Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

2 9 EYLÜL1998SALI CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Başbakan Yılmaz Meksika'da • >1EXİCO CİTY (AA) - Başbakan Mesut Yılmaz. Meksıka Cumhurbaşkanı Ernesto Zedıllo tarafından Ulusal Sarav "da resmı törenle karşılandı Ulusal Saray' ın a\ lusunda duzenlenen torende. asken kıtanınyanı sıraTurkve Meksıka bayraian taşıyan çocuklar bulundu Cumhurbaşkanı Zedıllo karşılama torenı sırasında yaptığı konuşmada, ılk kez bır Türk başbakanının Meksıka'yı zıyaretını buyûk bırsevınçle karşıladıklannı soyledı Başbakan Yılmaz da yaptıgı kanuşmada, ılk kez Meksıka'yı zıyaret eden bır Turk başbakanı olmaktan buyuk mutluluk duyduğunu belırttı Yılmaz, Cumhurbaşkanı Suleyman Demırel'ın Turkıye'ye davet mektubunu Zedıllo"ya ılettı. Rum-Yunan ortak tatbikatı • LEFKOŞA(\A)- Kıbns Rum Yonetımı Savunma Bakanı Yannakıs Omıru Baf asken hava ussunun operasyona hazır olduğunu belırterek Rum mıllı muhafız ordusunun yıllık tatbikatı "Nıkıforos-98" sırasında kullanılacağını bıldırdı Yunan savaş uçaklannın, Rum-Yunan asken ışbırlığı çerçevesınde bu yılkı tatbıkata da katılacağını yıneleyen Omıru, "Yunanıstan ve (Kıbns) sılahlı kuvvetlen. uluslararası camıaya, herhangı bır tehdıdı karşılama veya sıyası mucadelemızı zırhlandırma nıyetınde olduklan mesajını vermek amacıyla.sureklı olarak yuksek derecede tedbırlı ve hazırlıklıdır Banşçı seçeneklen desteklemektedırler" dedı 'Arnavut terorizmi yenildi' • BELGRAD(\A)- Sırbıstan Başbakanı. Kosova'dakı Arnav ut "teronzmının" yenılgıye uğratıldığını ve ozel polıs bırlıklennın kışlalanna dönebıleceklennı so>ledı Başbakan Mırko Mananovıc, parlamentonun ozel oturumunda >aptığı konuşmada, "Sılahlı teronst gruplar yenılgıye uğratıldı" dı>erek Sırp guvenlık guçlennın. "yalnızca yenı çete ya da teronst faalıyetlenn ortaya çıkması halınde" operasyonlanna yenıden başlayacaklannı soyledı Sudan'da genel seferberlik ilanı • HARTUM (AA) - Sudan hukumetı. Entre \e Uganda'nın saldmlanna karşı ko>mak amacıyla ulke çapında seferberlık ılan ettı Sudan Devlet Başkanı Bınncı Yardımcısı Alı Osman Muhammed Taha yayımladığı bıldınde. elı sılah tutan herkese "vatan savunmasına" katılmak ıçın yerel askerı komutanlıklara ya da genel komutanlık bınasına başvurmalan çağnsında bulunuldu SPD'nin, insan haklan ve Güneydoğu konusunda daha duyarlı olabileceği belirtiliyor 4 Tüıidye teıııkiıdi okııalrANKARA (Cumhuriyet Bıiro- su) - Turkıye'nın eskı Alman>a Buyukelçısı Oktay İşcen, Alman- ya'dakı seçımden zaferle çıkan Sosyal Demokrat Partı'nın (SPD). ınsan haklan \e Güney- doğu konusunda daha du> arlı ola- bileceği uyansında bulundu tş- cen, SPD'nin başbakan adayı Gerhard Schröder'ın. Turkıve'>e vonelık katı tutumuyla bılınen Ye- şıller'le koalısyon kurması duru- munda Ankara'nın rahatsızlık ya- şayabıleceğını so>ledı Almanya'nın Ankara Buyukel- çısı Hans Joachim \ergau da, "tkili ilişkilerde değişiklik istemi- voruz. flişkilerimiz iyi gidiyor. AB üveliği başvurusu \e sonrasında- ki gelişmeler nedeniy le bu net go- Helmut Kohl 'Sadebir mületveküi olaeağım' BON1N (AA) - Almanya'da ıktıdan, dün yapılan genel seçımın galıbı Sosyal Demokrat Partı'ye devredecek olan Başbakan Helmut Kohl, merkezı Bruksel'dekı Avrapa Komısyonu'nda. ust düzey bır görevalmak nıyetınde olmadığmı soyledı Kohl, dün genel başkanı olduğu Hınstıyan Demokrat Bırlık (CDU) partısının, Bonn'dakı Yonetım KunıJu Toplantısı'ndan sonra yaptığı açıklamada, "Brüksel'de bir görev almayı duşunmüyorum'' dedı Helmut Kohl, yenı Federal Parlamento'da sade mılletvekıh olarak gorev yapmayı hedefledığını belırttı Kohl, 7 Kasım'da yapılacak CDU Partı Kurultayı'nda genel başkanlıktan ıstıfa ettıkten sonra da partı ıçmde nufuz sahıbı olmak ıstemedığını ıfade ettı. Helmut Kohl, "Bana danışanlara fikrimi sövlerim" dedı nılmuyor. \eni hukumetentegras- yon için çaba sarfedecek, ama çif- te vatandaşlık için mucize bekle- meyin" değerlendırmesını yaptı Dev let Bakanı Şukriı Sina Gü- rel ıse, Ankara'nm çıfte vatan- daşlık konusuna verdığı one- me ışaret ederek "<\lman- ya'daki bu değişikiik TurkJere bir çifte vatandaşlık sağlarsa zaten bizim ılişkılenmizı etki- teyecek birgelişme olacak" de- dı Oktay İşcen, kurulması olası Gerhard Schröder hu- kumetını Turkıye açısın- dan değerlendırdı Seçım sonucunu 'güzel bir baş- langıç' olarak nıteleyen işcen, Schroder"le bırlık- te AB'nın Luksem- burg'da aldığı kararların değışebılecegı yonundekı beklentılenn ıse gerçekçı olmadıfını vurguladı tş- cen şu gorûşlen dıle getır- dı "Kurulacak hukumetin en tabii ortağı Yeşiller ola- cak. Yeşiller, Almanya'daki Türklere karşı son derece muspet ve ılımlı yaklaşunlar içindelerse de Türkiye'ye karşı kanlar. Ozellikle de insan hakla- n ve Gunev doğu sortınunda Tûr- kjye'yi bir havli rahatsız edici tu- tum alabilirler.Turkive'nüı vadır- gayacağı şeylersov levebılırler. Çok iyinıser de olmamak lazmı. Olavın bu cephesi goz ardı edilmemeü." lşcen, daha once. eskı komunıst- lenn (Demokratık Sos>alıst Par- tı) desteğını kesınlıkle ıstemeye- ceğını açıklayan Schroder'ın 'Tony Blairci" >aklaşımlan oldu- ğuna v e sermaye çev relenyle ıyı ılışkıler kurduğuna da ışaret et- tı Çıfte yurttaşlık ıçın yasa de- ğışıklıgı de gerektığme ışaret e- den tşcen. a Bu zaten geçid bir süre için ongoruluyordu. \maç. Almanya'daki Tiırİderin yaşamı- nı kolaylastirmak" dedı Prof Dr Osman Altuğ da. Al- manya'dakı ıktıdardeğışıklığının, Alman-Turk ılışkılenne 'sihirü değnek değmiş" gıbı degerlendı- nlmesının yanlış olduğunu soy- ledı AB'nın lOyıl sonrasını bıle planladığına ışaret eden Altuğ. "Onlar önce projelendirir. sonra tatbikederler. Turkive ıseonceya- par. sonra duşunur. Turkıye'nin, gumruk birliğine geçişi ileilgih" Pa- ris Anlaşması'na gore AB'>e gire- bilmesi için birtakım temel koşul- lan yerine getirmesi gerekir'' de- dı • Helmut Kohl'ün 16 yıllık iktidanna son veren saçimler AB'ye üyelik ve çifte vatandaşlık sorunlannın gündemde olduğu böyle bir dönemde Almanya'daki Türkler ve Türkiye açısından da kritik önem taşıyor NöTLAR Türkler memnun GÜRAYÖZ Schröder hükümeti kurmak için koalisyon çalışmalanna Yenı meclisin dağılımı FDP CDU-CSU Hınstıyan Demokratlar ESSEIN - Seçım sonuçlan açık- m r a Ç ^ a n r n a z SPD Genel Mer- kezı onunde kurulan seçım çadı- nnda buyuk bır şenlık başladı Partı Başkanı Oscar Lafontaine. başbakan adayı (şımdı artık ona başbakan dıyebılınz) Gerhard Schröder ve seçım kampanyasını başanyla yone- ten Partı Genel Sekreterı Franz Müntefering buyuk bır coşku ıçınde partılılere hıtap ettiler Schroder'ın ılk cumle- sı. "Kohldevri sonaerdi" oldu Kohl, sandıklann kapanma- smdan yaklaşık 40 dakıka son- ra partı merkezınde partılılenn ve med>anın karşısına çıkarak yenıldıklennı açıkladı Schro- der'e başarılar dıledı Kohl'den once konuşan Partı Genel Sekrete- n Hintze, bundan sonra muhalefet gorev ını yapacaklanru belırttı Ama bu sozler buyuk koalısvon ıhtımalı- nı ortadan kaldırmıyor Seçım, Almanya'daki Türkler ve Turkıye ıçın ne anlam taşıyor Turkı- ye'den başlayalım Turkıye, yenı hukü- mete KohJ donemınde bozulan ılışkılen ıçın yenı ve beyaz bır sayfa açabılır SPD yonetıcılennın muhalefette ıken Turkı- ye'nın AB'ye tam üyelığı konusunda olumlu savılabılecek açıklamalan oldu SPD, Turkıye'ye bu konuda durust davra- mlmasmdan v e olmayacak koşullar one sü- rulmesınden yana değıl SPD'nin ıstedığı. Turkıye'nın Kopenhag knterlenne uygun bır tutum sergılemesı, bunun gereklennı yenne getirmesi BudurumdaTurkıve'ye somut bır takvım venlebılır Herkoşulda Turkıye, yenı hukumetle, ozellikle de Turkıye'ye karşı daha katı olan Yeşıller'ı başladL j e [jgsaba katmak gerek, ınsan haklan ko- nulannda eleştınlerle karşılaşacaktır Almanya'da yaşayan Türkler açısından ıse seçım sonuçlan, daha ıyısı olamazdı denılecek kadar olumlu Yabancılar konu- sunda oldukça lıberal polıtıkalar bundan sonra gundeme gelecektır Çıfte vatandaş- lığın bıle bu hukumet donemınde belırlı koşullarla mumkun olacağı duşunulebılır Vfeşıller Partısı bu konuda ısrarcı olacaktır SPD ıse Yeşıller'den daha farklı duşunse bı- le, yabancılar konusunda CDlTya göre da- ha lıberal bır yabancılar polıtıkasına sahıp- tır Aynca şımdı YeşıllerPartısı'ndebırde- gıl. ıkı Turk kokenlı mılletvekılı var Cem Ozdemir'ın yanındakı koltuğa şımdı bırde genç bır bayan, Eldn Deügöz oturdu Dünya HderlerindenKohVeteselliDış Haberler Servisi- Almanya'daki se- çımler sonrasında SPD'nın başbakan adavı Gerhard Schroder'ı kutlayan ılk \vrupalı lıder Hollanda"nın sosyal de- mokrat başbakanı VVTın Kok oldu Kok, Sosyal Demokratlann ıktıdara gelmesıy- le bırlıkte başlayan yenı donemde. Al- manya \e Hollanda arasında daha yoğAın ve venmlı ılışkılenn yaşanacağını bıldır- dı Eskı Fransa Cumhurbaşkanı Valery Giscard d'Estaing de Kohl'ûn seçım ye- nılgısınden sonrakı tutumunu saygıyla karşıladığını soylerken Japonya Başbaka- nı Keizo Obuçi de Schroder'ın zafennı kutlayarak Almanya ıle ulkesı arasında- kı ışbırlığinın gelıştınhnesıru ıstedıklen- • Avrupa basını, Almanya'daki seçım sonuçlanna geniş yer verdı Le Fıgaro, "Schröder, Kohl'ü tahtından duşurdu" başlığını kullandı. nı ıfade ettı Belçıka Başbakanı Jean-Luc Dehaene. Almanya'da vapılan seçımın sonuçlan- nın •'bir dönemin sonunu" oluşturduğu- nu ve bunun bır donum noktası olduğu- nu soyledı Dehaene, eskı Almanv a Baş- bakanı Kohl'un uzenne duşen gorevlen başany la tamamladığını belırttı Rusya da seçımlerden sonra Almanya ıle yapıcı bır ılışkı ıçınde olmayı umdu- ğunu belırterek Bonn'un yenı lıderleny- le, kısa sure ıçınde temas kurulması çağ- nsında bulundu Rusva Dışışlen Bakan- lıgı Sozcusu Yladimir Rahmanin. Inter- faks'a yaptığı açıklamada, Moskova'nın, Almanya'nın >enı yonetımıyle ışbırlığı ıçıne gırmek ve gecıkmeksızın doğrudan duzenlı temaslar kurmak ıstedığıru soy- ledı Basında SPD zaferi Avusturya'da gazeteler Gerhard Schroder'ın seçım zafenne buyuk yer avırdı Ulkedekı en cıddı gazetelerden merkez sol eğılımlı Der Standard. "Ken- disi 68'li olmamasına rağmen isyancılık- tan devrimciliğe uzanan bu hareketin scmpatizanı Schroder'ın, sosyal demok- rattan 16 yıl sonra iktidara getirdiğini" yazdı Lıberal eğılımlı Dıe Presse, "Schröder'in SPD'si sildi süpürdü" baş- lığuıı kullanırken muhafazakâr Salzbur- ger Nachnchten gazetesı de "Bıklanhk çok fazlaydı, Başbakan Kohl o yüzden düştii" yorumunu y aptı Fransa'nın onde gelen gazetelennden Le Fıgaro. "Schröder, Kohl'ü tahbndan düşürdü" başlığı ıle manşetten verdığı haberde, yenı başbakanın ılk hedefinın ulkeyı radıkal bır bıçımde modernleştır- mek olduğunu bıldırdı Lıberatıon gaze- tesı ıse "Schröder'in saati" başlığı ıle ver- dığı haberde, Alman sosyal demokrat lı- denn seçım zafennı yme bınncı sayfada manşetten okuyuculanna duyurdu gokkuşağı için buluşuyoruz! ONURAKıN ZUĞAŞİBEREPE YAVUZBİNGÖL GRUPGÖCEBE MEHMET GÜMÜS KIZILIRMAK ZUHAL OLCAY AHU SÂĞLAM VEDAT SAKMAN Konuşmacılar Genel Başkan Ufuk Uras ve Istanbul ll Başkanı Mehmet Atay ^ 3 ^ DAYANIŞMA ABDİİPEKÇİ SPOR SALONU ZEYTtNBURNU P A R T I S I ÖDP İSTANBUL İL ORGÜTÜ TEL: 0212. 252 76 41-42 ŞİŞLİ 3. SULH HUKUK H A K İ M L İ Ğ İ ' N D E N 998 423 Mahkememızın 15 9 998 tanh 998 423 esas, 998 1021 sayılı karan ıle mahcur Nılgün lyısoy'a, Kâgıthane Tabya Cad Varna Sokak \ o 3'te ıkamet eden üvey annesı Zehra lyısoy'un vası tayın edılmış olduğu ılan olunur 24 9 998 Basın 45631 BANDIRMA SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayı 1997 836 Davacı Mehmet Bulut vekılı Av Artuğ Say ıner taraftndan davalı Sabn Bayar aleyhıne açılan ala- cak davasının yapılan yargılaması sırasında venlen ara karan uyannca Davalı Sabn Bayar adına çı- kanlan davetıyenın teblığ edılemedıgı ve yapılan araştırmalar sonunda yenı adresınm tespıt edıleme- dığı anlaşıldığından davalı Sabn Bayar'a, duruşma gunu olan 14( 10/1998 gunü saat 09 00'da mah- kememızde hazır bulunması veya kendısını bır vekıl ıle temsıl ettırmesı, duruşmaya gelmedığı tak- dırde davaya yokluğunda devam edıleceğı, karar venleceğı davetıye yenne kaım olmak uzere ılan olunur 1 5 1998 Basın 21530 SARIYER BİRİNCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas\o 1997 812 Karar No 1998 302 Davacı Aysel Çalış tarafından Şaban (Şenf) Çalış aleyhıne açılan boşanma davası sonunda, Mahkememızden venlen 1997 812 esas, 1998 302 karar sayılı 2 7 1998 tanhh ılam ıle Samsun, La- dık, Ibı koyu, Cılt 039, kutuk 112 'de nufusa kayıtlı Halıl tbrahım kızı Bınnaz'dan olma 7 9 1962 doğum- lu Aysel Çalış ıle Abdullah oğlu Rahıme'den olma 12 1 1960 dogumlu Şenf (Şaban) Çahş'ın boşanma- lanna, taraflann muşterek çocuklan 1985 dogumlu Orhan Çalış, 1998 dogumlu Mevlude Çalış. 1986 do- ğumlu Gokhan Çahş'ın velayetlennın davacı anneye venlmesıne, taraflann aynı şehırde oturmalan ha- lınde her ayın 1 ve 3 gunu ıle dını ve mıllı bayramlann 2 gunu sabah saat 10'dan akşam 17'ye kadar, ayn ayn şehırlerde oturmalan halınde ıse temmuz ayının 15'ınden ağustos ayının 1 'ıne kadar muşterek çocuklann getınlıp göturulmesı suretı ıle davalı baba ıle gorûşmelenmn saglanmasına. mahkeme mas- raflannın davalıdan tahsılıne karar venlmıştır Hûkum ozetı yenne kaım olmak ûzere v e karann davalıya teblığı yenne geçmek ûzere ılanen teblığ olunur 18 9 1998 Basın 43173 KÜÇÜKÇEKMECE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 1998/120 Davacı Gulseren Ünal tarafından davalı Huseyın Unal aleyhıne açılan boşanma davası sebebı ıle, Venlen ara karan gereğınce Hûseyın Lmal'ın Abdıpaşa Köyu Ulu&Zonguldak adresıne çıkan- lan davatıye. bıla ıkmal ıade edılmış, zabıtaca yenı adresı bulunamadığından gazete ıle ılan yapıl- masına karar venlmekle, davalı Hüseym Unal'ın 22 10 1998 gunu saat 13 OO'te duruşmaya bızzat gelmesı veya kendısını bır vekılle temsıl ettırmesı, aksı takdırde yargılamaya yokluğunda devam edıleceğı dava dılekçesı yenne kaım olmak uzere ılan olunur 17 9 1998 Basın 44509 SARIYER İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN MENKUL AÇIK ARTTIRMAİLANI DosyaNo 1998 1030 Tal Bır borçtan dolayı hacızlı \e aşağıda cıns, mıktar ve kıymetlen yazılı mallar satışa çıkanlmıştır Bınncı arttırma 12 10 1998 gunu saat 11 00-11 15'te Buyukdere Hamam sk No 12 1 Sanyer'de yapılacak ve gunu kıymetlennın yuzde 75'ıne ısteklı bulunmadığı takdırde 13 10/1998 gunu aynı yer ve saatte ıkıncı arttırma yapılarak satılacağı Şu kadar kı arttırma bedelının malın tahmın edılen kıymetının yuzde 40'ını bulmasının ve satış ısteyenın alacağını rüçhanı olan alacaklannın toplamın- dan fazla olmasının ve bundan başka paraya çevırme ve paylann paylaştırma masraflannı geçmesı- nın şart olduğu, mahcuzun satış bedelı uzennden KDV'nın alıcıya aıt olacağı ve satış şartnamesının ıcra dosyasında gorulebıleceğı. masrafı verıldığı takdırde şartnamenın bır orneğının ısteyene gonde- nlebılecegı, fazla bılgı almak ısteyenlenn yukanda yazılı dosya numarasıyla daıremıze başvurmala- n ılan olunur 15 09 1998 Muammen kıvmetı lıra Adedi. cinsı (Mahnetı ve önemlı nıtelıklen) 2 500 000 000 1 Suzukı marka 1998 model 34 \ \ 7^01 pllaka savılı Swılet 1 3 LH/BGLX tıp. G kırmızı renklı 483067 motor 304 978 şası nolu, hasarsız faal, stepne, knkosu. onjınal teybı bulunan hususı oto Basın 45365 POLİTİKADA SORUNLAR ERGUN BALCI Kuzey Irak TartışmasıMıllıyet gazetesınde Yasemin Çongar, Kuzey Irak'ta- kı son gelışmeler konusunda ılgınç bır yazı yazmış Yazı, ABD'nın sadece Turkıye değıl, Fransa gıbı mut- tefiklen, hatta VVilliam Paff gıbı Amenkan basınının tanın- mış yazarian tarafından bıle eleştınten Irak polrtıkasının bır savunması nrtelığınde Doğal olarak, buna kımse karşı çıkamaz Fıkır ozgurlu- ğu var. Kımı ABD'yı eleştınr, kımı de savunur Bız Yasemın'le Cumhunyet'te ıkı yıl bırlıkte çalıştık Bu nedenle yazısında goruş bırtığı ıçınde olmadığımız bazı noktaları belırtmemızı hoşgoru ıle karşılayacağını umut edenz Yasemin Çongar, yazısında ABD'nın Kurt lıderlen Me- sud Barzani ıle Celal Talabani'yı masaya oturtup Kurt Federe Devletf nın kurulması ıle ılgılı anlaşma ımzalatma- sını "olumlu" bır gırışım olarak goruyor ve Turkıye'nın bu- na gosterdığı tepkıyı haksız buluyor Turkıye'nın Talaba- nı ıle Barzanı'nın uzlaşmasını ıstemedıgını yazıyor. Itıraf edelım kı bız Ankara'da hukumet yetkılılerının ak- lından geçenlerı bu kadar kesınlıkle bılemıyoruz Ama olaylar Yasemın'ın yargısını pek doğrulamıyor Barzani ıle Talabanı'nın uzlaşmasını ıstemedığı ıddıa edılen Turkıye, once Kurdıstan Demokrat Partı (KDP) ıle Kurdıstan Yurt- severler Bırlığı (KYB) arasında ateşkesın sağlanmasında onemlı rol oynadı, sonra da 1996'da ıkı Kurt grubu ara- sında Ankara surecını başlattı ABD ıse Turkıye'yı Was- hıngton toplantısına çağırmaya gerek gormedı • • • Ama Turkıye, Irak'ın bolunmesını ıstemez Bu nedenle Kuzey Irak'ta Kurt Federe Devletı'nın kurulmasını kuş- kuyla karşılıyor Çunku bolgedekı belırsızlık ortamında bu federe devlet kemıkleşebılır Irak'ın parcalanması ıse sa- dece Turkıye'nın değıl, tum bolgenın başına ış açar Turkıye'nın ıstemedığı şey, Barzani ıle Talabanı'nın ba- nşması değıl, yanıbaşındakı bır ulkenın parcalanması, toprak bırtunluğunun ayaklar altına alınmasıdır Zıra ulkeler bır kez parçalanmaya başladı mı bunun ne- rede duracağını ABD dahıl kımse bılemez Batı, Kosoya'nın Sırbıstan'dan ayrılmasını kabul edıyor mu? ••• Bakın ABD'ye Ufacık Kuba'ya yıllardır ambargo uygu- luyor Yeryuzunun tek super gucu, ınsanhk tarıhının en guçlu devletı, Kuba'nın komunıst re|imını kendısı ıçın teh- lıkelı buluyor Başka bır omek Soğuk savaş donemınde avuç ıçı ka- dar Guatemala'da ıktıdara sol eğılımlı Arbenz hukumetı gelıyor CIA bır darbe ıle adamcağızın defterını duruven- yor Bunlan neden anımsatıyoruz 9 Yasemin Çongar, VVashıngton'un Irak'ın toprak butun- luğu çerçevesınde kuzeyde Kurt ağırlıklı ozerk bır oluşum sağlanmasının hem bolge halkı hem de komşu devletler açısından "daha olumlu" olduğunu duşunduğunu yazı- yor Işte yukandakı omeklen bunun ıçın verdık Çunku ABD gıbı bır super guç, dunyanın en zengın petrol bolgesınde bolge halkını ya da komşu devletlen duşunmez Kendı çı- kannı duşunur Aksını ıddıa etmek bıraz naıflık olur Kuzey Irak'takı "Kurtağırlıklı oluşum", tumuyle ABD'ye bağlı olacağından VVashıngton'a hem petrol bokjesını de- netleme olanağı verecek hem de Saddam Hüseyin'e karşı elınde bır koz olacaktır î ' T i e J • • • ABD'nın Irak'ın toprak butunluğune saygılı olduğu şar- kısına gelınce ABD, Irak'ı zaten fiılen bolmuştur Hem de hıçbır yasal dayanağı olmadan ABD, ıngıltere ve Fransa, kendı aralannda anlaşarak Bağdat'a Kuzey Irak'ta uçuş yasağı koymuşlar, "guvenlı bolge' kurmuşlardır Bu ıkı uygulama da ne BM Yasası'na ne de Uluslararası Hukuk'a dayanır. • • • Sayın Yasemin Çongar, Bağdat'ın kendı halkına karşı kımyasal sılah kullandığını akıldan çıkarmamak gerektı- ğını yazıyor. Çok doğru. Bu göriışe yuzde yuz katılıyoruz Ama gelın gorun kı bunu ılk akıldan çıkaranlar Kurt lı- derier Mesut Barzani ıte Celal Talabanı olmuştur Barzani ıle Talabanı, Korfez Savaşı bıttıkten sonra 18 Mayıs 1991 'de Bağdat'a gıdıp Saddam'la banşmış, mıl- yonlarca televızyon seyırcısının onunde Irak dıktatoru ıle opuşmuşlerdır. Ikı taraf arasında başlayan ozerklık goruş- melen ıse Turkıye'ye Çekıç Guç'un gelmesınden sonra ABD'nın teikını ıle kesılmıştır Barzani, 1996 yılında da Saddam'la ışbırlığı yaparak Erbıl'ı Talabanı den almıştır • • • Pekı, Saddam'ın kendı halkını gazladığını ABD ne za- man anımsadı 9 Halepçe Katlıamı, Irak'ın Kuveyt'ı ışgal etmesınden on- ce gerçekleştı Ama ABD bu olayı fazla gurultu yapma- dan geçıştırdı Neden? Çunku VVashıngton o donemde Saddam yonetımını hâlâ Iran'dakı Şu rejıme karşı denge unsuru olarak gorup muttefik kabul edıyordu Ama Irak Kuveyt'e saldınp ABD'ye ıhanet edınce VVas- hıngton Halepçe katlıamını anımsayarak kıyametı kopar- maya başladı. • • • Ankara'nın resmı goruşune uygun yazı yazmaktan bız de hoşlanmayız Sozgelımı Kıbns konusunda hıçbır zaman Ankara ıle ay- nı goruşu paylaşamadık. Ancak Turkıye ıle ABD'nın çıkarfannın çatışması soz konusu olunca, Turkıye'nın çıkarlannı savunmayı tercıh edenz. ranıte BODRUM'DA TATÎLİN YENI ADI Luks odalan. zengın mutfağı, sosyal aktıvıtelen, uzman kadrosu ve Bodrum'un ruya kadar guzel manzarasıyla sızlere keyıflı bır tatıl ımkânı sunuyoruz 4* kalıte 5*hızmet Tel: 0252 316 19 90 Faks: 0352 316 14 03 ITALYAIM KULTUR MERKEZI Meşputiyet Cad. 161fcfiebasıTel: Z93 M 412510417 İTALYANCA DİL KURSLARI 5 EKİMDE BAŞLIYOR YENI BAŞLAYANLAR VE İLERİ SEVtYEDE Sabah ve Akşam Saatlennde AYRICA SADECE YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN Sabah Saatlennde YOGUN KURS KAYITLAR BAŞLADI Saat: 10.00 -19.00 saatlen arastnda 2 fotoğraf ve kayıt ucretı ıle muracaat
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog