Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

29EYLÜL1998SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER î Cumtıuriyet etkinlikleri • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye Seyahat Acentalan Bırliğı ( TLRSAB). cumhuriyetin 75.yıl kutlamalan kapsamındaekim 1923 . doğumlu yurttaşlan. bir refakatçıleri ile birlıkte 28- 3 1 Ekım tarihleri arasında Antal>a-Belek'te 3 gün agırlayacak. Ankara Bölgesel V'ürütme Kurulu Başkanı Nail Çımen yayımladığı açıkJamada. programa katılmak ısteyenlerin nüfus cüzdanları fotokopısi veya nüfus kayıt örneğı ıle bırlikte kışısel ya da >azılı olarak birlığe başvurabileceklennı bildırdı. İdil görevden alındı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kültür Bakanlığı Basm Müşavin Mümtaz Idil, Müsteşar Yardımcısı Tevfik Ketencioğlu ıle bürokratık bir sürtüşmeye girerek kamuoyunu yanlış biçımde yönlendirdtğı gerekçesıyle görevden alındı. Kültür Bakanlıgf ndan yapılan açıklamada. CNN televizyon kanalının cumhuriyetin 75. kuruluşyıldönümü kutlamalarına ilişkın olarak istedıği bilginin zamanında \eri!memesı nedenıyle Türkıye'nın tanıtımının yapılamadığı yönündeki iddianın, basin müşavin tarafından "abartılı bir subjektifdeğerlendirmeden öte bir anlam taşımadığı" savunuldu. Denktaş tezlerini anlatacak • İstanbul Haber Servisi - Kuzev Kıbrıs Türk Cumhuriyetı(KKTC) Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, ABD \ e Avrupa ülkelerini kapsayan 20 günlük ziyaret öncesı, Istanbul'a geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş, bugün gıdeceğı Nevv York'ta BM Genel Sekreterv Kofi Annan ve ABD'lı arabulucu Richard Holbrooke ıle "'förüşecek.Temaslanndan bir sonuç beklemediğini belirten Denktaş. ziyaretının aydınlatma niteliğinde olduğunukaydetti. Kanser konferansları • İstanbul Haber Servisi - Metropohtan Florance Nightingale Hastanesi, Amenkan Kanser Merkezı öncülüğünde kanser konferanslan düzenledi. 6 Ekim Salı gününden itibaren her salı gerçekleştinlecek konferanslarda. "Kanser nedir. erken teşhıs \e tedavı yöntemleri" konusuele ahnacak. Serdar Güreş'e ceza • İstanbul Haber Servisi - Kendını MİT göre\lısı olarak tanıtmak suretıv le çeşıtli suçlar ışledığı gerekçesiyle yargılanan Cengiz Tanyıldızı. toplam,7 yıl 6 ay ağır hapis ve 4 milyon 750 bın lira ağır para cezasına çarptınldı. Doğan Güreş'in oğlu Serdar Güreş'e "Memuriyet unvan gaspına ıştirak" suçundan verilen 1 ay 15 gün hapis cezasının tecil edildiğı davada, diğer 11 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etti. ATO'dan lider turu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün, Vergi Yasası'ndaki 4 maddenın değiştınlmesı amacıyla önümüzdeki hafta liderlerle görüşeceklerini ve iptali yönünde görüş bıldıreceklerini söyledi. Camide yangın • İstanbul Haber Servisi - Kasımpaşa'dakı Ayni Ali Baba Tekke Camii'nde çıkan yangın sonucu. caminin üst katında oturan 80 yaşındaki Nigar Ensari öldü. Beyoğlu ve Fatih itfai>e gruplannm rr.üdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangının. elektnk kontağından kaynaklanmış oabıleceği belırtıldı. Nüfiis cüzdanırnı, sürücü belgemi. A.A. ve İstanbul Universitesi îletişim Fakültesi kımliklerimi çaldırdım. Hükümsüzdür. tSA SANSAR SPD ve Yeşiller iktidannın ekonomik gelişmeye ters kararlar alacağı açıklamalan yapılıyor Alı ııaıı iş dünyası kaygdıŞÜKRAN SONER BONN - Almanya 'da iktidann dü- menı Sosyal Demokrat Parti (SPD) çok alternatifli iktidar ve koalisyon şansını elde etti. Yine de ilk aşamada Yeşiller'le sol koalisyon şansının denenmesi bekleniyor. Almanya'da bir gecede, akşamdan sabaha çok şey değişti. Kohl 16 yıllık iktidardan sonra par- tisinm kimliğinde açıklamalannı yaptı. Almanya'nın dış politıkasının "değişmeyeceğine garanti venrken ıç politıkada da değişiklıklenn çok ol- mayacağının ıpuçlannı \ erdi. lş dün- yası, Yeşiller'le koalisyon iktidarın- dan hoşnut değil. Uzun dönemde. sağla büyük koalisyondan söz edili- yor. Almanya'da seçim sonuçlan sosyal demokratlara manevra alanı çok geniş bir iktidar gücü verdi. As- lında SPD aylar önce estirilen; tngil- tere, Fransa'dan gelen sol rüzgâra göre beklenen bir oy patalaması ya- pamadı. SPD'nin doğal olarak seçimler öncesı de ılan edilen Yeşiller'le ko- alısyonu önce denemesi gerekiyor. Bir puanlık oy ve 2 sandalye kaybe- den Yeşiller'i uyumlu bir ortak ko- numuna getirmek üzere Schröder. sandıklann kapanması. ilk seçim an- keti sonuçlannm gelmesi ile birlik- te atağa geçti bile. Schröder seçim sandıklarının kapanması sonrasında gelen ve genellikle seçim sonuçlan- na çok uyan ilk anket sonuçlanna dayanarak iktidar liderliğini ve par- tisinin zaferini ilan ederken yaptığı ilk açıklamada Yeşiller ile koalisyo- nun zor olacağını söyledi. Iş dünyasının nabzını yoklayan de- ğerlendirmelere göre Alman iş dün- yası seçim sonuçlanndan, özellikle de SPD-Yeşiller koalisyonundan hoşnut değiller. tktıdara ilk kez gele- cek Yeşiller'in deneyimsizliğı ve çız- gisinin. SPD ıktidarında ekonomik gelişmeye ters kararlara yol açabile- ceğinden kaygı duyduklannı vurgu- layan açıklamalar yapılıyor. Ekono- minin sıkışık durumda olduğu, cıddi reformlara öncelikle de vergi indiri- mine gereksinim olduğu vurgulanı- yor. tş dünyası sözcülen, SPD ve Ye- şiller'in prograrrunda öncelığin işsiz- liğin azaltılması olduğu, sendikalar ve iş\ eren örgütleri ile anlaşarak çö- züm üretilmesi, örneğin ücretleri aşa- ğı çekerek ış kapasitesinin arttınlma- sı olasılıklanna ilişkin sorulan yanıt- larlarken karamsarlıklannı da açığa vııruyorlar: "İşsidik siyasi iktidaıia- ruı değil, iş dflnyasııun, ekonominin çözebileceği bir sorun. Yeni iş alanla- nnı ancak işletmeler yaratabilir. İşlet- meler özellikle y üksek vergiler nede- ni ile zor durumda. UDC ve Liberal- ler'in programlannda ekonomiye ve vergi indirimine y öoelik ciddi proje- ler vardı. SPD'nin öngördüğü vergi indirimi çok yetersiz. Üstelik YeşiDer ortaklığında uygulayabüecekleri eko- nomik programlar, ekonomik geliş- meye. iş dünyasının sorunlanna uy- gundeğiL,'* Seçim sonuçlannın keyfini yine de sol ve özellikle yabancılar çıka- nyorlar. Zaten Schröder'de ilk açık- lamalannda iktidarlan ile birlikte ül- kenin ikiye bölünmesinin önlendı- ğini. yabancılann sorunlannın çö- züleceğini, vatandaşlık haklannın verilecegini söylüyordu.SPD'nin za- feri sabaha kadar şenlikJerle kutlan- dı. Zaten seçim kampanyalan bo- yunca da SPD neşeli, hafif müzik orkestralan ile yumuşak eğlenceli bir ortam yaratmayı seçmiştı. 50 kisinin is akti feshedildi Metal işçisine işveren baskısı LEVENTGENCELLİ BURSA - Türk Me- tal "ın, MESS ile yaptığı toplu iş sözleşmesine tep- ki göstererek sendikadan istifa eden işçilere işveren baskısı arttı. Dün sabah iş- başı yapmak için fabnka- ya gıden 50 ışçının ış ak- tinin feshedildiği duyurul- du. Daha sonrakı vardiya- larda işten atılan işçilerle birlikte sayının 120'yı bulduğu bıldınldı. DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak. "İşveren- lere seslenmek istiyorum. Ne yapmak istiyorsunuz. tşçiyi sendikasız bıraka- rak sendikacıy ı cezalandı- np Türkiye ekonomisiyle mi oynayacaksınu" dedi. Bursa'da gergin günle- rin yaşanmasına neden olan işçi eylemleri öncekı gece TOFAŞ'tan işçi çı- karmalannın başladığının duyulmasıyla yeni boyut kazandı. İşçi eylemlerinin başladığı günden itibaren Türk Metal yanlısı tutum izlemekle suçlanan TO- FAŞ'ta ilk aşamada 50 iş- çinin işine son verildığı ve bu sayının giderek artaca- ğı ögrenildi. İşten çıkanlan işçiler, -Fabrika içinde hareket- lerimiz kameralaıia izle- niyor. İşveren çok kolay teslim aldığı Türk Me- tal'den ve onun genel baş- kanı lylustafa Ozbek'ten yana tavir koyuyor. İşçinin sendikasını özgürce seçme hakkı elinden alınıvor'dı- ye konuştular. TOFAŞ Personel Mü- dürü ErsinTaş. işten çıka- nlanlann işçıyi sokağa dökenlerle yazılı ve sözlü uyanlara aldırmayanlar olduğunu savundu. DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak ve Bırleşık Metal Sendikası Genel Başkanı kamil Kinkır dün Bursa'ya gelerek Or- hangazi Döktaş ve Rena- ult işçileriyle görüştüler. TOFAŞ'ta işten atılan işçilerle de görüşen Rıd- van Budak daha sonra Birleşik Metal-tş Sendi- kası Bursa Şubesi'nde dü- zenledıği basın toplantı- sında. "Tarih 31 yıl ara- dan sonra yeniden tecelli ediyor. İşçiler ile sendikacı geçinenler arasında he- saplaşma yaşanıyor" de- di. Bu arada. bir süre önce Robert Bosch işçisine sal- dırdıklan kameralar tara- fından saptanan ve ülkücü olduklan öne sürülen kişi- ler dün de Oyak Renault önünde görüldü Işinden atılan işçiye kitle örgütlerinden destek Suray Ekinci, haksız uygulamayı protesto içinbir arkadaşıyla fabrika Önünde açlık groini sürdürüyor. (Fotoğraf: HATİCE TUNCER) Açhkgrevinde22.güntstanbul Haber Servisi - Tuzla'da bu- lunan Plastaş Fabrikası'ndaki işinden gerekçesiz olarak işten çıkanlmasını protesto için süresız açlık grevi yapan Suray Ekinci eyleminde 22. gününü doldurdu. lşyeri önündeki çadırda 24 saatirü ge- çiren Suray Ekinci'ye sendikalar ve çe- şıtli demokratik kıtle örgütleri ziyaret ederek destek veriyor. Suray Ekinci'yi dün de Emekçi Kadınlar Birliğı \e Zey- tınburnu Den lşçilerı Derneği üyeleri ziyaret etti."Gerekçesiz işten çıkanldı- ğım için süresiz açlık grevindeyim" ya- zılı dövizi yerleştirdiği çadınnm önün- de destekçilerle sohbet eden Suray Ekinci. bir yılı aşkın bir süredir çalıştı- ğı işyerinden iş güvenliğinin olmadığı- nı ve ağustos ayında bir işçi arkadaşla- nnın iş kazası sonucu öldüğünü anlat- tı. Kaza sonrasında makinelerde önlem alınmadan çalışmalara devam ettikleri- ni ve itirazlan üzerine iki arkadaşıyla birlikte işten çıkanldığını belirten Ekin- ci. haksız uygulamayı protesto için Mükremin Fidan isimli işçi arkadaşıy- la fabrika önünde açlık grevıne başla- dıklannı bildirdi. Fidan'ın sağlık sorun- lan nedenıyle açlık grevini tek başına sürdüren, eylemini kamuoyunun "işka- zalan ve haksız işten aölma" sorunlan- na dikkate çekmek için sürdürdüğünü ifade eden Ekinci, çalışan tüm kesim- leri ve sendikalan da konuya duyarlı ol- maya çağırdı. Emekçi Kadınlar Birligı adına Suray Ekinci"yi ziyaret eden ve çiçek veren Nuray Vaacı da kadınlann işçi sınıfi mücadelesinde hep en önde ve kararlı birmücadele sürdürdüklerini be- lirterek sendika, siyasi parti ve tüm de- mokratik kitle örgütlerini dayanışmaya çağırdı. Başsavcılık, FP'nin gövde gösterisine dönüşen basm toplantısı için inceleme başlattı ABD'den Tayyip Erdoğan'a destek İstanbul Haber Servisi - İstanbul Büyükşehır Belediye Başkanı Tay- vipErdoğan'ı zi> aret eden .ABD'nin İstanbul BaşkonsolosuCarolineHa- gins, seçilmiş liderlerin politik fi- gürler olarak suçlamaya maruz kal- malannın çok ciddi birmesele oidu- ğunu belirterek "Bu tür gelişmeler Türkiye demokrasisi üzerine olan güveni zayıflaör" dedı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FP'nin gö\de gösterisini incelemeye aldı. ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Caroline Hagins dün Erdoğan'ı ma- kamında zıyaret etti. Ziyaret saatın- den 10 dakika erken belediyeye ge- len Hagins. Erdoğan ile 50 dakika görüştü. Görüşmeden önce ziyare- tiyle ilgıli gazetecilere bilgi veren Hagins. 2 yıldır Istanbul'da bulun- duğunu ve zaman zaman Erdoğan "ı ziyaret etmekten mutluluk duvdu- ğunu ve sosyal ortamlarda başkan- la sohbet etmekten çok hoşlandığı- nı söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılı- ğı. Erdoğan'ın 10 aylık hapis ceza- sının Yargıtay tarafından onaylan- masından sonra fstanbul Büyükşe- hır Belediyesi'nde düzenlenen ve gövde gösterisine dönüştürülen ba- sın toplantısıyia ılgılı inceleme baş- lattı. FP Genel Başkanı Recai Ku- tan'ın da konuşmacı olarak katıldı- ğı basın toplantısıyia ilgili İstanbul Soruşturma Savcılığı ıle Basın Sav- cılığı'nın ortak olarak yürüttükleri inceleme kapsamında. İstanbul Em- niyet Müdürlüğü'nden toplantı ve gösterilerin vıdeo kasetleri istendi. Bu arada istanbul Emniyet Mü- dürlüğü de basın toplantısı ve gös- teriler sırasında çekilen bir vıdeo ka- setle gazete kupürlerinden oluşan bir dosyayı, herhangi bir "bölücü- lük" unsuru bulunup bulunmadığı- nın incelenmesi için tstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığı'na gön- derdi. Öte yandan tstanbul 6. Idare Mahkemesi. Erdoğan başkanlığın- daki heyetin Çin Halk Cumhuriye- ti 'ne yapacağı geziye izin vermeyen valilik işlemiyle ilgili yürütmeyi durdurma karan verdi. Fatih Belediye Başkanı Sadettin Tantan, imar rantı yerine kentsel korumaya ağırlık veriyor Kentin değerlerîni koruyan şansını yükseltir OKTAY EKİNCİ Başka belediye başkanlan hep "modern inşaatiaria" övü- nürken. Sadettin Tantan kendini ziy aret eden herkesi yülar- dır Ugi bekkyen Zcy rek'deki tarihi sokaklara götürdü. Genel ve yerel seçim takvimi belli olur olmaz İstanbul Büyükşehir Bele- diye Başkanlığı için isimleri öne çıkan "aday adaylan" arasında Fatih Beledi- ye Başkanı Sadettin Tantan da var. Aslında Tantan'ın adı, daha önce de aynı yöndeki beklentiler için söylen- meye başlanmıştı. ama bu kez gazete- lerdeki yazılann ardı arkası kesilmi- yor. En önemlisi de Tantan'ı sadece ANAP'lılar ya da ANAP yanlılan de- ğil. "değişiksiyasaleğiBmlerdeki r 'çev- reler de desteİdiyorlar... Acaba, Türkiye "de bugüne kadar ör- neğine pek rastlanmayan bu "farklı si- yasi görüşlerin ortak adayıolma" özel- liği nereden kaynaklanıyor? Bu sorunun yanıtı. hiç kuşkusuz sa- dece "şeriatçı siyasi ağırfığa karşı laik güçbirüği" şeklinde açıklanamaz. Çün- kü Tantan "dan başka da ANAP'lı ve "laik" adaylar var ve hiçbirisi. bu "es- ki polis" kadar genış bir kesimın ortak beğenisini toplamıyor. Gerçi, 1994 seçimlerinde önce eski RPTi adayın kazandığı Fatih'te, bir sü- re sonra usul eksikliği yüzünden yeni- den seçim yapılınca önemli oranda bir sosyal demokrat oy da Tantan'a veril- miş ve böylece. bu tarihi ilçe siyasal ls- lamın yönetiminden kurtanlrruştı. An- cak, şimdiki benzer "konsensüs" ise • Fatih Belediye Başkanı Sadettin Tantan'ın kent tarihine ve kültürel mirasa sahip çıkan çalışmalan, farklı siyasal eğilimdeki çevTelerin de topluma ait değerler üzerindeki bu "ortak duyarlılık" etrafında birleşmelerine neden oluyor... böyle bir stratejik nedenden kaynak- lanmıyor. Tantan'ın beğenilen hizmet- leri ve yine 1994'teki ikinci seçimde yaşanan güçbirlığine "s^güı" tutum- İan, şimdi de onu bütün tstanbul'a adaylığa zorluyor... Peki, bu "herkesin beğenisini" kaza- nan ve farklı siyasal eğilimlerin u ortak sevgisini" toplayan "mucizeyi" hizmet- ler nelerdir? Hemen söylenebilir ki Tantan sade- ce çok iyi çöp toplasaydı, durmadan yollan asfaltlayıp kaldınmlarla uğraş- saydı ya da vakıf kurup otopark işlete- rek önüne gelen yere kırmızı tuğlalâr döşeseydi. bu durum elbette ki olmaz- dı. Çünkü bu tür bir belediyeciligi "herkes" yapabilirdi... Ne var ki Tantan, yine bugüne dek Türkiye'nin çok az kentinde rastlanan, Istanbul'un ise 1950'lerden bu yana hemen hiç tanık olmadığı bir iş yaptı. "Kenrin rarihsel ve kültürel kimligijıc" sahip çıktı. Üstelik bunu yaparken ta- rihi semtleri "insanlanyla birBkte" ko- ruyacak ve çöküntü sürecinden kurta- racak projeler başlattı. Dahası. bunla- n tek başma da değil. öbür belediyele- rin, o bucak bucak kaçtıklan, yanlan- na bile yaklaştırmadıklan sivil toplum kuruluşlanyla, Mimarlar Odası'yla ve kültür çevreleriyle diyalog ve işbirliği içinde yaptı... istanbul da, Istanbullu da artık yağ- madan, imar rantından, talandan ve be- tonlaşmadan bıktı. usandı. En yağma- cılar bile kentin tarihi hızla yok olduk- 1 ça kendilerinin de "Idmliksiz" kaldık- lannı görüyorlar ve eziliyorlar. Tan- tan'ın Istanbul'daki gerçek uygarlık değerlerini kucaklaması ise bu buna- lım içinde kıvranan herkese umut ışı- ğı oluyor; susamışlığı gideriyor... Sadettin Tantan, büyükşehire aday olacak mı? Olursa kazanabilir mi? 1994'te Fatih'te olduğu gibi sol oylan da alabilir mi? ANAP Tantan'ı tercih edermi?.. Bu sorulann yanıtıru, "siyasetiiyibi- lenlere" bırakıyorum. Ancak benim bildiğim ve gördüğüm bir gerçek var. Her kim ki sadece kendi siyasetine ve yandaşlanna değil de gerçekten kente ve kentin "ortak değerlerine" hizmet eder, işte o zaman partisine bakılmak- sızın yaşadıklan kenti sevenlerden de destek alır. Şimdiye kadar İstanbul 'un tarihsel dokusuyla hiç ilgilenmeyenler ve sadece imar rantı peşinde koşanlar da bu işe böylece şaşırıp kalırlar... Yeni tasarı Sivil çevre müfettişleri oluşturuluyor İstanbul Haber Servisi - Çevre Bakanı İm- ren Aykut yeni hazırlanan ÇevTe Kanunu De- ğişikliği Tasansı"nda "fahri çevTe müfettişli- ği" kurumunun yer aldığını söyledi. Tasanya göre yönetmeliklerle halk arasın- dan belırlenecek çevre müfettişleri. bölgele- nndeki çevre sorunlannı yetkili makamlara bil- direrek sonucunu takip etme yetkisine sahip olacak. ÇevTe Bakanı Aykut'un, dün İstanbul ll Ge- nel Meclisi'nde sivil toplum örgütü temsilci- leriyle yaptığı toplantıda, orman yanguıları ele alındı. Aykut, toplantıda yaptığı konuşmada fahri çevre müfettışliğinin. fahri trafik müfet- tişliğı gıbı bir kurum haline getirileceğini an- latarak tasarının TBMM Çevre Komisyo- nu'ndan geçtiğini. Bütçe Komisyonu'nda gö- rüşüldükten sonra genel kurulda karara bağla- nacağını söyledi. Çevre Bakanı Aykut aynca, valiliklere bağ- lı olarak kurulan çevre vakıflannın da amaçla- nndan uzaklaştığını, buralarda toplanan para- lann amaç dışı kullanıldığını belirterek şunla- n söyledi: "Devlet gitmiş, devlet bitmiş. Adını vereme- yeceğim bir ilde, vakıf personeü çevre U mü- dürlüğü personelinin iki kaOna çıkmış. Sadece şoför sayısı beşe ulaşmış. ÇevTeyie ilgili olarak ise hiçbirsey yapılmıyor. Toplanan paralann ne- reye gittiği belli değil. Çevre koruma vakfi mı, Lstihdam yaratma yeri mi belli değil. Bu duru- ma el koyacağun." Orman yangınlanna da değinen Aykut. or- manlann kesinlikle rant amacıyla yakıldığını vurgulayarak "Bunu yapanlar insan olamaz" dedi. Aykut, fahri çevTe müfettişliğı kurumu- nun, orman alanlannda kaçak yapılaşma ve ya- karak arazi açma suçlannın önlenmesinde et- kin olacağını söyledi. Bakan Aykut, orman alanlannda kamu yaran gerekçe gösterilerek yapılan tahsislerin orman yakma gibi suçlan özendirdığine dıkkat çekerek yapılan tahsisle- rin iptal edilmesını ıstedi. Hay^an katliamı Toplantıda söz alan Bakırköy Sokak Hay- vanlan Gönüllüleri Platformu Sözcüsü Süsen Erkuşda istanbul İl Lmum Hıfzıssıhha Mec- lisi'nin 26 Ağustos 1998'de kentte başıboş do- laşan kedi, köpek gibi hayvanlann ıtlaf edile- ceğıne dair aldığı karan protesto etti. Bakan Aykut, kendisinden yardım isteyen Erkuş'a, Ankara'ya döndüğünde, bu uygulamayı dur- durmak için gerekîi girişimleri yapacağı sözü- nü verdi. Yargıtay kararı onayladı Sanatçılara emeklilik müjdesi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıtay, sanatçılann geriye > önelık borçlanma yaparak emeklilik hakkı kazanmalanna olanak tanıyan mahkeme karannı onayladı. Şarkı sözü yazan tlkan San'ın. 1994 yılın- da 4056 sayılı yasaya göre sanatçı borçlanma- sı yaparak kazandığı emeklilik hakkının ge- çersiz sayılması nedeniyle SSK aleyhine açtı- ğı dava Ankara 1. İş Mahkemesi'nde Şubat 1998'de sonuçlanmıştı. Mahkeme. tlkan San'ın "sanatçı borçlanmasııun gecerli olduğu ve ke- silen aylığının faiziyle birtikte kendisine tekrar ödenmesi gerektiği" sonucuna varmıştı. Yerel mahkemenin karan Yargıtay 21. Hukuk Daire- si'nce onandı. Yargıtay ilamıyla sanatçı borç- lanması primlerinin başvnıru tarihındeki ücret- lere göre ödeneceği de belirlendi. Mahkeme kararlan sonucunda: borçlanma istemleri red- dedilen sanatçılann borçlanma sürelerini ge- çerli saydırabilmelerinde. primlerini başvur- duklan tarihte ödeyebilmelerine. kesilen emek- li aylıklannı faiziyle birlikte geri alabilmeleri- ne. bir işyeri olmayan sanatçılann da borçlan- malannın geçerli sayılmasına olanak sağlandı. Müzik-Sen Genel Başkanı Mehmet Rıza yaptığı açıklamada Zerrin Özer. Bclkıs Akka- le, Doğan Canku. Vedat Sakman, Erdal Çelik, Suavi. Musa Eroğlu gibi SSK'den borçlanma isteminde bulunan üyelerinin, bu kararlar doğ- rultusunda haklannı elde etmelerinin mümkün olacağını. borçlanma yapan tüm üyeler için de SSK aleyhme dava açılacağını kaydetti. Duruşma perşembe günii Yazanmız Çalışlar DGM'ye çıkacak İstanbul Haber Servisi - Gazetemiz yazan Oral Çahşlar, 1993 yılında PKK lideri Abdul- lah Ocalan \ e PSK lideri Kemal Burkay la yap- tığı söyleşiler nedeniyle Terörle Mücadele Ya- sası'nın (TMY) 81. maddesinı ıhlal ettiği ge- rekçesiyle 1 Ekim Perşembe günü İstanbul 1 No'lu DGM'de yeniden yargılanacak. Çalışlar'ın gerçekleştirdiği söyleşiler 1993 yılmda gazetemizde dizi olarak yayımlandı ve İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılı- ğı suç unsuru bulunmadığını bildirerek takip- sizlik karan verdi. Ancak söyleşilerinkitap ha- line getirilmesi üzerine kitap toplatıldı ve Ça- lışlar 2 yıl hapse mahkûm edildi. TBMM'nin TMY'de değişiklik yapması nedeniyle Yargı- tay dosyayı yeniden İstanbul DGM'ye gönder- di. Çalışlar, tstanbul 1 No'lu DGM'de yeniden yargılanarak beraat etti. Dosyayı tekrar incele- yen Yargıtay 9. Ceza Dairesi, dosyanın T- MY'nın 8/1. maddesinden ele alınması kara- nnı vererekdosyayı İstanbul DGM'ye gönder- di. istanbul 1 No'lu DGM, 21 Temmuz 1998 günü. kendi karanndan dönerek Çalışlar"! ye- niden TMY'nin 8 1. maddesinden yargılama- ya karar verdi. 1 Ekim Perşembe günü yapıla- cak duruşmada, savcı esas hakkındaki görüşü- nü açıklayacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog