Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Bugün. Bir Kitap Alın: Yazarın Sesi Kulaklarınızda Kalsın... Kitap "Kadıköy"de. Cumhuriyet .. kitap kulübü As Eğlence Merisezı Voda Caodesı No.44 Moda-Kadıkoy1stanbul Cumhuriye Q)1O"7.4 CumhuriyetR A D Y O İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ 75_ YILSAYI: 26656 / 150000 TL (KDViçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 30 EYLUL 1998 ÇARŞAMBA Çakıcı'nın bant kayıtlan her yerde yayımlandı; herkes birbirini suçladı SavcJarlıareketsız• Ülkücü mafya elebaşısı Alaattin Çakıcı'nın Fransa'da yakalanmasının ardından ortaya çıkan skandalda adı geçen görevlilerle ilgili olarak geçen 45 gün içinde hiçbir işlem yapılmadı. Alaattin Çakıcı'nın üst düzey devlet görevlileri ve siyasilerle yaptığı telefon görüşmeleri kayıtlannın yargıyı harekete geçirmesi gerektiği vurgulanıyor. • Karanlık ilişkilerin aydınlatılması konusunda aktif mücadele edilmediğinden yakınan eski Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Sanhan, soruşturmanın yönünün saptınlmaya çalışıldığını öne sürdü. Emniyet Genel Müdürü Bilican, ABD'de Çakıcı için planlanan operasyonun başansızlıkla sonuçlandığını doğruladı. ATNKARA (Cumhu- riyet Biirosu) - Alaattin ÇakKi'nın yakalanma- sının ardından her geçen gün yeni boyut kazanan siyasetçi-mafya ilişkıle- rinde çelişkili suçlama- lan açıklığa kavuşturup devlet görevlileriyle il- gili işlem yapabilecek olan yargının harekete geçmemesi tepkilere ne- den oluyor. Eskı Çağdaş Hukukçular Derneğı Başkanı, avukat Şenal Sanhan, sızdınlan ka- setlerle soruşturmalann yönünün saptınlmaya çalışıldığını belirterek savcılar başta olmak üzere biitün hukukçula- nn etkin çalışma yürüt- mesi gerektiğini vurgu- ladı. Emniyet Genel Müdürü Necati BUi- can, Çakıcı'yı yakalamak üzere planlanan operasyonun başansızlıkla sonuçlandığını doğruladı, ancak sorumlu isimlerle ilgili bilgı veremeyeceğini söyledı. Alaattin Çakıcı'nın yakalanmasının üze- rinden 45 gün geçmesine ve bazı devlet gö- revlileriyle politikacılara ciddi suçlamalar 'Yurttaş Adalet Arıyor' Aydınlık eylemi yeniden başlıyor • ÖDP Genel Başkanı Ufiık Uras, yurttaşlann mazeretli siyasetçilerden bıktığına işaret ederken CHP'nin derhal hükümetten desteğini çekmesi gerektiğini söyledi. Uras, TBMM'deki partilerin devletteki çeteleşmenin önüne geçmeye niyeti bulunmadığını, işin dürûst ve temiz yurttaşa kaldığını belirterek her cumartesi "Yurttaş Adalet Anyor" eylemleri gerçekJeştirecekJerinj bildirdi. • 7. Sayfada yöneltilmesine karşın yargının işlem baş- latmaması, çelişkilerin de artmasına neden oluyor. Süreklı boyutlanan kuşkulu ilişkı- ler ağında iz sürmeye çalışan basın organ- lan da çelişkiye düşmekten kurtulamadı. Eski Çağdaş Hukukçular Derneğı (ÇHD) Genel Başkanı Şenal Sanhan, giz- li yürütülmesi gereken soruşturmalann ka- Cakıcı-Ataç görüşmesi Yeni bir kaset daha ortaya çıktı • Aşık'ı istifa ettiren, Akşener'i zor durumda bırakan ülkücü mafya elebaşısı Çakıcı'nın skandal kasetlerine bir yenisi daha eklendi. Çakıcı'ya diplomatik kırmızı pasaport sağladığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılarak Pekiîı Başkonsolosluğu'ndan geri çağnlan MÎT görevlisi Yavuz Ataç'ın Çakıcı ile yaptığı telefon görüşmesinin bant kayıtlan ortaya çıktı. • 7. Sayfada muoyu gündemine taşındığını belirterek bu gelışmelerin sanıklann lehine olduğunu söyledi. Sanhan. şunlan söyledı: "Sanıklar ve zanlılar suç kanıtlannı ka- rartmak için olanaklan kendi lehlerine de- ğeriendiri>oriar. Karanlık ilişkileri a>dın- latmak konusunda aktif mücadele edilmi- yor. Bu aktifliği sonışfurmayı yüriiten ka- mu görevBlerinde gör- müyoruz. Suçlananlar devlet yetkilileri olduğu için devletin savcılan- nın dahatirizolması ge- rekir. Bu titizliğin ve özenin gösterilmediği inancındayım." Basındakı saflaşma ile çetelerden yana tavır koyan yayın organlan- nın tutumunun temizli- ği olanaksız kıldığına dikkat çeken Sanhan, "tnsan haklannın ve Türkiye'nin çıkarian- nın korunması yöniin- de cumhuriyet savcda- nna da, barolara da, avukatlara da, yurttaş- lara da görev düşüyor. Kendisini hukukçu sa- yan herkesin, yeter ar- ük hukuk işlesin demesi gerekryor" dedi. Sanhan, yalnızca savcılann harekete geç- mesının yetmeyeceğinı, Türkiye Barolar Birlığı'nin de (TBB) aktif olarak çetelere karşı yürütülecek mücadeleye zemin sağ- laması gerektiğini vurgularken Yargıtay M Arkası Sa. 6, Sü.8 y de Sözde Kürtparlamentosuna izin verilmesine Ankara'dansert tepki Roma'yamisilleme hazırlığıMGK Gündem yoğun • MGK'nin bu ayki toplantısında, iç ve dış olaylardaki son gelişmeler; KDP lideri Mesud Barzani ile Kürdistan Yurtseverler Birliği lideri Celal Talabani arasında ABD'nin gözetiminde imzalanan Washington bildirisi, sözde Kürt parlamentosunun Italyan Parlamentosu'nda yaptıgı toplantı ve PKK terör örgütünü destekleyen, örgütün bannmasını sağlayan Suriye ile ilişkiler görüşülecek. H 5. Sayfada Dogu Perincek 6 ay sonra serbest • İP Genel Başkanvekili Hasan Yalçın, Perinçek'in cezaevine gönderilmesine kadar gelişen sürecin Çillerler'in ve Nuh Mete Yüksel'in "tertibi" olduğunu ileri sürdü. Hasan Yalçın, seçilme hakkını kaybeden Perinçek'in siyasetten "fiilen çekilmeyeceğini" söyledi. Avukatlan, geçmişte geçirdiği bir soruşturma nedeniyle 4.5 ay cezaevinde yatan Perinçek'in, alacağı nedeniyle bu sürenin 10.5 aydan düşüleceğini söylediler. • 5. Sayfada ÜSLERDE ANLAŞMA SAĞLANDI • 3. Sayfada TÜRKİYE FÜZE ÇEMBERtNDE • 8. Sayfada FENERBAHÇE UEFA KUPASFNA VEDA ETTÎ MSpor'da BORSA ZB6 Oncefc, DOLAR ODün 277.200 Oncefcı 278-100 MABK [ ALTtN tXjn Dûn 1ÖSJ00 2.986.000 Oncstu i Oncekı 165300 2.880.000 K a s ı r g a A B D ' y i a l t ü s t e t t i % £ £ sı ABD'>i de vurdu. ABD Başkanı Bill Clinton, Georges kasırgasının yılap geçtiği Florida, Mississippi ve Alabama'nın bazı böigelerini "afet bölgesi" ilan etti. ABD'de de ölüme yol açan Georges kasırgasının hızını yMrmeye başladığı ve firOnanın hızuıın saatte 72 km'ye kadar düştüğü bildirilirken tropik fırtınanın Meksika Körfezi kryısındaki bölgeler için hâ- lâ tehdit oluşturduğu kaydedildi. Bu arada. Georges'un etkili olduğu ülkelerden Hairi'de öienkrin sayısırun 95'ten 147'ye yükseldiği ve toplam ölü sayısının da 375'e çıktığı bildiril- di Küba Devlet Başkanı Fidel Castro da geçen perşembe ve cunıa günü ülkesini etkisi aJ- tına alan Georges kasırgasının 6 kişinin ölümüne neden olduğunu açıkladı. (REUTERS) GUTVCEL CUNEYT ARCAYUREK Bir Benzesek!Medyamız Avrupa'da esen sol rüzgârlann farkına yeni yeni varıyor. Almanya'da Sosyal Demokratların seçim zaferin- den sonra büyük gazetelerimiz haritalaryayımlıyor. Ir- landa ile Ispanya dışında Avrupa'daki bütün ülkeleri sol partilerin yönettiğini yazıyorlar. Kuşkusuz bir noktayı yine atlıyorlar: Şayet bir Av- rupa ülkesi isek -ki neredeyse bir yüzyıldır ülkemizi yö- M Arkası Sa. 6, Sü. l'de • Sözde Kürt parlamentosu toplantısı Italya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine neden oldu. Türkiye, savunma sanayii ihalelerine katılan Italyan fırmalarının durumunu gözden geçirmeye hazırlanıyor. TSK'ye ahnacak 145 taarruz helikopteri ihalesinde, Agusta firmasına ambargo gündeme geldi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara, Roma yönetıminın, sözde "sürgûnde Kürt parlamentosunun" parlamentoda toplantı yapmasına izin vermesine karşüık Itaryan fırmalarının savunma sanayii thalelerindeki konu- munu gözden geçirmeye hazırlanıyor. Dışişleri, Italya'ya sert tepki gösterir- ken ikı ülke arasındaki ılişkilerde "ona- nlması güçyaralaraçıldıgını" vurgula- dı. Italya'nın sözde Kürt parlamento- suna. toplantı izni vermesiyle başlayan bunalım iki ülke arasındaki ilişkilerin M Arkası Sa. 6, Sü. 3'te Italyan hükümeti w Elinıizden bir şey gelmiyor' • Italyan hükümeti, bölücü terör örgütü PKK'nin bir uzantısı olan sözde 'Kürt parlamentosunun', Meclis binasında basuı toplantısı düzenlemesiyle ilgili olarak Türk tarafına "Elimizden bir şey gelmiyor" yanıtını verdi. Sözde 'parlamento üyeleri' Italya ve çeşitîi ülkelerden parlamenterlerle birlikte Meclis binasında bir basın toplantısı duzenlediler. • 6. Sayfada C U M H U R İ Y E T ' İ N K Ü L T Ü R H İ Z M E T 1 • I KEMAL ATATURK ve ÇAĞDAŞ TÜRKİYE-I JOHANNES GLASNECK Çeviren: Arif Gelen Tanınmış Alman araştırmacı Johannes Clasneck, 'Kemal Atatürk ve Çağdaş Türkiye 1 adlı (Berlin 1971) çok ilgi çekici belgesel çalışmasına Atatürk'ü okurlarına şöyle tanıtarak başlıyor: "Yüzyılımızın yirminci ve otuzuncu yıllarının gazeteleri gözden geçirildiği zaman, dar ve zayıf yiizlü, çakır ve etkili gözlü bir adamın resimleri ile sık sık karşılaşılır. Güçlü birkişiliği anlatan, çok belirgin bir yüzdür bu. İlk resimlerinde ünitorma ile görülür, başında Tatarların kürk şapkası, kalpak varâır. Sonraki resimlerinde yalnızsivil kıyafettedir. Çoğu zaman silindir şapka ile şık bir frak, ara sıra da en modern ingiliz kesimi hafif bir yaz elbisesi içindedir. Her gazete okuru için bir kavramdır bu insan: Mustafa Kemal Paşa ya da Kemal Atatürk, 1919-1923 yıllarında, Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın önderi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk devlet başkanı. Kısa zamanda yaşamı ve yapıtı ile ilgili kitaplar da ortaya çıktı. Batılı gazetecilerin ve yayımcıların onun için yazdıkları şaşırtıcı, merak verici ve coşkulu, tek sözcükle coşturucuydu. Onun için çok kişi yazdı, kişiliği konusunda çok yorumlar yapıldı. Ancak Batı basını bir noktada görüş birliğindeydi: Bu Türk generali ve devlet adamı, 'tarihi yapan' kişilerdendi." Alman araştırmacı Johannes Glasneck'in bu belgesel çalışmasını okurlarımızm ilgiyle karşılayacaklarını umuyoruz. ftiîsayfa Cuma günü Cumhuriyet 'le Bugün mihıt• Vergi reformunun en önemli düzenlemelerinden biri bugün başlıyor. Mali milat kapsamında kayda sokulacak para, döviz ve diğer kıymetlerin bugün en az bir gün süreyle bankalarda tutulması gerekiyor. Bugün aynca Emlak Vergisi beyanname verme süresi için de son gün. • Gelirler Genel Müdürü Nevzat Saygılıoğlu, uygulamanın sağlıklı yürümesi, kimsenin başmın ağnmaması için herkesin kanuni çerçeve içinde davranması gerektiğini bildirdi. • 11. Sayfada Almanya Kırnuu YeşU koidisyon • Seçim öncesi başlayan Sosyal Demokrat Parti-Yeşiller yakınlaşması, şimdi koalisyon görüşmeleri ve hükümet programının hazırlanması, bakanhklann paylaşılması aşamasında. SPD'nin Genel Sekreteri Müntefering, koalisyon görüşmelerinin 3-4 hafta içinde tamamlanacağını açıkladı. • Bakanhklann paylaşılması konusunda nasıl bir futum izleneceği henüz belli olmamaİda birlikte Yeşiller Partisi'nin çevre, aile, eğitim, ulaştırma bakanlıklannı alacağı; dışişleri, ekonomi ve içişleri bakanlıklannın SPD'de kalacağına kesin gözüyle bakılıyor. • 9. Sayfada Anayasa Mahkemesi Promosyona sınırlamaya devam • Anayasa Mahkemesi, gazetelerin kültürel ürünler dışında promosyon kampanyası yapamayacaklanna ilişkin düzenlemenin iptali istemini reddetti. • Sanayi ve Ticaret Bakanı Erez, karann promosyon konusunda "hülle" yapıldığını ortaya koyduğunu ve bakanlığın haklı olduğunun anlaşıldığını söyledi. • 7. Sayfada Savaş'tan Erdoğan'a suç duyurusu • Başsavcı Vural Savaş, Tayyip Erdoğan'm slogan atan şeriatçı kalabahğa söylediği "Vur kelimesini alın diyeyim. Sizin soyadınız Savaş mı da size savaşın diyeyim" sözlerini "görevli cumhuriyet savcısını öldürmeye tahrik" olarak değerlendirdi. Başsavcı, belediye başkanının 3 ile 5 yıl arasında hapsini istedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'm Tuz- la'da yaptığı konuşma nedeniyle Istan- bul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç du- yurusunda bulundu. Savaş, Erdoğan'ın ' 'görevli cumhuriyet savcısını öldürme- ye tahrik"ten yargılanmasını istedi. Tuzla Cumhuriyet Savcılığı'nın, Istan- bul Büyükşehir Belediye Başkanı Er- doğan'm geçen pazar günü Tuzla'da yaptığı konuşmada Yargıtay Cumhuri- yet Başsavcısı Vural Savaş'ı "hedef gös- terdiği" iddialan üzerine önceki gün başlattığı hazırlık soruşturması sürüyor. Başsa\cı Savaş, suç duyurusunda, Er- doğan'm Diyarbakır 3 No'lu DGM'de yargılanarak mahkûm olduğu davanın, Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nde onandığı- nı ve bu davaya ilişkin tebliğnamede kendisinin "onama" istediğini anımsat- tı. Savaş, bu karann ardından Erdo- ğan'm Tuzla'da bir törende yaptığı ko- nuşmada, kendisine yönelik sözler sar- fettiğine dikkat çekerek, şunlan belirt- ti: "Taj-jip Erdoğan'ın konuşnıası sıra- sında 'işte ordu. ışte komutan' şeklinde tezahüratyaparak kendisini komutania- n olarak ilan eden ve "%-ur de vTjralım, öl • Arkası Sa. 6, Sü. 8 'de ERDOĞAN'A SAYIŞTAY SORUŞTURMASI • 6. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog