Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

3 EYLÜL 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Yılmaz kaçak inşaat temeli atacak • GAZİANTEP (Cumhuriyet) - Başbakan Mesut Yılmaz bugün Gazıantep'e gelerek Okanlar Holding'e ait Ibrahımli bölgesinde inşaat ruhsatının ıptal edilmesi için açılan davalan mahkemede süren 730 konutluk sitenin temelını atacak. Gaziantep kamuoyunda > aklaşık 4 yıldan beri gündemı işgal eden Okanlar'a ait konutlann temelıni Başbakan Yılmaz'ın atacak olmasına tepki gösteren FP Gaziantep Milletvekili Bedri Incetahtacı, "Başbakan'a bu yanlışlığın yaptınlmaması gerekir" dedi. Sakık yargılamyop • DtYARBAKIR (Cumhuriyet) - Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı özel birliklerce Kuzey Irak'ta yakalandıktan sonra Türkiye"ye getirilerek tutuklanan "Parmaksız Zeki" kod adlı Şemdin Sakık, kardeşi Arif Sakık'la birlıkte Diyarbakır DGM'de çıkanlacağı ikinci duruşmada mahkemeye el yazısıyla hazırladtğı 50 sayfalık bır savunma verecek 191 eylemde238 kişinin öldürülmesinden sorumlu tutularak idamla yargılanan Sakık'ın, sorgusunda itirafçı olmadığını, PKK'yi desteklediğini. ancak örgütün bundan sonra silahlı güç olarak varlığını sürdüremeyeceğini örneklerle aktarması bekleniyor. Sakık'ın 1990 yılı sonrasında silah taşımadığını öne sürerek bu nedenle bircok eylemı kabul etmeyeceğı bildirili>or. Özelleştirme direnişi • ADANA (Cumhuriyet Gikney Ilkri Bürosu) - A,ijana, Mersın, Osmaniye kentlerinin tamamı ıle Kahramanmaraş'ın bazı bölümlerin elektrik dağıtım işinin 1 Eylül 1^98 tarihınde fiilen Çukurova Elektrik Anonim Şirketi'ne (ÇEAŞt devTedildiğinin bildirilmesi üzerine. Eneıjı-Yapı Yol Sendıkasfnın Adana ve Mersın şubesince iş bırakma karan altndı. Karşıyaka'da barış etkinliği • İZMIR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - 1 Eylül Dünya Banş Günü etkinlikleri Karşıyaka Demokrasi Platformu'nca bugün gerçekleştirilecek "Banş koşusu" ve "Banş Zincin" sürüyor. (Carşıyaka Demokrasi Platformu'ndan yapılan açıklamaya göre, etkinliğe katılacak yurttaşlann bugün saat 18.00'de Karşıyaka lnsan Haklan Meydanı'nda toplanacak. Karşıyaka lnsan Haklan Meydanı'ndan başlayacak koşu Anayasa Meydanı'nda son bulacak. Oruç cinayeti davası • MALATYA (Cumhuriyet) - Inönü Üniversitesı öğrencisi Ümit Cihan Tarho'nun geçtığimiz ramazanda oruç tutmadığı gerekçesiyle öldürülmesiyle ilgili ikisi tutuklu 7 kişinin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, bazı eksikliklerin gıderilmesı için duruşmayı 28 Eylül gününe ertelerken sanıklann tutukJuluk durumunun de\amına karar \erdi. Bakanlıktan balıkçılara destek • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Tanm ve Köyışleri Bakanı Mustafa Taşar, balıkçılık sektörünün desteklenmesi amacıyla. su ürünleri avlayan. yetıştıren. ışleyen, değerlendiren. ihraç eden, gerçek ve tüzel kışılerin Ziraat Bankası'ndan aldıklan kredi borçlannın bır yıl süreyle faizsiz olarak ertelendiğini; buğday, arpa ve mısır ithalatında uygulanan gümrük \ ergisi oranlannın da arttınldığını bildırdi. Cami için aynlan arsalan rant sağlayıcı şekle dönüştürdükleri belirlendi TarikatLardan yasaya çahmANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Camılerin Dıyanet'e devrinı öngören yasa tasarısının kabul edilmesinin ardından tarikat ve cemaatlerin cami için tahsıs edilen arsalan rant sağlayıcı şekle dönüştürdükleri belirlendi. Milli Güvenlik Kurulu'nun 28 Şubat 1997'deyaptığı toplantıda alınan kararların uygulanmasını ızlemek amacıyla oluşturulan Başbakanlık Takıp Kurulu'na ulaşan bir ihbar mektubunun ardından başlatılan çalışmalar. tarikat ve cemaatlenn cami oyununu gözler önüne serdi. Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinden gönderilen ihbar mektubunda. Hazine arazisi üzerine yapılan camiyi gereksinime yanıt vermedıği gerekçesiyle yıkıp yerine yeni bir cami yapmak amacıyla 28 kışiden oluşan bir vakıf kurulduğu kaydedilerek şöyle devam edildi: " Vakıf kuruculan, siyasileri devreye sokarak caminin 1800 metrekarelik arsasını, Hazine'nin olduğu için daha düşük bir fi>ata, 1 milyar 500 müyon liraya aldılar. Hazine'nin bu işlerden anla\an görevüleri gelip arsayı gördükleri halde bir fîyat tespit etmediler. Oldubitriye getiriidi \e Hazine zarara uğratıldı. Arsa vakfa verildi ve inşaata başlandı. 28 kişi kendi başlanna caminin bitişiğindeki arsayı almak için 2 çocuğu ve gariban bir kansı olan arsa sahibini çok sıkışbrdılar. E\i yıkıp aldılar. Arsa sahipleri caminin altına yapılan dükkânlardan birini isteyince, muhatap alınmadılar. Müfrü, Kızılcahamam FP'de 'RP' tartışması SEBAHAT KARAKOVUN KIZILCAHAMAM - Fazilet Partisi'nin (FP) Kızılcahamam'da devam eden kampında RP tar- tışması yaşandı. Kapatı- lan RP'nın genel sekre- terliğinı yapan Malatya milletvekili Oğuzhan Asiltürk. mılletv eküleri- ne REFAHYOL iktıdan ve RP dönemindeki bazı uygulamalar nedeniyle yöneltilen sorular ve ve- rilmesi gereken yanıtlan içeren talimat nıtelığin- de bir metin sundu. Asil- türk'ün bu tavnna tepki gösteren Istanbul millet- vekili Ali Coşkun "RP öldü. FP \eni bir parti. RP dönemini biryana bı- rakalım. önümüzc baka- um"dedi.Coşkun'unbu sözlenne bazı mılletve- killeri tepki gösterince tartışma yaşandı. Asiltürk, 20 soru ve yanıttan oluşan metnın- de RP \e REFAHYOL dönemıyle ilgili temel eleştirilere yer verildi. Metindeilk olarak "28 Şubat'ta çekilip hükü- nıeti bıraksa\dınız. de- mokratik bir ülkede böy- le şeyler olmaz. deseydi- niz olmaz mıydı" sorusu yer alırken Asiltürk bu soruya "Hükümeti an- cak, ben idare edemiyo- rum. diye düşünenler bı- rakırlar. Devlet utnurun- da kabadau gibi davra- nışlara \er yoktur. Akıllı. basiretîi. temkinli hare- ket edilir. Ö\le de yapıl- mtşür" diye yanıt verıl- mesinı istedi. Milletvekillerinın FP yönetimıne ve izlenilen politikalara ilişkin eleş- tinleri devam ederken gazetecilerle bir sohbet toplantısı düzenleneyen Kutan. "Elbette bizim de hatalanmız>ar T ' dıyerek özeleştıri yaptı. Kutan. "Biz kendi gerçek yüzü- müzü tanıtamadık. Şim- di secim döneminde bu- nu yapmaya çalışacağız" dedi. Kutan. "Bandaki Hıristiyan demokratlar gibi siz de müslüman de- mokrat bir parti olmayı mı hedefliyorsunuz" so- rusunu da. "Hıristiyan demokratlar. ülkelerinin maddi manevi kalkınma- lanna öncnı veriyorlar. Bu anlamda biz de a>nı şeyleri savunuyonız. An- cak müslüman demok- rat denilmesi anayasa açısından sakıncalı" diye yanıtladı ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART Diyanet'i temsil ettiğini söyledi. Bu işlemlerle hem devlet zarara uğratıldı hem de 2 katü dükkân yapıldı, cami inşaatı sürüyor." Mektupta, tarikat ve cemaatlerin camilerin de aralannda bulunduğu bazı irtica yuvalannda, küçük yaştaki ögrencilere şeriatçı görüşü aşıladıklan, vakıflan aracılığıyla yoksul ögrencilere barınma olanağı sağladıklan \e bu tür mekânları askeri okullara öğrenci yetiştirmek amacıyla gizli dershane olarak kullandıkları belirtildi. Mektubun ardından başlatılan incelemede, özellikle büyük kentlerde rant getirici alanlarda benzer çalışmalann yoğun olarak sürdüğü belirlendi. Aralannda Sincan ve Sultanbeyli'nin de bulunduğu çok sayıda yerleşim biriminde yüksek değer taşıyan arazilerin belediyeler tarafından irticai vakıf ve derneklere cami yapımı için ücretsiz olarak devredildiği ortaya çıktı. Camilerin Diyanet'e devrini öngören yasanın kabulünün ardından da, söz konusu arazilerin dernek ve vakıflara işyeri kurulması için sembolik fiyatlarla satıldığı belirlendi. Aynca bazı vakıf ve derneklerin cami ınşa etmek için aldıklan arazilere caminin yanı sıra çok katlı iş merkezleri kurduklan da belirlendi. Çüerier^ebtsoruşturma daha DYP Genel Başkanı ve eşi, haksız mal edinmek, gerçet bulunmak, komisyonlara gerekli bilgileri vermemekJ Haber Merkezi - Ankara Cum- huriyet Başsavcılığı. DYP Genel Başkanı Tansu ÇiBer ve eşi Özer l'çuran Çiller hakkında "Haksız mal edindikleri, gerçeğe aykın beyanda bulunduklan ve komisyonlara gerek- li bilgileri vermedikleri" ıddıastyla yeni bir soruşturma başlatırken Tan- su Çiller Izmir'de de protesto edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DYP Genel Başkanı Tansu Çiller. eşi Özer L'çuran Çiller ve Marsan AŞ Yönetım Kurulu üyeleri AhmetDes- tegül, YükselNoyanoglu. İpekErtin ve BDgerDuruman hakkında. "Hak- sız mal edindiklerigerçeğe aykın be- yanda bulunduklan ve komis\onla- ra gerekli bilgileri vermedikleri" id- dıasıyla soruşturma başlattı. Edını- len bilgiye göre Malıye Bakanlığı. Bakanlık Başmüfettişi Tayfiın Şahin ve Hesap Uzmanı Hasan Yalçın ta- rafından hazırlanan 63 sayfalık ra- porda belırtilen hususlar konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dün suç duyurusunda bulundu. Ma- liye Bakanlığı, rapor ve eklerinden oluşan dosyayı başsavcılığa teslim etti. Bunun üzerine Başsavcıvekili Bekir Selçuk. Tansu ve Özer Çiller ıle Marsan AŞ Yönetim Kurulu üye- leri hakkında soruşturma başlattı. Başsavcıvekili Selçuk'un, Maliye Bakanlığı raporunu incelemeye aldı- ğı öğrenildi. Başsavcılık. Tansu ve Özer Çiller hakkında 3628 sayılı "Mal Bfldiri- minde Bulunulmasu Rüşvet ve YoW suzluklarla Mücadele KanumTnun 13. maddesınde belirtılen "Haksız mal edinmek" ve 12. maddesinde belirtilen "Gerçeğe aykın beyanda bulunmak"; Marsan AŞ Yönetim Kurulu üyeleri hakkında ıse aynı ka- nunun 20. maddesinde düzenlenen İncirlik grevine CHP desteği ADANA (Cumhuriyet Güney İlleri Bürosu) - Incirlik Hava Üssü ile Ankara ve lzmir'deki ABD işyerlerinde 1800 işçinin başlattığı grev 42. gününü doldurdu. fşçilerin grevine destek veren CHP Kocaeli Milletvekili Beldr Yurdagül. "Greviıı uzamasınm baş sorumlusu tnciriik Üssü'ndeki kraldan çok krakı geçinen komutanlardır" dedi. ABD'li işverenler ile Türk Harb-Iş Sendikası yönericileri arasında önceki gün yapılan ve 7 saat süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden de olumlu sonuç çıkmadı. Sendika Genel Başkanı tzzet Çetin, görüşmelerin tamamen kesildiğini ve bugün konuyla ilgili sendika binasmda 10.00'da geniş kapsamh basm toplantısı düzenleyeceğini bildirdi. Çetin aynca, işçilere mağduriyetleriiiin az da olsa giderilebilmesi için 50*şer milyon lira ödeme yapılacağıru söyledi. tnciriik Ussü nizamiyesi karşısında düzenlenen toplantıda CHP"li milletvekili Bekir Yurdagül, işçilerin insanca yaşayabilmek için greve gittiğini, sonuna dek işçilerin yanında olacaklannı belirtti. ;e aykın beyanda e suçlanıyorlar "Komisyonlara gerekli bilgileri ver- memek" fiilleri çerçevesınde soruş- turmayı yürütüyor. DYP Genel Başkanı Tansu Çiller Izmir'de de protesto edildi. Karşıla- mada ve toplantılarda az sayıda lz- mirlinin ilgi gösterdiği Çiller, Lzmir Metrosu'nda da işçilerin protesto- suylakarşılaştı. Çiller, lzmir Büyük- şehir Belediye Başkanı Burhan Öz- fatura'nın sözleşmede uzlaşmazlı- ğa gittiği işçilerince alkışla protesto edildi. IşçileT, toplusözleşmelerinin bağitlanmasını isterken Özfatu- ra'nın işçilere yapılacak zammın be- ledıyeye getireceği yükten söz etme- si tepkilen arttırdı. tşçiler, "Beledi- yebaşkanı, işçidüşmanı" diye slogan attılar. DYP Genel Başkanı daha sonra Büyük Efes Oteli'nde partisınce dü- zenlenen toplantılara katıldı. Ancak toplantılara ilgı azdı. llk önce lzmir ve çevresindeki DYP'li belediye baş- kanlanyla bir araya gelen Çiller bu- rada yaptığı konuşmada. hükümet uygulamalanna yüklendı. Çiller, "Birincisi Atatürkçülüğü ve laikliği kalkanyaparak talan yapanlar. 1 kin- cisi de demokrasiyi kalkan \ aparak cunıhurivetin altını oymak isteyen- ler. DYP bunlann arasında banş köprüsü olacakur. DYP istikrann te- minandır" dedi. IRMIKI AYDIN ENGİN aengin (<) posta. cumhuriyet. com. tr Hükümette iki bakan: Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu ve Içişleri Bakanı Kutlu Aktaş. Seçim kararı alındıktan sonra bakan olan iki "bağımsız". Biri ANAP çizgisinde bir po- litikacı, öteki Türkiye'nin son döneminde polis aygıtının kilit noktalarında bulunmuş, lzmir, Istanbul gibi her biri bir ülkeye bedel kentlerde valilik yapmış bir bürokrat. Siyasal çizgisinı 12 Eylül'ün çocuğu ANAP'ta bulmuş bır politikacı; Türkiye'nin son dö- neminde sorumlu görevler üst- lenmiş bır Içişleri Bakanlığı bü- rokratı bu satırların yazarına uzak. Ama bu onlann her yap- tıklanna önyargıyla yaklaşmak, ille de karşı çıkmak anlamına gelmiyor. En azından söyledik- lerine aklınız yatıyor, yararlı ve önemli buluyorsanız, söyledik- leri yaptıklarıyla uyumlu olmak koşuluyla ve olduğu sürece destek vermek de bir demok- ratlık ve yurtseverlik gereği. Çeteleşmenin, bu ülkenin Denizkurdu ve Aktaş namuslu insanlannı bunalttığı bir dönemde her iki bakanın yapıp ettikleri, hele hele söyle- diklerı kanımızca önemli. Adalet Bakanı Hasan Deniz- kurdu bir hukukçu. Bakanlık koltuğunu devraldıktan hemen sonra söyledikleri, hukuk fa- kültesinden eğrisi doğrusuna gelip laf ola beri gele bir diplo- ma almadığını, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kav- ramlannı sindirdiğini gösterdi. Keza yurtdışındaki kaçakla- rın getirtilmesi konusunda ilk günler kuşkuyla karşıladığımız çıkışları, izleyen günlerde, bir politikacının "eyyamcı çıkışla- n"ndan epey farklı yürüdü. Uluslararası hukukun olanak- ları kullanılarak ve hatta zorla- narak bu ülkenin ıliğini kemiği- ni emmış. hepimızi enayi yeri- ne koymuş hırsız takımının ia- desi sağlanılmaya çalışılıyor. Aynı serinkanlı çizgi Alaattin Çakıcı olayında da gözleni- yor. Çakıcı'nın iadesi olasılığı karşısında uykulan kaçanların, koltuklarına raptiye konmuş- çasınasıçrayıp kollan sıvayan- ların yaygaralarına pek kulak asmadan Adalet Bakanı Ha- san Denizkurdu bildiği yolda yürüdü. Çakıcı'nın getirtilmesi yerine Nice'te sorgulanması gibi görünüşte akılcı, aslında iade sürecint ciddi ölçüde sa- katlayacak yollara itibar etme- di. Nitekim bu satııiar yazılır- ken Çakıcı'nın iadesini talep e- den belgeler özel kuryeyle Fransa'ya ulaşmıştı. Sonuç ne olur? Bugünden bilinemez. Ama yıllardır Ottan Sungurlu gibi bir Adalet Bak(may)anı'na katlanmak zo- runda olan bizler için, küflü Adalet Bakanlığı aygıtını iyi kö- tü kımıldatan, hukuk çerçeve- sinde kalan, ama oturup kala- cağına bir şeyler yapmaya ça- balayan bir bakan en azından alışılmadık. Hiçbir şeyin doğal yürümediği bir ülkede "alışıl- madık" bir bakana, tersi kanıt- lanıncaya dek omuz vermek hakça bir tutum olsa gerek. İkinci bakan: Kutlu Aktaş. O- nun bakanlığıyla birlikte çete operasyonlannın hızlandığı bir gerçek. Belki bürokrasiden gelmenin alışkanlıklanyla, po- litikacılann sade suya tirit de- meçleri yerine somut açıkla- malar yapıyor. Örneğin çetele- rin devlet ve özellikle polis ay- gıtının kılcal damarianna kadar sızdıklarını açıklıkla söylüyor. Bunlann temizlenmesi gereği- ni vurguluyor ve ekliyor: - Organize suçlara kanşmış kamu görevlilerinin gizlenme- sinden yana değilim. Her şey açıklıkla kamuoyuna açıklan- malıdır... Eh, üç yazısından biri doğ- rudan ya da dolaylı "devlette saydamlaşma gereği"r\e ayn- lan bir gazeteci için bunlar attı çizilesi, sahiplenilesi, tersi yön- de davranılmadığı sürece de desteklenesi sözlerdır. Burada gerek Denizkurdu, gerekse Aktaş için "Tetikçiler- le uğraşıyorlar. Adi suçlara bu- laşmış mafya çetelerini temiz- lemekle yetiniyorlar. Sistemi sorgulamıyor, mafyalaşmanın Güneydoğu ile dolaysız bağı- nı gözlerden saklıyorlar" gibi- sinden "doğru" eleştiriler pek anlamlı değil. Anlamsız olan ANAP'lı bir politikacı ile ANAP dönemlerinde yükselmiş bir bürokratın bakanlıklarından sistemi sorgulayan bir derinlik beklemek. Ama "başlardururken ayak- lar temizieniyor" diye burun kıvırmanın da haklı bir yanı yok. Ayaktan da başlanmış olsa te- mizlik yararlıdır. Bu kadar kir- lenmiş bir ülkede bu bile sevin- dirıci. Eskilerin deyimiyle "marifet iltifata tabidir." POLİTtKA GÜ1NLÜĞÜ HtKMET ÇETtNKAYA Kimler Var?.. Kara çarşaflı kadınlar!.. Topuklarına dek ınen giysileriyle eylem yapan genç kızlar!.. Kimdir bunlar? Öğretmen!.. Işte size Türt^iye'nin bugün içinde bulunduğu du- rum... Dinci örgütlenme giderek ivme kazanıyor; şeyh ve şıhlann devlet ıçındeki gücü yeniden öne çıkı- yor; tarikatlar yine bıldiğini okuyor... Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay açıklamasın- da bu gerçeğin altını çizmiyor mu? Uluğbay: "Sürgün kavramını telaffuz eden bölücülükte ön- de gidendir. Demokrasi kurallar rejimidir. Kurallar keyfe göre değişmez..." Başbakan Mesut Yılmaz da "bölücülük" kav- ramının altını çizerken, "çete, irtica, terör" üçlüsü- nün birbiriyle bağlantılı olduğunu belirtti... Sekiz yıllık kesintisiz eğitimin gündeme gelmesiy- le başlayan "cami eylemleri" Hizbullah, İBDA-C, Islami Hareket ile Nurcu, Süleymancı, Nakşi kışkırt- macılığıyla ivme kazanmış, "başörtüsü" kandııma- casıyla doruk noktasına ulaşmıştı... Burada unutulmaması gereken bir nokta vardı: Dlnci terör örgütleri bu eylemlerde PKK'yie işbiriiği, yapmışlar, ülkücülerden de destek görmüşlerdi... ' Anımsatalım: Ülkücüler Türk bayrağıyla bu ey-; lemlere katılınca, Hizbullah, İBDA-C, Islami Hareket * sempatizanları istanbul Üniversıtesi önünde ülkü-*" cü militanlarla kapışmışlardı... Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araş-' tırma Hastanesi'nde kılık-kıyafet yönetmeliğine uy- _ mayan altı hemşirenin işine son verilince onlara kim sahip çıktı? " MHP ll Başkanı Ali Osman Özgeliş, HADEP II; Başkanı Celalettin Ekmen, BBP ll Başkanı Srtkı A-.1 ; loğlu. FP ll Başkanı Niyazi Yanmaz... \' Bu partilerin "ırkçı-şeriatçı" örgütlenmede daya-;' nışma içinde olmaları sizce ilginç değil mi? '- Kara çarşaflı öğretmenlerın Ankara'daki eylemi-'; nin arkasında kimler var? ^ Yine aynı örgütler!.. '' ••• „ Kara çarşaflı kadınlar!.. Topuklarına dek inen giysileriyle eylem yapan. genç kızlar!.. ,, Acaba bunlar Türkiye'yi Iran gibi mi yapmak is- * tiyorlar? '' Kuşkusuz öyle!.. Bunların "giyim-kuşam özgürlüğü"yle hiçbir il- gisi yoktun eylemin altında yasadışı dinci terör ör- gütleriyle onlara destek veren tarikatlar vardıri.. 115 öğretmenin görev yerleri değiştirilip 50 staj- - yer öğretmenin işine son verilince eyleme geçiyor-. larL Polis olup bitenlerı sadece izliyor!.. Çlysa Ankara'da bır gün önce öğrencilerin eyle-.'- minde polisin ne denli acımasız olduğunu televiz-,- yon ekranlanndan izlemedik mi? Din bezirgânlan, dıncı terör örgütleri harekete geç- v tileryine... Okullann açılmasına yakın eylemler daha da ar- tacak... Şeriatçı yazarlar ıse atakta... Bakın neler yazıyorlar: "Bu adamlar ahmak mı? Yoksa hain mi? Imam-hatip ve Kuran kurslannı kapatmakiçin bü- tün meslek okullarını ve çıraklık okullannı feda etti- ler... Açık bir şekilde yalan söylüyortar. Yetmedi, 8 yıl diye bütün eğitim sisteminife/çet- tiler... Neye el atsalar kurutuyortar..." Gördüğünüz gibi ktşkırtıcıtar işbaşında... Tek amaçlan var bunlann: "Ortalığı kanştırmak ve böylece amaçlanna ulaş- maki." Başka? Laik demokratik cumhuriyeti yıkmak!... Kimi aymazlar bu oyuna geliyorlar, devleti kuşa- tan ırkçı-gerici yapılanmayı görmeyip "insan hakla- n" adına ahkâm kesiyorlar... Çok açık söylemekte yarar var: "Bugün Milli Eğitim ve Içişleri bakanlıklan ırkçı- gerici kuşatma altındadır..." • • • Kara çarşaflı kadınlar!.. Topuklarına dek inen giysileriyle eylem yapan genç kızlar!.. Kim bunlar, ne yapıyoriar? Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlannın can- lanyla ve kanlanyla kurduğu 75 yıllık laik demokra- tik Türkiye Cumhuriyeti'nde "giyim-kuşam özgüriü- ğü" yutturmacasıyla eylem yapıyoriar... Onlar öğretmen!.. Afganistan, Iran. Suudi Arabistan, Sudan... Özlemleri bu ülkeler!.. Kim var arkalannda? Dinci terör örgütleri, PKK, tarikatlar... Onlann "Anadolu Müslümanlığı"yla ilişkileri yok- tur, onlar oynanmak istenen oyunun figüranlandır... Türkiye'nin aydınlık yolu bu karayobaz çetelerini bir gün mutlaka ortadan kaldıracaktır!.. Milli Eğitim'deki ırkçı-gerici yapılanma kırılacak-' tır... : Bakın, Istanbul Üçüncü Kolordu Lojmanla- ] n'ndaki Nimetullah Mahruki Okulu Müdürü Harun * Sağlam tarikatların gücüyle hâlâ orada yöneticilik ? yapmaktadır... Bu konuya bir başka yazımızda değinip Harun ' Sağlam'ın irtica bağlantısını anlatacağız... ' Yazımızı bitirmiştik ki üzücü bir haber geldi... Esenyurt Belediye Başkanı CHP'li Dr. Gürbüz' Çapan silahlı saldınya uğrayıp bacağından yaralan- ' mıştı... j Saldırganlar yakalandı... Çetelerin egemen olduğu bir toplumda yaşıyo- \ ruz... Gürbüz Çapan'ageçmişolsun!.. > hckaya(â posta.cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Vatanseverler, insanlar, doğaseverler, toprak eroTyonu size sevebileceğiniz hiçbir şey bırakmıyor. T.E.M.A. Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varhklan Koruma Vakfı Tel: (0.212) 281 10 27 / 268 09 85
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog