Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

3O EYLÜL 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Keskin getjpildi • İstanbul Haber Servisi - İHD İstanbul Şubesi'nin 27 Eylül tanhinde yapılan 7. Olagan Genel Kurulu'nda belirlenen yeni yönetım kurulu kendi arasında görev dağılımı yaptı. Yönetim kurulunda yapılan iş bölümü sonucunda avukat Eren Keskin istanbul Şube Başkanlığı'na, avukat Gülseren Yoleri şube sekreterliğine. Kiraz Biçicı ise şube saymanlığına getirildi. R. Şen Süer Kaya, Yalçın Cerit. Şaban Dayanan ve Dogan Genç'in yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacaklan IHD İstanbul Şubesi Denetleme Kurulu üyeleri ıse şöyle: Arslan Başer Kafaoglu, Ragıp Zarakolu ve Omer Aydın. TÜPk-İş seçim taktiğini belirieyecek • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk-İş, hükümetin özelleştirme uygulamalannı bugünkü Başkanlar Kurulu toplantısında masaya yatıracak. Türk-lş Genel Başkanı Bayram Meral, gelecek yıl yaklaşık 500 bin kamu işçisi adına yûrütülecek toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ile 18 Nisan 1999'da yapılması kararlaştınlan seçimlerde izlenecek yöntemin tartışmaya açılacağmı söyledi. Cem'in Kanada ziyareti • ANKARA (AA)- Dışişleri Bakanı lsmail Cem'in 27-28 Eylül günlennde gerçekleştirdiği Kanada ziyareti sırasmda iki ülke arasında ekonomik ve ticari ışbirliğini artırma karan alındı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cem'in, Kanada Dışişleri Bakanlığfna çeşitli ekonomik ve siyasi işbirliği konulannı kapsayan bir eylem planı önerisinde bulunduğu ve bu girişimin c^ujnlu karşılandığı . bıldinldı. Açtklamada, Kanada Parlamentosu'ndaki değişik partilerin temsilcilennin Cem'e, AB ile ilişkiler, Kosova ve Yunanistan ile ilişkilerle ilgili sorular yönelttiği de kaydedildi. Cindopuk'a yazüı uyarı • ANKARA (AA)-DTP kuruculan, bugün Genel Başkan Hüsamettin Cindoruk'a imzaya açılmış olan yazılı bir metin ıletecek. DTP kuruculan, Genel Başkan Hüsamettin Cındoruk'tan, Refaiddin Şahin'in DTP'den ve Devlet Bakanlığı görevinden istifa etmesinin ardından ortaya atılan ıddialann araşunlmasını ve kamuoyuna tatmin edici bir açıklamada bulunulmasını isteyecek. Metinde, DTP Tüzüğü'nde, parti kuruculan arasında "rüçhaniyetli kurucu üye-üstün kurucu üye" diye bir tanımlamarun bulunmadığı, her kurucunun eşit haklara sahip olduğu, ancak bazı kuruculann "daha fazla rüçhaniyetli" olduğu belirtildi. T> Genelkurmay Başkanı'nın ardından yardımcısı Özkök de emniyeti ziyaret etti MGK'de giındem çetelerANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Süley- man Demirel'ın başkanlığında bugün toplanıyor. MGK'nin bu ayki toplantısında, Washington bildirisi, sözde Sürgünde Kürt Parlamentosu'nun ttalya'da yap- tığı toplantı. Suriye ile olan iliş- kiler ve organize suç örgütleriy- le mücadele kapsamında mey- dana gelen gelişmeler masaya yatınlacak. Genelkurmay Başkanı Orge- neral Hüseyin Kıvnkoğlu'nun ardından dün de Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hilmi Öz- kök Emniyet Genel Müdürü Ne- cati Bilkan'ı ziyaret etti. Komu- tanlann MGK öncesinde arka arkaya Emniyet Genel Müdürlü- ğü'nü ziyaret etmeleri dikkat çekti. MGK'nin eylül ayı olağan toplantısı Çankaya Köşkü'nde saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Orgeneral Kıvnkoğlu'nun Ge- nelkurmay Başkanı sıfatıyla ka- tılacağı ilk MGK'ye, Kara Kuv- vetleri Komutanı Orgeneral Atil- la Ateş ve Jandarma Genel Ko- mutanı Orgeneral Rasim Betir de bu sıfatlanyla ilk kez katıla- caklar. MGK'nin bu ayki top- lantısında, iç ve dış olaylardaki son gelişmeler; Kürdistan De- mokrat Partisi (KDP) lideri Me- sud Barzani ile Kürdistan Yurt- severler Bırliği (KYB) lideri Ce- lal Talabani arasında ABD'nin gözetiminde imzalanan Was- hington bildirisi, sözde Sürgün- de Kürt Parlamentosu'nun Ital- yan Parlamentosu'nda yaptığı toplantı ve PKK terör örgütünü destekleyen, örgütün bannması- nı sağlayan Suriye ile ilişkiler görüşülecek. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ateş, ge- çen haftalarda Hatay'da yaptığı konuşmada terörü destekleyen Suriye'nin, Türkiye'nin sabnnı taşırdığını söylemişti. Yurtiçindeki gelişmeler doğ- rultusunda da organize suçlarla mücadele, bu çerçevede Çakıcı operasyonu ve Türkiye'de son bir ay içinde buna bağlı olarak meydana gelen gelişmeler de MGK'nin bu ayki toplantısında ele alınacak. Genelkurmay Başkanı Orge- neral Kıvnkoğlu'nun ardından, dün de Genelkurmay 2. Başka- nı Orgeneral Özkök Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bir ziya- rette bulundu. Özkök ve Bilican yanm saat görüştüler. Komutanlann MGK öncesine rastlayan ziyaretleri dikkat çe- kerken Özkök, ziyaretin aynı za- manda polis teşkilatına olan gü- veninin ve saygısımn bir göster- gesi olduğunu söyledi. Necati Bilican da. gazetecile- rin, Kjvnkoğlu ve Özkök'ün zi- yaretlerinin arka arkaya gelişine dikkat çekmeleri üzerine şunla- n söyledi: "Gerek Silahlı Kımetlerimi- an, gerek emniyet teşkilabmızın, kendi sınırian içinde, kanunla- nn kendilerine verdiği yetkiler çerçevesinde ülkenin güvenliği- nin sağlanmasında görevleri var. Bu görevleri yaparken bilgi aiıs- verişi de >apılı\or. birtakım de- ğerlendirmeler de yapüıyor. Bu ziyaretlerde de bu şekilde istifa- de etme imkânı bulunujor." İP Genel Baskanvekili Yalcın w Doğıı Perinçek siyasetten çekilmeyecek' ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - tşçi Partisi Genel Baskanvekili Hasan YaJcın, genel başkanı Do- ğu Perinçek'in cezaevine gönderilmesine kadar geli- şen sürecin DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, eşi Özer Uçuran Çiller ve DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel'in " tertibi" oldu- ğunu ileri sürerek "Sahte beJgeteriyk baş başa kaldı- lar" dedi. Hasan Yalçın, 6 ay sonra tahliye olması beklenen ve seçilme hak- kını kaybeden Doğu Penn- çek'in siyasetten "fiflençe- kümeyeceğini" söyledi. İP Genel Baskanvekili Yalçın dün genel merkez- de düzenledıği basın top- lantısında, Perinçek'in ce- zasının 4 ay ertelenmesı için çalıştıklannı, ancak infaz savcılan Adil Kubat, Halil Yeniçıkan ve Başsav- cı Yardımcısı Özden Tö- nük'ün " Yasalara göre de- ğil, bir odaktan aldıklan emre göre hareket etmele- ri'' nedenıyle başarama- dıklannı söyledi. Perinçek'e siyasetı "Idmsenin" yasaklayama- yacağmı savunan Yalçın •*Bu uygulama, siyasetsah- nesini ClA'cılara. tarikat- çılara bırakmak anlamına geBr. Sevr'rilere varar'" de- di. Yalçın, Perinçek'in si- yasetten çekileceğinin dü- şünülemeyeceğini. özgür- ce siyaset yapmak için ça- lışacağını söyledi. İnfaz Yasası uyannca 10.5 ay cezaevinde kalma- sı gereken Perinçek, 6 ay sonra tahliye edilecek. Avukatlan, 1989'lardage- çırdiği bir soruşturma ne- deniyle 4.5 ay Diyarbakır Cezaevi'nde yatan Perin- çek'in, alacağı nedeniyle bu sürenin 10.5 aydan dü- şeceğini söylediler. Yalçm, ANAP'ı Çakıcı ile birlikte gösteren "siya- sal tablonun sağuı iflasını tamamladığuun son kanı- ü" olduğunu öne sürdü. TYS'den kınama Türkiye Yazarlar Sendi- kası (TYS). Işçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek'in tutukJanması- nı ve gazeteci-yazar Emin Karaca'ya verilen hapis cezasının Yargıtay'ca onanmasını kınadı. TYS Başkanı Ataol Behramoğlu, dün yaptığı yazılı açıklamada, Perin- çek'in gözaltına alındığı sırada güvenlik güçlerince sergilenen davranış biçi- mini eleştirerek "Sendika- mızuı üyesi, değeıii siyaset adanu, yazar Perinçek'in tutuklanmasL DGM'lerin demokrasi karşıü nitetiğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Türkiye'nin göriinfüsüne, Perinçek'in tutuklanması\la bir kara leke daha sürülmüştür" dedi. Karaca'ya bir kitaba yazdığı önsözden dolayı verilen cezanın Yargı- tay'ca onandığını anımsa- tan Behramoğlu şöyle de- vam etti: "Bu cezayı. ülkemizde düşünce özgürtüğünün ne yazık ki bulunmadığımn bir başka kanın olarak gö- rüyoruz." Gazi davası mağdurlan dün istanbul ANAP il başkanı ile görüşmek istediler ancak polis, randevulan olmadı- ğı gerekçesiyle zivaretçileri geri çevirdl (Fotoğraf: KEREM ILGAZ) GaziheyetiANAP'a kabuledilmediİstanbul Haber Servisi- Gazi olay- lan sırasında ölenlerin aileleri "Ga- zi Davası"sındaki sorunlannı anlat- mak için gittikleri ANAP İstanbul tl Merkezi'ne kabul edilmedi. Yoğun güvenlik önleminin ahndı- ğı Istiklal Caddesi'ndeki il merkezi önüne gelen ve aralannda sanatçılar Suavi ile Orhan Aydm'ın da bulun- duğu_grup, uzun süre İl Başkanı Sü- han Ozkan ile görüşmek için bekle- diler. Daha sonra polisin, randevula- n olmadığı gerekçesiyle ziyaret is- teklerinin kabul edilmediğini söyle- meleri üzerine grup, Insan Haklan Derneği'ne (İHD) gitti. Burada Gazi Davası Platfbrmu adına yapılan basın açıklamasında, "Çeteieriyoketmezsem başbakanhk bana haram obun" diyen Mesut Yü- maz'a seslenilerek davada mahkeme tarafindan aranan polislerin halen görev lerinin başmda olduklanna dik- kat çekildı "Ülkemizde güvenlik gö- reviisi obnak, suç iştemede ayncahk- h otanak anlamuıa geiiyor" denilen açıklamada, Başbakan Mesut Yıl- maz'm, toplanan delilleri karartma- ya çalışan, gerekli bilgi ve belgeleri mahkemeye sunmayan güvenlik gö- revlileri hakkında bağımsız soruştur- ma açılmasına yardım etmesi gerek- tiği vurgulandı. • CHP'li Keskin: Alman halkı değişimden yana tavır koydu 6 Sıra Türldye'ye geldi' • CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin. "CHP olarak önümüzdeki günlerden itibaren Anadolu çıkartması diye niteleyebileceğimiz, geniş halk kitleleriyle CHP'nin buluşmasını sağlayacak çalışmalara hızla başlayacağız" dedi. İstanbul Haber Servisi -CHP Ge- nel Sekreteri Adnan Keskin, Al- manya'daki genel seçim sonuçla- nyla ilgili olarak "Bu seçimlerde Alman halkının değişimden \ana tavır ktnduğu berrak bir şekilde an- laşıJdı" dedi. Keskin, CHP'yi geniş halk kitle- riyle buluşturacak çalışmalara hız- la başlayacaklannı belirtti. Almanya'daki genel seçimleri iz- lemeye giden CHP heyetinde yer alan Keskin. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tania. milletve- kiileri Algan Hacalogfu \e Faü'h Genel Sekreter Adnan Keskin. Atay öncekı gece Türkiyeye dö- nüşlerinde Atatürk Havalimanı'nda bir basın toplantısı düzenlediler. CHP heyeti adına konuşan Kes- kin, Almanya'daki seçimin Türkiye açısından büyük önem taşıdığını belirterek iki ülke ilişkilerinin ge- rilimli bir süreç yaşadığını ve Al- manya'nın iki ülke arasındaki iliş- kilerde Türkiye'nin aleyhinde bir tavır sergilediğini vurguladı. Keskin, eski hükümetin Türk yurttaşlanna karşı olumsuz tavırlar içinde olduğunu belirterek Alman- ya'daki Türklenn özellüde çifte va- tandaşlığa geçme taleplerinin Hel- mutKohl iktidannca sürekli engel- lendiğini anımsattı. Keskin şunlan söyledi: "Bu seçimler hem ülkemiz açısından hem de CHP ile Alman Sosyal Demokrat Partisi kardeş partiler olduklan için çok önemliy- di. 12 Eylül"den önce Sosvalist En- ternasyonal'e birlikte çahşmamız, daha sonra CHP'nin açılmasından sonra iki parti arasındaki ilişkilerin üst duzeyde çok yüksek noktaya ta- şınması. bizim bu seçimlere daha yakuı ilgi duymamıza neden oldu." Almanya'da yaşayan yurttaşlann SPD'ye oy vermesıni sağlayacak çalışmalar yürüttüklerini belirten Keskin, Almanya'daki sosyal de- mokratlardan Türkiye'deki seçim- ler için destek talebinde bulunma- dıklannı vurguladı. Keskin, şöyle devam etti: " Umutediyoruz. 9^ mih'on yurt- taşunızm mutlak açlık sının altında yaşadığı ülkemizde 18 Nisan seçim- lerinde Türk insanı da tercihini de- ğişimden vana kovacakür. CHP ola- rak önümüzdeki günlerden itibaren Anadoluçıkartmasıolarakniteleye- bileceğimiz, geniş halk kitkkriyle CHP'nin buluşmasını sağlayacak çalışmalara hızla başlayacağız.'' UZ YAZII ORHAN BİRGtT Faks: 0212-6770762 E- Maihobirgit (a posta.cumhuriyet Yaz tatili için çalışmalanna ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün yeni yasama dönemine önündeki dağ gibi so- runlarla giriyor. Her insan için, hangi alanda olursa ol- sun "randımanlı çalışma" her şeyden ön- ce moral ister. Parlamentomuzun her ka- nattan sayın üyeleri için, yapılacak bir mo- ral araştırması, ne yazık ki olumsuz so- nuçlar verecektir. Morali, srfır olmasa da, srfıra yakın bir Meclis ve onun önünde birikmiş dağ gibi iç vedışsorunlar... Dılersenız hep bildiğimiz bu sorunlar- dan aklımıza gelenleri art arda sıralayalım ve bunun için terör ile gericilik tehlikesini devletin de resmi görüşüne uygun olarak ilk sıraya koyalım. Bunlarta atbaşı ve onlardan aynlama- yacak kadar içli-dışlı bir çeteler-mafya so- runu parlamentonun yakın gündemine oturmuştur. Yine bana göre aynı önemde ve kimi pariamenterleri de kapsayacak yolsuzluk dosyalan da hem ülkenin geleceği hem de TBMM'nin saygınlıgı açısından geçmiş yıllardan devredile devredile, ama eksile- ceÇjıne inadına çoğalarak çözüm bekle- yen sorunlar arasında değil midir? Milletvekilleri, kendi dokunulmazhk ku- rumu başta olmak üzere, ünlü Memurin Muhakemat Kanunu'nu çağdaş ve ge- çeriı bir çözüme kavuşturabilecekler mi? Adaet Bakanı Denizkurdu'nun adaiet re- formu için hazırtadığı paketin geleceği ne Meclis Açılırken olacak? Ve gündemde bekleyen nice ya- sa tasanlannın hangilerinde anlaşmaya ulaşılabilecek? Düşünce suçlan, Günışı- ğı Yasası, Ombudsman Yasası, özellikle 1999 Nisan ayında milletin hakemliğine başvuracak bir pariamento için çok ya- şamsal bir gündem maddesi olması ge- reken Seçim Yasası, ne yazık ki eksık mo- rallı parlamenterlerimizi bekleyen sorun- lar arasındadır. Ya, "Dış sorunlar" başlığı altndatoplayabileceğimiz, amatümü ül- kemizin ve devletimizin geleceği ile bire bir yaşamsal önem taşıyan konular... En güncelinden başlamak gerekirse, ttalya Parlamentosu'nun dün evsahipliği yaptığı sözde Kürt parlamentosunun top- lantısı. Bu toplantıya katılan ve kimin ta- rafindan seçildikleri meçhul 60 kişinin Kürt milletvekili kimliğiyle ettikleri yemin adı al- tında okudukları birfars parçası. Daha da öneralisi, birtaraftan Türkiye'den 4.5 mil- yar dolarjık helikopter ihalesi alan ttalyan hükümetinin bu utanç verici gösteriye se- yirci kalarak Sevr günlerindeki rolünü anımsatan tutumu. O toplantının vazge- çilmez bir biçimde çağnşım yaptırdığı Ku- zey Irak'taki Kürdistan federasyonu için VVashington'da ABD Dışişleri Bakanı'nın gözetiminde tezgâhlanan Talabani-Bar- zani gönişmelerinde ulaşılan sonuç. Önceki gün Van'da Başbakan Yardım- cısı Bülent Ecevit'in kendilenne seslen- diği Iran'dan Devlet Radyosu'nun yorumu olarak gelen tepki. Yani, bizim güneydo- ğu bölgemiz için kullanılan "Türkiye Kûr- distanı" isimlendirmesi. Bu isimlendirme ile birlikte "Irak Kürdistan 'ı ile Türkiye Kür- distanı" sözcüklerinin arka arkaya kulla- nılarak ABD'nin gözetiminde vanlan Bar- zani-Talabani anlaşması için doğu kom- şunun bakış açısı da boyutlanmış oluyor. Hemen söylemek gerekiyor. Bugünkü gazetelerde yer alması gereken bir "AA" haberine göre Iran'da PKK'nin 16 kampı, beş kentte de irtibat bürolan bulunuyor. Suriye'nin terör örgütü ile ilişkilerini, dün gece Deniz Som arkadaşımın. bir başka eski arkadaşım olan Ercan Çitlioğlu ile Kent-TV'de yaptığı soyleşi açık açık orta- ya koydu. Özetle, milletvekillerimizi bek- leyen dağ gibi sorunlann çok önemli bir bölümü de, aralanna Yunanistan ve Kıb- ns dosyalannı bu yazıda aynca ekleme- diğim, komşu ülkelerin toprak bütünlü- ğümüze yönelmiş olanlan. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 79 yıllık ta- nhinde bir bölümünü yukanda saydığım çetin sorunlann niceleri ile karşı karşıya gelmiş, bunlan çözüme, bazen de yengi- ye uğratmıştır. Ama iki koşulu geçerii kıl- dığı süre, Meclis ve onu oluşturan kadro- lar başanlı olmuştur. Bu koşullardan biri- si, iktidar tutkusu gibi, siyasi partiler için son derecede saygın ve haklı olan bir amacı, iktidar ihtirası haline getirmemek- tir. Hangi siyasi kadro, ülke sorunlannı çözmesi için kendisinin iktidara gelmesi- ne inanırken, bu inanışı "olmazsa olmaz bir ihtiras" halinde görmüşse, başansız olmakla kalmamış, tıkanmaya neden ol- duğu için de bunalım çıkartmıştır. Bakınız, yannki birleşime DYP'liler, ün- lü yeni salonun yapılışı ile ilgili soruştur- ma olayının sonuçlanmadığını ileri süre- rek karılmayacaklarmış. Sonuçlanmayan bir soruşturma olayı ile Meclis görüşme- lerinin düzenli yürümesini, oylamalann ko- laylaştınlmasını amaçlayan biryeni yerieş- menin arasında ille ilgi kurmak isteyecek- seniz, başkalan da sizlere "ya lideriniz için sonuçlanmayan dosyalar? Yoksa biz de Meclis'i tûmden mi boykot etmeliyiz?" demeyecek midir? Liderler dedim de aklıma geldi. Çiller çifti ülkenin böylesine girift so- runlarla karşı karşıya bulunduğu bir sıra- da, bir üniversitede konferans gerekçesi- ni öne çıkararak ABD'de ne anyoriar aca- ba? Anlaşılıyor ki, DYP Genel Başkanı ya- nnki birleşim sırasında Türkiye'de ve do- layısıyla Meclis'te de olmayacak? Ya Eyüp Aşık?.. Zehir hafîye merakı yüzünden milletve- killiğinden istifa eden, ama devlet bakan- lığı için Başbakan'ın yurda dönüşünü beklediğini söyleyen Aşık, çok yanlış bir anayasa yorumu yapmaktadır. Zira Başbakan kendisini dışandan ata- mamış; Trabzon Milletvekili olarak, bakan yapmıştır. Dışandan bakan atanmasına olanak veren bugünkü anayasaya göre, Eyüp Bey bu hükümetin üyesi olsaydı; o zaman hükümetin kuruluşundan sonra pariamento kürsüsünden "ant içme" iş- lemini yerine getirerek görevine başlaya- caktı. Milletvekilliğinden aynldığı için ba- kanlığı da boşalmış sayılmalı ve yerine, vekâleten de olsa, bir başka ANAP lı mil- letvekili getirilmelidir. Bana kalırsa, Aşık'ın mertçe davrandı- ğı son girişimi için, TBMM'nin istifayı oy- layarak vaziyet belirlemesi bile gereksiz bir işlemden ıbarettir. ••• Açıklama: Adaiet Bakanı Sayın Hasan Denizkurdu, bu köşede 2 Eylül günü ya- yımlanan ve yargıç adayı olmak isterken, sınavı doğum yeri nedenıyle kaybettiğini ileri süren Erdal Şimşek ile ilgili yazıyı ya- nrtladı. Sayın Denizkurdu, kendisinin göreve başlamadan önce yapılan bu sınavla ilgi- li işlemleri incelettiğini, gerçeğin, okuru- mun ileri sürdüğü gibi olmadığını söylüyor ve sınav kazananlar arasında Erdal Şim- şek'in hemşerilerinin de bulunduğunu belirtiyor. POLİTtKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Sol Rüzgâr... Almanya'da seçimin galibi Sosyal Demokratlar (SPD) 16 yıllık Helmuth Kohl efsanesini yıktılar... Türkiye çetelerte ve din bezirgânlanyla uğraşırken, Avrupa'daki 'sol rüzgâr' 'sosyal devlet ilkesini' savunan Sosyal Demokratlan iktidara taşıyor... Peki Türkiye'de sol ne yapıyor? CHP'den DSP'ye, İP'den ÖDP'ye dek tüm sol partiler niçin halkın umudu olamıyor? Zaman zaman gazetelerin iç sayfalarında ilginç haberiere rastlıyoruz... Örneğin SSK ve Emekli Sandığı, Bağ-Kur ciddi finans bunalımı yaşarken, sosyal güvenlik yenileş- mesini sağlayacak olan yasa tasansı hâlâ TBMM gündeminde bekliyor... Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Oyan, Avrupa Birliği ülkelerinde halktan alman ver- gi ve sigorta primlerinin yüzde 75'inin sosyal güven- liğe aktanldıgını belirtirken bu oranın Türkiye'de yüz- de 20'lerde olduğunu söylüyor... Oyan diyor ki: "Bugün tüm dünyada sosyal güvenlik sistemin- de işçi, işveren ve devletin katkısı olduğu bir üçlü yapı mevcut. Türkiye'de ise sosyal güvenlik trans- ferieri ekonomik istikran tehdit edici boyutlara ulaş- tı..." Acaba bugün çeşitli kurum ve kuruluşlann SSK'ye prim borcu ne kadar? Prim ve gecikme zammı dahil 367 trityon lira.. Bu sayının 321 trilyon 243 milyar lirası özel sek- tör kuruluşlarının, 46 trilyon 746 milyar lirası ise ka- mu sektörü kuruluşlannındır... Bu durumda SSK batmaz mı? SSK borçlannı alamıyor... Almak için ne yapıyor? Hiçbirşey!.. Bugün bir işçi emeklisinin aldığı en yüksek ücret 75-95 milyon lira arasında... SSK hastaneleri ise zorlukla ayakta duruyor... O zaman soruyoruz: "Nerede sosyal devlet!.." • • • Almanya'da Sosyal Demokratlann seçimleri ka- zanması, Avrupa Birliği'ndeki görüntüyü de değiş- tirdi... Artık AB'de sol daha ağırlıklı... Avrupa'da sosyalistler de eskisinden daha güç- lü... Türkiye'de durum nasıl? CHP yüzde 10'lann biraz üzerinde, DSP de yüz- de 13-14'lerde... Meclis dışındaki diğer sol partiler İP ve ÖDP na- sıl? Yüzde 5'leri bile bulamıyon 1 .. Emekçi kesimler sol partilerden umutlannı kes- miş; büyük kentlerin varoşlarında yaşayanlar dinci ve ırkçı partilerin peşine takılmış... Aydın kesiminin durumuna ne diyorsunuz? Çoğunluğu "Ben solcuyum" diyemiyor, emek- sermaye çatışmasını görmüyor, kimi gazeteciler ser- mayenin kuyrukçuluğunu yapıp 'liberal demokrat' kimliği çok seviyor... Alman Sosyal Demokratlar Kohl'ün 16 yıllık sal- tanatını yıkarken 'sosyal devlet ilkesini' öne çıkar- madılar mı? SSK'nin kamu ve özel sektörden 321 trilyon 243 milyar lira alacağı var ama bizim sol partiler neden- se bu konuyu bir türlü halka anlatamıyorlar, sosyal devlet ilkesinin ne olduğunu sanınz pek kavrayamı- yoriar... Kohl, Almanya'da Sosyal Demokratlann gücünü kırmak için heryolu denedi; SPD'nin komünistlerle işbirliği yaptığını öne sürdü ama tutucu seçmeni ya- nınaçekemedi... Neden? Artan işsizlik, ekonomik sıkıntılar halkı canından bezdirmişti... ••• Çetelerin bir ayağı ANAP'ta öteki ayağı DYP'de... Türkiye'de sol partiler bu fırsatı niye değerlendir- mezler? Bizim 'sol partiler' insan haklan ihlalleri konusun- da duyarlı mı? Bizim 'sol partiler' SSK'ye trilyonlar takan özel sektör ve kamu kuruluşlan konusunda ne düşünü- yorlar? Bizim 'sol partiler' tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik bunalımı ciddiye alıyoriar mı? Recep Tayyip Erdoğan her akşam bir televizyon kanalında 'demokrasi dersi' veriyor bugünlerde; ga- zetelerin köşelerinde onu savunan 'liberal demok- ratlann' sayısı ise gün gün artıyor... İP Genel Başkanı Doğu Perinçek tutuklandı... Perinçek, çeteler, din bezirgânlarıyla yaşamı uğ- runa mücadele etmiş bir siyasetçi değil mi? Kimi gazetelerdeki 'liberal demokratlar' Perinçek hakkında 'savunucu' tek bir yazı yazmadılar... Bu kin, bu öfke niye? Doğu Perinçek demokrat olduğu ve laik cumhu- riyeti savunduğu için... Irkçılığı ve dinciliği demokrasiyle özdeşleştirenler yann bir 'sol rüzgâr' esse, eminim ki 'sol maskele- ri'ni takıp ortalıkta dolaşmaya başlayacaklardır... Bekleyin göreceksiniz!.. hikmet.cetinkayafc cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/513 90 98 A G D A S Y A Y I N L A R I ÇAĞININ TAHIĞIİİÇ YAZAR 2. BASI 400 000 TL KUBİLAY OLAYI VE TARİKAT KAMPLARI 4. BASI 550 000 TL SANCIL) YILUR KUJATILJMIŞ SOKAKLAR 4. BASI «»000 TL KUZU POSTUNDA KÜRT 2. BASI 30C OCCTL ZAMBAK SANA DA BULA$TI KAN 2. BASI 800 00OTL DİN BARONUNUN KAZLARI 2 BASI 90CCOC" Â$IK KADINUR SOKAĞI 2. BASI B 0 CCC " t JERİAT PAZARI 800 000 TL SEVDANIN ADRESİ BELLİ DEĞİL 1 000 000 TL Çağ Pazarlama A.Ş. Turkocağı Caddesı No:39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel: (0212) 514 01 96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog