Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 EYLUL 1998 CUM 16 TELEVIZYON GUNUN FıLMLERİ Tatlı BeJa 10.30 TRT 3 Duygusal /Ç^\ Yoksul. dürüst insanlar ile dejenere yaşam sü- vTV ren şantajcı kişilerin arasında güzel bir kadın vekimsesizbirdelikanlının sevda öyküsü. AtıfYıl- maz'ın yönettiği fılnıin başrollerinde Orhan Gün- şiray. Nerinıan Köksal. Ayfer Feray, Ahmet Ta- nk Tekçe gibi oyuncular yeralıvor (1961). Öldüren Şans 11.00 ctv Macera /Ç~s (Lottary) - Babasınırı vasiyeti üzerine doğum vcx yeri olan Atlantik Okyanusu kıyısındaki New Hope-Maine kasabasına giden Jason. burada pek hoş karşılanmaz. Yönetmen: Daniel Sackheim. Oyun- cular: Dan Coıtese. Keri Russell. \Villiam Daniels. Derman 13.20 Kanal D Duygusal /£7\ Doğu Anadolu'ya tayıni çıkan ebe Mürvet ile ' O ' kanun kaçağı Şehnıuz"un insancıl ilişkilerinin öyküsü. Yönetmenliğini Şerif Gören'in üstlendiği yapımın başıollerinde Tank Akan. Hülya Koçyi- ğit, Talat Bulut ve Nur Sürer yer alıyor (I984). Sırlar 17.15 Kanal 6 Dram /77\ (Prison of Secrets)- Esrar. uyuşturucu, fahi- V3/ şelik onun suçları değildi. Ama tutuklanano ol- du. Hücrcnin kapısı güriiltü ile yüzüne kapandığı o an. korkunç olay lann başlangıcıydı. Yönetmenliği- ni Fred Gerber'in üstlendiği yapım; hapishane ka- pılan ardında yaşananları ekrana getirijor. Başrol- Ierinde StephanieZimbalist. Gary Frank yeralıvor. Selvi Boylum... 17.20 Interstar Duygusal Bir köylü kadınıyla yaşamına giren biri kam- yon şoförü. öbürü yol ustası iki erkeğin ve çocuğununövküsü. 15. AntalyaFilmŞenliğTnde 2. filnı. Atıf Yılmaz yönetmen. Çetin Tunca gö- rüntii. Taşkent Filın Şenliği'nde Türkan Şoray oyuncu ödüllerini aldı. Filmin başrollerinde Şo- ray"ın \ anı sıra Kadir Inanır, Ahmet Mekin ve Nur- han Nur gibi oyuncular da yer alıyor (1977). 20.00 / HBB / Mogambo Ayrıntı yanda 21.05 / Kanal 6 / Cenaze.. Ayrıntı yanda 21.30/CINE5/HayaL Aynntı yanda Afacan Dennis 21.30 Kanal D Güldürü /77N (Dennis the Menace) - Dennis. altı yaşında ol- V^/ nıasma karşın akla gelmedik yaramazlıklarya- pan bir afacandır. Öyle ki. onun olduğu yerde kar- gaşanın olmaması mümkün değildir. Bunu en iyi bilenlerde Dennısler'in >an komşusu VVilsonlar'dır. Yönetmen: Nick Castle. Oyuncular: VValter Matt- hau. Mason Gamble, Joan Plowright, Chrisrtopher Lloyd. Lea Thompson (1993 ABD. 94 dk). Alexander Nevsky 21.35 Kanal E Politik (Alexander Nevsky) - 1242 yılında istilacı Cermen şövalyeleri. Rus topraklannı yağ- malamak için Rusya'ya girerler. Bunun üzerine Prens Alexander Ne\ sky. Cennenlere karşı halk ordusunu toplar \ e tamamen buzlarla kaplanmış Peipus Gölü'nde bü> ük bir savaş yaşanır. Yönet- men: Sergci Eisenstein. Oyuncular: Nikolai Cher- kassov. Nikolai Okhlopkov, Alexander Abrikos- sov, Dimitri Orlovv (1938 Rusya, 107 dk). Beşikteki Bebek 22.20 TRT 1 Gerilim /fN (Cradle and All) - Şehrın kenar mahallesin- ^O/ de bir bebek boğularak öldürülür. Polis. an- ne Panı'in erkek arkadaşı Ron'dan kuşkulanmış- tır, ancak Pam. bebeği öldürdüğünü itirafeder ve gerekçe olarak da doğum sonrası depresyonunu gösterir. Yönetmen: Paul Moloney. Oyuncular: Re- becca Gibney. Robyn Nevin. lan Bliss Ölünıcül Dö\üş 23.10 Interstar macera /7>> (Mortal Kombat) - Dünyanın en iyi dövüşçü- *O' leri. kötü ve karanlık eınelleri olan insanüstü düşmanlan ileölesiveçarpışacaklan birmüsabaka- ya girerler. Yönetmen: Paul Anderson. Oyuncular: Christopher Lambert. Talisa Soto. Robin Shou. Büyük Hesaplaşma 23.20 atv Macera ©(Pcrsonal Yendelta)-BonnieBlack\\ell. ha- pishanede olan hasta \ e sadist kocasmın ölüm tehditlcrinden bıkını ştır. Korkulany la > üzleşmek için polis teşkilatına katılmaya karar verir. Y'ön: Step- hen Lieb. Oy uncular: Mimi Lesseos. Timothy Bot- toms, Mark VVîlsoıı. Bill Dougles. Kiiçük Bir Dans 23.30 TRT 2 Dram ©(A Snıall Dance) - Kiiçük bir yerde yaşayan v e babasının baskıcı tutumuna katlanmaya ça- Iışan 16 yaşındaki Donna, yol kenannda çiçek sa- tarken tanıştığı gcnç adamdan hamile kalır. Ya- şadığı çe\ re için kabul edilemez olan bu durumu kimseye açamaz ve bcbeğini yalnız başına doğu- rur. Yönetmen: Allan Harrox. Oyuncular: Kate Har- die, Linda Bıssett. Jarnes Haseldine. Son Macera 00.30 Show TV Macera (Bodies, Rest & Motion) - Beth ve Nick. bir sürediryaşanıakta olduklan kentten. Nick'in işten atılmasi üzerine. aynlmaya kararverirler. Fa- kat Nick, işteki son gününde elektronik eşya sa- tan işyerinden birtelevizyon çalmaya karar verir ve bunu Beth'iıı yardımıyla gerçekleştirir. Yö- netmen: Michael Steinberg. Oyuncular: Phoebe Cates, Bridget Fonda (1993 ABD. 93 dk). © © İzJeyin Orta Değmez Yabancı Yerli R \I»O C V M H U R İ Y E T T E Bl'GÜN (B. Başaran - M. Demi ray) 16.05 SallananSan dalye (Senem Ertekin 18.30 Günün Yorumı (Hikmet Çetinkaya 18.35 Yalçın Bayer'leSö- zün Özü 19.30 İyi Ak- şamlar (Nazlıcan Yardım' 21.00 Alaturka Sevda- lar (Aylin Şengün) 22.0C Gecede Fayton Seslen (Hülya Işbilir) 00.15 insa- naDair(O. Ozaslanl.Yıl- dız) 02.00 Gecenin Yol- cusu (Mustafa Dereli) Tel: (0 212) 513 80 06 Faks:(0212)513 7719 O7.4 06.00 Türkülerle Merha- ba(HandanSöğüt) 08.00 ŞeslıGazete(UmitZıle- li - Mustafa Balbay) 09.30 Gazetecinin Sesi (Türkiye Gazeteciler Ce- miyeti) 10.05 Kadırı Ko- nuşuyor (Dilek Tütker) 12.05 Anadolu'nun Se- si (Mehmet Faraç) 14.05 Sporda Dıyalog (Abdül- kadir Yücelman) 15.05 Melodılerle Beyazperde *Saaf 13.00'te ve 18.00'de 'ana haber', her saat başı da haber bülteniyayına girecektir. • 12.05 Anadolu'nun Sesi: Programda; Sanayi Ba- kanlığfna bağlı TÜGSAŞ fabrikalanndaki ülkücü kad- rolaşma. irnam hatip liselerinin diploma oyunu ve Trabzon'daki çevre skandalı konuları degerlendiriliyor • 15.05 Melodilerle Beyaz Perde: Vizyona giren yenı fılmler müzıklerı eşlığinde tanıtılıyor. • 18.35 Sözün Özü: Yalçın Bayer'in konuğu Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan. Afiika'nın doğal ortamında aşkT\' Senisi - Kenyalı beyaz bir a\ - cının karargâhına. şov dünyasından Amerikalı bir kız ve Ingiliz birantro- polog ile kansı gelir. Sonra da hep bir- likte goril a\ ına çıkarlar. \\ilson Col- lison"ın oyunundan uyarlanan \e ge- ne Clark Gable'in oynadığı "Red Dusf'ın sevimli. rahatlıkla seyredi- lebilen. aksiyona kuvvet \ermış bir tekraryapımı. Ford'un yönetimi filmin önüne çıkmıyor. "Mogambo" Ford unsurlarından yoksun olnıasa da en azından bunlan insanın gözüne sokma- yan bir film. Mesele bir aşk üçgenin- den ibaret. Victor (Gable). safariler düzenleyen bir beyaz avcı. "Show- girP' Eloise (Gardner), Victor'u Af- rika'daki üssünde ziyaret eder. Adam onun zengin bir mihracenin konuğu olmak için geldiğini öğrenir, ama mih- race görünmez. Eloise gelip kendisi- ni alacak buharlı gemiyi beklerken HBB 20.00 Mogambo - Mogambo / Yönetmen: John Ford / Oyuncular: Clark Gabfe, Ava Gardner, Grace Kelly, Donald Sinden, Laurence Naismith, Philip Stainton / 1953 ABD yapımı, 116 dakika. Vıctor'la \ akıt seçınr. Onu ığneler. birazcık hakaıet eder. Bu arada da çe- \ ık. kendiııdcn emin beyaz a\ cıya âşık olur. Buharlı getuinin bozulduğunu. ziyaretınin uzavacağını duyunca '•e- \indiğini gizler. Derken Donald \e Linda N'oıdley (Sinden \e Kelly) çıkagelirler. üo- nald. alı^kanlıklannı incelemek ıçın goril \akalamak isteyen bir antropo- logdur. Bir safari düzenlemesi için V'ictor'la anlaşır. Eloise da onlarla gi- der \ e çok geçnıeden adamın güzel. sa- nşın \e mesafeli Linda'ya ılgi duvdu- gunu t'ark eder. Onuuyanııayaçalışır. ama \ ictor kadına âşık olduğuna ina- nır. Kocasırıı biryana çekerek tam ona gerçeği söylej ecektir ki. bu müşfık v e sadık kocay ı çok inciteceğini fark eder. Onu ölüme terk etnıe firsatı eline geç- tiği halde. Ingilizi kurtarır. Linda'nın ona karşı duydugusevgiy ı engellemek için Eloise'ı çadırına çağınr. birlikte içki içerler. Linda çadıra geldiğinde ıkisini kucaklaşmiş öpüşürken görür. Victor'u oınzundan tabancav la \ urur. Bu kez Donald gelir. Eloise soylu bir hareketle Victor'u kendisinin \urdu- ğunu söyler. "Mogambo". "RedDusf'ıncin- selliği ön plana çıkaran yaklaşımın- dan yoksun olsa da gerilimli ve sey- ri keyifli bir tllm. Gable artık genç ve sert plantasyon nezaretçisi değil. Ama yaşını başını almış. biraz bezgin be- yaz bir avcı. Gerilim unsurunu. bir- birinin taban tabana zıddı olan Kelly veGardner'ın varlıklan sağlıyor. Fil- min "'sesı" de iiginç. Ford "Mo- gambo"da müzik yerine Afrika'nın doğal seslerinin kullanılmasında ıs- rarermiştı. MGM'cilerböyledeney- lerin ailelerden oluşan izleyiciler için biraz fazla kaçacağını düşündükleri halde Ford'a boyun eğdiler. Sonuç olarak "Mogambo". Ford'un yer yer \vestern mekânı muamelesi yaptığı Afrika'nın doğal seslerini yan- sıtıyor. Görüntüleretkileyici. Goriller de işi hafiften alan. hayatından mem- nun oyuncu kadrosundan daha fazla ça- ba harcıyorlar. Ama sonuç iyi. Zaten Ava Gardner ile Grace Kelly 'nin Os- caradayı olmalan da bunu gösteriyor. Ferrara'danfarklıbir mafya analizi Kanal 6 21.05 Cenaze Töreni - The Fu- neral / Yönetmen: Abel Ferrara / Oyuncular: Christopher VValken, Chris Penn, Vincent Gallo, Annabella Scior- ra, Isabella Rossellini, Benicio Del Toro, John Ventimiglia/1996 ABD yapımı, 98 dakika. CUMHUR CANBAZOĞLU Kanal 6, haber sonrası kuşa- ğa iyi filmler koymaya başla- dı. Bunlardan birisı de daha ıkinci yaşını doldunnav an "Ce- naz Töreni". Ferrara mafva- Manlatışor. ItaKanasıllıTem- pio ailesi en küçük kardeş Johnnv "nın (Gallo) cansız vü- cudu etrafında toplanmış. Si- nema çıkışında öldürülen Johnnş 'nin cenaze töreni ön- cesinde Rav (\Valken) \ e Chez Tempio (Penn) katılin kimliği konusunda fikiryürütmekteler. Amaçları kısa sürede suçluyu bulup içlerindeki şiddeti dışa- rıya kusmak. Chez tam anla- mıyla psikopat biri: Ray ise ba- basının emriyle ilk cinayetini on üç vaşında ışlemiş, kötüye \e günahaolan eğilitnimn neden- 'Cenaite Töreni'nin başnjllerindc \ incent (iallo. Chris Penn ve Christopher VValken oynuyor. lerinı Hıriütı>aıı dınine bağla- yan diğer hastalıklı kardeş... Nicholas St. John'un yazdı- ğı "Cenaze Töreni". bağım- sız Amerikan sinenıasımn önem- li isinılennden FerTara'nmlThe Bad Lieutenand. The Addıction) geçmışe döndügıı ılk tilnı A\- oı iaınanda ilk iddialı yapıtı da denilebilir bu çalışmaya. "Cena/e Töreni", sadizm. öç. kan davası gibi yüzlerce kez denenmiş bir mafya öyküsü an- latmıyor Bergman \e Scorse- se'nin yolundan giderek İtah an ailesinin, mafya düny&sının ana- lızıni kötülük \edın kulvarlann- da yapmaya çabalıyor. Yanştı- |ı Venedik'tejüri tarafindan es geçilen bu film. hem oyuncu kadrosundaki VV'alken (Ferra- ra'nın en çok tuttuğu isim). hem de Penn'm üstün performansla- ny la. dıyaloglardaki zengin. de- rin sözlerle haftanın fılmi bizce. Bir de Penn'ın kansını oyTiayan Rosseitmi'vedikkatetmekte va- rar var. Bizce kariyerindeki en iyi oyunculuğu sergiliyor. Meraklılarına bir not daha, "Cenaze Töreni"nin başında Johnnv 'nin ızlediği film. I936'da Archie Mayo'nun yönettıği, Humphrey Bogard'm da bir gangsteri canlandırdığı "The Petrified Fonest" Yönetmenin en kişisel fılmlerindenTV Senisi - V\ hoopi Gold- berg ve Gerard Depardi- eu'nun başrollerinde oynadığı "Hayal Arkadaşım" (Bogus) bu akşam şifreli kanal CINE 5'te ekrana geliyor.Hayalle ger- çek arasında gidip gelen film: Albert (Osment) adındaki ye- di yaşında bir çocugun fantas- tik öyküsünü konu alıyor Las N'egas'ta büyüyen Al- bert, annesinin bir araba kaza- smdaölmesi üzerine Newark'a gitmek zorunda kalır. Burada. varlığından bile haberdar ol- madığı. annesinin çocukluk ar- kadaşı Harriet (Goldberg) ya- şamaktadır ve küçük Albert onun yanına yerleşir. Tuhaflık I CINE 5 21.30 Hayal Arkadaşım - Bogus / Yönetmen: Norman Je- vvison / Oyuncular: VVhoopi Goldberg, Gerard De- pardieu, Haley Joel Osment, Denis Mercier, Nancy Travis /1996 ABD yapımı, 110 dakika. da tam bu noktada başlar. Çün- kü Albert. beraberinde "gö- rünnıe>en". kıbarbırdev olan hayali arkadaşı Bogus.'u (Depar- dieuldagetinııiştır Ancak Har- riet'ın gerçekler üzerine kur- dugu dünyasında havallere > er yoktur. Yalnızliğtnı Albert ile pay laşan Harnet. zamanla onun sayesinde çocuk olmayı hatır- lar. Tabii Bogus da bu süreçte ikisinın de ha\ata bakışını de- ğiştirecektir... Jevv ison, filmde sanki kendi çocukluğunu anlatır gibi. Zira onun da küçüklüğü iki teyzesi- nın yanında geçnıiş ve o da Al- bert gibi, hayali arkadaşlara sa- hipmiş. Bu nedenle de yapım. Jevvison'un en kişisel filmle- rindeıı biri sayılıyor. Bu arada yapım, henüz senar- yo as^ımasındayken. bir "baba- oğul hikâ\esi"ymış. Ama Goldberg projeye dahil oldu- ğunda senaryoda değişiklikler yapılmış. Goldberg gibi tiyat- ro kökenlı bir ov uncu olan De- pardıeu de fılme \arlığıyla ay- rı birrenk katıyor. 7 yaşındaki Albert'ı oynayan Osment ise dikkatli sinenıa seyircisi tarafin- dan "Forrest Gump"ın ço- cuklugu olarak hatırlanabilir. Filmin mutfağında da pek çok önemli sinemacı görev al- mış. Yönetmen Jevv ison "Ge- cenin Sıcağında". "AyÇarp- ması" filmleriyle tanınıyor. Alvin Sargent ise. iki Oscar'lı bir senarist. Sonuç olarak film, keyifli dakikalargeçirmek iste- yenlere önerilir. HBB 22.45 Gazeteciler tartışıyor T\'Senisi-Selahat- tin Sadıkoğlu'nun hazır- layıp sunduğu "Moza- ik"te bu akşam "konfe- derasyon atağı" elealı- nıyor. Dr. Hüsni Mahal- li(BBC). NikolToelLe Mende) ve Aris Aba- cı 'nın (Atina Haber Ajan- sı) katılacağı yapımda; KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın açık- ladığı "Kıbrıs Barış Pa- keti" hakkındaki göriiş- ler tartışılacak. MERCEKLE BAKINCA MAHMUT T. ÖNGÖREN Çakıcı Haberlepi Önce uzun uzun aynı haberler doldurdu ekranı. Ar kasından aynı görüntüler... Sonra haberler daha yer ayrıntıları içermeye başladı. Ama görüntüler yine ayn görüntülerdi. Doğal olarak başlangıçta elde daha fazla ve dah; değişik görüntü yoktu. Ama yine de yeni ve değişik gö rüntü gerekiyordu. Ne yapsınlar? Fransız kentleriyle il- gili, ama konuyla ilgisiz görüntüleri kullanmaya başla- dılar. Ya adamın yakalandığı Nice'teki otel ya da da- ha çok Paris görüntüleri... Çakıcı nın haberlen önce böyle verildi. Bir de insa- nı izleye izleye bıktıran görüntü... Çakıcı, birkaç Fran- sız polisiyle beraber, elleri kelepçelı, bir kapıdan çıkı- yor, dönüyor ve sanki bale yapacakmış gibi bir iki adım atıyor. Meger yerden oldukça yüksekteki polis arabasına. kelepçelendiği polisle beraber tırmanmak için uyumlu devinimler yapıyormuş. Olayı çeken haber ajansı, görüntüleri tüm tecimsel TV kanallarına dağıttığı için, Çakıcı ile ilgili her haber- de aynı sahneyi hem de birkaç kez izleyip durduk. Ki- mi TV eleştirmenlerınin yazdığına göre görüntü kıtlığm- dan ötürü Çakıcı'nın yakalandığı Nice sahillerinde gü- neşlenen üstsüzler bile bu habere eşlik etmişler. Derken, "sanatçı"denilen olur olmaz kişilerin yurt- dışı serüvenlerini ve oralardakı konaklarını sergilemek için dünyanın dört bir yanına dağılan bizim TV ekiple- ri Nice'e de en sonunda kapağı attılar. Ama yine bir TV eleştirmeninin yazdığına göre, her ekip ayrı bir otel odasını göstererek, "Işte Çakıcı'nın kaldığı yer" diye görüntü göndermişler kendi TV kanallarına. Çakıcf nın kaldığı odayı ekranda izlesek ne yazar? Çakıcı'yı yaratan ve "vatan için yaptığı"ve hatta bel- ki ilerde yapacağı hizmetlere onu görevlendiren ko- şullar, ortam ve devlet görevlileri ne güne duruyor? Türkiye Çakıcı gibi insanlardan "vatan için" hizmet istemeye nasıl getırildi; bu konu arada kaynayıp gi- diyor. Hatta benım izlediğim tecimsel kanallardan ki- mileri, görevlendirmenin yerınde olduğunu ve baş- ka ülkelerde de aynı yola başvurulduğunu ve Çakı- cı gibi "görevliler"'m "vatan için" özverıyle çalıştığı- nı vurgulayarak neredeyse bu "görevlileri" göklere bile çıkardılar. Hem de aynı haber bülteninde Çakı- cı'nın kendi sesinden gerçekten önemli açıklamala- rını ve ilışkilerini yayımlayarak... Başka ülkelerde de yasadışı kişilerden devletlerin gizli ve kirli işleri için yararlandıklan doğrudur. Ama böyle bir durum, Türkiye için de geçerli bir neden ola- rak TV kanallarından nasıl sunulabilir? Ülkemizde devlet salt kendi eşsiz çabalarıyla değil, herhalde bu yola çoktan başvurmuş ve Türkiye'yi etkisi altına al- mış diger devletlerin gizli istihbarat örgütlerinin de dür- tüklemesıyle yasadışı kışileri görevlendirmiş, böyle- ce' 'vatan için'' gerçekleştirilecek hizmetiere bir baş- kasını da eklemiş ve mafya ile işbirliğini neredeyse yasallaştırmıştır. Bu gibi eylemlerin halk üzerindeyarattığı etkiler, ey- lemlerin kendilerinden belki de daha korkunçtur. Çün- kü birtakım insanlar, bu nedenle sokaklarda bılmem kimlerin arkasından, 'Türkiye seninle gurur duyuyor" diye haykırmıyorlar mı? Susurluk'taki trafik kazasından kısa bir süre son- ra, daha önce tanıştığım bir küçük Avrupa ülkesinın büyükelçisi, Ankara'da bir kokteylde karşılaştığımız- da, "Nedirbu Susurluk'takikamyon kazası?"diye sor- muştu. Kısa açıklamamdan sonra, soğukkanlılık ve doğallıkla, "Ha, öylemi" demişti, "öen de başka bir şeysanmıştım". Belli ki bu gibi işlere kendi ülkesın- de de rastlanryordu. 'Vafan /ç/n"görevlendirılen yasadışı kişilerin, dev- letin verdiği yetkilerden ve olanaklardan yararlanarak kendi çıkarları doğrultusunda da Türkiye'yi perişan et- tikleri ortadayken, özel ve tecimsel TV kanallarının da- ha dikkatli haber hazırlamaları gerekmez mi? Izleyin: "Gece Başlarken ". TRT'nin birinci kanalın- da, genellikle gece yarısı, hafta sonlannın dışında her gece. Başarılı bir sunucusu da var: Ayşe Idem Tümer. TRT 2 20.25İ 'Gündem Dışı' Fınncılar ve ekmeğin poşetlenmesi üzerine TV Senisi - "Gündem Dışı"nın bu haftaki konu- su "fırıncılar \e ekme- ğin poşetlenmesi". Cey- han AJtin>eleklioğlu'nun sunduğu yapıma konuk olarak Fınncılar Odası Başkanı Fahri Özer ve Tarım Bakanlığı Müste- şar Yardımcısı Dr. Hasan Şahin Cengiz katılıyor. Programın yapım ve yöne- timini Demet Alhnyelek- lioğlu üstlenivor. Tv PROGRAMLARI 06.30 Bu Toprağın Sesi 07.00 Sabah Haber- leri (Canlı) 08.30 Gezgınler 09.00 Çocuk Sa- atı 10.00 Haberler 10.10 Çalıkuşu 11.00 Haberler 11.05 Küçük Kadınlar 12.00 Haberler 12.10 Ufukların Ötesmde 13.00 Haber 13 13.30 Tatıl Ek- ranı 14.00 Çocuk Haber 14.05 Tatıl Ekranı (Devam) 15.00 Haberler 15.05 Guneşı Araladık (Canlı) 16.00 Haberler ve Borsa 16.10 Dızı: Gülşen Abi 16.40 Yer- li Film: Kurban Olayım 17.55 Sankospor - Mersın I.Y. Türkiye2. Lig Futbol Karşılaşması (Naklerı) 19.50 Spor 19.55 Hava Durumu 20.00 Haberler 21.00 Sı- vas Konserı (Canlı) 22.20 Yabancı Film: Beşikteki Bebek 24.00 Günün Getırdıklerı 00.35 Gece Başlar- ken 03.05 TV'de Sinema 04.45 Belgesel 05.45 Tür- kü Türkü Türkiyem (Tekrar) (0 312 428 22 30). 18.58 GAP TV'den Geçiş 19.00 Akşam Bul- tenı 19.30 islam ve insan 19.55 Sıvas Kong- resi (Özel Program) 20.25 Gündem Dışı 21.05 Dızı: Büyük Savaş 22.00 Gece Bülteni ve Ingiltzce Ha - berler 22.30 Festıvallerden 23.30 Yabancı Film: Kü- çük Bir Dans 01.00 Kapanış (0 212 259 72 75). 08.00Telegun 09.30 Belgesel 10.00 Guzel Tatıl Günlerimiz 10.30 Yerli Film: Tatlı Be- la 12.00 Yabancı Film: Ödül Beklentisi 13.30 Çıçeklenn Esıntısı 14.20 At Yarışları (Canlı) 17.45 Belgesel: Mertıaba Yaşam 18.15 Jazz Rock 18.45 Dünya Meseleleri 19.10 GençlikGünlüğü 19.50 Genç Haber 20.00 Belgesel 20.50 Türkiye-Kuzey ir- landa Maçı (13 yıl önce) 22.20 Gece Başlarken. 07.00 MEBAçıköğretım Lıs.Ders Prog. 10.00 Beraber ve Solo Şarkılar 10.30 Bir Solıst THM 11.00 Devlet Koroları TSM 11.40 Bir Sclıst THM 12.10 Konser TSM 13.00 TSM-THM Klıpler 15.00 Bir Solıst TSM 15.30 Ikı Solist THM 16.00 Dev- let Klasik Türk Müziğı Koroları 16.45 Bir Solist THM 17.15 Fasıl 17.45 Eyvan 18.30 Bir Solist TSM 18.55 Yurttan Sesler 19.20 THM-TSM Klıplerı 21.20 Kon- ser THM 22.20 Müzık Konukları 23.20 THM Korosu. 05.40 Öğrendıkçe 06.30 Müzik Pınan 07.00 Sabah Haberlerı 08.30 Gezginler 09.00 Ço- cuk Saati 10.00 Haberler 10.10 Çalıkuşu 11.00 Haberler 11.05 Güneşı Araladık 12.00 Haber- ler 12.05 Dört Mevsım Kadın 13.00 Haber 13 13.30 Tatıl Ekranı 14.00 Çocuk Haber 14.05 Tatil Ekranı (Devam) 15.00 Haberler 15.05 Sizın Içın 16.00 Ha- berler ve Borsa 16.10 Dönme Dolap 17.05 istekle- rıniz 17.55 Sankospor - Mersın I Y. Türkiye 2. Lıg Futbol Karşılaşması (Naklen) 19.50 Spor 19.55 Ha- va Durumu 20.00 Haberler 21.00 Sıvas Konserı 22.20 iki Nesıl (Canlı) 23.30 Turızm Belgeselı 24.00 Günün Getirdıklen 00.35 Gece Başlarken 03.05 Ya- bancı Film: Mayısta Mayfair. 07.00 Shovv Başlıyor 08.15 Dallas 09.30 Bız Bize 10.00 I Çıko 10.30 Çızgi Film: Sılvan 11.00 Çızgı Film. Şeker Kız Candy 11.30 Klıp'98 13.30 Yerli Film: ÖlesiyeSev- mek 15.30 Yarışma: Büyük Küçük De- meden 16.15 Yerli Film: Arkadaşım 18.15 Dizi: Cesur ve Güzel 19.00 Dizi: Yalan Rüzgân 20.00Shovv Haber21.00 Spor Sayfası 21.15 Dızı: Hababam Sı- nıfı Sınıfta Kaldı 22.15Yanşma: Şans Ka- pıyı Çalınca 24.00 Haber Hattı 00.30 Yabancı Film: Son Macera 02.15 Klıp'98 04.00 Kapanış (0212 286 35 35). 6 07.00 Yabancı Film: Iz Üstünde 08.30 Belgesel: Çölün Dılı 09.00 Çızgi Film: Küçuk Prenses 09.30 Çizgi Film: Sınderella 10.00 Çızgı Film: Prens Valiant 10.25 Yabancı Rlm: Can Yoldaşı 12.00 Dizi: Palmıye Konağı 12.45 Çızgı Film 13.00 Haberler 13.15 Dizi: Acıl Servis 14.00 Çizgi Film: Kü- çük Prenses 15.00 Yabancı Film: Za- ferGünü 16.45Çizgi Film 17.00 Ara Ha- berler 17.15 Yabancı Film: Sıriar 19.00 Ana Haber 19.40 Arka Pencere 19.50 Spora Bakış 20.00 Portreler ve Profes- yoneller 20.15 Dizi: Acil Servis 21.05 Ya- bancı Film: Cenaze Töreni 22.30 Ce- vız Kabuğu (0 212 284 31 50). 05.15 Kültür - Eğıtım 06.55 Yabancı Film: Gü- n a h l a r 0 8 5 5 Y a b a n c ı Film: Gizli Ajan 10.35 Yabancı Film: Ma- vı Rodeo 12.10 Yabancı Film: Pembe Panter'ın Intıkamı 13.55 Yabancı Film: Yabancılar: Içımızdekı Düşman 15.30 Yabancı Film: Jefferson Parıste 17.50 Yabancı Film: Mahmun Aklı 19.25 Ya- bancı Film: Ölüm Yolunda 21.30 Ya- bancı Film: Hayal Arkadaşım 23.25 Yabancı Film: Korsan 01.25 21 Play- mates 2 02.50 Yabancı Film: Latex and Lace 04.00 Playboy's Stripsearch 04.55 Bordello 6 (0 272 225 55 55/ ^ - 07.00 Güne Başlarken = - 09.00 Haber 09.20 Lı- ~ festyle 09.30 Haber Oze- tı 09.35 Ekonomi, Gundemdekiler, 2000'inÖtesi 12.00 Günün Içınden 14.00 Haber 14.20 üfestyle 14.30 Haber Öze- ti 14.35 DünyadaBugun. YurttaBugun, Ekonomi 17.00 Haber 17.20 üfestyle 17.30HaberÖzetı. DünyadaBugun 1&10 Gece Gundüz Festival 18.35 Gundem- dekiler 19.00 Haberler 19.15 Ekonomi 19.30 Sporda Bugün 20.00 Haberler 20.45 Spor Gundemi 20.50 Ekonomi 21.05 Ekonomi Dunyası Özel 22.00 Ha- berler 22.05 Belgesel: Keşifler Dünyası 23.05 Gundemdekiler (Tekrar) 23.30 Ge- ce Günduz Festival (Tekrar) 23.40 Lı- festyle 24.00 24 Saat (0 212213 03 33). 08.45 Bir Nu- mara Seç 10.30 Mega 11.00 35 MM 11.15 Jess 13.00 Müge 14.30 Yığıt 15.30 Splash 16.45 Top News 17.30 Mega 5 18.00 Bir Numara Seç 19.30 Fan- tastıc Tour 19.45 Haberler 20.00 European Top 20 21.00 Haberler 21.15 Men- e-Men 22.30 35 MM 22.45 Non Stop Vıdeos 24.00 Me- ga 00.30 Number One Top 20(0 212 288 75 75). 08.05 Gündem 09.00 Haber Butte- nı 09.20 EkoStart KANME 10.10 ParaRapo- ru 10.35 Borsanın Şirketle- rı 11.10 Para Raporu 11.35 Pıyasalar 12.10 Para Ra- poru 12.30 Kıtaplık 12.35 Dünya Modası 13.00 Haber Bülteni 13.40 Seans Arası 14.10 Para Raporu 14.30 Kıtaplık 14.35 Sektör Soh- betleri 15.10 Para Raporu 15.40 Pıyasalar 16.10 Para Raporu 16.30 Kıtaplık 16.40 Eko Finısh 17.10 Kahve MCH lası 17.35 Dünya Lısteleri ia40 Hedef Üniversite 19.35 Dunya Modası 20.00 Haber Bülteni 21.35 Yabancı Film: Alexander Nevsky 23.35 Otomotıv'98 00.35 Kahve Molası. (0 212 282 51 00). ° 7 " 30 B e | 9 e s e l 08.30 Aerobık 09.00 Gizli Ha- yatlar 09.50 Haber 10.00 Çizgi Film Kuşağı 11.00 Yabancı Film: Öldüren Şans 12.00 İMKB 12.10 Filmin Devamı 13.00 Haber 13.15 Belgesel 14.10 İki Kişılik Dunya 14.40 Yaşamak İçin 15.10 Sıhırlı Orman 15.30Tehlıke Koyu 16.00 İMKB 16.10 Gizli Hayatlar 17.00 Sınır Kasabası 17.30 Belgesel 18.30 Ayna Ayna 19.30 Ana Ha- ber 20.00 Spor 20.10 Uykudan Once 20.30 Yabancı Film: Eyfiil 22.10 Belgesel 22.30 Dedektıf Lea Sommer 24.00 Spor Haber 00.40 Müzik (0 212 282 36 00). _ „ • 06.30 Platın 07.00 Kahval- Sm L l f l l Haberlerı 09.05 Heidı * • •w 09.35 Kara Kanat 10.05 Alaaddın 10.35Ayşe Özgün Talk Show (Tekrar) 11.55 Canım Yavrum 13.00 Gün Ortası 13.30 Heıdı 14.00 Kara Ka- nat 14.30 Alaaddın 15.00 Disney Club (Tekrar; 16.30 Gelın-Kaynana 17.30 Yanşma: Top Sende 18.50 Çiçek Tak- sı 20.00 atv Ana Haber 20.40 Para Hat- tı 20.45 Spor Haberler 21.00 Sibel Can Hısar Konserı 22.00 llışkiler 23.20 Yabancı Film: Büyük Hesaplaşma 24.00 Gece Haberlen 00.05 Filmin De- vamı 01.20 Habercı 02.00 Platın 02.30 Bam Telı 03.10 Ayşe Özgun Talk Shovv 04.00 Gönülden Nağmeler 05.30 Mü- zikli Dakikalar (0 212 655 00 00). 06.30 Dünden Bugüne 09.00 Manuela 10.00 Sı- nan Ozen Shovv 11.00 Sev- gının Bittığı Yerde 11.30 Huzura Doğ- ru 1Z00 Haberler 12.15 Hanımelı 13.30 Müzikalıte 15.00 Hıcran Yarası 16.00 Komşular 17.00 Haberler 17.30 Delı Balta 18.30 Eltiler 19.00 Haber Bülte- ni 20.00 Yerli Film: Kara Gözlüm 22.00 Haberer 22^0 Yabancı Film: &- cak Temas 24.00 Gece Bultenı 00.30 Sinema Keyfı 01.00 Manuela 02.00 Si- nan Özen Shovv 03.00 Müzikalite04.00 Belgesel (0 212 652 25 60). 06.30 Platin 07.00 Gün Işığı 09.00 Jetgıiler 09.30 Casper 10.00 Çizgi Film: Sevimli Kahramanlar 11.00 Yeriî Film: Özlem 13.00 Öğle Haben 13^0 Yerli Film: Derman 15.10 Çızgı Film: Küçük Golcü 15.50 Çızgı Fılm:Taş Devn 16.20 Çizgi Film: Şirinler 17.00 Dizi: Bizim Ev 17.30 Dizi: Pınltılı Hayatlar 18.30 Dizi: Acı Günlerım 19.30 Ana Haber Bülteni 20.25 Günün Yoru- mu 20.30 Spor Gündemı 20.40 Yarışma: Aileler Yanşı- yor 21.30 Yabancı Film: Afacan Dennis 23.20 Laf La- fı Açıyor 00.50 Dizi: 01.30 Haber Saatı 02.00 Spor Tu- ru 02.30 Platın 03.00Türk Halk Müziği 03.30 Sigaranın Zararları 04.00 Kapanış (0 212 215 51 11). 07.00 Günaydın Türkiye 09.00 Dizi: SüperYıldız 10.00 Dizi: Kaygısızlar 11.10 Yerli Film: Sürey- ya 13.00 Gün Ortası 13.20 Dizi: Esrneralda 14.10 Yerli Rlm: Tarkan Altın Madalyon 16.10 Dızı: Yerım Se- nı 17.20 Yerli Film: Selvi Boylum Al Yazmalım 18.50 Türkiye-K.lrlanda Umıt Mıllı Futbol Karşılaşması 20.50 Dizi: Aynalı Tahir22.00 Dizi: Hicran 23.10Yerli Rlm: Ölüm- cül Dövüş 00.50 Gece Hattı 01.40 Yabancı Film: Sı- nırsız Güç 03.30 Yabancı Film: Emmanuelle 2 05.20 Mızrap 06.10 Müzik... Müzık... Müzik... (02124488000). • j p p 06.30 Aerobık 07.30 Bugün (Canlı) 10.00 H D D Haberler 10.10 Polıtıka Gündemı (Canlı) •••••• 11.00 Haberler 11.05 Dört Mevsim (Can- lı) 12.30 Airport 13.00 Haberler 13.15 Hutbe 13.25 Mü- zik Kulübü 14.00 2'den 4'e (Canlı) 16.00 Haberler 16.35 Belgesel: Hayvanlar Âlemi 17.05 Robocop 17.25 Sü- per 20 18.00 Müzik Bahçesi 18.30 Ana Haber Bülteni 19.45 HBB Spor 20.00 Yabancı Film: Mogambo 22.00 Onda On Haber 22.45 Mozaik 24.00 Haberler ve Ha- va Durumu 01.00 2'den 4'e (Tekrar) 02.30 Kapanış (0 212 281 48 00). 07.30 Cümbüş 08.00 Sabah Kahvesi 09.30 Yabancı Film: Intikam Ziyaretçisi 11.00 Dizi: Son Söz Sevgınin 12.00 Türkülerimız 13.15 Barış'la Müzik 14.30 Cenk Koray ile 5-10-15 15.00 Yıldo ile 16.00Serpil Barias ile Kurdele 18.30 Eko- Bugün 19.00 Alı Baba'nın Çiftlıği 19.30 Flash Haber 20.00 Dizi: Son Söz Sevginin 20.45 Ankara Gündemı 21.30 Zenger Paşa'nın Konuklan 23.00 23. Saat 00.15 Yıldo ile (0 272 256 82£2). 07.00 Açılış 07.05 Diyanet Saati 09.05 Bu Sabah (Canlı) 10.05 Susam Sokağı 10.35 Birlikte Söyleyelim 11.05 Dizi: Samanyolu 12.00 Spot 12,05 Dort Mevsim Kadın (Canlı) 13.00 Gün- dogusu 13.30 Belgesel: Klasik Sanatlarımız 14.00 Yöre- lerimız Turkülerımiz 14.30 Haberler ve Hava Durumu 14.45 Yerli Film: BirAteşim Yananm 16.15 Müzik Vak- ti 18.00 Gtde Gıde GAP (Canlı) 19.00 TRT 2'ye Geçiş.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog