Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmenı Orhan Erinç # Genel Ya\ın Koordınatoru Hikmet Çetinka>a# Yazıışlen Müdurü İbrahinı V Udız • Sorumlu Mudur Fikret İIKi/ # Haber Merkezı Muduru Hakan Kara # Görsd Yonetmen: Fikret Eser îstıhbaral Cengi/ \ ıldırım # Ekonomı Mehmet Saraç 9 Kultur Handan Şenköken • Spor Abdülkadir Y ücelman 9 Makaleler Sami Karaören • Duzeltme Abdullah \ aacı • Fotograf Erdoğan Köseoğlu # Bılgı-Belge Edibc Buğra 9 Yurt Haberien Mehmet Faraç ^taNin Kurulu İlhan Selçuk (Ba^kan). Orhan Erinç, Oktay kurtböke. Hikmet Çctinkaıa. Şükran Soner, Ergun Balcı, ibrahinı V ıldız. Orhan Bursalı, Mustafa BaJbav, Hakan Kara. Ankara Temsılcısr Mustafa Balbav Ataturk BuKan No 125. Kat4. Bakanlıklar-Ankarâ TeJ 4195020 p hat). Faks 4195027#IzmırTemsılcısı Serdar Kıak, H. ZıyaBIv 1352 S 2 3 Tel 4411220. Faks 4419117 0 Adana Temsılcısı Çetin V'iğeooğlu, Inönü Cd. 119 S No 1 Karl.Tel:363 12 ll.Faks 363 12 15 Muessese Mudüru Üstün Akmen 0 Koordınatör Aioıet Korulsan C Muhasebe BüJentV.«ıer»ldare Hüseyin Gürer^lşteOîK Önder Çelik • Bılgı- Işlem \aîl İnal 9 Bılgısavar Sı>tem Mürûv«Çiler#Sans FıızÜet Kuza MED1 \ C: • Yonetım Kı Başkanj - üenel Mudur Gi Erduran 0 Koordınatör I Işıfman # GeneJ Mudur Yarciırr SeıdaÇoban Tel 514 07 53- 95 80- 513 84 60-61. Faks 5158- > a>ımla>an \e Basan: ^ enı Gun Haber Aıanai. Basın ve Vavıncıhk A $ Turkocafı Lad « 41 (.ağaloğiu 34334 1si PK 246 lstanbul Tel 10 212) 512 05 05 (20 harl Faks lO 212ı J". «5 «5 3EYLÜLI998 Jmsak. 4.54 Güneş: 6.25 Ögle:13!I fkindi: 16 48 Akşam: 19.42 Yatsı: 21.08 vvww.cumhurivet.com Çevreciler Akkuyu için ağır cezaya gidecek • İZ\lİR(Cumhuri\etEge Bürosu) - .Nükleer karşıtlan ve çev re örgütlen ıle bazı yurrtaşların Enerjı ve Tabiı Kaynaklar Bakanı ıle TAEK. TEAŞ Yönetım Kurulu üyelerı hakkında görev lenni kötüye kullanmaktan bulundukları suç duy uruiuna Ankara Cumhuriyet Başsavcılıgı takıpsızük karan verdi. Hukukçular. karann gerekli ıncelemeler yapılmadan verıldığını ve vanlış bilgıler ıçerdığım belırtırken, suç duyurusunda bulunanlar 15 gün içınde ağır ceza mahkemesınde dava açacaklannı belırttıler. Greenpeace de yaptığı açıklamada. konunun TBMM'ye getırilmesı gerektığme dıkkat cektı. Bilgisayarla beste yarışması • Haber Merkezi - Halıcı Midı 98 Bilgisayarla Beste Yarışması bu akşam Beylikdüzü'nde Tüyap Kongre Merkezı'nde gerçekleştirılıyor. Halıcı Bilgi lşlem AŞ tarafından bu vıi beşıncısı duzenlenen yanşmaya 67 beste katıldı. Buniar arasında 11 "i tinale kaldı. Bu akşam Beylıkdıizü'nde "Bılışım 98" etkınliklerı çerçevesınde gerçekleştınlen vanşmada finale katılan parçalann seslendınlmesının ardından jünnın seçtığı ılk üç esere çeşıtü ödiilier verilecek. Bu yılki yanşmanın ana temasını "Cumhunyet'ın 75 yılı" oluşturuyor. Onbinyıllık yepleşim bulundu • AKSARAV <AA) - On bın yıl öncesıne aıt ilk yerleşım yerlennden bın daha bulundu. lstanbul LnıversıteM Edebıyat Fakültesı Prehıstorya Anabılım Dalı Başkanı Prof. Dr. L'fuk Esın ba^kanlıgındakı birekıp tarafından Aşıklı Köyü höyüğünde yürütülen kazılarda. burada yaşayan ınsanlann. ev yapımında kerpıç kullandıklan. tanm ve avcılık yaptıklan tespıt edıldı. Ayakkabıda yaratıcılık • Haber .Merkezi - Türkıye Ay akkabı Sektörû Araştırma Geliştırme ve Eğıtım V'akfı (TASEV) ve Mimar Sinan Üniversıtesı Endüstrı Ürünleri Tasarım Bölümü'nün ışbırliğıyie organıze edilen "'IV L'lusal Genç Yetenekler A>akkabı Tasanm Yarışması" başlıyor. 19Ekım'ekadarMSÜ Endüstn L'rünleri Tasanm Bölümü'ne ıletılmesi gereken projeler iki aşamalı bir elemeden geçınlecek. Birincıler. GDS-Düsseldorf Fuan'na götürülecek. Ortaöğretim Ödül ve Disiplin Yönetmeliği değişikliğine sivil toplum örgütlerinden destel 'Oğrenci iffeteizlikle suçlanmamak'ANKARA (Cumhurijet Büro- su) - Kız öğrenciler içın getırdıği ıf- fet tanımlamasıyla bekâret kontrolü- ne zemin hazırlayan Orraöğretim Ku- rumlan Ödül ve Dısıplın Yönetme- liği'nın değıştınlmesi amacıvla Mıl- li Eğitım Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu'nda başlatılan çaiışma. sivil toplum örgütlen ve yurttaşlardan bü- yük destek gördü. Çocuklann ruh sağlığını bozduğu gerekçesiyle eskı y önetmelıgin ipta- li için Danıştay 8. Dairesfne dava açan Murat Yıldırım'ın vekıllenn- den avukat Arif Ali Cangı. "İffet yö- netmeliği bir an önce uvgulanıadan kalkmalı. Bakanlık başlattığı çalış- manın sonunu getirmeli" dedı. Cangı, kamuoyunda "Mffet yönet- meliğT olarak tanımlanan Ortaöğre- tim Kurumlan Odül ve Disiplin Yö- netmelıgrnın değıştirilmesı ıçın Ta- lim Terbiye Kurulu'nda başlatılan ça- lışmayı desteklediklenm söyledi. Yö- netmeliğın 17 maddesinın ç fıkra- sındageçen "iffetsizliğitespitedilmiş olmak" ifadesinin bekâret kontrolü- ne yol açtığını vurgulavarak şunları söyledi "İffftsi/Iikten ne amaçlanmakta- • Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın, Talim Terbiye Kurulu'nda başlatılan çahşmayı hızlandırarak yönetmelik değişikliğine destek vermesi ve diğer bakanlann durumuna düşmemesi istendi. dır? Bunu kim. nasıl tespit edecek- tir? İffetli oimanın va da olmamanın ölçütü nedir? Bu hiikme davanarak. birçok okul müdürü. arkadaşlan ile büiikte eğlendikleri va da geç kaldık- ları için kı/ları bekinet kontrolüne göndermişlerdir. Bu nedenle pek çok kızımız inribara kalkışmışfır." Yönetmeliğın değışmesı içın ka- rhuoyu baskısıyla bakanlar tarafın- dan verilen sözlerin daha sonra yeri- ne getirilmedığini söyleyen Cangı. "Nevzat Ayaz da Milli Eğitim Ba- kanlığı döneminde, >önetmefiğin ilgi- li hükmünün değiştirileceğini sö> leje- rek kamuo> unu vatıştırnıa yoiuna git- mişti. Ancak \önetnıelik hâlâ yüriir- lüktedir"dedi. Cangı, Milli Eğitim Bakanı Hikmet l'luğbay'ın Talim Terbiye Kurulu'nda başlatılan çahşmayı hızlandırarak yö- netmelik degi şiklığıne destek v erme- sıni, diğer bakanlann durumuna düş- memesini istedi. Mevcut yönermeli- ğin ıptali için Danışta> 8. Dairesi'ne açtıklan davanın reddi nedenıyle tem- yize gittiklerini bildıren Cangı, Mil- li Egitım Bakanlığı'ndabaşlatılança- lışmanın kendi haklıhklannı destek- lediği için "çok önemli'* olduğunu vurguladı. Yönetmelıgin vücut bü- tünlüğünü ihlal ederek özgür ve so- rumlu yurttaşlar yetiştirmeyi önledı- ğıni anlatan Cangı şunlan sövledı. "Avnı zamanda anavasa ile Türki- ye'nin taraf olduğu Çocuk Hakla Sözleşmesi gibi pck çok uluslaıara sözleşmeye, çağunız insan haklan aı lavışına aykın olan vönetmeliğin ri müvle değiştirilnıesi gerekmektedi Değişiklik çalışmaiarı, yönetnu'Uğ karşı itirazlanmızın bakanlık tars fından da kabu) gördüğünü göster mektedir. Bu geüşme. umut verici bi gelişmedir. Eğitim \e öğretimin çağ daş ve bilimsel temellere göre yürütül mesini, öğrencilene demokratik katı lımı özendirici, kendilerine gü>en lerinin oluşmasını sağla\ıcı düzen lemeler vapılmaudır." Santiago'da başlayıp Patagonya bölgesinin ucu olan l shuaia'da sona eren Camel-Tropln 98'de Türki- ve'vi Kutlu Torunlar-Mehmet Gürs ikilisi ternsil etti. Camel-Trophy'de Türk takımı, araç anzası nedeniyle dereceye giremedi Korüzmndebüyiikmacem ARİFKIZILVAUN ISHIAIA - "Büyiik macera" Camel- Trophy'nın 19.'su geçen hafta. Arjantın'ın kar- larla kaplı bölgesi Ushuaıa'da sona erdı. Artık gelenekselleşen ve ınsanın doğava karşı verdı- ğı mücadele bıçıminde geçen "büyük mace- ra"nın bu yılkı etabı. öncekı dönemlenn aksi- ne. şu sıralar kış mevsıminı vaşayan dünyanın güney yanmküresindekı uçsuz bucaksız Tiera Del Fuego (Ateş ToprakJan/ ya da dıger adıyla Pa- tagonya bölgesınde gerçekleşti. 5 Ağustos günü Şili'nin Santiago kentinde başlayan Camel-Trophy 98, 20 gün sürerken. 22 ülİceden 20 takım yâklaşık 8000 kılometre- lik etabı zor da olsa bıtirdı. En fazla puanı top- layan Fransa şampıyonluğa ulaştı. Takım ruhu birinciliğini Güney Afrika ekibinin kazandığı Camel-Trophy 98"de Türk takımı şanssız bir ka- za geçinnce 16. sırada yer aldı. Santıago'da verilen startla başlavan Camel- Trophy 98'in ilk kilometrelerinde vv indsurf şam- piyonu Kutlu Torunlar'Ia Mehmet Gürsten ku- rulu Türk ekıbı.oldukçabaşanlı bir performans çızdıler. Ancak Patagonya bölgesinin sert ikli- mı Türk takımıv la bırlikte diğer ekiplenn de ışı- nızorlaştırdı vevanşın 3. günü Mehmet Gürs"ün kullandığı Freelander marka arazi tıpı araç bir kavava çarparak etap dışı kaldı. Karyağışı ne- denivle helıkopter kalkmaymca kınlan amorti- sör, Türk takımına ulaştınlamadı ve Gürs-Torun- lar ikilisi toplam 640 puan yitınp ilk etabı pu- ansız kapadılar. Türkiye 5'e kadar yükseldi Daha sonra kayak ve kano etaplannda başa- nlı bir çizgı tutturan Türkıye. takım sıralamasın- da ilk 5'e kadar yükseldı. Ancak genel puanlar değerlendınlınce Türkive ilk sıralar ıçın şansı- nı yitirdı. Patagonya'vı baştan sona geçen 20 ekip. en çok Macellan Boğazf ndan sonra baş- layan karla kaplı parkurda zorlanırken. rafting gösterisi sırasında bazı teknelerın devrilmesi özellikle yanş organızatörlenne soğuk terler döktürdü. Camel-Trophy Türk takımının mena- jeri Okan Çam da rafting parkurunda suya dü- şenler arasındavdı. Ne var kı Çam ve diğerleri kazayı yara almadan atlattıiar. Bavan Troph\ 'ciler Camel-Troph) 98'de ıkı bayanın oluşturduğu İspanva takımı. Land-Roverözel ödülünü kaza- nırken, Norveçli bayan sürücü ve Finli takım ar- kadaşı. karla kaplı Patagonva bölgesını başan ıie geçtıler. Santıago'da başlayan yanş 25 Ağus- tosta yine karlann örttüğü Ushuaia'da sona er- di. Aıjantin sınırlan ıçındeki bu kente varan Ca- mel-Trophy kafüesım kenrte >üzlerce sporsever karşılarken. yanşmacılarda binncının açıklan- dığı günün gecesı. çılgınca eglenerek 20 günlük yorgunluğu üzerlennden attılar... Türk takımını oluşturan Kutlu Torunlar ve Mehmet Gürs. sempatık hareketlen v e diğerekıp- lere verdikleri destekle Camel-Trophv 98'e ad- lannı vazdırdılar. Gürs ve Torunlar'ın takım ru- hu bınnciliğinı kıl pavı kaçırdığı da öğrenıldı. 150 denizbilimci Trabzon'da bir araya geldi Deniz kirliliği balık stoklarmı azalüyor AHMET ŞEFİK TRABZON-32ülkeden 150 bılım adamının katıldı- ğı -Fisheco '98 l. l lusla- rarası Balıkçılık ve Ekoloji Sempozyumu'" Trabzon'da başladı Sonçeyrekyüzyıl- da dünv a su ürünlen üreti- minin çok hıziı bir artış gös- terdiğı ve 100 milyon to- nun uzenne çıktığı vıırgu- lanan sempozvumda. aşın avlanma ve denız kirlen- mesının önümüzdeki dö- nem açisindan büyük so- runlar \ aratacağına dikkat çekildı. Sempozvoımda Ak- denız ve Ege'nın bir çölü andırdığı. Karadeniz ve Marmara'nın da SOS ver- diği belırtildı Cumhurbaşkanı Sülev- man Demirel'in himayesin- de gerçekleştinlen sempoz- yumun açılış konuşmasını yapan KTÜ Sürmene De- nız Bilimleri Fakültesi De- kanı ve Organizasyon Ko- mitesi Başkanı Prof. Dr. M. SalihÇeükkale. Ikınci Dün- >a Savaşı'ndan sonra özel- likle son 25 yıl ıçinde dün- ya sanayı ve teknolojisinde çok önemli gelişmeler ol- duğunu. ancak hızlı gelış- menin çevre kırlenmesı ve Karikatürle uyarı Türk, Kıbnsiı, Vtakedon ve Azerbaycanlı 35 doğa dostu karikatür sanatçısı. denizlerin ve deniz caıddarnun hı/la\okoiuşunadikkatçekmekamaa>ia ortaklaşaoluşturduklan sergi-albüm çalışmalannı mitolojik Denizler Tannsı Poseidon'a adadüar. Tûrkçe ve İngilizce olarak "Özür Düeriz Poseidon" ve "Sorry1 Poseidon" başlıgı altında 39 karikatürün yer ahhğı albüm büyük ilgi gördü. ekolojik bozulmalara yol açtığını anımsattı. Dünya su ürünleri üreti- mınde son çeyrek yüzyılda önemli gelişmeler sağlan- dığını, dünya balık üretı- minın 100 milvon tonun üzerine çıktığını bildiren Çelikkale, son birkaç yıldır üretimde bırduraklama sü- recine girildiğinı. su kay- naklanndaki kirienmenin de tehlike sinyallen verdi- ginı söyledi. RASGELE / RAİFERTEM Nereye Götürüyorlar Bizi Sormak Hakkımız Değil mi? Gazetemiz Cumhuriyet'teki haber. Pa- zartesi günü birinci sayfada. ''Enerjide temiz kaynak: Güneş" "... Türkıye ye isabet eden güneş gü- cü. Kurulu elektrık santrallarının gücünün 5 bin 260 katı. Yılda 80 milyar ton pet- role eşdeğer. Türkiye 'de tüketılen petrol, sadece 30 milyon ton." Birçok alanda kullanılan güneş enerji- si. Ülkemızde yalnızca su ısıtmada kul- lanılıyor. Petrol, nükleer enerji deyip duruyoruz, çabalıyoruz. Doğanın temız kaynaklarından neden yararlanmıyoruz? Neden mi? Dış baskılar!.. Bu haberı okuyunca bir anım canlan- dı. izmır, Aşağı Şakran Köyü'ne gıtti dü- şüncelerim. Değirmen Tepe'de çak/ldı kaldı. Değirmentepe. Yalnız adı kaldı. Değır- menı yok. Yeri belli. Üstünde kurulu yel değırmenı. Tepeye adını vermiş. Yıllarca yel değırmeninde öğütülmüş buğdaylar. Un yapılmış. Doyunulmuş. Petrol çıkınca sökülüp atılmış. Çocuk- lar oynuyor şimdi değirmen yerinde. Yine anılarımda. Her evin çatısında bir su bıdonu vardı. Güneşle ısınırdı. Aşımız- da, ekmeğimizde, banyomuzda kullanır- dık. Sürekli sıcak su vardı. Köy evlerinde. Şimdi nerde?.. Salı günkü haberler. Milliyet'te: "... EylüldeAkkuyu için karar verilecek. Amerika Birleşik Devletlerı, Kanada, Al- manya firmalan arasında değerlendirme yapılacak. Başbakan Mesut Yılmaz da nükleer santralınyapım anlaşmasının süratle im- zaya hazır hale getirilmesini ıstiyor." Zaten imza aşamasına gelmiş. Güneş yerine nükleer, Temiziik yerine pislik. Yaşam yerine ölüm. ESırhaberdaha."... Karadeniz'in doğa harikası Fırtına Deresi üzerine santralku- ruluyor. Inşaatiçin 56bin ağaç kesilecek. 704 ton dinamit atılacak. 2 bin 460 bit- ki türü yok olacak. Çamlıhemşin'de, Rize'de." Haziran ayında temeli atılmış. Kesim başlamış. Yurt edinemedık Anadolu 'yu! Daha doğrusu edinemeyenler görev başında... Süleyman Demirel'le başladı bu do- ga kırımı. Montaj sanayı adı altında. Ta- nm alanlannda. Turgırt Ozal'la hız kazan- dı. Tansu Çiller, Necmettin Erbakan, Mesut Yılmaz ile sürdürülüyor. Elbirliğiy- le. Bergama ovalan siyanürle zehirlenmek istenıyor. Bergamalılar izin vermiyor. Vermeyecek de. Yaşam sorunu bu. Köylüsüyle kentli- siyle. Direniyoriar, direnecekler. Soruyoaız yöneticilerimize? Yurt edınenlerin yaşamı mı önemli? Yabancı şirketlerin çıkarları mı? Bir daha okuyun Işıl Özgentürk'ün salı günü gazetemizde çıkan yazısını. "Bereket Tannçası'nın rahm/ne 'banş' düştü." Bergamalılann savaşından belli değil mi? Göç edecek yer kalmadı. Yurt edinmek zorundayız Anadolu'yu. El ele. Rasgele... Hekimler basının daha duyarlı olmasını istiyor 4 Organ nakillerinde insanlar bilinçsiz' korneadaki durumu şöy le anlattı: -Kornea nakilerinde>-a- salar "Aksıne bir vasiyet veya beyan yoksa, kornea gıbı ceset üzennde bir de- ğişiklik yapmadan doku- laralınabılır" der. Kornea nakliceset üzennde bir de- ğişiklik vapmay. Bazı ya- yınlarda çıktığı gibi göz oyulmaz.'" Türkıye'de son yıllarda organ nakillerinde bir ar- tış gözlendigini kaydeden Dr. Özcan, yanlış haberle- rin ciddi sorunlar yarattı- ğına dikkat çekti. 1997 yı- lında Türkiye'de gerçek- leştırilen toplam nakil sa- yısının 1298 olduğunu be- lirten Özcan. nakil bekle- yen hasta sayısını ise şöy- le sıraladı: "Böbrek2bin690.kalp lll.karaciğer 186, kaip- akciğer 37, kornea 2 bin 460. kemik iliği 38. Ancak bilinen hastanelere baş>ıır- muş ve tespit edilmis kişi- lerin sayısı bu. Cerçek ra- kamlar bunun üstünde- dir." • Hekimler organ nakli konusunda halkın bilinçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerken "Gözü oyuldu' diye çıkan bir haber, nakillerin en az bir ay durmasına neden oluyor. Oysa biz kimsenin gözünü oymuyoruz. Şeffaf tabakayı alıyoruz" dediler. lstanbul HaberS m isi - Yeterlı teknık bilgının ve imkânın olmasına karşın bağış olmadığı için yeter- siz kalan organ nakilleri yeniden tartışma konusu oldu. Özellikle kornea nak- Iinın yasal olarak izin ol- maksızın alınabilmesi, ba- zı kişilerin tepkisini çe- kerken hekimler halkın bı- linçlendirilmesi gerektiği- ni v urguluyor. Basının ko- nuya duyarlı yaklaşması- nın isteyen hekimler. "Gö- zü oyuldu' diye çıkan bir haber. nakillerin en a/ bir ay durmasınaneden oluyor. Oy sa biz kimsenin gözünü oymuyoruz. Şeffaf tabaka- yı alıyoruz" dediler. Sağlık Bakanlığı, son günlerde sıkça yayımla- nan "Ölen kişilerden kor- nea alınmasr ıle ılgili ha- berler üzerine dün lstanbul Sağlık Müdürlüğü'nde toplantı düzenledi. Sağlık Bakanlığı Teda- vi Hizmetleri Genel Mü- dürü Dr. Cihangir Özcan. mevcut yasalann son de- rece lyi olduğunu belırte- rek "Sorun insanlann ye- terinee bilinçlendirilme- mesi. İnsanlar yeterince aydınlatılmadığı için ba- sında yaian yanlış haber- ler çıkabiliyor" diye ko- nuştu. Yasaya göre. üzerinden aksi bir belge çıkmazsa 18 yaşını doldurmuş kişıden yanındaki biryakınının iz- niyle organlannın alına- bildigini belirten Özcan, e-posta : tan Cg prizma. net. tr Dınozor PÛNVA PUZENİMCZ 8U. v j sefez CIKTI...CIKTI...CIKTI...CIKTI...CIKTI...CIKTI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog