Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

30 EYLÜL 1998 ÇARŞAMBA CÜMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER ürafat 10+3'ü fcabul etti • WASHINGTON (AA) - Filistin Devlet Başkanı YaserArafat, IsraiTin Batı Şeria'dan çekilmesiyle ilgili •'lOartı 3" fbrmülünü kabul ettiklerini bildirdi. Arafat. ABD Başkanı Bill Clinton ile görüşmesinden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD tarafından önerilen v e Israil'in de kabul ettiği bildirilen formülle ilgili olarak, "Bunu kabul ettik" dedi. Arafat. Israil'in çekilmesiyle beraber uygulanacak güvenlik önlemleri konusunda ise bazı düzenlemelerde henüz bir karar verilmediğini kaydetti. "10artı3" formülü, lsrail ordusunun. Batı Şeria topraklannın yüzde 13'iinden daha çekilmesini, ancak bu yüzde 13'ün yüzde 3'ünün "dogal rezerve" dönüştürülmesini ve buralarda sınırlı bir Filistin egemenliği kurulmasını öngörüyor. Clinton'a TV desteği • VVASHINGTON (AA) - Washington Post'ta çıkan bir habere göre Amerikan sendikalannın ve liberal sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu bir ittifak, Başkan Bill Clinton'ı desteklemek amacıyla gelecek ay için bir televizyon reklamlan dizisi planlıyor. Ittifakın kampanyanın masraflannı karşılamak için şimdiden milyonlarca dolar denklestinmeye basladıklan belirtildi. Bu ittifaka yakın kaynaklann belirttiğine göre söz konusu televizyon rekJamlan, seks skandalının takibi uğruna başta eğitim gibi önemlı konulan göz ardı eden Cumhuriyetçileri suçlamayı amaçhyor. Taleban ilerliyor • İSLAMARAD(AA)- Afganistan'in büyük bölümûnü denetleyen Taleban kuvvetlerinin, îran'ın destekledigi Şii Hizbi Vahdet'in denetimindeki Bamyau ,eyaletinjn son bölgesinide x ele geçirdiği b l i t i î d ^ Almanya'da iktidara ortak olması beklenen Yeşiller'in milletvekili Özdemir, Cumhuriyet 'in sorulannı yanıtladı 'Inşan lıaklan için duyarhyız'GURAYOZ Almanya'da 669 sandalyeli Federal Meclis'e girmeyi başaran üç Tiirkten bi- risi Yeşiller'in adayı Cem Ozdemir oldu. Baden-Württemberg'den tekrar milletve- kili seçilen Özdemir. Cumhuriyet'in soru- lannı yanıtladı. Sayın Özdemir, SPD-Yeşiller koalisvo- nunda si/in Yabancüar Danışmanlığı^ö- re\ini üstienebileceğiniz konuşuluyor. On- celikle bu konuda görüşünüzü öğrenebilir miyiz? Cem Ozdemir - Şu anda koalisyon gö- rüşmeleri, koalisyonun programı tartışılı- yor. Benim açımdan önemli olan Yaban- cılarDanışmanlığı'nın hangi programı iz- leyeceğı. tçi boş bir programla Yabancı- lar Danışmanlığı yapmak bana göre değil. Kısacası önemli olan bu göreve kimin ge- leceği değil, bu görevdeki kişinin hangi programı uygulayacağı. Dediğiniz gibi benim ismim de bu görev için düşünülen- lerin arasında ve kamuoyunda söz konu- su ediliyor. Beni böyle bir görev için uy- gun görenlere teşekkür ederim, ama önemli olan SPD ile yapacağımız koalis- yon programının bu konuda içi dolu bir program olmasıdır. Vatandaşhk yasası ve göçmenler Sosyal Demokratiar-Yeşiller koalisvo- nu. Almama'da yaşayan Türklerin önce- lildi isteği idi. Türkiye Araştırmalar Mer- kezf nin vapüğı kamuoyu yoklamasuıda da Tiirk kökenli seçmenlerin yüzde 16.7 oranında V'eşilier'i desteldeyeceği ortaya çıkmışû. Yeşiller Partisi ve siz, yeni ve da- ha liberal bir yabancılar ya da göçmenler yasası için uğraşacak tnısınız, bu sizin için öncelikli bir hedef mi? Bildiğiniz gibi seçim öncesi gerek ben gerek Joshka Fısber, gerek partinin diğer sözcüleri bu konuda somut bir program ortaya koyduk. vaatlerde bulunduk. Bu sözler bizim için bağlayıcıdır. Hükümet programı bu konuda da somut önlemleri içermelidir. Bunlar olmaksızm zaten ma- saya oturulmaz. Sosyal Demokrat arka- daşlarla da bunlan yapabileceğimiz inan- cındayım. Dahaönemlisi. \atandaşlıkya- sasındaki değışikliklerle de yetinmemeli- yiz. Önemli olan, buradaki yabancıian ya- bancı olmaktan çıkarmak. 1. sınıf vatan- daşlar haline getirmektir. Irkçılıkla mü- cadele konusunda da önlemler almak zo- rundayız. Özellikle Doğu eyaletlerinde bu konuda büyük eksiklikler vardır. Söyle- mek istediğim bir diğer konu da burada suç işleyen yabancılann, burada doğmuş- "Bizim hükümetimiz döneminde Türkiye, insan hakları konusunda daha önceki dönemlerden dahafazla ve sert eleştirilebilir, bunlan da iyi niyetle ele almakgerekir." "Türkiye - Avrupa Birliği üişkilerinde Türkiye için önemli olduğunu sandığım bir değişiklik gerçekleşecektir. Bu da dinin Türkiye 'nin Avrupa Birliği 'ne üyeliği konusunda kesinlikle bir kriter olmayacağıdır." larsa. uzun süredir burada yaşıyorlarsa, Almanlardan farklı muameleyle karşılaş- mamalandır. Suç işleyen sınrrdışı edilme- meli, cezası neyse burada çekmeli, Al- manlardan farklı bir cezalandırmayla kar- şılaşmamahdır. Bır diğer önemli konu da göçmen kadınlan ilgilendiriyor. Biz, şu ünlü 19. madde konusunda da somut is- tisnai durumlarda, dayaklazorbalıkla kar- şılaşılması gibi istisnai durumlarda 1 yıl oturma izni için beklemek zorunda kalı- yoruz. Biz bu sürenin kısaltılmasından ya- nayız. Uyum sürecinin hızlandınlması için farklı sosyal gruplar için hazırlanmış entegrasyon önlemlerinin de birleştiril- mesinden yanayız. Bir göç yasası çıkar- ma konusunda ise o kadar hızlı hareket edebileceğimizi ve bu dönem içinde bir göçmen yasası çıkarabüeceğimizi sanmı- yorum. Ama en azından bu konuda bir ön çalışma bu dönem içinde gerçekleştirile- bilir. Kohl'ün (solda) yerine SchaeuMe'nin (sağda) geçmesi bekkniyor. Sağyandannısartyor BONN (AFP) - Almanya'da genel seçünlerde 16 yıllık iktidann ardından yenilgiye uğrayan Hıristiyan Demokratlar yeniden yapılanmaya gidiyor. Federal Başbakan Helmut Kohl (68), Hıristiyan Demokrat Parti (CDU), Maliye Bakanı Theo Wrigd (59) ise Hıristiyan Sosyal Birliği Partisi (CSU) başkanlığından istifa edeceklerini söylediler. Kohl'ün istifasını CDU'nun 7 Kasım'da yapılacak kongresinde açıklaması bekleniyor. Bu arada, Kohl'ün istifasmın ardından parti liderliği için VVolfgang SchaeuUe'nin adı sıkJıkla,geçiyor. 1990 yılında konuşma yaptığı sırada saldınya uğrayan ve tekerlekli sandalyeye mahkûm olan Schaeuble. Almanya'nm en sevilen politikacılan arasında yer alıyor. Seçimîerde aldıklan yenilginin ardından CSU'nin liderliğinden istifa edeceğini belirten Maliye Bakanı Theo Waıgel, sol ile kaolisyon yapmalannın söz konusu olmadığmı ve etkin muhalefet yapmayı amaçladıklannı söylemişti. Almanya'da CDU/CSU ve Bağımsız Demokratlar'm (FDP) oluşturduğu sağ koalisyon, geçen cuma günü yapılan genel seçimîerde yenilgiye uğrayarak ıktidar şansını yitirdi. Türkiye-Almanya iliskilerinin, önceki döneme göre daha olunilu gelişmeler ya- şavacağı söylenebilir mi? Türkiye ile ilişkiler konusunda her şey- den önce şunu söylemek istiyorum. Tür- kiye'de bazı köşe yazarlan birdenbire aşı- n ve yararsız bir iyimserliğe kapılıyorlar. Mesut Yılmaz-Kohl görüşmesi sırasrnda da bu yaşanmıştı. O zaman da kimi köşe yazarlan işlerin halledildiğini, Türki- ye'nin Avrupa Birliği'ne girme işinin çö- zümlendiğini yazmışlardı. Ben böyle bir tutum içinde olunmasından yana değilim. Bu tutumun Türkiye'de bir Almanya bi- lincinin tam olarak gelişmemesinden kay- naklandığını düşünüyorum. Genel olarak Almanya'run dış politik çizgisinde deği- şiklik olmayacaktır. Türkiye-Almanya üişkilerinde en önemli olan ve şimdi söy- lenebilecek olan, Türkiye'nin karşısında güvenilir ve ciddi bir hükümet olacağıdır. Türkiye ile Almanya üişkilerinde unutul- maması gereken, karşılıklı iyi niyet ve dostluktur. Avrupa Birliği ile ilişkiler Avrupa Biriiği ile Türkiye arasındald ilişkilerin düzeltilmesi konusunda SPD- Yeşiller koaüsyonu Kohl döneminden da- ha farklı bir poutika izieyecek mi? Türkiye - Avrupa Birliği üişkilerinde Türkiye için önemli olduğunu sandığım bir değişiklik gerçekleşecektir. Bu da di- nin Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeli- ği konusunda kesinlikle bir kriterolmaya- cağıdır. Roma Antlaşması da zaten bunu hiçbir şekilde kabul etmiş değildir. Bu- nun dışında Türkiye'den öteki ülkelerden ne isteniyorsa aynı şeyler istenecektir. Ko- penhag kriterleri Türkiye için geçerlidir. Türkiye bunlara uymak, bu kriterleri ha- yata geçirmek durumundadır. Biz bu kri- terleri söylemenin ötesine geçip bu kriter- lere nasıl uyulabileceği konusunda da kar- şılıklı görüş alışverişinde bulunabilir, biz- den talep edilirse yardım edebiliriz. Me- sela polis sisteminin daha iyi hale getiril- mesi için neler yapılabileceği konusunda, demokrasinin geliştirilmesi konusunda destek verebiliriz. Bizim hükümetimiz döneminde Türkiye, insan haklan konu- sunda belki daha önceki dönemlerden da- ha fazla ve sert eleştirilebilir, bütün bun- lan da iyi niyetle ele almak gerekir. Tür- kiye-Avrupa Birliği ilişkileri iki anahtar- lı bir kapıya benziyor. Anahtannın biri Avrupa'da biri Türkiye'de. Kapının Al- manya tarafı hep açık olacak, öteki anah- tarı kullanmak ise Türkiye'nin elinde olacaktır. Kırmızı-Yeşil koalisyon BONN - (Cumhuriyet) Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller arasındaki koalisyon görüşmeleri başlıyor. Seçimden sonraki ilk günde siyasi partilerin dunımlannın açıklığa kavuşması ile birlikte, özellikle iş çevrelerinin isteği olan CDU-SPD koalisyonunun ya da SPD-FDP koalisyonunun gerçekleşmeyeceği anlaşıldı. Seçim öncesi başlayan SPD-Yeşiller yakınlaşması ise şimdi koalisyon görüşmeleri ve hükümet programının hazırlanması, bakanlıklann paylaşılması aşamasında. SPD'nin Genel Sekreteri Franz Müntefering. koalisyon görüşmelerinin 3 ile 4 hafta içinde tamamlanacağını açıkladı. CDU'nun küçük ortağı CSU'nun, SPD ile büyük koalisyonu reddetmesi ve büyük koalisyon taraftarlannın CDU içinde de etkinlik kazanmalan büyük koalisyon ihtimalini ortadan kaldırdı. FDP içinde SPD ile koalisyon kurulmasını savunan FDP Kuzey Ren Vestfalya Başkanı Jürgen MöDemann da kendi partisi içinde taraftar bulamadı. Seçim öncesi açıkladıklan programlar arasında büyük yakınlık bulunan SPD ve Yeşiller Partisi'nin hükümet programını oluşturmakta zorluk çekmeyecekleri anlaşılıyor. • Sosyal Demokratlar'la Yeşiller arasında kurulması beklenen hükümet gerçekleşme yolunda. Bakanlıklann paylaşılması konusunda nasıl bir tutum izleneceği henüz belli olmamakla birlikte Yeşiller Partisi'nin çevre, aife, eğitim, ulaştırma bakanlıklannı alacağı, dışişleri," ekonomi ve içişleri bakanlıkJannın SPD'de kalacağına kesin gözüyle bakıhyor. Yeşiller Partisi'nin Meclis Grup Başkanı Joschka Fıscher, yardımcısı Kerstin Müller, parti Yönetim Kurulu Sözcüleri Jürgen Trirtin ve Gunda Röstei ile birlikte Bonn'da düzenlediği basın toplantısında, koalisyon görüşmeleri için karşılıklı tavize açık olunması gerektiğine işaret etti. Fischer'in yardımcısı Müller de Alman Vatandaşhk Yasası'nın reforme edilmesinin şart olduğunu söyledi. Müller, yasada yapılacak reformun, doğuştan Alman vatandaşhğı hakkı ve bu ülkede yaşayanlara yabancılara Almanya vatandaşı olma hakkı tanınmasını da kapsaması gerektiğini belirterek "Bunun yapılmasını çok dogal olarak karşılryoruz. SPD ile bu konularda sorun çıkacağuıı sanmıyonım. Çabuk anlaşınz" dedi. Müller, Vatandaşhk Yasası'nın reforme edilmesini, demokrasiye doğru atılmış bir adım olarak nitelendirdi. VURULDUK EY HALKIM A UNUTMA BIZITÜRKULERİMİZ - 3 " 1971 1. UTAN UTAN Söz ve Müzık: Muhlis Akarsu Bağlamalar: Arif Sağ, Muhlis Akarsu, Yavuz Top 2. BUNDAN SONRA Söz ve Müzık Muhlis Akarsu Bağlamalar ArıfSağ, Muhlis Akarsu, Yavuz Top 3. MADEN DAĞI Anonim Gıtar (açış): Selda Bağcan Bağlama: Osrnan Baysu Kaval: Arif Sağ 4. BERİ GEL HALO Anonim - Derleyen: Aşık Yoksuli Bağlama: Osman Bayşu 5. O YANA DÖNDER BENİ Anonim Blektro Bağlama: Arif Sağ 6. KARAOĞLAN Anonim Blektro Bağlama: Arif Sağ Bılgı ıçm tel (0.212) 527 61 28 1. MADEN İŞÇİLERİ Siir: Haö Gelendost - Beste: Selda Bağcan Düzenleme: Timur Selçuk 2. GEZ, GÖZ. ARPACIK Siir: Bnver Gökçe - Beste: Selda Bağcan Gitar: Selda Bağcan 3. GARDAŞIM HASSO Şlır: Turgut Yarkent Beste: Selda Bağcan Çalanlar: Moğollar 4. ACIYI BAL EYLEDİK Siir: Hasan Hûseyin Korkmazgil Beste: Selda Bağcan Gitar: Selda Bağcan 5. VURULDUK EY HALKIM, UNUTMA BİZİ Siir. Zülfû Uvaneli - Beste: Selda Bağcan Gitar- Selda Bağcan 6. HASAN KALESİ Anonim (Hakkârı TOrküsü) Derleyen: Selda Bağcan Düzenleme: Timur Selçuk MflcJÖR TEŞEKKÜR Geçirdiğim kaza sonrasında gerekli müdahaleleri yaparak beni eski sağlığıma kavuşturan Özel Yeditepe Hastanesi ortaklanndan idare müdürii, aile dostum, eski milletvekili sevgili HAYDAR ÖZDEMİR'e, Başhekim Sayın KAZIM TAŞ'a, Genel Cerrah Dr. ALl' BURAK Çl LHAOGLL'na, Beyin Cerrahı ERALP ÖVÜNÇ'e, Dr. MLRAT ÖZDEMtR'e, Radyoloji uzmanı ALPTUĞ GENÇ'e, tûrn hemşire ve hastabakıcılara, hastane sonrası tedavimi üstlenen sevgili dost Prof. Dr. KLT SARPYENER'e, telefon, çiçek ve ziyaretleriyle "geçmiş olsun" dileklerini ileten tüm dostlara gönülden teşekkürler. MÎYASE İLKNUR SAMSUN SULH HUKUK MAHKEMESİ İZALE-t ŞUYUU SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN DosyaNo: 1998/36 Samsım 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 30.04.1998 gün. 1997 1371 esas, 1998/420 sayılı ka- ran ile Samsun Büyükoyumca köyü, ada: 1758, parsel: 10'da kayıth. 597 m2'nin satılarak ortak- lı|ın giderilmesine karar verilmiştir. Talep üzerine 1998/36 dosya numarası ile satış ışlemlerine başlamıuştır. Memurluğumuzca gajTİmenkulün kıymet takdirine gidilmiş, yapılan bilirkişi ince- lemesi neticesinde bilirkişi inşaat mühendisi Avni Terzioğlu tarafindan gayrimenkule m2'si 12.000.000.- TL'den toplam 7.166.280.000.- TL değer konmuştur. Tapumaliki K*iir oglu, Adil Karaca'ya aşamalarda ilanen tebiıgat yapıldığmdan kıv-met takdirinin de ilanen tebligine karar verilmiştir. Işbu ilan metnınin gazetede yayımlandıgı tarihten itibaren 7 gün sonra davalı Kadir oğlu Adil Karaca'ya tebliğ edilmiş sayılacağı 7201 sayılı Tebligat KanunıTnun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 11.09.1998 Basm: 44023 CumhurİYet kitap kulübü Taksim Sergi Salonu EKİM AY! ETKİNLİKLERİ SOYLEŞİtî \UmMM 1 Bam Perşembe Saat:16.00-19.00 HALIT KIVANÇ Kitaplannı imzalayacak ve okurlarıyla söyleşecek. Istıklal Cad. (Aksanat karşısı) Taksim Tel:252 38 81/82 CumhuriYet kitap kulübü Taksim Sergi Salonu EYLÜL AYİ ETKİNLİKLERİ sJ\J I tı<CyiU ••"••îî^^^ 30 Eytûl Çarşamba Saat: 18.00-20.00 DOGAN CUCELOGLU Kitaplannı imzalayacak ve okurlarıyla söyleşecek. Istiklal Cad. (Aksanat karştsı) Taksim Tel:252 38 81/82 ARHAVf KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1994 274 Davacı Orman Işletme Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhinç açılan kadastro tes- pitine itiraz davasında yapılan yargılama sırasında verilen ara karan uyannca; Davalı Ziyettin kızı. 1949 D.'lu Aynur Köroglu adına çıkartılan tebligatlann bila ik- mal dönmesi neticesinde duruşma gününün kendilerine ilanen tebligat yoluyia bildiril- mesine karar verilmiştir. En son duruşma günü 21.10.1998 tarih ve saat 9.00'a talik olunmuştur. Davalının belirtilen gün ve saatte mahkememizde hazır bulunması ve dava ile ilgili varsa delilleri ibraz etmesi aksi halde tebigatın yapılmış sayılacağı ve duruşma- lann gıyabında yapılarak toplanan delillere göre karar verileceği ilanen duyurulur. 04.02.1998 Basın: 6298 ARHAVİ KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1994/2 Davacı Orman Işletme Müdürlügü tarafından davalılar aleyhine açılan kadastro tes- pitine itiraz davasında verilen ara karar uyannca; Davalılar, Artvin ili. Arhavi ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi'nden Ali kızı, 1927 D.'lu Hanife zlaim ve yine aynı adreste olan davalılar. Asım ve Hanife'den olma. 1947 D.'lu, Meral Zaim, aynı anne ve babadan olma. 1949 D.'lu Zeliha Semra Zaim, 1950 D.'lu, Se\inç Zaim, 1954 D.'lu Üveyiz Ünal'ın yapılan araştırma neticesinde adreslerine rast- lanamadığından duruşma gününün kendilerine ilanen tebligat yoluyia bildirilmesine ka- rar verilmiştir. En son duruşma günü 4.11.1998 saat 09.00'a talik olmuştur. Davahlann belirtilen gün ve saatte mahkememizde hazır buiunmalan ve dava ile il- gili varsa delilleri ibraz etmeleri aksi halde tebigatın yapılmış sayılacağı ve duruşmanın gıyaplannda yapılarak toplanan delillere göre karar verileceği ilanen duyurulur. 01.04.1998 Basın: 17713 DİYARBAKIR ASLİYE 1. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 1998/449 Davacı Sabahattin Bilgiç tarafından mahkememizce açılan gaiplik davasının yapılan tensibi sırasında; Salih ve Şükriye'den olma 1971 dogumlu Diyarbakır Merkez Melikahmet Mah. cilt: 177, aile sıra no: 545, sıra no: 6'da nüfusa kayıth tlhami Bilgiç'in 1991 yıhndan beri kayıp olduğu bildirildiğinden. adı geçeni görenlerin, haber alan- lann, yaşıyorsa kendısınin ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde mahkememızin 1998 449 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, aksi takdirde Ilhami Bilgiç hakkında gaiplik karan verileceği hususu ilan olunur. Basın: 41864 SASON SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1997/197 Davacı Rahime Güneş tarafından davalılar Hazine ve Yücebağ Belediye Başkanlığı aleyhine mahkememıze açılan tescil davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara karan gereğince; Dava konusu yer Batman ili Sason ilçesi Yücebağ beldesi Pole bölge- sinde kain, kuzeyi Harun Güneş tarlası, güneyi Küdbettin Güneş tarlası, doğusu Musa Güneş evi ve batısı Bedri Güneş tarlası ile çevrili taşınmazın, Medeni Kanunu'n 639. maddesi gereğince davacı Rahime Güneş adına tapuya tescil edileceğinden bu yerle ilgisi olarun kanuni 3 aylık süre içinde mahkememize itirazlan ilan olunur. 29.05.1998 Basın: 44191 VEFAT Gürdal ailesinin ve Hacı Murat Gürdarın değerli evladı RAM GURDAL genç yaşta Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 30.9.1998 Çarşamba günü saat 11.00'de öğle namazından evvel Bayrampaşa Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazını müteakiben doğum yeri olan Kırklareli Demirköy ilçesi Hamdibey'deki aile kabristanmda toprağa verilecektir. Bütün akraba ve dostlanna duyurulur. AİLESİ VEFAT RAMİZ GÜRDAL 1958-1998 Kısa geçen ömrûnûn onurlu hatırasını kalbimize gömdük. Yaşadıgımız sürece bu onuru bedenimizde taşımaya and içtik. Hatıranı kendinizin ve dünyadaki bütün onurlu insanların bedenleriyle birleştirdik. Seninle yaşamaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun. Kardeşleri: Bahtiyar Gürdal, Zahit Gürdal, Adem Gürdal, Sevim Gürdal Eşi: Kader Gürdal TEŞEKKÜR Ameliyatımı başan ile gerçekleştiren îstanbul Samatya Hastanesi Kadın Hastalıklan Bölümü doktorlanndan Sayın Dr LEVENT TOPÇU, Sayın Dr. DENİZ ARIKAN, Sayın Dr. MERAL SOLAK VATANDOST ve servis personeline içten teşekkürlerimi sunanm. SONGÜL GÜRSES Nüfus cüzdanımı. okul kimliğimi, okul pasomu kaybettim, hükiimşüzdür. StNANSL'LÜN Nüfiıs cüzdanınu ve sağhk karaemi kaybettim, hükümsüzdür. HATİCEDEMİR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog