Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 3EYLÜL1998PERŞE 16 SPOR Ali Sen'den övgü 'Löw gözüme giriyor' HİLMİTÜRKAY 4 Fenerbahçe'nın eski başkanların- î | dan Ali Şen, AzizYüdınm'a şart- sız destek \ererek "Fenerbahçe geçen yıldan çok daha iyi futbol oynuyor ve bu, her Fenerbahçeli gibi beni de çok mutlu edryor" dedi. Löw konusunda ya- nıldıgını kabul eden Şen u Löw Fenerbah- çe'.vegetiriJdiğigün başansız oiacağınıtahmin etrrustim.Ama Uerieyen zamanla yanıldığırru kabul edhonım. Löw çok kurnaz bir çalıstı- ncı. Takımı çok iyi futbol oynar hak getirdi. Bastansonaonudestektiyorum"dedi. Fener- bahçe Başkanı AzizYüdınm, takımın geçmiş yıllara oranla çok değiştiğini, ileriye daha bir umulla baktığını söyledi. Takımlannın değişim içerisinde olduğunu kaydeden San- Lacivertli Kulübün Başkanı Yıldınm, "Hem takrmın oynadığı futbol hem de kulübiin yapısı çok farklı. Gidişatınuz mii- kemmel. Bu da son dönemJerde aldığımız so- nuçlaria belli oluyor" şeklinde konuştu. Ku- lübiin idari yapısını da değiştirmeyi hedefle- diklenni vurgulayan Yıldınm, 'Kulüpçüiük açısuıdan da çalışmalanmız sürüyor. Bu yön- de de Avrupa'daki rakiplerimizin üzerine çı- kacak bir sistem arayışı içerisindeyiz. Fener- bahçe\vi keümenin tam anlamıvla büyük bir kulüp yapacağız*1 dedi. Moshoeu ve Kemalettin korkuttu Milli takımlara giden oyunculanndan yok- sun F.Bahçe. Karabük maçının hazırlıklannı sürdürüyor. Dün sabah idmanında Kemalet- tin'in sakatlanması üzüntü yarattı. llk belir- lemelere göre sol ayak kaval kemiğinden sa- katlanan futbolcunun durumu ciddi. Akşam idmanında ise Moshoeu sağ ayak bileğinden sakatlandı. TOSHACK 'înönü'de herkes oynuyor' ASENA ÖZKAN Beşiktaş Teknik Direktörü John Benjamin Toshack. lnönü Stadı'nı Beşıktaş Kulübü'nün 49 yıllığına kiraladığını bclirterek "Ancak her nedense Beşiktaş'tan başka tünı takmdar bu statta oynuyor, bir biz oynayaınıyoruz r 'dedi. Toshack, lnönü Stadı'nda 9 Eylül'de anrren- man yapmak istediklerini beîirterek "Ama bize'Dünya karmasi maçı var'dedilerveizHi vermediler" diye konuştu. Spartak güçlü Avrupa Kupa Galipleri Kupası Birinci tu- rundaki Slovak rakipleri Spartak Trnava'nın inatçı bir futbol anlayışına sahip olduğunu açıklayan teknik direktör Toshack. "Işuniz zor" şeklinde konuştu. Galli teknik direktör, geçen hafta SpartakTrnava'nın lig maçını iz- lediginı beîirterek "Rakibünizbeklediğimiz- den de güçlü bir ekip, 2 nıaçta da işimiz çok zor oiacak" dedi. PFDK'nin verdiği cezalarla 'teşvik primi' hüküm giydi Teşvik primi suçARİFKIZ1LYALIN Ve Futbol Federasyonu, teşvik primini 'sike'ola- rak kabul etti. Geçen sezon 3. lig 7. grupta Inegöls- por-Bilecikspormaçında, 'raldbiyenmek'için Geb- zespor \e Pendiksporlu yöneticilerden 'maddi çı- kar'sağladığı tespitedilen Inegölsporiu futbolcular- la birlikte, söz konusu maç için bu futbolculara pa- ra yollayan Gebzespor ve Pendiksporlu yöneticile- re ceza veren Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), yeni bir dönemi de başlatmış oldu. Geçen sezon oynanan ve 1-0 Inegölspor'un üstünlüğü ile biten Bilecikspor maçı sonrası bazı Inegölsporlu yö- neticilerin "Futbokulanmız Bilecikspor'u yenmek için Gebze ve Pendiksporhüardan para aldT şeklin- deki açıklamalan üzerine ortaya çıkıp, yapılan araş- tırmalar sonucu 'befirlenen'teşvik primi olayına ve- rilen bu ceza, futbol dünyasında ilgi uyandırdı. PFD- K'nin şike olarak kabuJ eftiği teşvik priminden en büyük ceza Gebzespor'a verildi. Aralannda Başkan AhmetPenbegüIlü'nün de bu- lunduğu 25 yönetici 1 'er yıl hak mahrumiyeti ve 200'er milyon para cezası alırken Pendiksporlu 14 yönetici de aynı cezaya çarptınldı. Bilecikspor'u yenmek için para alan Inegölsporlu futbolculara İnegölspor Tutbolculara af tNEGÖL (AA) - uıegölspor Yönetim Kurulu, geçen sezon oynanan Bilecikspor karşilaşrnasında, Pendikspor ve Gebzespor'dan teşvik primi aldıkları gerekçesiyle 18 futbolcusuna 6 ay hak mahrumiyeti ve 150'şer miiyon iira para cezası verilrnesi üzerine Tahkım Kurulu'na itirazda bulundu. Inögölsporlu yöneticiler. "Bu ceza zamanında verilse yeni kadro kıırardık.Ancak şu an 22 ktşilik kadromuzda yer alan oyunculara vcrikn bu eezanui kaldınlmasuıı istivoruz" dediier. 6'şaray hak mahrumiyeti ve 2(X)'er milyon para ce- zası verilirken 3 kulübün küme düşürülmesı olayı ise^ündeme gelmedi. Hukukçular ve uzmanlar ne diyor? Yıllarca Futbol Federasyonu Hukuk Danışman- lığı yapan avukat LeventBıçakçı, "Teşvikprimisuç- rur \e cezalandınlması normaklir~ dedi. Bıçakçı, Cumhurivet'in, "Şikeyapüğıbelirtcnenbirkulübün biralt küıneye düşürüimesi gerekmiyor mu" şeklin- deki sorusuna "PFDK'nin karan sadece hak mah- rumiyeti ve para cezası yönünde. Ancak Futbol Fe- derasyonu Yönetim Kurulu gerek görürse yapacağı ilk toplanoda söz konusu kulüpleri küme düşürebt- lir" şeklinde konuştu. Eski Futbol Federasyonu üyesi ve hukukçu Er- doğan Tuncer de teşvik primini "kanırjanması çok zor nlan bir suç" olarak yorumladı. Tuncer. "Eğer teşvik primi veriüyor vt sonucu etkühorsa suçtur. doğrudan doğru>-a şikedir.Genel anlamda ve profes- >ond anlamda teşvik priminin tarifl >ııktur.Ama ör- tülüdopingdir.psikolojikdopingdir. Dopingsuçsateş- vik de suçrur vecezalandınlmabdır" dedi. Futbol Federasyonu eski başkanlanndan Kemai llusu da, teşvik primini şike sayıp ceza veren Fede- rasyonun yönetimi ve alt kurullannı desteklediğini açıkladı. Ülusu, "Sadece3. vc 2. UgdedeğiL eğerteş- vik primi 1. ligde de veriliyorsa cezalandınlmaiı. ta- kınılar küme düşürülmeU. BLrim de kulağunıza teş- vikprimi iddialangeii>ordu.Aj)cakkaıutlanaınantt$- 0. Şimdi ise bö>1e bir şevi kanıtiayan herkesi kutlu- vorum"diye konuştu. Tayfur'a göre genç fiitbolcu Alman milli takımında başanlı olacak MustafaAlmanların dinamosu EffllÜHSI. Almanya'da yayımianan haftalık aktüel dergisi Der Spiegel'in son sayısında Alman Milli Takımı'na çağnlan F.Bahçeli M. Doğan'la ilgili yazi gurbetçilerin ilgisini çekti. "Yabancı kökenli" futbolculara kapalılıği ile tanınan Alman ftıtbolundaki bu gelişmeyi "Olumlu bir adım'" yorumu ile duyuran Der Spiegel. yabancı düşmanlığının da yavaş yavaş ortadan kalktıgı yolunda görüş bildirdi. DENİZDERİNSU K. Irlanda için milli takım kampın- da bulunan Tayfiır Havutçu'dan Al- man milli takımına seçilen F. Bahçeli Mustafa Doğan'a övgü. Almanya'dan Türkiye'ye gelen ve sırasıyla Fener- bahçe, Kocaelispor ve son olarak da halen Beşiktaş'ın formasını giyenTay- fur, Almanya'da kendisıne inarulma- yan bir futbolcunun milli takıma seçi- lemeyeceğini vurguladı. Mustafa'nın Alman Ümit Milli Takımı 'nda kendi- ni kanıtladığını belirten Tayfiır. ''An- cak A milli takıma seçilmesi hep ora- da kalacağı anlamında dağildir. Ivi o(- mazsa hemen çıkanriar. Formavı grv- digigün iseiterisiiçin şansı artacaktır" dedi. Tayfur'a göre Mustafa'nın tek dezavantajı, Fenerbahçe'de en iyi ol- duğu stoper mevkide oynatılmaması. Tayfiır sözlerini şöyle sürdürdü: "Al- manya milli takımının uzun yıllar sto- perliğini>apan Kohler.' Benim veliah- dım \!ustafa'dır' dedi. Yani Musta- fa'va güvenenlerin savisı çok.Ve ümit milli takımında hep stoper olarak gö- Mustafa'run Alman milli takımı kadrosuna çağnlması ^ni.ş \ankı u\andırdı. revyaptıA takımda da bu mev kideoy- natacaklardır. Ancak Fenerbahçe'de başka me\ kilerde ınnaması Mustafa için i>i değil. Türk oîması ise bir deza- vantaj degil. Eğer öyle olsaydu ümit milli takımına da almazlardı. Musta- fa'nın en büyük avantajı ise dinamo gfljiçaltşmasıveAlman milli takımının yapısını iyi bilmesi.Tiim bunlandüşü- nünce ivi bir futbolcu olduğuna inan- dığım Mustafa'nın Alman milli Iak> mında başarüı (Jacağına inanıvorum." K. Irlanda maçına da değınen Tay- fur, "Türkiye'de futbolun son \ ıllarda büyük aşamalariçerisindeolduğu göz- ler önünde. Bövle bir ortamda K. İr- landa'yı vcnmemizlaam. Milli takım- da çalışmalar ivi gidiyor. gruptaki ilk maçımızdan başanv la aynlacağunıza inanıjonım'dıye konuştu. İzmit kampı sürüyor Denizli'nin gözdesi Oğuz Spor Servisi - (A) Milli Futbol Takımı. Avrupa Şampiyonası Ele- me Grubu'nda Kuzey İrlanda'yla yapacağı maçın hazırlıklannı, İz- mit Sefa Sirmen Tesisleri'nde sürdürüyor. Kocaelispor Kulübü Başkanı Sefa Sirmen, tesislere gelerek Teknik Direktör Mustafa Denizti ve futbolculara başan dileğinde bulundu. Denizli ile bir süre baş- başa görüşen Sirmen, öğle yeme- ginde olan futbolculann yanına da giderek kaptan Oğuz'a çiçek verdi. Teknik direktör Mustafa Denizli de Oğuz'un perfoıman- sından memnun olduklannı söy- ledi. Mustafa Denızli-hazırlıklann çok iyi geçtiğini beîirterek Tay-' fur'un sakatlığı dışında hiçbir so- runlan bulunmadığını. bu futbol- cunun da maç gününe dek iyile- şeceğini kaydetti. Takım Kaptanı Oğuz ise Kuze> trlanda maçında 69. kez ulusal formayı giyeceğini ve bundan bü- yük gurur duyduğunu söyledi. Takımdaki gençlerle uyum içinde olduklannı ve genç futbolculann lige ağırlıklannı koyduklannı i- fade eden Oğuz. "Hazıruklarımız çok iyi gidiyor. Bu kez gruptan çıkacagı/- Şansunız var" dedi. G Ö R Ü Ş / DOĞAN HASOL Abartma Federasyon Istanbulspor İnönü J de oynayacak Spor Servisi - Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu dün yaptığı toplantı- da. Istanbulspor'un, 1998-99 sezonun- da iç sahadaki bütün resmi maclannı BJK lnönü Stadfnda oynamasına ^a- rarverdi. Futbol Federasyonu'nım Le- vent'teki merkez binasında yapılan ve yakJaşık 7 saat süren toplantıdafl son- ra yapılan yazılı açıklamada şö) le de- nıldi. "tstanbulspor'un, 1998-99futbol sezonunda kendi sahasında oynayaca- ğı tüm resmi maçlan tek sahada >ap- masına ve Beşiktas Kulübü'nün,Cienç- lik ve Spor Genel Müdürlüğü Ue (GS- GM) imzalamış olduğu sözleşıtıenin 17. maddesi hiikrnü ve bu konuyU Ug>- ü" GSGM'nin vazıları da dikkate ahna- rak nıaçlannı BJK İnönü Stadı'nda oy- namasına ov birtiğiyie karar vermiş bu- lunuyorm." Toplam 300 bin dolar Yazılı açıklamada, lstanbulspor'un oynayacağı tüm resmi maçlar için GSGM'nin tespit ettiği birim fiyatı ve Beşiktas Kulübü'nün GSGM'ye öde- yeceği ücretle yaptığı ve yapacağı masraflar da dikiate ahnarak toplam 300 bin dolar olarak belirlendiği ifade edildi. Açıklamada, masraflarla birlik- te Beşiktas Kulübü'ne ödenmesi be- lirlenen bu bedelin, liglerin bitim tari- hi de dikkate ahnarak, 9 eşit taksitte ve aylık peşin olarak ödenmesine ka- rar verildiği de bildirildi. 2^onguldak hükmen venik Futbol Federasyonu Yönetim Kuru- lu. 23 Ağustos 1998 tarihinde Edir- ne'de oynanması gereken Edirnespor- Zonguldakspor Ikinci Futbol Ligi 3. Grup maçında lisans ibraz edemediği gerekçesiyle Zonguldakspor'un hük- men yenik sayılmasına karar verdi. Futbol Federasyonu aynca, üst üste i- ki sezon liglere katılmayan Dinarsu Bayan Futbol Takımı'nıntescilinin ip- taline de oybirliğiyle karar aldı. Istanbulspor y un BüyükAyıbı HASANAL Dün Istanbul'un dördüncü bü- yük takımı Istanbulspor'un, paf ta- kımmı deyım yerindeyse mahalle ta- kımını andıran görünümü ile doğru- su bizleri çok şaşırttı. Cem Uzan, A takıma trilyonlar akıttığı bir dö- nemde, acaba altyapıdaki gençle- re aynı renkte bir tozluk verecek pa- rası mı, yoksa bu çirkinliklerden ha- beri mi yok? Futbol biryana, biçim- sel görüntü utanılacak düzeydeydi. Hele hocanın kenardan futbolcu- larına sarf ettiği sözler, yenilir yutu- lur cinsten değildi. Yarın bu toplumu temsil edecek o gençlere, hakaret ederek nasıl kişi- lik kazandırabiliriz? Istanbulspor Yönetim Kurulu, umarım altyapıya daha ciddi bakar. Fenerbahçe'nin UEFA Kupası'na katılabilmesi için ele- me maçlanyla Göteborg'u geçmesi gerekiyordu. İlk maç- ta2-1 yenildiği için ikinci maçı kesinliklekazanmalıydı. So- nuçta 1-0 kazandı ve bu olay göklere çıkanldı. Daha 2-1 yenildiği maçın sonunda TV spikeri avaz avaz bağırıyordu: "Fenerbahçe çok büyük bir avantajyakaladı!.." Bütün be- raberliklenn karşı tarafa turu kazandıracağı bir yenilgi. na- sıl bir avantaj olabiliyorsa? İkinci maç 1-0 bitmek üzere... Maçı bu kez veren öteki TV kanalının spikeri bağınyor: "Fenerbahçe tarih yazıyori" Maçın bitıminde de halkın sokağa dökülmesini, Fenerbah- çe'nin başansının sokaklarda kutlanmasını salık veriyor. TV spikerleri taraftar dalkavukluğu peşinde... Sokağa dökülen taraftann ne yaptığını bilmiyorlar mı? Yıne silahlar atılıyor, yaralanmalar, yine trafik kazalan... Bir gün sonrakı gazete başlıklanna bir göz atalım. Hep- si 9 sütuna manşet.. - Ayağa Kalkın Kral Fener Geçiyor. - Işte Fener, Işte Zafer. - Bu Fener Ömre Bedel. - Çok Büyüksün Fener 1-0. - Şahanesin Fenerbahçe. - 64. dakikada Baliç'in golüyle tarih yazdılar. Helal sana Fenerbahçe. Bunlar çeşitli gazetelerin başlıklan. Onlar da spikerlerin doğrultusunda taraftar dalkavukluğu yapmaktan kendile- rini alamıyorlar. Tarih bu kadar kolay mı yazılıyor? Bir eleme maçının so- nunda Fenerbahçe UEFA Kupası'nda oynama hakkını el- de etti. Şimdi eliminasyon usulüyle UEFA Kupası'nda yo- luna devam etmeye çalışacak. Kazanırsa devam. Kazan- mazsa elenecek. Yani daha yolun başındayız. Ortada he- nüz yazılmış bir tarih filan yok. Ancak, final oynayip kupa kazınılırsa, belki tarih o zaman yazılmış olur. Bu davranış, özellikle taraftan çok olan kulüpler için böy- le, ama Fenerbahçe için her zaman daha abartıfı. Abartma, basının ve televizyonlann halkı, taraftan hâlâ çok düşük dü- zeyde görmelerinden, taraftann dolduruşa getirilebileceği varsayımından kaynaklanıyor. Basın ve televizyonlarda s- por görevlilerınin bir bölümü mesleklerinin geregini unutup tiraj ve reyting uğruna amigoluğa soyunuyorlar. Bir gün sonraki Grasshoppers-Galatasaray maçının esin- tisi neyse ki o denli abartılı olmadı. Aslında Galatasaray'ın- ki daha büyük bir başarrydı. Galatasaray kaybetseydi Şam- piyonlar Ligi yerine, Fenerbahçe'nin ancak rakibini eleye- rek katılabildiği UEFA Kupası'na doğrudan katılacaktı. Grasshoppers'ı eleyerek hem Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde etti, hem de 2 milyon isviçre Frangı giriş ödü- lü kazandı. Yine aynı Fenerbahçe maçından sonra bir spor gazete- si sayfası vardı ki onun üzerinde aynca durmak gerekiyor. Başlık: Işte Zafer, Yaşa Fener... Vetribündeki seyircileri gös- teren kocaman, renkli bir fotoğraf. Adamın biri, çınlçıplak soyduğu çocuğunun karnına "P..miAl Göteborg" yazmış. Gazete, bu densizliği çok beğenmiş olacak ki bu fotoğra- fı hiçbir süzgeçten geçırme geregini duymadan, kocaman basmış. Toplumu ileriye götürmeye çalışmak basının ödevleri ara- sında olmalı. Sapıklığa çanak tutmak kimseye yakışmıyor. e-posta: hasmim7@ibm.rtet San-Kırmızılılar, Ülker Turnuvası'nın son gününü galibiyetle tamamladı G.Saray'dan Ülker'e fark Ülkerspor: Galatasaray: 65 79 SALOX: Abdi /pekçi HAKEMLER: Fatih Dalay (5). Emin Mogulkoç (6) ÜLKER: Kemal (3)2, Tolga (5)11, Ha- run (7)28, Anderson (5)7, Winslow (4)2, Rankin (5)5,Alihoctiç (5)7. Haluk (4)3 GALATASARAY: Durham (6)14. Te- oman (5)4, Orhun (7)16, Selim (4), Gök- han (4)3, Kerem (7)26, Davison (6)10. Petrusca (4)5 İLKYARI: 39-2^ Galatasaray MEHMET CAS DEMİRAY Ülkerspor'un düzenlediği Uluslarara- sı 4'lü Basketbol Turnuvasrnın son ma- çında Ülkerspor'u 79-65 yenen Galatasa- ray, turnuvanın birincisi oldu. Bu arada Efes Pilsen Basketbol Takı- mı'nın düzenlediği Uluslararası 4'lü Bas- ketbol Turnuvası bugün Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda başhyor. Saat 17.00'de Samara ile Autdoor, saat 19.00"da ise Efes Pilsen"le Iraklis oynayacak. Galatasaray, Ülker karşısında üstün bir oyun sergiledi.(Fotoğraf: ALİ ESER) TENİS KULİS / IZZET zl\ .: : .: -;:.,: Açık Arttırma ile Maç Satışıda d a Tenis Şûrası var. Bi- •* •» •> lindiği gibi her kurum Cumhuriyet'in 75. yıldönümünü kendi anlayışlan ve olanak- lan içinde kutlamak istiyor. Türkiye Tenis Federasyonu da işin kolayını tercih et- miş. Şûra'nın laf üretiminden fazla birfay- da sağlayacağını sanmıyoruz. Çünkü te- nis konusunda yeterii bilgisi olmayanla- nn ortaya koyacakları fikirlerin za- man kaybı olacaöını söylemek, gerçe- ği ifade etmektir. Istanbul tenis merke- zi... Istanbul'dan Ankara'daki şûra- ya kaç kişinin gideceği de ayn bir me- rak konusu. Bizce TTF, 75. yıldönü- mü için uluslararası etkinlikler düzenle- meliydi. Ömeğin 16 -18 yaş Uluslarara- sı Milli Takımlar 75. Yıl Tumuva- sı en az on iki ülkenin katılımıyla yapıla- bilirdi. Bu da hem tenise yarar sağlar- dı, hem de dış tanıtıma büyük katkı- sı olurdu. Veteran Tenisçiler Birliği Spor Kulübü Dernegi tarafından düzenlenen 1998 Türkiye Birinciliği 19-27 Eylül ta- rihlerinde istanbul'da oynanacaktı. Aynı demeğin, TTF'nin izni ve verdiği yetki ile seçtiği 35-45-50 yaş grubu temsili ta- kımlar daaynı tarihlerdeîskoçya ve Irlan- da'da uluslararası turnuyalara katılacak- lar. Her kategorinın seçilmiş dörder ele- manı yurtdışındayken, puanlı Türkiye Şampiyonası'nın nasıl yapılacağı. tenis toplumunun en çok konuştuğu konuydu. VTB Başkanı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz bir gün evvel yaptığı açıklamayla olayı noktaladı; "Cumhurbaşkanımızı davet ettığimiz ıçın böyle bir durum söz konu- su oldu, ancak Türkiye bırinciliğini bir hafta sonraya kaydırdık ve sorvn kalma- dı" dedi. Diğer taraftan VTB tarafından nuvası, 5 Eylül'de Darüş- şafaka Maslak Tesisleri'nde başlayacak. Televizyonlarda çok güzel tenis prog- ramlar: izlemek mümkün. Son "Grand Slolem" Amerika Open da başladı. TRT 3 çeyrek finalden itibaren geniş bir prog- ram sunarsa tenisseverterin kaJbini kaza- nır. Bu arada tenis turnuvalannı cazip ha- le getirmek için yapılan etkinliklerden bi- rini duyuralım. Tumuvaesnasında, para- yı bastıran kulüp üyeleri dünya sıralama- sındaki ünlülerteoynamakfırsatını bulu- yorlar. Bunun çok tabii olduğu, özellikle zengin işadamı yaşlı tenisçilerin böyle bir oyun için kesenin ağzını iyice açtıklan ve bundan dolayı maçlann açık arttırmayla düzenlendiği de bildiriliyor. Bizim yöne- ticilere duyrulur. Herhalde ülkemizde de bu işe talip olacak çok adam bulunur. ÎZLENİM / LEVENT Yl CEL.MAN Aklını Kullanmak G.Saray, Ülker'i yenerek lig öncesi moral bul- du. Bir önceki gün Cibona Zagreb maçında Sa- n-Kırmızılı takımın iyi yolda olduğunu yazmıştık. Dün de G.Saray'daki bu yeni anlayışın yerieşti- ğini gördük. Ülker karşısında rakibinin eksikleri- ni iyi belirlemiş olan bir Galatasaray bulduk. Özel- likle Ülker'in hücum gücünü düşürmenin yolunun Anderson'ı durdurmaktan geçtiğinin biljncine varmışlardı. Daha sert ve yardımlaşmalı savun- manın sonucu Anderson'ın içeri drive etme yol- lannı tıkadılar. Böylelikle Ülker'in hücum organi- zasyonunu düşürdüler. Çünkü Ülker, bugüne ka- dar Anderson'ın içeri penetre ettiği pozisyonlar- da rakip savunmanın bu oyuncu üzerinde yoğun- laşmasını fırsat bilerek boşta kalan oyuncularta hücum gücünü ayakta tutuyordu. Oysa dün bu- nu yapamadı. G.Saray'ın Davison, Petruska ve bu yıl daha farklı görüntü çizen Teoman ile pota altını iyi kapadığını, bunun da savunma direnci- ni ayakta tuttuğunu belirtelim. Dış oyunculardan gerekli yardımlaşmalar ve ikili sıkıştırmalar da zamanında gelince ligin en yüksek hücum gücüne sahip takımını 65 sayıda tutmayı başardılar. Aynca savunmadan sonra hü- cumda da kendini gösteren Kerem sorumluluk almaya başladığı için savunmada daha az yoru- larak gücünü hücuma saklayan, baskı karşısm- da yanmda destek bulan Orhun'un verimi artrrjış oldu. Bu ikilinin skor gücünü sırtlaması da Ül- ker'in dış adam savunmasındaki aksamayı gün- deme getirdi. G.Saray'ın diğer bir önemlı gücü de pota altı savunmasını iyi yapmasıydı. Henüz birlikte oynamanın verdiği uyumu yakalayama- mış olan Rankin ile Alihodziç'i de çabuk iceri gö- mülü savunma yapıp ikili hatta üçlü sıkıştırma- Iarla çemberden uzak tuttular. Zaten bir takımın oyun kurucusu ve pivotlan oyundan düşüree di- renmesi de mümkün olamazdı. Özetlersek; G.Saray, sert savunması, arttırdığı mücadtle gü- cü ve değişik hücum varyasyonlan ile yenimesi zor bir ekip olduğunu kanıtladı. Anderson a da- yalı yüksek tempolu hücum organizasyonunu benimseyen Ülker ise pota altı savunmas riba- und fast- break zincirini gerçekleştirebilmesi için Rankin ile Alihodziç'in birbirterine uyum stresini minimuma indirmeli. Böylece diğer kısalann da bu ikilinin açığını gidermek uğruna fazlaca içeri- ye yoğunlaşmasına engel olunmalı. AVRUPA Lİ Voleybolda Bulgaristan yenildik Bulgaristan: Türkiye: SALOV-Vassil Levsk HAKEMLER: C Ot (2), E. Ududec (2) y manya) BULGARİSTAN: Gc lov (5). Jeliazkov (6), ev (5), Konstantinov Ouzounov (5), Ivanov Stefanov (4) TÜRKİYE: Barif (6), kan (6), Cengizhan (5) fuk (5), Gürsel (5), C han (5), Osman (4). Hi vin (4), Mehmet (4) SETLER: 15-4.14-16. 12, 11-15. 15-12 KEREM KAÇARLA SOFYA - Voleybol kek Milli Takımımız. t rupa Ligi mücadelesir Bulgaristan'a 3-2 yenilı Grup lideri Bulgaris ile son sıradaki Türkiye karşı karşıya getiren vt saat 38 dakika süren rt çın setleri heyecan fırtıı sı şeklinde geçti. Hakem rin yanlı tutumu Bulgar tan'a avantaj saglark milli takımın temposuı düşürdü. Blok gücü üstı olan Bulgaristan önünı Türkiye. hücumlarda ( kiii oiamayınca kaz nabileceği maçı basit hat lar yüzünden kaybeden 4. deplasman mücadel sinde de galibiyet yü; görmedi. Gunün içinde • G.Sara> yönetim kurul Kocaeli maçında kırmızı ka gören Hagı'ye \erilen maçlık ceza için Tahkim Kı rulu'na gitme karan aldı. • Bursaspor olağanüstü gı nel kurulunda Kanı Şen ba: kanlıgaseçıldı. • Fanta Plaj Voleybolu 9 Turnuvası'nın ıkıncı ayağı dü Alanya Damlataş Plajı'nd başladı. • Uluslararası Futbol Fedt rasyonlan Tarih ve Istatistı Bölümü'nden (IFFHS) yap lan açıklamaya göre, "Okya - nusya'da Yüzyılın FutbokL su " yanşmasını Yeni Zelanda lı Wynton Rufer kazandı. • Engelliler Spor Federasyo nu Başkanı Perihan Savaş go revinden ısiifa etti. Savaş olanaksızlıklardan yakınırker Gençlik Spor Genel Müdün Tevfık Sarpkaya'vı da suçladı • Dünya Fair Plav Ödüi Töre ni'nin. 10 Eylül Perşembe gü nü Çek Cumhuri>etrnın baş kenti Prag'da yapılacağı açık landı. I Vtaköy Marina tarafındaı organıze edılen Marmara Ya Rallisı, bugün başlayacak v< 10 Eylül Perşembe günü son; erecek. • ENKA Spor Kulübü Sad Gülçelık Spor Sıtesi'nde de vam eden 16 yaş Türkiye Bi rinciliği Tenis Turnuvasf nır tek erkekler bölümünde Rıfa Perahya. Zeki Tükel, Eneı Gürsoy ve Sadık Çelik yan fi- nale yükseldi. Tek bayanlardi ise Ayça Gümüşçü. Ceylar Konuk, Selın Güler ve Merve Asımgil yan finale çıkan isim- ler oldu. • Futbolda Türkiye Kupası bırinci kademe karşılaşmala- nnda şu sonuçlar alındı: Bın- göl: 4 - Sılopi Bld.: 0. Çarşam- ba Bld.: 2 - Ünye: 5 (penaltı- larla). Melikgazi Bld Ercıyes 3 - K. Kocasınan Bld.: 4 (pen). K.Maraş: 1 - Nevşehir: 0, Kı- nkkale: 3 - EGO: 2, Bilecik: 1 - Çubuk: 0. Uşakspor: 2 - Kü- tahya:0.AliağaBld.:2-Balı- kesır: 0. Gönen: 1 - Gebze: 2. T.Fıratpen:2 -Çanspor: I. Ine- göt: 2 - Sapanca: 1. • Altılıganyanda 2-3-5-4-11 - 5 kombinesini bilenler 97 mil- var581 milvon'erTL kazandı. l.KOŞL:F:Morena(12). P: Yakzan (13). PP: Damlasan (2), S: Holly Bull (3). 2. KOŞU: F: Mıst. Dancer (1), P:HotCash(2), PP: Gi- ulio (4). S: Full Dame (7). 3. KOŞU: F: Demir Manno (9). P: Devriye(lO). PP: Yıl- dızkent (5), S: Abbasiye (6). 4.KOŞU:F:DavidPim(15), P Vıdarhan (6l. PP: Duke Of York(8). S: Kano(2). 5. KOŞU: F: Gürsu (3), P: Ulucan(6), PP: Babaruhi (5), S:Gülbahar5 (2). 6. KOŞU: F: Türksoy (18), Göktuğbey (17), PP: Nısan 3 (13). S:Ülfet(3),SS:Baysöz (12). 7. KOŞU: F: Ersın (11), P: Chıara (14), PP: Aytay (4), S: Herol (12). Günün İkilisi: 5. Koşu: 3'6 TabelaBahis:l8.17. 13.3. 12 ALTILI GANYAN " 1 9 10 5 15 6 18 17 13 3 11 14 4 12 5
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog