Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

4 EYLÜL 1998 CUMA CUMHURİYET SAYFA EKONOMt /cumek(n turk.net 13 İTO'nun yeni kitapları • Ekonomi Servisi - İstanbul Ticaret Odası (İTO). "Asya Krizi- Uzakdoğu Finans Krizinin Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri", "Gıda Mevzuatı". ve "Istanbul'un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri" adh üç yeni kaynak kitabı yayımladı. Abant Oteli ihalesi • ANKARA(AA)- Özelleştirme ldaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından Turban Turizm AŞ'ye ait Abant Oteli'nin yüzde 99.98 oranındaki kamu hissesinin blok satışı ıçin açılan ihalede en yüksek teklifi. 13.5 milyon dolar ile Altındağ Inşaat Turizm Ticaret AŞ'nin verdiği bildirildi. Vakrfbank'tan 3 adetfon • ANKARA(AA)- Vakıfbank. ekonomiye destek amacıyla toplam portfoyü 600 milyar lirayı bulan 3 adet "A" tipi Sektör Fonu oluşturuyor. Açıklamada, gıda ve içecek sektörü, mali kuruluşlar sektörü ve metal sektöründe faaliyet gösteren firmalann hisse senetlerine yatınm yapılacağı belirtildi. TOFAŞ, Palioya yöneliyop • BURSA(AA)- TOFAŞ'ın "dünya otomobili" sloganıyla piyasaya çıkardığı Palio modelinin günlük üretimini 200 adetin üzerine çıkardığı bildirildi. Firma, ihracat atağını ekim ayında başlatacak. İhracat 3.2 oranında artu • Ekonomi Servisi - Türkiye Ihracatçılar Meclisi (TİM), kayıt agüstosayı thracatiBHV-^ jj|r geçen yılın ağustos ayına oranla yüzde 3.2 oranında arttığını bildirdi. thracat. yılın ilk 8 aylık döneminde ise yüzde 5.8'lik bir artışla 18 milyar 143.5 milyon dolara ulaştı. EGS-MİCPOSOtt işbipliği • Ekonomi Servisi - EGS Grubu ile Mıcrosoft, EGS Sistem'de verilecek hizmetler için teknik işbirliği anlaşması imzaladı. EGS Sistem'in Türkiye'deki KOBİ'leri teknoloji boyutunda birleştiren en büyük yerel ağ olacağı belirtildi. THY- Svviss anfaşması • Ekonomi Servisi - Türk HavaYollan(THY)ik Swiss Cargo arasında kurulacak ortak pazarlama şirketi konusunda genel müdürlüğün yetkili kılındıöı bildirildi. THY'den İMKB'ye gönderilen açıklamada, Swiss Cargo ile eşit hisselerle Istanbul'da ortak bir pazarlama şirketi kurulması konusunda bilgi verildi. Türk şirketleri finale kaldı • Ekonomi Servisi - Avrupa Kalite Vakfı (EFQM) Yönetim Kurulu Üyesi Hazım Kantarcı. iki ayn kategoride Arçelik, Netaş ve Beko Ticaret'in 1998 Avrupa Kalite Ödülü finalisti olduğunu bildirdi. Arçelik ve Beko Ticaret dayanıklı tüketim mallan \e ev gereçlerinde finale kalırken, Netaş telekomünikasyon alanında finalist oldu. Otomotiv ihracatı • BURSA (AA) - Türk otomotiv sektörünün bu yılın ocak-ağustos döneminde gerçekleştirdiği ihracat, geçen yıla oranla yüzde 14 artarak. 1 milyar 126 milyon dolara ulaştı. thracatın en büyük bölümünü yan sanayi ürünlerinin oluşturduğu bildirildi. Ihracatçı firmalar kendilerine mal satan üreticilerle birlikte zor durumda kaldı Fatura giderek ağırlaşıyorEkonomi Servisi- Rusya'daki ekono- mik bunalım Türkive'de etkilerini gös- termeye başladı. thracatmın büyük bir bölümünü Rusya'ya vapan çok sayıda Türk ihracatçı ve üretici güç durumda kaldı. Rusya'ya ihracat yapan Türk fir- malan kısa süre içinde değer kaybeden ruble bazındaki alacaklarını tahsil ede- miyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerden (KOBİ)aldıklan malı Rusva'yaıhraçe- den firmalann güç durumda kalması, üreticiyi de etkilıyor. Üretici. ödene- meyen çeklerle bas. başa kalırken ihra- catçılar krizi atlatnıanın vollarını an- yor. Hükümetten destek isteyen ihracatçı KOBl'ler. kriz nedenıyle zor durumda bulunduklarını açıkladılar. Mal satılamadığı için Rusya pazann- da büyük payı olan bütün işletmeler kri- ze girerken Türkive'den makarna. sal- ça. yağ. me>\e suvu. temizlik madde- leri. tekstil. inşaat malzemeleri ve da- yanıklı tüketim mallan ihraç eden İs- tanbul'daki 240 ıhracatçı şirket tarım- sal ürünlere verilen ihracat iadelerinin bir defaya mahsus olmak üzere peşin ödenmesini istediler. Başbakan Mesut Yılmaz \ e Dış Tica- ret Müsteşarlığı'na baş\ uruda bulunan ihracatçıların bu ısteğinin yerine geti- rilmesı hükümete 55 milvon dolara mal olacak. Ağırlıklı olarak Karaköy'dekı ihra- catçılardan oluşan işadamlan dün dü- zenledikleri ortak basın toplantısında, Anadolu'da bavul ticaretine yönelik üretim yapan işletmelerın de güç du- rumda kaldığını bildirdi. Çekleriniöde- yemediklerini belırten ihracatçılar, "Mal satamavınca çekleri ödeyemiyo- ruz. Cretici bizi anvor. Bu krizden her- kes birbirine bağlı olarak etkileniyor" görüşünde birleşti. İhracatçıların sözcülüğünü yapan Maksut Konyar, krizden çok etkilen- diklerini belirterek kimi Türk firmala- nn Rusya'dan 10 milyon dolara varan miktarlarda alacağı olduğunu söyledi. Irili ufaklı bütün firmalann farklı miktarlarda \ e ruble bazında alacağı ol- duğunu belirten Konyar, "KOBPIerin uzun vadede kredi ile desteklenmesini talep ediv oruz. Ancak kısa vadeli bir çö- züm olarak hükümetten ihracat iadele- rinin bir defaya mahsus olmak üzere pe- şin ödenmesini istedik" diye konuştu. Açıklamalanyla Konyar"ı destekle- yen ihracatçılar, "BizveAnadolu'dabi- ze bağlı çok sayıda KOBİ boğulmak üzere. Bu sıkıntılı dönemde Rusya pa- zanna sahip çıkamazsak Türkiye eko- nomisi bunun faturasını pahalıva öder" görüşünde birleşti. Toplantıya katılan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Mehmet Ytfdınnv söz konusu ihracatçı firmalann şu ana kadar bir şey istemediklerini belirterek ancak kriz ortamında desteklenmeleri gerektiğini belirtti. İTO Başkanı Yıldmm, Rusya'nın özellikle bavul ticaretine de darbe vu- ran gümrüklerdeki korumacı engelleri rahatlama yönünde adım atmasının La- leli piyasasına umut verdiğini söyledi. Yıldmm, Türkiye"den mal alan Rus- larla ilgili herkesin iyi davranması ge- rektiğini belirterek "Ekonominin gizli kahramanlan bu ihracatçılara da des- tek olunmair diye konuştu. 1 aşbakan Mesut Yılmaz ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na başvuruda bulunan ihracatçılann bu isteğinin yerine getirilmesi hükümete 55 milyon dolara mal olacak. Merkez Bankası Rezervler 4.3 milyar dolar düştü Ekonomi Servisi - Rusya'da yaşanan kriz Merkez Bankası'na pahalıva patladı. Bir hafta içinde Merkez Bankası'nın döviz rezervinde 2 milyar dolara yakın şok bir düşüş yaşanmasına yol açtı. Üç haftalık kayıp 4.3 milyar dolan aştı. Merkez Bankası verilerine göre döviz rezervi. yoğun döviz satışı nedeniyle 21-28 Ağustos günleri arasında da hızla azalış trendini sürdürdü ve 1 mih/ar 804 milyon dolarlık şok bir düşüşle 21 milyar 965 milyon dolara geriledi. 1 milyar 125 milyon dolar olan altın mevcutlannda ise bir değişıklik yaşanmadı. Döviz rezervinde Rusya'da kriz çıkacağı beklentisiyle 7 Ağustos'u izleyen haftada hızlı bir azalış başlamış. Krizin beklendiği gibi ortaya çıkmasıyla birlikte bu azalış artarak sürmüştü. 7 Ağustos'ta 26 milyar 306 milyon dolar olan rezerv 7-14 Ağustos haftasında 1 milyar 176 milyon dolar, 14-21 Ağustos arasında da 1 milyar 361 milyon dolar azaldı. Döviz rezervinde 3 haftada yaşanan toplam azalma 4 milyar 341 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türk-Rus Iş Konseyi Başkanı Yavuz Kılıç, Rusya'daki gelişmeleri değerlendirdi Bağunsız Devletler göz ardı edüîyor HAZALATEŞÇAKIR Türk-Rus îş Konseyi Başkanı Yavuz Kılıç. Rusya'daki ekono- mik krizin siyasi depreme dö- nüşmesini değerlendirirken "llCriz^abartıljyorj spekülatörle- rinayunu" divor krizin Mo'sko- va kavnaklı olduğuna dikkat çe- ken Kılıç. "Duma ve Yeltsin'üı çekişmesi, siyasi oyunlar ekono- mik sorunlan bu aşamava getir- di" görüşünü dile getirışor. Kılıç. Bağımsız Devletler Topluluğu'nu (BDT) oluşturan ülkelerin göz ardı edıldığini be- lirterek L'krayna. Kazakistan başta olmak üzere bu ülkelerin. krizden Rusya'nın iki katı etki- leneceklerini sövlüyor. Dış Ekonomik tlişkiler Kuru- lu'nun (DEİK) kuruculanndan ve Türk-Rus İş Konseyi'ne ku- rulduğu günden bu v ana başkan- lık yapan Yavuz Kılıç. tkinci Dünya Sava^ı sonrasının en bü- yük ekonomik bunalımını vaşa- yan Rusya'daki gelışmelere iliş- kin görüşlerini anlatırken sorun- ürk-Rus Iş Konseyi Başkanı Kılıç, Rusya'daki asıl nedenin borsada jy, oynayan spekülatörler olduğunu belirtti. lann "siyasr kavnaklı olduğuna dikkat çekiyor. Türkiye'nin Rus- v a'yla 1997 rakamlanna göre ti- caret hacmınin, 10 milyar dola- ra ulaştığını kaydeden Kılıç. son günlerde bütün dünvava dalga dalga yayılan krizin doğuş ne- denleri \e vansımalarına ilişkin Cumhuriyet'in sorulannı yanıt- ladı. - Rusva'da son 3 haftada yaşa- nan kriz dünva tarafından çok yakından izlenivor. Başta geliş- miş ülkeler olmak üzere, herkes bu krizin kendisine malivetini he- saplamava ve ünlem almava ça- lışıyor. Asya krizinin ardından dünvavı sarsan bu ikinci krizin doğuş nedenlerini anlatır mısı- nız? - Rusya krizi abartılıyor. Rek- lam işine döndü. Bilen bilmeyen konuşuyor. Rusya'daki sorun an- hk tahkikatle anlaşılıp değerlen- dirilemez. 1998 bütçesinin Du- ma'da görüşülmesinden bu yana onaylanma asamasında hükümet ve meclis arasında çekişme ya- şanıyor. Her yıl bütçe onayı sıra- sında bakanlar görevden alınır. .ılıç, borsadaki düşüşün Türkiye'yi yabancı spekülatörler açısından ;f,f6?.:" etkileyeceğini, vt "" bunlann da zaten ekonomiye yaran olmadığını söyledi. karşılıklı fedakârlıkla bütçe onaylanır. Bu tablo birkaç ay sürer. Bu durum Türkiye'de fazla algılan- mıyor. Aslında en önemli olay bu. Rusya genel dünya konjonk- türünden etkilendi ancak asıl ne- den spekülasyon. Üç-beş senedir borsa düştü, ekonomi batıyor ha- vası veriliyor. Borsada alan kazanır, satan kazanır. Profesyonellerin yaptı- ğı bir kumar oyunu. Bunun için- de yabancılar var. Rusya'daki borsa olayı abartıldı. Yurtdışından işlem yapan yerli yatınmcı, hükümetten istediği ödünleri kopardı Borsadayabana oyunuTARIK V1LMAZ İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nı ya- bancı yatınmcılann terk ettiği yönündeki id- dialar borsacılar arasında yeterince gerçekçi bulunmuyor. Hısse senetleri stoğunun halen yüzde 44'üne sahip olan yabancılannbirkıs- mının yurtdışından ışlem yapan yerli yatınm- cılar olduğu \ e satışlann bu tür yatınmcılar ta- rafından vapıldığı ıleri sürülüyor. Lzmanlar. satışlann nedenını de yurtdışındaki krizden çok hükümetin malı sektöre getirilen vergi yükünün azaltılması amaçlı olduğunu belirti- yorlar. Borsada yabancılann alım yapmadığı- na ilişkin söylentiler bir avdır endeksin yük- selmesinin önünde önemli bir engel olarak görülüvor. Yükseliş döneminde \00 trilyon liranın üzerine çıkan ışlem hacminin 50-60 tnlyon lirava düşmesi yatınmcılar arasında yabancılann çıktığı yönünde algılanrraştı. .\n- cak uzmanlar, yabancılann hisse senetleri sto- ğundaki payının vüzde 55ten yüzde 44'lere düşmesine karşın düşüşün temel nedenini yurtdışından işlem yapan ve aslında yerli olan yabancı yatınmcıdan kaynaklandığını iddia ediyorlar. 1998 yılı başından bu yana yaban- cı isim veya hesabına yapılan işlemlerde sa- tışlann alışlardan 212.2 milyon dolar daha fazla olduğu görünüyor. Yabancı adı altında görünen yatınmcılann, 7 ay içinde v aklaşık 4 milyon dolarlık alım ya- parken 4.2 milyon dolarlık da satış yaptığı gözlemleniyor. Ödünler düzeltebilir Hisse senetlerine vergi ve bankalararası mevduata getirilen stopaj konusunda hükü- metten ödün kopanldıkça piyasanın daha iyi duruma geleceğine inanıldığını belirten uz- manlar, gerçek anlamda yabancı yatmmcının 1 yıldan daha uzun vadelerde karar verdiği için çıkmakta acele etmeyeceğini dile getıri- yorlar. Günlük gelişmeler etkilemez' Yabancı bir bankanın genel müdürü, bir- çok yabancının günlük gelişmelere bağlı ola- rak bir ülkeden çıkış karan almayacağını, çı- kanlar varsa bunlann kısa vadeli gelen küçük fonlar ve şirketler olabileceğini söylüyor. Uzmanlar, büviik yerli yatınmcının yurtdı- şından yaptıklan işlemlerle yabancı izlenimi vererek borsayı düşüş veya yükseliş yönünde harekete geçirdiklerini ve dengeler üzerinde önemli etkileri olduğunu dile getiriyor. Bankacıya göre, yatınm fonlanna getirilen vergi muafiyetiyle kurumsal yatınmcı için bir sorun olmadığını. kendilerinin 1994 krizinde bile ülkeyi terk etmeyi düşünmediklerini de sözlerine ekledi. Türktraktör çiftçiden ilham abyor Ekonomi Servisi - Türkiye"de ilk traktör üretimini gerçekleşti- ren Türktraktör. çıftçiye ürünün dışında eğitım hizmetı de veri- yor. Ülkenin dört bir \anindan gelen çıftçılen kendı müşterile- ri olsun va da olmasın traktör kullanımı konusunda eğiten Türktraktör. ürünlerin tasanmı ile ilgili olarak da onların eleşti- rilerini değerlendınvor. 1963 vılından beri Türk- Fiat traktörlerinin üretimini gerçek- leştiren fabrikanın ürünlerinin pazarlanması, 25 Hazıran 1998 tarihınde yapılan ortakhk anlaş- ması sonrası Nevv Holland Trak- mak adını alan şirket tarafından gerçekleştirilivor. Türkiye"de 1 milyon traktör kullanıcısı oldu- ğunu ve şirketlerinin pazar payı- nın yüzde 43 dolaymda dolaştı- ğını sövieyen Kew Holland Trakmak Genel Müdürü Ateş Arsan. şirketin şimdi en önemli hedefınin GAP bölgesınde hız- la büyüyen potansiyelını değer- lendirmek olduğunu belirtiyor. Yüzde62.5'u Koç Holding'e. yüzde 37.5 "u ise Ford-Fiatortak- lığı Nevv Holland'a ait olan şir- ketin yüzde 25'ınin halka açıl- ması planlanıyor. Ancak yurtiçi ve yurtdışı piyasalarını sarsan gelişmeler nedeniyle bu karar yakın planda uygulanamayacak. Trakmak ve Türktraktör genel müdürleri ürünlerini tanıttlar. Diğer önemli konu da Rusya ekonomisinin genel durumu. Dış ödemeler dengesi 20 milyar do- lar civannda fazla veriyor. En kötü durumunda bile. Fakat do- ğalgaz, petrol fiyatlan düştü. . 20'lerden 12 dolarlara düştü va- r ril başrtıa. Hammadde fiyâtlan düştü. Altın fiyatlan düştü. Rus- ya altın üreten bir ülke. Dolayı- sıyla ihraç ürünlerinin dünya pi- yasasındaki fiyatının. Uzakdo- ğu'nun talebinin düşmesi gelir- lerde büyük bir azalmaya neden oldu. 30 milyar dolar kayıp orta- ya çıktı. - Peki, Rusya'va yakın öteki ül- kelerin durumu ne olacak? Yani, Rusya Ue birttkte BDT'yi oluştu- ran ülkeler bu krizden nasıl kur- tulacak? - Türkiye'nin de en çok göz ardı ettiği konu. ABD'den Uzak- doğu, hatta Güney Amerika ül- kelerine kadar uzanan dalgalan- malardan söz ediliyor. ancak Av - rasya ülkelerine kimse bakmı- yor. Rusya Federasyonu ile doğ- rudan ilişkisi olan Ukrayna ve Kazakistan en çok etkilenecek ülkeler. Rusya'yı bir etkiliyorsa bunlan iki etkileyecek. Bu etki Türk Cumhuriyetleri'nde de or- taya çıkacak. Asıl ihracatımızı yaptığımız. tedbir alınması gere- ken yerler buralar. - Bu ülke ik tkari ilişkUerimiz- de Türkiye'yi nasıl bir tablo bek- livor? Aünması gereken önlem- ler neler? - Rusya'daki borsanın düşüş kalkışı Türkiye'yi dış speküla- törler açısından bir miktar etki- ler. Rusya'daki gibi oynayan spe- külatörlerin istanbul borsasmda oynayanlannın Türkiye'ye bir ekonomik faydası yok. Geldiği gibi gidebilir. •Bavnlda istikhal yok' ~ Ticareti olumsuz etkileyecek. tthal mallar yüzde 50 artmış du- rumda. Alım gücünde azalma ih- racatımızı etkileyecek. Türkiye'nin ihraç ürünleri lüks mallar değil, ihtiyaç ürünleri. Or- ta kesimin ihtiyacı olan mallar. Rusya'ya gidiş maliyeti artsa da ithal mallan arasında Türk mal- lan en ucuzu olduğu için. Avru- pa aleyhine talep artabilir. Bavul ticaretinde kriz olsun olmasın is- tikbal yok. Bu tür ticareti katma değeri yüksek ürünlere teşvik et- mek lazım. Müteahhitlik sektöründe de klasik olanın istikbali yok. Onla- nn dev fınnalan var. Hükümet- lerin desteği yok. Ortada etkile- necek iki grup var. Birisi ruble ile iş yapanlar. Dış para birimiyle çahşanlar için lehte bir durum- dur. Yatınmlan erteleme ya da durdurma gibi bir durum ortaya çıkabilir. Burada en önemli yatınmcılar bankalar olduğu için onlar etki- lenecek. Bugün Rusya'da 3 bin banka var. Daha fazlaydı, kapa- nanlar oldu ya da birleşenler. Bu tür müesselerle iş yapan banka- lar hakedişlerini alamayabilir. ÇEFTÇIDOSTU SADULLAH USUMİ Köşk'te Törenler ve Devlet Çiftlikleri Türkiye Ziraatçılar Derneği'nin 49. kuruluş yıldö- nümü önceki gün Çankaya'da kutlandı. Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanlığı Köş- kü'nün kapılarını "milletin efendilerine" bir kezdaha açtı. Türk tanmının can çekiştiği bir dönemde, gelece- ğini toprağa bağlayan insanlanmız rüya görür gibiy- di. Kentlerinde, kasabalarında üç kuruşluk kredi için banka kapılarında saatlerce bekletilen, horlanan in- sanların temsilcileri devletin en yüce katında, Ata- tûrk'ün evinde ağırlanıyor ve itibar görüyordu. Törende hiç kimsenin cebine para girmedi, ama geçici bir süre için bile olsa gönüllere umut doldu. Odül alanlar arasında bakanlar, siyasetçiler, bürok- ratlar ve sanayiciler de vardı. Demirel, her zamanki gibi tarımı ve tanmın içinde bulunduğu ağır koşulla- rı anlattı. Köylerden ve köylülerden örnekler verdi. Çözüm yollan önerdi. Ayrıca, bakanlara ve bürokrat- lara uyanlarda bulundu. Demirel'e göre Türk ekonomisini düzeltmenin tek yolu tanm kesiminde çalışan nüfusu azaltmak, veri- mi yükseltmekti... Ziraatçılar Derneği Başkanı Ibra- him Yetkin de bakanlar da Cumhurbaşkanı'nın bu görüşünde btrleştiler... • • • Törene Yaşar Holding'in patronu Selçuk Yaşar da katıldı. Ancak, Selçuk Yaşar'ın variığı az da olsa bir sıkıntı yarattı. Zira Selçuk Yaşar son derece başarılı çalışmalar yapan devlet üretme çiftliklerini eleştinme- yi adet haline getirmişti. Her gittiği toplantıda çiftlik- leri suçluyordu. 28 Ağustos tarihli bir gazetede ya- yımlanan açıklaması da bardağı taşıran son damla olmuştu... Selçuk Yaşar'ın amacı, devlet üretme çiftliklerini kötüleyerek gözden düşürmek ve sonra sahip çık- maktı. Daha önce tanmsal KlT'lerin özelleştirilmesi sırasında da özel sektör aynı yöntemleri uygulamış- tı. Nitekim, Selçuk Yaşar da bir proje hazırlayarak Ta- nm Bakanlığı'na sunmuş ve çiftliklere resmen talip olmuştu. Gene kendisinin verdiği bilgiye göre Tanm Bakan- lığı böyle bir projeyi "Bizyapanz" diye diretiyormuş. Bürokrasi ise projenin Devlet Bakanı Işın Çelebi'ye bağlı birimlerce incelenmesini istiyormuş... Eğer, Tanm Bakanı Mustafa Taşar ve bakanlık kadrosu bu projeye direniyorsa hepsini kutlamak gerekir. Çünkü, Selçuk Yaşar'ın açmak istediği yol, Türk ekonomisi ve hayvancılığı için son derece sa- kıncalıdır. 28 Ağustos tarihli gazetede çıkan yazıda devlet üretme çiftliklerinin şu anda kullanılmadığı ve hıçbir işe yaramadığı iddia ediliyor. Bu tarz suçlamayı Sel- çuk Yaşar da sık sık yapmaktadır. Ancak, gerçek tam tersidir. Zira, tarım işletmeleri- miz hizmet yarışında zirveye tırmanmıştır. Kâr ama- cı gütmemesine rağmen 1997 yılı kazancı 8 trilyon liradır. Çiftliklerde bu yıl 333 bin ton hububat, 18 bin ton da mercimek üretilmiştir. Sadece Ceylanpınar'da üretilen buğday miktarı 133 bin tondur. Türkiye'de buğdayda ortalama verim 200 kilonun altında oldu- ğu halde, çiftliklerin verim ortalaması 293 kiloya u- laşmıştır. Tanm işletmelerinde hayvancılık da son de- rece modern yapılmaktadır. Işletmelerde 15 bin da- mızlık sığır, 86 bin baş koyun vardır. Her yıl beş bin- den fazla sığır, on binlerce koyun damızlık olarak üreticilere dağıtılmaktadır... Cins sığıriarda yıllık süt verimi 7 bin kilonun üstüne çıkmıştır... Işte, Selçuk Yaşar'ın eleştirerek talip olduğu tanm işletmelerimizde durum böyte... Gazetede yayımlanan köşe yazısında Köşk'te ya- pılan ödül töreni sırasında, Selçuk Yaşar'ın Cumhur- başkanı'ndan çiftliklerin kendisine tahsis edilmesi için yardımcı olmasını isteyeceği de belirtilmişti. Neyse ki, böyle birtatsız olay yaşanmadı. Belki de Cumhurbaşkanı fırsat vermedi. Eğer, Selçuk Yaşar bu konuda bir konuşma yapmak isteseydi, büyük bir olasılıkla tartışma çıkacaktı. • • • Selçuk Yaşar'ın projesini şöyle özetleyebiliriz: "Yaşar Holding ile devlet arasında ortakhk kuru- lacak. Hisseler yan yanya bölüşülecek. Ardından, Amerika 'dan sağlanan 80 milyon dolarlık kredi ile 60 bin büyük baş hayvan ithal edilecek ve devlet üret- me çiftliklerine yerleştirilecek. Et, süt ve damızlık üretilecek..." İlk bakışta Türkiye'ye yarariı gibi gözüken bir pro- je. Ama, yaratacağı sıkıntılar büyük olacaktır. Özel sektörün amacı kâr olduğu için bu tür projeler so- nuçta hep halkın zararına gelişmiştir. Selçuk Yaşar'ın "Bürokrasiye yenik düştük" deme- sine rağmen işin peşini bırakmayacağını bildiğimiz için bu projenin sakıncalarını anlatmaya devam edeceğiz... Apple'ın 2. Başkanı Türkiye'de iMac, kişisel bilgisayara rakip Ekonomi Servisi - Bil- gisayar dünyasında radi- kal değişikliklerle adın- dan söz ettiren ABD'li Apple firmasının u Farkh düşün" sloganıyla ürettiğı "CVlAClerin kişisel bil- gisayarlara (PC) alternatif olduğu belırtiliyor. Tasanmı diğer bilgisa- yarlara göre köklü farklı- lıklar içeren "iMACin piyasadaki Intel işlemcili bilgisayarlardan iki kat daha hızlı olduğu söyleni- yor. Apple Computer Baş- kan Yardımcısı ve Avrupa Başkanı Diego Piacentini, internet heyecanı ile Ma- cintosh'un basitliğini bu- luşturan ürünün PC'lerin önüne geçeceğini ifade ederek "Teknoloji tüketi- ciye uygun olmalı. fıyatia- n indirmek ve rakipleri- mizin önüne geçmek isti- yoruz" dedi. Bilişim '98 etkinlikleri çerçevesinde dün bir kon- ferans veren Piacentini, Apple Computer'in iki yıl- dır zor günler geçırdiğmi ancak şimdi Wall Street'te en çok kâr eden şirketler arasında yer aldığmı söy- leyen Piancentini, İMAC' in ABD'de ağustosta piya- saya çıktığında hızla tü- kendiğini kaydettı. Piacen- tini. iMAC'in 20 Eylül'den itibaren Avrupa"dan önce Türkiye'de satışa sunula- cağını belirtti. Amerika da 1299 dola- ra satılan iMAC'in Türki- ye'de 1399 dolara piyasa- ya sunulacağı ve BİL- KOM distribütörlüğünde geleceği belirtılıyor. İMAC'in özeUikleri Ekran v e merkezı işlem birimiyle tek bir parça olan "Hepsi bir arada" makinenin dışında sadece klavye ve mouse (fare) ka- lı>or. Bilgisayarda CD sü- rücüsü olmasına rağmen Floppy Drive (disket sü- rücüsü) bulunmuyor. 15 ınch monitör, yüksek fre- kansta yenileme hızma sa- hip. Buözelliğin görüntü- yü titretmesini önlediği belırtiliyor. Bilgisayar, mikrofon, hoparlör, v ideo kartı gibi birçok özelliği içinde banndınyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog