Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

3 EYLÜL 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER îçişleri Bakanı Aktaş, devletin gücünü kullanması halinde çetelerin ortadan kalkacağını söyledi 'Çeteler ilımalm gösterstZMİR (Cumhuriyet Ege Burosu) - îçışlen Bakanı Kutlu Aktaş mafya \e çetelenn ortaya çıkmasının, bır ıhma- hn gostergesı olduğunu belırterek * Dev let, gucunu kullandığında mafŞa olmavacaktır. Biz, bu gucu kullanaca- ğız" dedı îçışlen Bakanı Kutlu Aktaş, ıncele- melerde bulunmak uzere dun İzmır'e geldı Incelemelenne ll Jandarma Alay Komutanı Mecit Korkut'la goruşerek başlayan Aktaş, daha sonra Valı Ke- mal\ehrozoğiu'nuzı>aret ettı Aktaş Nehrozoğlu nuzıyaretınde, gazetecıle- nn sorulannı >anıtlarken bırçok ulke- de yaşanan bazı sorunlann Turkıye ge- nelınde de gorulduğunu belırterek bun- lar arasında bolucu teror hareketlen, mafya ve çeteler olduğunu soyledı Sılahlı Kuvvetler'ın bolucu teror or- gutune karşı mucadele verdığını Gu- IJaşta buyuk ıllerde olmak uzere şantaj ve tehdıtle para toplayan çetelenn ortaya çıktığına dıkkat çeken Aktaş "De\ letın gucune karşı bır yerde mafyanın ortaya çıkması. orada bır ıhmalı göstenyor De\ let gerçekten guçlu Eğer dev let 5-10 kışıyle mucadele edemıyorsa, bıtmış durumda Boyle bır yerde de\ letın tum gucune karşı mafya \ e çetelenn olması kabul edılemez" dıye konuştu neydoğu'da tahmın edılenden daha faz- la huzur olduğunu kaydeden Aktaş, Emnıyet \e jandarma guçlennın aldı- ğı tedbırlenn boşa gıtmeyeceğını bıl- dırdı Başta buyuk ıllerde olmak uzere şantaj ve tehdıtle para toplayan çetele- nn ortaya çıktığına dıkkat çeken Aktaş şunlan so\ ledı "Bu ola>, Turk toplumunu yavaş > a- vaş sarmış. Istanbul'da, konya'da, Ay- dın'da ortaya çıktığını goruyoruz. Ay- dın'da Ahmet Tekın Baykaİ çetesi ço- kertildi. Bu oluşumlar bırbırienne ba- ka baka kolay voldan para kazanmayı yaygın hale getirmek istıyorlar." Îçışlen Bakanı olarak goreve başla- dıktan sonra ıl emnıyet mudurlenne "mafya ve çete istemiyoruz'1 uyansın- da bulunduğunu belırten Aktaş şoyle konuştu "Emnıyet mudurleri, Turkiye gene- linde mafya ve çetelerin ıızenne gjdi- yorlar. Bu mucadeleyi değerlendirece- ğiz. Devletin gucune karşı bir yerde mafyanın ortaya çıkmasL, orada bir ih- mali gosteriyor. Dev let gerçekten guçlü. Eğer de>let 5-10 kişiyle mucadele ede- mı\orsa. bıtmış durumda. Sadece İs- tanbul'da 50 bın guvenlık gucu var. Boy- le bir yerde devletin tum gucune karşı mafya ve çetelerin olması kabul edile- mez. Dev let bu gucund kullandığında mafya ve çeteler olmavacaktır. Bız bu- nu kullanacagız." Bır gazetecınm sonısu uzenne, Fran- sa nın Nıce kentınde yakalanan Alaat- tinÇakıcınin ladesıyle ılgılı dosyanın tamamlandığını, bugun ya da yann Fransa'ya gondenleceğını belırten Ak- taş, "İçişleri Bakanlıgı Nice'e bir sorgu timi gönderecek mi" sorusuna şu kar- şılığı verdı -Bu olavla ılgili olarak Belçika iie Turkıye'nın durumu çok farklı. Belçi- ka, bir olaya karıştığı için Çakıcı'yı sor- gulamak istiyor. Olayla ilgisini araştm- yor. Oysa biz temelde işın içındeyiz, Çunku Çalocı'nm 6-7 dosyası var Tur- kiye'de. Sorgulayıp ne yapacağız? Biz iadesini istiyoruz. Bu nedenle de Nice'e herhangi bir sorgu timi gönderilmeye- cek. Aslında İçişleri Bakanlıgı olarak uzerünize duşenı vaptık. İçişleri Bakan- lığı'nın gorevi suçluyu yakalamaktır. Yakalama timi de zaten işını bıtırdı. Ça- kıcı'yı yakaladı. Nıce'te sorgulanması- na luzum yok." tçışlen Bakanı Aktaş, Alaattın Çakı- cı'nın ıade edılıp edılmeyeceğıne ılış- kın bır soruyu yanıtlarken "Normal olarak iade edilmesi gerekir" derken bu konuda herhangi bır tanh venlemeye- ceğını soyledı Aktaş, "Her turlu ka- nunsu/luğun uzenne gidilecektir. Bu konuda her turlu işlem yapdıyor" dıye konuştu Hakkâri'den gazetemizeztyaret Hakkâri Valiliği tarafindan "derv lerınde gosterdıklerı başarTdan dolayı odul olarak htanbul'a gon- derilen 15 ortaokul oğrencisi gaze- temizi ziyaret etti. İstanbul'da Çağdaş Yaşanu Destekleme Der- neği (ÇYDD) tarafindan ağırla- nan Hakkâriliçocuklar,gazetemi- zin servislerini dolaşarak servis şefleriyle sohbet ettiler. Gazetemizde tanıştınldıklan her- kese Uk olarak "Neden HakkâriV le ilgilenmivorsunuz" sorusunu yoneiten çocuklar, şeflere de "Hakkâri nasıl gelişecek", "Hak- kâri'de ne zaman fabrika kurula- cak", "Teror ne zaman bitecek" gibi sorular sordular. Çocuklar, ekonomi servisini gezerken Hak- kâri'nin neden kalkınamadığını ise şoyle anlatnlar: -Hawanlan- mız varmış. Hatta ders kıtaplann- da bıle bahsedılivor \ma artık yok. Teror hepsını bıtırdi." Hakkâ- rili çocukları Nadır Nadi'nın o- dasında ağırlayan Gazetemiz Genel Yayın Vonetmeni Orhan Erinç de, çocuklara, Hakkân'ye 1968yılında gorev li olarak grniğini belirterek o gunku izlenimlerini anlattL • ı , ,ıı /• Özel kuryeyle gönderildi Çakıcı dosyası Fransa'ya gitti üyük bir aşk, kaybedilenler, cazanılanlar... aynı gence aşık iki genç kızın dramatik şk oykusu... "bizıler Lçın hoğru ekmnbasınız ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu)-Dışışlen Ba- kanlıgı, Adalet Bakanlı- ğı'ndan ıletılen Alaattin Çakıcı'nın ıade ıstemını ıçeren dosyayı dun ozel kuryeyle Fransa'ya gon- derdı Dışışlen Bakanlıgı Sozcusu. Buyukelçı Ne- cati Utkan dun duzenle- dıgı basın toplantısında gazetecılenn sorulannı yanıtlarken Adalet Ba- kanlığı'nın, Çakıcı'nın 5 klasorden oluşan ıade dosyasınınçevınsını, ge- nel değerlendırme yazı- sıyla bırlıkte oncekı gun Dışışlen Bakanlıgı Kon- solosluk Genel Mudurlu- ğû'ne gonderdığını soyle- dı Genel mudurluğun ge- reklı ışlemlen yaptıktan sonra dosyayı kurye şu- besıne gonderdığını anla- tan Utkan, Çakıcı dosya- sının dun sabah Turk Ha- va Yollan'nın tanfelı uça- ğıy la ozel kurye eşlığınde Pans'e gonderıldığını kaydettı Utkan'ın verdığı bılgı- ye gore, Turkıye'nın Pans Buyukelçıhğı, dosyayı bır notayla bırlıkte Fransız adlı makamlanna suna- cak Utkan, bu ışlemlenn hafta sonuna kadar bıtınl- mış olacağını soyledı Çakıcı dosyasında, ul- kucu mafya lıdennın Tur- kıye de ışledığı 6 suç ne- denıyle ıadesının ıstendı- ğı belırtılıyor Dışışlen Bakanlıgı Sozcusu, gazetecılenn, Çakıcı'yla ılışkısı nede- nıyle Ankara'ya çağnlan MİTmensubu, Pekın Bu- yukelçıhğı 1dan Ataşesı Yavuz Ataç'ın Çın tarafin- dan sınır dışı edıldığı ha- berlennın anmsatılması uzenne "Yavuz Ataç, normal prosedur izlene- rek Ankara'ya çagnlnuş- ür. Çin'in Ataç'ı sınır dışı ettiğjne daır herhangi bir bilgi gelmedi. Boy le bir iş- lem varsa bunun gerekçe- lennin açıklanması gere- kir" dedı Utkan, bır gazetecının Bakanlar Kurulu'nda go- ruşulen Buyukelçıler Ka- ramamesı'nde Pekın Bu- yükelçısı'nın merkeze çağnlmasının son gelış- melerle ılgısı olup olma- dığı yolundakı soru uzen- ne de, "Hayır.O kararna- me uzun sure once hazır- landı. Gecıkmesuun nede- ni agremanlann beklen- mesiydi Son olaylarla Ugi- siyok" dedı CHP Genel Sekreten Adnan Keskin, hukume- tın çete oluşumlannı ço- zemeyeceğını belırterek "Bır v ıldır ıpe un sererek işi aşındırma anlayışı için- de okluğu açıkça görül- mektedir" dedı ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Boşuna Işler Alaattın Çakıcı'nın ganp bırbıçımdeyakalanışı, Sedat Peker'ın ozel bır uçak tutarak gelıp teslım olması, dığer bazı ufak tefek tetıkçılenn yakalanması, bızden bazılarını boşuna sevındırıyor Zannedıyorlar kı, bu adamların ılışkı ıçınde olduğu sıyaset adamlan ve ışadamlan, korkacak- lar ve çozulecekler Mumkun değıl Bu ulkede maalesef azınlıkta kalmış olan durust ve na- muslu ınsanlar, bu "çetelen" ve "çetecılen" kafalannda mahkûm ederken, ortada dolaşan ve sesını duyuran bır çoğunluk, değıl bu adamları mahkûm etmek ya da suç- lamak, muthış takdır edıyorlar (Bu ıkı grubun dışında ge- ne durust ve namuslu olmakla bırlıkte, şaşkına çevnlmış genış bır krtle var kı, olaylan sessızce ızlıyor) Ortaya yenı çıktığı ılen surulen ıddıaların hangısı bılınmıyordu9 Şımdı- ye dek (Ergun Göknel hanç), kıme "nereden buldun" dı- ye soruldu Otomobıl galerısınde araba yıkayan 18 yaşın- dakı "delıkanirÇ), beş senede mılyarder olduğu zaman kım bu servetın kaynağını araştırdı9 Tnlyonluk pazarlıkla- rın taraflan ayaklanndan kurşunlanırken, yakalanan tetık- çılenn ardındakı ısımlen kım araştırdı'7 İLKSAN mılyarderlen (bugunun parasıyla tnlyonerleri), şımdı neyapıyorlaracaba7 Semra Özal'ın evınden yapı- lan ve bırtakım karanlık ılışkılerezemın oluşturabılecek te- lefon aramalan saptandığı zaman 'Benım evımde 20 te- lefon var, herhangi bın aramış olabılır" dedığınde, o du- ruşmanın savcısı bu "mantıklı"^) açıklamayı ınandıncı bul- madı mı'' Elde Alaattın Çakıcı'nın teyp kasetlen varmış Olsa ne olur, olmasa ne olur? Bu kasetlerde çıkan ılışkılen bılme- yenımız var mı' Zaten teyp kasetlen dunyanın hıçbır mah- kemesınde kanıt olarak kabul edılmez Iş, bu ılışkılenn de- nnlığıne ıncelenmesınde Ama Turkıye'de hıçbır sıvıl sıya- setçı, bu konularda dennlığıne bır araştırmaya gınlmesını ıstemez Buna ızın veımez Zıra, ış enınde sonunda gelır kendı ayaklarına dolanır Kıtle ıletışım araçlannın bır kısmı tıraj uğruna, bır kısmı ratıng uğruna kımı ılışkılen kargılayıp duruyorlar Ve bu çe- tecılenn şohretlerıne şohret katıyorlar Yasadışı ılışkılen mahkûm edebılmek ıçın, once kendılennın yasalara uy- ması gerekir "Bâb-ı Tellı" medyasındakı hıçbır şey yasa- lara uygun değıldır Ne bınalarının ıskânı vardır ne yapıla- rı projelere uygundur, ne de çalışanlannın yasal haklannı tanıriar Ama ış lafa gelınce mangalda kul bırakmazlar Ya- salardan, çetelerden soz ederler Zaten bu donem, ken- dı ellennın kınne bakmayanlann başkalannın ellennın kır- lılığıyle uğraştıklan bır donem olarak anımsanacak Refah Partısı, 1 tnlyonluk hesabı açıklama konusunda epey terleyecek gıbı gorunuyor Ama enınde sonunda bır "çozumy) bulacaklarına emınım Ayrıca Refahlıların bu konuda partılennı asla eleştırmeyeceklennı bılmekte fay- da var "Ben ıçkı satan devlete vergı vermem" mantığı ıçın- dekı kımı vatandaşlanmızın, Refah'ın Hazıne den para ka- çırmak ıçın yaptığı her' numarayı" yurekten alkışlayacak- larından kuşku duymuyorum Başsavcımız boşuna uğraşıyor gıbıme gelıyor Bıryanda çeteler, çetecıler, yasadışı yollardan toplanan paralar, "uçan servetler" tetıkçıler magazın basını, ma- gazın basınının dedıkoduları, paparazzıler, televoleler Ote yanda gundelık ekmeğının dert ve sıkıntısına duşmuş genış kıtleler Bu ulkede emeğıyle geçınen durust ınsanlar, dayanma guçlennın sınınna gelmış durumdalar Demokrasıden ve paıîamentodan umutlarını keserlerse ortaya neler çıka- bıleceğını duşunmemız ve tahmın etmemız gerekir "Tes- tı kınldıktan sonra akıl oğreten çok olur" demış atalarımız Yapılması gereken şey, o testının kınlmamasını sağlamak- tır Gene atalanmız, "Et kokarsa tuzlanır, tuz kokarsa ne edeceğız" sorusunu sormuşlar Gerçekten gunumuzTur- kıyesı'nde, "çunımeyı" engellemekle gorevlı olanlann bır bolumu bu çurume surecının ıçınde yeralıyor Adalet me- kanızmasıyla, polısıyle, sıyasetçısıyle Bunlan kım temız- leyecek"? Korkarım boşuna uğraşıyoruz Not: Sayın Mustafa Taşar telefon ederek ekmeğın poşetlenmesı konusunda bır açıklama yapmak ve bu ko- nuda ozet bılgı ıçeren bır metnı gondermek ıncelığını gos- terdı Doğrusu, eksık bılgılendınldığım ıçın haksız eleştın- ler yapmışım Fırınlarda satılacak olan ekmeğın poşetlen- mesı dıye bır şey soz konusu değılmış "Çıtır çıtır" ekmek yemek ısteyenler, bırazzahmetegırsınler Bakkallara gon- derılen ekmeklenn poşetlenmesı gerekıyormuş kı bunu ben de vurgulamıştım Kaldı kı "çevreyı kırietmeyen" po- şetler de kullanılabılecekmış Sayın Taşar'a teşekkur edıyorum. Sevgili Öğretmenler, Değerli Meslektaşlarım, OKUMAYA BASUYORUM Okumaya Başlıyorum Ders Kıtabı* TÜRKCE1 Turkçe 2 Ders Ktabı* Yasaya kavuşturulması uzun zaman alan "Sekız Yıllık Temel Eğıtım Sıstemı"nın yururluğe gırmesıyle çocuklarımızın butun eğıtım sorunlarının hemen çozulmuş sayılamayacağı açıktır "Sekız yıl" sadece bır sureçtır Asıl onemlı olan, sızın çok daha lyı bıldığınız gıbı, bu surecı kapsayacak olan eğıtım ıçerığının çağa gore yenıden duzenlenmesıdır Vakfımız bu amaç ıle Eğıtım Parkları, Oğrenım Bırımlerı, Yaz Okulları projelerının yanısıra, llkoğretım Kıtapları da hazırladı Oğretmenlerımıze emeklerını daha verımlı kılmak ıçın Okumaya Başlıyorum, Türkçe 1, Türkçe 2 kıtaplarını sunuyoruz Kıtaplar, ezbere zorlamayan, kolay ve çabuk oğreten, unutturmayan, öğrenmeyı sevdıren, kıtap sevgısı aşılayan, sevımlı ve çağdaş ıçerıkte hazırlanmıştır Inanıyoruz kı, bu kıtaplar, sız öğretmen arkadaşlarımın takdır, tercıh ve tavsıyelerıne mazhar olduğu takdırde, çocuklarımızın "Cumhurıyetın temel ılke ve değerlerme bağlı," "Özgüven sahıbı," "Duşünen ve Sorgulayan," "Kendı ıç yaratıcılığını harekete geçrebılen," "Akılcı, Sağduyulu, Barışçl," "Farklı duşunce ve ınançlara saygılı," "Insan ılışkılerınde cınsıyet, dın, dıl farkı gozetmeyen" bıreyler olarak yetışmelerıne katkıda bulunacaktır Yenı ders yılında başarılar dılıyorum Prof Dr Yılmaz Buyukerşen Turkıye Eğıtım Gonullulerı Vakfı Başkanı * Tum kıtaplar Mıllı Eğrtım Bakanlıgı Talım ve Terbıye Kurulu'nun kararıyla 1998-1999 oğrenım yılından başlayarak llkoğretım okullarının bırıncı sınıfları ıçın beş yıl sureyle ders kıtabı olarak kabul edılmıştır Turkçe 1 Ders Kıtabı '31 3 1998 gun ve 36 sayılı karar' Turkçe 2 Ders Kıtabı "31 3 1998 gun ve 34 sayılı karar" Okumaya Başlıyorum Ders Kıtabı '5 9 1997 gun ve 141 sayılı karar " TÜRHİVE EĞITIli GONULLÜLERİ VflHFl B A B A N A K K A Ş S O K A K N O 8 N A K K A Ş T E P E 8 1 2 0 0 İ S T A N B U L T E L E F O N ( 0 2 U ) 4 9 2 3 2 3 2 ( 1 0 h . t ) F A K S ( 0 2 1 6 ) 4 9 2 3 2 3 3 K ı t a p t e m ı n ı ı ç ı n , T e l ( 0 2 1 2 ) 2 5 1 2 0 1 1 2 9 3 6 0 5 8 F a k s ( 0 2 1 2 ) 2 5 1 2 8 S U B E S I 7 7 1 0 0
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog