Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 29EYLÜL1998SAU HABERLER Cezaevi müdürüne silahlı saldırı İLHANUYGIJ.N SAKARYA-SakaryaETı- pi Kapalı Cezaev i 2. Müdürü Yunus Taşkjran. eski bir si- yasi hükümlü tarafından ger- çekleştirilen silahlı saldın so- nucu ağır yaralandı. Cezaevi 2. Müdürü'nü vuran Abdülka- dir Soylu. saldırının ardından gözaltına alınırken "tşkence- ciye cezasını verdim" dedi. Cmraniye Cezaev i'nden 2 ay önce Sakarya'ya atanan Yunus Taşkıran (45), dün ak- şam saat 17.15 sıralannda evı- ne gitmek üzere cezae\ inden çıktı. Bu sırada Taşkıran'ın yanma yaklaşan Abdülkadır Soylu (28) adh eski bir hü- kümlü cezaev i müdürüne kur- şun yağdırdı. Kasığından 3, kolundan da bir kurşun yara- sı alan Taşkıran Sakarya Dev - let Hastanesi'ne kaldmlırken Soylu saldınnın ardından kaç- tı. Yoğun bakım serv ısınde te- davı altına alınan Taşkıran, hastanedeki ifadesınde ken- disini "Kadir Soylu" adında- ki bir kişinin v urduğunu söv - ledi. Ifade üzerine harekeie geçen polis. Soylu'uı Koca- eli'nin Gebze ılçesine gıden bir otobüste gözaltına aldı. Hakkında tstanbu! DGM'- nin verdiği tutuklama kararı ol- duğu öğrenilen Soylu, polıs- te verdiği ilk ifadesınde. Taş- kıran'ı kendisine Ümrani\e Cezaev ı'nde > attığı süre için- de işkence yaptıgı ıçın v urdu- ğunu belirterek "Ben *e be- nim gibi si\asi tnahkûnılara işkence vapıvordıı. tşkenceci- yecezasıımerdim" dedı Bahçelievler katliamı davası ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kapatılan Türkıye Işçi Partisi'ne (TlP) üye 7 öğ- renciyi, Ankara'nın Bahçe- lievler semtinde 8 Ekim 1978'de öldürdükleri gerek- çesiyle, Susurluk'ta me>dana gelen kazada ejgn Abdullah Çatlı'nın da aralarında bu- lunduğu 5 sanığın, kamuoyun- da "Bahçelievler katiiamı da- vası" olarak bilinen davada yargılanmasına devamedil- di. Ankara 3. Ağır Ceza Mah- kemesi'nde görülen davanın dünkü duruşmasında, Mahke- me Başkanı Mehmet Koçak, Susurluk raporlarının önü- müzdeki duruşmada da gön- derilmemesi durumunda so- rumlular hakkında başsavcı- lığa suç duyurusunda bulunul- masınm kararlaştınldığını be- lirtti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. DYP lideri Çiller'in dosyası 'Meclis soruşturması açılması' istemiyle TBMM'ye gönderildi Ozer Çifler'e yeni dava• Meclis komisyonuna eksik bilgi verdiği gerekçesiyle Özer Uçuran Çiller hakkında 6 aydan 3 yıla, sahibi olduğu Marsan Holding'in 4 yönetim kurulu üyesi hakkında da 3'er aydan 6"şar aya kadar hapis cezası isteniyor. ANKARA(CumhuriyetBüro- yönetim kurulu üyesi hakkında su)-Ankara Cumhuriyet Başsav- cılığı. kaynağını açıklayamadığı serveti nedeniyle Özer Uçuran Çiller hakkında yeru bir dav^ açar- ken eşi DYP Genel Başkanı Tan- su Çiller hakkındaki dosyayı "Meclis soruşturması açılması" görüşüyle TBMM'ye gönderdi. Savcılık, Meclis komisyonuna ek- sik bilgi verdiği gerekçesiyle Özer Çiller hakkında 6 aydan 3 yıla, sa- "hibi olduğu Marsan Holding'in 4 da 3 'er aydan 6'şar aya kadar ha- pis cezası istiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcı- vekili Bekir Selçuktarafindan yü- rütülen soruşturmada, CHP tz- mir Milletvekili Sabri Ergül ile Maliye Bakanlığı Hesap Uzman- lan Kurulu'nun suç duyurulan birleştirildi. Başsavcılığın Özer Çiller hakkında hazırladığı iddi- anamede, Maliye Bakanlığı in- celemeraporunda. Tansu Çiller' in kendisi, eşi Özer Çiller ve çocuk- . lan adma dönemler itibanyla be- yan edilen mal varhğına karşılık olarak gösterilen kaynakJarda 30 Kasım 1991-30 Eylül 1993 ta- rihleri arasında 8 milyar 929 mil- yon 492 bin 3 79 liralık fark oldu- ğu. bu farkın 30 Eylül 1991-24 Kasım 1995 tarihlerinde 1 milyar 568milyon251bin2141İFa. 24 Ocak 1995-15 Mayıs 1995 ta- rihleri arasında 4 milyar 808 mil- yon 666 bin 883 lira. 15 Mayıs 1995-15 Mayıs 1996 dönemin- de ise 7 milyar 739 mih/on 584 bin 331 lira olmak üzere toplam 23 milyar 45 milyon 994 bin 807 li- ralık mal varlığı artışının kayna- ğınm gösterilmediği kaydedildi. İddianamede, 30 Eylül 1993 ta- rihinde Tansu Çiller tarafindan TBMM Başkanlığı'na verilen mal bildiriminde Marsan AŞ'den olan alacak tutarlannın hiç gösteril- mediğinin inceleme ve bilirkişi raporuyla tespit edildiği belirtil- di. Raporda. Marsan AŞ'nin 1992 ve 1993 yıllarında GCD ınc. şir- ketine toplam 925 bin ABD do- lan transfer ettiği. GCD şirketi- ninkuruluşundan 1 Ağustos 1997 tarihine kadar sermayesinin 100 bin dolar olduğu, bu şirketin ku- ruculannınÖzerÇiller, MertÇö- ler, Bilger Duruman, Burak Du- ruman ve Patricia Mc Grevey ol- duğu kaydedildi. Başsavcılık, 925 bin dolann şirket öz kaynaklann- dan değil, şirket ortağı Özer Çil- ler'in kaynaklarmdan transfer edil- diğine dikkat çekti. Tansu Çiller hakkındaki dosya- nm TBMM'ye gönderilmesine ilişkin kararda da DYP liderinin Marsan AŞ 'den olan alacak mik- tannı 30 Eylül 1993 tarihli mal bil- diriminde göstermediği, bu bildi- rimde bulunduğu tarihte de baş- bakan olduğu bildirilerek ''Tan- suÇffler hakkında,her ikisuç du- yurusunda isnat edflen suç, 3628 sayüı yasaya aykınlık suçudur" görüşüne yer verildi. Karar TBMM Başkanlığı'na iletilmek ûzere Adalet Bakanlı- ğı'na gönderildi. Polis örgutleri istanbul'da Uyuşturucuya karşı uluslararası işbirliği tstanbul Haber Servisi - Uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığının teh- dit ettiği ülkelerin polis ör- gütleri arasındakı işbirliği yoğunlaşıyor. Emniyet Ge- nel Müdürlüğü Kaçakçı- lık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başka- nı Emin Arslan. Türki- ye'nin uyuşturucu madde kaçakçılığının kaynağı ol- duğu ve destek verdiği yö- nündeki iddialann asılsız olduğunubehrterek "Avru- pa'da ele geçirilen uyuştu- rucunun yaklaşık yüzde 40'ı. Türk görevlilerinin desteği \e dayaıuşmasıyla vakalannnştır" dedı. Pohs örgutleri arasmda- ki işbirliğinin pekışmesi ıçin Emniyet Genel Mü- dürlüğü Kaçakçılık ve Or- ganize Suçlarla Mücadele Daıresı tarafından düzen- lenen, 3 gün süreli "Ulus- lararası Organize Uyuştu- rucu Madde Kaçakçılıgı ile Mücadele Semineri" dün 52'sı yabancı 92 dele- genin katılımıyla Baltalı- manı Polis Moral Eğitim Merkezi'nde başladı. Emniyet Genel Müdür- lüğü Kaçakçılık ve Orga- nize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Emın Ars- lan. organize suçlarla etkin mücadelenin, uluslararası işbirliği ile yapılabilece- ğine dikkat çekti. tstanbul Emniyet Mü- dürü Hasan Özdemir de Türkiye'nin coğrafi yapı- sının transit kaçakçılık gü- zergâhında önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Uyuş- turucu madde kaçakçıla- nnın konumu nedeniyle tstanbul'da odaklandıkla- nnı kaydeden Özdemir. "tstanbul, hem güney ve güneydoğudan Avrupa'ya uyuşturucu. hem de Avru- pa'dan doğuya sentetik m addelerinvehapiannge- çirildiği güzergâh üzerin- de bulunmaktadır" dedi. Türkiye'nin etkin müca- delesi sonucu uyuşturucu kaçakçılannın rota değiş- tirmek zorunda kaldığını da ifade eden Özdemir, Is- tanbul Narkotik Şube Mü- dürlüğü son bir yılda dü- zenlediği 622 operasyon- da 1800 kişiyi 3 ton 650 ki- logram uyuşturucu, 25 ki- logram asitanhidrit, 70 adet silah ve 250 bin 545 uyuş- turucu hap ile birlikte gö- zaltına aldığını bildirdi. Almanya, Belçika ve Hollanda'nın katılımıyla ofuşturulan. Polisin Eğiti- mi ve Gelışımi Enstitüsü (PFI) yetkilisi UweSchwe- ifer ise güvenlik güçlerinin birbirlerini tanımasının uluslararası organıze suç örgutleri ve uyuşturucu ka- çakçılığı ile mücadelede büyuk önem taşıdığını vur- guladı. Basına kapalı olarak ger- çekleştirilen seminerkap- samında, Bonn Polis Mü- dürü Hennan Schumac- her'in Baybasjn olayı, Prof. Dr. Bahri Öztürk de tek- nik takip, telefon dinleme ve gizli ajan kullanma konulanndabilgi verecek. T ^ k n i k İ İ ^ Ü U r J ^ l l Y O K V flava Ünive rsiteadaylanıunvealeri,1999ÖSS'(ktek- l f K I l l K U f e e i U e r u e i l 1 \JM± e U d V d ^ ^ w m e ? l e k B s e s j öğrencijennüı ortaöğ- renim başan puanının (OÖBP) çarpddığı katsay ının düşürülmesi yönündeki YÖK karannın durdurulması için Istanbul Bölge İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Teknik lise öğrencileri ve velilerince dün İstanbul Bölge İdare Mahkemesi önünde yaptıkları açıklamada, 30 Temmuz'da YÖK tarafından alınan kararla teknik lise, Anadolu meslek lisesi ve Anadolu teknik lisesi öğrencilerinin fakülte tercihlerinin kısıtlanacağı öne sürüldü. Açıklamada, bu öğrenciierin, 0.5 katsayisıyla çarpüan Ağırlık Ortaöğrenim Başan Puanının bundan sonra 0.2 ile çarpdaca- ğı ve eğitim gördükleri meslekle ilgili bir mühendislik faküttesi seçtiklerinde verilen 0.15'lik ek puanın tamamıy- la kaldırüacağı savunuldu. Birçok öğrencinin mühendislik okuma hevesiyle teknik liselere girdiği belirtüen açık- lamada "Çocuklanmız, bu kararta artık ancak teknik öğretmenlik fakültelerinde eğitim görebilecek" denildL Üniversiteye giremeyenlerin ek kontenjan başvuruları 1 Ekim'de Adaylara yeni firsattstanbul Haber Servisi - Oniversite sınavını kazanamayan 44 bin 613 aday için ek kontenjanla yerleştirme başvıırulan 1-7 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Bu yılki ÖSYS'de yeterli puan alamadıklan için üniversiteyi kazanamayan adaylar, yeni açılan 22 fakülte ve yüksekokulun yanı sıra kayıt döneminde kontenjanı dolmayan yükseköğretim kurumlanna ek kontenjanla yerleştirilecek. Bu yıl ÖSYS'ye girmeyenler ek kontenjandan hakkından yararlanamayacaklar. Ek kontenjana başvuran adaylar, ÖSS 105 puanı aşanlar açıköğretime, 120 puanı aşanlar ise fakülte ve yüksekokullan tercih edebilecekler. Ek kontenjanla yerleştirilen adaylar, ÖSS ve ÖYS'den aldıklan puanın üstünde puanla öğrenci alan programlan tercih edemeyecekler. Ek kontenjanla yerleştirilen adaylann OÖBP'si, gelecek yıl sınava tekrar girmeleri durumunda yüzde 50 oranında eksilecek. İfadeleri ^""a« 'Dansçı çocuklar' vargılanacak tZMTR (Cumhuriyet Ege Bürosu)-Karşıyak.ı'da dans ederek para toplayan çocuk- lar hakkında tzmır Çocuk Mahkemesi'nde dava açıla- cak. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı thsan Taskın, ço- cuklann izüı almaJa11 dan s edip yardım adı altında para toplamalarının 2800 sayılı yasaya aykın olduğıinu belir- terek 3 çocukla ilgili soruş- turma dosyasının Izmir Ço- cuk Mahkemesi'ne gönde- rildiğini söyledi. Çocuklann aileleri ise polisin ken d i l e r '- ni takibe aldığını bcürttıler. Karşıyaka'da bir süre ön- ce dans edip yardım topladık- ları gerekçesiyle gözaltına alınan çocuklann, geçen pa- zar günü yeniden yardım top- lamaları üzerine Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığ'nda ifadeleri alındı. Dün anne ve babalan ile savcılığa gelen BK(11) hakkında cumhuri- yet savcılığı takipsizlik kara- nvenrkenTY(13),AÜ(12), GK(14), Adli Tıp Kuru- mu'nagönderildiler. Adli Tıp Kurumu. TY. AÜ ve GK'nin "Ferik ve mümnıeyyiz say> lamadıklan içinsucunöoemi- nin farkmda olarnayacakla- n"yolundaraporverdi. Cum- huriyet savcısı, Adli Tıp Ku- rumu'nun raporundan sonra 3 dansçı kızm ifadelerinı alıp öğütte bulunarak serbest bı- raktı ve evraklarını çocuk mahkemesine gönderdi. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı thsan Taşkın, ço- cuklann veya velilerinin dans yaparak yardım toplamak içinne tzmirValiliği'ne ne de kaymakamlığa başvurdukla- rını, bu nedenle etkinlikleri- nin yasal olmadığrnı belirt- ti. Taşkın "Çocuklann ifa- delerini ahrken \ apüklan işin yasaloünadığınıanlatnk. An- cak gözlemledigim kadany- la çocuklar bu işin biüncinde değiUer. Uyanlmalanna kar- şın aynı etkinliği vapülar. Bu durumdadava açmakduru- munda kaldık" dedi. GK ve BK'nin avukatı Can Yalvaçer ise yapüğı açık- lamada. "Çocuklann ceza ehlivetleriyok. \apüklan işin suç olduğunun biüncindede- ğiller. Bu kez para da topla- mamışlar, ancak halk dans sırasuıda para atnuş" dedi. Jzmir Barosu tarafından görevlendirilen avukat Şeh- naz Tarakçı da "2860 sayüı yasa gereği çocukmahkeme- sinin muhtemelen tedbir ya da paracezası uygulama ka- ran v^receğini sanıvoruz. Ev- rak gittikten sonra çocuklar ve aileleri duruşmaya çağn- lacak" diye konuştu. BK ve GK'nin babası Cumhur K ise şunlan söy- ledi: "Çocuklanmızdanset- mek istiyor, suç işlemek gibi bir amaçlan yok. Üstelik pa- ra da toplamıyorlar. Bir van- bşanlaşümayüzünden inanıl- maz bir deneyim yaşadılar." AÜ'nün annesi Yasemin Ü ise "Polis bizi sıkı takip al- tına aldı. Bizler de, çocukla- nmız da suçlu gibi muamele görüyoruz. Hiçbir suçumuz olmadığı halde çocuğumun doğum gününü bile kutla- mak üzere gittigûnizeglence yerlerine alınmadık" dedı. istanbul 4 No'lu DCM Yaşar Öz'ün tahliye istemi reddedildi tstanbul Haber Servisi - Aralannda Susurluk davası sanıklanndan YaşarÖz'ün de bulunduğu 2 sanık hakkın- da "teşekkül oluşturarak yurtdışına eroin ihraç et- mek" suçundan açılan da- vanın görülmesine devam edildi. Yakınlannın, Öz ce- zaevi aracına bindirilirken kendisine "Geçmiş oteun re- is" şeklinde hitap etmelen dikkat çekti. istanbul 4 No'lu DGM'de- ki duruşmaya. tutuklu sanık Yaşar Öz ile tutuksuz ola- rak yargılanan Metin Dokur ve Ahmet Terd katıldı. Du- ruşmada, ABD ve Alman- ya'dan gönderilen raporla- nn Adli Tıp Kurumu'ndan çevirisinin geldığini belir- ten mahkeme başkanı. aynı konuyla ilgili olarak tngilte- re'ye gönderilen yazıya ise eksik evrak yüzünden yanıt verilmediğini bildirdi. Du- ruşmada söz alan sanık Ya- şar Öz'ün avukatı Önder Aktosun. dosyadaki evTak- lann tamamlandığını ve mü- vekkillerinin delilleri karart- ma ihtimali olmadığını ifa- de ederek tahliye isteminde bulundu. Avukat Önder Aktosun aynca, sanıklardan Metin Dokur'un müvekkili hak- kında doğru olmayan ifade verdiğini öne sürdü. Dosya kapsamı ve delil durumuna göre Öz'ün tahliye istemini reddeden mahkeme heyeti, tngiltere'den istenen evra- kın beklenmesi amacıyla duruşmayı erteledi. KÜLTÜR • SANAT 293 89 78 (3 HAT) CEM KARACA & UĞUR DİKMEN HER PERŞEMBE GRUP GÜNDOĞARKEN 7 EKİM ÇARŞAMBA LEVENT YÜKSEL 13EKİMSAU EMİNİGÜSGRUP 20EKİMSAU CABARET CINE Yfşılpnır sok No-2 4rna™tköy BASAK SJGORTA SANAT GALERİSI FERİHA TUĞRAN ATÖLYESİ KARMA RESİM SERGİSİ 23 Eylül - 12 Ekim 1998 Şehit Adem Yavuz sok. 12 Kızılay / ANKARA Başak Sigorta Sanat Galerisi, Başak Sigorta'nm bir kültûr hizmetidir. Kültür Sanat ilanlarınız İçin: 293 89 78 (3 hat) y y bastonları ile unlu Devrek adyeleıngezerkenyarselyerrıeK ve eğlentelen ı?ma olani"ğ-nı 9-11 Ekim/ 23-25 Ekim HerşeyDah,! 21 750 000 TL SA.PANOVAfiVfl"-GOLCUK YEDIGOLLER Yeşıl san. Juzılın scnbahar dansına aavedısınız I 7-1 8 Ekim C.tesi-Pazar Hersey Dahıl. 20 000 000 TL sooooao 7 000.000 6.SO000O 7 000000 6300000 E < n a ( \l Bmrxx fMHmCOUİK Pasomu kaybettim. Hüküm- süzdür. SELİM TATAR ANADOLU LİSELERİ VE KOLEJLERE HAZIRLIK KURSLARINDA BAŞARIYA GtDEN YOLDA "SEÇENEKLERİN EN İYİSİ" İSTANBUL ERKEK LİSESİ îlkögretim 7. ve 8 sınıfiar ıçın. Anadolu Liseleri ve Kolejlere Hazırlık Kurslanmızın KAYITLARI DEVAM ETMEKTEDİR NOT: Kıtrsumuz 26 EYLÜL 1998 tarihinde başlamıştır. tSTANBUL LtSESt KURS YÖNETİMt İstanbul Lisesi Türkocağı Caddesi No: 4 Cağalogla 34440/İSTANBUL Telefon: (0 212) 527 01 52 - 514 15 70/4 H»t C*C_^n] AV E T'emokrat Partı Genel Başkanı. Başbakan merhum Adnan Menderes. Dışişleri Bakanı merhum Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı merhum Hasan Polatkan' ı vefatlannın 37. yıldönümünde ve Cumhuriyetımizin 75. kuruluş \ılı etkiplıklerı çerçevesinde aıunak üzere, "DEMOKRASİNİN BEDE£t ft temalı üç panel düzenlenmiş bulunmaktadır. Hukukun Siyasallaşması Dinin Siyasallaşması Medyanın konulu panel tartışmalarının amacı. demokrasimizin bugün bile kurumsallaşmamış olmasının temelinde yatan nedenleri özeleştiriye azami ölçude >er vererek. tarafsızlıkla, hamasetten ve yüzeysel siyasi çıkarcılıktan uzak biçimde ırdelemek: Cunrtıuriyet kurumlannı yıpratmadan, bu gerçeklerden ders çıkarılmasına yardımcı olmak ve 75. yıla yakışır yapıcı önenler ortaya koyabilmektir. ^ "HUKUKUN SİYASALLAŞMASI" konulu ilk tarU|manın şeref konuğu Sa>m Recep Tayyip Erdoğan' dır. Genel Başkanımız Saym Korkut Özal panele tartışmacı olarak katılacaklardır. Bemokrat Parti İstanbul II Başkanlığı 30 Eylül 1998 Çarşamba / 18:30 - 2l:3O / Princess Hotel - Maslak ^WA ECumhuriyet kitap kulübü TAKSİM Sergi Salonu EYLÜL AYI ETKİNLİKLER! 29Eyfü/Sa/ıSaaf:J8.00 5. Olüm Yıldönümünde SAMİM KOCAGÖZ'e Saygı KoBuşmocılar: ŞÜKRAN KURDAKUL - ÖNER YAĞCI - FERİDUN ANDAÇ P.E.N YAZARLAR DERNEĞI katkılanyta YAZARLAR SENDİKASI Adres: Istiklal Cad. (Aksanat Karşısı) Taksim Te(:252 38 81/82 293 89 78 (3HAT> S A N A T N E D İ R ? S A N A T Ç I O L M A S O R U M L U L U Ğ U . N A S I L B İ R S A N A T E Ğ I T İ M I . . ' B I Z I M I Ş I M I Z M O D E R N S A N A T L A R V E G U N U M U Z S A N A T Ç I S I N I Y E T I Ş T I R M E K ! iç mimarlık, grafik, moda, resim /desen-yağlıboya / müzik / bilgisayareğîtimi almak isteyenler için ingilizce ve bilgisayarlı yüksek öğrenim fırsatı. 2 yıl Türkiye'de, - yatay geçişle - İngiltere'de 2 yıl üniversite eğitimi. Kayıtlar devam ediyor Dileyen herkese açık sanat çalışmalan. (h. içi - h. sonu) gitar (klasik, pop), pıyano (klasik.) freehand, quarkxpress, photoshop, fliit, saksofon, ses eğitimi (h.içi-h.sonu) autocat, word, excel, (h.içi-h.sonu) TAKSİM BAKIRKÖV MODA M i r a I a \ .Ş c f i k b c y s o k a k N o : 9 ( i ü m u ş s u i u İstanbul Caddcsi No:Sİ C u m h u r i y e t HaşsaMihyı kar->ısı M o d a . l)r. Ksat Isık C a d d c s i S i l a s o k a k No:2X Tcl: O2I2. 252 *<2 22 - 2.' Tt-I: O2I2. 570 95 OO - 01 Tcl: 02 İf». 414 96-38 - 39
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog