ol- duğunu ılen surdu Bırçok fabnka alanında olduğu gıbı C umhurıyet Ça> fabrıkası'nın alanında da radvasvonlu çav ların gomu- lu olduğunu belırten Lral. bu alanın uzennde bır sun- durma yapılmak ıstendığını bu nedenle radvasyonlu çavlann gomulu bulunduğu beton alanın uzennden top- rak alındığını soyledı Beton bloklann yer duze- yının 50-60 santımetre aşa- ğıda olduğunu, oysa topra- ğın 30 santımlık bır bo- lumden alındığını sav unan Ural ~Böyle bir şeyiyapma- mız duşünükmez. Dökülen malzeme topraktır. Buraya radyasyonun ulaşması mümkun değildir. Bu, ra- porlarla sabittir* 1 dıye ko- nuştu Caııtürkler'e operasyon \YKUT KÜÇÜKKAYA Lıcelı Kıırt ışadamı BehçetCantürk'un vakını Ağa Canturk ıle adanıı olduğu sa\lanan 6 kışı. tstanbul Emnıyet Mudurlu- |û Organıze Suçlar Şubesı ekıplerınce dun Bu> ukçekmece"de üuzenlenen operas>on sonucu gozaltına alındı Polısın. "2. SöytemezlerÇetesr olav ı dedığı Canturk Operas>onu'nda çok »ajıda silahın ele geçırıldığı bıldınldı 15 Ocak 1994 te Sakar>a'nın Sapanca ılçesı Kırkpınar ka- sabası vakmlarında şofbru Recep Kucuzu ıle bırlıkte oldurul- •nuş olarak bulunan Behçet Canturk'un amcasının oğlu oldu- 5u belırtılen "Timur Tetik". sahte kımlıklı Ağa Canturk ıle 6 ıdamı dun ürganıze Suçlar Şubesı ekıplermce duzenlenen bır operasyonda gozaltına alındı Emnıvet yetkılılen. Buvukçek- necede gerçekleştırılen operasvonda gozaltma alman Canturk veadamlanv IJ bırlıkte uzı marka otonıatık tabanca çok sav ıda oompalı tufek tabanca ve mermının ele geçınldığını bıldırdı Bıuıahıııuı faturası lıalka• Baştarafı 1. Sayfada Bu duzenlemeyle de ka>bın 75- 100 tnlvon lıra duze>ınde olacağı tahmın edılıyor Kamu kâğıtlanna u>gulanan yuz- de6"lıkstopajoranının 1 Ekım 1998 tarıhınden ıtıbaren kaldınlmasıvla da Malıye nın yıne 50tnlvon lıralık bır kavba ugravacağı belırtılıyor Mevduat faızlenne uygulanacak stopaj oranının repoya uygulanan stopaj oranına eşıtlenmesı çerçeve sınde kesıntının yuzde 12 den yuz- de 6 va duşurulmesıyle oluşacak gelır kavbı ıse. 1999 vılından ıtıba- ren vururluğe gıreceğı ıçın gelece- ğe donuk hesaplama yapılamıvor Faız ve repo ışlemlenne >>topaj ko- nulmasının ardından vergıden kaçış volu olarak kullanılması nedenı\le fonvard ı^lemlenne konulan vuzde 15'lık sınırlamanın kaldınlmasınm ardından. bu uygulamanın \emden agırlık kazanması durumunda da gelır ka> bınm daha da buyuk boy ut- lara ulaşabıleceğı belırtılıvor Hükümet ücretliye 'şahin' Ulusiararası Para Fonu'vla (IMF) ıtnzaladığı Yakın Izleme Anlaşma- sı uyannca Vergı Yasası ndakı gelır \ ergısı tanfesındekı ındınmlen geç- mışe donuk ışletmeverek ucretlıler açısından 6 aylık kayıp yaratan hu- kumet, malı pı>asalara yonelık odun vermekten çekınmedı Bovlece, IMF'ye verdığı 'verç»i indirimJerini uygulamama' guvencesıne u>ma- v an hukumet, malı pıyasalara vone- lık odunJerle buvuk bolumu eele- cekvılgelırlennı etkılemek u?ere 1 kamlyon lıra\ı aşkın gelırden vaz- geçmış oldu Bu fuiar. ağustos sonu ttıbanyla ıç pıvasadan gerçekleştınlen 7 katnl- yon lıralık borçlanmanın da vakla- şık vuzde 20'sıııı olu^turuvor Malı pıyasalara vonelık odunun faturası. I998\ılı butçesınden ~*> kat- nlvon lıra aynlan personel odenek- lennın de Vte l'ıne denk gelırken ılk 8 avda odenen 4 katnlvon 474 tnlvon lıralık taız odemelennın de 4"te 1 "ını karşılayacak duzevde bu- lunuyor Başbakan Yılmaz. vılın ıkıncı dı- lımı ıçın v uzde 20 maaş zammı v er- dığı menıura "^anmpuanbik-fa/- lavermem"dıverestçekmıştı Me- mur maaşlannda vuzde 30 oranın- dakı artisin butçcve 6 avlık vuku. 350 tnlvon lıra ılebankalara venlen aj ncalıklann uçte bınnı bıle buimu- vordu Malıve'nm vergı hedeflerını tut- lurma konusunda darbe vemesı, gozlen. dolavlı vergılerden olan Katma Değer Vergısı ıle Akaryakıt Tuketım Vergısı 'ne çev ırttı Malıye Bakanlığı kulıslennde dun. bu ver- gılerde artıs voluna gıdılebıleceğı soylentılen yayıldı. ancak burokrat- lar henuz bu yonde hazırlık bulun- madığını kaydettıler Turkıve Ser- best Muhasebecı Malı Mu^avırler ve Yemınlı Malı MuşavırlerOdala- n Bırhğı (T(JRMOB)Genel Başka nı MusUfaÖzviırek. MalıveBakan- lığı'nın 1998yılındaıhraçedılen ka- mu kâğıtlannın alıs bedelıy le değer- leme kap'Namına alınmasına ılı^kın karann vasa gerektırdığını v urgula- yarak u \ urüriuk tarihi 31 Vralık 1998. Kaldı ki 7 BMM'de goruşuJur- ken bo> le bir geçici madde için oner- ge verildl Malivt Bakanlığı kabul et- ınedi. Şımdi bu du/enlcmev i vasası/ olarak vapıvorlar. Bu hukuka avkı- ndır. Ama tarafolan zaten bankalar. Dolaytsıyla kinısc itiraz ctmevccek- tir" dıve konustu Ozvurek olusan gelır kavıplanna ıliskın olarak da. "Malive Bakanlığı Dinıvafa pirince giderken e\deki bulgurdan oldu" dedı Hukumetın. vasa gerektıren bu duzenlemedekı ve uzun vadelı ka- mu kâğıtlanna vergı avncalığı kara- nndakı hukukı sorunu aşabılmek ıçın. 1999 maiı vılı butçe vasasına verlcijtırmek ıstedığı belırtılıvor Ancak anavasanın 'Bütçeninhazır- lanması ve uygulanması'na ılışkın 161 maddesinde. "Butçe Kanu- nu' na butçe ile ilgili hükiimler dı^ın- da hiçbir hükıim konulamaz" denı- lıvor Budurumda Vergı Yasası'nın ılgılı ıkı hukmunun değıştınlmesı ıçın ekım ayında yenı vasa tasansı hazırlanması gerekıyor Ancak hu- kumetın yasa maddesını gormezden gelerek teblığle uygulamaya geçe- ceğı belırtıldı 1 günlük faiz vurgunu Hukumet, malı pıyasalara yone- lık buduzenlemelenaçıklamadan I gun once gerçekle^tırdığı ıhaleyle bılesık taızde stopaj lı olarak yuzde I56'\a ulaşan bır faız yukune goz yuındu Valnızca 4 av vadelı olarak 424 tnlvon lıralık satış karşılığında 1 gun ıçınde 600 tnlyon lıralık faız vuku oluştu Bankalann, stopajlı olarak yuzde 156. stopa|sı7 vuzde 143"eyukselen bıleşıkfaızle, esatınaldıklanbono- ları halka satmadıkları bıldınldı Emeklıîer gılı kuçuk mevduat sa- hıplen.Hazıne nın bonosuna yone- lık taleplerıne "Bitti, size vtude 70 faizlirnevduataçalım'vanıtını aldı- lar Bankalar bo> lece \ an v arıy a kâ- ra gıderlerken Hazıne'nın bonolan- nı da vapılan ışlemlerde karşılık ola- rak kullanma olanağı elde ettıler Halkbank Genel Muduru Vnal Ansen ıse u Bu karaıiar sonrası. banka sistemi vine ellerindeki inı- kânlan pnasaya >a kredi oiarak \a da diğer mali araçlan \aürım olarak kullanacaklar. ka> nak toplamaktan tekrar ka> nak \ermeye donecekler" dedı Ansen. ozel bankalann mev- duat faız oranlanndakı artışı etkıle- ven eğılımlen ıle kamu kâğıtlann- dakı faızlenn vukselmesıne neden olan eğılımlerın pıvasavı son 10-15 gundur etkısı altına aldığını anlatır- ken over-nıght (gecelık) faızlenn yuzde 50"lerden vuzde 125"lere tır- mandığına dıkkat çektı Malıpıva- saların Turkıve de kavnak ıhtıyacı- nı yetennce karşılamayadığını vur- gulayarakvatınmveuretıme donuk ısletme sermavesı ıçın <Jıs> kredı ıh- tıvacı olu^tuğunu kavdeden Ansen Turkıye'nın borsanıntemelındere- el sektorbulunması nedenıyleşans- lı olduöunu >ovledı w Devalüasyon gündeme gelebilir' BANU SALM4N ANKARA - Ankara ünı- versıtesı Sıyasal Bılgıler Fa- kultesı oğretım uyelerınden Prof Sinan Sönmez, Turk ekonomısınde reel sektorde, 'yürtıçı tasarruf oranlannda genleme gıbı cıddı sorunlar bulunduğuna dıkkat çektı Sonmez Vergı Yasasfmn daha şımdıden aşındınlma- ya ba^ladığına dıkkat çeke- rek. "Bu işlemierden sonra. borsa \eniden v ukstlişe geç- riğinde, birtaJam gruplar çok vurgun \iiracaklar'" de- dı Sonmez, 2-3 mılyardola- ra ulaşan sıcak para çıkışının panıkle7mılyardolaraulaş- ması durumunda faızlen aşagı çekmenm olanaksız ojacağını kavdederken "İnadarai/Jeriduşüktutma- \a valışıriarsa. ozaman deva- luasvon gündeme gelebilir. Şu aşamada gonınmuyor. Vma Turkhe'ıun deneyim- len, «>il baştan işler vapıldığt- nı gostenyor" uv ansında bu- lundu Prof Sonmez. malı pıvasalann kâr marjlannın daralmasını hıçbır şekılde kabul etmedıklenne dıkkat çekerken "Memurzamlan- na popıilist suçlaması >apü- dı. Hangi popülizm? Tıirki- ye'nin tam iıye olmaya çalış- tıgı AB'y le karşılaşhrına va- pılırsa. >er«i gelirJeri son de- receduşukbir ülkedeserma- ye gelirlerinin vergilendiril- mesinde kıyametier kopu- yor" dı>e konuştu Turkı- ve'de son gelışmelenn ser- maye çevrelennın çok guç- lu olduğunu gosterdığını be- lırten Sonmez. şunlan sov- ledı "Bu gruplann tatmin edilmesi gereldi olmuştur. Güçlerini gostermişlerdir. Kısa «dede gu\en oluştur- mak için hukümerin speku- lasyon vapanlann onlemle- rini alnıası la/ını. Sorunlar çıkacaktır. Finansman sağ- lanamayacak. Ha/ine borç- lanamavacak. Hukumetin bir kesimi de bunu gonul ra- haüığıyla yapnııştır. Çıkar- lancadşmıyor çunkü. İ rert- ci kesim ise vönlcndiremi- yorf Prof Sonmez. Rus\a kn- zını veTurkekonomısınde- kı gelışmelen deöerlendır- dı Borsa: Borsanın ışlev ı sıstem ıçensınde mulkıyetın tabana yayılması falan de- ğıldır Sermayenın yığışma- sinı. bazı ellerde toplanma- sını sağlamaktır Gelır dağı- lımını duzenlemek gıbı bır ışlevı yoktur Turkıve'de borsanın getınsı çok yuksek Kuresel knzdekı olay malı sermavenın çok buyuk rant eldeetmedekı saldırganlığı- dır Borsadakı endeksın vukselmesı ekonomık ışle- nn rayına oturduğu anlamı- na gelmıvor Borsa bır go runtu Reel sektore bakmak gerekıvor Turkiye: Borsada endek- sın duıjinesi yabancı senna- venın Tıırkıve'ye gelmesı açısından sakınca yaratabı- lır Turkıve'de kısa vadelı sermaye akışlan oluvor A- ma borsada esas olarak ver- lı vatınmcı fınansmanda bu- lunuvor Şımdıve kadar 2-3 mılv ar dolar çıkış y aptığı be- lırtılen kısa vadelı borçlan- malar panık havasında 7 mılvar dolara ulaşırsa bellı dengesızlıklere yol açabılır Açık pozısvona sahıp ban- kalann fonlamalan olumsuz etkılenebılır Repoartabılır Bu ortamda faızlen aşağı çekmek mumkun olmaz tnatla faızlen duşuk tutma- ya çalışırlarsa, o zaman de- valuasyon gündeme gelebi- lir Turkıve'de reel sektorde. yurtıçı tasarruf oranlannda uretkenlıkte duşuş var Bu da endeks yuksek olsa bıle ekonomının durumunun ıyı olmadığını gostenvor Ser- mave bınkım oranlannda duşme var Sıcak para gın- şının artmasi Turkıve eko- nomısının olumlu bır vone gıttığı anlamına gelmıyor Kriz gerekçeli vergi odıinleri: Vergı \asası bu- yuk guçluk ve eksıklıklerle çıktı Şu halıvle bıle zama- nından once aşındırılması ıçın çok buvuk kampanva açtılar Bazı gazeteler de kampanva açtı Rant sahıbı oianlar hıç vergı vermek ıs- temıyorlar Borsa endeksı- nın duşmesı son derece uv - gun geldı. oynandı bununla Borsada sonuçta spekulas- yonla, olumsuz etkılenece- gı havası varatıldı Resmen tavıze geçtıler Bu polıtıka- lar rant elde eden kesımlere yaratılmışavantajlar Turkı- ve sonuçta. az sayıda speku- İntorlenn tınansal yatınm- cılann çok ıyı para kazan- dıkları devlet durumuna duştu Turkıye'deıktısatpo- lıtıkasi falan yok Borç yo- netımı var Bazı gruplara çok buyuk paralar aktanlı- yor Belkı ek onlemler de alacaklar rantlan .vergıden kurtaracaklar Bu işlemier- den sonra bırtakım gruplar çok v urgun v uracaklar Forward uyarısı: Gu- neydoğu Asva knzıne bak- tıgımızda torvard'lar falan başlc ına cıddı dert oldu Bura-'a alkış tutmuvorlar Llusal paranın çokmesınde bu tur ışlemlerın serbest bı- rakılması etkılı oldu Kafa- mızı kuma gommemek la- zım Bunları da gormelıyız Kâr sağlamak ıçın spekula- torlerTayland'da. Endonez- ya'da dov ız kurlan uzennde ovnadılar Şemdin Sakıkhn katliam itirafi MAHMUTORAL DİY4RBAKIR - PKK'nın ust duzev vonetıcı- lennden"ParmaksızZ«ki''kodadlı Şemdin Sakık ıle kardeşı Arif Sakık'ın yargılanmalarına Dıvar- bakır 1 No'lu DGM'de devam edıldi 3 avukatını azleden ve sorgusunu yazılı veren Sakık ışsizlık ve feodal vapının getırdığı vanlışlarvuzunden or- gutekatıldığını belırttı Sakık. "Ben.yıllarcade*- letin kapısını çaldım. Sonunda bir şt\ elde edemeyince ağla>a ağlava dağa çıktım" dedı Idam cezası ıstemıv le jargılanan Şenıdın Sakık ın Dıjarbakır 1 No'lu DGM'de gorulen davasının dunku oturumu voğun guvenlık onlemlen altında basladı Oldukça sakın olduğu gozlenen Şemdin Sakık. avukatlarından 3'unu azlettığını belırterek guvenlık guçlerınce alınan ıfadelerının çoğuna katılma- dığını. ek ıfadelennın ıse al- tında ımzasının olmadığını belırttı Sakık şunlarısovledı "Daha önce 4 avukata ve- kâlet vernıiştim. Duruşnıava gelmeyen avukatDoğan Zen- gın'i >ekillikten azkdiyorum. Avukat Sabahattın korkmaz \e Fatma Incesu dacezaevine gelerek a\ ukatlı»ımı ustlen- dikleri için tthdit edildikleri- ni so\ lediler. Tartışdk. Kendi- lerine. "Şımdıye kadar çok sa- yıda çocuğu yetım bıraktım Sızın de çocuklarınız yetım kalmasın' dedim. Onlan da aziediyoru m. Valnızea a\ukat Sedat Çınar'a \ekâlet veriyo- rum." Dağa, orgute katılmak ıçın değıl, o donemlerde >aşanan sorunlar. ışsızlık ve feodal >a- pının getırdığı janlışlar yu- zunden çıktığını anlatan Sa- kık "OradaPKKiletanıştım. PKK'nin en ust du/evltrinde gorev yaptmı. Kod adım Ze- kı . Babam feodaldi. Dağa çıkmamın nedenlerin- den biri de babamdır. Silahlı mucadeleye katılnıa nedeninı 12 Eylul'un benı dağa surmesidir" dedı Şemdin Sakık. sozlerını şos le surdurdu "Silahlı mücadelenin yanlış oiduğunu anladım. Kendimi farklı bir çizgidejonlendirdim. 1984'ten 1989"a kadar orgutte nefer olarak çalıştım. Sonra yonetıcı oldum. Ev lemlerefiiliolarak katılnıadım. 1^500-2.0()0 kişiyi idare eden biri olarak çatışma- lara girmem de soz konusu olamaz. Gelen talimat- lan verdim." Sakık. 1993 yılında Bıngol- Elazığ karayolun- da 33 erın şehıt edilmesi olavının talımatını da kendisının vermedığını. bu evlemı bır hafta sonra oğrenebıldığını one surerek şunlan sov ledı "Sol- han'da (ka> makamın oldurulmesi ey lemı) ozel ta- Denizli Kumar nıafyasının kanlı hesaplaşması DENİZLJ(Cıunhuriyet) - Kumar mafyası arasındakı hesaplaşma Denız- lı'de 4 kışmın olumüyle sonuçlandı Bır lokalın kurşunianmasıy İa başla- yan, adltye dnünde ve Akkonak Ma- hallesı'ndekı karşılıklı çatışmalarla su- ren olaylara dün bır yenısı daha eklen- dı Kumar mafyasmda ıkı grubu oluş- turan A& Çokkuş ıle Metin Sağın ara- stndakı hesaplaşmada dun 4 kışı oldu Ankara karayolunun Zeybek Durağı mevknnde dun oğle saatlennde mey- dana gelen olayda, 48 N 1004 plaka- h otomobıl, Istanbul plakalı olduğu bıldmlen yeşıl renklı Opel marka araç- tan men silahlı üç kışının saldmsına uğradı Araçta bulunan 4 kışı yaşamı- nt yıtırdı Ucak kazası 'Ölümden son anda kurtuldum' İstanbul Haber ServBi - New York- Cenewe sefennı yaparken duşen uça- ğa son anda bınmekten vazgeçen ga- zetecı Yazgülü AMoğan'ın eşı Fazıl D- gaz. olümden dönmesmı 'bilgisayar'a borçlu olduğunu söyledı Ilgaz. şans esen kurtuluşunun öykusunu Cumhu- nyet'eşoyleanlattı "IlkönceOhio'dan Ne» York'a,ora- dan da 06.20ucagr>İa Cenare*y«gide- cektim. Cenevre uçağındaki biİetimi 1 saat20dakika sonra kalkacakolan Zü- rih uçağıvİadeğiştirdun.Gore^ h bir ka- duı Cenev re uçağına jetişeceğimi söy- leyerek biletimi tekrarCenevre uçağıy- la değJştirmek istedi. Bu işleme bilgisa- yar 'okey' venneyince bövlece duşen uçağa binmekten kurtuldum." limat \erdim. Sa\cı \e diğerleri için vermedim. iî erin evlcminc değinnıek istiyorum. Hakkımda id- dialar \ar. O zaman ilan etlilen ateşkesten hiçbiror- giıt uyesinin haberi yoktu. Bir gun \po, telsize çı- karak bunu bize aniden sov ledi. Onun mu. Şam'ın mı veya bir başkasının talimatı mıvdı, bilmivorum. Bu haber geldikten sonra. bunu coşkuyla karşıla- dık. Çunku herkes savaşın sona ermesini istiyordu. Tek taraflı olmasına rağmen bu gelişme iyiydi.' S ız mısılleme hakkınızı. meşru mudafaa hakkınızı kullanabılırsınız di\e talimat geldi. Celal Barat, 100 kişi ile biriikte silahsı/ }3 asken oldürmuştu. Bu planlı bir se\ değildi. Diğer >ol kesmeler gjbi y a- pılacaktı. Ben bu olavdan 5 giın once taJimat gon- dermiştim. Irtibat kopukluğu vüzunden, bu olavı bir hafta sonra oğrendim. Telsızden. Şey h Said ve komutan Vado'nun ıntıkamı alındı sesleri duvdunı. Beno sıra Kulp kırsalındavdım." Sakık Elazığ'da 9 muhen- dis ve Etıbank personelının şehıt edilmesi talımatını da kendısinın vermedığını ıddıa ettı Savcının, u l Ağustos 198Ş"te Sason'da 5 gmenlik görev lisinin şehit edilmesi için talimat verdini/ mi" sorusu- nu. "Benvermedim"dıveya nıtlav an Sakık hâkımın "Piş- man mısıni7" sorusuna ıse şu vanıtı verdı "Ben dağda \akalanma- dım. Silahı da. PKK'y i de ben kendinı bıraktım. Herhalde pişmaıı olmasavdını. bırak- nıa/dını. Şu anda geçmişten daha fazla, bolgede bir sorun olduğunu anladım. Bu sorun çozulmediği surece de dış ul- keler ve örgurter. kendi amaç- lan doğrultusunda çomak so- kacaklardır." Pışmanlık duvduğumı be- lırten Sakık, Kurt mıllıyetçısı olmadığını da soy ledı G U N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada Son haberlerden bırı Dıyarbakır'ın ÇınarılçesiAv- dalı koyundekı "ahırda eğıtımdı" Haberın doğruluğu tartışma konusu Henuz okul- lar açılmadığı halde oğrencıler ders goruyor, tumu- nun onluğu yenı sıralar yenı ama, bır oda buluna- mamış1 Bunlarbıryana Dıyel/m kı haber doğru Pek çok pencereden bakılabılır "Altyapı yokken ışe gırışılırse boyle olur" denebılır "2000 'e gırerken bu çağdışıdır" denebılır Ama şoyle de bakılabılır "Sekızyıllık kesıntısız temel eğıtım tutmuştur In- sanlar çocuklarının okuma- yazmayı oğrenmesı ıçın oylesıne ısteklıler kı, okul bınası ahır bıle olsa gon- denyorlar " Boylece, "llım Çın'de de olsa gıdınız", "Bana bır harf oğretenın 40 yıl kolesı olurum" sozlenne bır ek daha gelmış olur "Bana okumayı oğret, varsın ahırda olsun " Gerıcı basının zaman zaman duzmece de olsa, sekız yıllık kesıntısız temel eğıtımı sureklı gundem- de tutması çok yararlı bır hızmet1 Yurttaşın temel eğıtımı ne olçude benımsedığı de- vam eden kayıtların sona ermesıyle bırlıkte kesınle- şecek Beşıncı sınıftan altıncı sınıfa kaydını yaptıran- ların oranı "rakamsal başarıyı" ortaya koyacak Ilk bılgıler olumlu Mıllı Eğıtım Bakanlığı'na (MEB) ulaşan son verı şu Beşıncı sınıfı bıtıren oğrencılenn yuzde 85'ı altın- cı sınıfa kaydını yaptırdı Kız oğrencılerde okullaşma oranı yuzde 40 artmış durumda Son donemde başkentte devlet buyuklennın ka- tıldığı toplantılarda, kokteyllerde yanlanna gelen yurttaşlarca şu tur ıstemler ıletılıyor "Sekız derslıklı bır okul yaptırdık, sız açsanız " - Bır ılkokula ek derslıkler yaparak temel eğıtım okulu olmasını sağladık, açılışında bulunsanız Bu gırışımlerın salt vıtnne donuk olmadığı rakam- larla anlaşılıyor Son bır yıl ıçınde sadece Istanbul ve çevresınde yurttaşlann yaptırdığı derslık sayısı uç bın dolayında Balıkesır, Bursa, Denızlı, Konya'dan olumlu haberier gelıyor Genel rakam ıse yedı bıne yaklaşıyor Gorunum yurttaşın temel eğıtımı benımsedığını, olabıldığınce de katkıda bulunmaya çalıştığını orta- ya koyuyor Gerçekleşmeyen hedefler Yukarıdakı verıler madalyonun bır yuzu Bır değıl bırkaç yuzu daha var Dıkkatı çeken eksıklıklerı sa- tır başlanyla aktaralım - Hedef 30 kışılık sınıflarda eğıtımdı. Bu yıl da or- talama 60-70 kışılık sınıflarda eğrtım yapılacak Bu- nun nedenlen arasında, yoğun ıç goçun getırdığı olumsuzluk da var Terk edılen koylerde okullar ka- panırken kent varoşlanndakı çocuklann sayısı kat- lanıyor Eğıtımden uzak çocuklar, başka olumsuz- luklara yakın oluyorlar Ancak bu gerekçenın arka- sına sığınmamak gerekıyor - Bılgısayarlı eğıtımın yaygınlaştırılması hedeflenı- yordu Istenen olçude olmadı - Okul ıhalelennın gecıkmesı daha fazla derslığın yapımını engelledı - Doğu ve Guneydoğu'da oğretmensızlık ve gu- venlık sorunu nedenıyle 1300 okul kapalı durumda - Ders kıtaplarında cıddı bır yenılenmeye gıdıldı Felsefe derslerı yenıden hak ettığı yerı almaya baş- ladı Talım Terbıye Kurulu'nda da bazı değışıklıkler yapıldı Ancak atılan adımlar yukarıdan aşağıya bır zıncırın halkaları gıbı, bır yerde zayıflık olunca tumu- nu yok edebılıyor 1 - Dunya Bankası desteklı projeler ne yazık kı, eğı- tımden çok kışılerı zengınleştırmeye yaradı Bu maddelenn her bırı kendı ıçınde dallanıp bu- daklanıyor Sonuç olarak, temel eğıtım tuttu Sıra bunu daha kalıtelı hale getırmekte ve sureyı arttırmakta Gerıcı kesımın son donemde çıkarmaya çalıştığı gurultuye pabuç bırakmadan, yaşanan olumsuzluk- laria da umutsuzluğa kapılmadan temelı sağlamlaş- tırmak gerekıyor Bır şeyı daha ıhmal etmemelı Gerıcı basını ıyı ızleyıp eksıklıklerı gıdermelı 1 6 Çizgiıııizden sapmayız' • Baştarafı 1. Sayfada Hikmet Uluğbay "a y onelık saldınlannın ammsatılma- sı uzerıne. "Tepkilerneka- dar iyi çalıştığını gösteriyor. Bildiğinıiz çizgiden vazgeç- meyeceğlz. Bir yumuşak vaklaşım içinde bunu adım adım çozmek istiyoruz ve çozıilebüeceğine inanıyo- rum. Bir hamlede ounaz" goruşunu dıle getırdı " Ecevıt. KKTCCumhur- başkanı Denktaş ın konfe- derasvon onensı çerçeve- sınde yaşanan tartışmalan da değerlendınrken yann KKTC've gunubırlık bır zıyaret gerçekleştıreceğını anımsatarak. adadakı prog- ramını şoyle aktardı "Vlillı Piyango'nun. Anadolu Lisesi'nin temel atma toreni var. Bir de bi- zim Hasan Gemıcı arkada- şunızın katkısıyİa ozurluler rehabilitasyon merkezinin temel atma toreni var. Ora- da bilirsiniz Kuzey Kıb- ns'ın batı ucunda Yeşilır- mak diye bir koy vardır. O kendi kendini kurtarmıştır. Onun kurtuluş y ıldonumiı var. Sayın Denktaş'la bir- iikte oraya da gideceğiz ve akşam doneceği/. Sayın Denktaş'la ve diğer devlet erkânıyla goruşmelerim var.- Ecev ıt. Denktaş ın one- nsıne Yunanıstan veRum kesımınden gelen ret yantt- lan konusundakı goruşle- nnı açıklarken. KKTC Cumhurbaşkanf nın ı\ı nı- yet gosterdığını belırterek, onennın gerçekçı bır proje olduğunu, adada ıkı ayrı devletın varlığının yadsı- namaz boyutlara ulaştığını kavdettı ABD'lılenn de bellı bır uslup ıçınde adada ıkı devletın varlığını kabul ettıklenne dıkkat çeken Başbakan Yardımcısı Ece- vıt. şovle devam ettı "Ada- nın kuzey kesiminde Kum egemenligi bulunmadığını açıkça ifade ediyorlar. Bu- nun anlamı orada ayn bir y(inetinı. ayn bir dev let bu- lunduğu. Bu gerçek uzeri- ne Kıbns'ın bütunlüğünü sağlayabilecek bironeri. İki ayn devlet var. Kendi ken- dilerini yönetecekler. Tabii dış ilişkilerinde biriikte ha- reket edecekler. Böylelikle iki kesimin de herhangi bir yere ilhak olanağı da kal- mamış oluyor. 4ma Rum- lar sırtlarını AB've daya- dıkları için hiçbir oneriyi kabul etmeye eğilimli değil- ler. Fransızlar federasyon diyoriar hâlâ. Federasyonu onleyen \B. Fiilen AB ile, Vunanistan ile federasyon kurmuşolacakGuney Kıb- rıs. Onun için Turkiye ile federasyona artık yer kal- madı."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog