Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30 EYLÜL 1998 ÇARŞAMBA HABERLERIN DEVAMI TÜRKIYE Istanbul Edırne Kocaelı Çanakkale Izmır Manısa Aydın Denızlı Y PB Y PB PB PB PB Y 22 24 26 22 27 26 26 25 Sınop Y 22 Adana PB 32 Samsun Y 25 Mersın PB 29 Trabzon Y 25 Dıyarbakır A 33 Gıresun Ankara _Y 24 Şanlıurfa A 33 Y 21 Mardın A 32 Eskışehır Y 21 Sıırt A 33 Konya Y 21 Hakkârı A 27 Sıvas Y 26 Van A 28 Zonguldak Y 21 Antalya PB 29 Kars A 24 Yurdun kuzey ke- sımlerı parçalı bu- ^ ^ lutlu, Marmara'nın JTJ™ doğusu, iç Ege, u s l ° Goller Bolgesı, İç DIS MERKEZLER Anadolu ıle Kara- S t o c k h o l m Y denız bolgelerı sa- L o n d r a Y 13 ğanak ve gokgu- Amsterdam Y 18 rultulu sağanak ya- Bruksel Y 19 ğışlı, otekı yerler az Parıs bulutlu ve açık ge- Bonn çecek Munıh Y 18 Y 19 Y 20 Zunh Beıiın Budapeşte Madnd Vıyana Belgrad Sofya Roma Atına Y Y Y PB PB PB Y PB 23 20 21 20 25 22 22 27 Y 19 Şam Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bışkek Tıflıs Kahıre Y B PB PB B PB B B 6 29 11 27 26 20 28 34 A 32 Açk Parçalı bulutlu Sıslı Bulutlu k Çok bulutlu Yagmurlu \AJ>JW Kartı Sulu kar Gok gunjltulu GUNCELcÜNEYT ARCAYÜREK B Baştarafi 1. Sayfada netenlerın savı bu- Turkıye'nın sol bır yonetımle Batı'ya, unlu deyımle, "entegre" olması gereğını vurgulamıyorlar Gerçı sol ruzgârlar Edırne'ye kadar gelıyor, tam sınırda sert bır engelle karşılaşıp gerı donuyor Bır tuıiu ıçerıye sızarak yonetımde hak ettığı ye- rı alamıyor Sol ruzgâr bır yolunu bulup gırse bıle ulkemızdeıkı başlı, soluksuz veguçsuzbıroluşum sergılıyor Oysa Avrupa'dakı sosyal demokrat akımlarda Turkıye benzerı boiunmelere rastlanmıyor Orne- ğın Almanya'da Sosyal Oemokratların yanı sıra se- çımlerde başarı gosteren Yeşıller daha ılerı bır sol Ya da komunıstler deöışık adla da olsa seçımler- de varlık gostenyorlar Ingıltere'de sol "kendınıye- nılemeyı başardığı ıçın" Blair mucızesını yaşıyor Ya Turkıye'' CHP lıderı Baykal, Blaır'ı başarıya ulaştıran yenı solun ıçerdığı oğeierı Ingılızceden Turkçeye çevırtıp uygulayarak zafere ulaşacağını sanıyor Oysa Ingıltere'nın toplumsal, ekonomık, sosyal gerçeklerı ıle Turkıye'nın dınamıklerını koşut gor- mek olumlu sonuç ıçın yeterlı mıdır? Ustelık Bla- ır'den yararlanma "hazıra konma" degıl mıdır? Hanı bıraz çaba Turkıye solunu yenıleme açısın- dan değışık bır uslup .. Solumuzda boyle bır kıpır- danma ara da bul> Ne var kı bızım solun duşsel yonu gerçekten guçlu Örneğın Baykal geçenlerde ılk seçımde CHP'nın yuzde 24 oy alacağını matematık bır ke- sınlıkle ılan edıverdı Almanya'dakı sonucu gordukten sonra "dansı başımıza" dedı ve ekledı Inşallah! Bu sozlerden şoyle bır sonuç çıkarılabılır Turk solunun ışı Allah'a kaldı 1 Çeteler, mafyalar Elbette devletın uğraşması gereklı onemlı olaylar Ama bu olayların uzerıne gı- derken Guneydoğu'dakı bolucu teroru, yurt duze- yınde hâlâ almış başını gıden ırtıca faalıyetlerını gerı planlara atabılır mıyız 1 ? Bır sol partımız hukumette Turkıye'nın sorunla- rına elden geldığınce sahıp çıkıyor Öyle şeyler var kı, açıkça tartışıp soyleyemıyor Ama sağ kanattakı hukumet uyelerı suspus ıken, orneğın Kuzey Irak'takı ABD gınşımlenne dıplo- matık dılle gereken eleştırıyı getırıyor Nereden baksak Kuşkusuz bu soylemler yeterlı değıl Zıra son zamanlarda ABD'deTurkıye'nın duyarlı olduğu bır ıkı konuda hafıf bır değışıklık sezılıyor Kuzey Irak'takı ıkı Kurt aşıretını Bağdat'a karşı kullanmak ortusu altında Turkıye'nın çok duyarlı ol- duğu olası bir Kurt devletıne ılk harcı koyuyor gi- bi. Ikıncı olay bırıncısı kadar vahım Tayyip Erdo- ğan bır konuşmasında halkı bırbırıne kışkırttığı ıçın mahkûm oluyor ve Yargıtay cezayı onaylıyor Irtıca cephesı ayakta Fakat VVashıngton da "res- men" Fazılet'ın, dıncı orgutlerın yanında yer alı- yor ABD'nın Istanbul Başkonsolosu, Tayyip Erdo- ğan'ı zıyaret edıyor ve "Seçılmış lıderienn suçlara maruz kalmalan çok cıddı bır meseledır. Turk de- mokrasısı uzenne guvenı azaltır" dıyor. Bu davranış ne dıplomatık nezakete sığar ne ba- ğımsız Turkıye'nın hukumranlığına ne de bağım- sız yargı anlayışına Turkıye ABD'nın somurgesı mı? Bır başkonso- losun bu cesaretı gosterebılmesı ıçın mutlaka Was- hınton dan gorev alması akla gelen ılk olasılık Bakalım yetkılıler ABD'nın kulağını çekebılecek mı' 7 Yoksa ufak bır uyarı ıle skandalın uzennı örtecek mıyız? Ya da Almanya'da solun zaferı ıle ovunerek Kohl'a oranla Turkıye'ye çok daha değışık, olum- lu polıtıkalar ızleyeceğı sanısıyla yetınecek mıyız? Almanya'nın dış polrtıkaları on yıl oncekı sapta- malara dayanıyor Iktıdarlar değışse bıle kımı uygulamalar dışında bu polıtıkalann ana ılkelerı kolay kolay değışmez Ustune ustluk yenı sol koalısyonun ortağı Yeşıl- ler, demokratıkleşme ve ınsan hakları konusunda Kohl'u sollayacak ılkelere sahıpler Hatta gelen ılk bılgılere bakılırsa, Yeşıller PKK'ye olumlu gozle bakıyor Seçımlerde Almanya'dakı PKK'den destek gorduklen de one suruluyor Avrupa'dakı solla ulkemızdekı sol Bırbırlerıne benzıyorlar dıyebılır mısınız? Yunanistan'da tatbikat komedisi ATİNA (AA) - Yunanıstan Sılahlı Kuvvetlen, "birliklerinin bir Tûrk- Yunan savaşına hazırhk derecesini ölçmek" ıçın vaptığı tatbıkatta temsılı Turk kuvvetlenne yenıldı Atına'da yayımlanan Eksusia gazetesı, "Türkiye'yle vapüğımız savaşı kaybettik" başlığıyla verdığı haberde, tatbikat sırasmda yaşananlan "traji komik" olarak nıteledı Yunanıstan'ın geçen hafta yaptığı "Parmenion" kod adlı tatbıkatta, "kendi kendisini yenilgiye uğratma başansını gösterdiğini" belrrten Eksusia, bu durumun "riddi bir fonksiyon bozukluğuna" ışaret ettığıne dıkkatı çektı Sakız Adası çevresınde yapılan tatbıkatta, cıddı yanlışlıklar yapıldığı kaydedılen haberde şoyle denıldı "Tatbikata kaûlan 3 savaş gemisi. hatalı seyir sonucu karaya oturma ve benzeri kullanım hataJanndan dolayı ciddi hasar gordu. Savaş uçaklan, pek çok kez diğer birimlerle Uetişim kurulamaması ve topçu biriiklerinin ateşinin yol açüğı kalın duman tabakası yüzünden hedeflerine saldıramadılar. Apachi tipı helikopterler, bir tek hedefi bile vuramadılar. Bir bolgeve ateş açan topçu birlikleri, bu bölgede çahlıklann tutuşmasına vol açu \e iki yangın söndürme uçağı yangına mudahale etmek zorunda kaldı." Ekbusıa gazetesı, Yunanıstan'ın sıyası lıderlen tatbıkatın son bolumunu ızlerken Turk savaş uçaklannın, Sakız Adası'nın > alnızca bırkaç mıl kuzeyınde kendı tatbıkatlannı yaptıklannı dayazdı Erdoğan'a Sayıştay soruşturması Sctva§9 tan suç duyurusuMİYASE İLKNUR RP'ye yakınlıgıyla bılınen ve be- ledıyedekı partılı burokratlara bn- fîngler vererek eğıten CelaJ Tatü'va aıt Akabe Muhendıslık Muşavırlık Muteahhıthk Yapı Elemanlan San ve Tıc Ldt Ştı ıle bu firmanın bırçok ıhalede dublor olarak kullan- dığı Nızamoğlu Muhendıslık Muşa- vırlık San veTıc Ldt Ştı'netstan- bul Bu>ukşehır Beledıvesı tarafın- dan venlen hanta yapım ışmde top- lam27mılyar655 5rrulyon lırafaz- la ödeme y apıldığı saptandı Istanbul Buyükşehır Beledıyesı 1997yılında Sanyer ılçesı smırlarında kalan ba- zı bölgelerde hanta yapım ışı ıçın açtığı ıkı ıhalede, bır oncekı yılınbı- nm fıyatlannı baz alınca, eskolas- yon katsa> ısı hesaba katıldığı ıçın ışı alan şırketlere lller Bankası'nca be- lırlenen bınm fıyattan daha fazla pa- ra odendı Sayıştay bu ıkı şırkete ya- pılan fazla odemeler konusunda Ge- nel Sekreter Yardımcısı Birol Tor- top, Planlama ve Imar Daıre Başka- nı Nihat Macit Hesap lşlen Daıre Başkanı Nureddin Donmez ve Han- ta Mudurluğu Tahakkuk Memuru Mustafa Taşkan hakkında soruştur- ma açtı Alınan bılgıye göre aynı şırketle- re başka bölgelerde v enlen hanta ya- pım ışlennın tumunde aynı yontem uygulandı Yapılan odeme mıktan- nın tnlyonlan bulduğu soylenıyor Sayıştay bu dosyalann tumunu ınce- lemeye aldı ve ımzası bulunan bu- rokratlar hakkında soruştunna baş- lattı Recep Tayyip Erdoğan'ın gorev e gelmesmden bu yana >apılan hanta >apım ıhalelennın buyuk bır kısmı- nı da Akabe şırketı aldı Buyuk meb- lağh ıhalelen RP'lı Celal Tatlı'nm Akabe şırketı alırken duşuk meblağ- lı olanlar da bu şırketın dublor ola- rak kullandığı Nızamoğlu ve Çağdaş Muhendıslık şırketlenne bırakıldı Arada bır Nızamoğlu ve Çagdaş fır- malanna Akabe'den daha buyuk ış- ler de venlerek goruntuyü kurtarma- ya çalışan beledıye yonetımı, yaptık- lan ıhalelerde lller Bankasfnın bı- nm fıyatlannı dıkkate almadılar Oysa yasaya göre beledıyeler açtık- lan ıhalelerde lller Bankası'nca açıklanan bınm fıyatlanna uymak zorunda Istanbul Buyükşehır Beledıyesı, bınm fiyatlar değışmedığı halde es- kolasyon yoluyla yandaşı şırketlere daha fazla para kazandırmak ıçın ıhaleyı açtığı tanhten bır yıl oncekı bınm fıvatlannı baz aldı Sayıştay 'ın soruşturma açtığı bu ı- kı ıhalede de aynı yontem ızlendı lller Bankası Hanta Daıresı Başkan- lığı 1996 ıle 1997 yılı arasında han- ta yapım bınm fıyatlannın değışme- dığını açıklamasına ragmen Sanyer ılçesı Bahçekov-Demırcıkoy-Ru- melıfenen bölgelenne aıt hanta ya- pım ışı 1996'nın 1 yan bınm fıyat- lany la 1997 yılında Akabe şırketıne ıhale edıldı 1997 yılında ıhale edıl- dığı halde bır oncekı yılın bınm fı- yatlannın uygulanmasıyla ışı alan •\kabe Şırketı'nın alacağı para es- kolasyon farkı nedenıyle 10 mılv ar 500 mıl>on lıradan 13 mılyar 958 mılyon lıraya yukseldı Boylece şır- ket havadan 3 mılyar 977 mılyon ka- zanmış oldu thalenın yapıldığı tan- hının bınm fıyatı baz alınsaydı şır- ketın alacağı para, 1 35'lık proje ve kontrolluk katsayısı ıle çarpılarak odenecektı Ancak 1996 yılının bı- nncı yansı dıkkat alındığında proje ve kontrolluk katsayısı, yanı esko- lasyon katsayısı 3 50'ye yukselmış oldu v e hakedış bu oranla çarpılarak hesaplandı Sanyer Ilçesı L skumruköy, Zeke- nyakoy, Kılyos ve Gümüşdere bel- delenne aıt hanta yapım ışı de aynı şekılde 1997 yılında Nızamoğlu şır- ketıne 1996 yılı 1 yan bınm fıyat- Roma'ya misüleıne hazırkğı lanyla ıhale edıldı Nızamoğlu şırke- tı de 43 mılyar 534 mılyon lıra ala- cağı bu ışten beledıye sayesınde 64 mılyar 124 mılyon lıra aldı Bu şır- ketın açıktan kazandığı paranın mık- tan Sayıştay tarafından 23 mılyar 678 mılyon lıra olarak belırlendı Sayıştay Başkanlığfndan Lzman Denetçı Erdoğan Adıgüzel soruştur- ma dosy asında suçladığı burokratla- ra, aynı yıl yaptıkları başka ıhaleler- den örnekler vererek çıfte standart uyguladıklannı belırtıyor Denetçı, Bırlık Hanta Tıc Ldt ştı'ye ıhale edı- len Fatıh ılçesıne aıt tapu sıcıl bılgı- lennın bılgısayara aktanlması ışın- de beledıyenın 1996 yıh 1 yan bı- nm fıyatlannın 1997 yılı 1 yan bı- nm fıyatlanna donuşturerek 1 35 'lık proje ve konrrolluk katsayısı hesaba katılarak odeme yapıldığını ornek gostenyor Eskolasyon nedir? Her yılın enflasyon oranına gore ıhale bedellennın belırlenmesı Ya- pımı ya da venlen ışın gerçekleştı- nlmesı bır yıldan uzun surerse her yıl ıçın enflasyon bedelıne paralel olarak bır katsayı belırlenır v e ıhale keşıf bedelı o katsayı ıle çarpılarak muteahhıt fırmaya odenecek para belırlenır İtalya • Baştarafi 1. Sayfada gergınleşmesıne neden oldu Mısılle- mede bulunmaya hazırlanan Turkıye. savoınma sanayıı ıhalelenne katılan ltal- yan fırmalannın durumunu gozden ge- çırmeye hazırlanıyor ttalyan Agusta fırması, TSK'nın gereksmımlen ara- sında yer alan 145 taarruz helıkopten ıhalesınde dığer 4 fınnayla bırlıkte ya- nşıyor 3 mılyar dolan bulması bekle- nen ıhalenın "kısa listesi" henuz hazır- lanmadı Başbakan Mesut Yılmaz, Ge- nelkurmay Başkanı Orgeneral Hüsevin Kıvnkoğlu ıle Mıllı Savunma Bakanı İsmet SezgüTın katılacağı ve gelecek gunlerde yapılacak Savunma Sanayu lcra Komıtesı toplantısında 5 aday fir- manın 3'e ındınlmesı beklenıyor Dışışlen Bakanlığı, sozde Kurt par- lamentosunun. İtalya Parlamentosu nda toplantı yapmasına sert tepkı gosterdı Dışışlen Bakanlığı'ndan dun yapılan yazılı açıklamada, ltalya'ya ağır eleştı- nler yoneltılırken "Bir terör örgiırü uzanusının İtahan Parlamentosu'nda birfaalivet gerçekleştirmesjne izinveril- mesi;Türkiye"rıinhuzur,istikrarvetop- rak buturüuğunun hiçe sayildığı anlamı- na gelmektedır" denıldı Italyan ma- kamlanndan bu olay uzenne gereken duyarlılıkla eğılmelennın ve olası gelış- melen cıddıyetle değerlendırmelennın beklendığı vurgulanan açıklamada. "Aynı makamlann. ilişkilerimirin olma- vacak havaUcr peşinde koşan birtakun maceraperestlenn arzuladıklan biçim- de karşıhklı çıkarlara av kın mecralara sürüklenmesıne meydan \ermemelenııi bekfcrdik''goruşuneyervenldı "Böv- lebir faalivetin gerçekleşmesi. değerver- digimizTürkive-ttarvailişkik'rindeona- nlması güç varalar açılmasına ncden oiacak&r" saptamasına yer venlen açık- lamada, ttalyan makamlannın Turkı- ye'nın toprak butunluğünu hedef alan teronst bır örgutun kendı ulkelenndekı faalıyetlenne son verme yukumluluğu olduğu anımsanldı Açıklamada, bazı ttalyan parlamen- terlenn Turkıye'nın banş ve guvenlığı- ne yonelık hareketlenn elebaşılanyla adeta ıttıtak ıçınde olduklannın anlaşıl- dığı belırtıldı Açıklamada, Roma'nın sorumlu konumdakı yönetıcılennın bu durumdan hoşnut olmamakla bırlıkte gelışmelen onlemek ıçın etkılı çaba gos- termemelenmn uzuntuy le karşılandığı kaydedıldı TBMM Başkanı Hikmet Çetin, ttal- yan Parlamento Başkanı'na yazılı me- saj da gönderdığını belırterek "Türldye acısından bu olavm kabul ediiemezoldu- ğunu, bu durumun ıkili ilışkOeri olunı- suz etidkyeceğini; uluslararası yükiım- lülüklerimiz olduğunu ilettim" dedı italya Parlamento Başkanı'nın da bu olayı onaylamadığını. basına bu yonde açıklama yapacağını kendısıne ılettığı- nı aktaran Çetın "Savin başkaa, elin- den bir şe\ gelmediğını. bu konuda par- lamentonun onavı bulunmadığını. an- cak kişisd birginşinı olduğunu ilettiler" dı>ekonu§tu Roma Buyukelçısı Inal Batu, ttalyan savunma sanayıı şırketlennın Türkı- ye"dekı asken ıhalelerden çıkanldığı yo- nundekı açıklamalan yalanladı Turk- ttaly an ılışkılennın toplantının ardından geldığı nokta konusunda bır "zarar te*- piti" yapılması gerektığını belırten Ba- tu. "Bunun sonuçlanndan Türkiye so- rumlu olmavacakür" dedı Bır dıplo- mat ıçın en buyuk şanssızlığın, gorevlı bulunduğu ulkeyle kendı ulkesı arasın- dakı ılışkılere golge duşmesı olduğunu kaydeden Batu, kendı şahsı kanısına go- re Ankara'ya gen çağınlabıleceğını du- şunduğunu, ancak bunun Ankara'da ya- pılacak değerlendırmelerden sonra, 2 gun ıçınde bellı olacağını ıfade ettı Ba- tu, Dıyarbakır'da Nevruz kutlamalann- da tutuklanan ttalyan vatandaşı Dino Frisulk) nun "Menia \« \gusta gibi sa- vunma sanavü şirkederinin Türkiye'de ıhalelerden çıkanldığı" vonundekı soz- lennı ıse yalanladı İLAN Türk Harb-İş Sendikası ile VINNEL BROWN AND ROOT PHQ (Genel Müdürlüğü) Adana, ABD Silahlı Kuvvetleri-Türkiye (39 WG) Komutanlığı-Ankara, AAFES-EUR Türkiye Satış Bölgesi Genel Müdürlüğü-Adana işletmeleri ve ITT Federal Services International Corp-Adana işyeri arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlanmış ve sayılan 3 işletme ile 1 işyerinin Türkiye düzeyindeki tüm işyerlerinde 23.07.1998 günü grev uygulamasına başlanması; merkez yönetim kurulunun 13.7.1998 gün ve 377-378-379-380 sayılı kararlan ile hüküm altına alınmıştı. Bu kez TİS görüşmelerinde taraflar arasında anlaşma sağlanması ve 29 Eylül 1998 tarihli anlaşma protokolü ile uyuşmazlığm sona erdirilmesi nedeniyle 23.7.1998 günü 3 işletme ve 1 işyerinde başlatılan grev uygulaması, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası'nın 51. maddesi uyarmca, Türk Harb-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu'nun 29 Eylül 1998 gün ve 392 sayılı karanyla kaldınlmıştır. Tüm üyelerimizin 30 Eylül 1998 tarihi itibanyla işbaşı yapmalan konusunda gereğini üyelerimize duyurur, işveren kesiminin ve kamuoyunun dikkatine ve bilgilerine saygı ile sunanz. 29.9.1998 T. Harb-Iş Sendikası Merkez Yönetim Kıırulu 'Elimizden birşey gdmiyor' ROMA (AA) - ttalyan hukumetı. bolucu terör or- gutu PKJC'nın bır uzantısı olan sozde 'Kürt parla- mentosunun' Meclıs bı- nasında basın toplantısı duzenlemesıy le ılgılı ola- rak Turk taranna "Elimiz- den bir şe\ gelmiyor'' yanı- tını verdı Sözde 'parlamento üyeleri' bır grup Italyan parlamenterle beraber Meclıs bınasında bır basın toplantısı düzenledı Top- lantıya, Italyan parlamen- terlerden komunıst Yenı- den Kuruluş Partısı'nden Ramon Mantovani ıle VVal- ter de Cesaris, Italyan Halkçı Partı'den Giovanni Bianchi, Yeşıller'den Paulo Cento, Solun Demokrat Partısı'nden Marco Pezzo- ni katıldı Toplantıda aynca ıkı Rus mıllervekılı Evgeni Mavtckenkov ve Bovrdo- uku Pavel, Lubnan'dan Er- menı Partısı Başkanı Bo- cekhian, Yunanıstan'dan Yenı Demokratık Partı Mıllervekılı Panos Kame- nos, Romanya'dan Sosyal Demokrat Partı Mıllerve- kılı Dimitnı Samdu, tsra- ıl'den bır Fılıstın asıllı mıl- lervekılı ve bır polıtıkacı, Güney ICıbns'tan da bır Rum temsılcı bulunuyor Sozde 'parlamen- to'nun, dun Meclıs bına- sında basına aynlan bo- lumde bugun de Meclıs'ın Cenocolo salonunda du- zenleyeceğı toplantı ıçın İtalya'nın Ankara Buyu- kelçısı Massimilino Bandi- ni'ye Turk hukumetmın protesto notası venldı Turkıye'nın Roma Buyu- kelçısı Inal Batu da geçen hafta ttalya Meclıs Başka- nı Lukiano Vıolante'yı zı- yaret ederek soz konusu toplantının ttalyan Meclı- sınden dışlanmasmı talep ettı İnal Batu aynca İtalya Dışışlen Bakanlığı Muste- şan Pierro Fascino'ya yaz- dığı bır mektupta, ttalya Meclısı'nm bır teror orgü- tune tahsıs edılmesını kı- narken olay ın Turkıye açı- sından vahametını ve ıkı ülkeyı telafısı olmayan bır knze ıtebıleceğını belırttı Batu. aynca geçen cumar- tesı gunu italya Başbakam Romano Prodi'yle ıkı kez telefonla konuşarak kendı- sırun de soz konusu toplan- tılann Meclıs dışına alına- cağı konusunda çaba gös- tereceğı şeklınde soz aldı Ancak ttalyan hukumetı- nın, Meclıs Başkanı VI- olante ve parlamenterler üzenndekı baskısı bır so- nuç vermedı ve dun top- lantı gerçekleştınldı • Baştarafi 1. Sayfada de olelım' sloganı atan go- zü dönmüş kalabalığa kar- şı üzerine basa basa ve ozel- likle vur' keiimesini al ın diyejim. 'Sızın soyadınız Savaş mı da sıze savaşın dı- yeyım' di>erek, en cahil in- sanuı dahi anlayabilecegi biçimde, kendi müitanlan- na. şahsunı hedef alarak 'vur emn' vermiştir.'' Sa\aş, bu habenn bazı gazete ve televızyonlarda yayımlandığını anımsata- rak, şöyle devam ettı "Kışkırtmanın etkili olup olmadığı onemli değil- dir. Esasen etkili olurda suç işlenirse vev a bu suça kalkı- şılırsa, kışkırtan asıl suçlu ile a> nı cezayı gorur. Sanık- tan şikâjetçiyim. Gereği- nin vapılmasını rica ede- rim." Tuzla Cumhunyet Sav- cıhğı'mn. Istanbul Büyuk- şehır Beledıye Başkanı Er- doğan'ın geçen pazar gunu Tuzla'da yaptığı konuşma- da Yargıtay Cumhunyet Başsavcısı Vural Savaş'ı "hedefgösterdiği'' ıddıala- n uzenne oncekı gûn baş- lartığı hazırhk soruşturma- sı suruyor Erdoğan ıse Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş'ı hedef gosterdığı yonundekı ıddıalann ger- çeğı yansıtmadığmı savoın- du Erdoğan, Tuzla'dakı konuşmasındakı sozlennm yanlış anlaşıldığını soyle- dı Tuzla Cumhunyet Baş- savcısı Naci Ayaz, Tayyip Erdoğan'ın konusmasının polıs tarafından kaydedı- len kasetınm bılırkışı tara- fından ıncelemeye alınaca- ğını belırterek hazırhk so- ruşturmasının bır haftada tamamlanabıleceğını soy- ledı FP Genel BaşkamRe- cai Kutan da Savaş'ın, ts- tanbul Buyukşehır Beledı- yesı'ndekı toplantıyla ılgı- lı olarak suç duyurusunda bulunmasım normal karşı- ladığını soyledı DtSK Ge- nel Başkanı RıdvanBudak ıse Savaş'ın, Erdoğan'ın kendısı hakkında yaptığı konuşmadan duyduğu kaygıda haklı olduğunu söyledı Dışışlen Bakanlığı, ABD Istanbul Başkonso- losu Caroline Hagins'ın Erdoğan'ı zıyaretını ve -Yargıtay 'ca onanan karar hakkında beyanlannı" ıçışlenne mudahale olarak gorduğunu belırterek ABD makamlannın dıkkatını çektı ÇYDD'den yapılan açıklamada da ABD Istan- bul Başkonsolosu'nun Er- doğan'ı zıyaret ederek Turkıye'dekı demokrası ıle ılgılı yorumlar yapması kı- nandı Savcılar hareketsiz • Baştarafi 1. Sayfada Cumhunyet Başsavcısı Vu- ral Savaş'a yonelık tehdıtle- re ışaret ettı Sanhan, "Artık yargı karariannın bir hük- mu kalmadı. Tehdit unsuru olarak govde gosterisıni, cumhuriyet başsavcısmın valnızlaştınlması, sahıp çı- kılmamasını. işlem vapması gerekenlenn işlem yapma- masmıdoğru bulmuyorum" dedı Bılıcan, gazetecılenn "Amerika'da düzenlenen bir operasyon donemin içişleri bakanlan tarafından iptal edildi. Bu bakanlar tara&n- dan reddedildi. \ncak hâlâ bu konuva açıklık getirilme- di" sorusu uzenne, alınan bır bılgı uzenne operasyon ıçın gınşımde bulunduğunu. ancak bu operasyonun sonu- ca ulaşamadığını doğruladı Her operasyonun başanya ulaşacağı yolunda bır on ko- şul bulunmadığını kaydeden Bılıcan, şoyle devam et- tı "Uluslararası suçluların takibinde birçok şevi birden halletmek lazım. Eksik ka- lan kısımlan tamamlamak gerekivor. Bunlan aynı ana denk gedrmek lazım. Elde olmayan sebeplerle aynı ana denk getiremediğiniz zaman başansız oluyor. Geçen sene- ki operasyon öyle olmuş. A- ma bu seneki operasyon ba- şanlıoklu." Bılıcan. Akşener tarafın- dan yapılan bır engelleme olup olmadığı ıddıalannı ya- mtlamazken, "Soyledim.bir operasyon için harekete ge- çÛmiş. -Vmenka'yla ışbirliği yapmak uzere gıdılmiş. ama başanh olunamamış" dedı Bılıcan, emeklıy e aynldı- ğı bıldınlen eskı MlT Daıre Başkan Yardımcısı ve Çakı- cı'nın yakın arkadaşlanndan Yavuz Ataç'la ılgılı sorulara ıse "Kişilerteilgili konuşmu- yonım" dıyerek yamt ver- medı Kimler suçlandı? Basmda 28 \ğustos gunu yayımlanan ve Çakıcı nm ışadamı Erol Evcil ıle yaptı- ğı konuşmanın yer aldığı ılk kasette. Pekın'e gondenlen Ataç'm gen getınlmesı ıçın yapılan kulıs çalışmalan dıkkat çekmıştı Hûrnyet gazetesınde 14 Eylul gunu yayımlanan haberde, Çakı- cı'nın kımlığı bellı olmayan bır kışıyle yaptığı konuşma- dakı, "Erol'u komplo ile hapsettiler. İçişleri Baka- nı'nın odasında Hanefı, müsteşar ve Eymur topiandı- lar. Benim için operasyon planladılar. Ben bunu emni- yete yakın bir bakandan öğ- rendim. Bakan beni aradı. 'kendıne dıkkat et' dedi" sozlen kamuoyuna yansıdı 23 Eylul'de Çakıcı'mn Dev- let Bakanı Eyüp Aşık ıle ko- nusmasının yer aldığı kase- te dayanılarak "Çalacı'ya kaç diyen ANAP'h bakan" başlığıyla venlen haberde, "Çalacı'yı >«r değistir diye- rekuyaranANAP'h bakarun Eyüp Aşık oidağu ortaya çıkn" denıldı Kasette yer alan ıfadelere gore Çakı- cı'nm konuşması şöyle "\allahi abi işte~ Sıhhati- miz asunda ivi değil... \ani sen benim abimsüı. Sen o za- man bize bir haber verdin iş- te, bizde ozaman bildiğin gi- bi yer değiştirdik. Yukanya Kanada'ya çıküm." 26 Eylul'de ıse 3 gun on- cesının tersıne "Kaç diyen Akşener" başlığıyla man- şetten venlen haberde, Çakı- cı'nın kendı sesını kaydettı- ğı kasette, "yer degjştirsin" diyen bakanın DYP'lı Meral Akşener olduğu ılen suriil- du Bu kasettekı ıfadeler de şoyle - Mehmet Eymur dıyor kı bugun yann yennı tespıt et- tım Her an alabılınz bunu Bunun uzenne şey oluyor Tabıı Mehmet Eymûr'de kın, benim üstümde duruyor Adıl konusunda ben Adıl'ı sıkıştınyorum ya aylardır 8 aydû- Meral, oradan çıkıyor enıştemı anyor Dıyor kı "Banagelebilir mism" dıyor Enıştem kalkıyor, gıdıyoı Ankara'ya Halamın kocasi enıştem değıl, orda dıyor kı "Alaattin'e söyle" dıyor "ye- rini değiştirsin" dıyor 29 Eylul gunu yıne man şetten yayımlanan haberde bu kez, Çakıcı'ya kaçmas ıçın haber gonderen kışımr MtT'çı Yavuz Ataç olduğv ıddıa edıldı "Güvenilirkaj- naklardan edinilen bilgileıt gore" hazırlandığı vurgula nan haberde, Çakıcı'yı polı sın elınden kurtaran ıhbar ne Aşık ne de Akşener'ır yaptığı belırtıldı Haberde \taç'm Çakıcı'yı uyarmas şu ıfadelerle anlatıldı " Ç * kKi'ya yakalanacağını habeı veren kündi? Eyüp Aşık m yoksa Meral Akşener mi'. Ankara'daki duy umlara go re her ikisi de değildi. Ozel likle ÇakKi'mn vakalanma sına dönük harekâü başla tan Akşener'in böyle bir gı- rişimde bulunmuş olması hk düşünülemezdi. Sonradaı alınan duv umlar, köstebeğiı MİT operasyon bölumıi yö nericilerindenVavuz \taçol duğuna ışaret ediyordu." Ote yandan Kanal D Ge nel Yayın Yonetmenı Uğuj Dündar, eskı tçışlen Baka nı Meral Akşener'in Alaat tın Çakıcı'yı kaçması ıçu uyardığı yolunda 1 yıl once kı yazısı ıle 4 gun once ayn ıddıaya ılışkm yayımlanaı bandı, DGM Cumhunye Savcıhğı'na teslım ettı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog