Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

ECumhuriyet kitap kulübü KİTAP benzersizliği keşfe yarar. KİTAPADANA SERGİ SALOMmA... Çınartı MaJı 5 Sok Çınari' Işnan, No 2 Kat1 (Sabancı Iş MeAezı Arkası ı Adana TeJ (322V363 12 11 Faks '322,363 12 15 Cumhuriye Cumhuriyet İSTANBUL VE ÇEVRESlNDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26629 / 150000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 3 EYLUL 1998 PERŞEMBE C U M H U R İ Y E T 1 N K Ü L T Ü R H İ Z M E T İ TURKUN ATEŞLE IMTIHANI-II (İstiklal Savaşı Hatıraları) Halide Edip Adıvar, anılarının bu cildinde, Ankara'ya varışını, Ankara'daki ilk günlerini ve Yunan saldırısmın beklendiği dönemde Eskişehir'deki hastabakıcılığı sırasında yaşadıklarını anlatıyor. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel borsada yaşananlan değerlendirdi 6 Kriznı ııecleııi yasa değiPHerkes etkilendi: Serbest piyasa ekonomisinin doğası gereği bir ülkede yaşanan krizin diğer ülkeleh de etkilediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Demirel, ekonomide yaşanan sıkışıklığın nedeninin Vergi Yasası olmadığını vurgıdadı. Vergİ Yasasi: Demirel, Vergi Yasası yla ilgili olarak da şunlan söyledi: "Ayakkabı ayağı sıkıyorsa sıkan yerleri düzeltilir. Orada geçmişe yönelik, vergi konusunda bir rahatsızlık var Hükümet bu konuda göriişmelere açık olduğunu söyledi." ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Cumhurbaşkanı Süley- man Demirel, ekonomide yaşa- Hükümet Meclis'in yetkisini kullanıyor nan dalgalanmanın uluslararası alandakı olumsuzluklardan kay- nakJandığını belırterek. "Borsa- daki krizin Vergi Yasası'yla ilgi- si yok. Vergi Yasası'nda düzeltil- mesi gereken bir şey varsa o da konuşulur yapılır" dedı. Demi- rel, kimı çete üyelennın devlete hizmet ettıkleri iddıasına ise "Ne yapmışlarsa açıklasınlar, sonra da eğer olmuşsa o kişileri devletadma kuManan kendini sa- vunsun" dedi. Demirel, temiz toplum reçete- sınin "açıktoplumdan"geçtiği- ni söyledi. Türkiye Zıraatçiler Derne- ği'ninkuruluşunun49. yıldönü- mü nedeniyle Çankaya Köş- kü'nde düzenlenen ödül töreninde konu- şan Demirel, temiz toplum isteminde bu- lunanlann çözümü açık rejimde arama- lannı istedı. "Temiz toplum arayanlann Sermaye, Vergi Yasası'nı deldi • Hükümet, faiz baskısı oluşturan sermaye kesiminin vergiyle ilgili ödün istemlerini yerine getirdi. Mevduat faizi ve repodaki stopajlardan, bu yıl içinde ihra.ç edilen kamu kâğıtlannm borsa rayici üzerinden değerlendirilmesine kadar uzanan düzenlemelerden geri adım atıldı. Yılmaz'ın önlemlerde hukuki sorun bulunmadığını açıklamasma karşın hükümet, kamu kâğıtlannda Meclis'in yetkisini kullandı. • 7. Sayfada Dolar bu kez yükselmedi Düzeltme mi bunalım mı? • Ekonomik büyüme evresinin sonuna gelen ve gittikçe artan bir dış ticaret açığını hızla artan borçlarla finanse eden Amerika Birleşik Devletleri'nin para bîrimî dolar, artık konınakh liman gibi durmuyor. 90'lardan bu yana ABD ekonomisinin tüketici eğilimini sürükleyen borsanın şimdi bu eğilimi tersine çevireceği öne sürülüyor. 7. Sayfada GRGİN YlOBOĞLU'Mi ytzn tümiine birden sesleniyorum. Panzehiri iyi bilin. Panzehir, açık rejimdir, açık top- lumdur" dıyen Demirel. hıç kımsenin açık rejıme altematıf aramaması gerek- tiğini vurguladı. Demirel, kırlı toplum- dan sıkılanlann açık rejimın ılacını orta- dan kaldıımamasını isteyerek, **Hür ve serbest bir ülkede, milletin iradesinin hâ- kinı olduğu bir ülkede, açık rejime yeni alternatifleri kimsenin aramaması gere- kir" dıye konuştu. tnsanoğlunun sıkıla- bıldiğini ve "Acaba bunun çaresi yok Çeteler: Temiz toplum isteminde bulunanların, çözümü açık rejimde aramalarım isteyen Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, "Devlete hizmet eden bunu açıklasın. Sonra da bu kişileri devlet adma kullanan kendini savunsun " dedi. rau" dıyebildığini anlatan De- mirel. kendısınin bu sorulara ya- nıt vererek bugünlere geldiğini belirtti. "Benimsöylediğimgün- ceüiğini kaybeden bir şey değü- dir" diyen Demirel, birinci soru- nun hür. serbest, demokratik. la- ik ve sosyal Türkiye'yi gerçek- leştirmek olduğunu kaydetti. Demirel, herkesin bu inançlara sahıp çıkması gerektiğını \ urgu- layarak, "75.yıldacumhuriyetin etrafında toplanalım derken bunlan kast ediyorum. Bu cum- huriyet, hür ve demdkrat bir ül- kenln adıdır, büyâk bir ülkenin adıdır" diye konuştu. Demirel tören sonrası bir grup gazeteci- nin sorulannı yanıtladı. Demirel'e yöneltilen sorular ve yanıtlar şöyle: - Konuşmanızda açık rejimin üzerinde ısraria durdunuz. Bunun dışın- da arayış mı var? I Arkası Sa. 17,Sü.3'te Gürbüz Çapan 'a süahlı saklın • Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan. 14 yaşındaki bir gencin silahlı saldınsı sonucu ayağından yaralandı. Saldırgan, olaydan sonra teslım olurken Çapan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. İstanbul Haber Ser- visi- Esenyurt Beledi- ye Başkanı Dr. Gür- büz Çapan silahlı sal- dınya uğradı. Beledi- ye başkanlığı binası çıkışında 14 yaşında- ki M.S'nin saldınsına uğrayan Başkan Ça- pan, ayağından yara- landı. Esenyurt'taki Özel Uğur Hastane- si"ne kaldınlan Çapan"ın sağlık durumu- nun iyi olduğu. geceyi hastanede geçire- ceği belirtildi. Olaydan sonra teslim olan saldırganın Esenyurt Jandarma Karako- lu'nda sorgusu sürüyor. Saldınnın, Fatih Mahallesi'nde okul arazisı üzerine yap- tınlmak istenen kaçak bir inşaatın bele- diye tarafindan yıkılması üzerine gerçek- • Arkası Sa. 17,Sü.4'te MUHABİRİMIZ ŞENESEN'l YtTÎRDlK • 17. Sayfada ÇAPAN - Te- davi alnnda. Fetvalı türbankaranna iptal Açıkhava'da Giseüe büyüsü St Petersburg Bale Tiyatrosu. Genç Pamukbank Sanat Etkinlikleri çerçe> esinde Harbiye Açık- hava Ti>atrosu"nda 'Red GiseUe-Bir Balerinin Öyküsü' adü yapıtı sahneledi. Başrolünü Elena Kouzmina'nın üstlendiği v^pıtta Rus balerin Olga Spessr>tse\a'ııın yaşamı anlatılıvor. Dev- rimden sonra ülkesini terk etnıek zorunda kalan Olga, vaşadığı trajik ve tutkulu aşk nedeniy- le en iyi canlandırdığı Giselle rolündeki gibi delirmişti gerçek yaşamında da. Koreografisini Bo- ris Eifman'ın üstlendiği bu öyküsel balede topluluğa St Petersburg Orkestrası eşlik edivor. • Edirne ldare Mahkemesi'nin fetvaya dayanarak türban hakkında aldığı karar, bölge idare mahkemesi tarafindan kaldınldı. Üniversitelerde türbanın önünü açabileceği öne sürülen karann iptal gerekçesi olarak "türbanın, siyasal simge olarak kullanıldığı için din, vicdan ve düşünce özgürlüğü olarak değerlendirilemeyeceği" gösterildi. I 4. Sayfada Türbanla kayıt yok 1Ü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nur Serter, öğrenci kayıtlanyla ilgili olarak düzenlediği basın toplantısında, türbanlı öğrencilerin başı açık çekilmiş fotoğrafla kayıtlannı yaptırabildiklerini, aynca uzmanlarla yaptıkları özel görüşmede öğrencilikJeri sırasında türbanla üniversiteye girmelerinin sorun olabileceği yönünde ikna edilmeye çahşıldıklannı söyledi. • Serter, bu görüşme sonucu 7 türbanlı öğrencinin başlannı açmayı kabul ettiklerini belirtti.B 4. Sayfada Yarın Cumhuriyet 'le Moskova 'da iç savaş hâlâ güncel Yehsin'i düşürme plankm • Kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya olan Duma'da YeltsinM düşürme planı yapılıyor. Bir gazete, komünist lider Zyuganov'un iç savaşı göze aldığını yazdı. Krizden çıkış yolunda model arayan Rusya'nın diktatörlüğe gidebileceği iddia ediliyor. HAKAN AKSAY MOSKOVA- Devalüasyon. Borsa. . Mora- toryum... Parite... Ödemeler dengesi... Bütçe açığı.. Sokaktaki adam açısından sezgilere da- yalı bir sıkıntı yaratmaktan öte anlam taşıma- yan bu kavramlar, şımdi artık bir bir günlük ya- şama yansıyor. Rusya'daki finans krızi. son günlerde halkın maddi durumuna ciddi darbe- ler^urmava ve toplumsal huzursuzluğu arttır- maya başladı. Bu sessiz ama hızlı süreç. şu an siyasal gelişmelerın dışında duran halkın mey- danlara çıkması. a>lardır ücretlennı alamavan ordu mensuplannın ve ışçılenn iktidara karşı di- renişe geçmesı ıhtımalıni güçlendıriyor. Son günlerde halkı en çok ılgılendıren bir dı- zi mal ve hizmete ciddı oranlarda zam geldi. Metro giriş ücretı 2 rubleden 3 rubleye çıkanl- dı. (Dün 1 dolann değen 11 76 rublevdi.) Gı- da ürünlerine ortalama yüzde 20 (verlı mallar) ile yüzde 80 (ithal mallar) arasında değışen zamlar geldi. Sigaraya yaklaşık yüzde 100, bi- raya yüzde 80. peynire yüzde 60. kırtasiye ürün- lerine yüzde 50. sosis ve salama yüzde 45. sıvı yağa yüzde 15 ve yumurtay a yüzde 10 zam ya- pıldı. I Arkası Sa. 7, Sii. 8 'de Moskova Uaki zirve bitti Bill Clinton parayerine moral verdi • Washington, Rusya'ya verilecek mali yardımın ekonomik programlara bağlı olduğu mesajını gönderdi. Bill Clinton ile Boris Yeltsın arasında gerçekleşen ve dün sona eren zirvede Rusya'daki mali krizin "sohbet" düzeyinde ele alındığı öğrenildi. • Sönük geçen zirvede liderler silahsızlanmayla ilgili anlaşmalara imza attılar. İİci liderin imzaladığı anlaşmalar arasında stratejik silahlann sınırlanması, nükleer plütonyumun 50 ton azaltılması, füze denemelerinde ortak istihbarat sisteminin oluşturulması gibi konular yer alıyor. • 9. Sayfada TARİKATLARDAN YASAYA ÇALIM H 5. Sayfada DENlZKURDU'NUN 'REFORM ÇAĞRJSI'NA ELEŞTlRİ • 6. Sayfada DSP, AF TASARISINDA ISRARLI • 7. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYTREK BOBSA û DOLAR Û MARK ALÎTN Dun | Dun 158.500 2.510 000 Oncek, Cıncek. 156 900 ' 2.500.000 Bizde 'Kriz 1 Dediğin... Iyimserlerle karamsarlar. Kara gözlük takanlarla pembe gözlük taşıyanlar. Enflasyonun düşmesini isteyenleıie kâr hanesine dokunur diye enflasyonun sürmesinden yana olan- lar. Iş sahipleri, güç sahipleri... Liste daha uzatılabilir. Eksiği çok, fazlası yok. Lis- tenin üç ya da dört maddesi Türkiye'nin değişmeyen M Arkası Sa. 17, Sü. l'de "Pasaportu şrir, Kimliği şair" biri CAN YÜCEL İlk kitabı 1951 yılında yayımladı. Son kitabı "Seke Seke" ise 1997 tarihini taşıyor. 46 yıllık bu zaman diliminde 13 şiir kitabı yayımladı. Çevirileri de göz önüne alınırsa inanılmaz bir Can Yücel birikimi çıkar karşımıza. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bugün Cumhurİyet'le birlikte Denizkurdu'nun ÖnerisL. Adalet Bakanlığı son dönemde iki yanıyla günde- me geliyor: - O koltukta oturan kişi... - Bakanlığın işlevi... Bağımsız Hasan Denizkurdu ndan önce o koltuk- • Arkası Sa. 17, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog