Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

3 E^LÜL 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA EKONOM / cumek(« turk.net 11 ŞİRKETLER • LOGO, 2000 yılma Getee'deki yeni tesiîJ-erindegirmevi \e 21. yüzr}ilın yazılım üssü olrnrvı hedefledigini bildrdı. LOGO, tekrolojisı. hizmeti ve kaliesiyle dünya marLalan arasında yer almzyı istedıgini belirtiyor. • BLRGER KING, yeni okul döneminde, Kids Club nıcnüsü alan çocuklara çeşitli armağanlar sunuyor. Şirket, Kids Club karakterlerinin bir arada toplandığı beslenme çantası. kalem kutusu, boya kalemleri gibi armağan seçenekleri sunuvor. XEROX • XEROX Kanal Grubu 2000 yılındakı cırosunu 4 milyar dolar olarak açıkladı. 1997 yılı Aralık ayından beri Türkiye pıyasasında olan firma, pazara bugüne kadar 8 ana ürün grubu sunduğunu ve önümüzdekı günlerde 6 yenı ürünün daha pıyasaya sunulacağını bildirdi. Xerox Kanal Grubu. Koçsistem'le temmuz ayından ben ortak olarak çalışıyor. • SPECTRUM, Bilişim*98 Fuan boyunca "Spectrum Bilişim" ~ 3U ~"' Mağazası" adıyla yeni bir mağa/a açarak uygun fiyatlı ürün çeşitlerini sergileyecek. PROFILO-TELRA. ALDI Mağazalan'yla 209 bin adetlik televizyon satış bağlantısı yaptıgını bildirdi. Genel Müdür Göksen Körezoğlu, yıl sonuna kadar 850 bin televizyon ihracatı gerçekleştireceklenni açıkladı. Ağustos aymda fiyat artışlan mutfak harcamasını yüzde 6 oranında arttırdı Enflasyon yükselmeye başladıEkonomi Servisi- Sebze ve meyve. enf- lasyonu düşürme çabasında olan hüküme- te verdığı desteği çekti. Enflasyonun 2-3 puan gerilemesinde önemli rol oynayan sebze-mey\e fiyatlan yükselme trendine girerken ağustos ayında mutfak harcama- lan yine artış gösterdi. Artışm eylül ayında da süımesi bekle- nirken Cumhuriyet'in heray gerçekleştir- diği Temel Tüketıci Endeksi çalışmasın- dan, ağustos ayında gerçekleşen fiyat ar- tışlannın. temel tüketim harcamasını orta- lama yüzde 6 oranında arttırdığı sonucu çıktı. Son 3 ayda enflasyonu düşürmeye çalı- şan hükümete destek veren meyve ve seb- ze fıyatlannın yükselmeye başlaması, mutfak harcamalannı yine arttırdı. Geçen aylarda tarla sebzelenndeki bolluğa para- lel olarak fiyatlann düşmesi, mutfak har- camasını hemen hemen her ay yüzde 5 oranında antırmak zorunda kalan halkın rahat biryaz geçırmesini sağlarken enflas- yonun da 2-3 puan genlemesine yol açmış- tı. Yüzde 20 artiş Avrupa Bırlığı'nin et ithalatı yasağına misilleme olarak karpuz ve domates ihra- catına yüksek vergı uygulamasından son- ra fiyatı ıyıce düşen söz konusu ürünlerbi- le ağustos ayının sonlannda zamlanırken, sebze ve mey\e fiyatlannda yüzde 20'le- re \aran oranlarda artış gerçekleşti. Temmuz aymda 20 bin liraya kadar ge- rileyen domatesin fiyatı yüzde 19 oranın- da artarak kimi yerlerde 100 bin liraya ka- dar çıktı. Temmuz aymda 300 bin liraya alıcı bulan şeftalinin fiyatı. 350-400 bin li- raya kadar çıkarken patlıcan da market ve pazarda ortalama yüzde 18 oranında zam gördü Daha önceki aylarda, market ve pazar- larda 100-150 bin liraya kadar gerileyen patlıcanın fiyatı 250 bin liraya kadar yük- seldi. Sebze ve meyve fiyatlanndaki artış, ağustos ayında mutfak bütçesinde delikler açarken, enflasyonda 3 aydır süren mev- simsel düşüş yerini yükselişe bıraktı. Seb- ze ve meyve fiyatlanndaki artış kadar kır- mızı etin aldığı zamlar da enflasyonun yükselmesinde etkili oldu. Et fıyatlan arttı Hemen hemen her ay fiyatı yükselen kırmızı etın ağustos ayı artışı, yüzde 8 ora- nında oldu. Ağustos ayında 700 bin Iiradan ortala- ma 900 bin liraya kadar yükselen tavuk etinin fiyatı, kısa aralıkJarla zam görerek, yüzde 8 oranında arttı. Ambalaj uygulamasını fırsatbilerekek- meğin gramajıyla oynayan fmncılar da enflasyonun yükselmesinde rol oynadı. Gramajı düşürerek yapılan gizli zamlar, ailelerin adet olarak daha çok ekmek alma- sına yol açarken, 225 gramlık ekmeğin ki- mı yerlerde 200 grama düşürülerek üretil- mesi, mutfak bütçesini olumsuz etkiledi. Daha önceki aylarda 40 bin liraya ekme- ğin 225 gramını satın alabilen dar ve sabit gelirli, ağustos ayının sonunda ekmeğe da- ha çok para ayırmak zorunda kaldı. v. <3B5S<I : Ekmek (225 gr.) f Mrtama \ Pmnç \ BUgur \ Patates ; Nohut ', Kurufasulye ; Kurusoğan 'i Meramek { Tgz , Ksküvı Ş Sa*ça ( Ş*Bf | Margann ! Ayçıçekyağı l Zeytonyağt { tojut \ Beyazpeym ÎTaatosar \ Eskıkaşar \ ayahzaytm f Sucı* j Salam J Sosıs | Yumurtaftane) 1 Danaetı | Tuvuketi j Pmnçunu ' Domates ı Patlcan ° Karpuz İŞeftaS • Muz Temmuz ayı fiyat artışlan MARKET ItamTl) 40 90 100 320 180 120 270 410 180 300 95 540 450 1250 185 660 580 1090 440 1400 1400 2100 850 2400 1400 820 22 2300 760 127 40 120 100 300 400 JmTlJ 40 100 110 340 200 150 290 430 190 330 100 570 480 1300 200 700 600 1150 470 1500 1500 2200 900 2500 1500 900 23 2600 800 130 45 130 80 350 350 oranı f\| 0 11 10 6 11 25 7 5 6 10 5 6 7 4 8 6 3 6 7 7 7 5 6 4 7 10 S 13 S 2 13 8 -20 17 -13 BAKKAL Ejfcfiya IbmTl) 40 95 130 360 189 130 300 400 190 340 120 550 460 1400 210 780 650 1190 430 1500 1800 2300 920 2500 1150 880 24 2500 850 140 80 200 80 300 450 «niRyat (NnTL) 40 100 140 380 200 150 350 420 200 350 130 600 490 1500 230 800 680 1250 460 1600 1900 2400 1000 2600 1200 950 25 2700 900 145 90 250 80 350 400 Art» oran.pt) 0 5 8 6 6 15 17 5 5 3 8 9 7 7 10 3 5 5 7 7 e 4 9 4 4 8 4 8 6 4 13 25 0 17 -11 •oof— PAZAR EfHFly* H»Tig 40 73 90 240 1*60 99 205 350 100 275 90 400 340 1000 Î7O 550 580 900 350 1150 1300 1700 800 2000 1200 570 15 1800 650 90 30 101 50 150 350 Ymfiy* IbmTL) 40 80 95 250 180 110 210 370 110 280 95 420 350 1100 180 600 590 950 380 1200 1400 1800 850 2100 1250 580 16 1850 700 95 40 120 45 180 300 oranı (%) 0 10 6 4 13 11 2 6 10 2 6 5 3 10 6 9 2 6 0 4 8 6 6 5 4 2 7 3 8 6 33 20 -10 20 -14 OrMma ' •*»(%) J o ı 9 İ « 3 5 % t* i 17 ; » : 5 ' 7 -• 5 u • : 7 İ 9 l e l6 "- 3 1 5 i 7 i 6 S 7 İ 5 i 7 l 4 , S 6 : 8 5 8 \ • % 4 ' W 18 <•- - « ' 18 i Not Fıyatlandtrmada Istanbuı Çağlayan semtı baz alınmıştır Mercedes firtnası suçlu bulundu RECEP BULUT KAYSERİ-Karapınar- Ereğli karayolun- da meydana gelen ve 49 kışınin yanarak öl- düğü kazay la ılgılı bilırkışi raporunda Mer- cedes Benz Türk (MBT) 5 8 oranında suç- lu bulundu. Bılirkışı heyetı; firmanın, ara- cın tasanm ve üretım aşamalannda Türki- ye'ye özgü koşullann zorunlu kıldığı gü- venlik önlemlenni saglayamadığını gerek- çe göstererek ülke yollannda seyretmekte olan bınlerce 0403 model otobüsün de se- ferden men edilmelerini istedi. 24 Ekim 1997 tarihinde Karapınar-Ereğ- lı devlet karayolunun 21. kilometresinde ço- ğunluğunu Nigde Üniversitesı öğrencıleri- nin oluşturduğu yolculan taşıyan Muam- mer Çiçekjıırt yönetimindeki 34 YON 34 plakalı yolcu otobüsü ile karşı yönden ge- len Mehmet Ceylan yönetimindeki 63 DR 995 plakalı tanker çarpışmış, 49 kişı yana- rak ölmüştü. Resmı kayıtlara "Cuınhuriyet tarihinin en büyük trafık kazası" olarak ge- çen olayla ılgıli Karapınar Aslıye Ceza Mah- kemesi'nce görevlendirilen ODTÜ kimya ve makına mühendisliği öğretim üyeleri Ay- dın Özkaya. Cevdet Öztin, Levetıd Panas ve Hüs«5İnVural2bin 185 sayfalık bilırkişi ra- porunu tamamladılar. Bilirkişi heyetınin 7 klasörden oluşan raporunda şu görüşlere y- er verildi: "MBT'nin ürettigi 403 SHD mo- del yolcu otobüsü mevcut yasa ve vöm'tme- liklere u> gundur. Ancak bu, MBT'nin olay- daki sorumluluğunu orladan kaldırmama- bdır. Çünkü,yasalar veyönetmelikler zorun- lu asgari koşullan öngöriirler. Dava konusu oiayımızda en temel sonın, arûk bir ölüm- cül olay halinde yürüyen trafik olgusundaki güvenük unsurianna yeterince önem veril- memesidir." Raporda Mercedes'in bu davadaki kusu- runun, otobüsün yakıt deposunun yeri ve konumuna yönelik eksikten dolayı yangına ortam hazırladığı ve ölü sayısının artması- na yol açtığı belirtildi. Bilirkişi kurulunun yine aynı nedenlerden dolayı halen ülke yol- lannda seyretmekte olan binlerce 0403 mo- del Mercedes otobüste görülen bu tehlike kaynaklannın derhal gıderilmesi amacıyla seferden men edilmeleri için mahkeme nez- dinde l *suçduyunısu" yapmayı zorunluluk olarak gördüğü de belirtildi. Türkeş toprağa verildi Ünlü müteahhit Sezai Türkeş dün Teşviki\e Camii'nde kılı- nan öğle nama^ndan sonra toprağa \erildi. Tiirkeş'in ce- na/esine Başbakan Yılmaz'ın eşi Bcrna^ılmaz'ınyanı sıra tstanbul N'alisi Erol Çakır, Emniyet Müdürü Hasan öz- demir. işadamı Rahmi Koç, çok savıda işadamı. bürokrat ve aile v akını kabkh. (HATlCE TUNCER) BtLtŞtM '98 FUARI BAŞLADI 'Bilişim yasalanyla yönetilmeliyiz' • AKMERKEZ Vönetimi geçen günlerde Dariilaceze'den alınan vakla^ık 100 kişüik bir gruba tekne gezisi düzenlediğini bildirdi. • THE MARMARA OTELİ. Manhattan'da şube açtığını bildirdi. 32 katadağılmış 107 apartman dairesınden oluşan The Marmara Manhattan. 2. cadde ile 94. sokağın kesiştiği noktada yer alıyor. • SARA LEE, sm ruvalet parfUmü "Flah"ı Türkive pazanna sunuvor. Geçen vıl üretimine başlanan ve HoUanda'da piyasaya sunulan dümanın tek sm tuvalet parfümü. 55 miülitrelik ambalajlarda satılıyor. • BORÇELİK firmasının katkılanyla İstanbul Üniversitesı Tıp Fakültesı Hastanesi Göğüs Hastalıklan Ana Bılım Dalı. ISO9001 Kalite \'önetim Sistemi belgesi aldı Polıklinikten ayda ortalama 1000 hasta yararlanıyor. • LUFTR\NSA'nın cirosu 1998>ılııunUk6 ayında yüzde 7.6 oranında artış gösterdL Hapag Lloyd hisselerinin satılmasından elde ediien 377 milyon Alman Markı tutanndaki ek gelirle birükte Lufthansa'nın vergi öncesi kazancı 1305 milyar yiikseldi. • BAKTAT Gıda Sanayi \e Ticaret Limitet Şirketi, kocservecılik sektöründe ISO9001 belgesi alan ilk firma oldu Çocuğunuzun yarınlarını düşünürken keyfinizi kaçırmayın! Diploma Hesabı Diploma Hesabı, çocuğunuzun eğitim harcamalarını güvenceye alıyor. Şimdiden. Diploma Hesabı, Iktısat Bankası'ntn özel somnlara getirdiğı özel çözümlerden sadece bırı. Gelin konuşalım Sıze en uygun çözumü sunalım İKTİSAT Memnuniyetle ı Nakıt Alışverış • Nakıt Ev • Nakıt Ihtıyaç • Nakıt Otomobıl • Nakıt Tatıl • Nakıt Çek • Nakıt Hesap • Otomatık Ûdeme Ekonomi Servisi - Bilgi toplumuna giden yolda sıç- rama tahtası olarak ifade ediien Bilişim '98 Fuan doludizgin başladı. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin zirvesi kabul ediien Bili- şim '98, dün çok sayıda bi- lişim sektörü yetkilisi ve bürokratlar tarafından açil- dı. Açılış töreninde konu- şan Interpro Genel Müdü- rü Ruşen Yaykın, Türki- ye'nin geleceğe taşınması- nın bilişim kültürünün yay- gınlaştmlmasıyla mümkün olduğuna dikkat çekerek "Günlük yaşamın bir par- çası olan bilişim, geleceği bugünden yakalama fırsa- tı veriyor" diye konuştu. Yaykın, bilişim sektö- ründe yıllık ortalama yüz- de 35 büyüme kaydedildi- ğinı dile getirerek, 3 yıl içinde bu sektörün 4 kat büyümesini hedefledikle- rini söyledi. Bilgi tşlem Hizmetleri Derneğı (TÜBİSAD) Baş- kanı Behcet Envarta da bi- lişim sektörünün diğer sek- törlerin gelişimini belirle- diğini söyleyerek "Türki- ye, stratejisini saptamakta hızta hareket etmelL Bilişim kültürünün yaygmlaşması tophımsal gelişimle birebir baglanülı'' dedi. Türkiye Bilişim Deraeği Başkanı Rahmi Aktepe, ekonomik kalkınmada tek- nolojinin önemme değine- rek "Türkiye bilişim toplu- mtınun yasalanyla yönetil- meüdir" görüşünü dile ge- tirdi. Törene katılan ANAP İstanbul Milletvekili AIi Talip Özdemir, Türki- ye'nin teknolojide geç kal- maması gerektiğini söyle- yerek "UJkemizde hâlâ ya- zılım ihracatıyla patates, soğan ihracatı aynı kefeye konuluyor" dedi. Dünya- nın en büyük çip üreticisi Intel'in Başkan Yardımcısı Eari VVhetstone ise dün verdiği konferansta bilişi- min geleceğini konuştu. 6 Eylül'e kadar sürecek Bili- şim '98'e 600'ün üzerinde şirket katılırken fuan 100 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Öte yandan, Apple Computer'ın Avrupa, Or- tadoğu ile Afrika'dan so- rumlu Başkan Yardımcısı Diego Piacentini, fuarda i- Mac'leri tanıttı. Piacentini, fuarda verdiği konferansta ABD'de satışa sunulan Apple'ın son üriinü iMac ile PC kıyaslamasını uygu- lamalı olarak yaptı. İŞÇİNİN EVREMNDEN ŞÜKRAN SONER Gecikmiş Bir Yazı Neredeyse ıkı ay oluyor. Yazıişleri Müdürümüz Ibra- him Yıldız'a da söz vermiştım. Moskova izlenimlerimi yazamadım. Dış Haberlerpazaryazılan içinde yadaar- ka sayfada çok karamsar bir Moskova ızienımleri yazı- sı sevimlı gelmedı. Aslında Moskova sokaklannda gördüklerim hiç de karamsar değıl, ıç açıcı idi. New York sokaklannda bı- le daha çok dilencı vardır. Asla bu kadar çok güzel, şık giyimli kadını bir arada göremezsinız. Üstelik benim bulunduğum tarihler dünya gençlik olimpıyatlan ile ça- kışmıştı. Moskova alabildığıne süslenmişti, meydanda sabahtan gecenin geç saatlerine kadar ücretsiz kon- ser ve gösteriler vardı. Insanlar dans ediyor, şarkı söy- lüyor, eğlenmeye bakıyoriardı. Nereden bakarsanız ba- kınız, mimarı olarak çok güzel, zengin bir kent. Altya- pısı eksiksiz. Mağaza vitrinlerinin görüntüleri de fena de- ğil. Hiçbir yerde kuyruk falan da yok... Yine de insanı çok rahatsız eden, ters bir şeyterin ol- duğunun işaretlerini veren kimı ayrıntılar var. Mimarisi nefis bir taş binanın önünden geçerken kırılmış merdi- venin, o güzelim binaya yaraşmayan, yama gibi duran, ilkel, yoksul onarımına tanık oluyorsunuz. Üstelik o çir- kin yamama ışlemi bile, beceriksiz ellerde günlerce sü- rebiliyor. Görüntü Türkiye'de olsa, bu ışten anlamayan apartman kapıcısının ışi olduğuna karar verebıltrsiniz. Nehirden gemıyle geçerken Sovyetler Birlıği döne- minin ürünü görkemli dev resmı daire bınalarının kimi üst katlann kınlmış camlannın kartonla kapatjJdığını gör- mek biraz daha düşünmenize neden oluyor. Sonra çok güzel Rus kadınlarının şıklıklarına gözünüz takılıyor. "Gûnün ortasında, park gezintısınde yüksek topuklu ayakkabının, ağır makyajın, yapılmış saçlann, en sek- sisinden çarpıcı giysilerin işi ne" diye sorguluyorsu- nuz. Derken yükselen ınşaatlara gözünüz takılıyor. Arada, yanda bırakılmış olanlar da var. Inanılır gibi değil, ama göze çarpan büyük ınşaatların hemen hepsınde müte- ahhitlerTürkfirmalan. Onca güzel mımarıyı, kentleşme- yi yaratmış olanlar nıye kendı ınşaatlannı kendılen yap- mıyoıiar? "Bizim yaptığımız inşaatlan kontrol eden mi- mar-mühendislerden bilıyoruz. Şüphesiz alanlannda çok uzman, deprem mühendisliğinin hesaplannm en incesiniyapanlarvar. Amaişletmecilikyok. Inanmakis- temeyebılırsiniz, amageçmişte mimariyı yaratmış olan- lar, şimdi bir tek ciddi blna inşa edebilecek durumda değiller. Doğru düriist bir tek yeni yatınmları yok. Mos- kova çevresınde başlayan sanayileşme, en ilkelinden, bizim Anadolu sanayi bölgelennden daha ileri bıryatı- nm ve teknoloji içermiyor. Paralanyok, ama tek sonın bu değil. Asıl sorvn iş, ûretim yapacak ışletmelen yok..." türünden bir açıklamaya ınanmak istemıyorsunuz. Ama otelinızde tanık olduğunuz bır-ıkı sahne bıle "iş- letme sıfır" yargısına hak vermeye sizi biraz zorluyor. Kentin merkezindekı, adını taşıyan en büyük otelde ye- riniz aynlmışken ışlemlennızi yaptırabılmenız bir saati geçiyor. Resepsıyonda bir tek yabancı dıli, tam anlaşa- bilecek kadar bilen görevlı çıkmıyor. Siz aynlana kadar çarşaflannız değışmıyor. gözle görülür bir temızlık ol- muyor, yapılmadan sadece yatakların örtüsü örtülüyor. Sokaklarda insanların gıyımlerınde, görüntülerinde kötüye gıdışı, yoksulluğu göremediğınızı, tam tersı, bel- kı Sovyetler Bırlığı'nden çok farklı bir tüketim alışkanlı- ğının geliştiglm söylediğinizde "Tüketebildiklehne gö- re, az da olsa paralan, yürüyen bir çarklan olmalı" di- ye itiraz ettiğinizde Rusya'yı bilenlerin açıklamalan çok çarpıcı: "Tüketim var, çünkü tüketim krizine yakalanmışlar. Kadınlar bütün maaşlannı gıyime harcıyohar. Çokyok- sullar, henüz onurfannı tam çiğnemedikleri ıçin dilend de yok. Ama durum götvnenden çok kötü. Yoksulluk evlerin içinde saklanıyor. Asıl boyutlan da henüz kav- ranmış değil. Çünkü Sovyetler Bihiğı 'nin dağılması son- rasında, ilk aşamada bir zengınlik bile olmuş. Yoksul peyklerine yapılan harcamalardan kurtulunmuş. Petrol var. Geçmisin birikimleri var. Büyük bir mirasyedilik, hovardalık söz konusu. Çalışmayok,yatnmyok. Insan- lar kapitalizm ile gökten gelir gibi gelecek zenginliğin hayalini göniyor. Bütün değer yargılan yıkılmış. Bu arada başta Amerika, Avnıpa; Rusya 'ya hem çok yakın hem de çok uzaklar. Asla yatınm ve destekteyok- lar. Büyük olasıhkla iyice çökmelenni, yerlerde sürün- melehni bekliyohar. ışJer o kadar kötü ki, doğnj dünıst yatınmda, ortalıkta görünen Türk firmalan da hak edil- miş alacaklannı bazen yıllarca alamıyoriar. En avantaj- lı konumda olanlar, yap-işlet-devretyöntemi ile çalışan- lar. Onlar işlerine devam edebıliyor. Dığeheri işlerini ya yavaşlatmışyadadurdurmuş, ödemebekliyoriar. San- ki kendi çalışanlanna aylık ödemelerinı yapabilen kaç Rus işletmesi var? Devlete bağlı çalışanlann ise aylar- dır maaş alamadıklannı dünya biliyor..." Moskova sokaklarındakı görüntüler ile anlatılanlar birbirini tutmuyor. Ama güzel görüntülerde bile insanı rahatsız eden, görünmeyen bir şeyler var... Ünlu aydın- lar sokağında, portre yapan ressamların çoğunluğu boş, müşteri bekliyor Ne kadar da çok müşteri bekle- yen ressam var. Bütün mağaza ve lokantalarda alabil- diğine genç, güzel, mini etekli kızlar çalışıyor. Belli kı 30'un üstündekiler içın iş şansı yok. Onlar ne yapıyor? Malum, bizımkıler kafalannı "Nataşa"\\e bozmuşlar. Uçakta işadamlannın "Nataşa" öykülennı dınlemeye başlıyorsunuz, karşılaştığınız her Türk'ten dınlemeye mahkûm oluyorsunuz. Benı en fazla etkıleyeni, kimı barlann çalışma yöntemi oldu. Önce ücretsiz içkiyle Rus kadınlanna kapılannı açıyorlarmış. Onlara bir deer- kek striptizciler gösterisi sunuluyormuş. Sarhoş ve bı- zimkilerin deyımi ile "kıvamına" geldikleri saatlerde ka- pılar yabancı erkek müşterilere açılıyormuş. içkilerin devamını onlar, özel fiyatlardan ödüyorlarmış. Nasıl, bizdekı konsomatrisli bariardan farklan galıba konso- matris ücreti ödememelen, konsomatnsleri bedavaya getirmeleri, değil mi? Işte bu türden daha pek çok anı ile Moskova Borsa- sı'ndaki krizle siyasi kriz haberterini dinlerken içim bir garip sızlıyor. Bu kadar büyük bir güç ve birikimin bu kadar kolay yok olmasını bilincım kabul etmıyor. Dün- yada okuma oranı, kültür düzeyı, bilgi, toplumsal biri- kimi çok yüksek bir toplumun, kendıne mutlaka bir çı- kış yolu bulacağına inanmak istıyor. A n t e n l e r i n i z i B D P ' y e ç e v i r i n Artık yurtıçı pıyasaları ızleyeb • İMKB Hisse Senedi Piyasası Her hisse senedinin 28 adet fiyat bilgisi.TL ve $ bazında grafikleri. • 15 en yaygın gösterge ile teknik analiz.«Hareketti ortalamalardan Fibonnacci' lere trend çizgilerine kadar uzanan göstergeler. • İMKB jirketlerinin mali tablo ve bazı finansal oranları Üç, altı, onıkiser, aylık tablolar, şirket bilgilerı • İMKB Tahvil-Repo Piyasası • Bankalararası Döviz ve Faiz Piyasası • Serbest Piyasa Döviz ve Artın Piyasası • BDP Haber Ajansı kaynaklı haberler. »061150115 haber tarama ozellıklerı t m e k ı ç ı n b i r T V a n t e n ı v e b ı l g ı s a y a r y e t e r h B D P s ı z l e r ı ç ı n B D P L I N E h a z ı r l a d ı • E x c e l v e D D E a k t a r t m ı V d I • Metastock'a verı aktarımı, • Otomatik sıralama, döngü, alarm, Usteljk lurr b*j aigıierı en uygun onam ve maSyette e/de etmeruz mümkün Dâha aynntılı bıkjı ve BDPUNE'ı yakından tanırr.alc ıçın b<zı arayın BDP"nın ustun urunlen v« teknık hamet guvencesıyte bıf kez dana îanışır Oata PMsrtMM A.} IvtaiL (0 212) 2>2 «3 X r (0 232) «41 01 Sİ • Hisse senetlerine ait tûm fiyat bilgilerinin toplandığı ve son 10 işlemin görüntü- lendıği ayrıntı pencereleri • Anlık Portföy İzleme (Accountvvatch) • Anlık Zaman-Satıs (Time & Sales) tabloları • işlemlerinizi hızla gerçekles- tirmenizı sağlayan surukle- bırak (drag & drap) özellığı • Ve Windows ortamının ge- tirdiğı diğer birçok kullanım kolaylığı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog