Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 3EYLÜL1998PERŞEM 14 TELEVIZYON GüNÜN FîLMLERİ Bin Yıllıfc.. 10.30 TRT 3 Dram /Jjs Kan davası uğruna askerlik arkadaşını öldürüp, ^f/ kız kardeşiyle de evlendikten sonra kanuna tes- lim olan bir köylü gencin öyküsü. Yönetmen: Yıl- maz Duru. Oyuncular: Yılmaz Duru, Zeynep Aksu. Sevilen Adam 11.00 ctv Güldürü /Ov (Someone to Love) - Yönetmenliğini Henry vi' Jaglom'un üstlendiği, başrollerinde Orson Welles, Henry Jaglom, Andrea Marcovicci ve Sally Kellerman'ın yer aldığı filmde; insanlann hayatlarımn. neden bekledikleri gibi gitmediği sorusuna cevap aranıyor. Çiftçinin Kansı 16.00 Bravo! Dram /O) (The Farmer Takes a Wife) - Molly, Erie Ka- vi' nalfnda sefer yapan bir gemide aşçılık yap- maktadır. Dan ise hayatinı çiftçilik yaparak kazanan bir gençtir. Molly ve Dan daha ilk karşılaşmaların- da birbirlerine âşık olurlar. Fakat, üstesinden gelme- leri gereken birçok sorun vardır. Yönetmen: Henry Levin. Oyuncular: Betty Grable, Dale Robertson, Thel- ma Ritter. John Carroll (1953 ABD, 81 dk). Kurt Adam~ 17.15 Kanal 6 Korku /fN (An American Werewolf in London) - Yönet- v i ' men John Landis'in, korku ve güldürü ögeleri- ni ustalıkla kullandığı fılmin başrollerinde David Naughton, Jenny Agutter, Griffın Dunne gibi oyun- cular yer alıyor. Avrupa'da geziye çıkan iki Ameri- kalı gencin yolu Ingiltere'nin kuzeyine düşer. Bu- rada yerli halk tarafından pek hoş karşılanmayan iki genç geceyi geçirecek bir yer de bulamazlar. Issız parkta dolaşırken korkunç bir yaratığın saldırısına uğramalan ise ürkütücü boyutlara ulaşacak olayla- nnbaşlangıcıolur( 1981 ABD, 97 dk). Polizei 18.00 Interstar Güldürü Almanya'da polis giysileriyle kendisini horla- ' yan çevresinden öç almaya İcalkan birçöpçünün öyküsü. ŞerifGören'in çektigi film, yıllardır yaşam kavgası verdiği uygar Avrupa kentine uyum sağla- yamayan, iki toplum arasında sıkışmış saf ama ap- tal görünümü altında zekâ pınltılan yanan çöpçü Ali Ekber'in gülünç. buruk serüveniyle birlikte, ya- ban elde yerini bulamamış Türk işçilerinin sorunla- nnı gündeme getiriyor. Başrollerinde Kemal Sunal, Babett Jutte gibi oyuncular yer alıyor (1988). Kuma 18.30 TRT 1 Duygusal @Dogu yöresinde döl tutmayan çoban kızla ko- casının, eve kumanın gelişiyle yaşadığı olayla- nn öyküsü. Cahit Atay'ın 'Ana Hanım Kız Hanım' oyunundan Atıf Yılmaz'ın yönettiği filmde; feodal düzenin egemen olduf u kırsa) kesimde hâlâ kana- yan bir yara olarak aile yapımızı kemiren kuma ol- gusu işlenerek, töreleryargılanıyor. Başrollerinde Fat- ma Girik, Hakan Balamir, Nuray Aksoy. Aliye Ro- na gibi oyuncular yer alıyor (1974). Muhteşem Yolcıîluk 20.40 ctv Macera (Shervvood's Travels) - Robert ve Marian sı- radışı birçifttir. AşkJan evlendikleri günkü ka- dar büyük olan bu çiftin yaşamlan biraz farklıdır. Dün- yanın egzotik tatil yerleri ile ilgili rehberliğe hazır- lanmaktadırlar. Lüİcse oldukça düşkün olan bu çift, aslında profesyonel birer hırsızdırlar. Yön: Steve Miner. Oyn: James Sheridon, Serena Scott Thomas. Sırlar 21.05 Kanal 6 Dram /fT\ (Prison of Secrets) - Esrar, uyuşturucu, fahişe- vi' lik onun suçlan değildi. Ama tutuklanan o ol- du. Hücrenin kapısı gürültü ile yüzüne kapandığı o an. korkunç olaylann başlangıcıydı. Yönetmenligi- ni Fred Gerber'in üstlendiği yapım; hapishane ka- pılan ardında yaşananlan ekrana getiriyor. Başrol- lerinde S. Zimbalist ve Gary Frank yer alıyor. Son Kahraman 21.15 Shovv TV Macera /çs (Last Man Standing) - Kurt ve Doc iki polis- \zs tir. Snake adlı bir adam ve onun çetesi günün bi- rinde banka soyarlar. Kurt ve Doc, Snake'i yakalar- lar ancak Seagrave isimli bir polis ile onun şefi Sna- ke'le beraber çalışmakta ve ona yardım etmektedir- ler. Onlar sayesinde Snake hapisten çıkar. Yön: Jo- seph Merhi. Oyn: Jillian McWhirter. Steve Eastin. 21.30 / CINE 5 / Paranın... Ayrıntı yanda 21.30 / Kanal D / Pelikan... Ayrıntı yanda Ertesi Günün.- 21.35 Kanal E Gerilim /77\ (Past Tense) - Gene Ralston, tecrübeli bir polis \£/ ve acemi bir cinayet romanı yazandır. Banliyö- de yaşayan Gene. aynı semte yeni taşınan Tony Bass adlı çok güzel ve seksi bir genç kadınla tanışır. Bir gece. birlikte olmak için genç kadının evine giden Ge- ne. kadını vahşice öldürülmüş olarak bulur.Yön: Gra- enıe ClifFord. Oyn: Scott Glenn, Lara Flynn Boyle. Kusursuz Soygun 22.10 TRT 1 Macera /77\ (Almost Perfect Bank Robbery) - Genç bir po- v i ' lis olan Frank. zengin olma hayallerini gerçek- leştirmek için banka soymaya karar verir. Sevgilisi CyndeeVi de kendisine yardım etmeye razı eder. Ama beklenmedik olaylar planlarının altüst olması- na neden olacaktır. Yönetmen: David Burton Mor- ris. Oyuncular: Brooke Shıelds, Dylan Wajsh. 22.30 / TRT 2 Kötü Adanun.- 22.45 HBB Macera /H\ (Bad Man's River) - Dört kanun kaçağının, yz/ Meksika'da hükümete ait bir mühimmat depo- sunu havaya uçurmaya karar vermesiyle gelişen olay- Ian konu alanfilminyönetmenliğini Gene (Eugenio) Martin üstlenmiş. Başrollerinde Lee Van Cleef, Ja- mes Mason, Gina Lollobrigida ve Simon Andreu yer alıyor (1972 Italya-Ispanya, 89 dk). Yabana izleyin Orta Değmez RADYO CUMHURİYET'TE BUGÜN Cumhuriyet O7.4 06.00 Türkülerle Mer- haba (Handan Söğüt) 08.00 Sesli Gazete (Ümit Zileli - Muştafa Balbay - Kadri Özen) 10.00 Kadının Ayna- sından (Türkel Minibaş) 14.05 Radyoklinik (A- suman Aydın) 15.05 Ki- tap Kurdu (Üstün Ak- men - Derya Ayyıldız) 16.05 Sallanan San- dalye (Senem Ertekin) 17.30 20. YüzyılaBa- kışlar (Server Tanilli) 18.30 Günün Yorumu (Hikmet Çetinkaya) 18.35 Aydınlanma (ll- han Selçuk) 19.30 lyi Akşamlar (Nazlıcan Yardım) 21.0OAIatur- ka Sevdalar (Aylin Şen- gün) 22.00 Esintiler (Gülbin Erduran) 00.15 Noktürn (Tekrar) (Er- han Tıraşın) 02.00 Ge- cenin Yolcusu (Musta- fa Dereli). Tel: 0 212 513 80 06 Faks:0212513 7719 *Saat 13.00'te ve 18.00'de 'ana haber3 , her saat başı da haber bülteniyayına girecektir. • 17.30 20. Yüzyıla Bakışlar Server Tanilli, 1929-1930 büyük dünya bunalımı ve sonuçla- nnı anlatıyor. • 18.30 Aydınlanma: llhan Selçuk, Ümit Zile- li'nin sorularıyla gündemdeki olaylardan yola çıkarak 'Aydınlanma' olgusunu tartışıyor. • 22.00 Esintiler: Farklı ülkelerden, farklı dil- lerde, farklı müziklerle Gülbin Erduran sizlerfe... John Grisham'ın romanmdan uyarlanan 'Pelikan Dosyası', oldukça akıcı bir tempoya sahip Öğrenciyi zora sokan araştırmaTV Servisi - VVatergate skanda- lınm sinemalaştınldığı "All the Pre- sident's Men-Başkanın Bütün Adamları" (î 976) ya da politik si- nemanın başyapıtlanndan biri olan "Three Days of the Condor-Ak- babanın Üç Günü" (1975) gibi son derece başanlı filmlerin arasına gir- me çabası içinde bir politik-kurgu ör- negi "Pelikan Dosyası" (The Pe- lican Brief). Film, iki yargıcın öldürülmesiy- le başlar. Bunun uluslararası bir te- röristin işi olduğu sanılırken, genç bir hukuk öğrencisi olan Darby Shavv'un (Roberts) aynntılann içi- KanalD 21.30 Pelikan Dosyası - The Pelican Brief / Yönetmen: Afan J. Pakula / Oyun- cular: Julia Roberts, Denzel VVashington, Sam Shepard, John He- ard, Tony Goldvvyn, Robert Culp /1993 ABD yapımı, 135 dk. ne girerek yaptığı ve "Pelikan Dos- yası" adını verdiği araştırma. aslın- da olaylann Beyaz Saray"a kadar uzanan birzincirin halkalan olduğu- nu ortaya çıkanr. "Acar" gazeteci Gray Granton"ın (VVashington) da yardımıyla "öliim tuzakları"ndan paçayı sıyıran Shavv, hedefıne doğ- ru emin adımlarla ilerler... John Crisham'ın romanından uyarlanan "Pelikan Dosyası". olay kurgusunun inandıncı olmaktan uzak yapısı içinde, benzerlerinin yanında sönük kalıyor. Film, oldukça akjcı bir tempoya, dahası nefes nefese bir rit- me sahip olmasına karşın. sağlam bir " neden"e dayandınlmadığın- dan "havada kalan" birpolitik film izlenimini bırakıyor. Julia Roberts ve Denzel Washing- ton'ın "beyaz-zenci aşkı"nı beyaz- perdeye taşıyan az sayıda filmden birinde başroJe soyunduklan, ama onlardan çok "ABD Başkanı" ro- lünde Robert Culp \e "yayın yö- netmeni" rolünde John Lithgow'un göze çarptıklan "Pelikan Dosya- sı", Alan J. Pakula'nın anlatım so- runlanndan çok, içerik sorununa ta- kıldığı yaklaşık iki buçuk saatlik bir "yanm başan". Yapımcılıktan yö- netmenliğe geçen Pakula'nın bun- dan çok daha iyi "KJute-Fahişe" (1971), "Sophie's Choice-Sop- hie'nin Seçimi" (1982) gibi başya- pıtlan olduğunu da hatırlatalım. Rossen'in yazıp yönettiği 'Bilardocu' adlı yapımın 20 yıl aradan sonra çekilen devam filmi Yaşlı bilardocunun 'vurgun' hayali CINE 5 21.30 Paranın Rengi - The Color of Money / Yönetmen: Martin Scorsese / Oyuncular: Paul Nevvman, Tom Cruise, Mary Elizabeth Mastranto- nio, Helen Shaver / 1986 ABD yapımı, 119 dakika. TV Servisi - Robert Rossen'in yazıp yönettiği "Bilardocu-Tbe Hustler" adlı siyah beyaz fılmin 20 yıl aradan sonra çekilen devam fıl- mi niteliğindeki "Paranın Rengi" bu akşam CINE 5'te ekrana geliyor. 1987 yılmda düzenlenen Berlin Film Festivali'nin açılış filmi olan "Paranın Rengi". PauJ Nenman'a en iyi erkek oyuncu Oscan'nı ka- zandırmıştı. Artık iyice yaşlanan Eddie (Nevv- man), genç bir bilardo oyuncusuy- la beraber son bir vurgun yapma- yı umut ederek tumeye çıkar. Bi- ri genç, diğeri yaşını başını almış iki erkek, beraberlerinde bir ka- dınla yola koyulurlar. Amerikan taşrası, küçük kent ve kasabalar boyunca acının, hüznün, düş kı- nklığının ve eğlencenin iç içe geç- tiği günleri paylaşırlar. Amerika'nın ünlü yönetmenle- rinden Martin Scorsese'in imza- sını taşıyan yapım, dram-güldürû Martin Scorsese'nin yönettiği 'Paranın Rengi'ndc Paul Newman ve Tom Cruise başrolde yer alıyor. kanşımı dozuyla, yönetmenin şaşır- tıcı mekân egemenliğiyle ve elbet- te oyunculanyla izlenmesi gereken ilgi çekici bir film. Paul Nevvman 20 yıl sonra ol- dukça yaşlanmış haliyle yine ay- nı kişiliği yinelerken Tom Cru- ise, Mary Elizabeth Mastran- tonio, Helen Shaver ve John Turturro gibi sanatçılar ona eş- likediyor. "Erkekçedostluk" ve "yol filmi" temalanndan hareket eden "Paranın Rengi", gösteri- me girdiği dönem ülkemizde gös- terilmemişti. TRT2 19.30 'Albüm' Amos'tan seçmeler TV Servisi - Kerem Demircioğlu'nun sundu- ğu müzik programı "Al- büm"de bu hafta Tori Amos tanıtılıyor. Yapım ve yönetimini Pürşen Ergüder'in üst- lendiği programda; Nina Simone, Sinead O'Con- nor, Bette Midler, Tori Amos, Björk, Chaka Khan ve Laura Brani- gan'ın çeşitli parçalanna yer veriliyor. NTV 22.05İ Son bölümüyle 'Kennedy' belgeseli TV Servisi - Dünya siya- setine damgasını vuran Kennedy ailesinin öyküsü- nü ekrana getiren belgesel program "Kennedy" son bölümüyle ekrana geliyor. Yapımda bu akşam; Ro- bert Kennedy'nin başkan- lığa aday olmasından, 6 Ha- ziran 1968'deki seçim kam- panyası sırasında Kaliforni- ya'da kaldığı bir otelde öl- dürülmesine kadar geçen süre anlatılıyor. Hollywood'un çizdişi pembe tablolardan hoşlananlara Capravari bir iyimserlik CUMHL'R CANBAZOĞLU Sinemaya reji asistanı olarak giren, se- naryolar yazdıktan sonra kısa komedilerle kamera arkasına geçen. Charlie Chase fılmleri ve dört Laurel Hardy'deki yönet- menliğiyle ünlenen Leo McCarey'den bu gece duygusal bir komedi var ekranlarda. Aşırı derecede cömert olan Sam (Garj- Cooper) tam bir "iyilik meleği"dir; her fırsatta insanlara yardım etmek için elinden geleni yapmaktadır. Çalıştığı yer de adeta bir yardım merkezine dönüşmüştür. Bu ul- vi duygusu çoğu kez başını belaya sokar. Birkeresinde arabasını verdiği yaşlı ve iyi göremeyen komşusu kaza yapınca işinden olma tehlikesi bile yaşar. Ona âşık kansı ise bu "minik kusunf'nu görmezlikten gel- meyi başarmaktadır. Ancak bu kadar iyi- liğe rağmen kendisinin başı sıkıştığında in- TRT 2 22.30 Sam Amca - Good Sam / Yönetmen: Leo McCarey / Oyuncular: Gary Co- oper, Ann Sherian, Ray Collins, Ed- mund Lowe, Ruth Roman / 1948 ABD yapımı, 113 dk, siyah-beyaz. sanlann ne kadar çıkarcı olduğunu görür ve çok üzülür Sam Amca... Nobel ödüllü Sinclair Lewis tarafından sıradan diye yazılmayan bu öykü, Capra- vari bir iyimserlik ararken. yüzeysel anla- tımıyla sıkıcı olmaktan kurtulamıyor. Gös- terime çıktığı dönemde Gary Cooper hay- ranlannı derinden etkileyen, bu romantik aile komedisinin tek şansı diğer kanallar- da tekrar filmlerin bol olması. Yanm yüz- yıl önce Hollyvvood'un çizdiği pembe tab- lolardan hoşlananlara... MEDYA NOTU EMRE KONGAR Medya'da Cehalet ve Zarafet Örnekleri Bir toplumbilim öğrencisi olarak şu Türkiye'ye t yılıyorum: Hiçbir toplumda, Türkiye'deki kadar çok, derin olduğu gibi medyaya yansıyan çelişkiyi bir arada, denli etkili ve uzun süre yaşayamazsınız. Bir kez hemen, gözden kaçırılmaması gereken temel çelişkiyi vurgulayalım: Türkiye'de medya, yağma kültürünün pençesinı yozlaşan siyasetin, halkın değil, çetelehn ve politik cılann ceplerini doldurmasına hizmet eden devletin d netlenmesinde en önemlidemokratikkamu kurumuh line gelmiştir. Çelişki bunun neresinde derseniz, yanıt hazır: Birinci çelişki, medyanın bu özgürlüğe ve çeşitli ğe, anayasa ihlali pahasına, ailesine kıyak yapmak i teyen "bir büyüğümüzün" yasadışı ve ahlak dışı ç; baları ile kavuşmuş olmasında yatar. Yani özel, özgür, özerk ve özgün medyamız\n bi; zat kendisi, yasadışı yollarla ailesini zengin etme isteyen bir politikacının, yani yağma kültürünün b sonucudur. Ama Türkiye'deki "namuslu insanlann" kökünü kı rutmak olanaklı olmadığı ve medya ne de olsa, "c işlevini, yanihaberverme görevıni" yerine getirmek zc runda bulunduğu için özel, özgür, özerk ve özgü medyamız dönüp kendisini üreten bu yozlaşmayı, b yaöma kültürünü eleştirmeye başlamıştır. fkinci çelişki daha da büyük: "Demokratik bir kamu kurumu" olarak "denetim işlevini gerçekten "bihakkın" yerine getiren bu mec ya, aynı zamanda, birbaşka "Aamugörew"açısmdaı ülke halkının bilgisine, ahlakına ve zevkine katkıd bulunma açısından, bütünüyle "sınıfta kalmıştır." Her ne ise bugün amacım, genel çelişkıler ile baç layıp bu özel, özgür, özerk ve özgün medyamızdakı sc mut cehalet ve zarafet örneklerine değinmek. Önce iki adet "cehalet ömeği": Kanal 6, "Cindoruk'un gafı" başlığı ile geçen ha' taki akşam ana haber bültenlerinin birinde, "Sızi A, lah'ın rahmetinden koruyan bu şemşiye" diye başlc yan ve partisini şemsiyeye benzeten Cindoruk'un me taforunu "gaf" diye niteledi... Ve asıl gafı kendi yapt Haber editörüne göre, bir parti övülürken değerli ola "Allahınrahmetinden" halkı koruyan bir şemsiyeye ber zetilemezdi. Çünkü Allahın rahmeti, Allahın koruma sı, esirgemesi ve affı anlamına geldiği için, bundan kc runmak gerekmezdi. Bu ifade bir gaf idi. Herhalde bunu yazan ya çok genç ya da Anadc lu'yu bilmeyen bir arkadaş. Biraz kültür birikimi olsav dıbuarkadaş, "Allahın rahmeti" deyıtrıirim "yağmur anlamına geldiğini ve Cindoruk'un "siziyağmurdan te ruyan şemsiye" anlamına gelen bir cümle kurduğun fark ederdi. Burada belirtmek istediğim ikinci gafı izleyen sev gili dostum Güldemir ise herhalde ekran başında sa çını başını yolmuştur: Değerli spiker Sayın Feyman, Rusya'nın devalü asyon yaptığı günün akşamı, Interstar'ın güzel bı habercilik anlayışı ile ekrana canlı olarak getirdiği Gü neş Taner'e, "Pekibu devalüasyon Lalelipiyasası nı canlandınrmı" diye, beklenen sonucun tam ter sini ifade eden çok cahilce bir soru sordu. Oysa ar tık sokaktaki adam bile biliyor ki, bir ülkenin para sının değerinin düşürülmesi, başka ülkelerden olaı ithalatını kısar, ihracatını arttınr. Ruslar, Laleü'deı sadece mal aldıklarına göre, bu ithalatın derhe olumsuz etkilenmesi, devalüasyonun kaçınıima sonuçlanndan biridir. Nitekim bu uygunsuz soru karşısında şaşıran Taner "Bakın şimdi size anlatayım,. diyerek, uzun bir ekono mi dersi vermeye girişip durumu kurtarmaya çalıştı. Şimdi bir yazara ve bir karikatüriste ilişkin iki de za rafet örneği. Biri Tekin Aral'ın Hürriyet Pazar'daki bir yazısı. Tekin Aral, hafta sonlarında yazdığı güzel mizah ya zılanndan birinde (10Ağustos 1998) bizim "anchorman tartışmasına çok iyi ışık tuttu: Tekin Aral'ın tanımın; göfe, "Olmuş bitmiş olaylara maydanoz olan ve ah kâm kesen" anlamına geliyormuş "anchorman." İkinci zarafet ömeği, bir başka Aral'dan karikatürıs Oğuz Aral'dan bir uyarı olarak, hem de çalıştığı ga zetenin, Hümyet'tn genel yayın yönetmeni olan Ertuğ rul Özkök'e bir uyarı olarak geldi: Fransız Milli Takımı'nın dünya kupasındaki zaferin den sonra Fransızlann tutumunu örnek göstererel' "milliyetçilik"üzenne bir makale yazan Özkök'e, Oğu; Aral, sözünü ettiği kavramın "milliyetçilik"değil, "yurt- severiik" olduğunu hatırlatıverdi. Aslında gerek cehalet, gerekse zarafet örnekler daha çok, ama yerimiz tükendi. Gerisi haftaya. Tv PROGRAMLARI Ç Ş pağın Sesi 07.CK) SabahHabefteri(Canlı)oaSOÇizgi Film: Gez- ginler 09.00 Çocuk Saatı 10.00 Haberier 10.10 Dizi: Çalıkuşu 11.00 Haberler 11.05 Dizi: Kü- çük Kadınlar 1Z00 Habefter 12.10 Dizi: UfukJann Öte- sinde 13.00 Haber 13 13.30 Tatil Ekranı 14.00 Ço- cuk Haber 14.05 Tatil Ekranı (Devam) 15.00 Haber- ler 15.05 Güneşi Araladık (Canlı) 16.00 Haberler ve Borsa 16.10 Müzik Pınarı 16.30 Dizi: Gülşen Abı 17.00 Inanç Dünyası 17.30 Dızı: Bızım Mahalle 18.00 Haberler 18.30 Yerli Film: Kuma 19.45 Spor 19.55 Hava Durumu 20.00 Haberler 21.00 Dilek Pınarı (TSM - Canlı) 22.10 Yabancı Film: Kusursuz Soy- gun 23.35 Belgesel: Okyanusta Yabanı) Yaşam 24.00 Günün Getirdikleri 00.35 Gece Başlarken (Canlı) 02.35 Yabancı Rlm (0 312 428 22 30). 06J0MEBAçıköğretimüsesiDersProgram- lanOeUMGAPTV'yeGeçiş 18.58 GAPTV'den Geçiş19.00AkşamBültenı19J0Albüm20.20 Zamanın Peşinde 21.05 Büyük Savaş 22.00 Gece Bül- teni ve Ingilizce Haberier22.30 Yabano Film: Sam Am- ca 00.30 Belgesel: Savaşın Sırian (0 212 259 72 75). 09.30 Sirk Dünyası 10.00 Çizgi Filmi0.30 Yerli Film: Bin Yıllık Yol 12.00 Yabancı Rlm: Meksika'daki Maden 13.30 Çiçekle- rin Esintisi 14^0 At Yanşlan 17.45 Belgesel 18.15 Vı- deo 18.45 Radikal Sporları 19.10 Sürgün 19.55 Genç Haber20.05 Intemet TV 20.55 Rock Market21.45 Bel- gesel 22.35 Yabancı Film: Meksika'daki Maden. 07.00 MEB Açıköğretim Lisesi Ders Programı 10.00 Beraber ve Solo Türküler 10.30 Bir So- list TSM' 11.00 Devlet Korolan THM' 11.40 Bir Solist TSM' 12.10 Konser THM' 13.00 TSM-THM Klipleri 15.00 Beraber ve Solo Şarkılar 15.30 İki Solist 'THM' 16.00 Devlet Klasik Türk Müziği Korolan 16.45 Bir Solist 'THM' 17.10 Fasıl 17.40Yurttan Sesler 18.05 Bir Solist TSM' 18.30 Sazdan Söze 19.20 TSM-THM Klipleri 21.20 Konser TSM' 22.10 Yurdun Her Köşe- sinden 23.15 Bir Solist TSM' 23.40 Bir Solist THM' 05.40 Öğrendikçe 06.30 Müzik Pınan 07.00 Sabah Haberleri (Canlı) 08.30 Çizgi Film 09.00 Çocuk Saati 10.00 Haberier 10.10 Çalıkuşu 11.00 Haberler 11.05 Güneşı Araladık 12.00 Haberler 12.05 Dört Mevsim Kadın13.00 Haber 13 13.30 Tatil Ekranı 14.00 Çocuk Haber 14.05 Tatil Ekranı 15.00 Haberler 15.05 Sizin İçin (Canlı) 16.00 Haberler ve Bor- sa 16.10 Gençlik Günlüğü 17.05 Izmir'den (Canlı) 18.00 Haberler 18.30 Inanç Dünyası 18.55 Dizi: Bizim Ma- halle 19.25 Mektup Köşesi 19.40 Ingilizce ve Alman- ca Haberier 20.00 Haberler 21.00 Dılek Pınan 22.15 Parantez 23.20 Anadolu'dan Görünüm 24.00 Günün Getirdikleri 00.35 Gece Başlarken 02.35 Telegün. 07.00 Shovv Başlıyor 08.15 Dallas 09.30 BızBıze 10.00 Çıko 10.30 Çizgi Film: Sil- van 11.00 Şeker Kız Candy 11.30 Klıp 98 13.30 Yerti Film: Işte Suzan 15.30 Yanşma: Büyük Küçük Demeden 16.15 Yerli Film: Küçük Mustafa 18.15 Dı- zı: Cesurve Güzel 19.00 Dizi: Yalan Rüz- gârı 20.00 Shovv Haber 21.00 Spor Sayfası 21.15 Yabancı Film: Son Kah- raman 23.00 Dizi: Gizlı Görev 24.00 Ha- ber Hattı 00.30 Yabancı Film: Örüm- cek Isınğı 02.15 Klıp 98 04.00 Kapa- n\ş (0 212 286 35 35). 6 07.00 Yabancı Film: 39 Basa- mak 08.30 Belgesel: Çölün Dilı 09.00 Çizgi Film: Küçük Prenses 09.30 Çizgi Film: Sinderella 10.00 Çiz- gi Film: Prens Valiant 10.25 Yabancı Film: Buffalo Bill 12.00 Dizi: Palmıye Konağı 12.45Çizgi Film 13.00 Haber- ler 13.15 Dizi: Acil Servis 14.00 Çizgi Film: Küçük Prenses 14.30 Çizgi Film: Prens Valiant 15.00 Yabancı Film: Cen- nete Dönüş 16.40Çizgı Film 17.00 Ara Haberler 17.15 Yabancı Film: Kurt Adam Londra'da 19.00 Ana Haber 19.40 Arka Pencere 19.50 Spora Ba- kış 20.00 Portreler ve Profesyoneller 20.15 Dizi: Acil Servis 21.05 Yaban- cı Film: Sıriar 22.45 Haber 6 23.05 Ya- bancı Film: Arka Sokak 00.55 Haber 6 01.15 Dizi: Palmiye Konağı (0 212 284 31 50). 5 05.05 Kültür - Eğitim 06.35 Yabancı Film: Kara Gün 08.10 Yabancı Film: Ateş 09.50 Yabancı Film: Sınır 11.40 Yaban- cı Film: Zincirleri Kjran Adam 13.35 Ya- bancı Film: Yazar! Yazar! 15.25 Yaban- cı Film: Sekizinci Gün 17.15 Yabancı Film: Yasak llişki 19.30 Yabancı Film: El- veda Las Vegas 21.30 Yabancı Film: Paranın Rengi 23.30 Yabancı Film: Ah Pans 01.10 Yabancı Film: Çalınan Aşk- lar 02.40 Yabancı Film: Tom 03.50 Wo- men of Color: Star Island 04.45 Dizi: Bordello 5: Teğmen (0 212 225 55 55). 07.00 Güne Başlarken 09.00 Haber 09.20 Li- festyle 09.30 Haber Öze- ti 09.35 Ekonomi. Günderndekiler, Bel- gesel: Sımurg 12.00 Günün içınden 14XX) Haber 14.20 Lıfestyle 14.30 Haber Öze- ti 14.35 Dünyada Bugün, Yurtta Bugün, Ekonomi 17.00 Haber 17.20 Ufestyle 17.30 Haber Özetı, Dünyada Bugün iai0 Gece Gündüz Festival 18.35 Gündem- dekiler 19.00 Haberler 19.15 Ekonomi 19.30 Sporda Bugun 19.40 Olips MotorS- ports 20.00 Haberier 20.45 Spor Gün- demi 20.50 Ekonomi 21.05 Belgesel: Bü- yuk Keşrfler22.00 Haberier 22.05 Belge- sel: Kennedy 23.05 Gündemdekiler (Tek- rar) 23.30 Gece Gundüz Festival 23.40 üfestyie 24.00 24 Saat (0 212 213 03 33). 07.00 Uyanma Zamanı 08.30 Top Nevvs 08.45 Bir Numara Seç 10.30 Mega 11.00 ForVVomen 11J0 35 MM 11.45Jess 13.30 Mü- ge 14.30 Top News 15.30 Splash 17.30 Mega Beş 18J» Bir Numara Seç 19.30 Top Nevvs 19.45 Haberier 20.00 Vıdeone20J0 TopTen 21.00 Haberler21.15 GevezeShovv 2230 Ten Fashion Cafe23J0 Mega 24.00 Non Stop Vıde- os 01.00 Play üst 03.00 Mü- zik 04.30 Vıdeo Mix P 212 288 75 75). I— , 08.05 • Gündem t j 09.00 Haber Bülte- MZ—' nı 09.20 Eko Start "*"*•• E 10.10 Para Raporu 10.30 Kitaplık 10.35 Borsaren Şirkeöeri 1135 Pıyasalar 1210 Para Raporu 12.35 Dünya Modası 13.00 Haber Bülteni 13.40 Seans Arası 14.10 Pa- ra Raporu 14.30 Kitaplık 14.35 Sektör Sohbetlen 15.10 Pa- ra Raporu 15.40 Piyasalar 16.10 Para Raporu 16.30 Ki- taplık 16.40 Eko Finish 17.10 Kahve Molası 17.35 Dünya Lıstelerı 18.40 Hedef Üniver- site 19.35 Doğa Tutkunları 20.00 Haber Bülteni 21.35 Yabancı Film: Ertesi Gûnün Anılan 23.35 Pusula 01.00 Haber Bülteni (0 212 282 51 00). M& „ ! . , 07.00 Müzik 1.1 C l V 07.30 Belge- sel 08.30Ae- robık 09.00 Dızı: Gızli Hayatfar 09.50 İMKB 10.00 Çizgi Film 11.00 Yabancı Film: Sevilen Adam 13.00 Haberler 13.15 Belgesel 14.10 İki Kişilik Dün- ya 14.40 Yaşamak İçin 15.10Sı- hıriı Orman 15.30 Tehlıke Koyu 16.00 İMKB 16.10 Gızlı Hayat- lar 17.00 Sınır Kasabası 17.30 Belgesel 18.30 JFK 19.30 Ana Haber20.00 Spor20.25 Uyku- dan Önce 20.40Yabancı Film: Muhteşem Yolculuk 22.40 StüdyoC 00.40 Müzik (0 212 282 36 00). _ M 06.30 Platin 07.00 Kahval- 2 1 ¥ 1 / tı Haberleri 09.05 Heidi • " " w 09.35 Kara Kanat 10.05 Ala- addin 10.35 Ayşe Özgün Talk Shovv 11.55 Canım Yavrum 13.00 Gün Ortası 13.30 Heidi 14.00 Kara Kanat 14.30 Alaaddin 15.00 Disney Club 16.30 Gelin - Kayna- na 17.30 Top Sende 18.50 Çiçek Taksı 20.00 atv Ana Haber 20.40 Para Hattı 20.45 Spor Haberleri 21.00 Seç Baka- lım 23.30 Magazin Forever 24.00 Gece Haberleri 00.05 Magazin Forever 00.50 Grup Gündoğarken Hisar Konsen 02.00 Platin 02.30 Haberci 03.10 Ayşe Özgün Talk Shovv 04.00 Dıllerdekı Şarkılar0530 Gecenın Içinden (0212 655 00 00). 06.00 Huzura Doğru 06.30 Dünden Bugüne 09.00 Dı- zı: Manuela 10.00 Sinan Özen Shovv 11.00 Sevgını Bittıği Yer- de 11.30 Huzura Doğru 12.00 Haber- ler 12.15 Hanımeli 13.30 Müzikalite 15.00 Dizi: Hicran Yarası 16.00 Dizi: Komşular 17.00 Haberler 17.30 Dizi: Delı Balta 18.30 Dizi: Eltiler 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Dizi: Hüzün Çiçe- ğı 21.00 Tefsir 22.00 Haberler 22.20 Mehmetçik 24.00 Gece Bülteni 00.30 Dizi: Manuela (Tekrar) 02.00 Sinan Özen Shovv (Tekrar) 03.00 Müzikalite 04.00 Belgesel 04.30 Dızı 05.00 Dizi: Komşular (Tekrar) (0 212 652 25 60). 06.00 Sevilen Klipler 06.30 Platin 07.00 Gün Işı- ğı 09.00 Çizgi Film: Jetgıller 09.30 Çızgı Film Casper 10.00 Çizgi Film: Sevımiı Kahramanlaı 11.00 Yerli Film: Kuyucaklı Yusırf 13.00 Haber 13.2C Yerli Film: Bir Aşk Bin Günah 15.10 Çızgı Film: Kü- çük Golcü 15.50 Çızgı Film: Taş Devrı 16.20 Çizg Film: Şirinler 17.00 Dizi: Bizim Ev 17.30 Dizi: Pırıltılı Ha- yatlar 18.30 Dizi: Acı Günlerim 19.30 Ana Haber Bül- teni 20.25Günün Yorumu 20.30Spor Gündemı 20.40 A/leler Yarışıyor 21.30 Yabancı Film: Pelikan Dos- yası 00.10 Haber Saati 00.20 Spor Turu 00.30 Yaban- cı Film: Rage of Vengeance 02.30 Platin 03.00 Türk Halk Müziği 03.30 Sigaranın Zararfarı 04.00 Kapanış (0 212 215 51 11). ^ 2 s 07.00 Günaydın Türkiye 09.00 Dızı: Süper Yıl- « J dız 10.00 Dızı: Kaygısız/ar 11.10 Yerli Film: s s » Arabacının Aşkı 13.00 Gün Ortası 13.20 Di- zi: Esmeralda 14.10 Yerli Film: Öyfe Olsun 16.10 Di- zi: Yerim Seni 17.10 Çat Kapı (Tekrar) 18.00 Yerli Rlm: Polizei 19.30 Star Haber 20.40 Star Spor 20.50 Dizi: Güzel Günler 22.00 Yabancı Film: Ormanın Kra- liçesi 24.00 Gece Hattı 00.50 Yabancı Film: Rehin 202.40Zirve Defteri 03.20 Mızrap06.10 Muzık... Mü- zik... Müzik... (0 212 448 80 00). L J B B ° 6 - 3 0 Aerobik 07.30 Bugün (Canlı) 10.00 M D D Haberler 10.10 Politıka Gündemi (Canlı) •••••• 11.00 Haberler 11.05 Dört Mevsim (Can- lı) 12.00 Haberler 12.05 Libero (Canlı) 13.00 Haberler 13.15 Müzik Kulübü 14.002'den 4> (Canlı) 16.00 Ha- berler 16.35 Belgesel: Hayvanlar Âlemı 17.00 Haber- ler 17.05 Tüketici Dosyası 18.00 Müzik Bahçesi 18.30 Ana Haber Bülteni 19.45 HBB Spor 20.00 Konser 22.00 Onda On Haber 22.45 Yabancı Film: Kötü Adamın Nehri 24.00 Haberler ve Hava Durumu 01.00 2'den 4'e (Tekrar) 02.30 Kapanış (0 212 281 48 00). 07.30 Cümbüş 08.00 Sabah Kahvesı 09.30 Yabancı Film: Merhametsiz Darfoe 11.00 Dizi: Son Söz Sevgınin 12.00 Türkülerimiz iai5Banş'la Müzik 14.30CenkKoray ile 5-10-1515.00 Yıldo ile 16.00 Serpil Barlas ile Kurdele 18.30 Eko-Bu- gün 19.00 Ali Babanın Çiftliği 19.30 Flash Haber 20.00 Dizi: Son Söz Sevginin 20.45 Yabancı Film: Şans Eseri 22.15 Bir Kadın Bir Yaşam 23.00 23. Saat 00.15 Yıldo ile 02.00 Kapanış (0 212 256 82 82). 08.00Açılış 08.05 Bu Sabah (Canlı) 10.05 Susam Sokağı 10.35 Dizi: Renkli Bılyeler 11.05 Dizi: Samanyolu 12.00 Spot 13.00 Müzik Nostalji 13.30 Belgesel: Klasik Sanatlarımız 14.00 Sizin İçin Seçtiklerimiz 14.30 Haberier ve Hava Duru- mu 14.45 Yerti Rlm: Kader Bize Düşman mı? 16.15 Anadolu'dan Görünüm 16.55 Türkü Türkü Türkıyem 18.00 Gıde Gide GAP 19.00 TRT 2'ye Geçış.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog