Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 3 EYLÜL 1998 PERŞEMBE HABERLER Milli Komite Sayıştay binası müze olacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Milli Komite, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) alanında yapılacak 'kongre ve kültür merkezi' ihalesinin bir an önce açılmasını benimserken Sayıştay binasının Kültür Bakanlığı'namüze yapılması için devredilmesini kararlaştırdı. Milli Komite dün Cumhurbaşkanı Süleynıan Demirel başkanlığmda toplandı. AKM kurulmasına ilişkin 1980 yılında çıkanlan yasayla kurulan Milli Komite, Cumhurbaşkanı Süleyman Demırel'in başkanlığmda, Başbakan Mesut Yümaz'ın katılımıyla dün 11. toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada. Hipodrom, Gençlik Parkı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonu ve civan, ilk iki TBMM binalannın bulunduğu alan ve Devlet Konukevi'nin bulunduğu alanı kapsayan AKM alanında yapılmasına karar verilen kongre ve kültür merkezi ihalesinin "rvedilikle .vapümasuun ve bukomplekse"75 Yıl Kongre Merkezi' adının verilmesinin" benımsendığı belirtildi. Açıklamaya göre toplantıda aynca, AKM alanı 5. bölgede bulunan Sayıştay binasının, yapılmakta oian yeni binanın tamamlanmasından sonra, Milli Mücadele ve Cumhunyet Müzelen'nin yanına, Milli Mücadele tanhıyle ilgili üçüncü bir müze olarak eklenmek amacıyla Kültür Bakanlığı'na devredılmesıne karar verildı. Toplantıda. bazı kamu kurum ve kuruluşlannın yeni yapılanma isteİclennin AKM alanıyla ilgili master plan çalışmalannın tamamlanmasınm ardından dikkate alınması görüşü de benimsendi. Denizkurdu'nun 'yargıda reform' önerisi, hukukçularca farklı değerlendirildi 'Bakanın çağrısı yetersiz'İstanbul Haber Servisi - Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu'nun "yargıda refonn çağns" hukukçular arasında "Olumlu,an- cak yetersiz" olarak değerlendirildi. Istanbul Barosu Başkanı Yücel Sayman. Denizkurdu'nun girişimıni "romantik" olarak nıtelerken Çağdaş Hukukçular Der- neği Genel Başkanı Aydın Erdoğan da De- nizkurdu'na "konuyla ilgili kişileri bir ara- ya getirsin" çağnsında bulundu. Ceza hu- kukçusu Prof. Dr.Çetin Özek ıse öncelık- le yeni Türk Ceza Kanunu Yasa Tasan- sı'nın demokratikleştinlmesı gerektiğini belirtti. Denizkurdu'nun reform önerileri- ni çok olumlu değerlendiren Istanbul Cum- hunyet Başsavcısı Ferzan Çhki de bunun büyük bir adım olduğunu savundu. Adalet Bakanlığı'nagetınlışinın 28. gü- nünde Türkıye'nın kanayan yarası olarak kabul edilen "yargmın rvileştirilmesi" ko- nusunda bir "reform paketi" hazırlayan Hasan Demzkurdu. öncekı gün söz konu- su paketi kamuoyuna açıkJamıştı. Deniz- kurdu. 1 Ekim'deaçılacakolanTBMM'nin ilk 10 gününü hukuka ayırmasını önererek destek almak için tüm parti liderlerini zi- yaretedeceğini söylemiştı. Denizkurdu'nun reform önerilennın arasında "Organize suçlarla ilgili ayn bir yasal düzenlemenin yapıbnasT, "Mahkemelertleişbölüınünegi- dibin"". "Yargı biitçeden hak ettiği payı al- sın", "Adalet akademisi kurulsun. Büyük kentierin hâkim vesavcı gereksinimi bura- dan karşılansırT. •'Cezaevlerinde jeni dü- zenleme yapılsın" başlıklan yer alıyor. Demzkurdu 'nun bu önerileri hukukçu- lann farklı değerlendırmelenne neden ol- du. Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Çetın Özek, yargıda reform için öncelikle onaylanma- > ı bekleyen ve kamuoyunda büyük tartış- malara neden oian >eni TCK Tasansı'nın düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Özek, söz konusu tasarının Türkiye'yi daha geriye görüreceğıne dıkkat çekti. Istanbul Barosu Başkanı Yücel Sayman Hekimler can güvenliği istedi 11 Ağustos Ferşembe günü Dr. Abdulmuttalip Baştürk'ün bir hasta yakınının saldınsına uğraması ve saldırganın serbest bırakılması. İstanbul Tabip Odası'nca protesto edildi. Şişli Etfal Hastanesi Temsilcisi Eyiip Gümiiş. hastanenin acil servisi önündeki protesto gösterisinde, son günkrde sağhk görevlilerine karşı saJdınlann arttıguıa dikkat çekerek acil senislerde can güvenliğinin sağlanmasını istedi. Saldınya uğrayan Dr. Abdulmuttalip Başrürk de, saldınnın ardından polis odasına gittikJerini, ancak orada bulunan shil givimli bir kişi tarafindan tacize uğradıklaruıı söyledi. ise içerikten çok usulle ilgili eleştiride bu- lunarak Denizkurdu'nun paket hakkında sı- yası partı iıderlerinden önce hukukçular- la görüşmesi gerektiğini belirtti. Sayman, "Her bakan kendi projesini ortaya atarsa kaos olur. Aynca bakanm yapması gere- ken siyasi parti üderteri) le görüşmek j eri- ne hukukçularuı görüşlerini almasıdır. Ba- rolann belki itiraz edeceği ya da ekieyece- ğJ şeyler var" dedı. Sayman. ciddi bir gi- rişime dönüşmesı ıçın hiç olmazsa bu ge- leneğin başlatılıp bakanın barolan topla- ması gerektiğini vurguladı. Aksı takdirde bunun refonn olmayacağını ıfade eden Sayman, Denizkurdu'nun yargı paketıni "Gelişigüzel söylenmiş, birbirinden kopuk 3-5 öneri" şeklınde değer- lendırdi. Çafdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Aydın Erdoğan da 10 günlük sürenin asla ye- terli olmayacağını belir- terek kamuoyuna açtkJa- nan önerilerin de yeter- siz olduğunu. önce yar- gmın bağımsızl ığının gü- vence altina alınması ge- rektiğinı söyledi. İstanbul Cumhunyet Başsavcısı Ferzan Çitici ise Adalet Bakanfmn reform çağnsını "Tak- dire şayan" \ e fevkala- de olumlu bularak ger- çekleşmesı için herke- sın yardımcı olmasını di- ledi. Çitici, "Yargıda re- form için 10 gün yeterti mi" yönündeki soruyu "10 günü Meclis'i çok meşgul etmemekhem de kısasürede sonuç almak için belirtediğini düşü- nüyorum" dıye yanıtla- dı." DYP LİDERİ VERGİ YASASINI ELEŞTİRDt Çiller y e her yerdeprotesto MERİH AK tZMtR - DYP Genel Başkanı Tansu Çiller. hükümetin çıkardığı vergi refor- muyla Türkiye ekonomisınin. borsası- nın çöktüğünü belırterek "Tann Türki- ye'yi mahalli idareler kanunundan ko- rusun"' dedi. Karşılamada ve toplantılarda az sayı- da tzmırlinın ilgı gösterdiğı Çiller. İz- mir Metrosu'nda da ışçilerin protesto- suyla karşılaştı. Işçıler. toplusözleşme- lerinın bağıtlanmasını isterken tzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura'nın, işçilere yapılacak zam- mın belediveye getireceöi yükten söz etmesı tepkilen arttırdı. Tşçıler. ''Bele- diye başkanu işçi düşmanı" diye slogan am. DYP Genel Başkanı daha sonra Bü- yük Efes Oteli'nde partisince düzenle- nen toplantılara katıldı. llginin az oldu- ğu gözlenen toplantılarda Çiller. hükü- met uvgulamalanna yüklendi. Çiller şunlan söyledi: "Bugün Türkiyc'nin ekonomisi, bor- sası çöktü. Döviz rezervi bozuldu. Enf- lasvon vükseMi. İçvedışdengeler bozul- du, faizler yükseldi. İhracat ve ithalat arasındaki denge bozuldu. Işler, iyi gidi- yor diye gösterilmeye çalışılıvor. Diyet ödüyoriar. Kartel medyasına halkın pa- rası peşkeş çekiliyor. Ülkenin santralla- n onlara veriliyor. Oy lar y önlendirilmek isteniyor. Millefin sağduy usu bizimle ola- cak. Bazı kesimler laikliği \e Atatürkçü- lüğü kalkan yaparak büyük talanlar ger- çekleştiriyor." BALBAY VE USUMİ'YE BASIN ÖDÜLÜ TZD 'nin ödülleribelirlendi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye Ziraatçiler Derneği 'nin (TZD) 49. kuruluş yıldönümü ödülleri sahip- lennı buldu. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel "ö/el onur ödülü'nü alırkça 'felt. sın ödülleri' gazctemız >azarlaaJHus- tafa Balbay \ c Sadullah Usumi'ye ve- rildı. Dernek Özel Ödüllen: CHP Genel Başkan Yarıdımcısı Ce\detSelvi, CHP milletvekilı Flkri Saglar, Çankaya Be- lediye Başkanı Doğan Taşdelen, Berga- ma Belediye Başkanı Sefa Taşkın ve Başbakanlık Danışmanı Mahir Gür- büy. Tarım Özel Ödülü: Tanm Bakanı Mustafa Taşar \e De\ let Bakanı Salih Yıldınm Tanm Sektör Ödülleri: OlcavÜnver. FAO temsilcisi Maharaj Murhoo. Sel- çuk Yaşar ve Yahya Kemal Gencer. Tanm Dayanışma Ödülleri: Tanm- Gıda Sen Genel Başkanı Vahit Genç, .. ,VESTED Genel Bakanı Hürriyet Kork- ,*maz, OR-KOOP Genel Başkanı Cafer Yüksel \e Akdeniz Üniversitesi Zıraat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sela- hattin Kumlu. Dayanışma Ödülleri: TESK Genel Başkanı Derviş Günday, ADD Genel Başkanı Yekta Güngör Özden, TGC Başkanı Nail Güreli ve Ç\'DD Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan. T\ r Ödüllen: OkayGöcer, ÛğurDün- dar. Vlurat Vetkin. Canan Tarancı. Tur- gayBostanve TuranÖzkan. Basın Özel Ödülü: Re^sam ve yazar Fîkret Otvam. KULTUR • SANAT 2 9 3 8 9 7 8 ( 3 H Û I ) o PERA TONMEİSTER (SES DÜZENLERİ TEKNİSYENİ) BÖLÜMÜ 1998-1999 Öğretim Yılı için Ön Kayıtlar Başlamıjhr. • PROGRAMIN AMACI: Radyo, Televizyon,Sınema, Konser ve Stüdyo ektinlıklerinin ihtiyacı geleceğin en popüler ve kazançlı mesleği oian Tonmeisfer'leri (Ses Düzenleri Teknisyenlerı) yetiştirmek. • PROGRAMIN İÇERİĞİ: Ses Sıstemlen, Açık Hava, Bina Içı Ses Düzenleri, Mikrofonlor, Hoparlörler, Mikserler, Mıksa| Konsolları, Güç Amplifikatörleri, Elektronik, Teknik Resim,Bilgisayar Teknikleri, Kayıt Teknikleri, Lo|ik Devreler, Ses Fiziği, Stüdyo Cihazları Arıza Arama Teknikleri, Temel Müzik Bılgileri, Piyano, Solfej • PROGRAMIN SÜRESİ: Hafta içı ve Haftasonu program seçeneklerı vardır. Toplam Süre 1 yıl. Program Meslek Edindirmeye Yöneliktir • PROGRAMA KATILIM ŞARTLARI: • Programa lise ve dengi okul mezunları gıriş sınavıyla alınır •Her türlü yayın kurulusunda (Radyo-TV, konser salonları, stüdyolar vs.j staj yaptırılacaktır • Bu program BOGA2İÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Tekn. Ars. ve Uyg Mrkz. İşbirliği ile gerçekleştirileceklir •Bu programı basarı ile bıtirenlere BOGAZİÇI ÜNİVERSİTESİ Eğitim Tekn. Arş. ye Uyg. Mrkz. bıtirme belgesi ve M.E.B. PERA GÜZEL SANATLAR b ö l ü m s e r t i f i k a s ı b i r l i k t e v e r i l e c e k t i r T.C. M.E.B. OZEL PERA GUZEL SANATLAR Sıraseta:!er Cd Bıllurçu Sk. Bıllurcu Çıkmazr No:M TAKSIM/ISTANBUl emaıl pgs@peraguzelsanatiar.com.tr Tel. 0(2 1 2) 2-15 && 60 • 244 52 03 - 245 30 08 PERA GRAFIKB Ö L Ü M Ü 1998-1999 Öğretim Yılı Eylül Dönemi Ön Kayıtlar Başlamıştır. • PROGRAMIN AMACI : Rekiam ve Yayın dunyasıno, üniversite hocaları ve sektörünün uzmanları tarafindân, günümüzün en popüler ve kozançlı mesleği oian, GRAFIK Sanatçısı yetistirmek. • PROGRAMIN İÇERİĞİ: Temel Sanat Eğıtımı, Prodüksiyon bılgileri, lletişim ve rekiam bilgıleri, Temel Grafık, Bılgisayar Grafıği,Rekiam Grafiğı, Yayın Grafiğı • PROGRAMIN SÜRESİ: Hafta içi ve Haftasonu program seçenekleri vardır. Topîam Süre 1 yıl Program Meslek Edindirmeye Yöneliktir I PROGRAMA KATILIM ŞARTLARI : Programa lise mezunu, her yoşta ögrenci özel yetenek sınavı (Resim) ile alınır Eğitim programları (Macintosh) bilgisayar desteklidir.(Freehand, QuarkXpress, Photoshop vs.) Basın ve Yayın kuruluşlannda staj yaptırılacaktır. Programı basarı ile bıtiren öğrencilere MILİI EĞİTİM BAKANUĞI'nın onaylı diploması verılır. Işe yerleştirme birimi tarafindân; Mezunlara gorantilı iş imkanı T.C. M.E.B. OZEL PERA GUZEL SANATLAR Sıraselviler Cd Billurçu Sk. Bıllurcu Çıkmazı No: 14 TAKSIM/ISTANBUL email: cgs@peraguzelsanatlar.com.tr YILMAZ GUNEYV NilüferAkbal Orhan Aydın Cem Karaca Muammer Ketencoğlu Tuncel Kurtiz ve Sema "Şeyh Bedreltin Destanı' Ruhi Su Dostlar Korosu Yavuz Top K0NUŞMACILAR: Tarık Akan /Demirtaş Ceyhun Fatoş Güney/HalitErgun /Yaşar Yıltnaz AKM BÜYÜK SALON 9 Eylül 1998 Saat: 19:30 Bilet Sütif Yerteri: Yılmaz Güney Kültür Sanat Vaklı, AKM Gifeleri YHMAZ GÜNEY KÜlTtlRVE SANAT VAKR nfl7FNI FYFN Sıra setvıler Cd Setvı Han No 61 Zemın Kat t / K ^ c / T t t ' c " Tel (0212)252 25 44 Fax:(0212)24513 04 SINESEN açıkhavada SİNEMA 3 Perşembe Titanic 4 Cuma Cesur Yürelc (Braveheart) Saaf.2h00 A K A D E M İ SANAT İLETİŞİMİ 25 1 1 2 9 9 Ç ı k t ı i KENTOZANURI vw.ru KASET&CD FERIDUN HÜREL s<,ı ».wt yck « HÜMEYRA öium MEHMET GÜRELİ tms, tıima VEDAT SAKMAN .,n!, v,r TANER ONGUR ntM.yum ^ MURAT HASARI r^ma TİBET AĞlRtAN Hiç JişıMmmi?CESK TANER U\basmi eğeahen TEOMAN s m b ,\u, NEJAT YAVAŞOĞULLARI ««*</* UMAY UMAY ykc, ,*„, KUDRET KURTCEBE çccui SERDAR KESKİN v,:r MURAT YILMAZYILDIRIM Agiai,i(a ERDINÇ ÛNLÜ HaptnraıümriHestircmtdlkUrimizdln mlstniz* i'212) 245 At 52 03-245 30 08 Sanat ilanlarınız İçin: 293 89 78 (3 hat) DARUŞŞAFAKA ÇETİN BERKMEN SPOR TESİSLERJ M A S L A K mmmmmmui TURGAY NAR iie 7İYATR0YAZIM ATÖLYESİ" Çalışmalan Başlıyor Ayhan Işık Sk. No:7/5 Beyoğlu-IST. Tel: 0212 249 03 47 aÖUSTOSKİİLTÜRMEHKEIİ TİYATRO - ŞAN KEMAN GİTAR Çalışmalan Başlıyor UI A Vhan '$lk *• N o : 7 ' 5 8eyoğlu-IST. Tel: 0212 249 03 47 HİÇ YAYINLANMAMIŞ 15 ŞARKI AKÜSTİK YORUM VE KAYITLARIYLA TUM MUZIK MARKETLERDE! I Kültür -'ıı l İ Sanat J ş \ Manlarınız / | \ * ü İçin: ' *v I 293 89 78 î (3 hat) Siyami Erdem tek aday KESK olağan genel knrulu yann başlıyor Jstanbu) Haber Servisi - Kamu Çalışanlan Sendika- lan Konfederasyonu (KESK) II. Olağan Genel Kurulu ya- nn lstanbul'da çalışmaları- na başlıyor. Mecidiyeköy Kültür Merkezi"nde yapıla- cak genel kurula siyasi par- tıler, sendikalar ve çok sayı- da sivil toplum örgütünün genel başkanlan ve temsilcı- leriyle Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) Genel Sekreter Yardımcısı Jayen Lapeyer. tsveç Kamu Sendıkaları Konfederas>o- nu (TCO) Uluslararası İlış- kilerSorumlusuOüeSoder- man da katılıyor. KESK'ten yapılan açıkla- mada 4-6 Eylül tarihlen ara- sında yapılacak genel kurul için tüm hazırlıklann tamam- landığı belirtildi. Açıklama- da. genel kurulda gösteril- mek üzere KESK'in son ıkı yıllık mücadelesınin önem- li kesıtlerinin yer aldığı video kasetlerın hazırlandıgı ve mücadelenin basına yansı- >an bölümünün "Basında KESK" kitabında toplandı- ğı vurgulandı. KESK'in ıkı yıllık etkinlik ve eylemlen- nin yeraldıgı fotoğraf sergı- si de genel kurul süresmce iz- lenebilecek. 22 sendikaya Bulgaristan üye toplam 500 bin kamu ça- lışanmı temsil eden KESK Genel Başkanlığı için bugü- ne dek kimse adaylığını açık- lamazken Srvami Erdem"in venıden genel başkan seçıl- mesı beklenıyor. Mücadele örgütü KESK, sendıkal örgütlen- me hakkı önünde hıçbir ya- sal engel bulunmadığını sa- vunan kamu çalışanlannın 1990'dan ıtıbaren başlattığı yoğun mücadele süreci ıçın- de doğdu. Eğitim emekçile- n \ e diger kamu çahşanlan- nın kurduğu sendikalar. 1995"te konfederasyon çatı- sı altında bir araya aelerek KESK'i kurdu.'KESK'ın Ağustos 1996'da\apılanilk genel kurulu. toplam 384 bın ü\esı bulunan 26 sendika- nın katılımıyla gerçekleştiril- dı. KESK, 9 >ıllık mücadele dönemınde sendikal \e de- mokratık haklar ıçın çok sa- yıda eylem gerçekleştirdı. Gre\ \etoplusözleşme hak- kı içermeyen kamu çalışan- lan sendikalan yasa tasarısı, KESK'in ışbırakrnayı da kap- sayan yoğun eylemleri so- nucu hükümetçe askıya alın- dı Ülkücü Kürşat Yılmaz'ı Jivkov'un avukatı savunacak SOFYA (AA) - Eski Ku- şadası Belediye Başkanj Lüt- fiiSuyolcu'nun öldürülmesı olayından dolayı tutuklu bu- lunduğu Burdur Ceza- evi'nden 17Şubat 1998 ta- rihinde firar eden ve MtT ile Bulgaristan polisinin or- taklaşa düzenlendiğı bir ope- rasyon sonucu Varna ken- tınde yakalanan Vakup Kür- şat Yılmaz hakkında. 'sahtf pasaport \v ruhsatsız silah taşımak' suçlanndan 5 vıl ağır hapis istemjyle dava açı- lacagı bildınldı. Türkıye'ye lade edılmek istemeyen Kürşat Yılmaz. bu konuyia ilgili açılacak dava için, bir süre önce ve- fat eden Bulganstan'ın ko- münizm dönemi Dev let Baş- Todor Jivkm'un avu- katı Reni Tsonova ile anlaş- tı. Reni Tsonova. bu a> so- ntinda yap.ı)m»sı bekleneş ilk duruşma sırasında mü- vekkılınin kefalet karşılığı serbest bırakılmasını isteye- ceğini söyledi Tsonova ay- rıca. Türkıve'nın iade tale- bının mahkeme tarafindân uluslararası insan haklan an- laşması çerçevesinde değer- lendırilmesı gerektiğini bil- dırdi. Bu arada. Varna Ceza- evi'nde tutııklu bulunan Kür- şat Yılmaz'ın. psikolojik du- rumunun iyı olmadığını öne sürerek serbest bırakılması için başvuruda bulunduğu ögrenıldı. 19 ülkeden katılım Nükleer fizikçiler îstanburda buluştu İstanbul Haber Senisi - Nükleer fizikte temel konu- lann anlatıldığı ve güncel ça- hşmalann sonuçlannın tar- tışıldığı "Balkan ı\ükleerFi- zikOkulu" lOO'eyakınka- tılımcıyla sürüyor. İstanbul Cniversitesi tarafindân dü- zenlenen 10 günlük okulda. çeşitli ülkelerden gelen fizık profesörlerı, genç fizikçıle- re teorik \ e deney sel çalışma- lann sonuçlannı aktanyor v e tartışma ortamı sağlanıyor. Balkan Nükleer Fizik Oku- lu'nun düzenleme kurulu üyesı Yrd. Doç. Dr. Sehban KartaL katılımcılann temel olarak "İnsanlığın ysranna olacak ve çevrevi riske atma- yacak her tüıiii çalışmadan yanayız" görüşünde olduğu- nu belirtti. Kartal. daha az masrafiı v e dogal enerji ka\ - naklarının kullanılması ge- rektığını savunduklannı kay- dettı Kartal. "Kendi guişim- lerimizveimkânlanmıziager- çckleştirdiğimiz bu büyük ça- hşmanınTl^BtTAK veTAEK gibiönemli kurumlardandes- tek görememesi üzücüdür'* dedı. Okulun vönetıcılığmi yapan Prof Dr. Nizamettin Erduran da bu tür çalışma- lara süreklılik kazandırmayı amaçladıklannı açıkladı. Ispanya. Yugoslavya. ts- veç. Yunanıstan. Bulgaris- tan. Romanva. Makedonya. Ingıltere. Belçika. Almanya. Fransa. Hollanda. ttalya. Rus- va, Slovenya. G Afrıka. Ja- ponya. ABD v e Türkiye'den bılım adamlannın katıldığı toplantı üniversitenın Balta- lımanı Sosyal Tesıslen'nde 10 Evlül'e kadar sürecek. Birleşmis Milletlerin raporu Dünya nüfıısu 6 milyar smırmda NEU YORK (AA) - Dün- ya nüfusunun 2050 yılında 9.4 milyan bulacağı bildiril- di. 1999 yılında 6 milyar sı- nınnı aşacak oian dünya nü- fusu, artış hızı son 30 yılda azalmasınakarşm.heryıl 80 milyon kişi arrmaya devam ediyor. BM nüfus raporuna göre dünya nüfusu I999'da6mıl- yar sınınnı aşacak. Bu olav 16 Haziran 1999 günü sem- bolik olarak kutlanacak. BM. dünya nüfusunun 21. yüzv ıl ortasına kadar hızlı bir şekil- de artmaya devam edeceğı tahmınindede bulundu. Teş- kilatın verılerine göre 1950 vılında 2.8 milyar oian top- lam nüfus, günümü?de 5.9 mılyara ulaşmış durumda. Dünya nüfusunun 2050 yı- lında 9.4 milyara ulaşması bekleniyor. Ülkeler nüfusar- tışını yavaşlatmak ıçın ge- reklı önlemlen almadığı tak- dirde nüfusun 21. viizyıl so- na ermeden 12 milyan bul- ması kaçınılmaz hale gele- cek. BM. nüfus artışmın yüz- de 90'tnın azgelişmiş ülkeler- den kaynaklandıöını da açık- ladı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog