Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30 EYLÜL 1998 ÇARŞAMBA 8 DIŞ HABERLER Ortadoğu'da gerilimi arttıran tehlikeli yanşın başını, uzun menzilli Şahab serisiyle Iran çekiyor TürkiyefiizeçemberindeDış Haberler Servisi - Ortadoğu bır fîize cennetı haline geldi. Nükleerbaş- lıklı füzelenn de yer aldığı bu cennet, Türkıye'nın de dahıl olduğu bölge ül- kelerinin halklan için yaşamı heran ce- henneme çe\ ırebilır. Sunye'nın elindeki Kuzey K.ore ya- pımı Skud-C füzelerinin menzilı, Güney- doğu, Iç ve Doğu Anadolu bölgeleriy- le Karadenız'in doğusunu kapsarken tran'ın geçen temmuzda denemelerinı gerçekleştırdığı Şahab-3 fîizelenyse An- kara dahı] olmak üzere tüm iç ve Doğu Anadolu bölgesıni vurabılecek kapası- tede. Amenka ve Avrupa'da yayımlanan uluslararası ekonomi dergisı The Eco- nomıst'in geçen sayısında çıkan bır ha- bere göre Iran, gelecek yılın başında ye- nı bır fllze sistemını denevecek. Derginın ABD'lı Kongre üyesi Curt VVeldon'un verdigi bılgiye dayandırdı- ğı habennde, lran'ın Şahab-4 adını ver- • Türkiye'yi saran ftize tehdidi her geçen gün artıyor. Ortadoğu bir füze deposu haline gelirken Rusya da Ermenistan ve Kıbns Rum kesimine gelişmiş fîizeler gönderiyor. dığı yeni sistemin 2.000 km.'lik menzi- li Türkiye'nın tümünden de öte, Orta Avrupa'ya kadar uzanan bir alanı kap- sıyor. Öte yandan Tahran'ın Şahab serisini kullanacağı ılk bölgenin Afganistan ol- duğu kaydedilıyor. 1980'lerdeyaşanan Iran-Irak savaşında elinde füze olma- Ortadoğu'nun füzeleri CSS-2 (Çin) Menzil: 2.800 km. Jefiko {Fransa) Menzil: 1.500 km. Şahab (Rusya-(CKore) Menzil: 1.300 km. Skud-C (K.Kore) Menzil: 550 km. Skud-C (K.Kore) Menah550km. Kaynak. Utuslararast Güvanltlt ve Sarunma Markezı yan îran'ın o günlerden kalan güvensiz- lik duygulanyla füze yapımına öncelik verdiği kaydediliyor. Savaş sırasında Irak'ın elindeki füze- ler tran'ı vururken Tahran yönetimi, mi- silleme yapacak güce sahip değildi. Bugün Irak'ın 150 kra'den fazla men- zile sahip fuzeleri bulundurması Birleş- miş Milletler (BM) tarafindan yasak- lanmış durumda. Ancak Bağdat yönetiminin eskiden kalan bazı füze sistemlerini, BM dene- timinden sakladığı düsünülmekte. Ortadoğu'da Ankara ile arasında gü- venlik ve işbirliği anlaşması olan tek ül- ke olan lsrail'in, İran'ın füzelerine kar- şı yeni bir füzesavar sistemi geliştirdi- ği bildinliyor. lran'ın geçen temmuz ayında gerçekleştirdigi Şahab-3 füze de- nemesinin ardından ABD'nin de deste- ğiylegeliştirilen Arrow-2 sistemi, fuze- leri havada vurmaya yanyor. Ermenistan'a Scud-B fuzeleri gön- deren Rusya, Güney Kıbns Rum Yöne- timi 'ne de uzun menzilli S-300 fuzele- ri gönderecek. Öte yandan ABD'nin yabancı ülke- lerdeki üslerini ve birliklerinı korumak ıçin bir fuzesavar sistemi gelıştirme ça- basında olduğu biliniyor. THAAD adı verilen sistemin bazı teknik sorunlarla karşı karşıya olduğu kaydediliyor. Bu arada 31 ağustosta Kuzey Kore, Ta- epo Dong adı verilen üçlü füzenin de- nemesini gerçekleştirdi. Geçmiş deneyimlerden yola çıkıla- rak füzenin yakın bir zamanda Pakistan ve lran'ın eline geçmesi de ihtimal dahilinde. Şam ve Bağdat su için diyalog istiyorBAĞDAT (AFP) - Irak ve Sunye'nin, uzun süredir karşı- lıklı anlaşmazhk nedeni olan su paylaşımı konusunda Türkı- ye'ye diyalog önensınde bu- lunduğu bıldınldi. Irak gazeteleri, diyalog çağ- nsının 'Türidye'nin Dicle ve Fırat nehirieri üzerindesorma- dan gerçekleştirdigi baraj pro- jelerinin giderek artması üze- rine' >apıldığını vurguladılar Irak ve Sunyelı yetkilder, su ko- nusunda Bağdat'ta görüşme- Türk ve Yunan orduları NATO ortak tatbikatında Dış Haberler Servisi - NATO'nun Akdeniz'de yann başlaması beklenen ve 11 ülkenin katılımıyla gerçekleşen "Dynamk Mix" adlı tatbikatında Türkiye ve Yunanistan 13 yılın ardından ilk kez bır NATO tatbikatında bir araya gelmiş olacak. Müttefik Basın Bilgi Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre karargâhı Napoli'de bulunan NATO Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkomutanlığı tarafindan planlanan tatbikatın Türkiye'deki kara bölümü, karargâhı tzmir'de bulunan NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Edip Başer tarafindan sevk ve idare editecek. 21 gün sürmesi planlanan tatbikata Türkiye ve. Yunanistan'ın yanı sıra; ABD. Ingiltere, Fransa, Almanya, İspanya, Kanada, Hollanda, Portekız katılıyor. ler sürdürüyordu. Irak Sulama Bakan Yardımcısı Abdüi Sat- tar Salhan, ülkesinin ve Suri- ye'nin, 'su paylaşınuvla ilgili sorunlan çözmek için her za- man Türkive'vle bir divalog başlatmaya hazır olduklannı' söyledi. Suriye ve Irak, geç- mişte Türkiye'yı Fırat ve Dıc- le nehirlennden akan suyu en- gellemekle suçlamışlardı. Bağ- dat, ağustos ayında, Ankara'nın Fırat nehrini tekeline almasını önlemek için yasal yollara baş- vuracaklannı açıklarruş ve Tür- kiye'nın 'baraj projelerinede- vam etmesi hâlinde ülkesinin çokckldi birsonınla karşı kar- şıya kalacağuu' bıldirmişti. Irak ve Sunye'yi kızdıran GAP'tan sorumlu Devlet Ba- kanı SaBh Yıidınm, Bağdat'a yanıt olarak projede Irak'ı en- dişelendirecek bir şey olmadı- ğını ve Irak'ın mali sorunlar yüzünden tamamlanması erte- lenen dev projeyi engellemek yenne işbirliği yapması gerek- tiğini vurgulamıştı. 'Rüşdi boşuna sevinmesin' • Iran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Salman Rüşdi hakkında verilen fetvanın kaldırılamaz Rüşdi'nin sevinci uzun siirmedi. olduğunu söyledi. Dtş HaberlerServisi-Iran da Islam Devrimı"ninmiman Aye- tullah Humeyni tarafindan ya- zar Salman Rüşdi hakkında verilen ölüm fetvasının kaldı- nlamayacağı belirtilerek, Rüş- di'nm "hakaretdohısözlerinm'' Müslümanlann kendisine da- ha fazla nefret duymasına ne- den olduğu ileri sürüldü. Intemational Herald Tribu- ne gazetesınde yer alan bır ha- bere göre, Iran Dışişlen Bakan- lıgı sözcüsü Mahmud Mu- tuunmed, Rüşdi hakkında ve- nlen ölüm fetvasının "kaktın- lamaz" olduğunu söyledi. Mu- hammed, lngiltere Dışişleri Bakanı Robin Cook'un hûkü- metinin ve Avrupa Birliği'nin (AB) dine hakaret edilmesinı onaylamadığını söylemesine rağmen, Rüşdi'nin, "bakaret dohı söâerini" sürdiirmesını şaşırtıcı bulduğunu söyledi Muhammed, yazar Salman Rüşdi'nin hangı sözlerinın dı- ne hakaret anlamı taşıdığı ko- nusunda ise bilgi vermedı. Rüş- di, geçen cuma günü Lond- ra'daki bir konferans sırasında "Şeytan Ayrtfcri" kitabını yaz- maktan pişmanlık duymadı- ğını söylemişti. Bu arada, tran'da yayımla- nan muhafazakâr Kayhan ga- zetesi, tran hükümetıne fetva- yı yenne getırmesi çağnsında bulundu. Diğer bır muhafaza- kâr gazete Cumhun Islamı de, Humeyni tarafindan 1989'da verilen ölüm fetvasının hâlâ geçerli olduğunu belirttı. Ga- zete, "Belki Rüşdi'nin iyim- serliği ve taraftarian fetvanın yerinegetirflmesi içingerekliyo- lu açacak ve bu süreci hızlan- dıracakür" dedı. Geçen hafta lran'ın, Rüş- di'nin öldürülmeyeceğını açık- lamasının ardından, Iran ve tn- giltere dıplomatik ilişkileri güçlendirmek konusunda an- laşmaya varmışlardı. YEDÎTEPE UNÎVERSİTESÎ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ AŞAĞIDAKİ BÖLÜMLERE YETENEK SINAVIİLE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR 21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE GENÇLERİMİZE ÇAĞDAŞ BÎR ÜNİVERSİTE EĞİTtMİ SUNUYORUZ. * PLASTlK SANATLAR (RESİM-HEYKEL-TAKI-SERAMİK) * GRAFİK TASARIMI * İÇMİMARİ * ENDÜSTRt ÜRÜNLERİ TASARIMI * MODA VE TEKSTİL TASARIMI * SANAT YÖNETİMİ (ART MANAGEMENT) TÜRKİYE'NİN ÇAĞDAŞ SANATÇI VE SANAT EĞİTİMCİLERİ BÜYÜKADA'DA BULUSTU Prof. ÖZDEMlR ALTAN Prof. M. ZAHİT BÜYÜKİŞLİYEN Prof. ERGİN ÎNAN Prof. MEHMET ÖZER Prof. Dr. CEVAT ÇAPAN Prof. Dr. CEMtL TOKA Prof. ILHAN ERHAN Prof. Dr. GÜNDÜZ GÖKÇE Prof. ŞAHtN YAĞAN Prof. Dr. PERİHAN GÖKÇE Doç. Dr. SÜLEYMAN BELEN Doç. Dr. SEMİH OKTAY Doç. Dr. ÖNER GEZGlN BEDRİ BAYKAM YUSUF TAKTAK MUSTAFA ATA TEKÎN KOÇAN M. ZEYTÎNOĞLU • Y. Doç. EMRE ZEYTÎNOGLU İSMAİL ILHAN AYLA AKSUNGUR GAYE BELEN KAYHAN BAKAN Y. Doç. AYKUT ÖZBAY Y. Doç. KERİM INCEDAYI Y. Doç. NAZAN BORA • Aday olabilmek için 1998 ÖSYM birinci basamak (ÖSS) sınavında enaz 105 sosyalpuan almış olmak gerekmektedir. • Adavların ön kayıt yaptırarak yetenek sınavına giriş belgesi almalan gereklidir. • Ön kavıtlar 1 Ekim günü mesai saati bitimine kadar devam etmektedir. • Yetenek sınavı 02 - 03 Ekim 1998 tarihlerindedir. Ön kayıt için asağıdaki belgelerle gelinmesi rica olunur. • 4 adet vesikalık fotoğraf, • Büyükada T.C. Ziraat Bankası 304252607.3 no 'lu hesaba 5.000.000 TL (Beşmilyon) önkayıt harcı yatırdığmı gösteren dekont, • 1998 ÖSS sonuç belgesifotokopisi. • Art Management 4 yıllık bir sanat ağırlıklı işletme eğitimidir ve amacı sanat, bilgi ve kültürüne sahip işletmeci yöneticiler yetiştirmektir. Art Management müfredatı, öğrencileri öncelikle müzayede şirket- leri, kültür saraylan, büyük alışveriş merkezleri, şirketlerin ürün takdim, displey ve promosyon bölûm- leri. müzeler, fuarlar ve benzeri kuruluşlarda yönetici ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitecektir. Adres: Yeditepe Cniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 81330, Büyükada/tstanbul Tel: (216) 382 34 00 - 382 64 23 - 382 36 97 Faks: (216) 382 64 78. KADIKÖY 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DosyaNo 1998 5Satı? Hıssedarlar arasında taksımı kabıl olmadığından açık antırma suretıyle saülmasına karar verilen Kadıköy Kûçûkbakkalköy mahallesınde 247 pafta, 2918 ada, 16 parselde kayıtlı 171 40 m2 mıktanndakı gaynmenkul. asağıdaki saatlerde Kadıköy 5'ıncı tcra Müdûrlüğû'nden satılacaktır Gayrimcnkulün evsafı: Söz konusu gaynmenkul Kadıköy. Kûçûkbakkalköy, Atatûrk mahallesı, Ekıncıoğlu caddesı ıle Alemdaroğlu sokağının kesıştığı kö^e başında, Ekıncıoğlu caddesınden 42 kapı nolu, betonanne karkas sıstemde tek katlı teıas çatılı bınanın bulunduğu parseldır Bma zemınde 8.25X8 90 = 73 40 m2 saha kaplamakta olup. bır hol, ûç oda, mut- fak ve banyo mahallennden ıbarettır Doşemeler odalarda marlev le. mutfak banyo karomozaıkle kaplıdır Bah- çe ıçensmde 11 adet çeşıtlı cınste ağaç ıle 5 60 m2 sahalı kömûrlugu bulunmaktadır. Bına. beledıye hızmet- lenndenkısmenıstıfade eder konumdaolup ulaşunıkolaydır. Gayrimeakulân inurdurumu: Dosyada mev- cut Kadıköy Beledıye Başkanlığı tmar Müdûrlüğu'nûn 27.2 1998 tanh ve 98/1801 sayılı ımar durumu yazı- sında söz konusu 16 sayılı parselın 6.8 1991 onaylı 1 1000 ölçeklı Atatûrk mahallesı ıslah unar planında. bı- na yûksekhğj H 3 kat ırtıfada. ıkılı blok konut alanında kaldığı bıldınlmıştır. Gjyrimenkulün kıymeti: Bı- lırkışı tarafindan buıaya, muhtesat ve ağaçlarla bırlıkte 7 500 000.000 TL değer takdır edılmıştır 1- Saüş. 9 11.1998 Pazartesı günü saat 15.00'ten 15.15'e kadar Kadıköy 5. lcraDaıresı'nde açık artürma suretıyle va- pılacaktır. Bu artnrmada tahmın edilen kıymetın yüzde 75'iru ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmu- unu ve saüş masraflannı geçmek şartı ıle ihale olunur Böyle bır bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın ta- ahhüdü bakı kalmak şarüyla 19 11 1998 Perşembe günü aynı yer veaynısaatte 1500'ten 15 15'ekadarıkm- cı arttırmaya çıkanlacaktir. Bu arttırmada da bu mıktar elde edılememışse gaynmenkul en çok arttıranın ta- ahhüdü saklı kalmak üzere, arttırma ılanında göstenlen mûddet sonunda en çok arttırana ıhale edıleceknr Şu kadar kı arttırma bedelınuı malın tahmın edilen kıymetının yüzde 40'ını buhnası ve rüçhanı olan alacaklann toplamından fazia oîması ve bundan başka paraya çevırme ve paylaştırma masraflanni geçmesi Jaamdır. Bu ş^artlara uygun alıcı çıkmazsa satış talebı düşecektir. 2- Arttırmaya ıştırak edeceklenn, tahmın edilen kıyme- tın yüzde 20'sı nıspetınde pey akçesı veya bu mıktar kadar milli bır bankanın temınat mektubunu vermelen lazımdu-. Satış, peşın para ıledır, alıa ıstedığınde 20 günü geçmemek üzere mehıl venlebılır. thale pulu, tapu harç ve masraflan, tahlıye teslım masraflan alıcıya aıttır. Tellalıye resmı. bınkmış vergıler satış bedelinden ödenır. Katma Değer Vergısı de mûştenye aıttır. 3- lpotek sahıbı aİacaklılarla dığer ılgılılenn (*) bu gaynmen- kul üzenndekı haklannı özellıkle faız ve masrafa daır olan ıddıalanm dayanağı belgelen ıle on beş gün ıçın- de dairemıze bıldırmelen lazımdır Aksı takdırde haklan tapu sicılı ıle sabıt olmadıkça paylaştırmadan hanç bırakılacaklardır. 4- thaleye katılıp daha sonra ihale bedelını yatırmamak suretıyle ıhalenın feshıne sebep olan tüm alıcılar ve kefillen. teklıf ettıklen bedel ıle son ıhale bedelı arasındakı farktan ve dıger zararlardan ve ay- nca temerrüt faızınden müteselsılen mesul olacaklardır. thale farkı ve tememit faıa aynca hûkme hacet kal- maksızın daıremızce tahsıl olunacak, bu fark, \arsa öncelikle temınat bedelinden alınacaktır 5- Şarmame, ılan tanhınden ıtıbaren herkesın görebılmesı ıçın daırede açık olup masrafi venldıgı takdırde ısteyen alıcıya bır örnegı göndenlebılır 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnameyı görmüş ve münderecatım kabul etmış sayılacak- lan, başkaca bılgı almak ısteyenlenn 998-5 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ılan olunur 179 1998(•»tlgılılertabınneımfakhakkısaluplerıdahıldır ' Basın 45614 KADIKÖY 5. fCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DosyaNo: 199&8Sanş Hıssedarlar arasında taksımı kabıl olmadığından açık arttırma suretıyle satılmasına karar \enlen Kadıköv Kûçûkbakkalköy mahallesınde 247 pafta, 2928 ada, 12 parselde kayıtlı 366.10 m2 mıktanndakı gaynmenkul, aşağıdakı saatlerde Kadıköy 5'ıncı lcra Müdûrlüğû'nden satılacaktır. Gıyrimenkulûn evjah: Söz konusu gaynmenkul, Kadıköy. Kûçûkbakkalköy, Atatûrk mahallesı. Şeref so- kağında, mahallen 4 kapı nolu betonarme karkas sıstemde bır zemın, bır normal katlı bınanın bulunduğu parsel- dır. Bına zemın katta dört dûkkân olarak ınşa edılmış olup bu dûkkânlar aradakı bölme duv arlan kaldınlarak da dükkân haline gennlmıştrr Dükkânların zemını şaplı olup kapı vecemakânıdemırdoğramalıdu" Bma zemınde 182.30 m2 saha üzenne oturtulmuştur Normal katta bırbinnin aynı yapdışia ıkı adet bağımsız bölum bulunmak- ladır. Behen bır hol. bır salon, ıkı yatak odası, mutfak, banyo ve tuvalet mahallennden ıbaretur Bu kat toplam 241 90 m2 alanlı olup konsol çıknialanndan 3.20 nü'lık kısmı komşu 11 nolu parsele taşkın durumdadır Bah- çe ıçensmde 16 m2 mıktarlı kömürlük ıle 20 adet çeşıtlı cınsten ağaçlar bulunmaktadır. Bına vasat malzeme ve ışçılıkle ınşa edilmış olup buıada su ve elektnk tesısaO vardır Bına beledıye hızmetlennden kısmen ısüfade eder konumda olup ulaşımı kolaydır Gayrimenkulün imar durumu: Dosyada mevcut Kadıköy Beledıye Başkan- lığı tmar Müdûrlüğu'nûn 26.01 1998 tanh ve 98'951 sayıh nnar durumu yazısında söz konusu 12 sayılı parse- hn 6.8.1991 onaylı İ'IOOO ölçeklı Atatûrk mahallesı ıslah ımar planında ve 1.6.1992 onanlı blok enit paftalann- da, bma yüksekûğı H 3 kat ırtıfada, ikılı blok nızam konut alanında kaldığı bıldinlmıştır. Gayrimenkulün kry- meö: Bıİırkışı tarafindan bmaya. muhtesat ve ağaçlarla bırlıkte 30.000.000 000 TL değer takdır edılmıştır 1- Sa- üş, 9.11.1998 Pazartesı günü saat 15 45'ten 16.00'ya kadar Kadıköy 5 lcra Daıresı'nde açık armrma sureuyle yapılacakör. Bu arrürmada tahmın edilen kıymetin yüzde 75'ıni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmu- unu ve satış masraflannı geçmek şarn ıle ihale olunur Böyle bu bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taah- hüdü bakı kalmak şarüyla 19.11.1998 Perşembe günü aynı yer ve saat 15.45'ten 16.00'ya kadar ıkıncı artürma- ya çıkanlacaktir. Bu artarmada da bu mıktar elde edılememışse, gaynmenkul en çok arttıranın taahhûdû saklı kalmak üzere artürma ılanında göstenlen müddet sonunda en çok artürana ıhale edıleceknr Şu kadar kı artür- ma bedelının malın tahmın edilen kıymetının yüzde 40'ını bulması ve rüçhanı olan alacaklann toplamından faz- la olması ve bundan başka paraya çevırme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır Bu şanlara uygun alı- cı çıkmazsa saüş talebı düşeceknr 2- Arrürmaya ışnrak edeceklenn, tahmın edilen kıymetın yuzde 20'sı nıspe- tinde pey akçesı veya bu mtktar kadar mılli bır bankanm temınat mektubunu vermelen lazımdır Saüş, peşın pa- ra ıledır, alıcı ıstedığınde 20 günü geçmemek üzere mehıl venlebılır İhale pulu, tapu harç \e masraflan. tahlı- ye teslım masraflan alıcıya aıttır Tellalıye resmı, bınkmış vergıler saüş bedehnden ödenır Katma Değer Ver- gisı de mûştenye aıttu' 3- lpotek sahıbı aİacaklılarla dığer ılgılılenn (*) bu gaynmenkul üzenndekı haklannı özellıkle faız ve masrafa daır olan ıddıalanm dayanağı belgelen ıle on beş gün ıçındc dairemıze bıldırmelen la- zımdır Aksı takdırde haklan tapu sicılı ıle sabıt olmadıkça paylaştırmadan hanç bırakılacaktır. 4- thaleye katı- lıp daha sonra ıhale bedelını yatırmamak sureuyle ıhalenın feshıne sebep olan tüm alıcılar ve kefillen, teklıf et- tıklen bedel ıle son ıhale bedelı arasındakı farktan ve dığer zararlardan \e aynca tememit faızınden müteselsı- len mesul olacaklardır thale farkı ve temerrüt faızı aynca hûkme hacet kalmaksızm daıremızce tahsıl olunacak. bu fark. varsa öncelikle temınat bedelinden alınacakür 5- Şartname, ılan (anhınden ın'baren herkesın görebıl- mesı ıçın daırede açık olup masrafi venldıgı takdırde ısteyen alıcıya bır orneğı göndenlebılır. 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnameyı görmuş ve münderecaünı kabul etmış sayılacaklan. başkaca bılgı almak ısteyenlenn 998/8 Saüş sayılı dosya numarasıyla mûduıiüğumûze başvurmalan ılan olunur. 17 9 1998 (•)tlgılılertabınneımfakhakkısahıplendahıldır Bastn 45615 BIÇAKSIRTI EROL MANISALI Kuzey Irak'ta Neler Oluyor? Amerika'nın Talabani ve Barzani'ye yaptırdığı anlaşma bir taraftan Ankara Süreci'ne ters düşer- ken, diğer taraftan da Türkiye'ye rağmen ve An- kara dışlanarak yapılmıştır. Açık olan şey şudur: ABD (ve lngiltere) K. Irak'a fiilen dönüş hazıriıkla- n içindedir ve Talabani ve Barzani'yi, kendi dene- timinde, bir çatı altında birleştirmek amacını güt- mektedir. ABD bunu niçin yapmaktadır? Bu yeni yaklaşımında, "müttefiki" Türkiye niçin dışlanmış- tır? Ankara Süreci'nde esas olan Irak'ın bütünlüğü idi, yeni anlaşmada ise federasyonun geçiciliğin- den farklı olarak, "sürekliliği" söz konusudur. Ankara Süreci'nde 3 milyon dolayındaki Türk- menler, fiilen sürecin içine katılmışlardı, son anlaş- mada ise devre dışı bırakılmışlardır. Her iki nokta da Türkiye için "ödün verilmesi çokzor" olan nok- talardır. ABD'nin (ve arkasında Ingiltere'nin) iki amacı akla gelebilir: a) Kısa dönemli amaç olarak, Saddam'ı yıkmak için K. Irak'ta kendi denetimlerinde bir düzenle- me yapmak ve bir çatı altında toplanmış iki Kürt grubunun, Bağdat'a karşı, ortak güçlerinden ya- raıianmak. b) Uzun dönem için de K. Irak'ta, bir Kürt dev- letinin kurulması için, federasyonla başlayarak, gerekli altyapıyı hazırlamak. K. Irak'ta, ipleri ABD'nin elinde bulunan kukla bir devlet oluşturmanın, ABD'ye getireceği yükle- re karşın, sağlayacağı önemli yararlar da bulun- maktadır. Önce bu yararlar üzerinde duralım. 1) Böyle bir oluşum, Irak'ın bölünmesi ve dola- yısıyla küçülmesi demektir. Küçülmüş bir Irak, pet- rol konusu da dahil, ABD'nin Ortadoğu'da "daha da sağlam yerleşme" politikasına uygun düşer. 2) ABD, K. Irak'ta ipleri kendi elinde olan bir devlet ile Iran, Türkiye, Suriye ve Bağdat üzerin- de daha etkili olur. Bu durum, ABD'nin Ortadoğu politikasına yardımcı olduğu gibi, Israil'i de rahat- latır. 3) Bugün pek akla gelmeyen bir konu da olayın İç Asya ve Hazar Havzası ile ilgisidir. Hem enerji yollan hem de ticari yollar bakımından yeni olası- lıklann gündemde tutulmasına olanak sağlar. Böl- ge ile Akdeniz arasındaki bağlantılar açısından. 4) ABD'nin Ortadoğu petrol politikasına uygun- dur. ABD bugün, Irak'ın, dünya petrol pazanna üretimiyle girmesini, ambargo yolu ile engelle- mektedir. S. Arabistan'ın ve Kuveyt'in üretim pay- lan, 1991 'den sonra kademelı olarak yükseltilmiş- tir. Bugünkü üretimin sürmesi, ABD'nin bölge pet- rol politikası ile uyum içindedir. Dünya petrol tale- bi artmıyor, bu nedenle, yüzde 10'luk dünya re- zerv payına sahip Irak'ın üretici olarak pazara çık- maması gerekiyor. Bölünme, ABD'nin politikası- na ve üretim ayartamalarına da yardım eder. 5) ABD'ye bağımlı bir devlet Amerika'nın Kaf- kasya ve Hazar Havzası petrol ve doğalgaz kay- nakları bakımından da "manevra alanınr geniş- letir. 6) Bölgeye yeniden ilgisini arttıran Rusya'nın önündeki olanaklar daraltılmış olur. 7) Türkiye, Iran, Suriye ve Bağdat'ın K. Irak üze- rindeki "etkileri' azaltılmış olur. Ancak ABD'ye sağlayacağı bu yararlar yanın- da, ABD'nin başını fazlasıyla ağntacak yeni sorun- lar doğabilecektir. Şöyle kı: 1) Türkiye de dahil, bölge ülkeleri, ABD'ye kar- şı ortak bir tutum içine girebilirler. Ankara bu ko- nuda ilk sinyali, Bağdat'a büyükelçi tayini tutumu ile veımiştir. 2) Kendi denetimi altındaki bir K. Irak yönetimi, bulaşacağı sorunlara, ABD'yi de katmış olacaktır. 3) Ortadoğu ve Kafkasya dengeleri, ABD'nin bu tutumu yüzünden ABD'nin de denetim altına ala- mayacağı gelişmelere açık olur. ABD'nin yeni tu- tumu, ister Bağdat'a karşı savaşacak yeni grup- ları oluşturmak, ister K. Irak'ta kendisine bağımlı bir devlet kurmak olsun, her iki gelişme, hem böl- ge için hem de Türkiye için, yeni sorunlar yuma- ğının başlangıcı olacaktır. Ankara'nın, elindeki ba- zı önemli kozları kullanarak, yeni Amerikan süre- cini engellemesi gerekir. Bugün engellenemez, süreç başlatılırsa, birkaç yıl sonra engellenmesi ta- mamen olanak dışı olur, Türkiye için maliyet iyice büyür. ABD 1992'de de bu yaklaşım içindeydi, ancak Türkiye'yi karşısına almak istemedi ve birçok şe- yi Türkiye ile paylaştı. Peki, son 6 yılda neler de- ğişti de ABD Türkiye'nin kabul edemeyeceği ko- şullan içeren yeni bir uygulamaya gırdi? Acaba son altı yıl içinde yeni dünya düzenindeki gelişmeler, yeni dengeler mi, bunun bır parçası olarak yeni böl- ge politikası mı? Ingiltere'nin de desteği ile Avru- pa Birliği'nin, yeni dünya ve bölge dengelerinde Türkiye'ye karşı hızla değişen tutumu mu? ABD ve Avrupa son 80 yılda, Türkiye üzerinde yaptıkları hesap ve tahminlerde hep yanıldılar. Bence Türkiye'yi, "derinlemesine algılamadaki yetersizlikleri" bunun en önemli nedeni. K. Irak'ta da aynı hatayı tekrarlıyortar. GERZE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Davacı Necmettin Saatçi tarafindan davalı Nadire Saatçi aleyhine açılan boşanma davasının mahkeme- mizde yapılan açık yargılaması sırasında davalının bütün aramalara rağmen adresi tespit edilememiş olup ilanen dava dilekçesinin tebliğine karar verildi- ğinden; Taraflann 1.2.1995 tarihinde evlendikleri, tarafla- nn 4-5 seneden bu yana kan koca olup, evlilik akdine müteakip çok kısa bir süre içinde beraber olup arala- nnda şiddetli geçımsizlik nedeni ile 3 seneden beri ayn yaşadıklan davalı tarafindan geçimsizlığe dayalı olarak Gerze Aslıye Hukuk Mahkemesi'ne dava açıl- dıgı, temyiz edilen karar Yargıtay'ca davadan vazgeç- me olarak kabul edılmiş bu nedenle boşanma gerçek- leşmemiştir. Ancak bundan sonra da taraflar bir araya gelmemiştir. Davalı bir seneyi aşkm bir zamandan be- ri başka bir kişı ıle birlikte yaşadığı davalının meyda- na getirdiği geçimsızlik nedeni ile taraflann bir araya gelmelen mümkün olmayacağından evliliği sürdür- melennde de hıçbu- sosyal fayda bulunmadığından ta- raflann boşanmalan talep edılmiştir. Davalının 1998/80 esas sayılı dosyanın duruşma günü olan 2.11.1998 günü saat 09.00'da mahkeme- mizde hazır bulunması, delilleri varsa mahkemeye bildirmesi, duruşmada hazır bulunmadığı veya vekıl göndermediği takdirde davanın davalının yokluğunda yürütülüp sonuçlandınlacağı ilanen tebliğ olunur. 14.9.1998 Basın: 44447
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog