Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yonetmenı Orhan Lrinç # Genel Yavın Koordınatoru HikmetÇe- tinkaya 0 Yaznşlen . Müduru İbrahim Vıldız • Sorumlu \1udur Fikret İlkiz # Haber Merkezı Mudunı Hakan Kara # Gorsel Yonctmen Fikret Eser ktıhbarat Cengiz \ ıldırım • Ekonomı Mehmet Saraç # kııltur Handan Şenköken • Spor Abdülkadir ^ üceiman • Makaleler Sami Karaören • Duzeltme Abdullah >. aacı • Fotoğraf Erdogan Köseoğlu • Bılgı-Belge Edibt Buğra • Yurt Haberien Mehmet Faraç Va\ın Kurulu İlhan Selçuk (Başkan), Orhan Erinç. Okta> Kurtbökt, Hikmef Çetinkaı*. Şiikran Soner, Ergun Balcı, İbrahim Vıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbav. Hakan Kara. AnkaraTemsılcısı Mustafa Balha> AtaturkBuhanNo 125,Kat4,Bakanlıklar-AnkaraTel 4195020 (7 hat), Faks 4İ95027 • Lzmır Temsıleısı Serdar Kızık, H Zıya Blv 1352S 2-3Tel 4411220. Faks 44191170Adana Temsılcısr Çetin Yiğenoğlu, tnonu Cd 119 S No. 1 Kat 1, Tel 363 12 II, Faks-363 12 15 Muesi£ie Muduru l stiin \kmen 0 Koordınalör Ahmet korulsan 9 Muhasebe Büknt V.ener#ldare Hüsoin Gürer • Işierme Önder Çelik • Bılgı- Işlem \ail İnal • Bılgı>a>ar Sıstem Mürüvrt ÇücrCSaaş FaziletKuza MEDY-V C: • Yonelım Kurulı Başkanı - Genel Mudur Gülbiı Erduran # Koordınator Reh: Işıtnun 9 Genel Mudur Yardımcısı SevdaÇoban Te! 514 07 53 5139580-5138460-61.Faks 513846. Y»yımU>an ve Basan: Yenı Gun Haber Ajansu Basm \e Ya\ıncılık A Ş TurkocagıCad 39 41 Cagaloglu 34334 lsl PK 246 Istanbul f el (0 212) 512 05 05 (20 hall Faks 10 212)513 85 95 4EYLÜL1998 Imsak: 4.55 Güneş:6.26 Öğle: 13.10 Ikindı: 16.47 Akşam: 19.41 Yatsı: 21.06 www.cumhuriyet.com.ti Brezilya modası • Haber Merkerf- Modacı Santa Ephıgenia, Rio de Janeıro'da düzenlenen moda gösterisinde yeni kreasyonunu tanıttı. Bu yılın son yaz defilelerine 25 modacı katıldı. İnternerte çocuk pornosu • SYDNEY (Reuters) - Avustralyalılann. Internet'te çocuk pornosu izleme konusunda Almanya'nın ardından dünya ikıncisi olduğu bıldinldi. tnternet'te etkinlik gösteren sübyancı şebekesının yakalanmasına yönelik düzenlenen uluslararası bır operasyonda 12 ülkeden lOOkişi tutuklandı. Bu arada Ispanya'da Internet kullanıcılan, telefon ücretlerinin pahalılığını protesto etmek için dün sabah 24 saatlik greve başladılar. 2 mılyon 140 bın Internet kullanıcısı, 24 saat lntemet'e bağlanmayacak. Bir saatlik Internet baglantısınm ücretı 0.9 dolardan 1.8 dolara çıkanlmıştı. Nemrufun tapusu • KAHTA(AA)- Adıyaman'ın Kâhta üçesınde bulunan ve Kommagene krallığı döneminden eserlerin yer aldığı 2 bin 150 metre yüksekliğindekı Nemrut Dağı'nın, Adjyaman ıl sırurlan içensinde olduğu tescillenerek tapulan çıkanldı. Kâhta Turizm Müdürü Mahmut Arslan, Adıyaman ile Malatya arasında zaman zaman anlaşmazlıklara neden olan Nemrut Dağı'nın, Karadut Köyü sınırlannda 3 parsel halinde, Hazine adına tapusunun çıkanldığını söyledi. Kontrolden çıkan dev balon • MONTREAL(AA)- Kanada'dan ha\alanan. ancak kontrolden çıkarak hava trafigini altüst eden ınsansız dev meteorolojı balonunun yere ındığı bıldinldi. Kanada Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamada, dev balonun Baltık Denizi'nde bulunan Finlandiya'ya bağlı Aaland takımadalanndan Mariehamn Adası'na ındığı kaydedildi. Ajansın sözcüsü Isabelle Hudon, iki Kanada CF-18 savaş uçağının, helyum gazı dolu balonu vurabilmek içın bınlerce mermi attığını ve bu sayede balonun irtifa kaybettiğini belirtti. Kordon yeşîl olsun • tZ!VÜR(Cıımhuriyet Bürosu) - Bır grup sanatçı, şair ve yazar lzmir'de yapılmak istenen ve insanlan denizden koparacak Kordonyolu'na tepki göstererek yayalara ve Izmir'ın kültür birikimine saygılı bir kıyı düzenlemesi için Kültür Bakanı Istemihan Talay'ı göreve çağırdı. Aralannda, Can Yücel, Nihat Behram, Yıldız Tilbe, Fikret Hakan, Yalçın Menteş, Moğollar, Haluk Işık. Nevzat Çelik, Haluk Levent, Ataol Behramoğlu, Sina Akyol, Tolga Çandar, Suavi, Ferhat Tunç, Şadan Gökovalı. Mehmet H. Doğan, Mansur Balcı, Rutkay Azız ve Aydoğan Yavaşh'nın da bulunduğu sanatçılar; Talay'dan yapılan dolgunun yol değil, yeşil alan olarak kullanılmasını ıstediler. Umut Vakfı'nın hazırladığı "Yurttaş Olmak tçin" adlı ders kitabı piyasaya çıktı 'Düşünen öğrenci için' ldtap Konu b a s l ı k l a r ı Adaletten banşa • lnsan Haklan Evrensel Bildirgesi • Hukuk Kurallan • Adalet • Sorumluluk • tşbirliği-tşbölümü • Katılma • Çatışma-L zlaşma • Barış • Aile Kav ramı • Aile tçi Demokrasi • Çocuğun Aile İçinde Korunması • Çocuğun tstismar ve Ihmale Karşı Korunması • Anayasa • Yaşama Hakkı, Din \e Vicdan Özgüriüğii, Düşünce Özgüriüğii • Eğitim Hakkı ve Çalışma Hakkı • Seçme ve Seçilme Hakkı • Kitle İletişim Özgüriüğii ve Özel Havatın Gizliligi • Çevre Hakkı • Tüketici Hakları • Çocuk Hakları. FİGEN ATALAY Umut Vakfı'nca. "tarnşan ve tartışbran öğretmen ve bilinçli. düşünen öğrcnciler içinr> hazırlanan "Yurttaş Oimak için" adlı Vatandaşlık Bılgısı \e lnsan Haklan Öğ- rencı Kitabı ve Öğretmen El Kitabı piyasa- ya çıktı. Mılli Eğıtım Bakanlığı Talım ve Terbiye Kurulu'nca 7. ve 8. sınıflara tavsiye edılen kıtaplar, "tüm öğrencilerin konulara farklı bakış açılannı öne sürmelerini, tartışabil- melerini. diyaloğun özendirilerek öğretmen veöğrencilerin av™ ortamda birbirlerinin hak- lanna sa>gı du> duklan demokratik bir eği- timT esas alıyor. llköğretım ikıncı kademe öğrencileri ıle Vatandaşlık ve tnsan Haklan Eğıtimı öğret- menleri ıçın yazılan ve gencın öğrenme sü- recını destekJeyıci, cınsıyetçilıkten ve her tür- lü aynmcılık, kalıp, vargı ve önyargıdan uzak metınlerden ve etkınliklerden oluştu- ğu behnılen bu ikı kıtapta. 20 "ders" yeralı- yor. Kıtaplar. lnsan Haklan Evrensel Bıldır- gesı başlıklı ders ile başlayıp Çocuk Hak- lan başlıklı ünıte ıle son buluvor. Prof. Dr. İpek Gürkaynak yönetiminde, • Kıtaplar, "tüm öğrencilerin konulara farklı bakış açılannı öne sürmelerini, tartışabilmelerini, diyaloğun özendirilerek öğretmen ve öğrencilerin aynı ortamda birbirlerinin haklanna saygı duyduklan demokratik bir eğitimi" esas alıyor. Doç. Dr. F. DilekGözütok Dr. Şebnem Aki- pek, araştırma görev lısı Tufan Erhürman. araştırma görevlısı Fatma Ozdemir Uluç, araştırma görevlısı Metike Tiirkan Bağlı ta- rafından yazılan Yurttaş Olmak İçin, öğ- rencileri; insan haklan ve temel özgürlük- ler, bunlann temelinde yatan kavTamlar ve genelde yurtta$ olmanın gerekleri konusun- da düşündürmek ve kendı görüşlennı gelış- tirmeye özendirmeyi amaçlıyor. Prof. Dr. tpek Gürkaynak, kıtabın "son- söz"ünde şunlan söylüyor "Tarüşan ve tar- nştıran öğretmen ve bilinçli. düşünen öğren- ci için yazdık bu kitaplan. O halde. derslik- te. gence baştan bu >ana sözü edilen kavram- lan ka\ ratmanın. becerileri kazandırmanın yanı sıra tüm öğrencilerin farklı bakış açıla- n öne sürüp, ele alıp tartışabileceği. müza- keresürecinin. divaloğun özendirilebileceği, etkili )urttaşlığın gereği olan davranış bi- çimkrinin oluşabileceğu öğrencilerin ve öğ- rermenlerin haklanna saygının var olduğu bir eğitim ortanunın yaratılması esasör. Di- ğer bir de>işle. öğretmen. >önetimin de des- teği ve katkısı ile kitaptaki konulan ve bun- lann altında vatan ilke ve değeıieri sınıfın- da birvaşam biçiminedönüştürebilmeti; öğ- rendnin soluvarak, vaşavarak, uy gulayarak öğrenmcsi için çaba göstermeh'dir. Kuşku- suz.bununolabilmesL,soyutta kalmavan. ez- bere davanmay an programlann, yöntemle- rin veetkileşime davalı eğitim stratejüerinin geliştirilmesi ve kullanımını da gerektirir. tş- te biz bu kitaplaria. öğrencive ve öğretmene, bunlan sağlavacak birer araç da vermevi amaçladık. Farklı alanlann uzmanı olan, farklı vaşta \e denevimde bir grup öğretim elemanı tarafından av nntılı düşünülmüş ve özenle oluşturulmuş 'aydınlık ve çağdaş' birÖğrenci Kitabı ile o kitabın verimli ve et- kili biçimde kullanımına ilişkin ipuçlan ve öneriJer içeren bir Öğretmen El Kitabı 'mn, meraldıöğrenciler ve hevecanlı, sevecen, ye- niliklere açık öğretmenler elinde önemü bir adım oluşturacağjna inanıvoruz." Çevre Bakanı İmren Aykut 'Gökova'nın kaDatılma tarihi be irlenmeli' ÖZCANÖZGÜR MUĞLA - ÇevTe Bakanı İmren Aykut, yargı kararlan- na kımsenın karşı durması- nm söz konusu olamayacağı- nı belirterek, "Enerji Bakan- lığı, Gökova'nın kapanlması takvimini en kısa süredc be- Hriemeir dedı. Yatağan, Yeniköy, Gökova termik santrallannın kapatıl- masına yönelik Danıştay onaylı Aydın Idare Mahke- mesı kararlannın uygulanıp uygulanmayacağı yöniinde- kı belirsızlik sürüyor. Geçen Dünyamiza 'Hoşgeldin'bebekFotoğraf sanatçısı Anne Geddes. özellikle bebek fotoğraf- lanv la tanınıvor. Geddes minik modeHerini çiçekler ve mev- velerle süslevip, onlan birer melck haline getirhor. Ged- des'in >eni fotoğraf albümü 'Hoşgeldin" birbirinden giizd bebek fotoğraflarından oluşuvor. Geddes, bebeklerleçahş- manın vetişkinlerle çalışmaktan daha zor olduğunu ancak ortaya çıkan masumiyetin büyüleyki olduğunu söylüyor. e-posta : tan (g prizma. net. tr • Bakan Aykut, Ege Bölgesi'ndeki enerji ihtiyacı için yeni yatmmlann gündeme gelmesi gerektiğini vurguİayarak, bunun için Aliağa Termik Santrah'nın uygun olduğunu söyledi. günlerde Greenpeace ıle bir- likte Gökova Termik Santra- lı önünde eylem yapan çev- recıler, yenı eylem yöntemle- n arayışına girerken, Sınırsız Çevre Yolculan Sözcüsü Sa>- nur Gelendost şöyle konuştu. "Tam biriknüzlülükk' kar- şı karşıyayız. Hükümet baş- bakanından bakanına kadar her gün çeteler konusunda hukuktan sözedh or,çe\Te ko- nusuna gelinceyan çizivoriar. Hukuk va vardır ya yokrur. Hukuk ya her yerde geçerli- diryadageçersizdir. Hüküme- tin santrallar konusundaki be- ürsizliğe son vermesini bckB- yoruz. Desinler ki. 'Gökova Termik Santralf nı çalıştıraca- ğız' yada "Şu tarihte kapata- cağız'. Biz de ona göre ha- reket edelim." Çevre Bakanı A>kut da, Enerji Bakanlığf na bır yazı yazarak Gökova'nın kapatıl- ma tarihinin belirlenmesını istedi. Bakan Aykut, yazısın- da şu görüşlere yer verdı: "Ortada yüksek yargının bir karan var. Bu karara kim- se karşı gelemez. İ Ikemizin, sanayicinin. turizmcinin de eneıjiyeihtivaavar.Bakanhk en kısa sürede bunun önlemi- ni almalı veGökova"\ı kapat- maJı. Doğalgazia çalışürıia- cakolan Aliağa TermikSant- ralı açığı kapatır. .Aliağa hız- landınlmalı ve Gökova'nın kapalılma tarihi makul bir süre içinde açıklanmalı." Öte yandan ANKA"nın ha- benne göreÇevre Bakanı İm- ren Aykut. müsteşar Fıruz Demir Yaşamış'ı görevınden aldı. Resmi Gazete'de yaylfti- lanan atama kararlanyla Çev- re Bakanlığı Müsteşan Ya- şamış, kızak kadro olarakkul- lanılan müşavıriığegetınldi. 32 ülkeden gelen bilimadamlan ekolojik sorunlan tartıştı Karadeniz bitişin eşiğinde AHMETŞEFİK TRABZON - Dünyanın en zengin denızlennden bın olan ancak son 20 yılda aşın kırlenme nedenıv le tehlıke çanlanmn çalmaya başladığı Karade- niz için acil eylem plarunın yaşama ge- çirilmesi gerektıği bıldinldi. Karade- niz için sadece dev letler düzeyınde değıl bılım adamlan arasında da or- tak çalışmalann şart olduğu ıfade edıl- di. Bu bilımsel çalışmalann ortak bır raporda ortaya konulmasının sorunla- nn aşılması ıçın en önemlı adımı oluş- turacağı vurgulandı. Trabzon'da gerçekle^tınlen "1. L lus- lararası Baukçılık ve Ekoloji Sempoz- yumu"nun ikıncı gününde "Karade- niz'in Ekolojik Sorunlan" tartışıldı. 32 ülkeden 150 cıvannda bılım adamının katıldığı toplantıda. Karadeniz'ınbü- yük ekolojik bozulmayla karşı karşı- ya kaldığı, gereklı adımların atılma- ması halinde yok oluş sürecinin hız- lanacağı ve yakın bır gelecekte Kara- denız'in "felaket denizj"ne dönüşe- • Gerekli adımlann atılmaması halinde yok oluş sürecinin hızlanacağı ve yakın bır gelecekte Karadeniz'in "felaket denizi"ne dönüşeceği savunuldu. ceğı savunuldu. Karadeniz'dekı kır- lenmenın yüzde 701er cıvannda Tu- na'dan geldığı belirtıldı Çeşitlı ülkelerden panele katılan konuşmacılar. şu noktaları vurgula- dılar- • Karadeniz'in kirlenmesinde en büyük sorumluluk Tuna ülkelerine aittir. Bu felaketi yaratanlann sorunv luluktan kaçmalan kabul edilemez. Dolay ısıy la Karadeniz'in kurtarılma- sına ilişkin büriin çalışmalara sorum- lu olan ülkeler sorumluluklan oranın- da katılmak durumundadııiar. • Karadeniz'de canlı yaşam gıde- rekdaralanlarahapsedılmektedır Kır- lılık denızdekı ölü tabaka olan hıdro- jen sülfur tabakasını gıderek yükselt- mektedır. Bazı kesımlerde bu ölü ta- baka 100 metre dennlığe dek yaklaş- mıştır • En büyük kirletici konumundaki nehirlerde (ki bu viizde 90'lar düzeyin- dedir) gerekli önlemler alınmah. atık- lann nehirlere bırakılması önlenmeli. nehirlerde çeşitli noktalarda antma sistemleri kurulmalıdır. • Ancak her şeye rağmen tek tek adımlarla artık küresel bır sorun ha- lıne gelen bu sorunla mücadele etmek olanaklı değıldir. Öncelıkle bilimsel çevreler Karadeniz'Ie ilgilı tüm lite- ratürü gözden geçirmeli. eksiklen sap- tayarak gerekli çalışmalan yapmalı, bu çalışmalan gerek tek tek ülkeler ve gerekse uluslararası kuruluşlar nez- dınde bır program olarak sunmalıdır. • Karadeniz'in ekolojik yok oluşu- nun. bu deniz havzasında yaşayan 200 milyona yakın insanı yakından ilgilcn- dirdiği. olayın insan-tıtplumsal boyıt- tunun yaşamsal oiduğu unutulmama- hdır. Bugün sona erecek olan sempoz- yumda sonuç bildirisi yayımlanacak. SÖYLEŞİ ATTİLÂ İLHAN 'Çarpık' Bir Mukâyese!.. Işin hoş tarafı, beni ve Niyazi Berkes'ı 'Ismet Pa- / şa'yıyermek ıçın Gâzi'yı göklere çıkarmakla', ıtham eden Mete'nın (Tunçay): aynı şeyı, o konuşmada, do- layiı olarak kendısınınyapması!..'Dolaylı olarak', çün- kü mukâyeseyi başkasına yaptırmış; hem de kime, Ismet Paşa'ya! Şu soyledıklenne, bır bakar mısınız? "...Ismet Paşa'nın son günlerinde, bir gazeteci ona, Enver Paşa'yia Mustafa Kemal Paşa'yı mu- kâyese eder misiniz diye sordu. Ismet Paşa, de- diki: "...mukâyese edilemezler, çünkü farklı türde as- kerterdi. Enver stratejistti, Mustafa Kemal ise taktis- yendi. Enver, Rusya, Hindistan, Britanya terimleriyle düşûnüyordu; Mustafa Kemal Dumlupınar, Izmir, Ana- dolu, Eskişehir tehmleriyle düşûnüyordu, aralannda çapfarkı vardı..." Ismet Paşa'nın cevabı beni çok şaşırttı. Haksız da değildi. Bizim resmî tarihimiz Anadolu'da Yu- nanlılara karşı kazanilan zaferi, cihanda eşi gö- rülmemiş diye söyiese de, teknik olarak küçük bir şeydi. Osmanlı ordusu iki milyon cıvannda iken, Milfî Mücadele'de bizim ordu yüz bin, yüz elli bin kadardı. Aralannda onda bir ölçüsünde çap far- kı var..." (Yeni Yüzyıl, 21 Temmuz 1998). Nedır bu? Enver Paşa'nın 'göklere çıkanlmasıyla', Mustafa Kemal Paşa'nın yerılmesi değil mi? Öyle olduğu apaçık da, ismet Paşa da Mete de (Tunçay), 'mukâyeseyiyaparken', ne çok şeyi unırtmuşlar! Anadolu için, Anadolu halkıyla!.. I I ayâl kurmak, 'büyük stratejıst' olmaya yetiyorsa, I I Kaddafi öyledir, Turgut Ozal da, öyledir; Enver Paşa, 'hayâli' bir 'cihan devletı 'nın Başkumandanı gi- bi 'uçuyordu'; Mustafa Kemal Paşa, son yurt par- çasını 'kurtarabılmek' için. 'gerçekçi' olmak zorunday- dı: 'büyükstratejist'tn, Orta Asya kıracında yalnız öl- mesi; 'onun onda biri'sayılmak istenen 'taktisyen'\n, Anadolu'da muzaffer blmakla kalmayıp, yeni Türk Cumhuriyeti'ni kurması, 'mukâyesenin' çarpıklığını göstermez mı? Dahası var! Enver 'hayâlleri'nı gerçekleştirmek bah- sinde, ülkesine ve ordusuna hiçbir zaman güvenme- mişti; iktidarda ıken, Kaiser'in ordusuna güveniyor- du; o kadar kı, Osmanlı Ordusu'nun Erkân-ı Har- biyesi'ni onlarateslim etmiştir; Alman Istihbarat'ının, onunla 'tıpatıp benzer hayâller' içinde olması, câlib- i dikkat: acaba hangısi, hangisınden doğmuştu? Buna mukâbil, Mustafa Kemal Paşa, zamanın uluslararası dengelerini dikkatle kollayarak; Anado- lu'da, Anadolu için, Anadolu Halkıyla, Emperya- lizm'e karşı muharebeye girmiş ve kazanmıştır; Me- te'nin (Tunçay), 'teknik' olarak 'küçük' gordüğü o savaş, Sömürge Halklan'nın, anti/emperyalist kurtu- luş savaşlannı başlatan savaş olmuyor mu? Dahası, 'bizzat' Mete (Tunçay), 'Birikim'de (Eylül, 1976) M - sâk-ı MHITnin 1. Maddesi' üzerine düşünürken, bu de- yimin 'Türkiye için kesin bir sınır düzenı getirmediği- ni' yazmamış mıydı? Gerçekten de öyledir: Gâzi, Meclis'in 'gizli oturv- munda' (16 Ekim 1921) konuyla ilgili olarak, demiştir ki: "...Misâk'ı Milirnin 1. maddesi, bir 'hatt-ı mütâ- reke' tasavvur ediyor. Hatt-ı mütâreke'yi, hudud- u millî tasavvur ediyor. Onun üst tarafındaki yer inkısam tefrik etınez. Hatt-ı mütâreke nedir? Var mıdır böyle bir hat? Yoktur" Daha sonra söylediği daha da müthış: "Misâk-ı Miltîmizde, muayyen ve müsbet bir hat yoktur. Kuvvet ve kudretimizle teşbit edeceğimiz hat, hatt-ı hudud olacaktır!" Öyle de, olmadı mı? Aksi halde, Montreaux ger- çekleşebilir miydi? Hatay'ın ilhâkını sağlayabılir miy- dik? Ya Kıbns olayı? Ya Kuzey Irak'taki 'müdâhale- ler"? Buradan bakılınca, Enver Paşa'nın 'talihsizölümü', acaba hangi çapta görunür? İnönü Cumhuriyeti' nostaljisi!.. eir de, şu lâf: "...Mustafa Kemal savaş süresince, muhaliflerin eleştirilerine tahammül etti; fakat sa- vaş bittikten sonra, aniden tarz, metoddeğıştırdı" (Ye- ni Yüzyıl, 21 Temmuz 1998). 'Sertliğin' dış sebebine, değinmiştim; bir de ıç sebebi var ki, 'bizâtihi' inkılâp- tır. Ne hikmetse, Mete'nin (Tunçay) kuşağından ba- zı tarihçiler, Gâzi'nın ınkılâp 'tasanmını'; 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül 'paşaları'nm 'Atatürkçülüğü' ile ka- rıştınyorlar; ya da boylesi, hoşlanna gidıyor. Bizdeki 'darbe' Atatürkçülüğü, gerçekte, Mustafa Kemal Paşa 'inkılâpçılığının' değil; 'inönü Cumhuriye- ti'nin nostaljisidir! Gâzi, 'savaş sırasında', vatanın kurtuluşu söz ko- nusu olduğu için, eleştiriye açıktı; savaş sonrası de- mek Vn/c?/âp'demektir; 77â*/c;m/yef'eldeğıştiriyor, 'kül- tür devrimi' doludızgın; eleştıri artık, doğrudan in- kılâba yönelmıştır; ustelik, eskı rejim yandaşlannca ya- pılıyor; 'radikal' hangi inkılâbm, bu türden bir eleştiri- ye; katlandığı görulmüş? Dikkat isterim, 'radikal' de- dim, zira Anadolu İhtilâli ve İnkılâbı. radıkallıği tar- tışılmaz bır toplumsal/siyasal donüşum hareketidir ki. Şerafettin Turan, 'Devrim Tarihi'rim (3. Kitap, 2. Bölüm) birçok yerinde, Gâzi'nın ağzından, 'teyidini' yapmış! Mustafa Kemal, 1933'te Afet Inan'a yazdtnyor: "...devrim mevcırt kurumlan zoria değiştirmek demektir. Türk ulusunu son yüzyıllarda geri bırak- mış olan kurumlan yıkarak, yerlerine ulusun en yüksek medeni ihtiyaçlara göre ilerlemesini sağ- layacak yeni kurumlar koymuş olmaktır" (Belle- ten, 89, s. 204). ismail Habib, Gâzi'nin ağzından, inkılâpla ilgili ola- rak, şu sozleri kaydediyor: "...Türkiye, derece de- rece mi ilerlemeli, âni olarak mı? İki sistem var biri mâlûm, Büyük Fransız Ihtilâli'ndeki biçim; re- jimlerdeğişecek, ihtilâllere karşı ihtilâlleryapıla- cak; 'sağ', 'sol'utepeleyecek, 'sol, 'sağ'ı süpürür- ken, bir de bakılacak ki bir buçuk yüzyıllık bir za- man geçmiş! Bu ulusun damarlannda o kadar bol kan ve önünde o kadar geniş zaman var mı?" Gündemde 'ınkılâp' olunca, 'inkılâpçıdan' müsâ- nnahâ beklemek; 'inkılâptan vazgeç' demeye eşittir: önemli olan, önlemlerin 'objeictif şartJara' uygun tasarlanması ve uygulanması! Gâzi'nin, bunu ba- şardığının kanıtı; çağdaşı olan 'devrimciler', zamanın basıncına dayanamayıp, süpürüldüğü halde; onun halkıyla özdeş, ayakta durmasıdır. Ayakta durmakla kalıyor mu? Hayır! Fâlih Rrfkı'nın deyimiyle, 'inanç- sız haleflerinin', yarıda bıraktığı 'inkılâbı'; gerçek 'hedeflerine' ulaştırabilmek için, ustelik yeni nesillere ümit ve güç veriyor. http:// www. prizma.net tr/A İLHAN http://www.eda.tr/-bilgiyay/yazar/ailhan.htlm
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog