Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 EYLUL 1998 10 DIŞ HABERLER Belgrad: 35 UCK militanı öldüPiiMü • PRİŞTİNE (AA) - Sırplar, Kosova Kurtuluş Ordusu (UCK) üyesi 35 mılitanı öldürdûklerini öne sürdüler. Prişrine'deki Sırp Haber Merkezi'ne göre bölgenin güneyindeki Prizren civannda dün ve önceki gün Sırp güvenlik güçleri tarafindan yapılan operasyonlarda, toplam 35 Arnavut öldürüldü. Kosova'da 6 aydır devam eden çatışmalarda ölen Arnavutlann sayısı böylece 8OO'e yükSeldi. Ebu Alidaf'fn Vlyana îemaslam • VÎYANA (AA) - Dünyanın önde gelen terör örgütlerinden Ebu Nidal'ın, 1988'den sonra Avusturyalı yetkililerle Viyana'da ikili temaslarda bulunduğu öne sürüldü. Avusturya'nın haftalık dergilerinden NEWS, verdiği haberde. Ebu Nidal temsilcilerinden Cemal el Din Giritli'nin. Avusturya'da tutuklu bulunan arkadaşlannın salıverilmesi için tçişleri Bakanlıgı'nda yüz yüze temaslarda >t, bulunduğunu iddia etti. -; NEWS dergisi, zamanın Içişleri Bakanı Karl Blecha tarafindan hazırlanan gizli bir <= anlaşma ile adalet ve dışişleri . ı bakanlıklannın da "burslar ( ve tıbbi tedavi yoluyla" Ebu .( Nidal üyelerine destek _, verdiğini savundu. \ Herni Batasuna ; isim değiştipiyor G • MADRİD (AA) - -ı Ispanya'da Bask bölgesinin -.' bağımsızlıgı için mücadele eden ETA'nın siyasi kanadı Herri Batasuna'nın, hükümetin partiyi yasaklama girişimlerini bertaraf etrnek için adını değiştirdiği bildirildi. ETA'nın siyasi kanadı Hern Batasuna'nın sözcüsü, adı Bask dilinde "Bizim ülkemiz" anlamına gelen partinin, 25 Ekim seçimlerine "Bask Halkı Partisi" anlamına gelen "Euskal Herritarrok" ya da kJ3aca"EH" adıyla girecefini söyledi. Swissair'e ait yolcu uçağı okyanusa düştü. Uçak kazasından kurtulan olmadığı bildirildi Uçak faciası: 229 öKi Buvuk ucak kazaları Dünyada son 24 yıl içinde meydana gelen uçak kazaiannda yüzlerce kişi yaşamını yitirdi. Kazalardan bazılan söyle: 3 Mart 1974: Türk Havayollan'na ait DC-10 uçagı, Paris Orly Havaalanı'ndan kalktıktan bir süre sonra ormana düştü. 346 kişi öldü. 19 Ağustos 1980: Suudi Arabıstan Havayollan'na ait L-1011 Lockheed Tristar uçağinda kalkısa hazırlandığı sırada çıkan yangında 301 kişi öldü. 12 Ağustos 1985: Japonya Havayollan'na ait bir Boeing 747, Osaka dağına çarptı. 520 kişi öldü, 4 kişi kurtuldu. 23 Haziran 1985: Hindistan Havayolları'na ait Boeing 747, patlamadan sonra Irlanda açıklannda denize düştü, 329 kişi öldü. 3Tenunuz 1988: Iran Havayollan'na ait A-300 uçağı, ABD Vincennes savaş gemisinin açtığı ateş sonucu Körfez'de düştü. 290 kişi öldü. 8 Ocak 1996: Rus yapımı Antonov-32 kargo uçağı, Zaire'nin başkenti Kinshasa'nın merkezinde lcalabalık bir pazar yerine düştü. 350 kişi öldü. 17Temmuz 1996: Trans World Havayollan'na ait uçak, New York'tan havalandıktan kısa bir sûre sonra Atlas Okyanusu üzerinde infılak etti. 230 kişi yaşamını yitirdi. Mart 1997:HolIanda Kraliyet Havayollanna ait KLM ile Amerikan havayollanna ait Pan AM yolcu uçağınm Kanarya adalanndaki Santa Cruz de Tenerife'deki havaalanının pistinde çarpışarak yanmalan sonucu topiam 583 kişi öldü. 12 Kasun 1996 - Suudi Arabıstan Havayollan'na ait bir Boeing 747 jumbo uçağı ve Kazakistan havayollanna ait fryuşin kargo uçağı• Yeni Delhj üzarinde havada çarpişn. 349 kişi öklü.,,..< Dış Haberier Servisi - içinde 229 yolcu ve mürettebat bulunan Svvissair'e(tsviçreHavayollan) ait MD11 tipi bir uçak dün sa- bah saat TSİ 04.30'da Kana- da'nın Nova Scotia kıyılan açık- lannda Atlas Okyanusu'na düş- tü. Svvissair Genel Müdürü Phi- lippe Bruegisser uçaktaki 229 kişiden kurtulan olmadığını açık- ladı. Dünyanın en güvenılir ha- vayollan şirketlerinden biri olan Svvissair'in tarihindeki en bü- yük uçak kazasının ardından Is- viçre'de ulusal yas ilan edildi. İçinde 215 yolcu ve 14 müret- tebat bulunan uçagın, Nevv York'taki JFK havaalanından kalktıktan yaklaşık bir saat son- ra Kanada'nın Blandford kasa- basına yakın biryerde Nova Sco- tia kıyılan açıklannda okyanu- sa düştüğü bildirildi. Pilotun, Halifax Havaalanı konrrol kulesiyle yaptığı son ko- nuşmada. pilot kabininde du- man olduğunu bildirdiği ve mec- buri iniş izni istediği kaydedil- • New York-Cenevre seferini yapan ve havalandıktan yaklaşık bir saat sonra düşen uçakta Türk yolcu olup olmadığı konusunda henüz bilgi verilmedi. Svvissair'in tarihindeki bu en büyük kazaya teknik bir arızanın yol açtığı kaydedildi. di. ABD'de yayın yapan televiz- yonlann haberlerinegöre bu ko- nuşmadan sonra uçakla bağlan- tı kesildi. Uçağın pilotu inişi ger- çekleştiremeden. Halifax'a 80 kilometre uzaklıkta radarekran- lanndan kaybolduğu belirtildi. Blandford kasabasında oturan bazı görgü tanıklan uçağın pat- lama sesi duyulduktan sonra düş- tüğünü söylerken bazılan da ha- vada patladığını ileri sürdüler. Birçok gemi, uçak ve helikop- terin katıldığı kurtarmaçalışma- lan sırasında denizden 60 ceset çıkanldığı belirtilirken parçala- nan uçağın parçalanndan biri- sinin Halifax'a 1 kilometre 60 metre uzaklıktaki Peggy s Cove kıyılannda bulunduğu kaydedil- di. lsviçre Cumhurbaşkanı Fla- vioCotti, uçağa sabotaj yapıldı- Svvissair uçağı okyanusa düştü, 229 kişi öldü ATLAS OKYANUSU 229 Kişi taşıyan lsviçre Havayollan'na ait uçak Kanada'nın Atlas Okyanusu kıyısmdaki St Margaret Körfezi açıklanna düştü. Cenova İSVÎÇRE McDonnell Douglas şirketini geçen yıl satın alan Boeing, MD-11 tipi uçağın üretimini 2 bin v ılındadtırdurmayı planfadığını bildirmiş, ancak nedenini açıklamamıştı. ğı yönünde herhangi bir ipucu- na rastlanmadığını açıkladı. Svvissair'in üst düzey yetkilile- rinden Georges Schorderet Ce- nevrehavalanındayaptığı basın açıklamasında, uçağın radardan kaybolmasından kısa bir süre önce teknik bir sorun çıktığını söyledi. Nevv York Valisi Rudolph Gi- uliani. 180 yolcunun uçağa Nev\ York'tan bindiğiru diğerlerinin ise aktarmalı yolcular olduğunu kay- detti. MD11 tipi uçağın 229 vol- cusu arasmda Delta Havayolla- nn'dan aktarmalı 53 yolcu ve bir görevli de bulunuyor. New York-Cenevre hattını da- ha çok Cenevre'de merkezi bu- lunan uluslararası kuruluşlar ve banka çalışanlan kullanıyor. Kazada ölenler arasında Dün- ya Sağlık Örgütü'nün AIDS programının eski mü- dürü Jonathan Mann'la eşinin de bu- lunduğu gelen haber- ier arasında. Bu arada, Isviç- re'nin Cenevre ken- tindeki Cointrin Ha- vaalanı 'nda, Kanada açıklannda düşen MD-11 yolcu uçağı için bir kriz merkezi kuruldu. Havaalanı Müdürü Daniel Teys- seire yolcu ve müret- tebat ailelerine psiko- lojik danışmanlık yap- mak üzere özel bir merkezin de kuruldu- gunu söyledi. Jane's AllTheNVorld'sAirc- raft dergisine göre 60 metre uzunluğunda ve 298 yolcu kapasitesi olan uçak, McDonnell Douglas (MD) şırke- ti tarafindan üretili- yordu. Geçen yıl Do- uglas'ı satın alan Bo- eing şirketi. bu yılın başındayaptığı açıkla- mada. 1990 yılında uçuşa çıka- nlan uçağın üretimini 2000 yı- lında durdurmayı planladığını bildirmişti. Boeing'in bu uça- ğın üretimini neden durdurma- yı planladığı konusunda bilgi verilmedi. Yoiculann kimlikleri Cenova Kanada açıklanna düşen MD- 11 tipi lsviçre uçağında ölen yolculannın 136'sının Amerika- lıolduğu bildirildi. Svvissairyet- kililerinden Philippe Bruggis- ser, düzenlediği basm toplantı- sında. uçaktaki yoiculann 30'unun Fransız. 28'ininde ts- viçreli olduğunu söyledi. Bruggisser. yolculardan 6'sı- nın Ingiltere. 3'ünün Almanya, 3 'ünün ftalya, 2 'sinin ise Yuna- nistan'dan olduğunu söyledi. Su- udi Arabıstan, Yugoslavya. Af- ganistan, Iran. tspanya ve Rus- ya'danisebireryolcunun bulun- duğu bildirildi. Bruggisser. kurbanlann isim- lerive kimlikleri hakkındaki ay- nntılı bilgilenn ise, kurbanlann ailelerinin durumdan haberdar edilmelerinden sonra açıklana- cağını söyledi. Bruggisser, Zü- rih'te yaptığı açıklamada, uçağın Halifax'aacil inişyapmadan7- 10 dakika önce düştüğünü, düş- meden 7 dakika önce de müret- tabatın acıl durum çağnsı yap- tığını söyledi. Bruggisser, yol- culann acil inişe hazırlandıkla- nnı ve can yeleklerini giymiş olduklannı belirtti. Bu arada, BM'nin çeşitli dairelerinde ça- lışan toplam 7 kişinin de, yol- cular arasında bulunduğu belir- tildi. Düşen yolcu uçağmın kuy- ruğunun tesbi t edildiği ve ya- pılan arama çalışmalarına 200'den fazla kişinin katıldığı kaydedildi. Bu arada. Svvissair Türkiye Temsilciliği düşen uçaktaTürk yojcu bulunmadığının belirlen- diğini açıkladı. İSTANBUL ECZACIODASI SEÇtMStZ GENEL KURUL İLA.M Sayın Üyemiz, Istanbul Eczacı Odası'nın Seçimsiz Olağan Genel Ku- rulu 26.09.1998 Cumartesi günü saat 11.00tie Halaskâr- gazi Cad. No: 287'8 Osmanbey - Şişlı adresındekı Oda mer- kezimizde çoğunluk aranarak yapılacaktır. Çoğunluk sag- lanamadığı takdirde 27 Eylül 1998 Pazar günü saat 10.00'da Mecidiyeköy Kat Otopark Üstü K. 6 adresınde- kı Mecidiyeköv Külrür Merkezi Toplantı Salonu'nda \a- pılacaktır. Ilaç, Eczacılık Halk Sağlığı konularında genel görüşme ortamı ve karar organı olan Genel Kurulumuza katılmanızı rica ederiz. Istanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu GÜNDEM: 1. Açılış ve saygu duruşu. 2. Sandık Tasnif Kurulu seçüni (3 kişinin kura ile saptanması). 3. Kongre Başkanhk Divanı seçimı (Gizli oy, açık tasnif)- 4. Çalışma ve Hesap Raporu'nun okunması. 5. Denetleme Kurulu Raporu'nun okunması. 6. Çalışma. Hesap ve Denetleme Kurulu raporlan üze- rinde görüşmeler. 7. Yönetim ve DenetJeme Kurullannın Ayn Ayn İBRASI. 8. 1999 yılında tstanbul Eczacı Odası'nakayıtlı tümec- zacılardan alınacak katılım payının belirlenmesi (Matbaa. PTT. bakım, onanm, bilgisayargibi Eczacı Odası giderle- rine katılım). 9. 1999 yılı Tahmini Bütçenin sunuluşu ve onayı. 10. Dilek ve temenniler. 11. Kapanış. NOT: Resmi kimlik ile katılmam: rica olunur. VEFAT Erzurum eşrafından merhum Aga ve merhume Fatma Yıldız'ın oğulları, Nuran-Mehmet Aşula'nın ağabeyleri, Cem-Ayşegül'ün sevgili babaları, Hakan-Berrin'in sevgili kayınpederleri, Ece-Efe Gürol'un ve Beril Yıldız'ın biricik dedeleri, merhum emekli albay Osman-Mürüvvet Okan'ın yeğenleri, Nevin Yıldız'ın sevgili eşi, Emekli Tuğgeneral TURHAN YILDIZ Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Aziz naaşı 4 Eylül 1998 Cuma (Bugün) Selimiye Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Aile Kabristanı'na defnedilecektir. Ailesi Arkadaşımız, Bodrum muhabirimiz AYDEV ŞENESEN'i yitirdik. Ailesine, yakınlanna ve dostlanna başsağlığı diliyoruz. CUMHURİYET ÇALIŞANLARI "Hiçbir insan kendi başına bir ada değildir. Her insan anakaranın bir parçastdır." Böyle diyor John Donne. Peki, şimdi soruyoruz size:"Neden herkes kitap kurdu değildir?" Yanıtlıyorsunuz hep birlikte:"Çünkü kitap kurdu olmak, aydın olmanm bir parçasıdır." 0 halde bugün hemen "Cumhuriyet Kitap Kulübü"nü arayın. Üye olun. Binlerce "Kitap Kurdu" arasına siz de katılın. Yazariann koskocaman, kalın mı kalın duvarlar ardında çınlayan sesleri, sizin ruhunuzda birleşsin, bütünleşsin, Yaşammız daha güzelleşsin, yüzünüz hiç asılmasm. Gözleriniz, Yaşama Artık 0^* Dürbünün Tersiyle Bakmasın. ECumhurİYet kitap kulübü "Aydınlann Buluştuğu Kavşak" Türkocağı Cad. No: 39/41 (34334jCa9aJoğln1stanbul Trt(0212)514 01 96 Fi*S.(0212)514 01 95 HAYRABOLU SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1998 82 Davacılar Şenol Sezen. Hüseyın Kamacı. Nazire Aran ve arkadaşları vekillen Av. Mehmet Urak. Av. Ismail Çatan tarafindan davalılar Süleyman Kamacı. Hasan Kamacı. Emine Taş aleyhine Hayrabolu Çerkezmüsellim köyünde kain 2879 parsel nolu taşınma- zın satışı sureti ile ortaklığın giderilmesi konusunda mahkememizde açılan davanın ya- pılan açık duruşması sırasında, davalılardan Süleyman Kamacı'nın adresi tüm araştırma- lara rağmen tespıt edılemedığinden kendisine dava dilekçesi ve duruşmagünü tebliğ edi- lememış olduğundan davalı Süleyman Kamacı'nın duruşma günü olan 17 9 1998 günü saat 9.00'da Hayrabolu Hukuk Mahkemeleri duruşma salonunda bizzat hazır bulunma- sı veya kendisını bir vekıl ile temsıl ettırmesı, aksi halde duruşmalara yokluğunda devam edilip karar verileceğı. dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiye yenne geçer- li olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 25462 VEFAT Değerli insan SÜLEYMAN SUDİ İLKORUR'u kaybetmenin acısı içindeyiz. Cenazesi bugün Bodrum'da toprağa verilecektir. AİLESİ KIRKLARELI SULH HUKUK MAHKEMESI'NDEN EsasNo: 1997 630 Karar No: 1998637 Davacılar Sevim Kasap vs. vekili Av. Turgut Dibek tarafindan davalılar Hayriye Ka- rabacak ve 18 arkadaşı hakkında açılan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan duruş- ması sonunda; Kırklareli Merkez Karakaş Mah. N^ahmutağa Çeşme Sok.'da bulunan 71 ada, 36 parsel sayılı taşınmazın aynen ya da ıvaz ilavesi ile dahi taksimi mümkün görül- mediğinden itK hükümleri gereğince satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilmiş olup davalılardan Ülfet Sulu'ya duruşma günü ilanen tebliğ olunmuş. bu kere de adı ge- çenin adresi temin edilemediğinden taşınmazın satış suretiyle giderilmesine dair veri- len karar yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 37699 BURDUR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESI'NDEN Esas No: 1994'495 / Karar No: 1995 804 Bayındırlık ve lskân Bakanlığı tarafindan davalılar Gülsüm Inan vs. aleyhine mahke- memize açılan 1994 495 sayılı dosyada. davalılar Süleyman Tezcan, Yaşar Kaya, İbra- hım Yeşilyurt. Mehmet Yeşilyurt aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasının sonunda. Burdur. Büğdüz Köyü. Belenardı mevkii 2, 1,3. 4, 5, 6 7'de kayıtlı taşınmazlar 2942 SY'nın 38. maddesine göre tapu kayıtlannın iptali ile Hazine adına tesciline karar veril- mıştir: davalılann adresi meçhul olduğundan tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen teb- liğ olunur. Basın: 40538 SIVAS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESI'NDEN 1998/544 Davacı TDÇİ Genel Müdürlüğü vekılı Avukat Ali Çimen tarafindan davalılar Meh- met Koç ve müşterekleri aleyhine açılan cebri tescil davasında: Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalılar Ali Osman Koç, Hüseyin Koç. Turan Koç. Ali Koç. Rukiye Kanlıoğlu'nun 3.11.1998 günü saat 09.00'da mahke- memizde bizzat hazır bulunması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi tak- dirde yokluklannda duruşma vapılıp karar verileceği hususu tebliğ olunur. Basın: 40808 İşçi sınıfı ve sendikacılık hareketinin mücadeleci önderi, savaşsız ve sömürüsüz bir dünya özleminin sabırlı savunucusu, CELAL GÜNEY'İ sonsuzluğa uğurluyoruz. Cenaze töreni 4 Eylül ! 998 Cuma günü (bugün) saat 14.30'da DlSK Genel Merkezi'nde yapılacak, ikindi namazını takiben Şişli Camii'nden alınarak Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. DOSTLARI VE ARKADAŞLARf ADINA: Cemil Korkmaz, Nurettin Eroğlu. Yüksel Çilingir. Selahatrin Türokay. IVIuharrem Kılıç. Sadık Kı/anlık. Tevfik Akçatepe, Hakkı Karabulut, Uğur Kenan Erkan Washington konfederasyona esnekbakıyor MURAT İLEM ATİNA - KKTC Cumhur- başkanı RaufDenktaş m ön- ceki gün adadaki sorunun çö- zümü konusunda ortaya attı- ğı "konfederasyon" önerisine dünyadan tepiciler gelmeye devam ederken Washıngton yönetimınin. Lefkoşa v e Ati- na 'ya "formûlö reddetmekte aceİeedildiği'" mesajı gönder- diği bildirildi. Yunan basınında yer alan haberlere göre ABD'nin Lef- koşa'daki büyükelçisi konu ile ilgili yaptıfı açıklamada kararlarda soğûkkanlı olun- masını tavsiye etti. Büyükel- çilikten yapılan açıklamada. Rum yönetimi tarafindan Kıb- ns sorununun askeri konu ha- linegetirildiği izleniminin ve- rilmesinden sonra bazı öneri- lerin uluslararası komuoyun- da daha iyi değerlendirilme- si gerektiğinden söz edildi. Lefkoşa'daki ABD Büyü- kelçiliği Halkla İlişkiler Bü- rosu'ndan yapılan açıklama- da ise Rauf Denktaş'ın öneri paketindeki bazı maddelerin olumlu özellıkleri olduğun- dan söz edildi ve "Kıbns'ta çözüm isıeven her iki tarafda tederini açıkçaortaya ko>ma- lan durumunda.bununolum- lu kan.ılannıası gerektiğT be- lınıldı. Lefkoşa'dan Atina'ya yan- sıyan haberlere göre, adada- ki ABD'li diplomatlar ya; tıkları özel görüşmelerd Denktaş'ın önerilerinin ba; oiumlu taraflan olduguna dıY kat çektiler ve "söz konus öneriler müzakere masasın da >apılnuş olsavdı, o zamaı daha iyi değeriendiritindi~ gö rüşünü dıle getırdiler. Atina'daki hükümete ya kın gözlemcilere göre Türki ye ve KKTC öneriyi yapma dan önce ABD nezdinde na bız yokladılar. Yunan-Rurr ikilisinin reddedeceğini bil- melerine rağmen "konfede- rasyon" teklifinın yapılması ile de Atina ve Lefkoşa'nın zot durumda kalmalan amaçla- nıyor. ABDtuz^ı Kıbns Rum kesiminde ya- yımlanan Simerini gazetesi Denktaş'ın konfederasyon önensinin "fikir babasının" ABD Başkanrnıın eski Kıb- ns Özel Temsilcisi Richard Holbrooke olduğunu ilen sürdü. Gazetenin. ''Konfede- rasvon \önündeki Türk öne- risi. fikir babası Holbrooke olan ABD tuzağı" başlığıy- laverdıği haberde, ABD Dı- şişleri Bakanlığı Kıbns Özel Koordinatörü Thomas Mil- ler'in öneriden önceden haber- dar olduğuABD Lefkoşa Bü- yükelçiliği'nin de buna ze- min hazırladıgı göriişü savu- nuldu. Afganistan 'a ABD yatırımı Dış Haberier Servisi- ABD'li bir telekomünikas- yon kuruluşunun Afganis- tan'ındenetiminielegeçiren Taleban yönetimiyle ülkede bir iletişim ağı kurulmasına ilişkin anlaşma yaptığı bildı- nidi. Telephone System Inter- national (TSI-L'luslararası Te- lefon Sistemi) şirketınin baş- kan yardımcısı Gar) Bris- hinsky, 240 milyon do- larlık proje- nin üç yıl içinde ta- mamlanaca- ğını bildirdi. Projemaliye- tınin yüzde 80'ınin TSİ. yüzde 20si- nin Taleban yönetimi ta- rafindan kar- şılanacağını belirten Bris- hınsky. iletişim ağının işlet- mesinin 15 yıl sonra Taleban yönetimine devredileceğini söyledi. 20 yıl süren iç sava- şın ardından ülkeye yapıla- cak en büyük dış yatınm olan yüksek teknoloji ürünü pro- jenin bütün Afganistan'ı kap- sayacağı ve ülkenin dış dün- yayla bağlantı kurmasını sağ- layacağı bildirildi. Projeyle Afganistan'ın Internet'e bağ- lanması da öngörülüyor. TSI'nin başkan yardımcısı. şirketin Afrika ülkelerinde te- lefon ağlan kurduğunu ve ala- nında çok deneyimli olduğu- nu söyledi. Projenin 200 bin Afganis- tanlı'va işolanağı sağlayaca- ğı, ABD'li ve Afganistantı tekrasyenler taraftndaır <ger- çekleştirileceği bildirildi. Gary Brishinsky. ABD'nin Taleban karşıtı tutumuna kar- şın projenin gerçekleşeceği- ni umduğu- • ABD'li bir telekomünikasyon şirketi Taleban'ın denetimine geçen Afganistan'a 240 milyon dolar tutannda iletişim ağı kuracak. Afganistan Internet'e de baglanacak. y ö n ^ n , iyi niyet gös- terisi olarak 3 İranlı sürücü- yü serbest bırakacağını açık- lamasının ardından İranlı ve Pakistanlı yetkililer sürücüle- ri teslim almak üzere uçakla Afganistan'ın Kandaharken- tinegitti. tran Dışişleri Bakan- lığı Sözcüsü Mahmud Mu- hammedi, Taleban'ın karan- nı sevinçle karşıladtklarını. ama bunun yeterli olmadığı- nı belirterek Taleban'ın di- ğer27sürücüyle lOdiplomat ve I gazeteciyi de derhal ser- best bırakmasını istedi. nubelirterek hedefinin ABDlarafın- dan ihmal edilen Afga- nistan'ı dış dünyaya ya- kınlaştırmak olduğunu Tekstil emekçisinin emek, hak ve özgürlük mücadelesinde yılmaz neferi, onurlu bir insan, sendikamızın eski Beyoğlu Şubesi Başkanı değerli dostumuz, CELAL GÜNEY yaşama veda etti. Ailesine ve tüm emekçilere başsağlığı diliyoruz. DİSK/TEKSTİL İŞÇİLERİ SENDİKASI Not: Güney için 4 Eylül Cuma günü saat 14.30'da DİSK Genel Merkezi önünde bir tören düzenlenmiştir. Cenazesi Şişli Camii'nde kılınacak ikindi namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Öğrenci kimliğimı kaybettim. Hükümsüzdür. ZEYNEP DOĞU Nüfus vüzdanımı kaybettim hükümsüzdür. HAKAMSMAİL TUZ SIVAS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESI'NDEN 1998 51^ Davacı TDÇİ Genel Müdürlüğü vekılı Avukat Ali Çimen tarafindan davalılar Emrah Özkur ve Mevlüde Yiğit aleyhme açılan cebri tescil davasında; Tüm aramalara rağmen adresi tespıt edilemeyen davalı Mevlüde Yığit'in 3.1 1.1998 günü saat: 09.00'da mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisını bir \ekille temsil ettirmesı, aksi takdirde yokluğun- da karar verileceği hususu ılan olunur.Basın: 40815
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog