Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

4EYLUL1998CUMA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Duma'nın Çernomırdin'i reddedeceği kesinleşirken Devlet Başkanı yeni formüller anyor YeltsıııuztaşmapeşmdeHAKAN AKSAY Y1OSKOVÂ - Rusya'da finans krizı ekonomik yaşamı altüst ederken ve siyasal alandaki ger- ginlik son günlerde iç sa\aş teh- likesini gündeme sürerken dün her ikı tarafta da bazı sağduyu ve uzlaşma kıvılcımlan yandı. Bu arada parlamentonun a!t ka- nadı Duma bugün Viktor Çerno- Kuzey İrlanda mırdin'in başbakanlığını yenı- den oyluyor. Duma'nın Çerno- mırdin'e olumsuz oy vereceğıne kesin gözüyle bakılıyor. Dün ken- disını zıyaret eden Kremlin'in Idan Müdürü Valentin Yumaşev ile görüşen Duma Başkanı Gen- nadiy Seleznyov. De\ let Başka- nı Boris Yeltsin'in Duma'yı lağ- vetmeyi istemedığı yolunda bır ızlenım aldığını söyledı. Seleznyov, Yeltsin'in bırdanış- manınm. Rusya liderinin bazı ya- salarda değişiklik yapmaya ve ba- zı yetkılennı hükümete devretme- ye hazırolduğunu söy lediğini bil- dirdi. Seleznyov, "Devlet başka- nı, iyi niyet gösterisi olarak, hiikü- metk ilgili vasalan, kabine\e da- ha fazia yetki tanınmasını sağlaya- cak şekilde değiştirnıeye hazır" dıye konuştu. Rusya liderinin geçen hafta gö- riişülen. ancak daha sonra gün- demden kaldınlan siyasal uzlaş- ma metnıni birkaç gün içinde ye- niden ele almak için muhalefete çağrı yaptığı söyleniyor. Bu ha- berler. Yeltsin'in rutumunu yumu- şatmaya başladığı şeklınde yo- rumlanıvor. Bazı siyasi gözlem- ciler. Yeltsin'in kendi güçsüzlü- ğünü göz önünde tutarak Du- ma'ya karşı alttan aldığını öne sü- rerken. bazılan da dün sabah Moskova'dan aynlan ABD Baş- kanı Bill Clinton'ın Yeltsin'den •"muhalefetle ortak dil bulması- nı" istemesinindeönemlibirfak- tör olduğunu savunuyor. Seleznyov, Duma"nın(bugün- kü) ikinci oylamada da ilki gibi Çernomırdin'e hayır diyeceğini. ancak üçüncü turda Yeltsin'in uz- Clinton'dan banşa destek Dış Haberier Servisi - ABD Başkanı Bill Clinton, Kuzey irlanda banş sürecini zor günlenn bekledi- ğinı, buna karşın banş fırsatının elden kaçınlma- ması gerektiğini söyledi. Dün Moskova'dan Belfast'a geçen Clinton "Ba- nşın etinizden uçmasına i/in vermeyin. Bufirsatbir daha de geçmeyebüir" dedi. Yeni kurulan Kuzev İrlanda Parlamentosu'na seslenen Clinton "Sorun çıkarmak için değü.sorunlan çözmek için uyum içe- risinde hareket etmeniz gerekir. Gireceğiniz bu >e- ni yolda Amerika da sizin yanınızda olacaktir" dı- ye konuştu. trlanda Cumhunyet Ordusu'nun (IRA) siyasi kanadı Sinn Feın'in "şiddetinsonaermesige- rektiğiııe'" dair açıklamasından sonra bölgeye ge- len Clinton'ın ziyareti. 10 nisanda imzalanan an- laşma ile başlayan banş sürecine hız kazandırma amacı taşıyor. Clinton, bir günlük ziyareti çerçe- vesinde dün lngiltere Başbakanı Tony Blair, Kuzev İrlanda hükümetinin Protestan başbakanı David Trünble ve Katolik yardımcısı Seamus Mallon ile bir araya geldı. Clinton'ın ziyareti kapsamında, Omagh kasabasına da gitmesı planlanıyor. Omagh'da geçen ay düzenlenen bombalı saldında 28 kişi hayatını kaybetmiş. 220 kışi yaralanmıştı. Omagh saldınsının ardından terörle mücadele- ye hız veren Ingiliz ve İrlanda parlamentolan. dün konuyla ilgili yasa tasanlanna onay verdi. Tasan- lann, bundan sonra devlet başkanlan tarafından onaylanması gerekiyor. Parlamentolarda kabul edilen önlemler paketi, güvenlik güçlenne şüphelileri hemen tutuklama olanağı tanıyor. Yasa tasansının Dublin'de parlamentonun tam destegiyle kabul edildiği. Londra'da ıse parlamen- "tomm baa üyelerimninsan haklannı ihla! ettiği gerekçesiyle tasanya karşı çıktığı bildirildi.. G.Korepolisi grevi bastı Dış Haberier Servisi- Güney Kore'de polis, Asan kentinde otomobil parçalan üreten Mando Machinery Group'da işçilerin geçen ay önce başlattığı grevi sona erdirmek için dün sabah fabrikaya baskın düzenledi. 2 bin kişilik polis ekibi, işçilerin tel örgülerden ve çelik parçalardan kurduğu iki katlı bina yükseliğindeki barikatı yıkabilmek için özel araçlar kullandı. Baskında polislere helikopterler Genelgrev IsraiVifelç ettiDış Habeıier Senisi - Israil'de kamu sektörüne mensup yaklaşık 300 bın kışı, Hıstadrut Işçi Sendikası Federasyo- nu'nun çağnsı üzerine greve gitti. Federasyonun, işçi maaşlannda yüzde 8 oranında artış talep ettiği. zamla ilgili olarak İsrail Maliye Bakanı Yaakov Ne- eman ile yaptığı göriişmelerden bir sonuç alamaması üzerine süresız gre\ karan al- dığı bildiriliyor. Neeman ve Histadrut Genel Sekreteri AmirPeretz arasında gerçekleşen görüş- meter sonunda, hükümetin yüzde 5'den fazla bir artışı kabul edemeyeceği açık- landı. Neeman, hükümetin fazladan >a- pacağı >üzde 1 oranmdaki herartışın Ha- zıne'ye maliyetinin yaklaşık 184 milyon dolar olacağını belirterek bu oranm İsra- il tarafından karşılanamayacağını söyle- di. İsrail Başbakanı Bemamin Netanyahu geçen salı günü yaptığı bır açıklamada de\ let daireleri çalışanlan, meclis üyele- n, bakanlar \e hakimlerin 2 yıl süreyle maaşlann dondurulduğunu açıklamıştı. Bu karan "komik" olarak nıtelendıren Histadrut Genel Sekreteri Peretz "^rar il'dc geniş bir elit tabaka var. Biz ekmek mücadelcsi veren işçiler için sa\ aşıyoruz" dedı lsraıl'de hastane. beledıye. devlet ku- ruluşlan. kamu televizyonları ve radyo- lannın katılımıyla gerçekleşen genel gre- vın başlamasıyla elektrik. su. telekomü- nıkasyon gıbi bazı temel hızmetlerin önemlı ölçüde etkileneceği belirtiliyor. Bu arada. ABD Başkanı Bill Clin- ton'ın Moskova'dabulunduğusüreiçeri- sınde. İsrail Başbakanı Benyamin Netan- yahu ve Filıstin liderı Yaser Arafat'ı te- . İefçnlftiarayarak banş görüşmeler,uıe.ye- nıden başlamalannı istedıği bildirildi. laşmaya uygun bir başka adayı önerebileceğini savundu. Buada- yın parlamento üst kanadı Fede- rasyon Konseyi'nin yöneticisi Ye- gor Stroyev veya Moskova Bele- diye Başkanı Yuriy Lujkov olabi- leceği sanılıyor. Bu arada Rusya Komünist Par- tisi (RKP), Çemomırdin'in kura- cağı bir hükümete kesinlikle des- tek vermeyeceğini açıkladı. Aynı sıralarda sanayi bakanlı olması neredeyse kesinleşen RKP üyesi Yuriy Maslyukov'un görevi red- dettıği kaydedildi. Komünistlerin iktidara karşı sert tutumu sürer- ken, başta 35 milletvekıline sa- hip sosyalist Tanm Partisi olmak üzere RK.P'nin ittifak içinde ol- duğu bazı sol partilerin ve milli- yetçi \ ladimir Jirinovskinin Liberal Demokratik Partisi'nin fikır değiştirerek Çernomırdin'e kabul oyu vereceği bildirildi. Çernomırdin kararh Öte yandan Çernomırdin, vic- danı bir sorumluluk olarak gör- düğü başbakanlığı terk edemeye- ceğini açıkladı. Kaosun sürmesi durumunda, ülkenin geleceğinin kaybedileceğini vurgulayan Çer- nomırdin, henüz onay almasa da hükümeti aktif olarak çalıştırma- ya kararh olduğunu dile getirdi. Dün bir yandan vekaleten gö- revdeki bakanlar kuruluyla antık- riz önlemlerini görüşen Çerno- mırdin, bir yandan da Federasyon Konseyi üyesi senatörlerle bulu- şarak onlann desteğini almaya çalıştı. Çernomırdin, Uluslarara- sı Para Fonu'nun bu ay ortasında vermesi gereken krediyi ertele- me nıyetınde olduğuna işaret ede- rek bu durumda vadesi dolan ha- zine bonolannın gen ödenmesi- nın mümkün görünmedığini ifa- de etti. Bu arada dolann fıyatı dün sabah Rusya Merkez Banka- sı tarafından 12.8 ruble olarak açıklandı. Piyasada ise dolann 22 rubleye kadar alıcı bulduğu göz- lendi. Merkez Bankasf nın dolar koridorundan vazgeçerek rubleyi dalgalanmaya bırakması, Rus- ya'da fiilen yüzde 100 devalüas- yon anlamına gelen bir adım atıl- ması olarak değerlendirildi. SERTAÇ MÜZİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. İMÇ5.BLOKNo:530l UnkapanılSTANBUL Tel: (0212)512 71 06 ADİLOŞ BEBE ŞtlR. AHMEDARİF MUZİK KIZ1LIRMAK GİDEMEM SOZ-MÜZİK. YAŞAR AYDIN NEVVROZ SÖZ-MLZİK. İLKAY AKKAYA ONİKİLER SÖZ-MÜZİK: İLKAY AKKAYA DELAL SOZ-MÜZİK. İLKAY AKKAYA GLRBET ELDE SÖZ. PİR SULTAN MÜZİK EKBERÇİÇEK HESENO BIRA (HASAN KARDEŞ) GOTIN Û MUZİK: KEREME GERDENZERİ ÖZCÜRLÜK SE\ DASINA SÖZ. YUSUF ERADAM, YAŞAR AYDIN MÜZİK. YAŞAR AYDIN KARA TREN KAYNAK. BEKlRGÜL DERLEYEN: MUSTAFA ÖZGÜL ZOR İMİŞ MEĞER SÖZ-MÜZİK NEŞETERTAŞ YORULDUM YORGUNUM SÖZ-MÜZİK: MUHLİS AKARSU EYLEN YOLCUM SÖZ ZEYNEL CAN / MÜZİK: CEMAL AKKİRAZ /. ÇAYIRALAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1998-42 Duruşma günü: 28.09.1998 Mahkememize davacı Çayıralan Malmüdürlüğü tara- fından davalı Çayıralan ilçesı Çokradan kasabası nüfu- suna kayıtlı tsmaıl Karacabey aleyhine açılan tapu ipta- li ve tescıl davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karan gereğince; Mahkememize açılan dava- da davalı adına olan Çayıralan ılçesi Çokradan kasabası Karayılan mevkıinde bulunan 830 ve 832 No'lu parsel- lerin tapusunun ıptali ile Hazine adına tescıli talep edil- miş olup. davalı fsmail Karacabey adına çıkartılan teblı- gatın bıla teblığ lade edılmesı ve yaptınlan adres araştır- malannda da adresi tespıt edılemedığınden ılanen teblı- gat yapılmasına karar venlmış olmakla; Adı geçen dava- lı lsmail Karacabey'in mahkememize yukanda esas nu- marası yazılı dosyada duruşma günü olan 28.09.1998 günü bütün delilleri ile bırlıkte hazır olması, hazır olma- dığı veya kendisini bir vekille temsil ettırmedıği takdir- de yargılamaya yokluğunda devam olunarak karar ven- leceği 7201 sayılı Tebligat Yasası'nın 28, 29 \e müteakıp maddelen gereğınce tebligat yerine kaım olmak üzere ilan olunur. 20.07.1998 Basm: 37662 T.C. KASTAMONU İLİ BOZKURT İLÇESİ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DUYURU Davacı Erdoğan Yirmıbeş vekılı Av. Hüseyin Ölçer ta- rafından davalılar Dursun Melet ve arkadaşlan aleyhine açılan mıras şırketıne mümessıl tayını davasının yapılan duruşması sırasında venlen karar gereğınce. Davalılardan Asuman Boz. Mahmut tnceoglu, Şadu- man Boz, Hanıfe Boz ve Hasan Boz'a adreslerı tesbıt edılemediğınden dava dilekçesı ile duruşma günü teblığ edilememıştır. Davacı vekili dava dilekçesinde Bozkurt Beldeğirmen Köyü'nden Satılmış ve Fatmaoğlu 1301 doğumlu Hasan Boz'un mıras şırketıne mümessil tayını talebınde bulun- muşrur. Davanın duruşması ise 8.10.1998 günü saat 9.40'a bırakjlmıştır. Iş bu duyurunun ılanından itibaren 15 gün sonra dılek- çe ve duruşma günü teblığ edılemeyen Asuman Boz, Mahmut tnceoglu, Şaduman Boz. Hanıfe Boz ve Hasan Boz ile mırasçılanna teblığ edılmış sayılacağı. itıraz edenlenn Bozkurt Sulh Hukuk Mahkemesi'nın 1998 37 esas sayılı dosyasına katılmaları duyurulur. Basın: 40858' İLAN T.C. FİNİKE SULH HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1996,140 Davacı Turan Diril vekili tarafından davalılar Nazıfe Soykan ve arkadaşlan hakkında açılan kıymet takdirine itiraz da- vasının duruşması sırasında: Fınike Eskı Mahalleden Gülşen Dalaman ve aynı yerde oturur Nurşen Özkan 23.3.1998 tarihli dahili dava dilekçesı tüm aramalara rağmen Gülşen Dalaman ve Nurşen Ozkan'a adresleri tesbıt edilememiş ve adlanna dahılı dava dilekçesı teb- liğ edilememiş olduğundan ılanen teblığe karar verilmiştir. Dahılı davalı Gülşen Dalaman ve Nurşen Özkan'a Fınike Sulh Hukuk Mahkemesi'nın 26.10.1998 günü saat 9.00'da yapılacak olan duruşmaya bızzat gelmesı veya vekıl göstermesı, delıllerını ıbraz etmesı, aksı halde HUMK. 509 ve 510. maddelen gereğınce yokluğunda duruşma yapılıp karar venlecegı ılanen teblığ olunur. Basın: 30899 Yine Merhaba... CLUB TEOS VILLAGE, antik Teos kentine birkaç kilometre uzaklıkta, 600 m2 'lik havuzu, çocuk havuzu, özel plaj ve koyu, iki katlı Türk evleri, anfitiyatrosu, diskosu, çarşısı, rüzgâr sörfünden dalgıçlığa, atçılıktan okçuluğa, basketboldan bilardoya spor imkânlarıyla, tatil yapmak isteyenlere özel bir köy. Bu tatilde mutlaka CLUB TEOS VILLAGE'a gelin, farklı bir tatil geçireceksiniz. • Rüzgâr sörfü • Kano • Deniz bisikleti • Mini golf • Masatenisi • Tenis • Voleybol • Basketbol • Bilardo B E D A V A Sabah ve akşam açık büfe (şarap dahil) YARIM PANSİYON BİR KİŞİ 0-4 yaş ücretsiz, 5-12 yaş %50 indirimlidir. 6.OOO.OOO.- TL CUMARTESI - PAZAR günlerı IZMİR-OTEL-İZMIR servısımız vardır CLUB TEOS VILLAGE, Izmir'e 50 km. Seferihisar'a 8 km. Sığacık'a 2 km uzaklıkta. CLUB TEOS VILLAGE Rezervasyon Tel: 0 232 745 74 67 Faks: 0 232 745 74 75 POLİTtKADA SORUNLAR ERGUN BALCI Ekonomik Kâbus Newsweek dergisi "Herkesin kaygıyla izlediği ekonomik krizi artık 'Asya krizi, Japonya krizi' ya da 'Rusya krizi' diye tanımlayarakkendimizialdat- maktan vazgeçelim" diyor. Dergi, sermayenin As- ya, Rusya ve Latin Amerika'dan muazzam boyut- lara varan kaçışının bu ülkeleri büyük bir bunalıma sürüklediğini, krizin Avrupa ile ABD'yi de tehdit et- tiğini belirtiyor. Dünyayı sarsan krizin nasıl başladığı konusun- da ilginç yazılar çıkıyor Batı basınında. Sermayenin son derece hızlı ve rahat biçimde dolaştığı ortamda, 1990'lı yıllarda, fakir ülkelere büyük çapta yabancı sermaye akını gerçekleşiyor. Bu fonlar, geldikleri ülkelerde, hısse senedi, hazı- ne bonosu alımı, mali krediler ya da doğrudan fab- rika, yeni işyerlerinin kurulması gibi yatınmlara gi- diyor. 1990-1996 yılları arasında 3. Dünya'nın ge- lişen ülkelerine 150 milyar dolara yakın para akıtı- lıyor. Bu miktar, 1984-89 döneminde 3. Dünya'ya akıtılan paradan 10 kat fazla. Yabancı sermaye gittiği ülkenin ekonomisine canlılık getiriyor. Ne var ki, yapılan yatırımların bir bölümü tümüyle spekülatif amaçlaria gerçekleşti- riliyor. Örneğin yabancı yatırımlar Rusya'da çok yüksek faizli hazine bonosu almak için büyük mik- tarda dolan, rubleye çeviriyor. Yerel para birimine dönüştürülen dövizler bankaların kasalarını doldu- runca, bankalar bol kredi dağıtma olanağına ka- vuşuyor. Asya ve Latin Amerika ülkelerınde dev ış hanlan, gökdelenler, fabrikalar mantar gibi bitme- ye başlıyor. • • • Ama yabancı sermaye, bir ülkeye kolayca gire- bildiği gibi, kolayca da çıkabiliyor. 1997'de, yapı- lan bir dizi yatınmın gerçekçi olmadığı, iyimser tah- minlerin tutmadığı görüşü ağır basmaya başlayın- ca yabancı sermaye önce Tayland, Endonezya, Fi- lipinler gibi ülkelerden kaçmaya başlıyor. Bu ülke- lerin içine sürüklendıklerı bunalım, sermayenin ka- çışını yaygınlaştınyor.Böylece klasık domino teorı- si gündeme geliyor. Yabancı sermayenin kaçtığı bır ülke krize sürükleniyor. Bunun üzerine sermaye o ülkeden daha hızlı biçimde kaçmaya başlıyor. Bu- nalım, o ülke ile ticareti olan diğer ülkeye sıçrayın- ca, yabancı sermaye bu ülkeyi de terk edıyor. Ve sermayenin kaçışı dünya ölçeğinde boyutla- ra ulaşıyor. • • • Kriz Avrupa ve ABD'ye de sıçrar mı? Uzmanlara göre sıçrayabilir. Sermaye gerçi ABD'den kaçmaz. ama ABD'nın ticaret yaptığı ülkeler sürekli fakirleşirse, ABD'nın ihracatı düşer, ithalatı yükselır. Bu durumda işten çıkarmalar, işsizlik oranının yükselmesi, ekonomik durgunluk gündeme gelir. Ekonomik krize giren ABD, rthalatını azaltınca bu sefer de ABD'ye mal satan ülkeler büsbütün batağa saplanırlar. Kısacası şenUk başlar. Uzmanlar bu durumda adl önlem olsirak'fâizle- rin düşürülmesini önerıyorlar. Sanayileşmiş ülkeler faizleri düşürüp, ekonomiyi canlandırırsa, fakir ül- keler zenginlere daha fazla mal satma olanağına kavuşur, bu olgu da içine düştükleri krizden kur- tulmalarına yardım eder. • • • Ancak iyimser sayılacak bu senaryonun gerçek- leşmesi kesın değil. Çünkü sermayenin kaçışı, faizleri ters yönde de etkileyebilir. Bir ülke yabancı sermayenin kaçışını önlemek için faizleri yükseltebilir. Bu takdirde, o ül- kede ekonomik büyüme düşer, durgunluk artar, it- halat azalır. Bu olgu ise, ekonomik krizin o ülke ile ticaret yapan diğer ülkelere sıçramasına yol açar. Onlar da yabancı sermayenin kaçışını engellemek için faizleri yükseltirlerse, ekonomik durgunluk ve kriz tüm dünyaya yayılır. Tanınmış Amerikalı iktisatçı Robert Samuelson International Herald Tribune'dekı yazısında "Dün- ya ekonomisi tehlikeli biçimde, yokuş aşağı gidi- yor. Dünya liderieri ise, bu gelişmeye neden olan etmenleri pek anlamış değiller ve çaresiz görünüyoriar" diyor. Umanz Türkiye'nin liderieri farklıdır. MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTEŞİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI'NDAN İLKÖÖRETİM S1NIF ÖĞRETMENLİÖİ SERTl- FİKA PROGRAMI ıçm YÖK. Yürütme Kurulu'ndan izin alınmıştır. Dört yıllık üniversite mezunlan veve- ya son sınıf öğrencileri başvuruda bulunabilir. Kurs sü- resi 6 ay. LES SINAVLARI HAZIRL1K İSTER! Türkiye'de ilk ve tek "Les Hazırlık Kursu" açılmış- tır. LES, yüksek lisans ve araştırma görevlılığıne giriş için zorunlu merkezı sınavdır. Sayısal, Sözel ve Man- tık dersleri LES'e yönelıktir. Kurs Süresi: 1 "er ay. Ekim. Kasım. Aralık. Sınıf Yoğunluğu: 20 kişi. 2000'Lİ YILLAR İÇİN BİLGİSAYAR EĞİTİMİ! Bilgisayara Giriş Windows 95 Word 95 Excel 95 Po- vverpoint 95 paket programlan ve Internet Windows 95 ortamında Kurs Süresi: Toplam 60 saat. Sınıf Yoğunluğu: 20 kişi (Her kursiyer için bir bilgı- sayar) Kayıt Tarihleri: 01-28 Eylül. TELEFONLAR: (0212) 260 02 74 - 260 02 75 - 261 96 18-259 17 90, Dahili 158 ve 159. Fax: (0212)261 1121 Adres: Çırağan Cad. Yalı Sok. No: 2. Beşiktaş 80690 Basın: 41375 ILAN T.C. ISPARTA İCRA TETKİK MERCİİ HAKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 199452 Karar No: 1997-248 Davacı tl Özel tdare Müdürlüğü tarafından, davalı Mustafa Uresbe aleyhine açılan ıstıhkak davasının yapı- lan yargılamalan sonunda: Mahkememizce venlen 11.7.1997 tarıh. 1994 ' 52- 1997/ 248 sayılı karar temyiz edılmekle; Yargıtav 21. Hukuk Dairesi Başkanhğı'nın 12.5.1998 tarih, 1998 3452-3439 E.K. sayılı ılamı ile bozulmakla: Isparta - Yedişehitler Mh. 3937 Sk. No: 41'de mukım davalı Mustafa Uresbe, tüm aramalara rağmen buluna- madığından bozma ilamının ilanen teblığıne karar venl- mıştir. Bozma ılamı, teblığ yerine kaim olmak üzere ila- nen teblığ olunur. Basın: 36534
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog