Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

3 EYLÜL 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER grevin eşiğinde • KUDLS (AFP) - İsrail'de ögretmenlerin başlattığı genel grev sürerken bütün kamu sektörünün genel grevin eşiğinde olduğu bildirildi. Histadrut Sendikası'ndan yapılan açıklamada, hüJcümetın ücretlere yüzde 8 zam yapılmasını kabul etmemesı durumunda 600 bin kamu çalışanının yann genel greve gideceği belirtildi. Bazı milletvekıllerinin de erken seçım çağnsı yaptığı kaydedildı. Kuzey Kore sessizliğini bozdu • TOKYO(AA)-Kuzey Kore, öncekı gün yaptığı balistik füze denemesiyle ilgili sessizliğini bozdu. K. Kore. deneme yaptığını açıkça kabul etmese de Japonya'nın gereksiz telaş yaptığını öne siirdü. Resmi Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA) "Japonya'nın üst düzey yetkilileri ve diğer siyasetçilerinin, füze denemesi yaptığını söyledikleri K. Kore'ye karşı kışkırtıcı açıklamalarda bulunuyorlar" ıfadesını kullandı.KCNA, Japonya'yı, K. Kore'nın egemenliği ile ılgıli bir konuda telaş yaptığı ıçin kmadıklannı kaydettı. Iraktan tehdit • BAĞDAT (Reuters) - Irak, Birleşmış Milletler Güvenlik Konseyi'ni uyararak Irak'a uygulanan yaptınmlann her iki ayda bir gözden geçirilmesi yönûndeki uygulamanın askıya alınması durumunda sert önlemler alınacağı tehdidmde bulundu. Başbakan Yardımcısı Tank Aziz, Irak'ın yaptınmlann kalkması için sonsuza kadar beklemeyeceğini vurgulayarak UNSCOM'la işbirliğı yapılmaması yönûndeki karardan vazgeçmeyeceklerini belirtti. ABD ve tngiltere, yaptınmlann kaldınlıp kaldınlmaması yönünde her iki ayda bir yapılan değerlendirmenin askıya alınmasını istiyor. Önerinm kabul edilmesi durumunda Irak. yenıden ışbırliği yapmayı kabul edene kadar yaptınmlann kaldınlması söz konusu olmayacak. Washington: Rusya'ya verilecek mali yardım ekonomik programlara bağlı Ohıtoıı sadece moral verdiHAKANAKSAY MOSKOVA - Rusya ve ABD liderleri Boris Yeltsin \e Bill Clinton arasında önceki gün baş- layan zırve dün yapılan iki saatlik görüşmeyle so- nuçlandı. Stratejik silahlann sınırlanması, nükleer plü- tonyumun 50 ton azaltılması, füze denemelerin- de ortak istihbarat sistemınin oluşturulması gibi bir dizi konuda yapılan anlaşmalar. sönük geçen zirveye fazla ilgi çekmedi. Liderlerin görüşme- • Clinton ile Yeltsin arasındaki zirve dün sona erdi. Rusya'daki mali krizin "sohbet" düzeyinde ele ahndığı ve sönük geçen zirvede liderler, silahsızlanmayla ilgili anlaşmalara imza attılar. sine temel konu olan Rusya'daki ekonomik ve si- yasal kriz ise herhangi bir karara vanlmadan yal- nızca "sohbet" düzeyinde ele alındı. Böylece kendi ülkelerinde ciddı sıkıntılar içindeki iki "to- palördek" (ABD'de görev süresinin sonuna yak- laşan başkanlara böyle denıyor) bırbirlerine mo- ral destek vererek vedalaştı. tki liderin dünkü or- tak basm toplantısında Clinton, Rusya'daki re- form sürecini "sonuna kadar" desteklediğini söyledikten sonra bu bonkör desteğin "moral-si- yasal" biçimde verileceğini dile getirdı. Rusya yönetiminin ve halkınm ekonomik re- Yeltsin, Clinton'la biıiikte düzenlediği ortak basın toplantısında \Vashington vönetiminin uluslararası sorunlann çözümünde güce başvurmasını eleştirdi. Duma, Kremlin'in bu konudaki ısrannın ülkeyi kanşıklığa sürükleyeceğini savundu 'Çernomırdin adaylıktan vazgeçsin' Dış Haberler Servisi - Rus>a Parlamento- su'nun alt kanadı Duma, VTktor Çernomırdin'i başbakan adaylıgını geri çekmesi konusunda uyardı. Pazartesi günü yapılan ilk tur oylamada Dev- let Başkanı Boris Yeltsin'in adayı Çemomırdin'in başbakanlığına hayır diyen Duma. Kremlin'in Çernomırdin konusundaki ısrannın ülkeyi kan- şıklığa sürekleyeceğini bildirdi. 40 oya karşı 250 oyla kabul edilen karannda Çernomırdin'e seslenen Duma "Başbakanlık aday lığından göniillü olarak çekilmeniz, durumu büyük ölçüde kola> laşüracak ve uziaşma için ze- min yaratacakOr" dedi. Komünistlerin çoğunlukta olduğu Duma, ya- yımladığı ikinci bir kararla Yeltsin'i Merkez Bankası Başkanı Sergei Dubinin'ı görevden al- maya çağırdı. 17 ağustosta Rus parası rubleyi de- valüe etme karan alan Dubinin, mali krizin de- rinleşmesinden sorumlu tutuluyor. 'Krizi kimse dunhıramaz' Eski Ulusal Güvenlik Şefi General Aleksan- der Lebed krizin bir çatışmaya dönüşmesi duru- munda, ordunun eyleme geçmeye hazırolduğu- nu söyledi. Şimdi Krasnoyarsk bölgesi valisi olarak görev yapan ve gelecekteki devlet başkanı adaylan ara- sında ismi geçen Lebed, Rusya'nın NTV televiz- yonuna yaptığı konuşmada "Krizgiderek kötü- k j şecek.Ortada krizedurdryecekkimseyok" de- di. Lebed, krizin bir çatışmaya yol açması duru- munda ordunun "müdahaleye haar'" olduğunu kaydetti. Yeltsin Duma'yı feshettiği takdirde, bunun bir halk ayaklanmasına yol açacağını savunan Le- bed "Yeltsin radikal bir karar almaya kalkarsa, herkes parlamentoyu saMinacakür" dedi. Dün ABD Başkanı Bill Clinton ile görüşmek üzere Moskova'ya gelen Aleksander Lebed. son krizle ilgili yaptığı değerlendirmede "Rus hal- kı, şimdiki vönetimden hiç memnun değil. Dev- let Başkanı Duma'yı feshederse siyasi açıdan ha- ra kiri (Japonlara özgü intihar) vapmış olacak- tır"dedı. Duma'nın üç tur oylamada da Çernomırdin "i reddetmesi durumunda, Yeltsin'in Duma'yı fes- hetme hakkı bulunuyor. ..-._K. formlan sürdürmek gibi zor bir görevle karşı kar- şıya olduğuna ışaret eden ABD lideri, Ruslara "B- beral yoldan asla vazgeçmemeleri'' tavsiyesinde bulundu. ABD Başkanfnın bu zor günlerde Moskova'ya fınans desteği vereceğini umanlar böylece düş kınklığına uğramış oldu. VVashing- ton, dünkü yaklaşımıyla maddi desteğin Rus- ya'nın ciddi bir ekonomik programa, güvenilir hükümete sahip olmasına ve acı reçeteleri karar- lılıkla uygulamasına bağlı olduğunu bir kez da- ha belli etti. (Bu arada yine dün Uluslararası Pa- ra Fonu'nun yöneticilerinden biri, Stanley Fisher, Rusya'ya bu ayın ortalannda veril- mesi gereken kredinin erteleneceğini açık- ladı.) Clinton, Rusya'daki siyasal krizin çözümünün ise Yeltsin'in Duma'yla ortak dil bulabilme yeteneğine bağlı olduğunu dile getirdi. ABD'li meslektaşıyla yaptığı zirveyi "çok başanlı" olarak değerlendiren Yelt- sin, bununla birlikte bazı konularda anlaş- mazlıklar bulunduğunu belirtti. Yeltsin, ABD'nin kısa süre önceki Sudan ve Afga- nistan bombalamalannı ima ederek ulus- lararası anlaşmazlıklann çözümünde güç kullanılmasına karşı olduğunu söyledi. Rusya'daki krizin geçıci olduğunu savu- narak reformlara devam edileceğinin gü- vencesini veren Yeltsin. ekonomik reform- lann iki yıl sonra meyvesini vereceğini id- dıa etti. Bilindiğı gibi. iki yıl sonra Yelt- sin'in de Clinton'ın da görev süresi dolu- yor. Rusya Başkanı, ABD'nin finans yar- dıtnmın "önemliolmadığını'' temel oianm VVashington'un ve genel olarak Batı'nın Rusya'ya siyasi destek vermesi ve Rus- ya'daki reformlardan yana olduğunu orta- yako>masıolduğunudilegetirdi. "Bizyal- nızca başkalarmın yardımına umut bağla- yarak reform yapmıyoruz" diyen Yeltsin, ekonomik stratejinin değişmeyeceği, an- cak taktik yeniliklerin gündeme gelebile- ceği, devletın ekonominın yönlendirilme- sindekı rolünün artacağı mesajını verdi. ABD lideri daha sonra Rusya'nın önem- li liderlerinden Federasyon Konseyi Baş- kanı YegorStroyev, Duma Başkanı Genna- di Seleznyov, Komünist Partisi Başkanı Gennadi Züganov, lıberal lider Grigori Yavünsld, Krasnoyarsk Valisi Aleksandr Lebed ve Moskova Belediye Başkanı Yü- riy Lujkov ile görüştü. Kremlin'in yorum yapmaktan kaçınarak görmezlikten gel- meyi yeğlediği bu görüşme. Washing- ton'un gözünü Rusya'nın olası başkanı- nın kim olacağı sorusuna çevirmesinin işa- reti olarak nıteleniyor. Bu arada ABD Başkan Yardımcısı AI Gore'un "Rusya komünistkri artık 50 yıl önceki komünistlere benzemiyor; onlann koalisyona ortak otmalan Rusya'yı kesin- tikJe Leninizm'e ya da Stalinizme götür- mez" demesi tartişmalara yol açtı. ABD 'süper gücünü' kaybediyor • ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ta çıkan yorumda. süper güçlü dünyadan süper güçsüz dünyaya gidildiği ifade edildi. WASHLNGTON (AFP) -Son günlerde dünya finans piyasalannda ardı ardına ya- şanan çalkantılar, Rusya'da ekonomik kri- zin yol açtığı siyasi gelişmeler ve terörist saldınlar karşısında \Vashington yönetimi- nin etkili çözümlerbulamaması ABD'nin "süper güç" imajı ile ilgili sorular doğur- du. Balkanlar, Ortadoğu ve diğer bölgeler- de diplomatik açıdan yeterli başanlar elde edemeyen ABD'nin içinde bulunduğu bu durum, New York Times gazetesi editÖT- lerinden Thomas Friedman'ın geçen gün- lerde yayımlanari köşe yazısmda "Sonay- larda yaşanan gelişmeler tek süper güçlü dünyadan. süper güçsüz bir dünyaya doğ- ru gittiğimizi gösteriyor'" şeklinde yorum- landı. Friedman, köşesinde ABD'nin "dfinyanın en ztngm" 1 ve "en kuvvetM" ulu- su olma özelliğinden dolayı teröristlerin de hedefı olma gibi bazı oiumsuzluklarla karşılaştığını belirtti. Fransız haber ajansı AFP'de çıkan bir haberyorumda, Irak'tan gelen tehlikeyi so- na erdirmeye, Balkanlardaki savaşı bitir- meye ve Ortadoğu'ya banşı getirmeye ça- lışan Washington yönetiminin, fazla bir so- nuç alamadıği ve gelişmeleri bir kenara çe- kilerek izledıği ifade edildi. Bağdat yöne- timinin. BM silah denetçilennin bölgede inceleme yapmalanna izın vermemesi üze- rine askeri güçe başvuran ABD, böylelik- le Bağdat'ı cezalandırmayı amaçlıyordu. Ancak AvTupalı ve Arap müttefiklerinden fazla bir destek bulamadı. ABD Dışişleri Bakanı Madekine Alb- right'ın son Balkan turunda Belgrad'ı programma katmamasma sebep olarak 6 aydır kanlı bir savaşın sürdüğü Kosova'da olayların sona erdirilmesi için ABJTnin "faydalı" bir şeyler yapamayacağından duyduğu endişe gösteriliyor. Ortadoğu'da ise tsra.il- Filistin banşı için ABD'nın önerileri yine bölgedeki en güç- lü müttefiklerinden biri olan İsrail tarafın- dan reddedildi. Asya'daki ekonomik krizi kontrolü altı- na almaya çalişan ABD'nin çabasına rağ- men kriz Rusya ve Latin Amerika'ya da yavıldı. Moskova"da yapılan zirvede. Rus- ya Devlet Başkanı Boris Yeltsta'le bir ara- ya gelen ABD Başkanı Bill Cfinton, Rus- lara ekonominin düzelmesı konusunda sözlerden başka bir şey vermedi. ÖZGÜN MÜZİK YAPIM h Tel : 0212. 527 61 28 ECumhurİYet kitap kulübü Taksim Sergi Salonu EYLÜL AYİ ETKİNLİKLERİ SOYLEŞİLİ İMZA GUNU 5 Eylûl Cumartesi Saat:18.00-20.00 CEM KARACA HARUN KOLCAK SELDA BAGCAN ve UĞUR DİKMEN bestelerivle. NAMIK KEMAL BEHRAMOGLU Kitabını imzalayacak ve okurlarıyla söyleşecek. SAKARYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN Dosya No: 1996/143 Esas ' 1997816 Karar Davacı Gülay Ansoy veİcilı tarafından davalı Osman Sermet Ansoy aleyhine açılan bo- şanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda: tstanbul, Fatih, Sofular Mahallesi Cilt No: 063/13, Sayfa 91, Kütük sıra No: 1080'de nürusa kayıtlı Mahir ve Göksel'den olma 1960 doğumlu Gülay Ansoy ile aynı hanede nü- fusa kayıtlı Ibrahim ve Nezihe'den olma 1952 doğumlu Osman Sermet Ansoy'un boşan- malanna, müşterek çocuk 1981 doğumlu Ahu'nun velayetinm anneye venlmesine, baba ile müşterek çocuk Ahu arasında her yıl millı ve dını bayramlann ılk günü sabah saat 9.00 ile akşam saat 17.00 arasında ve 1 ağustos sabah saat 9.00 ile 15 ağustos akşam saat 17.00 arasında çocuğun eğıtım ve öğretimini aksatmamak üzere baba nezdinde bırakılarak sos- yal münasebet tesısine, davacı vekili, davacı ile ilgili tedbır ve yoksulluk nafakasmdan vazgeçtığınden reddıne. müşterek çocuk için fazlaya ılışkın talebın reddi ile 9.000.000- TL. nafakanın talep tarihınden itibaren davalıdan alınıp davacıya ödenmesıne hüküm ku- rulmuş olup Murat Pansiyon Davutlar, Söke/Aydın adresınde davalı Osman Sermet An- soy'a tebligat yapılamadıgından ve ilanen teblığ yapılmasma karar venldigınden Osman Sermet Ansoy'a hüküm özeti ilanen teblığ olunur. Basın: 31229 Istiklal Cad. (Aksanat karşısı) Taksim Tel:252 38 81/82 ÇATALCA SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN EsasNo: 1997 527 Davacı Tevfık Özsoy vekıli Av. Selma Gür tarafından davalılar Salih oğlu Ahmet vs. aleyhine mahkememızde açılan ortaklığın gıderilmesı davasının yapılan açık yar- gılamasında \erilen ara karan gereğince; Çatalca ılçesi, Kabakça köyü 217. 218. 531 ve 541 parsel sayılı taşınmazlarda hissedar bulunan Ömer, Hü- seyin, Hafıze ve Salih oğlu Ahmet'e dava dilekçesi ve duruşma gününü bıldırir davetiye tebliğ edılememiş ve yapılan ıdari tahkikat neticesinde açık adresleri bilen ve kendilerini tanıyanlann mevcut olmadığı tesbit edilmiş olmakla bu kerre dava dilekçesi ve duruşma gününü ken- dilerine ilan yolu ile tebliğ edilmesine karar verilmiş ol- makla Çatalca Kabakça köyü 216. 218, 531 ve 541 par- sellerde hissedar bulunan Omer. Hüseyin, Hafize ve Sa- lih oglu Ahmet'ın duruşmanın atılı bulunduğu 29/9' 1998 günü saat: 10.00'da Çatalca Sulh Hukuk Mahkemesi'ne mahsus salonda hazır bulunmalan veya kendilerini bir vekil ile temsıl ettırmeleri, aksı taktirde bundan böyle duruşmalann yokluklarında yapılarak karar verileceğı hususu ilanen tebliğ olunur. 17/8/1998 Basın: 40264 tLAN T.C. KIRKLARELİ SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN EsasNo: 1996/1093 Davacı Hüseyin Sıvacılar vekili Av. Erdal Aktan tara- fından davalılar Engin Dereboy ve Atiye Erolçay aleyhi- ne açılan menı müdahale davasının mahkememızde ya- pılan duruşmasında verilen ara karar gereğince: Davalılar Atiye Erolçay ve Engın Dereboy tüm arama- lara rağmen adreslen bulunamadığından duruşma günü ve dava dilekçesi kendılenne tebliğine karar verilmiş ol- makla, adı geçenlenn duruşma günü olan 4.11.1998 gü- nü saat 9'da mahkememizde hazır olmalan veya kendile- rini bir vekille temsil ettırmeleri, aksı takdirde duruşma- nın yokluklannda yapılarak hükme bağlanacağı hususu tebliğ yenne kaım olmak üzere adı yazılı davalılara ila- nen teblığ olunur. Basın: 17681 ACIKAYBIME Cemı>etımız üyesı. değcrlı arkadaşımız BERKEARMAY 2 Eylül 1998 Çarşamba günü vefat etmıstır Istanbul'da 1940 yılında doğan Berke Armay gazetecilığe 1966 yılında Hayat Dergisi'nde başladı Mesleğını Birleşik Basın Ajansı. Türk Haberier Ajansı, ABC ve Aynntılı Haber gazetelerinde sürdürdü. Vefatı camiamızda büyük üzüntü yaratan Berke Armay'm cenazesi 3 Eylül 1998 Persembe günü öğle namazından sonra Bebek Camii'nden alınarak Fenköy Mezarlığı'nda toprağa verilecektir Berke Armay'aTann'dan mağfıret. kederlı aılesine ve üyelenmıze başsağlığı dıleriz. TÜRKİYE GAZETECÎLER CEMİYETt NİKSAR KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1997/53 Davacı Hazine ve dava arkadaşlan tarafından davalılar Salih Ergüden ve Mehmet Yıl- maz ile dava arkadaşlan aleyhine mahkememize açılan tespite itiraz davasının yapılan açık yargılaması sırasında; Davacı Hazine tarafından Nıksar Ardıçlı köyünde bulunan 156 ada 5 parsel sayılı ta- şınmazın tespıtının iptalı ile Hazine adına tesciline yönelik verilen dava dilekçesi ile ay- nı parselın 1000 m2'lik bölümünün kendı adlanna tesciline yönelik davacılar Alı Nejat Ölçen ve Dumrul Ölçen'in dava dilekçesi ve yine aynı parselin 500 m2'lık bölümünün kendi adına tesciline yönelik davacı Nevzat Kurtuluş'un dılekçelen, dav alılar Nıksar Ha- mamcı mahallesinden Mustafa oğlu 1326 D.lu Salih Ergüden ile Hüsam mahallesinden Alı oğlu 1946 D.lu Mehmet Yılmaz'a tebliğ edılemedığmden; tüm araştırmalara rağmen açık adreslen tespıt edilemeyen davalılar adına TK'nin 28. maddesi gereğince ilanen teb- ligat yapılmasma karar verilmiştir. Davalılar Salih Ergüden ve Mehmet Yılmaz'ın duruşmanm atılı bulunduğu 11.12.1998 günü saat: 09.00'da Niksar Kadastro Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmalan veya kendilerini bir vekille temsıl ettırmelen, aksi takdirde yargilamanın yokluklannda yapılarak karar verileceğı hususlan 1998/53, 55 ve 56 esas sayılı dosyalara aıt dava di- lekçelen teblığı yerine geçerlı olmak üzere ılan olunur. Basın: 41018 ACIPAYAM SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1997/115 Davacılar Müzeyyen Acar ve arkadaşlan tarafından davalılar Zahide Acar ve arkadaş- lan aleyhine açılan Izale'ı Şuyu davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karan gereğince; Davalılar Acıpayam Köke köyünden Nuri kızı Melahat Demır ile Se- mahat Acar ve Alıme Demırkol'un adına duruşma günü teblıği yapılamadıgından Türki- ye'de yayımlanacak gazetelerin birinde duruşma günü olan 18.9.1998 tarihı ilanen tebli- ğınin yapılarak ilanın yapıldığına daır gazetenın mahkememize gönderilmesi ricasıyla ilan müzekkeresıdir. 8.7.1998 Basın: 35233 ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1998 317 Ödeme yasağı ve iptal isteyen davacı tstanbul, Çatal- ca ilçesi, Muratböy köyünden Ersan Elmaslı Vıze Ak- bankŞubesi'ninZ3131269nolu. 13.9.1998 vadetarihli; 1.363.500.0OO.-TL. hamilı olduğu çekı kaybettiğinden bahisle. mahkememızden bu çekin muhatab bankaca ödenmemesı ıçin bu çekle ılgıli ödeme yasağı konularak bu çekın iptalini talep ettığınden işbu çekı ele geçıren kı- şınin ılan tanhinden itibaren 6 ay içinde mahkememızın 1998/317 esas sayılı dava dosyasına getırıp teslım etme- si, aksı takdirde işbu ilan müddeti sonunda çekın ıptalı- ne karar verileceği Ticaret Kanunu'nun 672 ve devamı maddelen gereğince ilan olunur. Basın: 41220 ÇİFTELER ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Sayı: 1996/149 Esas Davacı Cengiz Aslan vekili Av. Kadir Üğe tarafından davalı Yurdagül Aslan aleyhine açmış olduğu şıddetli geçimsızlık nedeniyle boşanma davasının yapılan duruş- ma sırasında venlen ara karan gereğince: Davalı- Yurda- gül Aslan Varenden Straat No: 7 9000 Gent Belçıka ad- resınde tebligat yapılmadığı ve yapılan zabıta araştırma- sında da adı geçenin o adreste bulunamadığı gibi başka adreslennde de tesbit edılemedığinden ilanen tebligat yapılmasma karar verilmiştir. Adı geçene işbu ilanın teb- ligat yenne kaim olmak üzere tebliğine. Duruşmanın atı- lı bulunduğu 22.09.1998 tanhınde saat 10.30'da Çifteler Aslıye Hukuk Mahkemesi'ne ait duruşma salonunda ha- zır bulunmasına, ya da kendisıni bir vekille temsıl ettınl- mesıne, dava ile ilgili delılleri varsa hazır etmesı, gelme- diği takdirde gıyabında hüküm venleceğı ilanen teblığ olunur. 11.8.1998 Basın: 40007 BAYRAMİÇ KADASTRO MAHKEMESÎ'NDEN 1994 475 Es. / 1997/227 Ka. Davacı Bayramıç Orman lşletme Müdürlüğü tarafın- dan davalılar Şerife Durmaz, Hılaliye Durmaz ve arka- daşlan aleyhine Toluklar köyü 84 parselle ılgıli mahke- memizin 1994'475 esas, 1997/227 karar sayılı, görevsiz- lik nedeniyle reddine dair venlen karar tüm aramalara rağmen bulunamayan davalı Mehmet kızı 1952 doğum- lu Hilaliye Durmaz ile Mehmet kızı 1955 doğumlu Şeri- fe Durmaz'a teblığ yenne kaim olmak üzere ilanen teb- liğ olunur. 31.7.1998 Basın: 41201 ANAMUR ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No: 1996/162 Davacı M. Fikret Karadayı tarafından davalı S.S. Altmtaş Konut Yapı Kooperatifi aley- hine mahkememize açılan tazmınat davasının yapılan açık duruşmasında venlen ara ka- ran gereğınce: Davalı kooperatıf yetkilisı Mustafa Akdeve tüm aramalara rağmen bulu- namadığı, savcılıkça yaptınlan tahkikat neticesinde de adresı tespit edılemedığinden, da- valıya ilanen dava dilekçesi ve duruşma gününün tebliğine karar venlmış olmakla; du- ruşma günü olan 7.10.1998 gününde davalınm mahkememize bızzat başvurması, bu da- va ile ilgili tüm delillerini ibraz etmesi, davalıya duruşma günü ve dava dilekçesi tebliğ verine kaim olmak üzere ilan olunur. 4.8.1998 Basın: 39043 Sigara içenler! Bugün kendinize değerli bir fırsat verin: Sigarayı bırakın. TÜRKKALPVAKFI 19 Mayts Cd. No: 8 ŞışlıflSTANBUL Tel: (0 212) 212 07 07 (pbx) 10 Hat Faks: (0 212) 212 68 35 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 1996/490 Karar No: 1997/263 Davacı Mustafa Uçar vekili Av. Mehmet Öcal tarafından davalı Ali Ağar, Fatma Ağar ve lclal Göksu aleyhlerine Adıyaman ilı Besnı ilçesi Hacıhalıl köyü 23 parsel ve Besnı ilçesi Dumlupınar Mahallesi 88 ada 32 parsel sayılı taşınmazlar ile ılgıli olarak açılan ış- tirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkıyete dönüştürülmesı ıstemıyle dava sonunda davacının davasının kabulüne karar venlmış olup. mahkememizın yukanda numarası ya- zılı kararı yukanda ısmi yazılı davalılara tüm aramalara rağmen tebliğ edilemedıgınden ılan yoluyla teblığı cihetine gidilmiş olup iş bu ilanın yayımlandığı tanhten itibaren 15 gün sonra karann tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen teblığ olunur. Basın: 37993
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog