Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

3 0 EYLÜL 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA EKONOMI /cumek@turk.net 11 Türkiye Hindistan dupuşması • CEVE\RE(AA)- Hindistan'ın. Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) Türkiye aieyhine yaptığı şikâyet baş\-urusu 5-6 ekim tarihlennde Cenevre'de görüşülecek. Türkiye ise gelecek hafta, 'Anlaşmazlıklann Halli Organf nda yapılacak duruşmada. Avrupa Birliği ile imzaladığı gümrük birliğinden doğan sorumluluklan yüzünden bu tür bir kısıtlamaya gittigini açıklayacak. Asgari ücret komisyonu • ANKARA (AA)- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu 8 ekimde toplantıya çağırdı. Çağan komisyonda. işçi ve işveren kesimlerinin talepleri ile enflasyon koşullannı dikkate alacaklannı belirterek her iki kesimin uzlaşacağı bir ücreti tespit etmeye çalışacaklannı vurguladı. Komisyonun saptayacağı yeni asgari ücret 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren uygulanacak. Umut olan sanayi dalları • ANKARA (AA) - Türk sanayicisinin, dünya ticaretinde payı giderek artan gıda, cam, seramik, makine imalat ve savunma sanayileri gibi alanlarda yapılacak yatınmlannın Türkiye'ye yeni ufuklar açacagı bildirildi. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşan Orhan Güvenen, tekstil sektöründe sermaye birikimi sağlamış sanayicilerin küresel koşullarda yeni üstünlükler sağlama çabası içine girmeleri gerektiğını belirtti. Zeytinyağı bildirgesi • İZMİR(AA)-İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Ihracatçılar Birliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi, Uhısal Zeytinyağı Kongresi sonuç bildirgesini açıkladı. Bildirgede tanm alanlannın yüzde 4'ünün zeytine aynldığı ve 9 milyon dolayında ağaç bulunduğu belirtilerek Türkiye'nin dünyanın bir numaralı zeytinyağı üreticisi ve ihracatçısı olabilecek potansiyele sahip olduğu vurgulandı. Rusya Laleli'yi vurdu • VtVANA (AA) - Avusturya'nın haftalık dergilerinden Profil, Rusya'daki krizin lstanbul Laleli'deki bavul ticaretini olumsuz etkilediğini yazdı. Dergi, Laleli'nin boş bir pazar haline geldiğine ve Ruslann şimdi de Laleli'de para birimi yerine yeni gıda maddeleri takasına yöneldiğine yer verdi. TÜSİAD'dan çevre raporu • Ekonomi Servisi - Türk Sanayicileri ve Işadamlan Derneği (TÜSİAD) tarafından hazırlanan 'Dış Ticarette Çevre Koruma Kaynaklı Tarife Dışı Teknik Engeller ve Türk Sanayii Için Eylem Plam' konulu rapor açıklandı. Raporda,ISO standartlannın gelecekte tarife dışı teknik engelleri önlemek açısından birer yeşil pasaporta dönüşeceği vurgulandı. IMF'nin talimatı • ALMATI (AA) - Kırgızistan'da halkın yaşam standardının yükseltilmesini isteyen Cumhurbaşkaru Asker Akayev. IMF'nin programını uygulamalan gerektiği talimatını verdi. Akayev, program uygulanırsa halkın hayat seviyesinin her yıl yüzde 10 yükseleceğini belirtti. Bankalara menkul değer yatmmı ve Emlak Vergisi beyannameleri için son gün Bugün 3 0 Evliil-///r///tnüatEkonomi Servisi - Gelir tanımını genişle- terek, harcamalar sonucunda ortaya çıkacak vergisi ödenmemiş kazançlan da kapsama- ya çalışan ve vergi reformunun en önemli dü- zenlemelerinden biri olan "30Eylül-maBıni- lat" bugün başlıyor. Mali milat kapsammda kayda sokulacak para. dövız ve diğer kıymet- lerin bugün en az bir gün sûreyle bankalar- da tutulması gerekiyor. Bugün aynca Emlak Vergisi beyanname \erme süresi için de son gün. Bugün kayıt dışı turulan "naJdtpara, dö- viz, mevduat sertifıkası ve benzeri kı> metter", Türkiye'de kurulu. mevduat kabulüne yetki- li bankalann yurtiçindekı şubelerinde en az bir gün süre ile bulundurulacak. Söz konu- su kıymetler için vadeli veya vadesiz, yatı- nm ya da repo hesabı açılabilecek. B a n k a l a r a Nakitpara, -. ı . . dovız, mevduat vatırılacaklar s e r t l f i k a s ı çekler, hamiline yazılı menkul kıymetler. özel finans kurumlannca açılan hamiline yazılı hesaplar, yabancı kurumlarca çıkanlan mevduat sertifikalan. Alacak senetleri A!tın > kapsam dışı Mali milat kapsamında off-shore veya ser- best bölgelerdeki bankalardahil yurtdışı ban- kalardaki kıymetler de Türkiye'ye getirile- bilecek. Bankalarda bulundurulacak kıymet- ler için herhangi bir alt limit olmayacak. An- cak. kanunda yer alan istisna tutannın üze- rindeki varlıklar için ispat yükümlülüğü ola- cağından, bu rakamın altındaki kıymetlerin bankada tutulması çok fazla bir anlam ifade etmeyecek. Ugiü düzenlemegereğince, mali milat uy- gulamasından yararlanacaklar, yatırdıklan para ve diğer kıymetleri, 1 Ekim'de hesap- lanndan çekebilecekler. Mali milat uygula- ması ile bankalarda yarın itibanyla bulundu- rulacak kıymetler üzerinden herhangi bir vergileme yapılmayacak. Bunlara ilişkin geç- mişe dönük sorgulamaya gidilmeyecek. Bu arada Gelirler Genel Müdürü Nevzat Savgılıoğlu. AA'ya yaptığı açıklamada, 30 Eylül mali milat uygulamasının, vatandaş için büyük bir hak ve firsat olduğunu söyle- di. Uygulamaile 1 Ekim'de tertemiz bir say- fa açmayı hedeflediklerini kaydeden Saygı- lıoğlu, "Bu bir 'ak çarşamba'dır. Herhangi bir Mokaj yok. Vergi yok. Bu bir yükümlü- lukdedegU tam tersi yeni ve tertemiz bir baş- langıc. Vatandaşuı bu hakkı degeriendirme- si ve yeni bir başlangıç yapması kendi yara- nna"dedi. Gelirler Genel Müdürü, uygulamanın sağ- lıklı yürümesi, kimsenin başının ağnmama- sı için herkesin kanuni çerçeve içinde dav- ranması gerektiğini de bildirdi. Bu konuda bazı ihbarlar aldıklannı belirten Saygılıoğ- lu. vatandaşa şu uyanlarda bulundu: "Bankalarda fiktif işlem yapmav ın. Borç alıp para beyan etmeyin. Fiktif hesap açma- yın. Bizzat bankacılık sektöründen şikâyet- lergeldi. Çünkii rekabet bozuluvor. Baa kor- saıüar. küçükler bu işe girryor sanrvorum. Bu konuda Merkez Bankası ve Hazine'yi dedev- reye sokacağız. 1 Ekim'dcn sonra bu tş için özel birçauşma birimi oluşturacağız. Banka- lardan bügiieri alacağız. 1 Ocak'tan sonra bunlaria ilgili değeriendirmeyapacağız. Çar- pıcı işlem yapanlar, ihbarlar, şikâyetler, bü- yük rakamlar değerlendirikcek. 100 bin do- larlar, mih on dolariar, bunlara bakuacak. İş- lem fikrifse, derhal konuy u Hazine ve Mer- kez Bankası'na da bildireceğiz." eşya, tablo gibi kıymetli değerlerin yanı sıra alacak senetleri mali milat kapsamında değil. Ancak ileride harcamalann kaynağı olarak gösterilebümesi için alım-satım sırasında belge alınması gerekiyor. IVeler belge Ta P u kabul edilecek? ?cû ™kayıtlı gayrimenkuller, tapu veya diğer sicillere kayıtlı haklar, trafik siciline kayıtlı taşıtlar, gemi siciline kayıtlı araçiar, uçak siciline kayıtlı sivil hava taşıtlan, ticaret siciline kayıtlı ortaklık paylan. bankalar ile bankerlerin yaptıklan işlemlerle ilgili kayıtlar ve belgeler, aracı kurumlar, portfby yönetim şirketleri, özel finans kurumlan, sigorta şirketleri ve benzeri mali kurumlann kayıtlan ve belgeleri. Posta Idaresi nezdindeki çek hesabı, noter senetleri ve sözleşmeleri, defter tutan yükümlülerin kayıtlan ile bu kayıtlarda yer alan fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, ücret bordrosu, kambiyo senetleri ve diğer kıymetli evrak. şirketlerin ortaklık ve kooperatiflerin üyelik kayıtlan. Emlak Vergisi'nde son gün Beyanname verilme süresi bugün sona eriyor. Ancak 1 milyon lira ol- duğu belirtilen gecikme cezasını ödemeyi kabul edenler, bu süreyi 2 ay daha uzatabilirler. Yurttaşlann, Emlak Vergisi oranlannın düşürül- düğü yeni yasaya göre ödeyecekle- ri vergi miktan, yalnızca 1998 yılı için, geçmiş düzenlemeye göre be- yan sonucunda oluşan yükümlülük- lerinin altında olamayacak. Yeni sis- teme göre rayiç bedel (Bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki nor- mal alım-satım değeri) üzerinden bildirim yapılması. 1998 yılı için vergi yükümlülüğünü değiştirmez- ken maliyet bedeli açısından önem taşıyor. Eski sisteme göre asgari de- ğer üzerinden beyanla düşük göste- rilen emlak değeri, satım sırasında maliyet bedeli olarak kabul edilece- ği için, satış bedeliyle bu değer ara- sındaki fark vergilendirme kapsa- mına ahnacak. Geçmişe inceleme yok Bankalara yatınlan değerlerle ilgili Gelir Vergisi Yasası'nm vergiye tabi kazançlanm düzenleyen 82. maddesinin 2. bendi uyannca ve geçmişe yönelik olarak vergi incelemesi yapılmayacak. f a t u r a s i Z Işletmelerde m a l l a r mevcut olmasına karşın faturasız olan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlann envanter listesi, yükümlülerin ya da meslek kuruluşlannın belirlediği rayiç bedel üzerinden vergi dairelerine bildirilecek. Bunlann satışı sırasında oluşan bedelin kaydedilen değerden düşük olması durumunda, kazanç olarak kayıtlı bedel esas alınacak. Bildirilen faturasız makine, teçhizat ve demirbaşlar ile genel ve yükseltilmiş orana tabi emtianuı bedeli üzerinden yüzde 10; diğer emtiarun bedeli üzerinden ise emtianın tabi oldugu oranın yansı kadar KDV ödenecek, Kayıtlarda yer almasma karşın fiilen bulunmayan mallar ise faturalanabilecek. Yurtdışındaki değerler JVİALVARLIĞINIBANKAYA YATIRMA TELAŞI Kuyumcu fatura peşine diistii Şirketlerin sermaye telaşı çirdi. Büyük ticaret hacimleri olmasına karşın 500 miKon lira sermaveü şirket- ler, nereden buldun dive sorulmaması için sermaye artnnmına gidiyorlar. Ti- caret sicil bürolan önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlann bir kısmı paralannı bankada bir günlüğüne bırakmak yerine 25 nıihon lira harç yatıra- rak öz sermayelerini yükseltiyoriar. (Fotoğraf: KADER TUGLA) Yasanın yürürlüğe girdiği 29 Temmuz 1998 tarihinde kayıtlarda olmamasına karşm bu tarihten sonra yurtdışı bankalarda, benzeri mali kuruluşlarda bulunan değerlerin, ilerideki harcamalann kaynağı olarak kabul edilebilmesi için bugün Türkiye'de kurulu bankalara yatınlacak. TARIK YILMAZ Mali milat nedenivie malvarlıklannın bir kısmını bankaya > atırmak isteyen kuyumcular, gerçek veya naylon fatura peşine düştü. Stok açıklannı kapatmak isteyen kuyumculann 1 kilo altın için 30 ila 50 milyon liraya birbirlerine fatura kestikleri belirtiliyor. Malvarlıklannın bir ^ _ _ ^ ^ ^ ^ kısmını para olarak göstermek isteyenlerin altın satışlan. külçe altının fiyatını hızla düşûrdü. Stoklannda altın fazlası bulunan kuyumculann. 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren malvarlıklannın i3toklannda altın fazlası bulunan kuyumcuların mali milat öncesi yoğun satışlan ile işlem nacmi yüzde 28 arttı. hesabını vermek zorunda kalacak olmalan, naylon fatura kestirerek açıklannı kapatma telaşına düşürdü. Esnaf arasında önceki hafta başlayan fatura alışverişi önceki günden itibaren giderek hız kazandı. Geçen hafta 1 kilo altın için (yaklaşık 2.5-2.6 milyar lira) 2-3 milyon liraya naylon fatura kesen kuyumcular önceki gün fiyatlan 10- 15"e katlayarak 30-50 milyon liraya yükselttiler. (Capalıçarşı'da altın piyasasında alım-satımla uğraşan esnaf, stoklannda fazla altını olanlann, ileride ortaya çıkacak fazlanın hesabını veremeyecekleri için naylon fatura kestirdiklerini, bu tür alışverişi genellikle büyük kuyumculann _ ^ ^ _ — ^ ^ yaptıklannı kaydettiler. Bir esnaf. "Piyasada aum-satım durdu. Herkes fatura peşinde koşuvBr" dedı. Esnaf. altın işiyie uğraşan bazı büyük yatınmcılann malvarlıklanmn sadece altın olmaması ^^——m—— nedeniyle altınlannm bir kısmını bozdurarak paraya çevirip bankaya yatırdıklanm belirtti. Ote yandan yapılan satışlann altın fiyatını düşürmesi bankalann altına hücum etmesine neden oldu. Alnn Borsası'nda (İAB) işlem hacmi rekoru kınldı. lAB'nin günlük işlem hacmi önceki gün yüzde 27.94 artış kaydetti. bJAAT24.00'EKADAR İŞLEM YAPACAKLAR Bankalann'akçarşamba'paniği HAZALATEŞÇAKIR Maliye Bakanlığı, mali milatta son gün olması nedeniyle bankalardan fazla mesai yapılmasını isterken bankacılar, bugüne kadar Türk Lirası ve döviz havalelerinde önemli bir hareketlenme olmadığını belirttıler. Bankacılar. "Son gün olması nedeniyle herkes bankaya _ ^ ^ _ ^ ^ _ _ parasını getirebilir anıa şu ana kadar ciddi bir gÜTşyok" görüşünü dile getirdiler. Bankalar Birliği ve Maliye Bakanlığı'nın ortakkaran doğrultusunda bankalar yığılmanın önüne i3on güne kadar önemli hareketlenme yaşamayan bankacılar, bugün fazla mesai yapmak zorunda kalabilir. geçmek için bugün saat 24.00'e kadar işlem yapacak. Maliye yetkilileri, bankalardaki döviz tevdiat hesaplan ile döviz havalelerinde önemli kıpırdanmalar gözlendiğini açıklarken bankacılar ciddi bir hareketlilik gözlemediklerini söylediler. Bankacılar, mali milat öncesinde bankalara yoğun Türk Lirası ve döviz yatmlmadığını söyledi. Toprakbank Fon Yönetim Müdürü Saim Çeİik, Türkiye genelinde bakıldığında belirli bir hareketliliğin söz konusu olduğunu, ancak çok büyük rakamlann bloke edildiğini söylemenin doğru olmadığını kaydetti. Çelik, "Bunun sonuçlarını bugün daha — — ^ ^ — net görecegiz. Ancak çok ciddi rakamlar yok. İnsanlarda devlet bunun hesabını sorar mı endişesi var. Bankalara da bloke etmenin zararı var. Paralann ertesi gün çekilmesi doğal olarak bazı bankalann işine ^ " ~ ^ ~ " ^ ^ geunej'ecektir" diye konuştu. Bazı bankalann lstanbul şube müdürleri de, yurttaşlarda fazla duyarlılık olmadığını bildirirken blokaj işlemlerinde kendi müşterilerine öncelik tanıdıklanm kaydetti. Bazı özel bankalann da blokajı angarya iş olarak gördükleri, hisse senetleriyle uğraşmak istemedikleri bildirildi. ÇtFTÇÎ DOSTU SADULLAH U S l M Tariş'in Hatalı Tutumu Sanayicilere Yarayacak Ege Bölgesi'nde pamuk üreticileri adeta şah- landı... Bergama ve Söke'de on binlerce çiftçi, tam birşölen havası içinde hükümetin pamuğa ver- diği düşük fiyatı protesto etti. Yüzlerce traktör, kentlerin cadde ve mey- danlannda yapılan yürüyüş ve mitinglere renk ve güç kattı. Deoizli, Afyon, Aydın, Muğla, Balıkesir, Ma- nisa, Uşak ve ilçelerinden gelen binlerce çiftçi büyük heyecan yarattı. Kürsüden yapılan konuşmalar, tanm kesi- minde artık çok şeyin değiştiğini bir kez daha gösterdi. Ziraat Odası başkanlan kısa kısa ko- nuştular, ama olayın özünü anlattılar. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkan Yardımctsı Nuri Sorman, SökeZraat Odası Baş- kanı Muhammet Oğuz, Bergama Ziraat Oda- sı Başkanı Bedri Çarmaklıoğulian ve Salihli Ziraat Odası Başkanı Ahmet Can hükümetin pamuk politikasmı sert bir dille eleştirdiler. Bu arada, 195 bin liraıık alım fiyatının en azından 240 bin liraya, primin de 10 sentten 20 sente çıkanlmasını istediler. En çok eleştirilen bakan Yalım Erez oldu. Ya- lım Erez'in adının geçtiği anda meydanlarda ya protesto sesleri yükseldi ya da "Yalım Erez istifa" sloganları atıldı. Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez hedef tah- tası gibiydi. Hele, Yalım Erez'in "Üreticilerfiyat- tan memnun, ama ortalığı kanştıranlar var..." sözü öylesine bir tepki yaratmış olacak ki, el- de dolaştırılan pankartlardan broşürlere kadar hemen hepsinde ismi vardı... En çok tepki gösterenler Muğla ve ilçelerin- den gelen pamuk üreticileriydi... Aralarında "Onu liste başı olarak seçtik, en büyük darbe- yi bize vurdu" diyenlerin sayısı bir hayli fazlay- dı. Ege Bölgesi'nde pamuğa verilen fiyattan memnun olan bir tek çiftçi bile yoktu. 10 sent ise alay konusu olmuştu. Yalım Erez bizimle dal- ga mı geçiyor diyenler vardı. Miting ve yürüyüşlerden önce ihracata konan fonun kaldınlacağı yolunda çıkanlan haberler Ziraat Odası başkanlannın ve mitinge katılan çift- çilerin hızını kesemedi, ama gene de ihtiyatlı dav- ranmalanna neden oldu... Hükümete bir uyarı niteliğinde yapılacağı açıklanan miting ve yürüyüşler gerçekten ba- şanlı oldu. Gerek basında, gerekse televizyon- larda yeteri kadar olmasa bile, gene de bir öl- çüde kamuoyuna yansıdı... Ancak hükümet ve özellikle Yalım Erez bu uya- rılan dikkate almazsa, Türkiye, pamuk üretici- lerinin daha büyük tepkilerine sahne olacak... Daha büyük mitingler, daha geniş kapsamlı yü- rüyüşler yaşanacak!... • • • Mitinglerin ardından Tariş Genel Müdüriü- ğü'nün, nem oranı 8 derecenin üstündeki pa- mukları almama kararı üreticiler arasında tep- kilere yol açtı. Sökeli üreticiler iki günden beri direniş başlattı. Tariş'e pamuk vermiyorlar. Bu nedenle alım merkezinin önünde uzun kuyruk- lar oluştu. Eğer sorun çözülemezse üreticiler, bir süre sonra pamuklannı tüccar ve sanayicilere düşük fiyatlarla satmak zorunda kalacaklar. Fıyatlar bef- ki de 150 bin liraya kadar gerileyecek... Pamukta nem oranının yüksekliği hava ko- şullarından kaynaklanıyor. Zira üreticiler bu yıl havalar yağışlı gittiği için pamuk ekimini iki ve- ya üç kez tekrarlamak zorunda kaldılar. Bu yüz- den hem üç kez masraf ettiler hem de ürün yap- raklannı zamanındaatamadığı için pamuk ken- dini kurutamadı... Buğday'da da fazla yağışlardan meydana gelen embriyo nedeni ile buna benzer bir du- rum yaşanmıştı. Toprak Mahsulleri Ofisi, dev- let kuruluşu olduğu halde, çiftçiyi korumak amacı ile kalitesi bozulan buğdaylan satın al- dı... Tariş ise üreticilerin kendi kuruluşu... Mal sa- hibi de, kuranlar da, ayakta tutanlar da üretici- ler... Kuruluş amacı da üreticileri özel sektöre karşı korumak ve desteklemek... Tariş, kendi ortaklarının haklarını korumak zorundadır. Üstelik de en başta gelen görevi- dir. Bu nedenle.ortağı olan üreticileri sıkıntıdan kurtaracak önlemleri en kısa zamanda almalı- dır... Defterdarlık danışmanlık yapacak lstanbul milada hazır Temizel: Kimseyi aflfetmiyorıız tSTANBUL (AA) - lstan- bul Defterdan M..\kifHam- zaçebi,mali milat konusunda vatandaşlara danışmanlık hiz- metlerinı bu akşama kadar sürdüreceklerini bildirdi. Hamzaçebi. son 10 günde 11 bin vatandaşın ".AloMali- ye"nin 189 ve Defterdarlığın, 511 10 22 ve 526 01 19 nu- maralı telefonlannı arayarak bilgi aldığını söyledi. Vatandaşlann daha çok, na- kit para, çekler, stok beyanı, faturasız mallar ve altın konu- sunda sorular yönelttiklerini kaydeden Hamzaçebi. altının bankalara götürülmesinin söz konusu olmadığını hatırlattı. Stokta bulunan faturasız mallar için sürenin 30 Ekim olduğuna işaret eden Hamza- çebi. faturasız satılmış mallar için ise 30 Eylül tarihine ka- dar fatura kesilmesi gerekti- ğini kaydetti. Numaraya gerek yok lstanbul Defterdan, 1999 yılında diğer kazanç ve irat kapsamında 3.5 milyar lirayı aşan gelirlerin vergiye tabi olacağını vurguladı. M. Akif Hamzaçebi. ban- kaya para yatınlmasında ver- gi numarası gerekmediğini, kimlik fotokopisinin yeterli olduğunu belirtti. ANTC\RA(CumtaıriwtBûrosu)-MaliyeBa- kanı Zekeriya Temizel, "maB milat" ile vergi- lendirme konusunda "beyazsayfa" açmakla birlikte, konusu suç oluşturan veya savcılık- larca incelenen konularda "kknseyi affetme>l e- cekterini w vxırguladı. "Düzenfemeafniteliğin- de değikür: yasa kimsevi affetmhor. Bu dfi- zentemetamamtn vergiyeyöneöktir" diyen ve yurttaşlannbu haktan yararlanrnalannı isteyen Temizel. "Amaamız kara para aklamalanoa meydan vermek değUdir" dedi. Mali milat ile ilgili yurttaşlann kaygılannı gidermek amacıyla basın toplannsı düzenle- yen Maliye Bakanı Temizel, özetle şu değer- İendirmeleri yaptı: Hayaliiştem: Nakithareketleri var gibi gös- terilen kötü niyetli uygulamalara son vermek. Devlet bu düzenleme ile banş eli uzatmakta- dır. VfergDendirnıe veUokaj sözkonusu değil: Ya- tınlan değerlerin çekileceği, devietin el koya- cağı söylentileri kesinlikle doğru değildir. 30 Eylül tam gün olarak bir gün süreyle devletta- rafmdan tutulan ya da devlet güvencesinde olan, tapu, sicil, devlet bankalan, özel banka- lar da tutuİduğu zaman bu varlıklann geçmiş- ten geldiği, hiçbir vergüendirme yapılmaya- cağûiı ifade eder. Yurttaş, 1 Ekim'den itibaren istediği gibi kullanabilir. Bir blokaja tabi ol- mayacaktır. Yasayla bu güvence sağlandı. ZJynet eşyalan: Ziynet eşyalan düzenleme dışmda tutuluyor. Ancak paraya çevrilmesi durumunda belgelenmelıdir. Mali idare.para- sal hareketleri izlemeye değer bulmaktadır. Kimse affedflmiyor: Düzenleme af niteli- ğinde değil. Yasa kimseyi aflFetmiyor. Konusu suçteşkil edenveyasavcıhklarca incelenen ko- nularda kimse affedilmeyeeek. Faturasız satıslar da kayda alınacak Maliye'den çek uyansı ANKARA(AA)-Maliye Bakan- lığı. '30 Eylül Mali Milat' uygula- ması çerçevesinde, daha önce fa- turasız yapılan satıslar karşılığı alı- nan hamiline yazılı çeklerin de be- yan edilmesi uyansında bulundu. Maliye Bakanlığı'ndan bir üst düzey yetkili. hesap uzmanlannın belirli merkezlerde gerçekleştir- dikleri vergi denetimlerinde, fatu- ra kesmeden yapılan satıslar kar- şıhğı alınan çok sayıda hamiline yazılı çekin bulunduğunun ortaya çıktığını bildirdi. Mali milat uygulamasının bu du- nımdaki kişiler için 'sonfirsat'ol- duğunu kaydeden Maliye yetkili- si. "Uygulama kapsamında, ettnde butür çekolanlarbunlanbevan et- sin. Aynca stok ve stoksuzluk bil- dirimrvle de fatura düzenlemediği satiş işİenıini de kayda geçirsin" de- di. Bazı sektörlerde bu şekilde bir- kaç katrilyon liraya varan hamili- ne çek dolaşımı bulunduğunun ifa- de edildiğini kaydeden Maliye yet- kilisi, yeni dönemdeki vergi ince- lemelerinde bu alana ağırlık vere- ceklerini de söyledi. Maliye Bakanlığı yetidlisi. "Eger getirilen bu fırsata rağmen kişi ve kuruluşlar islemi \asalara uygun ha- le getirmezse söz konusu çeklerin tahsili sırasındaçokciddisıkınblar- la karşılaşacaklardır. Bu durum söz konusu çeklerin incelenmesisı- rasında da sorun v^ratacaktır" di- ye konuştu. Yeni Sınav Sistemine Uygun TAMAMI RENKLİ I İ 0 kitaptan oluşan ücretsiz yayın seti İNDİRİMLİ KAMPANYA FERDİ ABONE FORMU | PEŞİN ÖDEME (1 Yıllık Abone ijcreti 27 76ftee©.-TL 22.000.000.-TL) 3 TAKSİTLİ ÖDEME (1 Yıllık Abone Ucretı 3O.0efr.«0e-,4I 25.000.000.-TL) ( Peşin 9.000.000.-TL, 1 Ay Sonra 8.000.000.-TL, 2 Ay Sonra 8.000.000.-TL ) | Adı-Soyadı Adresi Şehir. T l f ( ) Abone Ücretini Yatırdığınız Banka | Banka Şubesı Şehir ABC Üniversrteye Hazırlık Dergisi'ne abone olmak ıçırr A8C Matbaacılık - Yayıncılık Ltd Ştı'nin T İş Bankası Ostım Şubesı - Ankara 146156 No'lu hesabınayatırdığınız Abone Ucretı Dekontunun Fotokopısını yukarıoakı Abone Formunun Fotokopısıne ekleyerek J ABC Test Uretim Merkezi ve Yayıncılık Bagdat Caddesı (Atısan Karşısı) Adalararası Sokak No- 6 06370 Ostim Ankara" Adresıne göndermenız veya ( 03121385 52 75 numaraya fax çekmenız yeterli olacaktır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog