Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

3C EYLÜL1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER İncirlik Uslerde anlaşma sağlandı ADANA (Cumhuriyet Bü- rosu) - incirlik Hava Üssü ile Ankara \e lzmir'deki ABD iş- yerlerinde çalışan Türk Harb- Iş üyesi 1800 ışçinin 23 Tem- muz'da başlattıgı grev. 69. gü- nünde anlaşmayla sonuçlan- dı. Yeni toplu iş sözleşmesiy- le 160 mılyon lira olan ortala- ma işçi ücreti net 240 milyon liraya yükseldi. Sendika yet- kilileri ile işveren temsilcileri arasmda önceki gün yapılan toplantıda ön anlaşma sağlan- dı. Türk Harb-Iş Genel Baş- kanı lzzet Çetin, gece sendi- kanın Adana şube binasında işçilerle bıraraya geldı ve üze- rinde anlaşılan metin hakkın- da bilgı verdi. İşçilerin metnı onaylamasının ardından yenı toplu ış sözleşmesi İncirlik Hava Üssü'nde dün sabah im- zalandı. Sözleşmenin resmi imza töreninin 7 Ekim'de An- kara'da yapılacağı, sözleşme farklannındaengeç 8 Ekim'- de ödenecegi bildirildi. Dü- zenJediği basın toplantısında l Nisan 1998-31 Mart 2000 tarihleri arasmda geçerli ola- cak sözleşmeyle ılgılı bilgı veren Türk Harb-Iş Sendika- sı Genel Başkanı İzzet Çetin, işverenlerin grev öncesinde birinci yıl ilk 6 ay ıçin yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 18 zam, ikinci yıl için de üçeray- lık 4 enflasyon farkı ödeme önerisiyle geldiğıni, üzerinde anlaşılan metne göre ise 1 Ni- san "daki ücretlere yüzde 20 zam getirildığinı. 7 kez üçer aylık enflasyon farkj sağlan- dıgını, ilk 6 aylık zammın yüzde 49'u bulduğunu söyle- di. Çetin, işçilere 800dolartu- tarında grev ödemesi yapıla- cagını, 4 kez 400 dolarlık re- fah payı verileceğini kaydetti. Rıdvan Budak 'Sendikal demokrasi DISK'te^ LEVENTGENCELLİ BURSA - DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, me- tal sanayıindeki işçilerin Türk Metal'den istifa etme- lenyle başlayan ışçi direni- şıni değerlendirirken "Bu mücadele 12 Eylül hukuku- nun değişmesine nza göste- renlerle nza göstermeyenle- rin mücadelesidir" dedi. Bu- dak, iş\ erenleri de uyararak işçilerin anayasal haklan olan sendika değiştirmeleri- ne baskı yapmanın iş banşı- nı bozabıleceğini bildirdi. Mustafa Özbek'in kendisi- ne yönelık suçlamalanyla il- gili de, "O benim muhata- bım değü" dedi. Izmir BMC, Orhangazi Döktaş ve Bursa Oyak Re- naulfda çalışan yaklaşık 2 bin 700 işçinin önceki gün DİSK'ebağhBirleşikMetal Sendikası'na üye olduğu bildirildi. Bu arada DtSK Genel Başkanı Budak. dün Bursa Valisi Orhan Taşan- lar'ı makamında zıyaret ederek işçilerin anayasal haklannı kullanırken tehdit edildiklerini. Türk Metal'in zor kullandıgı yolunda ken- dilerine bilgiler geldiğıni aktardı. Ziyaret sonrası Va- li Tişanlar, "İşçilerin anaya- sal haklannı kuilanmalan için gerekli önlemler alın- mjçür" diye konuştu. DİSK Genel Başkanı Bu- dak "İşten çıkanlan arka- da^anmızın çıkış sebebi DİSK'e y önelmeleridir" de- di. Budak, Türk Metal'den istia eden işçilere de sesle- nenk "DİSK'te sendikal de- mckrasiyi bulacaksımz. Faıklı siyasal partilerden, göıüşlerden olabiliriz, ama btzişçiviz. Ortak özeUigüniz bu' diye konuştu ''ürk Metal'i kendilerini satnakla, Özbek'i de w pa- dişıh gibi" davranmakla su<iayanmetal işçisinin, ka- muyuna mesaj vermeye yöıelen eylemleri devam edyor. TOFAŞ'ta sinirlerin geşın olduğunu. Türk Me- tale baskılar sonucu dön- m « zorunda kalan işçilerin bil işten çıkanldığını bildi- r e ı işçıler. "Sendika şimdi işrvrenle intikam saldınsına bsiadı" yorumunu yapıyor. jten çıkanlan işçi sayısı- nr50'nin çok üzerinde ol- djnu öne sürülürken TO- FV> Genel Müdürü Nezih O ay. "60 işçiyi sendika de- ğiirdikleri için değiL işye- rUe huzursuziuk yaratük- laûçin çıkardık" açıklama- ssa: yapıyor. Kocaeli Emniyet Müdürü Sanalp, dinci gruplann halkın duygularını istismar ettiğini söyledi 4 Hedef iktidarı ele geçirmek'KOCAELİ (AA) - Kocaeli Emniyet Mü- dürü Erdinç Sanalp, dini terör örgütleriyle, radikal dinci gruplann, halkın dini duygula- nnı istismar ederek iktidarı ele geçirmeyi amaçladıklannı söyledi. Kocaeli'de ve görev yaptığı diğerbölgeler- de zaman zaman. irtica ve dını terör örgütle- riyle ilgılı verdiğı konferanslarla tanınan Sa- nalp, yasadışı Hızbullah örgütü başta olmak üzere, dini terör örgütlenyle, radikal dini gruplann, gündemdekı konulan suiistimal ederek taban kazanmaya çalışnklannı söyle- di. Halk çoğunluğunu oluşturan geleneİcsel Islami kesimlerin hassas olduğu konulan, propaganda malzemesi olarak kullanan bu kesimlerin, muhafazakâr halk kitleleriyle, devletin güvenlik güçlerini karşı karşıya ge- tirerek halkı devletten soğutmaya çalıştıkla- nnı kaydetti. Dini motifli terör örgütlerinin, propagan- dalannda en fazla ezilmişlık ve haksızlığa uğramışlık olgulanna yer verdiğıni v urgula- .L/ini motifli terör örgütlerinin, propagandalannda en fazla ezilmişlik ve haksızlığa uğramışlık olgulanna yer verdiğini vurgulayan Sanalp, insanlann, bu yaklaşımlarla rejime karşı kin ve nefret dolu hale getirilmeye çalışıldığını belirtti. yan Sanalp, insanlann. bu yaklaşımlarla re- jime karşı kin ve nefret dolu hale getirilme- ye çalışıldığını belirtti. Ülke gündemındeki, suiistimale uygun dini nitelikteki konulann, bu kesimin en önemli propaganda kozlann- dan bin olduğunu anlatan Sanalp, şöyle ko- nuştu: "Özellikle eğtöm kummlanndaki küık kı- yafet sorunlan, imam-hatip liseleri, Kuran kurslan, kurban derflerinin toplanması gibi hususlar, muhafazakâr halk kitielerinin has- sasiyet gösterdiği konulann başında yer al- maktadır. Bu konularla ilgili uygulamalar. son dönem itibany la terör örgütleri ile radi- kal dini gnıplar tarafından. taban kazanma amacına yönetik olarak önemli ölçüde istis- mar edilmektedir." Dini terör örgütlerinin, küçük gruplardan oluşan tabanlannı geniş- letmek amacıyla yaptıklan tüm çalışmalara karşın, stratejilerinin gereği olan silahlı mü- cadeleyi etkili şekilde yürütecek ölçüde yay- gın bir örgütlenme ve tabana ulaşamadikla- nnı ifade eden Sanalp, şöyle de\ am etti: "Te- rör örgütleriyle, yurtdışı kaynaklı radikal di- ni anlayışlara sahip gruplann. protesto gös- terilerinde, göstericiler ile güvenlik güçlerinin çatışünlması ve gözaldlann çoğalması için büyük çaba sarf ettikleri görülmektedir. Bu yoUa. adli yönden mağdur olacak kitlek'rin daha da çoğaltılarak potansiyel taban haline dönüştürülmesini amaçladıklan gözienmiş- tiıf Geleneksel tslamı kesimlerin, güncel tar- tışmalarla ilgili olarak ortaya konulacak her türlü tepkinın hukuk ıçinde kalması için özel bir gayret gösterdığini dile getiren Sanalp, te- rör örgütlerinin hedeflenni şöyle sıraladı: " trticai faaliyefJcrde bulunan gruplann he- defkrinde, yapüanna göre farklılıklar görül- mektedir. IMni motifli terör örgütieri ve radi- kaldinigruplann beslenmekaynağı. diğer bir deyişle \ urtdışı referanslan. ideolojileri \e fık- ri yapılan a> rudır. Bu gruplardan dini terör örgütleri silahlı mücadeleyi, radikal dini gnıplar ise tebiiği ve yayüma stratejisini be- nimsemişlerdir. Radikal dini gnıplar da uy- gun şartiar oluştuğunda silahlı mücadele saf- hasına gececeklerdir. Bu gruplann nihai he- defleri. silahlı mücadele sonrası şer'i esasla- radayab İslam de\lctinin kurulmasıdır. Silah- lı mücadele dışında hedefe götürecek hiçbir oluşumla sentez yapmalan imkân dahilinde görülmemektedir. En başarüı öğrencilerödüllenniahlı Istanbul İ niversitesi M ühendislik Fakültesi'nden dere- ceye girerek mezun olanlara, dün ünhersitede düzenle- nen bir törenle diploma >e ödüUeri verildi. İ.Ü. Reklö- rii Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu ve Mühendislik Fakül- tesi Dekanı Prof. Or. Reşat Apak'ın da katıldığı tören- de. Dekan Yardımcısı Prof. Naci Orbay tarafından öğ- rencilere mühendislik yemini ettirildi. Törende konuşan . İ.Ü. Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu, mühendis- lik faküttesinde 20 bölüm bulunduğunu bdirterek fakül- teden mezun olanlann neredeyse bir üniversitenin me- zunlan kadar olduğunu söyledi. Alemdaroğlu, Türk mühendislerinin sadece Türkiye sınırlan icinde değü. Sovyetler Birliği'nden koparak bağımsız olan Türki cumhuriy etler \e Rusya'da da etkin hiznıetler verdikk- rini vurguladı. Mezunolanöğrencüerin diplomaveödül- leri, bölüm birincilerine Rektör Alemdaroğiu, ikincilere Dekan Apak. üçüncülere de bölüm başkanlan tarafın- dan verildi. (Fotograf: klADER TUĞL A) Maliye bağışları denetledi Ermeni ld]isesi vak£rna baskın Istanbul Haber Servisi - Samatya Surp Kevork Kili- sesi'nin 537'nci "İsinı Gü- nü" nedeniyle düzenlenen törene Maliye ekipleri bas- kın düzenledi. Vakıf tarihin- de buna benzer bir olay ya- şanmadığını anlatan Ermeni Cemaati yetkilileri, Maliye baskınının patrik seçimleri öncesine rastlamasına dikkat çektiler. Ermeni Surp Kevork Kili- sesi Vakfı Başkanı Kamer Horasan. geçen pazar günü, Fatih Sultan Mehmet'in kili- seyi Ermeni cemaatine tes- lim edişinin 537. yıldönümü olduğunu belirterek Ermeni cemaatinin her yıl bugünü "İsim Günü" olarak kutladı- ğını vurguladı. Tören önce- sinde Maliye'den 8 kişilik bir ekibin kiliseye geldiğıni an- latan Horasan şunlan söyle- "Maliye görevHIeri Idmse- de BUGUN PASAJIYönetmen Berrin DAĞÇINAR Oyuncular Derya BAYKAL, Cezmi BASKIN, Sefa ZENGİN, Güven KIRAÇ, 'Hakan ALTUNTAŞ, Mehmet BİRKİYE, Ferdi AKARNUR, Sumru YAVRUCUK, Zafer ÖNEN, Aylin KABASAKAL, Nuran OKTAR, Eray YUMUŞAKER, Belma CANCIĞER Eylem YILDIZ, Şafak SEZER, Erdinç OLGAÇLI Bupasaj hepimizin pasajı... Bu pasaj bizim pasajımtz... Dosttar Pasajı 'nda dostluğun, sevginin, birlik ve beraberliğin ne demek olduğunu bir kez daha göreceğiz... TlRnr 'KttUteU ^LzLİcr için toqru yi rahatsız etmek istemedik- lerini, kiliseye yapuacak ba- ğışlan denetlemek üzere gel- diklerini söylediler. Bağışla- nn kabul edildiği masanın yanına otuniular \e yapılan bağışlarla ilgili tutanak tutup ay nldılar. Kiüse tarihinde ilk kez böyle bir olay yaşandı. Bu nedenle rahatsız ve tedirgin olduk. Tedirginlik nedeniyle baa üyelerimiz bağış yap- maktan kaçındı." Ermeni cemaati vakıf avu- katı LuizBakar. önümüzde- ki günlerde Ermeni Patrikli- ği için seçim yapılacağını anımsatarak olayın seçime yönelik gözdağı amacı taşı- dığı kanısmda olduklannı söyledi. Bakar, cemaat vabf- lannın denetimınden yasa gereği Vakıflar Genel Mü- dürlüğü'nün sorumlu oldu- |unu ve bu çerçevede vakıf- lann her yıl düzenli denet- lendiğini belirtti. Basına saldırı kuıandıIstanbul Haber Servisi- Sı- nır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), Istanbul Bü- yükşehir Belediye Başkanı Recep Tay^ip Erdoğan'ın ha- pis cezasının Yargıtay'ca onanmasının ardından bele- diye önündekı protesto gös- terilerini izleyen muhabir ve kameramanlara yapılan saldı- nyı kınadı. RSF Genel Sekreteri Ro- bert Menard, Içişleri Bakanı Kudu Aktaş'a gönderdiği mektupta, 25 Eylül günü Is- tanbul Büyükşehir Belediye- si önünde gösteri yapanlardan bir grubun basın mensuplan- na saldırdığını anımsattı. Menard. Milliyet'ten Ahmet Dumanh, Yeni Yüzyıl'dan Adnan Gül, Kanal D'den Le- ventOztürk, Star TV kamera- manı AB Öksüz ve TGRT ka- meTamanı Serhat Sunay'ın boy hedefı olduğunu belirtti. HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI . Tam Zamanı! Bugünlerde sık sık, İkinci Dünya Savaşı sıra- sında söylenmiş bir sözü anımsıyorum: - Her şey o kadar karanlık kj, bu bir umut ışı- ğı yakıyor! Oscar Wilde'ı çağrıştıran bir anlatım ustalı- ğı.. Ve bir gerçek. Çünkü sonsuza değin karanlıkta yaşanmaz. Hatta o karanlığı yaratanlar bile, gün gelir bun- dan rahatsız olurlar.. O karanlıktan çıkaıian ölan- lar bile, gün gelir "ışık" aramak için yollara dü- şerler. Ve "Bana dokunmayan yılan bin yaşasın" di- yenler, gün gelir o yılanın kendilerine de dokun- duğunu görürler. Bu nedenledir ki, umudun her tükendiği yer- de, yeni bir umut yeşerir. • • • Aşık'lar.. Akşener'ler.. Bakanlar, belki de başbakanlar.. Ve kim bilir kimler.. Çorap söküğü sürüyor. Ne "yüce"(!) yerlerde oturanların; mafya ba- balannın, kanlı katillerin "abileri, "yenğe"\&n olduklannı öğrenip hayretler içinde kalıyoruz. Bu, kimilerinde umutsuzlukyaratıyor.. Bende ise umut! Gizli kalan hastalık, ölümü çabuklaştınr.. Has- talığın -tüm açıklığıyla- ortaya çıkması, iyileştir- me sürecinin ilk ve zorunlu aşamasıdır. Şimdi yanıtlanması gereken iki soru var. Bu pislik nasıl oluştu?.. Bu pislik nasıl temiz- lenir? Ve de peşinen unutulmaması gereken bir ku- ral var. Pisliğe bulaşmış olanlar, o pisliği "tamamen" temizleyemezler.. Çünkü yıkanma sırasında la- ğımı boylayacaklar arasmda, kendileri de bulu- nacaklardır. • • • Çakıcı bir "mesa/"yollamış.. "Siyaseti temiz- leme görevi şimdi Ecevit ve Baykal'a düşüyor" gibilerinden.. Bunu söyleyen bir "bilirkişi".. Hangi mafya babasının hangi siyasetçi ile kol kola olduğunu ilk elden biliyor. Kendisi, mafya-siyaset ilişkisi- nin, sağcı partileri nasıl içten içe kuşattığının, bir numaralı tanıklarından. Zateri, Özal'ın eşi ve çocukları başta olmak. üzere.. Birçoklan butürilişkilerini saklamakge- reğini bile duymadılar. Türkiye'de sağ, üç şeyi gerçekleştirdi. Cumhuriyet karşıtı kuşaklar yetiştirdi ve din- ciliği devlete soktu.. Sağcı gençleri silahlandır- dı ve -"(7ö'rev"leri bitince- devlet içinde "çefe" oluşturmalanna olanak sağladı.. C^vletin ge|e- neklerini yıktı, kurumlannı yozlaştırdı ve.denet- leme mekanizmalarını felç etti.. Laiklik karşıtı süreci başlatan -bugün oğlu FP'nin yönetiminde olan- Menderes'tir. Ülkü- cü "komando kamplan" ile, devtetin çeteleşme- si sürecini başlatan -bugün devletin başında olan- Demirel'dir. ABD'nin tavsiye ettiği İkin- ci Cumhuriyet"\ kurabilmek için, birincisini çö- kertip işlemez hale getirme sürecini başlatan da -şimdi kabri sağcılann "favaf^yeri olan- özal'dır. önde gelen parti başkanları arasmda, bu pis- liğe bulaşmamış olanlar da Ecevit ile Baykal'dır. Çakıcı'yı bu son itirafları yapmaya iten ne- denler ne olursa olsun; parmağının bu ikiliyi göstermesinden daha dogal ne olabilirdi k(! • • • CHP ve DSP -iki nedenden dolayı- bu batak- lığın dışındalar. Öncelikle, ideolojileri sağın bu "üçgünahı"na karşı olduğu için.. Sonra da, çok uzun yıllar ik- tidar sorumluluğundan uzak kaldıklan için.. işte umutsuzluğun yarattığı umut, şinidi bu- dur! Mademki birieşme olamıyor... Bu iki parti -kimliklerini ve kişiliklerini koruya- rak- bir araya gelseler. Atatürk'ün curnhuriye- tinin temel değerlerine bağlı olan, tüm sivil top- lum örgütterini ve sol partileri de yanlarına alsa- lar... Ve bir "ortak program" ile seçmenin karşısı- naçıksalar.. Bu karanlıklar içinde, müthiş bir umut ışığı gözleri kamaştırmaz mı!? Türkiye'deki olumsuz dengeler bir anda allak bullak olmaz mı!? Eğer Sayın Ecevit ve Sayın Baykal bu soru- lara "hayır" yanıtını veremiyorlarsa; kendi vic- danlan ile baş başa kalmalannın tam zamanı- dır. Kendi vicdanlannın affedemed"iklerini ise ta- rih hiç affetmez! . M i l l i P i y a n g o ç e k i l d i Büyiik ikramiye4'ebölündü A N K A R A (AA) - Millı Piyango'nun 29 Eylül 1998 çekilişı yapıldı. tkramiye kazanannumaralar şöyle: 125 miiyar: 289917 15 milyar: 261575 5mil- yar: 444296 lmilyar: 010146 052607 114344 427378 542395" 500 milyon: 030739 171336 185845 204948 208592 216511 328128 369655 467686 586046 200 milyon: 003009 003521 035398 039799 064183 072888 076372 089263 096412 098346 139350 139376 159591 160624 177462 221665 225543 231631 264387 283158 289927 309882 322423 343355 344615 384440 395532 410450 416322 416959 438025 438879 453329 514096 516131531182 543578 549999 552172 565679 100 milyon: 012083 016477 017051 034271 034801 040862 042536 043298 050783 058399 058836 064859 067949 068392 071890 073645 088297 092034 113734 119260 119718 123561 129098 136452 153078 162954 163244 166001 173562 175065 181215 187452 188963 190573 190711 198162 202181209243 217575 221079 221155 223626 225829 237345 248747 252605 255684 279699 281732 298869 304257 312689 315957 319894 324920 329412 341514 351860 372836 386234 390748 396371 397068 402488 403742 409693 423635 427372 430139 434790 435223 440946 444340 449488 453492 460113 463414 466145 473473 490297 491328 519855 528274 530269 531804 531844 533037 537240 540627 546749 561478 565490 569816 572973 579989 581845 582618 586631 587089 596675 50 milyon: 000820 008818 012644 012689 014784 019952 024051 025473 026364 026979 029498 033649 033796 035460 036603 039903 043802 044888 046641 047403 047715 056088 059410 061082 064145 064596 065196 065498 071212 073084 076129 083386 085816 087700 092070 096498 097392 101076 106183 1073"16 113198 118584 121602 130492 131907 132417 139740 140289 142708 145631 146949 147346 150744 152032 154827 158744 161937 164452 166125 166149 170085 170526 170638 170903 172235 174744 175630 181918 183931 187597 187641 189264 193001 196138 203713 203951 204041 205141 206402 210470 213597 214661 218203 224987 234262 243599 246195 256888 260662 262396 263346 268556 272581 275890 276377 277738 278569 281193 281390 286382 288275 289604 293666 293869 296584 297501 300552 304334 305945 309007 309720 312546 319257 327241 335254 338140 338445 344970 347141 349704 350378 351314 354362 359857 362085 363431 364324 368864 373805 376621 376876 386896 387970 388783 390686 396451 398314 400082 406938 410162 414083 418236 419591 426014 431225 437190 438690 445426 449977 461854 47011 L 472826 474194 474551. 476989 482909 484645 485992 491165 492926 494663 505601 507162 512326 516856 516885 519785 522871 525304 529143 529418 534566 539861 540263 540863 542999544696 545283 547858 548518 552638 554365 554801 554995 556988 557522 560755 564818 564885 566660 567610 569212 569821 571247 572466 572738 579831580949 581481598853 20mih/on: 08749 10434 17926 19230 24052 33283 39355 41428 54321 7672978943 8516185988 90275 93219 10 milyon: 0382 1676 3041 3372 3486 3777 4908 5692 8240 9815 4milyon: 180 253 302 623 817 863 2 milyon 07 13 54 71 Amorti: 0 6
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog