Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

2 9 EYLÜL 1998 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Sendikacılara siyaset yasağı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Belediye-lş Sendıkası Genel Başkanı Efendi Güvercin, sendika liderlerine fıilen görev yaptıklan dönemde seçiiebilme yasağı getiren anayasa maddesinin degiştinlmesini ıstedi. Millen'ekillerine. parti liderlerine. bürokrat ve sivil toplum örgütlerine mektup gönderen Güvercin. ''Anayasanın 82. maddesindeki yasağın kaldınlmasıyla sendikalarla siyasi partiler arasındaki ışbırliğı daha da artacak, ülkemızin ve milletımizin birliği ve bütünlüğü daha da güçlenecektir" dedi. OPÜÇ cinayeti davası sürüyor • MALATYA (Cumhuriyet) - Inönü Üniversitesi öğrencisi Ümit Cihan Tarho'yu ramazan ayında sigara içtiği gerekçesiyle öldürdükleri öne sürülen 2'si tutuklu 7 sanığın yargılanmasma devam edildi. Dünkü duruşmada mahkeme heyeti, 7Ocak 1998 tarihınde meydana gelen olay sonrası ele geçirilen iki bıçaktan hangisinin öldürme olayında kullanıldığmın belirlenmesi için Adli Tıp'tan istenen raporun gelmemesi üzerine duruşmayı 26 Ekim 1998 tarihineerteledi. Küçük, Tüpkiye'ye dönüyop • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Pariste 1993 yılından beri kaçak yaşayan Prof. Dr. Yalçın Küçük'ün. 29 Ekim günü Türkiye'ye döneceğı öğrenıldı. Terörle Mücadele Yasasf nın 8. maddesine muhalefetten hakkında açılmış iki ayn davadan 1 'er yıl kesınleşmiş hapis cezası bulunan Küçük. Türkiye'ye döner dönmez cezaevine gırecek. Küçük içın "'Cumhurbaşkanı'na hakaret. Dernekler Yasası'na muhalefet \e ızinsiz üniversite kurup kurs vermek" suçlanndan açılmış ve halen yargılaması devam eden 5 ayn dava daha bulunuyor. Son yazılannda lşçi Partısi'ne yakınlaştığı dikkat çeken Küçük'ün, 29 Ekim gününü özellıkle seçtiğı bıldırildı. Öğrencilere taciz • ERZURUM(AA)- Atatürk Üniversıtesi (AÜ) Iktisadi ve idan Bilimler Fakültesı"nde kız öğrencilere sözlü ve tiilı tacizde bulunduğu iddıa edilen öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Engin Öner hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma sonucu olayın üniversite disiplin kurulunda görüşüleceğini belirten Rektör Prof. Erol Oral, daha sonra da konunun YÖK'e bildırileceğıni belirttı. Türban mitingi • DÖRTYOL (Cumhuriyet) - Hatay'm Dörtyol ilçesinde imam-hatıp lisesi ve Anadolu imam-hatip lisesi öğrenci ve velileri "türban yanlısr miting düzenlediler. Mitingde konuşan Anadolu imam-hatip lisesi ile Anadolu imam-hatip lisesi okul aile bırliğı ve miting komite başkanı Orhan Bayar "'Türban genelgelerle yasaklanmış durumda. Oysa genelgelerin üzerinde yasa, onun üzerinde de anayasa var. Anayasanın 24. maddesınde insanlar ibadetlerinde serbest bırakılıvor" dedi. Orakoğlu, Çakıcı'ya yönelik operasyonu engellediği suçlamasmı reddetti Iddialar bflmeceye döndüANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Alaattin Çatacı'ya ABD'de fırarda bulunduğu sırada gerçek- leştirilmesi planlanan ancak yapı- lamayan operasyonla ılgili iddi- alar. bilmeceye dönüştü. Operas- yonu Akşener'in talimatıyla dur- durduğu öne sürülen eski İstihba- rat Daire Başkanı BüJentOrakoğ- lu iddialan yalanladı. REFAHYOL hükümeti döne- minde dinlemeye alınan Çakı- cı'nın ABD'de Long Island'da bu- lunduğu sırada dönemin lstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakog- lu'nun bu ülkeye operasyon dü- zenlemek üzere 2 emniyet görev- lısini göndermek istediği ve bu amaçla toplantı yapıldığı, ANAP kaynaklannın ardından bazı emni- • Içişleri Bakanı Akşener'in "Türkiye'den ekip gönderilmesine gerek olmadığını söylediğini" kaydeden emniyet kaynaklan, Çakıcı'nın ABD'den aynlarak 1.5 ay Kanada'da kaldığının belirlendiğini bildirdiler. yet görevlilerince de doğrulandı. Gelişmelerle ilgili bilgi verilen dö- nemin Içişleri Bakanı Akşener'in "Türkhe'den ekip gönderilmesi- ne gerek olmadığını söylediğüü" kaydeden bu kaynaklar, Çakı- cı'nın ABD'den aynlarak 1.5 ay Kanada'da kaldığının belirlendi- ğini bildirdiler. Iddialarla ilgili olarak Cumhu- riyet'in sorulannı yanıtlayan Bü- lent Orakoğlu, emeklıye aynlmış bir devlet memuru oldugunu anımsatarak "Şu anda bukukçu arkadaşlanmla bbiikte iddialan inceiiyonız. Vereceğimizyamtlann devlet sırn olup olmadığuu değer- lendireceğiz. Sonra bir açıklama yapmayı planlıyorum" diye ko- nuştu. Akşener'in görev yaptığı dönemde ülkedeki mafya oluşum- lannın varlığma dikkat çekerek yoğun mücadele edilmesini istedi- ğini savunan Orakoğlu, "Sayın Akşener'in başlamakta olan bir operasyonu engellediği iddialan doğnı değü" dedi. Devlet Bakanı Burhan Kara ıse REFAHYOL dönemindeki ope- rasyon hazırlığıyla ilgili olarak şunlan söylemişti: "Emniyetten gelen bilgiye göre, opcrasyonun yapümama sebebi Interpöl belgelerinin eksik oluşu- dur. Akşener ise, Aşık'uı bilgi sız- dırdığını belirtiyor. Halbuki ope- rasyon karan Akşener'in bakanb- ğı döneminde konutunda alındı. Karar almırken vanında Mehmet Eymür ve Bülent Orakoğlu bulu- nuyordu. Buna göre. operasyonu bilen bu üç kişiden birinin Çakı- cı'ya bilgi sızdırmış olması olasıb- ğıvar." ANAP Genel Başkan Yardımcı- sı YaşarOkuyan da Eyüp Aşık'tan aldığı bilgiye göre. operasyon ha- zırlıklannm MlT, Emniyet ve Dı- şişleri Bakanlığı tarafından yürü- tülmüş olması gerektiğini belirte- rek "Belge eksiköği nedeniyleABD yargı makamlannca operasyon iz- ni verilmediği smleniyor. Eğer öy- leyse bununla ilgili belgeler Dışiş- leri Bakanlığı'nda vardır" dedi. Hükümetin yasadışı oluşumlar- la mücadelesinin başanyla sürdü- ğünü belirten Okuyan, Çakıcı'nın 6 ay önce yaptığı bir konuşmada hükümeti düşürmekle tehdit etti- ğini söyledi. Okuyan, "Hükümet uyuşturucu ve kumann önünü kesti. Bunlann rann 1 katrihona u- laşıyor. Hükümete düşmanlıklan bundan" dedi. DSP lideri: 0 zaman tammıyordum Bülent Ecevit'ten Çakıcı'ya teşekkür mektubu iddiası ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Vekıli Bülent Ecevit'in 1992 yılında mafya elebaşısı Alaattin Çaİacı'ya "ulusal birlik r> konusundaki görüşleri nedeniyle teşekkür mektubu gönderdiği ileri sürüldü. Ecevit, mektubun kendisine gösterilmesi üzerine "Ben 1992'de bö> le bir ismi hiç duymamıştım. Bize her gün binlerce mektup geliyor. Muhtemelen nezaketen bu mektuplan cevaplanz" dedi. Van'dan dönen DSP lideri Ecevit, Esenboğa Havaalanı'nda kendi imzasıyla Çakıcı'ya gönderildiği ileri sürülen mektupla ilgili gazetecilerin sorulannı yanıtladı. "Sayuı Çakıcı, ulusal birtik konusundaki görûşlerinizi takdirie karşıhyonım. Teşekkür ederim" ıfadesinin yer aldığı ve 1992'de Bahçelievler PTT'sinden gönderildiği öne sürülen mektupla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: u Alü yıl önce, bu mektup gönderilmiş diyorsunuz. Ben o zaman bu ismi hiç duymamıştım. Bize her gün sayısız mektup gelir. Onlardan olumlu ya da olumsuz bir şey varsa durumuna göre vanıtlanır. Muhtemelen o zaman da ulusal birtik konusunda gelen bir mektupsa cevap verilmiştir. Ama ben o zaman böyie bir ismi hiç duymanuştun. Nezaketen bu mektuba da cerap verümiştir." Gazetecilerin, "Çakıcı o zaman da büinenbirisimdr anımsatması üzerine Ecevit, "Hayır ben duymamıştım. Peki ne dememi bekiiyorsumız" diye tepki gösterdi. ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART Kohl çekiliyor Çete kavgasında kriz istemeyen üst yönetim sadece soruşturma açılmasmdan yana CHP gensoruya karşı çıkıyorANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DYP. gensoru ve soruşturma önergelenyle mer- kez sağdaki "çete kavgası"nı TBMM'ye ta- şımaya hazırlanırken hükümetin kaderinin CHP'ye bağh olduğuna dikkat çekildi. CHP yönetimi, seçime giderken hükümet buna- lımı yaratılmaması için gensoruya "hayır", soruşturma önergesine ise "evet" deme eği- limine girdi. CHP Milletvekilı Fikri Sağiar. "Bu hükümetçok kirlendi. DYP ile ANAP'ın da birbirinden farkı \ok" derken Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Sinan Yerlikaya, "Soruşturma önergelerininönünün açıhna- sını. halkın seçime giderken bilgi sahibi ol- masını isteriz. Ancak bu aşamada, seçime giderken hükümet krizi yaratmak istemiyo- ruz"dedi. DYP Grup Başkanvekili Turhan Güven ise "Gensorumuzadestekvermeyen- ler, bunun gerekçesini gküp halka anlanrlar" sözleriyle CHP'ye yüklendı. Devlet Bakanı Eyüp Aşık ile mafya ba- bası Alaattin Çakıcı'nın konuşmalanyla il- gili ses bantlannın yayımlanmasının ardın- dan, TBMM denetim mekanizmalannın da devreye sokulması gündeme geldi. DYP, Başbakan Mesut Ydmaz'a gensoru, Aşık'a da soruşturma önergesi vermeye hazırlanı- yor. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, bantlar yayımlandıktan hemen sonra "So- rumlu Yüînaz" demesine rağmen Aşık'ın istifasını açıklamasından sonra, seçime gi- derken bunun "yeterlibulunduğu" mesajla- n verilmeye başlandı. CHP üst yönetiminin "Protokol işliyor, nasılsa yılbaşında Yümaz istifa edecek. Gensoruyla düşürmeye gerek yok" görüşünde olduğu kaydedildi. CHP içindeki muhalif millervekilleri ve yöneticilerin, gensoruya daha sıcak baktığı- na dikkat çekildi. CHP tçel Milletvekili Fik- ri Sağiar, konunun henüz parti yetkili or- ganlannda konuşulmadığını, ancak "Bizde gensoru verelim ya da verflecek gensoruyu destekleyeUm" görüşlerinin dile getirildiği- ni söyledi. Sağiar, "Kişiselgörüşüm,bu hü- kümet Susurluk meselesini çözemez. DYP InöniVden 'Kam Ses 'e hakaretdavası COŞKUNYAMAN BALJKEStR - Sahibi oldugu Adalet gazetesınde yayımladığı buhnacada okurlara yönelttiği "Omriinü Nurculukla mücadekye adamış kör âyasetçinin sağır vamağı ldmdir'' sorusuyla Atatürk ve Ismet Inönü'ye hakaret eden •Bahkesir'in Kara Sesi' İsmail Yurdakök hakkında Prof. Dr. Erdal İnönû'nün de dava açacağı öğrenildi. Bulmacada Atatürk ve Ismet tnönü'ye hakaret eden Yurdakök hakkında Erdal înönü de devreye girdi. CHP Balıkesir II Başkanı Orhan Sür ile görüşen Erdal Inönü. İsmail Yurdakök'ün, bulmaca ile ilgili olarak kendisini savunmaya çalışırken Ismet tnönü'ye yine hakaret ettiği ikinci yazısını istedi. Inönü, babasına hakaret eden gazete ve Yurdakök hakkında ceza ve tazminat davası açacağım bildirdi. Yurdakök. 24 eylül tarihli gazetesınde. "İsmet Paşa'nın sadece Nurculara değjl, bütün Mnslflmanlara zaran ounuştur. tnönü, anayasadan tslam keGmesnin çıkanlması için dilekçe v<eren adamdr" diye yazdı. Bu arada TSK, Orgeneral Çevik Bir, Balıkesir'de yayımlanan Yeni Haber gazetesi sahibi Ekrem Balıbek de Yurdakök hakkında üç ayn dava açtı. Yeni Haber ve Baiıbek'le ilgiü, "Kuduz bir yerel gazetenin \aşh koduz yazan mevsimlik ha\ lamasuıı > ine >aptı. yine kudurma alanıetleri göstermeye başladı" diye yazan Yurdakök hakkında, kişüik haklanna saldın savıyla dava açıldı. ile A> AP'ın farkı yoktur. Sağ zihniyet y^ka- Lanmıştır. Bu hükümetin çok kirlendiği dü- şüncesindejim" dedi. CHP Partı Meclisi üyelennden Hasan Fehmi Güneş de, "CHP'nin, çetelerie ilgili hiçbir konuda to- leransh olmak hakkı yoktur" diye konuştu. CHP MYK Üyesi Sinan Yerlikaya ise "Seçimlere giderken hükümet krizi yarat- mak istemhoruz, Bu hükümet çetelere bu- laşo, halk da bunu görü\or. Biz bunlara kö- tünün iyisi diye destek verdik. Şu anda pro- tokol çauşıyor. Soruşturma önergelerinin önünün açılmasinı isteyeceğiz. Seçimlerden önce halkın bilgi sahibi otması. yollannın açık tutulması zonınlu" dedi. DYP grup başkanvekilleri ise TBMM gündemi ve denetim mekanizmalannı çalış- tu*maya dönük önergelerine destek turlann- da bekledikleri sonucu alamadılar. CHP ta- rafından "soğuk" karşılanan DYP grup baş- kanvekillen, dün yapmayı planladıklan ANAP grup başkanvekillerine ziyareti de ıptal ettiler. DYP Grup Başkanvekili Tur- han Güven. denetimyollannı çalıştıracak- lannı yinelerken "Önergeleri vermemiz CHP'ye bağh değü. CHP'liler. birinci gün- kü beyanlannda kalsa. gensonıya 'evet' de- meleri gerekirdi. Destek vermezlerse gider milleteanlaunz" dedi. Güven. CHP yöneti- cilerinın "seçime az kaMı" gerekçesini de. "Nerede az süre kaunış? Bu, bir kehanettir. Ben seçim istemiyorum, deyip dururlarken nasıl seçime az kaldı, denebilir" sözleriyle eleştirdi. ÜZ YAZII ORHAN BİRGİT Faks: 0212- 6770762. E- Mailrobirgit posta:cumhuriyet.com Tayyip Erdoğan'ı mahkûm eden Di- yarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanı'nın, Istanbul Belediye Başka- nı ile ilgili hükmün Yargrtay tarafından onandığı gün, kendi isteği ile emekliye aynldığını kaçımız biliyoruz? Haber, sanınm sadece "Milliyef ga- zetesinde ve büyütülmeden yayımlan- dı. Yargıcı, mesleğinden kendi isteği ile de olsa emekli ettiren neden, bana ka- lırsa haberin göze çarpıcı olarak veril- mesini gerektirirdi. Mahkemenin Erdoğan için mahkû- miyet karan vermesinden sonra başkan sürekli tehditten bunaldığı için mesle- ğini bırakıp Diyarbakır'dan aynlmaya karar vermişti. Tehdit sahipleri, o yargıcın yerinde ol- saardı, önlerine getirilen dosyada söy- lerılenler ile var olan yasa hükümleri karşısında acaba nasıl davranırlardı? Hâkim ile hakemi ayıran şey, birinci- sirin kararlanndan taraflardan sadece binsinin hoşnut olmasıdır. Dysa hakemin yönettiği maçta, taraf- Bu Nasıl Hoşgörü... lann berabere kalma olasılığı da vardır. Ben de Erdoğan'ı siyasi haklardan yasaklayan kanun hükümlerinin hiçyü- rürlüğe sokulmamasını isterdim. Ama bugün hoşgörü şampiyonluğu- nu kimselere bırakmayarak insanlann dilediği gibi konuşmasını veyaşaması- nı savunanlar, bu tür yasaklar yasalaş- tınlırken ağız açmadılarsa, hele bu kim- seler arasında o dönem pariamenterlik görevini üstlenmiş olanlar varsa, bu- günkü konumlan sadece riya sözcüğü ile açıklanabilir. Aynı kimselerin, Erdoğan için mahkû- miyet karan veren mahkemenin baş- kanına yapılan tehdftleri göğüslemeye- rek hoşgörü şampiyonasında yanşa ka- tılmalan da yine aynı sözcüğün çağnşı- mını gerektirir. • • • Önceki günkü gazetelerde bir başka "tehdit" haberi de Sıvas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü ile ilgiliydi. Sayın rektör, yasalann ve YÖK'ün yürüriükte- ki hükümlerine uyarak öğrencileri ara- sında türbanlı olanlar için yasaklan anımsattığından kendisini açık açık zi- yaret eden kimi kuruluş temsilcilerince tehdit ediliyormuş. Yasalan uyguladığı için tehdit edilen bir rektörün karşısına oturanlann da ar- dına sığınmak istedikleri kavramın "hoşgörü" oldugunu bilmem hatriat- mak gerekiyor mu? Aslında hepimiz biliyoruz kj dini po- litika silahı olarak kullanmak isteyen ve bir metrelik bir bezi de bu amaçla te- settür bayrağı olarak gören ve göste- renler, özgürlük ve hoşgörü kavramla- nnda aslında kendi söylemleri ve ken- di yaşam biçimlerinin egemenliğini amaçlamaktadıriar. Dün, devlet üniversitelerimizin he- men hepsinde yeni öğrenim yılına baş- landı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi de ku- ruluşunun 40. yılı ile biriikte yeni öğre- nim yılına başlaması nedeniyle birîakım' etkinlikler düzenlemişti. 1958 yılında Eskişehir Iktisadi ve Ti- cari llimlerAkademisi olarak kurulan bu bilim yuvası; gelişmiş, 1982'de üç fa- külte ve beş yüksekokulu kapsayan Anadolu Üniversitesi haline gelmişti. 1992 yılında Anadolu Üniversrtesi'nin Kütahya'daki birimleri Dumlupınar, Af- yon'dakilerde Kocatepe Üniversitesi'ni oluşturdular. Bir yıl sonra da tıp, mühendislik ve mimarlık, fen-edebiyat fakülteleri Ana- dolu Üniversitesi'nden aynlarak Eskişe- hir Osmangazi Üniversitesi'ni oluştur- dular. Bir yüksek bilim yuvasının, kendi bünyesinden üç ayn üniversite daha oluşturması elbette azımsanmayacak bir başan sayılmalı. Dörtyıldırgelemediğim Anadolu Üni- versitesi'ninîngiliz üniversitelerini çağ- nştıran binalan, sosyal tesisleri ile çağ- daş bir görünüm içindeki yerleşkesin- de (kampus) kızlı erkekli gençlerimiz üçer beşerli gruplar halinde yurüanna yerleşiyorlardı. Rektör Prof. Dr. Engin Ataç'a "Hu- zursuzluk var mı" diye sordum. Birkaç gün önce bir grup genç kızı- mızın geldiğini ve türban konusunda yardım istediklerini söyledi. Rektör, öğrencilerini oturtmuş, onla- ra yasalann ve yönetmeliklerin bu ko- nudaki hükümlerini bilip bilmediklerini sormuş. Olumlu yanıt alınca "Çocuklar" demiş "siz rektör olsanız ne yapardı- nız?" Kız öğrenciler başlannı hafif öne eğ- miş ve gülümseyerek Prof. Ataç'a ve- da etmişler. Engin Ataç, "Politikacılar bizi rahat bırakırsa türban diye bir sorunumuz yok" diyor. Türkiye'nin cumhuriyetin 75. yılında yara kaşımaktan vazgeçmiş, hoşgörü- ye gerçekten inanmış siyaset adamına ihtiyacı o kadar çok ki... POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA !•••Doğu Perinçek. lşçi Partisi Genel*Başkanı Doğu Perinçek, DGM'ye çıkarılıp salıverildi, ancak 14 aylık kesin- leşmiş cezası nedeniyle tutuklandı. İP Genel Sek- reteri Mehmet Bedri Gültekin ise serbest bırakıl- dı. İP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın, Pe- rinçek'e yöneltilen iddiaları "Kargalan bile güldü- recek" biçiminde yorumlayıp şöyle dıyor: "öncü gazetesınde istihdam edilen, Çiller aile- sinin eline düşmüş bir PKK itirafçısına, gene Ön- cü gazetesınde sahte birbelge düzenlettirip Nuh Mete Yüksel'e veriyorlar. Güya PKK, lşçi Parti- si'nin silah ve para yardımlan için Doğu Perin- çek'e teşekkür ediyormuş. lşçi Partisi'nin PKK'ye karşı, Sevr'e karşı, Batı destekli Kürt milliyetçıliğine karşı politikalannı şu dünyada en iyi bilmesi gerekenler, DGM savcıla- ndır. Bilmeyenler varsa, her gün ve her hafta İP'ye ve Doğu Perinçek'e saldıran PKK'nin yayın or- ganlanna bakabilirler. Psikolojik savaşa eyvallah, olacaktır, bir müca- deledir bu. CIA'nın bu işleri nasıl yürüttüğünü de biliyoruz. Ama biraz da akıl gerekmez mi? Terti- bin de birzemini olmalı değil midir? PKK'nin silah ve para kaynaklarını herkes bili- yor. Tertipçiler, Meclis Susurluk Komisyonu'nun tutanaklanna, Şemdin Sakık'/n ifadelerine, em- peryalist istihbarat örgütlerinin açıklamalarına hiç mi bakmamışlardır. Çatlı'/ar/n ve devlet içindeki CIA bağlantılı bazı görevlilerin PKK ile biriikte uyuşturucu ticareti yaptığı da aynı unsurlann P- KK'ye silah sattıklan da oralarda vardır. Anlaşılıyorki tertipçilerde mantıklı biryalan uy- durabilecek kadar bile akıl yoktur. Suçluların tela- şı içindedirler, panik halindedirler, gülünç olmak- tadırlar. lşçi Partisi'nin PKK'ye maddi veya manevi her- hangi bir yardımda bulunması söz konusu ola- maz. Ama lşçi Partisi'ne karşı yapılan bu operas- yon, PKK'ye en büyük destektir. Türkiye'nin birii- ğini savunan, yeni Sevr'e karşı canla başla müca- dele eden lşçi Partisi'ni yıpratmanın başka hiçbir sonucu olamaz." • • • Doğu Perinçek ile Mehmet Bedri Gültekin'in gö- zaltına alınmasına neden olan PKK itirafçısı Sami Demirkıran kim? DGM Başsavcısı Nuh Mete Yük- sel, Demirkıran'ın ifadesini neden ihbar kabul et- ti? Gazeteciler, itirafçı Demirkıran'ı çok yakından tanıyorlar... Bitlisli olan itirafçı, televizyon kanallanna sık sık gidiyor, kimi politikacılara "elımde önemli belge- ler'var" deyip para istiyor... Acaba Demirkıran'ın, Çiller ailesi ve Öncü ga- zetesiyle bir ilişkisi var mı? Doğu Perinçek'in düşünceleri belli... İP ve Perinçek'in PKK'yle ilişkisi olmadığı çok iyi biliniyor... Nuh Mete Yüksel, Perinçek'in konuşmalarını dinlememiş olabilir, ama Aydınlık dergisinde baş- yazılarını da mı okumadı? Aydmlıfççje/öisinin eski sayılanna^b.akarsanız, Perinçek ve Gültekin'in niçin gözajfana ahndıkları- nı görebilirsiniz... . . . Hasan Yalçın bu konuda şöyle diyor: "Patron: CIA, Tertipçi: MıT ve emniyet içindeki Susurluk kalıntıları; planları İP ve Aydınlık'a saldı- nlarda bulunmak ve sorumluluğu bazı sol örgüt- lerin üzerine atmak. Amaçlan: lşçi Partisi'ni tecrit edip zayıflatarak solda güç biriiğini önlemek..." Aydınlık dergisi bugüne dek tarikatların devlet içindeki örgütlenmesini, Abdullah Çatlı'nın Meh- met Özbay sahte kimliğini kullandığını kamuoyu 1 na ilk kez yansıtmadı mı? ••• Doğu Perinçek, Aydınlık'ın son sayısında şöyle yazıyor: "Suç işliyorfar. Sahte oldugunu bildikleh bir bel- geye dayanarak operasyon yapıyoriar. Gericiliğe ve bölücülüğe hizmet ediyoriar. Bu bir komplodur. Türban savaşlannın öncesinde gündemi değiştir- meye çalışmaktadırlar. Savcı Mete Yüksel, büyük suç işlemektedir. Belgelerin sahte oldugunu bil- diği halde beni gözaltına aldırdı. PKK'ye asıl yar- dım eden kendisidir. Nuh Mete Yüksel, adaletiya- nıltmaktadır. Onun bu. suçuna ortak olmayaca- ğım. Hürriyetim iade edilene kadar tek lokma ek- mek yemeyeceğim. Adalet Bakanlığı'na ve Hâ- kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na onu şikâyet edeceğim. Biz burada hücreye atıldık. Beni hüc: reye attılar. Bu hücrelerde bundan sonra Cumhu- riyet Devrimi'nin düşmanlan kalacaklardır. Vatan- daşlar nerede kalırsa, ben de orada kalacağım. Hiçbir özel isteğim yoktur ve bu hücrelerde yemek yemeyeceğiz. Hümyetimiz iade edilene kadar tek lokma yemeyeceğiz!" lşçi Partisi'nin PKK'ye maddi ve manevi bir yardımı söz konusu olur mu? Olamaz!.. lşçi Partisi'ne yapılan bir saldın PKK'ye en bü- yük destektir... Cumhuriyet Devrimi'nin düşmanlan Hasan Yal- çın'ın yazdığı gibi kaldırdıkları taşın altında kala- caklardır... hikmet.cetinkayaCacumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Ç A G D A Ş Y A Y I N L A R I CAĞININ TANIĞI ÜÇ YAZAR 2. BASI 4CC0CCT1 KUBİIAY OLAYI VE TARİKAT KAMPLARI 4 BASI 55C OCC -_ SANCILIYIILAR KU$ATILMIS SOKAKUUt 4 BASI «COOOTL KUZU POSTUNDA KÜRT 2 BASI BCC DCO TL ZAMBAK SANA DA BULMTI KAN 2 BASI BOO X0 TL DİN BARONUNUN KAZLARJ2. BASI 9O0DO0TI Â$IK KADINLAR SOKAĞI 2 BASI 900 000 T L ŞERİAT PAZARI 8oooaT SEVDANIN ADRESİ BELLİ DEĞİL 1 OOOOÛOTL Çağ Pazarlama A.Ş. Turkocağı Caddesı No:39/41 •Ü (34334) Cağaloğlu-lslanbul Tel: (0212) 514 01 96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog