Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

4 EYIÜL 1998 CUMA CUMHURİYET SAYFA 17 Başkent Ümversttesi Ankara'daki paralı ünıversitelerden Başkent Universitesi, yenı eğitım yılındaki ücretıni Türk lırasından dolara çevirmiş... Geçen yıl 480 milyon lira ıle hazırlık sınıfında eğıtıme başlayan öğrenciden bu yıl 4 bin dolar ıstenıyormuş... Ailesmın maddi durumuna bakarak tercihini buna göre yapan öğrencılere kötü bir surprız hazırlamış Başkent Universitesi... Bır velı, rektör Mehmet Haberal'a gönderdiği yazıda, "Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yabancı paralar üzerınden eğitım ucretı saptanmasının nedenıni anlayabilmiş değılız ancak uygulamanın en ^ azından, dolar ücretinı bilerek kayıt yaptıracak öğrencılerle sınırlı kalmasını beklıyoruz" demış ama henüz bir yanıt alamamış. Velı, gerekırse yargı yoluna başvuracağını da açıklamış. Haberal'dan açıklama beklıyoruz... 0 M U R I L I K Ekonomideki kanama KlT'leri satmakla durmaz; orKİT denensin. Omur E Kurum Elektronik posta; som0posta.cumhurîyetcom.tr Tel: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 - Clinton, Yeltsin'e para yerine moral vermiş... "Keşke ıkı kutu Viagra verseydı!" M odacı Canan Yaka ıle şarkıcı Seiçuk Ural'ın kızı Aslı Yaka, Fransa'da sevgılısı Alaat- tin Çakıcı'yla bırlıkte yakalanması olay ol- du Kızı tutuksuz yargılanmak uzere ser- best bırakılıncaya kadar annesı çok gozyaşı doktu ve bu arada Canan Yaka'nın Çakıcı ıle tanışıklığı da ortaya dokuldu Unlu modacının kız kardeşı ve kocası ortaya çık- tığında bu kez Italyan asıllı enıştenın karanlık ılışkı- lerı sorgulanmaya başlandı Enışte, sıyah Mercedes'ı ıle Aslı'yı cezaevınden alıp gotururken gucunu gos- termek ıçın gazetecı bıle tartakladı llışkıler ağı uluslararası boyutta gorunuyordu Ve bu arada dun sabah, telefondakı ses, modacı Canan Yaka'nın Turkıye Cumhurıyetı Emnıyet Ge- nel Mudurluğu ıle yakın ılışkı ve mesaı ıçınde oldu- ğunu soyledı Telefondakı ses, bır "pasaport" olayı nedenıyle hak- kında yurutulen soruşturma sonunda açığa alınıp Po- llişkilerlis Kolejı'nde gen hızmete gonderılen eskı Istanbul Emnıyet Mudur Yardımcısı Gülen Denizli'den soz ettı Ses, Gülen Hanım'ın yakın dostları arasında Canan Hanım ıle Hülya Hanım'ın bulunduğunu soyledı Dostluk sıradan bır dostluk değıldı Uç hanım arasındakı arkadaşlık ılışkılerı çok ya- kındı Hatta Gulen Hanım, Kenan Evren'ın DAL'cı- sı ve Mesut Yılmaz'ın Emnıyet Genel Mudur ada- yı şımdıkı Ordu Valısı Kemal Yazıcıoğlu ıle Hulya Hanım'ın tanışmasını sağlamış ve evlenmelerıne ve- sıle olmuştu Gulen Hanım, Yazıcıoğlu'nun Istanbul Emnıyet Mudurluğu donemınde "Kösem Sultan' la- kabıyla unlenmıştı Telefondakı sesın anlattığına gore Canan Yaka'nın Turkıye Cumhurıyetı Emnıyet Genel Mudurluğu ıle yakın ılışkı ve mesaısı ıse dostluk ve arkadaşlık bağ- larıyla sınırlı değıldı Ilışkı noktasını "Turk Emnıyet Teşkılatı Malullerı, Dul ve Yetımlerı Eğitım Vakfı" gıbısınden bır vakıf ara- cılığıyla oluyordu Kısaca şehıt polıs aılelerıne yardım ıçın kurulmuş vakfın ıcra komıtesı uyesı olduğu soylendı Canan Ya- ka'nın Gulen Denızlı gıbı Canan Yaka da polısler ıçın çalışıyordu Vakfa gelır sağlamayı amaçlayan defıleler nede- nıyle Emnıyet'ın ust duzey yonetıcılenyle bırlıkte mesaı yapıyordu Unlu bır modacının bır yandan aranan bır sabıka- lı ıle bır yandan da polıs şeflerıyle olan dostluğu, Tur- kıye'de artık sıradan sayılıyordu Kaldı kı Çakıcı'nın da Yazıcıoğlu'nun da ne oğ- renmışlerse her şeyı başbuğlarından oğrenmış ol- maları Canan Yaka'nın ılışkılerını "Turkıye senınle gu- rur duyuyor" noktasına getırıyordu SESStZ SEDASIZ (!) ,,1 NURİKURTCEBE r~h . _ r TC ' rt* i1 ——— Yüksek Yerilim Hattı Erdinç UTKU Butun renklı "talk-shovvcular" avnı hızla unlenıvordu Bırıncılığı Bevaz'a \erdiler' Eski milletvekilliği para kazandırıyor Manısa'nın Salıhlı ılçesınde dolaşır- ken bır tabela ılışmış gozune Recai Şeyhoğlu'nun Şaşıpkalmış Şaşılma- yacak gıbı değıl Tabelada, "Cengiz Üretmen" adının altında "19 Donem Manısa Mılletve- kılı" yazıyormuş Aynen doktor, mu- hendıs, bakkal, çakkal gıbı "meslek" olmuş milletvekilliği Kartvızıtte değıl sokaktak/ tabelada Hem de 19 donemden kalma eskı milletvekilliği Eskı mılletvekıllığını ken- dıne meslek olarak seçen Cengız Uret- men, tabelaya Salıhh'dekı telefon nu- marasının yanı sıra Demokrat Turkıye Partısı Genel Merkezı'nın de telefonu- nu yazdırmış Vatandaş ıçın buro açıp, sokağa astığı tabelaya tele- fonlarını da yazdırdığına gore Cen- gız Uretmen, "eskı mılletvekıllığrnden lyı para kazanıyor demektır Bu durumda parlamento dışında kalan bır başka sıyasetçı, Demokrat Turkıye Partısı Genel Başkanı Husa- mettin Cindoruk, hem "eskı mılletve- kılı" hem de 'Eskı Meclıs Başkanı' sı- fatıyla buro açıp "ış yapmaya başla- sa kımbılır ne para kazanacak1 Kenan Evren de oyle Marmarıs te bırsokakta "Eskı Cumhurbaşkanı" ta- belasını duşunebılıyor musunuz 1 Neyse kı Evren'ın "ressam"lığı var' PALAS PANDIRAS Ne ış yahu Dunya yellense bızım borsa nem kapıyor. MüfrtBozacı AYDINLANMA ATEŞİ tletişim: Zeynep Eşiyok Faks: 0.212. 513 85 95 'Bizjm İdil Projesi'nde ikigenç kız, hosteslik kursundanyaraHanıyor Sıv ıl toplum orgullen. bazı sı- yası partı temsılcılerı bılım adamları \esanatçılarınoluştur- duguve \nkaraCumok'un ıçın- de >er jldıgı bır toplutuk "Mö- dafaa-i Hukuk" ısımlı bırder- gı çıkartıvor ÇYDD Genel Merkezi Kırvıl Man Koordınatoru Doç Dr Ayşe Yuksel bıldın>or •ÇV DD'nın Bizim İdil Pro- jesi' kapsamında, Lıskur-Kadı- kö> ıı>bırlığı ıle. Şırnak-ldıllı ıkı genç kızınıız dort avlık ucretsız Ingılızce ve hosteslik kursundan vararlanıvor Lıskur un duvarlı Genel Mudunı Sayın Birol Onu- gören'm her kurs ıçın ıkı gencı- nııze kontenjan ayırması takdı- re değer Bu kızlanmızı uçuş >a da yer hostesı olarak çalışırken gormek hepımızı çok sev ındıre- cek O DD Kadıkov Şube Baska- nımız \le\ Oeaktar'ın sorum- luluğunda oğrencı evınde kalan Fatma Saka \ e Gûlperi Demir- so\ ingılızıe bılgısayar \e hos- teslık eğıtımı alıyorlar Bırson- rakı kurs ıçın Idıllı gencımız Ba- hattin Vrslan sırada Bu guzel gırı^ımden dolayı Lıskur'u kut- lu>or. ba^ka kuruluşlara da ornek olmasını dılıvoruz Tel 0.212.57019 08-0.212.572 6122 Antalya Cumok •'Uzun suresessız kaldıkama bo> durmadık Cumok ozelınde hep yaptıklarımızı vaptık. tep- kıler gosterdık. kutlamalar yap- tık Bunun yanında ulkemızın ıçıne dusurulduğu durumdan acı duvan bu \atan bızım dıven. Atatürk ılke \ edev nmlenne yu- rekten bağlı olan dış guçler ve yerlı ışbırlıkçılenn\enıdenSe\r"ı dayatmalanna Lozan'la karşı du- ran. yurtta^ olmanın bılıncınde bır avuç insan çozum. hem de he- men çozum aravışındavdık Bııçok sı\ ıl toplum orgutu tem- sılcısının. bazı sıv ası partı vetkı- lisının bılım ınsanlannın. sanat- çınm, C umok un da ıçınde bulun- duğubırtopluluktubu Şubatayı sonlarından başlavan bır zaman dılımı ıçınde cumartesı-pazar demeden bulabıldığımız her>er ve olanakta bır ara>a geldık So>leştık. tartıştık Oncelıkle amacımızı belırledık Ardından bızım gıbı duşunen. arayış ıçın- de olanlara sesımızı duyurabıl- menın onların sesinı duvabıl- menın volunu aradık. kı bağım- sızlık ıçın. ozgurluk ıçın. antı- empervalıst kavgamız ıçın daha guçlu bır cephemız olsun Eovlece \ludafaa-ı Hukuk dogdu Başlarda saptadığımız arnjç. 'Njçin Müdafaa-i Hu- kul" sorusununyanıtı olarak bı- rınd sayfamızdaveralıvor ,\ra- mi/da Fikret Otyam. Prof Dr Çetin Yetkin, M. Emin Değer. Pro Dr Nejat Ka> maz gıbı de- ğerer var Dergımıze Cumoklardan vazı veabonedesteğı beklıyoruz Yıl- lık 3 mıkon 600 bın lıra. 6 avlık 1 mıl>on 800 bın lıra abone be- delj UeJVluda/aa-ı Hukuk'u edı- nebılırsınız Sesımızsesınız. gu- cunuz gueumuz olsun se\ gılı Cu- moklar Çoğalmamız. >aşama- mız. saflanmızın sıkılaşması ıçın bızımle olmanızı ıstıvoruz ftetijim ve abonelik için tel: • 0.242.441 31 46 - Çetin Yet- kin • 0.242.241 12 73 - Bayram • 0.242.343 23 39 - 0.242.34317 62 Hicraıı Karabudak (Cu- mok) '" Aliağa ADD " Vayın organımız 'Çizgi', ıkın- cı senesını doldurdu Okuyucu- lanndan aldıgı destek ıle çok ıy ı bırperformans gosteren 'Çizgi'. toplumun tum kesımlerı tarafın- dan ılgı ıle okunan ve sabırsız- lıkla beklenen bır dergı oldu Her ne kadar ADD uyelırının kolektıf bır çalışması olsa da Ba- sın Yayın Komısyonu Başkanı Neslinur JL'lusoj ve Başkan Yar- dımcısı Özkan Uluözyurt bu çalışmanın gerçek emekçı ve ko- mutanları Tabıı bu arada "Çizgi' ılan so- rumlusu \\la arkadaşımızı da unutmamak gerekır Her sayısı 3- 5 bın adet basılarak tum Alı- ağa'va dağıtılan ve Turkıve'de- kı bırçok makama ve orgute uc- retsız postalanan 'Çizgi' onu- muzdekı yıllarda da tutarlı çız- gısını koruma>a kararlı 'Çizgi'ruzdekı çızgıyı tanf eder mısınız dıye sorulan soruy u, ya- yın kurulu. 'Demokratik, laik, çağdaş sosval hukuk devletin- den yana, mutlak kararlı. ozel- leştirmeve karşı kesin tavırlı bîr ÇİZGİ' dıyeaçıklıvorveek- lıvor. 'Çizgi'mizTürki>e'de\a- şav an tüm insanların ortak çiz- gisi olana dek. bu mucadele su- recek..." Erzurum ÇYDD Kısıtlı ımkanlarla Erzurum'da ÇY DD'nın çalı^malannı surdu- ren Recep Kapucu. 8 kutupha- neyı de kurdu Emnıyet Genel Mudurluğu Erzurum Polıs Oku- lu Mudurluğu'nun yazılı talep- lennde okulda veterlı kutupha- ne bulunmadığı behrtılmektev- dı Bız de bunun uzerıne '\ta- turkçıilük'. 'Laiklik'. "İnsan HakJarı' ve 'Demokrasi* uze- rıne vazılmı> 400 kıtap ve an- sıklopedıden oluşan setı Polıs Okulu Mudurluğu ne teshm et- tık Aynca, polıs okulu kutuphane- sıne ÇYDD'nın plakasını da as- mak bızım ıçın ıkıncı bır onur kaynağı Dığer yandan ıse Sosyal Hız- metler II Mudurluğu'ne bağlı Nenehatun Çocuk Yuvası'nda barınmakta olan çocuklara da 150 kıtap bağışladık " HA\TANLAR ISMAIL CI'LO U KİM KİME DIM DUMA BEH/Ç IA behicak t turk.net ÇİZGİLİK FLİVİL MASAHİCI BULLTBEBEK v/uı Bu siJzıi düvunc^) « bi ?eyler }0^Pb ÇİFTÇt oÇ'6 "—*~^\ TARİHTE BLGUN wt MT\Z 4 Eylul İSTAMBISL'OA ATU TRAMI/AY'/N B/l$LANG/a.. 1863'O4 BUGUN, ISTAHBUL'DA li-K ATU TRAMl/AYlAR HIZMETB BAŞLADI. SU THRıUE D£ğlN TVPLU TBŞıN ARACI OLMAYAN İSTAN8UL KENTİNDE,ULAŞ1M, 4TLA,FAYTZ>H - VEYA YAYU ARABAYLA SAĞLANiePI. KONS7AMTIN KAROPANO EFENDI TAKAF/NOAhi KUIIULMUŞ OLAAI /. "/S7XNgUL TRAMvAY Ş''&İET("HIH ILK HATTI AZAP- KAPt, J5ALATA, 7OPHANZ, &£ŞlkTrAŞ AflASIH- OAYDI. ÇOK YENI BıK 7A$tr OİAN ATLI TRAMVAYLARIN YOUAR- C3A ıLEftLZYEBlLMESl, ON- DE KOŞAN VE Eİ.IM0EKJ BO&JYLA YAYALARl UYA - RAN "VAGDACI" LASLA EgÇKL£Şl ATU TRAVIVAYLA.R f914-'E DB6IM HIZMBT GOKSCEKTI ANKARA...ANKA... MÜŞERREF HEKİMOGLU Zeytin Dalı Sovyet devlet adamı Podgorni ulkemıze gel- dı yıllarca once Ankara dan sonra Izmır'e gıttı Moskova Buyukelçımız Hasan Işık da eşlık edı- yor Olayı da o anlattı bana Kuşadası yolunda hayran gozlerie ağaçlan seyredıyor Podgorni, adı- nı, turunu oğrenmek ıstıyor "Zeytin ağacı" ya- nıtını alınca gozlerı parlayarak arabayı durduru- yor, ağaçlara doğru koşuyor, kuçuk bır dal ko- parıp donuyor - Bır zeytin ağacını ılk kez goruyorum Grı-yeşıl dalı okşuyor, belkı de banşı duşune- rek gulumsuyor Ancak banşın gerçekleştığını gor- medı Podgorni, bız de neler gorduk, değıl mı9 SovyetlerBırlığı'ndeneleroldu Ulkemızde, dun- yamızda neler yaşandı. neler de yaşanacak kım bılır? ilk uyarılar da başlamış bulunuyor. Oren'de bır dostum zeytin dalının barış değıl kıyımı çağrıştırdığını soyluyor Geçende kutlanan Burhanıye Zeytin Festıvalı'nı de kara mızah tu- ru bır olay dıye nıtelıyor Iskele'den Bağlarbur- nu'na, Içmeler'e doğru gıderken gozlerıme ına- namadım oncekı akşam Guzelım zeytınlıkler taşlaşıyor' Zeytin dalı kıyımı çağrıştırıyor artık Sı- teler bırbırını ızlıyor Tek katlı ıkı katlı, uç katlı, hızını alamıyor, dağlara tırmanıyor, kesılen ağaç- ların yerınde bu taş yığınları Kımı boş, kımı bıt- memış, ne zaman bıteceğı de bellı değıl. Kımı evler kıyıya haylı uzak, denız tepeden seyredılı- yor ancak Alman Markı'yla satılıyor, mılyarlar ode- nıyor1 Taşa toprağa, ustelık kısa bır sure ıçın bın- lerce mark vermeye boylesıne hovardalığa hak- kımız var mı acaba? Umut da betonlaşıyor, taş- laşıyor neredeyse Zeytin Festıvalı kara mızah tu- ru bır olay gerçekten Zeytınlıkler yok olunca şenlık yapılabılır mı? • • • Kozak Yaylası'na gıttım dun akşam Su bas- kınıyla çokmuş yollar hızla onarılıyor, ama ona- rılmaz yaralar da var Guzelım kayalar kınlıyor, doğanın dengesı bozuluyor' Kımı yerde perıba- caları gıbı guzel ve gorkemlı o kayalar parçala- nıyor, taşa donuşuyor, yollara doşenıyor, fıstık çamları da yok oiuyor gıderek Sıyanurle altına karşı çıkan dırenışlerıyle destan yazan Kozaklı- lar ne dıyor bu ışe 1 Eşıne az rastlanır bır yayla Kozak Bır ağaç de- nızı gıbı dalga dalga yeşıl tepeler, havada reçı- ne kokusu, buyuk kent havasıyla kırlenen cığer- lere bayram 1 Doğadan bır armağan, ama teşek- kuredemıyoruz, dahası gıderek yoksun kalaca- ğız bu armağandan, kayalarla bırlıkte çamlar da yok olacak Doğa yanlışları affetmez hıçbır za- man Bugun değılse yarın, yaşayanlar değıl, he- nuz doğmayanlar oder faturayı Bız de odemıyoruz muyuz? Bergama'ya varınca çok kışı kırılan kayalardan soz ettı bana. Bır dernek kurmayı, kayaları ko- rumayı amaçlayanlar var Sefa Taşkın da oncu- luk eder belkı Çevre bır butûn değıl mı? l A ' l J " J > ^ « • • • Eylul gelınce karıncalar su ıçer denızde, Kor- fezlılerın deyımı bu Yuzmeye doyamaz ınsan Sessızlığı yaşar tepeden tırnağa Geçmış yıllar- da saydamlığı da yaşardı, ama denız kırlenıyor, plastık torbalar, kola kutuları, şışe kapakları çı- kıyor karıncalar da bulanık su ıçıyor artık 1 Denızı gerçekten sevıyor muyuz acaba? Kıyı- da, kumda çop kutuları var, ama kullanmaktan hoşlanmıyor ınsanlar, tuketım gucunu kuma, de- nıze atarak kanıtlar gıbı Yerel yonetım gorevlı- lerının çabası da boşuna, uyarıları uzaydan bır seslenış gıbı yadırgıyor, çopluk oluşturmaktan ra- hatsız gorunmuyor hıç Oysa çoplerı toplayan- lar, kırlenmeyı onlemek ıçın ıçten çaba gosteren- ler de var. Doğasını, ınsanını gerçekten sevıyor, korumak ıstıyor. Ama sevmeyı bılmeyenler ağır basıyor bır suredır Altlarında son model araba- lar, sırtlarında son moda markalar, ama denızı, guneşı, dağları, ınsanlan guzel taşıyamıyor' Ta- şımak ıçın başka bır duzey, eğitım. bırıkım ge- rekıyor Yıne de umutsuz olmayalım, sevgısızlığı sev- gıyle aşabılırız ancak Guneşe. denıze, ınsana sev- gıyle yonelerek El ele, yan yana, can cana ge- lerek Zeytin şenlıklerı gerçekten kutlanır o zaman zeytınlıkler kesılmez, zeytin dalı da barışın sım- gesı olur yenıden B U L M A C A SEDİT\4Ş4Y4\ 2 3 4 5 6 7 8 9 SOLD\\ SAĞA: 1/ 1718'de Os- 1 manlı de\ letı ıle A\usturva ^ \e Venedık devletlerı ara- sında ımzala- nan barış ant- laşması 2/ Fı- nnda ekmek borek çorek çevırmeve va- ravan bır tur kurek llkel bır sılah 3/ Cı- sımler tarafmdan van- sılanan ışığın gozde 1 oluşturduğu duvum 2 Dokumacılıkta mekık- o le enıne atılan ıplık 4/ Kâr. fa>da Yoğurdu sulandırarak >apılan 5 ıçecek 5/ Yaz yağmu- 6 ru 6/ Bır bağlaç Bır 7 ^eve dıkkatı jonelte- g rek. o şevın bılıncıne Q varma II \rtvın"ın bır ılçesi Rûtbesız asker 8/ \>dınlatma araçlarında kul lanılan bır gaz " unundan baklava. ıncır ağacın- dan oklava olmaz " (A.tasozu) 9/ Sevımsız. soğuk V UKARIDAN \ŞAĞHA: 1/ Kılıç. bıçak gıbı saplı şevlerın sap ıçınde kalan bo- lumu 2/ Osmanlı devletınde gece bekçısı " Eyu- boğlu" Kadın ressamımız 3/Kınk >a da çıkık Caz muzıgınde bır uslup 4/ Kuçuk su kanalı Ipekten. sa- nmtırak dallı nakışlarla ışlenmış bır tur bevaz kuma> 5/ E>kı Mısır'da guneş tanrısı "<Vşk soşletır en vanık turkulerı - - - buluta gırdığı gecelerde (Cahıt Sıtkı Tarancı) 6/ Uvgun bulma tasdık Verdi'nın bır ope- rası II Suyun dıbınde suruklenerek çekılen, genış ağızlı balık ağı Satrançta bır taş 8/ Bır mersınbahğı cınsı -\raba üzenne gerılerek tutturulan \e ıçıne :>a- man va da tahıl doldurulan buyuk kıl çuval 9/ Reçıne A K R E D i T i F H A i L | G | T R M O T E L | A F 1 E S •M A S L A K D 1s A L T A 1S A M A N •E •S I R 1 M 1TL B A Y 1 H B A R •E K O F R A K S i Y O N
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog