Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 29EYLUL1998SALI 8 DIŞ HABERLER KAVŞAK ÖZGEN ACAR Kiire, Döner Kebap Gibi.•• Şon yıllarda, Amerikan Merkezı istihba- rat Örgütü'ndeki görevlilerin, çalışma alan- lannı geleneksel konulardan ekonomik ve teknolojik geiişmelere kaydırdıklan bilini- yor. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 118 say- falık 'Uluslararası Narkotik Denetim Stra- tejisi Raporu'nun Türkiye bölümü 28 Ni- san'dabu köşedeyayımlanmıştı. Rapor- da, ABD'nin 'uyuşturucu trafiği'nieo son- ra 'kara para kaynağı' olarak Türkiye'nin 'bavul ticareti' ile 'yurtdışı müteahhitlik hizmetleri'ne gözünü diktiği belirtiliyor- du. Her iki konu Türk - Rus ekonomik iliş- kilerinı yakından ilgilendiriyordu. Neydi Türk - Rus ilişkileri? 1. Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı 1996'da 1.5 milyar dolar iken 1997'de 2 milyar do- lan biraz aşmış, ithalatı ise aynı tarihlerde 1.8 ve 2 milyar doların biraz üstünde ger- çekleşerek toplam hacim 3.328 milyon dolardan 4.097 milyon dolara yükselmiş- tir. 2. Rusya'nın dış ticaretinde ikinci sıra- yı yüzde 20 oranı ile Türkiye işgal etmek- tedir. 3. ABD'nin gözünün kaldığı bavul tica- reti 6-7 milyar dolar, müteahhitlik hizmet- leri ise 8.8 milyar dolardır. 4.Türkiye'yeyılda1 milyonu aşkın Rus turisti gelmektedir. 5. Türkiye'nin Rusya ile ekonomik bağ- lantısı toplam 20 milyar doları aşmakta- dır. ABD'nin kotalarlasnırlamalargetirme- sinin etkisıyle dış ticaret hacmı 1997'de 6.4 milyarda kalmış, böyiece Türkiye'nin Rusya ile toplam ekonomik ilişkileri ABD ile olan ticaret hacmini 3 kat aşmıştır. 6. Bu otumsuzluklara karşın, uluslara- rası piyasalarda ucuzlayan petrol ve do- ğalgazın Türkiye için birteselli olacağı an- laşılıyor. Moskova, Karadeniz'in altında ikili hatlı bir boru hattıyla Türkiye'ye yılda 16 milyar metreküp dogalgaz taşıyacak 2.6 milyar dolarlık 'mavtahm' projesini hız- landırmak istediğıni açıkladı. VVashing- ton, projeyi 'düşsel' olarak tanımlıyor. Basının deyişiyle 'Laleli kan ağlarken' turistik tesislerdeki ıptaller de turizmi vur- du. Asıl gürültünün, daha sonra paraları- nı zamanında atamayacak olan müteah- hitlerden kopması bekleniyor. Bu olum- suzluğa karapara avcısı ABDyetkililerinin en çok sevinen kişiler olduğu kuşkusuz. Ne var ki Türkiye'nin 350 milyon dolarlık Bcimbank kredisinden 315 milyon doları Rusya için kullanıma açılmış. Buna kar- şılık Bat ülketeri, baştaAlmanya olmak üze- 1924'te bir Rus gazetesinde bir Ingi- liz kapitalistinin olaylara tepkisi şöy- le yansıtılıyor. Birinci kutuda "Lenin öldü?!", ikincisinde "Ingittere SSCB'yi tanıdı!" ve sonuncusunda "100 bin iş- çi Rus Komünist Partisi'ne girdi!" re toplam 72 milyar dolar krediyi Rus- ya'ya kaptırmışlar. Rusya, küreselleşme- nin son kurbanı. Coğrafya dersinde ma- sanın üzerine konan küre bir eksene bağ- lı olarak tıpkı 'döner kebap' gibi döner durur. Küreselleşmedeki bunalım ve çö- küntülere "Tıpkı döner kebap gibi yanı- yor" deniliyor. Bilındıği gibi kebap, ekse- nı çevresinde döndükçe ateşe yakın yüz yanar. Küreselleşmede de önce Latin Amerika yandı, sonra Uzakdoğu ülkele- ri... Şimdi de yanan Rusya oldu. Küre döndükçe, Batı'dakı kapitalistterin, 'döner kebap 'ta yanma sırasının ne zaman ken- dilerine geleceğinin kaygısı içinde uyku- suz geceler geçirdikleri biliniyor. Yıllarca önce SSCB'deki olaylara gülen ve kay- gılanan kapıtalistlere karşıiık bu kez kü- reselleşmede galıba roller değişti. Ne de- mişler; gülme komşuna gelir başına... Çakı gibi adam! Şu Alaattin Çakıcı gerçekten ya- man adam. Durupdururken mafya ba- öa'sı olmamış. Bir an Çakıcı'yı bir kö- şeye koyup, son 48 saat içinde yaban- cı haber ajanslanndan gelen ve medya- mızda dışlanan haberleri şöyle anımsa- yalım: "Suriye ve Irak, Fırat ve Dicle SÜ- lannın payfâşımı konusunda anlaştı", "Kürt Parlamentosu 29 Eyiül'de Ro- ma'da toplanıyor", "Yunan Parlamen- tosu, oybirtiği ile 14 Eylül'ü 'soykırım' günü kabul etti" ve "S-300 füzelehnin Güney Kıbns'a yeheştirilmesini Türki- ye'nin önlemesi Rus - Türk savaşı an- lamına gelir." Türkiye'nin güvenliğine ve egemenliğine yönelik bu tamtam ses- lerine ilişkin örnekler arttınlabilir. Ancak şimdilik bu başlıkları bir yana bırakıp yi- ne Çakıcı'yadönelim. Türkiye, Çakıct'yı Fransa'dan istedi. Çakıcı Türkiye'ye dö- nerse ne olur? Oral Çelik ve benzerle- ri döndü de ne oldu? Çakıcı ya meçhul bir kurşunun hedefi ya da bir holding sa- hibi olur. Çakıcı, Nice'teki 'Fransa'ya pasaportsuz girme' davasını yitirdi. An- cak çok önemli bir kazanç sağladı. Sav- cı, bu suça yüksek bir ceza verilmesi- nin yanı sıra 'Fransa'ya 10 yıl girmesi- ninyasaklanmasını' da istedi. Oysa ba- yan yargıç daha az bir ceza ile yetindi ve Fransa'ya girme yasağı istemini ka- bul etmedi. Avukatlan Çakıcı'ya 'Fran- sa 'ya siyasal iltica hakkının tanınması- nı' istemişti. Yargıç karannda, "Sanığın siyasal ilişkileri güçlüdür" sözlerine yer vererek yeşil ışık yaktı. Siyasal iltica is- teği yaklaşık bir yıl içinde karara bağla- nacak. Bu oluşumların yanı sıra Çakıcı ve avukatlan montajlı-montajsız bazı kasetleri basına sızdırdı. Devlet Bakanı Eyüp Aşık istifa etti. Eski Içişleri Baka- nı Meral Akşener boy hedefi. Oklar, Başbakan Mesut Yılmaz'a çevrildi. Şimdi sız kendinizi, gelecekte 'Çakı- cı'nın siyasal iltica istemi'ne karar ve- recek Fransız yargıç ya da yetkilisinin ye- rine koyun. Önünüze, kanıt olarak Türk basınından Çakıcı bağlantıh bir dizi ba- kanın istifası ve buna ilişkin olaylann ke- sitleri getirilirse neye karar verirsiniz? Elbette Çakıcı'nın Türk siyasal yaşamı ile bağlantıh olduğuna. degü mi? Bugü- ne kadar kasetleri açıklamayan Çakıa'nın zamanlamada gösterdiği beceri ve ba- şarıdan dolayı kendisini ve avukatlarını kutlamakgerekiyor. Bakanlanmızın maf- ya ile içli dışlı yaşamlanna Macaristan'da da ilginç bir örnek veriliyor. Vatandaş- larınm ödediği vergilerden aldığı yollu- ğu ile bu ülkeye resmi temaslarda bu- lunmak üzere giden DYP'Iİ bir bakan, ev sahibi bakana nezaketen 10 dakika uğ- ruyor. Bundan sonra resmi ziyaret yap- tığı ülkede iki gün ortadan kayboluyor. Sonradan, bir Türk işadamının (!) sun- duğu genç ve güzel Macar kızları ile bir otelde 48 saat kapandığı anlaşılıyor. Av- rupa ulaşımında önemli bir transit mer- kezi olan bu ülkede bekleyen sorunlan yerel yetkililer ile görüşüp çözmek ye- rine bakanımız, genç kızlann sutyenle- rini çözmeyi yeğliyor. Bizler Çakıcı, Aşık ve Susurluk kahramanlan ile uğraşırken unuttuğumuz bir şey var gibi geliyor ba- na. Neydi o Türkiye'yi ilgilendiren dış kaynaklı haberler? Acaba onlan kim çö- züyor dersiniz? Nasreddin Hoca'nın dediği gibi, "Bazıları içehden, bazılan dışandan yıkamadık gitti" şu 75 yrllık Cumhuriyeti. İÇİNDEN TÜRKİYE CEÇEN KİTAP Istanbul'da eptrika bitmez Adı: Istanbul Intrigues (istanbul Entrika- lan) Yazan: Barry Rubin (Çev: Selim Atalay) Yayımcı: Mc Graw-HİII (Türkçesi: Milliyet Yayınlan) ISBN: 0-07-054200-7 (Türkiye: 975-506- 176-6) Batı'da Bağdat denilince akla 'uçan ha- lı' ve 'binbir gece masallan' gelir. Istan- bul denilince Bizans'tan bu yana 'entrika'. Amerika'da kısa bir süre önce bir bilgisa- yar oyunu 'Istanbul'daki Entrika' adıyla piyasaya sürüldü. Oyuncu 'araştırmacı gazeteci' rolü ile Bizans ve Osmanlı ya- pıtlan ile altındaki yeraftı dehlizlerinde ma- ceralara atılıyor. Burada bu oyundan de- ğil, aynı adla ABD'de yayımlanan bir ki- taptan söz edeceğim. Kitabı, tüm okurla- nn yanı sıra, özellikle James Bond türü kitap ya da senaryolan için konu sıkıntısı çeken genç araştırmacı yazarlara tavsiye ederim. İçinde öyle gerçek öyküler var ki her biri başlı başına bir dev kitap olacak boyutta. 2. Dünya Savaşı'nın en önemli üç casusluk olayından biri olan, filme çekil- diğinde James Mason'ın başrolünü oy- nadığı 'Çiçero' olayı kitaptaki bir- iki dü- zine öyküden sadece biri. Yazar, o gün- lerde Türkiye'de 17 ülkenin casuslarının, köstebeklerinin cirit attığını kanıtlanyla ak- tanyor. Ankara'ya büyükelçi olarak sürgü- ne gönderilen Alman Şansölyesi Franz von Papen'e 1942'de Sovyetler'in su- ikast girişiminin, Türk Milli istihbarat Teş- kilatı'nca nasıl önlendiği anlatılıyor. Savaş sırasında Mussolini'nin Istanbul'a sürdü- ğü bir Katolik papazı olan Angelo Gi- useppe Roncalı'nın daha sonra Vatikan'a '23. John' adıyla Papa olarak dönüşü de bir başka öykü. Hitler'in Propaaanda Ba- kanı Dr. Joseph Goebbels'i Istanbul'a getiren uçağın Trakya'da Türk savunma hatlan üzerinde birkaç dakika uçtuğu sap- tanır. Istanbul'da kendisini karşılayan Türk istihbarat yetkilileri, Goebbels'in gözünün yaşına bakmadan, çektiği filmlere el ko- yarlar. Kitapta yer alan bir mizahi olayı da aktaralım: Biryabancı ajan bir gün sokak- ta koşarken, kendisini izleyen Türk 'em- n/yefç/'tarafından durdurulur ve "Arkadaş, senin kim olduğunu biliyoruz. Hiç olmaz- sa ışe giderken koşma, yürü" diye uyan- lır. Hiç kuşkusuz bugün de Istanbul'da casuslar cirit atmakta. Ancak onlar bu kez siyasal olaylardan daha çok, mafyanın, uyuşturucu kaçakçılarının, nükleer silah hammaddesi pazariayanlann, Laleli bavul tüccariannın ve müteahhitlerin peşinde. is- tanbul'da entrika bitmez... Elmek: oacang superonline.com Fax 0312. 468 15 79 Filistin lideri, 4 Mayıs 1999'da bağımsız devlet ilan edeceklerini açıkladı Arafat: Yüzde yüz öz^ürliik• Filistin lideri Yaser Arafat, BM Genel Kurulu'ndaki tarihi konuşmasında "Halkımız bizden bağımsız devletimizi kurmamızı bekliyor" dedi. Dı$ Haberier Servia - Filistin Devlet Ba-kanı Yaser Arafat, ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Alb- right'in tüm baskılanna karşın 4 Nlayıs 1999'da bağımsız Filistin de\- letini ilan edeceklerini açıkladı. Ara- fat, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "yüzde yüz güvenliğe karşı, yüzde yüz özgürlük" iste- di. BM Genel Kurulu dolayısıyla dünya lıderlerinin akınına uğrayan New York, son birkaç gündür İsra- il ile Filistin arasında büyük bir pa- zarlığa sahne oluyor. Ortadoğu ba- nşı konusunda 18 aydır süren tıka- nıklığı gidermek için çaba harcayan IsraiVde Şahab-3 alarmıKUDÜS (Ajansbr) - tran'm uzun menzile sahip Şahab-3 füzeleri, Israıl'de büyük tediıginlik yarattı. Israil Genelkurmay Başkam General Şaviıl Mofez, füzeleri Israil açısından tehdit oluşturan Iran'a karşı "önfcyici operasyon" gerektiğini düşünüyor. Israil radyosunda konuşan General Mofaz, "Iran'uı geliştirdigi füzeler tsrail açısmdan ciddi tehdit Ordumuz gereldi gördüğü an 5nle>ici bir operasyon için hazır otaıalı" dedi. "Önle\ici sakhn"nın tsrail silahlı ku^'etlerinin izlediği stratejinüı bir parçası olduğunu kaydeden General Mofaz, "Iran gibi aşınlık vanlısı bir ülkenin, uzun menzUU füze yapmasL uzun vadede f srail devletinin bekası için tehdit halinc gckbilir" diye konuştu. Israil Işçi Partisi Milletvekili Efrahim Sneh de önceki gün aynı konudan söz ederek tran'ın vurulması gerektiğini söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Albright'ın arabuluculuğuyla, New York'ta Is- rail Başbakanı Benyamin Netan- yahu ve Filistin Devlet Başkanı Ya- ser Arafat arasında vanlan ön an- laşmadan sonra, iki liderdün Beyaz Saray'daBaşkan BU1 Clinton ile bu- luştu. Buluşmanm ardından Beyaz Saray'dadüzenlenenbasın toplan- tısında. Clinton. "Arafat ve Netan- yahu arasındaki görüşmelerde belirli bir ilerleme sağlandığını" bildirdi. "iki lideri, anlaşmayi so- nuçlandırmak amacıyla Ekim a\i ortasında yeniden VVashington'a davet ettiğini" açıklayan Clinton, Dışişleri Bakanı Albright ile Orta- doğu Özel Temsilcisi Dennis Ross'un da ekim ayı başında Isra- il'e gideceklerini söyledi. Albright ve Ross'un, Ortadoğu banş anlaş- masıyla ilgili son pürüzlerin gide- rilmesine yardımcı olacaklan bildi- riliyor. Diplomatik kaynaklara göre, he- nüz kamuoyuna açıklanmayan an- laşmanın ana noktasını, köktendin- ci Hamas teröristlerine göz açtır- mamak ve güvenlik garantisi karşı- lığında Israil'in, Batı Şeria ve Gaz- ze topraklannın yüzde 13 'lük bölü- münü daha Filistinlilere bırakması oluşturuyor. Israil daha önce de Fi- listin'e yüzde 27'lik toprak verme- yi kabul ettiği için Filistin denetimi- ne geçecek toplam toprak miktan yüzde 4O'ı buluyor. Filistin lideri Arafat, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ABD'nin ısrarlanna boyun eğme- yerek 4 Mayıs 1999'da bağımsız Fi- listin devletini ilan edeceklerini açıkladı. Konuşma öncesi ve son- rası büyük alkış alan Arafat, "Hal- kımız bizden sorumluluklanmı- zı omuzlamamızı ve bağımsız dev- letimizi kurmamızı bekliyor" de- di. Israil'in Filistin halkınaegemen olmasının kabul edilemeyeceğini bildiren Arafat, tarihi konuşmasın- da "yüzde 100 güvenliğe karşı, yüzde 100 özgürlük" istedi. Netanyahu'yu Beytüllahim'i tec- rit etmek ve banş sürecini tahribe çalışmakla suçlayan Arafat, konuş- masını şöyle tamamladı: "Her şe- ye rağmen, banş sürecineolan inancımızı kaybetmcdik. Ta- ahhütlerimizi yerine getireceğiz. ancak bunu yaparken vazgeçil- mez ve devredilemez haklarımız- dan asla taviz vermeyeceğiz." K. ırak 'Türkiye Batı'ya ders vermek istiyor' LONDRA (AA) - Türkiye'nin 1992'den bu yana büyükelçilik düzeyinde temsil edilmediği Bağdat'a büyükelçi atayarak K.Irak'taki gelişmeleri destekleyen Batı'ya ders vermeyi istediği ileri sürüldü.lngiltere'de yayımlanan The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, bu ay başında IKDP ve IKYB arasında imzalanan ve Kuzey Irak'ta bölgesel bir meclis kurulmasını öngören anlaşmanın ardından Türkiye'nin tavn ortaya çıktı. Türkiye'nin "Ankara süreci" çerçevesinde, tngiltere ve ABD ile birlikte bölgedeki iki büyük Kürt grubunu banştırmayı birlikte denediğini hatırlatan gazete, Bağdat'a büyükelçi atayarak Kuzey Irak'taki gelişmeleri "destekleyen Batı'ya ders vermeyi istediğini yazdı. Kasırga New Orleans'ı vurdu £J Amerika'run ardından Meksika Körfezi ve New Orieans kentini etkisi aİ- öna almaya başlay an ve saatteki hızı 200 kilometreyi bulan Georges kasır- gasından kaçabilmek için 1.5 milyon insan >ollara döküldü. Nov Orieans'a dün ulaşan kasırganın 8 metre yüksekliğindeki dalgalaria kıv ıvı dövdüğü, aynca kentin sokaklannın lseller alünda kaldığı bildirfliyor. Arnavutluk Fatos Nano istifa etti ROMA (AA) - Arnavutluk'ta Başbakan Fatos Nano'nun istifasını Cumhurbaşkam Recep Meydani'ye sunduğu bildirildi. Italya haber ajansı ANSA, verdiği haberde, Başbakan Nano'nun istifasını Cumhurbaşkanı Meydani'ye sundugunu belirtirken, Sosyalist Parti Genel Sekreteri Pandeli Mayko'nun da Meydani tarafından yeni Başbakan olarak atandığını duyurdu. Iktidardaki Sosyalist Parti'den yapılan açıklamada da Nano'nun istifası doğrulandı. Bu arada. Fransız AFP de, Içişleri Bakanı Perikli Teta'nm istifasını sundugunu bildirdi. Teta, "Istifamı geri dönüşü olmaksızın sunuyorum, çünkü, ' yetersiz ve yolsuzluğa bulaşmış bir siyasi sınıf ile çalışamam" dedi. Arnavutluk'ta iki hafta önce muhalefet milletvekilleriden Azem Haydari'nin öldürülmesi üzerine kanşıklıklar çıkmış, Nano'nun istifasını isteyen muhalefet lideri Sali Berişa'nın taraftarlanşiddet olaylanna neden olmuştu. tyi haber alan kaynaklara göre, Nona'nun istifasına neden olarak kabinede ". istediği değışiklikleri yapamaması gösteriliyor. VEFAT ve TEŞEKKUR Em. Hava Hâkim Albay NURETTİN SOYER'in Hastalığı sırasında tıbbın tüm olanaklannı seferber ederek teda\isi için uğraşan çok değerli insan Doç. Dr. MEHMET ŞEN'e ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakıiltesi Radyasyon Onkolojisi bölümü çalışanlanna; aynca yardımını esirgemeyen tüm doktor arkadaşlanmıza; Vefatuıdan sonra çelenk gönderen, telgraf, faks ve telefonla, veya şahsen gelerek acımıza ortak olan, eski çalışma arkadaşlanna, dostlanna, akrabalanna teşekkür ederiz. Ne mutlu ki bu kadar çok seveni, sayanı varmış!. AİLESİ VEFAT Sabahat Aksay'ın eşi, Hakan Aksay, Hıfzı Aksay, Nursen Topaloğlu, Nurhan Arslan'ın babalan, Neşe Aksoy, Ali Topaloğlu, îbrahim Arslan"ın kayınpederleri, Murat ve Canan Kütükoğlu ile Özlen, Gamze, Merve, Berkay, Berkant Arslan, Annç ve Niko Aksay'ın dedeleri, Emekli Yargıç MEHMET REŞİT AKSAY vefat etmiştir. Cenazesi bugün Bakırköy Yenimahalle Camii'nden ikindi namazı sonrasında kaldınlacaktır. AİLESt BAŞSAĞUĞI Moskova muhabirimiz HAKAN AKSAY'ın babası MEHMET REŞİT AKSAY Em. Yargıç vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 29.9.1998 Salı (bugün) Bakırköy Yenimahalle Camii'nden ikindi namazını müteakiben Kanarya Mezarlığı'na defhedilecektir. Arkadaşımıza ve ailesine başsağlığı dileriz. CUMHURİYET ÇALIŞANLARI A 5. 6, TÜRKÜLER YOltADIM SANA Söz MûzHt w dûzenlttne; AÛHAN £KQL ENGEREK DÜNYA Söz ve Mûzik: BANU KIRBAS (Açlık grevmde (Sûşen canlara) SEVDA SEVDA ÜSTÛNE Söz « Mûzlk- BANU mSAĞ GEL Slır.mSUlTANABOAL « M t - BANU KIRBAĞ YUNUS MİSAÜ Söz « Mûzi*: ALAA TTIN US GÛLÜŞÛN KAUR BENDE Siir. AHUET TELli - Mûzlk: StLDA BAğCAN ÇAUN DAVULLARI S6z w Mûzit ANOHİM (Selantc Tûrkâsû) KARAHİSAR KAIİSİ SözveMüzikAtiOim (Afyon Türküsü) DAĞLAR Söz ve Müzık: AHONİM OĞUL Söz ve Mûzit MUSTAFAATKJ (Oğullanm kaybeden analan) HACIAÜ OBASI SÖZ ve Uûzık: AHO.VİM (ŞMışıs Tûrkûsû! HELEYAR Sözvtmzik.AttONİM I MfldöRÖZOÜN MÜZİK YAPfM CumhurİYet kitap kulübü Taksim Sergi Salonu EYLÜL AY! ETKİNLİKLER! SOYLEŞİLİ İM2A GÜNÜ 30 Eylül Çarşamba Saat16.O0-20.0O DOĞAN CÜCELOĞLU Kitaplannı imzalayacak ve okuıiarıyla söyleşecek. Istiklal Cad, (Aksanat karşısı) Taksim TeJ:252 38 81/82 BA5IN VE HALKLA İIİŞKİLER MENAJERLİK VE ORGANÎZASYON Teİ! 0,212 • 5 2 7 6 1 1 2 SASON SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1997/194 Davacı Rahime Güneş tarafından davalılar Hazine ve Yücebağ Belediye Başkanlığı aleyhlerine mahkememize açılan tescil davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara karan gereğince: Dava konusu yer Batman ili Sason ilçesi Yücebağ beldesi Pole mezrası bölgesinde kain, kuzeyi güneş tepesi, güneyi Küdbettin Güneş tarlası, doğusu güneş tepe ve bansı yol ile çevnli taşınmazın, Medeni Kanun'un 639. maddesi gereğince davacı Rahime Güneş adına tapuya tescil edılecegınden bu yerle ilgisi ola- nın kanuni 3 aylık süre içinde mahkememize îtırazlan ilan olunur. 29.05.1998 Basın: 44189 BEYOĞLU1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1997/631 Davacı ISKİ Genel Müdürlüğü vekili tarafından da- valı Hanımkıl Tiryaki aleyhine açılan itirazın iptali da- vasında: Davalı Hanımkıl Tiryaki'nin, Küçükpiyale Mah., Fi- şekhane Deresi Sok., No: 9 D: 31 Beyoğlu adresine teb- ligat yapılamadığı ve adresi araştınldığı halde tespit edi- lemediğinden davalıya ilanen tebligat yapılmasma karar verilmiştir. Bu nedenle duruşma günü olan 6.10.1998 ta- rihinde, saat 09.30'da mahkememizde hazır bulunma- nız, bulunmadığınız veya bir vekil tarafından temsil edilmediğiniz takdirde HUMK'nin 213. maddesi gere- ğince duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği husu- su dava dilekçesi tebliği yerine geçmek üzere ilan olu- nur. 16.9.1998 Basın: 44478
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog