Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 29EYLUL1998SALI HABERLER 'Cumartesi Anneleri' serbest H İstanbul Haber Servisi - Bevoğlu Cumhunyet Başsavcılığı, geçen cumartesı gunu vapılan e>lem sırasında gozaltına alınan 31 kışı>ı "polıse mukavemet', "kamu malını tahnp etmek" ve "2911 sayılı Toplantı ve Gosten Yuruvuşlen Kanunu'na muhalefet" suçlanndan tutuklanmalan ıstemıy le nöbetçı mahkemeye sevk ettı Nobetçı mahkeme sanıklann tumunu serbest bırakırken Tülay Çoban başka bır suçtan arandığı ıddıasıyla polıs tarafından yenıden gozaltına alındı FP'lilerin fedekeleni Meclis'te • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kapatılan RP'nın kayıp 1 trılyon lırası ıle ılgılı FP Genel Başkanı Recaı Kutan ve 7 FP lı hakkında "Evraktasahtecılıkve Sıyası Partıler Yasası'na muhalefet" ettıklerı geretaesıvle hazırlanan fezlekeler Başbakanlık'tan TBMM Başkanlığı'na gondenldı TİKKO operasyonu • TOKAT (Cumhuriyet) - Tokat'ın Almus ılçesı kırsalında surdurülen operasvonlarda guvenhk güçlenyle çatışmava gıren 6 kışıden bırı kadın 4 TÎKKO mılıtanı oldüruldu Şevket Kazan amlarım yazıyor • ANKARA (Cumhurhet Bürosu) - Anayasa Mahkemesı tarafından kapatılan RP'nın Genel Başkan Yardımcısı Şevket Kazan'ın, anılannı yazmaya başladığı oğrenıldı Alınan bılgıve gore Kazan, anılannda daha çok ıkı donem yaptığı Adalet Bakanlığı ıle ılgılı vaşadığı olaylara ağırlık verıvor Kenan Mak davası • BOLL(AA)-Abant Izzet Baysal Unıversıtesı Iktısat Fakultesı 4 sınıf oğrencibi Kenan Mak'm oldurulmesı olayıyla ılgıb 11 tutuksuz sanığm, îzmır 4 Ağır Ceza Mahkemesf nın haklannda verdığı gıyabı tutuklama karan nedenıyle Bolu Ağır Ceza Mahkamesf nde ıfadelen alındı Sorgulan tamamlanan sanıklar, Îzmır 4 Ağır Ceza Mahkemesf nın talımatı gereğı serbest bırakıldı Olavla ılgılı yargılanan 16 sanıktan sadece Soner Gokgul tutuklu bulunuyor PKK'ye operasyon • İstanbul Haber Servisi - Yenıbosna-^ksaray sefennı yapan hafıf metrova bomba koyan 2 kışı ıle bu kışılere yardım ve yataklık ettıklen ılen surulen 3'u kadın 13 kışı Esenler, Gazıosmanpaşa ve Okmevdanı semtlennde duzenlenen operasyonlarda gozaltına alındı Akgün gözaltmda • İstanbul Haber Servisi - Ulkucu mafva şeflennden olduğu ılen surulen Nıhat Akgun, Bakırkoy Cumhurıvet Başsavcılığı'na "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı" yaptığı vonundekı ıhbar uzerıne İstanbul Narkotık Şube Mudurluğu tarafından dun gozaltına alındı Akgun'un Mahsun Kırmızıgul, Meral Mansuroğlu nun da gozaltına alındığı operasyon çerçevesınde gozaltına alındığı oğrenıldı 'Yanlış yapmayın' • \NKARA (Cumhuriyet Burosu) - Sağlık Bakanlığı Teftış Kurulu Başkanlığı nca duzenlenen hızmetıçı eğıtım toplantısı Refık Saydam Hıfzıssıhha Merkezı'nde dun basjadı 79 mufettışın katıldığı toplantının açılışında konuşan Sağlık Bakanı Halıl İbrahım Ozsoy, suçlann azalması ve bılınıneden yapılan hatalann engellenmesı ıçın Teftış Kurulu'na ve mufettışlere büyuk sorumluluklar duştuğunu kaydettı Ozsoy "Artık eksık arayan değıl, nasıl duzelteceğını oneren, eğıten bır zıhnıyet ısüyoruz" dedı Harp okullarının açılışında konuşan komutanlar mücadele mesajı verdiler 'İrtica mutlaka önlenecek'İSTANBUL/ANKARA (Cumhurivet)- Harp okullannın açılışı nedenıyle duzen- lenen torenlerde komutanlar en büyük tehlıke olarak nıtelendırdıklen ırtıcaya karşı mücadele mesajı verdiler Denız Kuvvetlen Komutanı Oramıral Salim Dervişoğla "Bizler. şartlar ne olur- sa olsun Türldye'de ırtıcanın devlete ege- men olmasına.Türk Silahh Kuvvetien'ıûn içıne girmesine, yuvalanmasma ve parca- lâmasınafjrsatvermeyeceğiz''dedı Hava Kuvvetlen Komutanı Orgeneral tlhanK>- bç da "Bu sistemi yıkmaya çalışan; ulkeyi çağdışı bırakmaya yönelik istismarcı poü- tikalara karşı durmaktaytz" dıye konuş* tu Kara Kuvvetlen Komutanı Orgeneral Atifla 4teş ıse Harbıyelüere "Türldye'nin içinde bulunduğu şartlarda bem dış, hem iç tehdidın ne boyutfara ulaştığını goruyo- ruz. Bunlara mukavemet edebıimek için kendmızı)eöşnrmekten.çağa avak uv dur- maktan ve çok güçlu olmaktan başka ça- reniz voktur'" dıye seslendı Demz ve Hava Harp Okullan'nda 1998-1999 eğıtım oğretım yılı dun toren- lerle başladı Tuzla'dakı Denız Harp Oku- lu"nun eğıtım öğreum yılına başlaması nedenıyle duzenlenen törende konuşan Dervışoğlu, ülkede ve bölgede banş ve ıstıkrarın korunması ıçın sıyası, ekono- mık ve asken açıdan gûçlü olmak gerek- tığını belırttı Dervışoğlu "PKK teröni hiçşüphesizl984'tebaşladıgınoktadade- ğildir. Vntak,teröryint'deontx»likliiçteh- dit unsuru olarak devam etmektedir. Bu mücadeledevamedecektir'" dıye konuştu Aşın dıncı gruplann amacının bır Islam devnmı yaprp Türkıye'de İslamı bır cum- huriyet kurmak olduğunu vurgulayan Dervışoğlu, bu tehdıtler karşısında anaya- sal kuruluşlann ve sıvıl örgutlerm uyanık bır mücadeleye hazır olmalan gerektığı- ru kaydettı Yeşıh/urt'takı Hava Harp Okulu'nda duzenlenen torende konuşan Orgeneral ll- han Kılıç da genç havacılara "Getecekte sizier deTürkıye'nın rejimini ve uniterya- pısını bozmayı hedef alan, 4taturkçn dû- şûncesistenıınden sapan h içbırçabavairim venneveceksiniz" dıye seslendı Kara Harp Okulu'nun 1998-1999 egı- tım-oğretım yılı açılış torenınde konuşan Orgeneral Atdla Ateş Harbıyehlere dış ve ıç tehdıtlere karşı "kendinızi yedfürin'" mesajı verdı Ankara Unıversıtesı Hukuk Fakultesı oğretım üyesı Prof Dr Gülni- hal Bozkurt da torende > aptığı konuşma- da, Cumhunyet'ın 75 vılında "'laikhuku- kun yerine çok hukuklu sstemi getirmek isteyenler oİduğuna" dıkkat çektı Çankaya Üniversitesi Rektörü Güçlüol: Bunu boynumuza siyasetçiler doladı 6 Türban anlamsız bîr bayrak'HaberMerkezi-İstanbul, Anka- ra ve çeşıtlı ıllerdekı unıversıteler, 1998-1999 oğretım yılına rektorle- nn "turbanı siyasi emellere aiet et- meyin" çağnlanvla başladı Cumhurbaşkanı Suleyman De- mirel. Eskışehır Anadolu Unıver- sıtesı ve îstanbul Teknık Unıversı- tesı'nın açılış torenlenne katıldı Çankaya Unıversıtesı Rektoru Ke- mal Güçlüol, turban sorununun "politikacılann eoyle" unıversıte- lenn boynuna dolandığmı belırtır- ken İTÛ Rektoru Gulsün Sağla- mer laık ve demokratık bır hukuk dev letı olan cumhunyetın varlığı- nı tehdıt eden oluşumlar yenne, bu oluşumlann sembollen ıle ugraşıl- makta olduğunu soyledı Çankava Unıversıtesı, Yıldız Teknık Unıversıtesı, istanbul Tek- nık Unıversıtesı, Eskışehır Anado- lu Unıversıtesı Samsun Ondokuz Mayıs Unıversıtesı ve Hatay Mus- tafaKemal Unıversıtesı nde 1998- 1999 akademık yılı dun torenlerle başladı Çankaya Unıversıtesı'mn 1998- 1999 oğretım vılının açılışı nede- nıyle An Kolejı kampusunda du- zenlenen torende konuşan Çanka- ya Unıversıtesı Rektoru Guçluol, bılımsel araştırma, yenılık ve nıte- lıklı ınsan yetıştırme merkezı ol- ması gereken unıversıtelenn "üni- versite olmaması için ne gerekiyor- sa vapıklığınr soyledı Guçluol, vuksek oğretım kurumlannın ça- ğın gerektırdığı değışımı yakala- ması gerektığını vurguladı Guç- luol, Turkıye de bılımsel sonuçla- ra dayalı çozumler yenne kolay v e ucuz çozumlenn seçılmesını eleş- tırdı_Guçluol, şoyle konuştu "Önce felsefe ve sosvoloji gibi dersleri ortaoğrenmden kaldınp, bilerek veva bilmeden düşunme- meyi öğrenen gençier vetiştiribyor. Onlan kendj politik çıkanmıza va- rarlı otur duşuncesıvle. buvutup, besleyip, anlamsız bır bavrak gibi bovunlanna asbğunız malum tür- ban sorunuvla baş başa bırakıyor ve gençliğiniize ve boşa akıp giden zamana da vazık oiuyor." Yıldız Teknık Unıversıtesı ıse (YTU) yenı akademık yılına dun Yıldız Kampusu Odıtoryumu'nda duzenlenen torenle başladı YTU Rektoru Prof Dr Ayhan Alkış gençlenn saf \e temız ınançlan- nın, sıyası ve ıdeolojık kutuplaş- malann sermayesı halıne getml- mış olmasını uzuntu ve endışe ıle karşıladıklannı kaydettı Anadolu Unnersıtesı'nın 40 kuruluş yıldonumu ve yenı oğre- tım >ılının açılışı nedenıyle Cum- İmam hatip-liseleri Bayrak töreninde bile başlar bağlı GÜLÇÎNtLCt BURDLR / ISPARTA - Bur- dur ve Isparta'dakı ımam-hatıp lıselennde Mıllı Eğıtım Bakan- lığı'nın kılık kıyafet genelgesı- ne uyulmuyor Okul yönetımle- nnın kız oğrencılenn yalnız Ku- ranıkenm ders saatlennde baş- lannı örtebıleceklen hukmunü ıçeren genelgenınuygulanması yonundekı çabalan bazı okul- larda derse gırmeme dırenışı ıle karşılaşırken, turban konusunda esnek davranılan okullarda kız oğrencılerle bırlıkte oğretmen- ler de türbanla derslere gınyor Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğı Isparta Şubesı Başka- nı Tamer Tokuç, Isparta Mıllı Eğıtımı'nde uygulanması zo- runlu bır turban genelgesının soz konusu olmadığmı belırttı Tokuç "Bayraktörenibüe baş- lar bağlı yapıhyor" dedı Mıllı guvenlık derslen ıçın subay oğretmen gorev lendırme- sı de ıstenmeyen Isparta'da Gür- kan llköğretım Okulu'nda Ingı- hzce oğretmenı olarak görev yapan Çiğdem Titiz'ın "Başör- tumü kimse çıkarraramaz" de- dığı oğrenıldı Burdur Imam-Hatıp Lıse- sı'nde 60-70 eylemcı oğrencı- den 20'sının turban çıkarma- makta dırendıklen ve okula gel- medıklen bıldınldı Bucak tmam-hatıp Lısesı nde ıse uya- nlara karşı turbanda dırenen 20 oğrencının okuldan kayıtlannı sıldırdıklen oğrenıldı Golhısar Imam-Hatıp Lısesı'nde turban çıkarmamakta dırenen kız oğ- rencıler derslere gırmeme eyle- mmı surdururken, okul yonetı- mının oğrencılen destekledığı bıldınhyor Yeşılova İHUde ıse hıçbır engelleme yapılmıyor Genç besteci Kamran tnce'nin İTÜ'nün 225. kuruluş yıkJönûınü nedeniyie bestelenen "Academica 1998" ad- h senfonik şiir, bestecinin vönettiö tstanbul Devlet Senfoni Orkestrası tarafından seslendirildi. Cumhurbaş- kanı Demirel, konserin ardındanlnce'yi kutladı. (Fotoğraf HATİCE TUNCER) FP'den Aksener'e destek tstanbul Haber Servisi - FP Genel Başkan Yardımcısı Prof Dr Nevzat Yalçuıtaş, REFAHYOL dönemının lçışlen Bakanı ve DYP Genel Başkan Yardımcısı Meral \kşener hakkındakı ıddıalann, şımdılık ıstıfasını gerektırmedığını belırterek "Çetelerle içli dışlı olduğu inkâr edikmevecek şekılde ortaya çıkan hukümet ve Başbakan Mesut Yılmaz hemen istifa etmeBdir'' dedı Yalçmtaş, FP îstanbul Mılletvekıh Mehmet Ali Şahin ve partı yonetıcılenyle bırlıkte Topkapı Eresın Otel'de duzenledığı basm toplantısında bırbın ardına patlak veren çete skandallarının halkta öfke yarattığuu ve halkın artık hukumete guvenmedığını soyledı Yalçmtaş "Meral Hanun mert ve kişilikli bir akademisvendir. Düıletilen kasetteki bevanatlar tek vönlu ve ıstıfasını gerektirmez" dıye konuştu De\ let Bakanı Eyüp Aşık'uı ıstıfasını olumlu bır davranış olarak karşıladıklannı • FP Genel Başkan Yardımcısı Prof Dr Nevzat Yalçmtaş, Meral Akşener hakkındakı ıddıalann şımdılık Akşener' ın ıstıfasını gerektrrmedığını belırterek "Çetelerle ıçlı dışlı olduğu ınkâr edılemeyecek şekılde ortaya çıkan hukümet ve Başbakan Mesut Yılmaz hemen ıstıfa etmelıdır" dedı belırten Yalçmtaş "Eyûp Aşık, Başbakan Yıhnaz'a en yakın bakanlann başuıda geliyor. Şimdi Vılmaz'ın da Aşık'ın ıstıfasını örnek alıp ıstıfa etmesı gerekır. Yılmaz. Aşık'ın bağlanblanndan sadece haberdar değildir, a> nı zamanda-onay da venniştir" dıye konuştu Yalçmtaş İstanbul Buyukşehır Beledıye Başkanı Recep Tayyip Erdofan'ın cezasınm Yargıtay'ca onanmasıyla ılgılı olarak da Erdoğan'a yapılanlann haksızlık olduğunu, kamu vıcdanında rahatsızlık yarattığını savundu Karann ülkemızı dış dünyada guç duruma düşûrduğünu de öne suren Yalçmtaş, 312 maddenın kaldınlmasmı ıstedı Yalçmtaş "Bu maddenin tûm magdurlan için bız bunu istiyomz, Eşber ^ağmurderelı de ozgürluğune kavuşntah" dı\e konuştu Kapatılan RP'nın devamı olmadıklannı, RP de dahıl hıçbu- partmm yaptıklannın FP'yı ılgılendırmedığını ıfade eden Yalçmtaş "Insan, kendisi mağdur olduğu zaman tepki verir. Ama bunun bovle olmaması gerekır Haksızlık kime vapılırsa vapıLsın karşı çıkmak gerekır. Biz bunu \apiyoruz" dedı FP ıçınde hıç kımsenm Erdoğan'a venlen cezadan mutlu olmadığını soyleyen ve bır gazetede yer alan Necmettin Erbakan-Yargıtay Cumhunyet Başsavcısı Vural Savaş ışbırlığını saçma olarak nıteleyen Yalçmtaş, partısınde genel başkanlık sorunu olmadığmı kaydettı hurbaşkanı Süleyınan Demirei'ın de katıldığı bu' toren duzenlendı Demirel torende yaptığı konuşma- da. "\nadolu C niversitesi. bizim fleriye baküğımızda gormek istedı- ğımız şev len bızım onumuze ko\ u- vor. Her şevı olan bir Turlaye isti- >»ruz" dedı Cumhurbaşkanı Demırel'e da- ha sonra Yunus Emre Kampu- su'nda duzenlenen torende Rektor Prof Engin Ataç tarafından fahn doktora unvanı venldı İstanbul Teknık Unıversıtesı'mn (ÎTU) Lütfı Kırdar Kongre Sara- yı'nda yenı akademık yılın başla- ması nedenıyle duzenlenen torene de katılarak bır konuşma ya- pan Demirel, "Buyuk Ata- turk'ûn Samsun'a çıkışıvla başlavan hareket, İzmir nh- bmında sona erince, evet Türkive istila eden düşman- dan kurtulmuştur ama şün- di Türkiyede başkan düş- manlar vardır. Bu düşman- laryoksulluktur, cahılJıktır" dedı Demirel. "Çabuk.vo- rulacak olan kendıru Turki- ye sevdasına kapbrmasın. Halkımız hem hur ve serbest rejiniL hem demokraük dev- leü sahıplenmışnr Tabu bu~- takım belırtilerden rahatsız olmamak mümkun değfl. O vine bu sahipliğin bir netke- sıdir" şeklınde konuştu İTU Rektoru ProfDr Gulsun Sağlamer ıse sıyası partılenn ulkenın geleceğı- ne yonelık uzun soluklu he- defler yenne partmm bır sonrakı seçımdekı durumu- na yönelık uygulamalanmn arrık "totere" edılebılır bo- yutlann otesmde olduğunu belırterek şöyle devam ettı "Cumhurivetimizi tehdit e- den oluşumlar>enne bu olu- şumlann sembollen ıle uğ- raşılmakta ve sankı senıbol- leryokoiursaproblem de çö- zumlenebilecekmış gıbı bır yol ızfcnmektedir." YOK Başkanı Kemal Gü- rüz de 75 yıl gıbı kısa sûre- de haklanna kavuşan kadın- lan Turkıye'de hıçbır gucun ıkıncı sınıf vatandaş sayma- ya güçlennın yetmeyeceğını kaydederek "Bunu ıstismar edenfcr umversıtelen daıma karşılannda bulacaklardır. Hiç kimsenın vatandaşlan şu vçya bu şekilde sınıflan- dırmasını doğru bulmuvo- nız"dedı Devlet Bakam Rûştû Ka- am Yücelen ıse konuşma- smda oğrencılere seslenerek "Inancımızııstismaredenler olabilir. siz gençlen sokak gösterüerine provoke eden- ler çıkabilır ama siz bunlara alet nlmamalıqni7"HpHı Konuşmalann ardmdan tTU'nun "2001 Aütan Pro- jefcri"ne bağışlarda bulunan ITU mezunlanna ve İTÜ dostlanna Demirel tarafin- dan altm ve gümüş anlar ve- nldı FP'de yeni plan Gençkuşak seçimekadar sessizkalacak • Partı ıçı yanşta Tayyıp Erdoğan'ın yanında yer alan ve onun lıderlığme umut bağlayan gençler, sessiz ve dennden gıtme karan aldı. FP'nın ılk kongresınde genç kuşağın adayı Gül ıle Kutan'ın mücadele etmesı beklenıyor. SEBAHAT KARAKOYUIS ANKARA - İstanbul Buyukşehır Beledıye Başkanı Recep Tayyip Er- doğan'm sıyası yaşamını kesmtıye uğratan mahkû- mıyet karanndan sonra FP'de planlar yenılendı Partı ıçı yanşta Erdo- ğan'ın yanmda yer alan ve onun lıderlığme umut bağlayan genç kuşağın se- çımlere kadar sessiz kala- cağı belırtıldı Seçımler- den sonra FP'nın ılk kongresınde Erdoğan'ın yenne Kaysen mılletvekı- lı Abdullah Gül'ün genel başkan adayı olarak çıka- nlması beklemyor FP genel merkez yone- tımmm yam sıra genç ku- şak da sççımlerden once Tayyıp Erdoğan ıle ılgılı mahkûmıyet karannı ve sonuçlannı ortadan kaldı- racak bır sonuca ulaşıla- cağı konusunda umutsuz Erdoğansız donem ıçın durum değerlendırmesı yapan genç kuşak, seçım- lerden once bır çıkış yap- mak yenne beklemeyı ka- rarlaştırdı Erdoğan ıle ıl- gılı dava nedenıyle bır sü- reden ben lıderlık ıçın ye- nı ısımlen tartışan genç kuşağın, Abdullah Gül uzennde uzlaştığı belırtıl- dı Lıderlık ıçın adı geçen Manısa mılletvekıh Bü- lentAnnç'ın şansını yıtır- dığı belırtılırken Abdullah Gül'un ABD ve Avrupa ülkelennde tanındığı ve bu ulkelerle ılışkılennın FP'yı de rahatlatacağı go- rüşu savunuluyor FP'lıler seçımlerden TBMM'de çoğunluğu sağlayarak çıkılması du- nımunda sıyası yasaklar- la ılgılı bır affı gündeme getırmeye yonelık hesap- lar yaparken bu durumda da Erbakan-Erdoğan kavgasmın yenıden alev- leneceğıne dıkkat çekılı- yor Tayyıp Erdoğan'a ya- km bır mılletvekıh, "Se- çimlerden sonra siyasi ya- saklan kaldırüsa dahi Er- bakan'ın da Erdoğan'ın da partınin başma geçme olasüığı zayıf gorünüyor. Çünku her ıkısı de millet- vekilı olamavacak. Tavy ıp Erdoğan henüz genç, beş senedaha bekler, sonrage- nel başkanlık koltuğunu devrahr. Ancak Erbakan için artık partinin başma geçme şansı bulunmuyor" değerlendırmesım yaptı FP ıçındekı Erbakan ekıbı ve genç kuşağın dı- şında partıye sonradan ka- tılan CemiJ Çiçek, Ah Coş- kun, Nevzat Yaiçmtaş gıbı ısımler de gıderek on pla- na çıkmaya başladılar FP Genel Başkanı Recai Ku- tan uzennde oldukça etkı- lı olan bu gnıbun partıyı RP çızgısınden farklı bır noktaya taşımaya yonelık çabalan partıdekı radıkal- len kızdınyor Erbakan'ın FP ıçındekı sağ kolu Oğuzhan Asiltürk'un de bu grubun partı ıçındekı etkınlığınden rahatsız ol- duğu ve sık sık aralannda surtuşme yaşandığı belır- tılıyor FP'nın Kızılcahamam kampında partı polıtıkala- nyla ılgılı sert eleştınler- de bulunan FP Genel Baş- kan Yardımcısı Aydnı Menderes, Yenı Şafak ga- zetesmde oncekı gun yaz- dığı yazısında da bu çıkı- şını surdurdu Menderes, Alaattin Çakıcı-Eyup Aşık ılışkısme değınerek çetelerle ılgılı olarak bu- gunku ıktıdann yanı sıra REFAHYOL ıktıdanna da eleştınler yönelttı MESA kendini savundu 'Pmjemimannın ANKARA (Cumhuri- yet Burosu) - TBMM, ye- nı yasama yılına 1 Ekım Perşembe gunü yaklaşık 4 tnlyon 366 mılyar lıraya mal olan ve ıhalesınde yolsuzluk yapıldığı ıddıa edılen yem genel kurul sa- lonunda başlamaya hazır- lanırken yuklenıcı fuma- lardan MESA, yayımladı- ğı kıtapta kendını savun- du Ulaşılan kalıtemn ya- zıyla anlatılmasının guç olduğunu savunan şırket, proje mımannı hayalı ke- şıf ozetlen duzenlemekle suçladı TBMM yenı yasama yılı çalışmalanna perşem- be gunu yeru genel kurul salonunda başlayacak Cumhurbaşkanı Sûley- man Demirel ın konuş- masıyla açılacak olan Meclıs çahşmalanm DYP boykot edecek DYP'lı bazı mılletvekıllennın, yem genel kurul salonun- dakı koltuklara oturma- mak ıçm yanJannda mm- der getıreceklen kulısler- de dile getınldı Yem ge- nel kurul salonunun ıhale- sı ve yapımı surecmdekı yolsuzluk ıddıalanyla ıl- gılı yargı surecı devam ederken yuklenıcı fırma- lardan MESA, hazırladığı bır kıtapçığı dün Mec- lis'te dağıtn Mılletvekıl- len ve gazetecılere dağıtı- lan kıtapta, yenı genel ku- rul salonunun fotoğrafla- nna yer venlerek "Cum- huriyetimiz adına biz bu eserie gurur duyuyonız, siz de gurur duyun" de- nıldı MESA-Nurol ortak gı- nşımı olarak amaçlanan ustün kalıteye ulaşmak uğruna hıçbır şeyden ka- çınılmadığımn anlatıldığı kıtapta, bugune kadar ye- nı genel kurul salonunun yapımıyla ılgılı suçlama- lar karşısmda suskun ka- lındığma dıkkat çekılerek "Bazı dostlarunız doğru davranışın bu olduğunu sövledikr'' demldı SIFIİNOKTASII ORAL ÇALIŞLAR calislarte cumhuriyet.com.tr Almanya'dakı seçımlenn sonucu, Avrupa Bırltğı'nın kapısındakı Turkıye ıçın çok onemlı mesajlar ıçerıyor Bu seçımlenn so- nuçlarıyla bırlıkte, artık Avrupa Pariamen- tosu'ndakı sol çoğunluk ezıcı bır ustunluğe donuşuyor Sosyal-demokratlann seçım za- fennın gurultulen arasında, bır başka gorun- meyen çarpıcı sonuç ortaya çıktı Bu so- nuç, sosyal-demokratların daha solundakı partılenn başansı Alman seçımlennden bırkaç hafta once Isveç seçımlen yapıldı Orada ıktıdarda bu- lunan sosyal-demokrat partı oy kaybeder- ken Marksıst kokenlı sol partı, oytannı ıkı kattan daha fazla arttırarak yuzde 6'dan yuzde 12 5'e çıkardı Aynı şekılde Alman- ya'nın Marksist kokenlı partısı PDS (Demok- ratık Sosyalızm Partısı) oylannı yuzde 2 4 arttırarak, yuzde 3 8'den 5 2'ye yukselttı Almanya, Avrupa'nın anahtar ulkesıydı ingıltere ve Fransa'dakı sosyalıst ıktdarla- ra şımdı de Almanya katıldı ve Avrupa'dakı sol egemenlık perçınlenmış oldu Ustelık bu Almanlar Hangi Mesajları Veriyorlar? kez, sosyal-demokratiann solunda olan par- tıler de onemlı başanlar kazandı Avrupa'nın bundan sonra nereye yoneleceğını ve bu degışımın Turkıye açısından ne anlama gel- dığını dıkkatlı bır gozle yorumlamamız ge- rekıyor Avrupa'dakı solun seçım başarılan, tam globalleşme tartışmalannın yapıldığı bır do- neme denk geldı Son on yıldır estınlen glo- balleşme ruzgân, buyuk ekonomık çokuş- lenn sınyallennın ortaya çıkmasıyla bırlıkte eskı fiyakasını kaybettı Sermayenın ulusla- rarası aşırı egemenlığının sembolu olarak kabul edılen globalleşmeye ılk onemlı tep- kıler, bu seçımlerte bırlıkte Avrupa'dan gel- mış oldu Denebılır kı Avrupa'da seçım başarılan kazanan sosyal-demokrat partıler global- leşmeye karşı mı kı bu sonuçları globalleş- menın aleyhıne yorumluyorsunuz'' Sosyal- demokrat partılenn globalleşme konusun- da tutarlı tepkı gelıştırmedıklen, yer yer bu ruzgâra boyun egdıklen bır gerçek Ancak, Avrupa'dakı sağcı partıler sosyal-devlet ıl- kesıne en fazla karşı çıkan sıyası guçlerdı Örneğın Thatcher'ın başında bulunduğu Ingılız muhafazakârları, lıberalleşmenın, glo- balleşmenın başını çekıyorlardı, sonunda buyuk bır yenılgıye uğradılar Almanya'da sosyal-demokratlar, hâlâ sırtlannı sendıka- lara dayadıklan ıçın sosyal-devlet ılkesını bellı olçulerde savunuyoriar Bundan da onemlısı, Avrupalılann neden sosyal-demokrat partılereoyverdığıydı Av- rupa'da hızla artan ışsızlık, sosyal haklann bırer bırer kaybedılmesı, toplumda, sosyal- devlet arayışını hızlandırdı Avrupalılar ver- dıklerı oylarla şu anda çızılen ekonomık ve sosyal sıyaset onaylamıyor ve buna karşı çı- kan solu desteklıyor Daha da dıkkat çekıcı olanı, sosyal-demokratlann solunda olan ve kurulu duzene daha radıkal eleştınler yonel- ten, Turkıye'dekı ODP'nın karşılığı sayıla- cak partılenn Isveç'te ve Almanya'da oyla- nnı buyuk olçude arttırmış olmalan Butun bunlar gostenyor kı Avrupa'da globalleş- meye karşı onemlı bırtoplumsal muhalefet ortaya çıkıyor ••• Soruna Turkıye açısından bakarsak, onemlı yenı bır durumla karşı karşıya oldu- ğumuzu soyleyebılınz Alman sosyal-de- mokratJan ve muhtemel koalısyon ortaklan Yeşıller, Turkıye'nın Avrupa Bırlığı'ne gırme- sınden yana bırtavırsergılıyorlar Ancak, ye- nı kurulacak Alman hukumetının, demokra- sı ve ınsan haklan konusunda daha duyariı olacağı da bır gerçek. Insan haklan konu- sunda, hıçbır ılerleme gosteremeyen Turk yonetımlenne karşı, Hınstıyan Demokrat- lar'dan farklı olarak daha çok tepkı goste- receklennı de unutmamak gerekır Seçımler sonrası Turkıye'ye ornek olacak sahneler de yaşandı Seçımın galıbı, Alman sosyal-demokratlann lıden Schröder, ka- zandığının bellı olmasının hemen ardmdan partı ıçındekı rakıbı ve partınin genel başka- nı Oscar Lafontaine'ı sahneye çağırdı ve başannın asıl mimannın Lafontaıne olduğu- nu belırterek onun elını havaya kaldırdı La- fontaıne partı ıçınde sol kanadı temsıl edı- yor Başbakan Kohl ıse seçımı kaybettığını oğrendığı an, hıç tereddut etmedı, sorum- luluğu ustlendı ve partı lıderlığını bırakaca- ğını açıkladı 'Dansı bızım başansızpolıtıka- cılann başma', demekten başka şey gelmı- yor elımızden Alman seçımlennı, daha derınlemesıne ıncelemeyı surdurmelıyız Turkıye açısından dersler çıkanlacak ozellıkler taşıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog