Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmeni: Orhan Erinç • Genel Yayın Koordinatörü: HikmetÇe- tinkaya # Yazıişlen Müdürü: Ibrahim Yüdız • Sonımlu Müdür: Fikret llkiz 0 Haber Merkezı Müdürü: Hakan Kara • Görsel Yönetmen: Fikret Eser İstıhbarat. Cengjz Yüdırım • Ekonomi. Mehmct Saraç • Kültür: Handan Şenköken 9 Spor Abdülkadir Yücelman 0 Makaleler Sami Karaören • Düzeltme: Abdullah YazKiV Fotoğraf: Krdoğan Köseoğlu • Bılgi-Belge: Edibe Buğra • Yun Haberlen: MehmeÎFaraç Yayın Kurulu: tlhan Selçuk (Başkan), Orhan Erinç. Oktay Kurtböke. Hikmet Çetinkaya, Şükran Soner, Ergun Balcı, tbrahim YUdız, Orhan Bursalı. Mustafa Balbav. Hakan Kara. AnkaraTemsilcisi. Mustafa Balbav Atanirk BulvanNo. 125,Kat:4, Bakanbklar-.^nkaraTel: 4195020(7hat), Faks: 4195027 • lzmir Temsilcisi: Serdar Kızık, H. Ziya Blv. 1352 S. 2 3 Tel: 4411220. Faks: 4419117* Adana Temsilcisi: Çetin Yiğenoğlu, tnönü Cd 119 S. No: 1 Kat: 1, Tel:363 12 11.Faks:363 12 15 Müessese Müdürü". Üstün Akmeo # Koordınatör: Ahmet Korulsan • Muhasebe: Böknt Yener#ldare: Hüseyin Gürer • tşletme: Önder Çelik • Bılgı- tşlem: Nail tnal • Bılgısayar Sıstem: Mirüvct Çiler • Sanş: Fazilet Kuza MEDYA C: • Yönetun Kurulu Başkam - Genel Müdür: Gülbin Erduran 9 Koordinatör: Reha Işıtman # Genel Müdür Yardımcısı: SevdaÇoban Tel: 514 07 53 - 513 95 80-5138460-61,Faks: 5138463 \ ayiDilayan ve Basan: Yem Cıün Haber Ajansı. Basın ve Yayıncılık A.Ş. Turkocağı Caıi .*> -11 Cagalogla 34334 Isl. PK:246 Istanbu] Tei: (0,212i 512 05 05 (20 hatl Faks: IO'2I2> 513 85 95 29EYLÜL1998 Imsak: 5.25 Güneş:6.51 Öğle: 13.02 tkindı: 16.19 Akşam: 18.58 Yatsı: 20.19 www.cumhuriyet.com.tr Atatürk belgeselinin çekimleri başlıyor I LONDRA (AA) - Bir Ingiliz yapımcı firmasınm baş yönetmeni Fuat Kavur'un. Tolga Örnek ve Kemal Gökakın ile birlikte hazırladığı 75 dakikalık "Modern Türkiye'nin Kurucusu Atatürk" adlı belgeselin çekimleri çarşamba günii Londra'da başlıyor.Televizyonlar için Ingilızce olarak hazırlanan 75 dakikalık belgesel Atatürk'ünhayatı ve eserlerini konu alıyor. Metin yazan ye yapımcı olarak Tolga Örnek" in hazırladığı belgeselde, pek çok tanınmış Ingıliz ve Amerikalı tarihçi. Türkolog ve gazeteci ile yapılmış röportajlara da yer veriliyor. İsveçli kadın parlamenterler • STOCKHOLM (Cumhuriyet) - 20 Eylül'de yapılan genel seçimlerden sonra İsveçli kadın parlamenterler, dünyada ve parlamentoda yer alma bakımından ellerinde tuttukları birinciliği korudular. 349 sandalyeden 149'unu alan kadınlar yüzde 42.7 oranıyla dünyada en çok kadın parlamenter bulundurma özelliğini sürdüren Isveç parlamentosundaki bu oran önceki seçimlerden sonra yüzde 40.4 idı. Meteorolojiye büyük yatırım • ADANA (AA) - Devlet Bakanı Burhan Kara. hava tahminleri doğruluk payı dünya standartlarının üzerinde olan Meteoroloji Işleri Genel Müdürlüğü'nün yeni yatınmlan sayesinde, kuşlann uçuş istikametini bile belirleyebileceğini söyledi. Kara, radarlı meteorolojik ölçüm sisteminin kurulması için çalışmalara başladıklannı kaydetti. Moda tenisaracak Roman mağazalan, 1998-99 sonbahar-kış sezonunda vücudu saran giysüeri ön plana çıkanyor. Vücudun hatlannı ortaya koyan dokuma ve örmeler, teni saran hcralar, dantel. şeffaförgülere sık rastlarmor. Renk olarak siyahtan griye giden erkeksyr renklerin yanı sıra lal kırmızısı. mürdüm. bordo, bej, yumuşak j kahveler. trikoda giimüş ve^ renkü simler kuUanıhvor. lVf otftn oıtîc E k o l o J i k v e f o n k s i y ° n e l zararlar orman lTXcll- IIAcU. l o yangmlannda tabloyu vahim boyutlara ulaştınyor yanguıında zarar 6.5 katrilyon ÖZCAIS ÖZGÜR MUĞLA -Türkiye'de bu yıl meydana gelen or- man yangınlannda, iki yıl önce Marmaris'te kül olan orman alanından daha az bir bölge zarar gör- dü. Marmaris'teki yangında 7 bin 500 hektar or- man yitirilirken yılbaşından bu yana Türkiye'nin tamamında 5 bin 250 hektar orman yandı. Marma- ris yanguıında 1.5 trilyon lira olarak belirlenen za- rann fonksiyonel zararla 6.5 katrilyon liraya, > r urt çapındaki orman yangınlannın yol açtığı 11.4 tril- yon liralık zarann fonksiyonel zararla 3 katrilyon 411 trilyon 400 milyar liraya ulaştığını belirten yetkililer, orman yangınlannın fonksiyonel zara- rının daha büyük olduğuna dikkat çektiler. Orman yangınlannın ardından basına yansıyan haberlerde 'şu kadar orman kül oldu, maddi zarar şu kadar' ifadelerine yer verilirken "Oksijen üre- timi, erozyon önlemi. peyzaj, su rejimi düzenleme, toprakkoruma,gürültü kirüliğiniazaltmagibieko- lojik ve fonkshoner zararların rakamlandınlma- dığını belirten yetkililere göre, bütün kayıplar üst üste konulduğunda orman yangınlarının zararı dehşet verici boyutlara ulaşıyor. Orman Genel Müdürlüğü Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi 'YanguıHareketMer- kezi' verilerine göre, yılbaşından bugüne kadar 5 bin 250 hektarlık alanda orman yangını meydana geldı. 678 bin metreküp ağaç zarar gördü Bu yangınlarda 678 bin metreküp ağaç zarar gördü. Yangınlann yarattığı ekonomik zarann 3 trilyon lira olduğu tahmin ediliyor. Türkiye'de ya- nan sahalann yeniden ağaçlandınlması için ya- pılan harcama 3.4 trilyon liraya ulaşırken yakla- şık 5 trilyon lira da yangınla mücadele için har- candı. Alınan önlemlerle yangınla mücadelede Tür- kiye'nin başanlı sonuçlar elde ettiğini, yangın sa- yılanndaki artışa karşın her yıl yanan alan mikta- nnın aşağıya çekildiğini belirten Muğla Orman Bölge Müdürü Cavit Tığ. "Geçen yıl bölgemizde çıkan 231 yangında 1730 hektar orman alanı yok olurken bu sene yangın sayısı 194 olarak gerçekleş- ti. Yanan alan miktan ise 518 hektar olarak belir- lendi. Bu sene tüm Türkiye'de kaybedilen alanı, sa- dece ikiyılönce Marmariste kaybedflen alan ilekar- şjlaşünrsakbaşankendüiğindenortaj-açıkıyor'' de- di. Tığ. ancak fonksiyonel zarann görünen maddi zarardan çok daha büyük ve 'telafisinin" zor oldu- ğunu vurgulayarak şunlan söyledi: "Bu yönde çeşitü görüşler var. Fonksiyonel he- saplama kimine göre maddi zarann 10 kaü ola- rak, kimine görede bir hektartıkodunun 3 bin ka- ü olarakgösteriliyor.3 bin katbesapiamasınıyapan bir Alman uzınana göre bir ağacm fonksiyonel değeri 200 mark. Bu hesaplamalara göre, böl- gemizde bu sene meydana gelen orman yangın- lannın fonksiyonel zaran 3-4 katrüyon lira olarak tahmin edilebilir. Bu seneki maddi zarar ise 1 kat- rilyon lirayı bulabüir. Yani herhangi bir orman yangınında ne kadar alan yandu sorusunun cevabı aranırken kaybedilen bütün değerleri göz önüne ahrsak çok vahim bir durumla karşı karşıya ol- duğumuz anlaşılacakür." IŞILOZGENTÜRK Bizim en önemli özellikleri- mizden biri de vur deyince öldür- mek. Her işte bu özelliğımiz ken- dini fazlasıyla göstenyor. Bize bi- rileri "Tüketin!" dedi. işin suyu- nu çıkardık. Tokyo'da. Paris'te olmayan dük- kânlar bizde var. Kırtasiyenin. mobilyanın herçeşidi bizde. Bir- den. her şeyi fazlasıyla rüketir ol- duk. Bu durum hızla duygu ala- nına da hâkim oldu ve duygulan- mızı da bozuk para misali harca- maya başladık. Bir klip modası çıktı. Haydi.. herkes bir klip yaptı. Herkes bu kliplerde aşkın en yüce duygu ol - duğunu anlatmaya başladı. Se\gı- li. aşk adına tehdit edildi: "Gel bana" dendi. "Gelmez- sen ölüriim" dendı Sevgililer, pop sanatçısının kli- bınde de türkücünün klibinde de hep aynı tip sevgililer oldu. İnce, uzun bacaklı. sarışın. dolgun du- daklı. Hani dışandan bıri gelip bu klipleri izlese, Türkiye'nin bütün kızlannın, kadınlannın sanşın bi- rer afet olduğuna karar verecek. Bütün klip kızlan birer Iskandi- nav güzeli mübarek. Aşk ayağa düştü, alanyok mui Varsın modadır klip yapılsın. Varsın genç popçular aşk acılan- nı hiç durmadan dile getirsin. bir diyeceğimiz yok. Bu ülkede de- mokrasi \ar. isteyen istediğini ya- par. Ama bu demokrasi içinde bi- zim de söyleyeceğimiz bir çiftla- fımız var. Biz de bu kliplerin iz- Jeyicısiyiz. Kendimiz seçmesek bile komşunun balkona çıkardıgı televizyondan günbegün ne olup birtiğınden haberdanz. Aynca Ça- kıcı ile ilgili haberleri bir kanal- dan öteki kanala kovalarken. gö- zümüz ister istemez bu muhte- şem aşk kliplerine takılıyor. Bu kliplerde sevgililer hep sa- rışın. uzun boylu demiştik. evet orada kalmıştık, aynca bu klipler- de hiç yoksul. orta halli insan yok. Kadınlann da erkeklerin de altın- da son model cipler. Mercedes arabalar. Geçenlerde bir arabanın fiyatını merak edip üşenmedim, araştırdım. 85 milyar. Hani şu bir san Mercedes, içine binen şarkı- cı sürekli bağınyor: "Onun arabası vargüzel mi gü- zeL şofbrü devar,özel miözeL. La- kin ruhu yok,onun için şansı>ok_" Doğrusu şanslı kîşinin kim oİ- duğu başından belli de, şarkıcı çoğunlukla yoksul olan genç din- leyicisini kendi çapında avutma- ya çalışıyor. Bu da olsun tamam. Hatta ki- mi şarkılann çalıntı olduğunu da bilmezlikten gelelim. ama ya o kliplerdeki vıcık vıcık aşk. Aşk adına sunulan erotik mi müsteh- cen mi olduğu bile belli olmayan bayağılıklar. Başka ülkelerin televizyonla- nnda porno yayın olarak gece on ikiden sonra sunulan görüntüler. bizim sözüm ona aşkı anlatan klip- lerimizde günün her saatinde ulu- orta sunuluyor. Yan çıplak, ağız- lan sürekli yan açık kadınlarla, bır- takım "çok erkek" erkekler sö- züm ona sevişiyorlar. Ve şarkıcı neredeyse ağlamaklı bir sesle aşk acısını anlatıyor. Biz de izliyoruz. Allah için aşkın naif, çocuksu ya- nını gösteren tek bir görüntü yok. Aşk sanki sadece birinin birine \Timulmasi ve birinin de "geLgeT, diyebağırması. Ya bu insanlar aşkı hiç bilmi- yorlar ya da aşk adına bildikleri tek şey bedenin doymak bilmeyen hazlan. Bedenleri dışmda söyle- yecek cümleleri yok. O zaman gelsin Mercedes'ler, uzun bacak- lı şuh kızlar, sürekli kıvıran oğlan- lar. İşte muhteşem bir aşk helva- sı. Benden söylemesi, bu millet okuma tembelidir, ama uyanık- ken düş görmeyi, hayal kurmayı sever. Aşkın acısını, yokluğunu, kavuşmanın hazzını sever. Ne de olsa genlerimizde Doğulu bir to- hum var. Bu nedenle klip yapan- lann biraz daha ince eleyip sık dokumalannda fayda var. Hiç ol- madı, aşk görüntüleri biraz daha estetik olabilir. Tabii pop şarkıcılanna da bir çift sözümüz var. Şöyle oturup yabancı pop şarkılannın sözleri- ni bir, toplumun ikiyüzlülüğüne karşı atılan çığlıklan bir duysun- lar. Belki o zaman aşk acısından başka acılann da şarkı olmaya de- ğer olduğunu görürler. Bunu yapamadılar, gitsinlerbir kütüphaneye, Türk şairlerinin bir- kaçını okusunlar. Belki hayal güç- leri biraz renklenir, çeşitlenir ve olur ya, Türkçeleri biraz düzelir. Çünkü pop, dünyada gençlik demektir. Gençlik de isyan! Evet, biraz isyan. isoz50@hotmail.com Meme kanseri Erken tanı yaşam kurtanyor tstanbul Haber Servisi - Kadınlarda birinci ölüm nedeni olan meme kan- serinde erken teşhis, ha- yat kurtanyor. Amerikan Kanser Organizasyo- nu'nun (NABCO) araş- tırmasına göre her 3 da- kikada bir yeni meme kanseri teşhisi konuyor ve her 12 dakikada bir ka- dın yaşamını yitiriyor. Erken teşhis edildiği zaman kurtulma şansı olan meme kanserine kar- şı zamanında kontrolün önemine dikkat çekildi. 40-49 yaşlanndaki ka- dınlarda yılda bir, 50'li yaşlarda iki kez meme muayenesi ve mamogra- fınin çekimi şart. Meme kanseri vakalannın çoğu- nun 50 yaş civannda çık- tığı belirtiliyor. Teknalajinin ulaştığı en san nokta YEIMİ GF 788e şimdi Alo Türkiye Olayı'nda! GF 788e Ericsson GA 628 Ayda9.900.000- Kefilsiz! Formalitesiz! 12 ay taksitle! GEN-PA ve K.V.K. bayilerinde! Türkiye Ifetküi Distribütörieri: K.V.K. leh (0216) 410 85 00 (pbx) ve GEN-PA Td: (0212) 2871717 (pbx) 3JTURKCELL ERİCSSON
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog