Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 3 EYLÜL 1998 PERŞEME 8 DIŞ HABERLER Iran, Afganistan sınırında düzenlediği tatbikat için 70 bin askeri bölgeye gönderdi Taleban'a gözdağı• İran Devrim Muhafızlan Komutanı, Aşure-3 tatbikatına katılan hava ve kara birliklerinin bölgede kalacaklannı açıkJadı. Dış HaberlerServisi-lran,Afga- caklar" dedi. General Safavi, bu nistan smın yakınlannda önceki gün başlattığı tatbikata katılan 70 bin askerin bölgede kalacağını açık- larken Taleban Birleşmiş Milletler'e (BM) Iran'Ia arasındaki gerginli- fin azaltılması için arabuluculuk yapması çağnsında bulundu. İran Devrim Muhafızlan (Pas- daran) Başkomutanı General Ra- him Safavi " Kuzeydogudaki Aşu- re-3 tatbikatına katılan birlikJeri- miz tatbikattan sonra orada kaia- Kuzey İrlanda bölgede şimdiye kadar bu çapta bir tatbikat düzenlenmediğini vur- gulayarak tatbikatın seçkin İran birliklerinin düşman güçleri karşı- sındaki hareket yeteneğini sına- maya yönelik olduğunu bildirdi. Tatbikata 70 bin kişilik hava ve ka- ra birlikleri katılıyor. Gözlemci- ler, Tahran yönetiminin tatbikatla Afganistan'da iktidan ele geçiren Taleban"a "gözdağı'' vermeyi he- deflediğini belirtiyorlar. Taleban'ın fran'ın ulusal güvenliğine yönelik tehdit oluşturmasından kaygılanan iran, Taleban 'ı, İran üzerinden Av- rupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yap- makla da suçluyor. Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğ- general Muhammed AIi Caferi, tatbikatın dini fideri ve Silahh Kuv- vetler Başkomutanı Ayetullah An" Hamaney'in emriyle düzenlendi- ğini belirterek "Taleban'm hay- dutluklanna ve saldınlanna izin vermeyeceğiz, Tatbikatın amacı bölge güvenliğini tebdit eden bu unsuriara bir uyarKhr" dedi. Taleban yönetimi. Iran'm tatbi- kata katılan birliklerin bölgede ka- lacağını açıklamasınm ardından Tahran yönetimiyle arasındaki ger- ginliğin giderilmesi için BM'ye arabuluculuk yapması çağnsında bulundu. Taleban açıklamasında -Afganistan İsJami Emirtiği BM'nin yada İslam Konferansı Orgütü'nün arabuluculuğunu kabul etmeyeha- nrdır" denildı. Taleban'ın BM Temsilcisi tarafından yapılan açık- lamada, Iran'ın Afganistan'a yö- nelik kışkırtıcı açıkîamalannın ve sınıra 70 bin asker konuşlandır- masmın bölgenin ve bütün dünya- nm istikrannı tehdit ettiği belirtil- di. Tahran yönetimi de BM'ye. Me- zar-ı Şerif te Taleban'ın eline dii- şen lranlı lOdiplomatla l gazete- cinin durumunun aydınlatılması için Afganistan'a uluslararası bir heyet göndermesi çağnsında bulun- du. İran Dışişleri Bakanlığı yetki- lisi Muhsin Eminzade, diplomat- lann bir an önce serbest bırakılma- sını istedi. Taleban yönetimiyse iyi niyet gösterisi olarak lranlı 3 İcamyon sürücüsünü serbest bırakmayı öner- di. Taleban lideri- Molla Muham- med Ömer, Iran'ın kabul etmesi durumunda ellerinde bulunan 30 lranlı sürücüden 3'iinü serbest bı- rakacaklannı söyledi. Gerginlik sona eriyor • Sinn Fein'in lideri Gerry Adams'ın "Şiddetin geride kaldığı" şeklindeki açıklaması K. irlanda'da banş umutlannı arttırdı. DışHaberlerServisi-IrlandaCumhuriyetOr- dusu'nun (IRA) siyasi kanadı Sinn Fein'in ilk kez liderdüzeyinde "ŞiddetesonverUecefine" dairkesin biraçıklama yapması, Kuzey irlan- da banş sürecine yönelik umutlan arttırdı. ABD Başkanı BülClintonaçıklamayı mem- nunJukla karşılarken Kuzey İrlanda"da ılımlı Pro- testanlann lideri John Hume. Sinn Fein'in li- deri Gerry Adams'ın açıklamasının "teroriz- minsonuna"işaretettığinı söyledi. Adams ön- ceki gün yaptığı açıklamada "Hepimizin yaşa- dığı ve gördüğü şiddet otavlan artık bi/ler için geçmişin bir parçası olacak. Şiddet şimdi geri- de kaJdı. yaşandı \e bitti" demişti. Rusya Dev let Başkanı Boris Yeltsin ile Mos- kova'da düzenlediği zirve toplantısını tamam- ladıktan sonra bugün Irlanda'ya geçmesi bek- lenen Clinton. Sinn Fein'in açıklamasınm. Ku- zey frlanda banş anlaşmasının yaşama geçiril- mesi için gerekli olan güvenin inşasına önem- li bir katkı olduğunu belirtti. K.trlanda ile aralanndaki bağlann kopma- sını istemeyen Ingiliz hükümeti ve birlikçi Pro- testanlar ise, Adams'ın açıJdamasına daha tem- kinli yaklaştılar. Ingiltere'in Kuzey İrlanda'dan sorumlubakanıMoMo»*lam "Gelişmeleriza- man gösterecek. Bu sözkreylemJertedesteklen- melidir" dedi Kongo DC'nin kuzeydoğusunu denetimleri altında tutan isyancdar Kabila'nın kalesi Lumumbashi'vi almayı amaçbyor. İsyancılar elmasagüveniyorDış HaberlerServisi - Kongo Demokra- tik Cumhuriyeti'nin (Kongo DC) başken- ti Kinshasa'da gece sokağa çıkma yasağı 8. gününe girerken Devlet Başkanı La- urent Kabila'va karşı savaşan isyancılar, ül- kenin doğusunda ilerleme kaydettiklerini bildirdiler. Isyancılann askeri lideri Binbaşı JeanPi- erre Ondekane kendisine bağlı birliklerin ülkenin kuzeydoğusundaki, ülkenin üçün- cü büyük kenti Kinsangi'nin ve şehirdeki elmaslann denetimini elinde tuttuğunu ha- tırlatarak fınansman sorunu çekmeyecek- leri mesajını verdi. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Ondekane "Kinsangani ve elmasiar birim elimizde. Yapacağınuz tek şey, yabancı vannmcılan buraya çağır- mak. Onlar elmaslan çıkarmanuza yar- dım edecek. biz de gereken para>ı bulmuş olacagız" dedi. Ondekane"nın yardımcısı Bob Ngnv da Kabila'nın doğum yeri Ma- nono'yu ele gecirdiklerini ve Kabila'nın ka- lesi Lumumbashi'ye doğru ilerleyecekle- rini söyledi. Ngo\ "Lumumbashi'vialalım. o zaman rahada\acağız" dedi. Bu arada isyancı önderleri ve bölgede- ki görgü tanıklan, Kinsangani'de hükümet birlikleri tarafından öldiirüJen çok sayıda Tutsi'nin toplu mezarlara gömüldüğünü öne sürdüler. Kabila yönetimini destekle- yen Angola, taraflan ateşkes ilan ederek si- yasi çözüm bulmaya çağirdı. Bağlanteızlar zirvesi Kongo DC'de yaşanan çatışmalarGüney Afiika'nın Durban kentinde 113 ülkenin ka- tılımıyla yapılan 12. BağlantısızlarZirve- si'ndedegündemegelecek. Kongo DC'nin Devlet Başkanı Kabila, zirve toplantısına katılmak için dün Durban'a gitti. Zirve ön- cesinde yapılan dışişleri bakanlan toplan- tısında, nihai metin üzerinde anlaşmaya vanlamadığına dikkat çeken siyasi göz- lemciler zirveden ciddi bir sonuç çıkması- nın beklenmediğini bildirdiler. T.Ç. TURHALİCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTERMA İLANI 1998 118 1- Turhal ilçesi Varvara Mah. Bahçeler mevkiinde kain 7 no'lu parselde kayıtlı bulunan 7676 m2 taşınmaz tarla. 4 kar. ev ve müştemilatı ile bırlikte 72.729.305.065 TL. bedelle açık arttırma suretiyle satışa çıkanlmıştır. 1. satış günü: 16. J 1.1998 gönü adliye karşısı kah. önünde 14.10-14.15. 2. satış günü: 27.11.1998 günü adliye karşısı kah. önünde 14.Î0-14.15. 2- Turhal ilçesi Varvara Mah. Bahçeler mevkiinde kain 3 no'lu parselde kayıtlı bulunan 14! 5 m2 taşınmaz tarla olup 7.078.000.000 TL. bedelle açık arttırma suretiyle satışa çıkanlmıştır. 1. satış günü: 16.11.1998 günü adliye karşısı kah. önünde 14.15-14.20. 2. satış günü: 27.11.1998 günü adliye karşısı kah. önünde 14.15-14.20. 3- Turhal ilçesi Varvara Mah. Bahçeler mevkiinde kain 8 no'lu parselde kayıtlı bulunan 1458 m2 taşınmaz. tarla vasfında olup 7.274.000.000 TL. bedelle açık arttırma suretiyle satışa çıkanlmıştır. 1. satış günü: 16.11.1998 günü adliye karşısı kah. önünde 14.20-14.25. 2. satış günü: 27.11.1998 günü adliye karşısı kah. önünde 14.20-14.25. 4- Turhal ilçesi Varvara Mah. Bahçeler mev kiinde kain 14 no'lu parselde kayıtlı bulunan 1090 m2 taşınmaz tarla olup 5.452.000.000 TL. bedelle açık arttırma suretiyle satışa çıkanlmıştır. 1. satış günü: 16.11.1998 günü adliye karşısı kah. önünde 14.25-14.30. 2. satış günü: 27.11.1998 günü adliye karşısı kah. önünde 14.25-14.30. 5- Turhal ilçesi Varvara Mah. Bahçeler mevkiinde kain 15 no'lu parselde kayıtlı bulunan 3420 m2 taşınmaz tarla olup 1.710.000.000 TL. bedelle açık arttırma suretiyle satışa çıkanlmıştır. 1. satış günü: 16.11.1998 günü adliye karşısı kah. önünde 14.30-14.35. 2. satış günü: 27.11.1998 günü adliye karşısı kah. önünde 14.30-14.35. 6- Turhal ilçesi Varvara Mah. Bahçeler mevkiinde kain 19 no'lu parselde kayıtlı bulunan 62020 m2 taşınmaz tar- la olup tamamı 31.010.000 000 TL. olduğu borçlu hisse- sinin 2 3 olduğu bu durumda hisseye isabet eden miktar ise 2. 673.333.333 TL. bedelle açık arttırma suretiyle sa- tışa çıkanlmıştır. 1. satış günü: 16.11.1998 günü adliye karşısı kah. önünde 14.35-14.40. 2. satış günü: 27.11.1998 günü adliye karşısı kah. önünde 14.35-14.40. 7- Turhal ilçesi Varvara Mah. Bahçeler mevkiinde kain 18 no'lu parselde kayıtlı bulunan 8061 m2 taşınmaz tarla olup 4.030.500.000 TL. bedeile açık arttırma suretiyle satışa çıkanlmıştır. 1. satış günü: 16.11.1998 günü adliye karşısı kah. önünde 14.40-14.45. 2. satış günü: 27.11.1998 günü adliye karşısı kah. önünde 14.40-14.45. 8- Turhal ilçesi Varvara Mah. Bahçeler mevkiinde kain 59 no'lu parselde kayıtlı bulunan 8130 m2 taşınmaz tarla olup 4.065.000.000 TL. bedelle açık arttırma suretiyle satışa çıkanlmıştır. 1. satış günü: 16.11.1998 günü adliye karşısı kah. önünde 14.45-14.50. 2. satış günü: 27.11.1998 günü adliye karşısı kah. önünde 14.45-14.50. 9- Turhal ilçesi Varvara Mah. Bahçeler mevkiinde kain 60 no'lu parselde kayıth bulunan 15086 m2 taşınmaz tar- la olup 7.543.O00.0O0 TL. bedelle açık arttırma suretiyle satışa çıkanlmıştır. 1. satış günü: 16.11.1998 günü adliye karşısı kah. önünde 14.50-14.55. 2. satış günü: 27.11.1998 günü adliye karşısı kah. önünde 14.50-14.55. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayri- menkul en çok arttıranın taahhûdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttı- rana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelinin ma- lın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve sa- tış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamın- dan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin. tahmin edilen kıy- metin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış. peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 gü- nü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi. ihale pulu. tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı, hususiyle faiz ve mas- rafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- thaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırma- mak suretiyle ıhalenın feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasın- daki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt fa- izinden müteselsilen mesul olacakJardır. thale farkı ve te- merrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızm dairemızce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelin- den alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebil- mesi için dairede açık olup masrafi verildiği takdirde is- teyen alıcıya bir ömeği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi gönnüş ve mün- derecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1998/118 esas sayılı dosya numarasıyla mü- dürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 18.8.1998 (*) llgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 40881 TEŞEKKUR Kıymetli eşim ve sevgili annemiz FERUZEEKEVCTııin sağlığını sürdürebilmesi için büyük çaba gösteren ve tıp biliminin tüm olanaklannı ve gereklerini büyük bir titizlik ve mesleğe bağlılık içinde sonuna kadar kullanan; İstanbul-Hay darpaşa/GATA (Gülhane Askeri Tıp Akademisi) Hastanesi'ne ve özellikle de Nöroloji Kliniği'nin çalışkan, özverili ve yürekleri insan sevgisiyle dolu tüm doktorlanna, hemşirelerine ve yardımcı sağlık personeline teşekkür eder, onlann bütün çabalanna rağmen aramızdan aynlması nedeniyle de bizleri yalnız bırakmayarak üzüntümüzü paylaşan, çelenek, telefon. telgraf, ziyaret ve mesajlanyla başsağlığı dileklerini ileten tüm akraba ve yakjnJannnza. dostlanmıza, meslektaşlarımıza ve arkadaşlarunıza şükran duygulanmızı iletiriz. Es.Em.Top.Kur.AIbt SULEYMAN EKİNCİ Kızı: Av. OLCAY YEZDANİ Oğlu: OKTAY EKÎNCİ DUYURU GAZİANTEP ASLİYE 2. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas: 1997,863 Davacı Hûseyin Tükürûkçû vekilı tarafindan davalılar Adil Genç, Abdullah Genç, Gazi Genç. Mustafa Tahsm Kenevetçi, Gûlay Yetıer ve Me- mik Demır aleyhine mahkememize açılan men'i müdahale ve kal davasının yapılan yargılamasında venlen ara karan gereğince: Davacı vekili mü- vekkilınin Gazıantep ıli Şahinbey ilçesi Kozanlı Mahallesı Pafta: 46. Ada: 1954, Parsel: 88'deki taşınmazm hissedan olduğunu. davalılann müvek- kılının bu taşınmazı üzenne hiçbir haklan ve malikleri olmadjğı halde bına yaptığım belirterek, davalılann kötü niyetle yapmış olduklan binalar için el atmanın önlenmesine ve bınalann yıkılmasına karar venlmesinı talep \e dava etmıştir. Davalılar, Adıl Genç, Abdullah Genç, Gazi Genç ve Mustafa Tahsın Kanevetçi tüm aranıalara rağmen bulunamamış ve adresleri de tespit edılemedığinden duruşma gûnü ile dava dilekçesinın ila- nen tebligjne karat venlmiştır. Bu ilanın tebli|inden itibaren davalılar Adil Genç, Abdullah Genç. Gazi Genç ve Mustafa Tahsin (Canevetçi'nin nuh- kememızin 1997 863 esas sayıl; dava dosyasının 29.9.1998 günlû duruşmasma bizzat gelmeleri, delillerini bildirmeleri. bir vekıl göndermeleri, ak- si takdirde durusmanın gıyabında yapılarak karar verileceği meşruhatlı davetiye yerine kaim olmak ûzere duyurulur. 27.7.1998 Basın: 37680 ISPARTA 1. İCjRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ'NDE İLANENTEBLİGAT 1997'2712 Alacaklı: Isparta Belediye Başkanlığı. Vekilleri: Av. Ahmet Akıncı. Av. Tayfûn Özveren - Is- parta Borçlu: Ömer Yalım - Fatih Mahallesi Belediye Dük- kânlan No: 6 Isparta Alacak Miktan: 34.671. 000.- TL ve masraflan. Alacak Nedeni: Yukanda bildirilen Belediye Dükkâ- nına ait 1997 yılı mayıs - haziran - temmuz - ağustos ay- lanna ait kira bedeli. Yukanda yazılı bulunan borç ve masraflan için yazılı adresinize çıkanlan ödeme emri bila tebliğ iade edilmiş olup, zabıtaca yapılan adres tah- kikatı neticesinde de adresiniz tespit edilemediğinden ödeme emrinin 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 3320 sayılı kanunla değişik 31. maddesi gereğince yasada ya- zılı sürelere 7 gün eklenmesiyle tebliğine karar veril- miştir. Bu borç ve masraflannı iş bu ilanın gazetede ya- yınını müteakip 37 gün içerisinde ödemeniz, borçlu ol- madığınız, yine borcun bir kısmına veva tamamına ve- ya alacaklının takibine karşı bir itırazınız varsa bu öde- me emrinin yayınından itibaren 14 gün içinde açıkça ve sebepleri ile birlikte tlK'nin 62'nci maddesi hükmü ge- reğince dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bil- dirmeniz, kira aktini ve sözleşmedeki imzanızı kesin ve açık olarak reddetmediğiniz takdirde akti kabul etmiş sayılacağınız. yukarıdakı süreler içinde borcu ödemez- seniz veya itiraz etmezseniz, alacaklının tetkik merciin- de tahliyenizi isteyebileceği ve kesinleşen kira alacağın- dan dolayı haciz talep edebileceği ihtar olunur. Not: Odenmediği takdirde tahliye talebinde bulunu- lacağının ihban. Basın: 41023 Ehliyetimi, askeri kimliğimi ve Marrnara Üniversitesi öğrenci kimliğimi kaybettim. Geçersizdir. ZEYNEP GÖRGÜLÜ Fransa Rumlara radar hibe etti REŞATAKAR LEFKOŞA - Kuzey Kıbns Türk Cumhuriye- ti (KKTC) Cumhurbaş- kanı Rauf Denktaş tara- fından sunulan Kıbrıs Konfederasyonu önerisi- ni anında reddeden Rum yönetimi. bir yandan S- 300'lerle ilgıli takvimi işletirken diğer yan- dan Fransa'nın "radar hediyesi" ile bayram yapıyor. Güney Kıbns'ta yayımlanan yüksek ti- rajlı Fileleftherosgazetesinin "FransaRa- dar Gönderdi. Savunma Bakanı'ntn Giri- şüni \ley\e Verdi" başlıklı haberine göre Fransa"nın, Rum Milli Muhafız Ordusu'na hibe olarak gönderdiği yeni radar sistemi ile Türkiye'nin hareketleri rahatlıkla izle- nebilecek. Fransa gönül almaya çalışıyor Avrupa Birliği'ne(AB) üyelik konusun- da Rum tarafına karşı cephe alan Fran- sa'nın, şimdi radar sistemi hediye ederek gönül aldığını vurgulayan Fileleftheros ga- zetesi, son derece geniş kapsamlı olan bu • Paris hükümeti, Kıbns sorununun en kritik aşamasında Rum Milli Muhafız Ordusu'na Türkiye'yi de gözetleyebilecek bir radar sistemi hediye etti. sistemin tüm masraflan nı Fransız hükümetiniı karşıladığını haber ver di. Gazete, Rum Savun ma Bakanı Yannakİ! Omiru'nun 3 ay öncc Fransa'ya yaptığı resmı ziyaret sırasında konuyu Fransız meslektaşına ak- tardığını, Fransız Savunma Bakanı'nın da olaya olumlu baktığını ve verdiği taahhü- dü iki hafta önce yerine getirdiğini kaydet- ti. Alithia gazetesi de haberi "Milli Muha- fız Ordusu Artk Uzağı GörebilKor™ Fran- sa'dan Radar Macerasına Son" başlığıyla şu şekilde verdi: "MilliMuhafizOrdusuye- niden hem uzağı hem de geniş bir alanı gö- rebiliyor. Edindiğimiz bilgiJere göre Fran- sız radar (Thomson) konusu çözümlendi. Fransa Savunma Bakanı bü> ük bir jest ya- parak sorunu çözdü. Bir süreden beri an- zasının giderilmesi için üretici firmada bu- lunan Milli Muhafizradanyerine başka bir radargönderildi. RMMO radarının tamir edilmesh le 2-3 ay içerisinde bu radar tek- rar Fransa'ya gönderifccek." Dışişleri Bakanlığı tepkileri değerlendirdi Tişman olacaklar'ANKARA (Cumhurhet Bfirosu) - Dışiş- leri Bakanlığı, KKTC Cumhurbaşkanı Ra- uf Denktaş'ın adada konfederasyon öneri- sine Yunanistan ve Rumlann ret yanıtını vermesini bu ülkelerin "kiasikrefleksi" oia- rak değerlendirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Necati l tkan gerçekleşmeye en yakın öne- riyi içeren girişimin kabul edilmemesi du- rumunda adadaki olumsuz sürecin devam edeceğini belirterek "Öneriyi reddeden Rum ve Yunan taraftnın er va da geç pişman olacaklannı" söyledi. Başbakan Yardımcı- sı BülentEcevitde Yeşilırmak 2^aferi'nin kut- lamalanna katılmak ve açılışlardabulunmak üzere cumartesi günü adaya gidecek. Utkan dün düzenlediği haftalık basın toplantısın- da, KKTC Cumhurbaşkanı RaufDenktaş'ın hafta başında dile getirdigi konfederasyon önerisine Güney Kıbns Rum yönetimi ile Yunanistan tarafından verilen yanıtlan de- ğerlendirdi. Denktaş'ın önerisini Rum ta- rafına iletilmek üzere BM Temsilciliği'ne sunduğu saatlerde Yunanistan'ın ret yanı- tının geldiğini anımsatan Utkan, Rum yö- netiminin yanıtının Atina'nın açıklaması- nm ardından gelmesine dikkat çekti. Ut- kan, Fransa'dan gelen ret değerlendirmesi- ni ise anlayamadıklarını belirtti. Utkan "Denktaş'ın girişimini iyi değerlendirme zahmetine katlanamayanlar. bundan dola- yı er geç pişmanlık duyacaklardır. Pişman- lık erken gelirse ividir. geç gelen pişmanlı- ğın kinıseye yaran yoktur. Öneri kabul edil- medtgi taktirde adadaki olumsuz süreç de- vam edecektir " dedi. Utkan, süre konu- sundaki bir soruya "Öneri KKTC \« Sayın Denktaş'ındır. Ne kadar masada kalacağı- na onlar karar %erecektir" > anıtını verdi. Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit de, "Kıbns'ta daha önceiki kesimli federasyon politikası güdülüyordu. Şimdi konfederas- yon şekilndc yeni bir açılım var. Bunu nasıl değerlendiri>orsunuz?" sorusu üzenne de şunları söyledi: "AB kapısının Rumlara açıimasıyla fiilen Kıbns Rum Yönetimi ile AB arasında bir federas>on kurulmuş gibi olacak. Bu durumda adada artık Türkrye ile federasyona yer kalmamış olacak. Bun- dan sonra adada eşit iki bağunsız devletin varlıgının kabulü ûzerine dayalı bir düzen- lemc soz konusu olabilir." Bu arada. AA'nın haberine göre Türkiye Denktaş'ın önerisine Batı'dan gelecek tep- kileri beklerken önerinin bir BM belgesi haline getirmek için hazırlıklannı süriiyor. Lüksemburg zirvesi ve AB'nin Kıbns Rum yönetimi ile tam üyelik görüşmelerini baş- latma kararı \ erdiği dönemde temelleri atı- lan öneri, Denktaş tarafından BM Genel Sekreteri Kofi Annan'a yazılacak olan bir mektupla aynntılanyla anlatılacak. Öneri, Türkiye'nin BM Daimi Temsilci- si Büyükelçi Volkan Vural tarafından eylül- de çalışmalara başlayacak olan genel kuru- la kapak mektubu olarak sunulmasının ar- dından bir BM belgesi olarak kayıtlara ge- çecek. IKDP lideri Mesud Barzani Ankarada Gündem Kuzey IrakANKARA(Cumhuriyet)-lrak Kürdistan Demokratik Partisi (IKDP) lideri Mesud Barzani Washington'a gerçekleştireceği zi- yaret öncesinde görüş alışverişinde bulun- mak üzere dün Ankara'ya geldi. Barzani yann TBMM Başkanı Hikmet Çetin, Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, Dışişleri Bakanı tsmailCem ile Dışişleri Ba- kanlığı Müsteşan Korkmaz Haktanır tara- fından kabul edilecek. Barzani'nin temaslan sırasında Kuzey Irak'taki son gelişmeler değerlendirilecek. Kürdistan YurtseverlerBirliği (KYB) ile hü- kümet kuracağı yolunda haberler yayımla- nan IKDP liderine. Türkiye'nin Irak'ın top- rak bütünlüğünün korunması konusundaki kararlılığı yinelenecek. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükeiçi N'ecati Ltkan, Barza- ni'nin ziyaretinde terörle mücadeledeki iş- birliğinde gelinen nokta ve Kuzey Irak'taki istikrarkonulannın değerlendirileceğini söy- ledi. IKDP Ankara Temsilcisi Sefin Dizavi Bar- zani nin Ankara ziyareti öncesinde sonılan yanıtlarken "Bizim zaten özerk bir hüküme- tüniz var. Gerçekteyeni olan hiçbirşey yok" dedi. KYB ile görüşmelerin sürdüğünü, ön- celikle seçimlerin yapılması üzerinde çalış- tıklannı kaydeden Dizayi, Barzani'nin Was- hington'a yapılması planlanan ziyaretinin anlaşma konusunu içermediğini söyledi. Is- panya'daki Izguerda Unida Partisi milletve- kili Fedro Marset, Kuzey Irak gezisinin ar- dından, iki rakip Kürt grubun VVashington'da özerk bir hükümet kurulmasına ilişkin an- laşma imzalayacağını öne sürmüştü. DİYARBAJOR İŞ MAHKEMESİ'NDEN 1996/326 Davacı Bağ-Kur Genel Müdürlüğü vekili Av. Cihan Biçen tarafından davalı Mehmet Börütekin aleyhine mahkememizde açmış olduğu alacak davasının yapılan açık yargı- laması sırasında \erilen ara karan gereğince, Davah Mehmet Börütekin vasisı olan Fatma Böriitekin'in adına çıkanlan teblıgatın bila tebhğ ıade edildiği. C. Savcılığı'nca yapılan adres araştırma sonucu adresi tespit edilemediği ve tüm aramalara rağmen bulunamadığından. ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup. mahkememizde yapılacak olan 22.9.1998 günlü duruşmada hazır bulunması veya kendini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde yargılamaya yoklu- gunda devam edileceği ve karar verileceği hususu ilanen teblig olunur. Basın: 33895 BASKİL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 1994/18 Davacı Hazine vekili tarafından mahkememize açılan Elazığ ili Baskil ilçesi Habipu- şağı köyü 222 No'lu parsel sayılı taşınmazın davalılar Abdullah Aytaş ve Ayşe Erbek mirasçılan adına yapılan tespitin fazlasının iptali ve Hazine adına tapuya tescilini iste- miştir. Davaya dahil edilen Ayşe Erbek mirasçılan Osrnan Erbey, Meryem Erbey ve Adile Erbey'lerin (Gürsul) adresleri bilinmediğinden mahkememiz hükmü tebliğ edilememış- tir. Mahkememizce verilen 19.11.1994 tarih ve 1994 18 esas. 1997/169 karar sayılı da- vacı Hazine'nin davası subut bulmadığındanreddınedair hükmü ilanen tebliğ olunur. Basın: 33091 GEREDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1998/97 Esas; 1998200 Karar Davacı Mehmet Yeler tarafından davalı nüfus nüdürlüğü aleyhine açmış olduğu soy isim tashihi davasının mahkememizde yapılan aç:k yargılaması sonunda: Hüküm: Yukanda açıklanan nedenlerle; Davanın kabulü ile Bolu ili Gerede ilçesi Geçitjer köyü cilt no: 063/02, sayfa no: 22, kütük sıra no: 54'de nüfusa kayıtlı Ismail oğlu 19fc 7 d.lu Mehmet Yeler'in soy adının ip- tali ile, Erdoğan soyadı ile nüfusa kayıt ve tescili-te. Bu isim değişikliğinden zarar gö- rebileceklerin bir yıl içersinde mahkememiz dos\asına müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur. Basın: 39981
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog