Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

29 EYLUL 1998 SALI CUMHURİYET SAYFA KULTUR 13 Mimar Sinan Üniversitesi Endüstri Fotoğrafı Sanat Dalı'mn sergisi Italya'da Türk fotoğrafçılar Floransa'daESRA ALİÇAVUŞOĞLU Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fo- toğraf Bölümü Endüstri Fo- tografı Sanat Dalı öğretim üyeleri ve ögrencileri, Cum- huriyetin 75. yılı ve eğitim- deki 20. yılını ttalya'nın Flo- ransa kentinde açtıklan ser- giyle kutluyor. Endüstri Fo- tografı Sanat Dalı'mn düzen- lediği 'Tamum Fotoğrafi'öğ- renci sergisi ve 'Still Life Fo- toğraF başlıklı öğretim üye- len sergisi 16 Ekim'edek Is- tituto Statak d'Aıte di Firen- ze'de (Floransa Güzel Sanat- lar Okulu) izleyıcilere sunu- luyor. Önceki yıl Mimar Si- nan Ünhersıtesi Osman HamdiSatonu'ndaaçılan 'Ta- mtun Fotoğrafi' öğrenci ser- gisinde38öğrencinin 100 fo- toğrafı yeralmıştı. Sergide, 1993-97 eği- tim süresinde işlenen konulan kapsayan: cam, gıda. takı. moda, kozmetik, otomo- tiv alanlanndaki ürünlerin tanıtımına yö- nelik fotoğraf tasanmı ve uygulamalan yer alıyor. 'Still life FotoğraT sergisi ıse bu et- kinliği organize edip küratörlüğunü ya- pan Endüstn Fotoğrafı Sanat Dalı öğre- tim üyeleri Doç. Dr. Nilgün Sim Süldür ve Doç. Zeynep Terlan Bayraktar' ın öz- gün çalışmalanndan örnekler ıçeriyor. Bölümün ük yurtdışı sergisi Sergide sıradan nesneler konu edile- rek foto-grafik yaklaşım ön plana çıka- nlıyor. Serginin önümüzdeki aylarda Cek Cumhuriyeti'ne de götürülmesi plan- lanıyor. Türkiye iie Italya arasındakı kültür ilişkilerine fotoğraf alanında da katkıda bulunmayı amaçlayan serginin sponsor- luğunu Türk ve İtalyan firmalar üstleni- yor. Bu serginin, Fotoğraf Bölümü'nün ilk yurtdışı sergisi olduğunu belırten Nil- gün Sim Süldür, böylece hem bölümün hem de Türk fotoğrafçılığının yurtdı- şında tanıtılmasına imkân sağlandığını vurguluyor. 1994 yılındaki yeni yapılanma ile Fo- toğraf Bölümü adı altında işlevini sür- düren bölümün geçmişi 1937'de lstan- bul Devlet Güzel Sanatlar Akademi- si'ndeaçılan fotoğraf atölyesine dek uza- • MSÜ Endüstri Fotoğrafı Sanat Dalı'mn düzenlediği 'Tanıtım Fotoğrafı' öğrenci sergisi ve 'Still Life Fotoğraf başlıklı öğretim üyeleri sergisi 16 Ekim'e dek Istituto Statale d'Arte di Firenze'de izleyicilere sunuluyor. Sergide, 1993-97 eğitim süresinde işlenen konulan kapsayan; cam, gıda, takı, moda, kozmetik, otomotiv alanlanndaki ürünlerin tanıtımına yönelik fotoğraf tasanmı ve uygulamalan yer alıyor. Bu etkinliğin küratörü Doç Dr. Nilgün Sim Süldür (yanda) ve Doç. Zeynep Terlan Bayraktar'ın özgün çalışma örnekleri de 'Still Life Fotoğraf sergisinde. nıyor. Gelişim sürecınde egı- tim kurumlannın program- lannda yan ders olarak yer alan fotoğrafçılık, 1978'de iDGA'ya bağlı Fotoğraf Enstitüsü'nde başlayan fo- toğraf eğitimi ile bugünle- re taşınıyor. Nilgün Sim Süldür, bu serginin hem bö- lümün 20. yılını hem de Cumhuriyetin 75. yılını \iır- gulamak içın ıvi birfirsatol- duğunu belirtıyor. "Önce- ki >ıl Osman Hamdi Salo- nu'nda açtığımız serginin yurtdışındaki izlenimlerini bu sergh le alma>ı planlno- ruz. Burada bü> ük bir ilgrs- le karşılanmıştı sergi. Ge- nelde bu tür sergilere öğ- renci sergisi dive buruk ba- karlar ama serginin düze- ni. kataloğun ciddiyeti \e btzim ele alış biçimimiz açı- sından takdir toplayan bir sergj oldu." Nilgün Sim Süldür. bu işlerin 'ide- attzm mesdesT olduğunu savunuyor. Ser- gınin ttalya'ya gitmesi de bu görüşü des- tekliyor. Serginin Italya'yataşmması ta- mamen tesadüfler sonucunda gerçek- leşmiş. Italyaidan gelen bir fotoğrafçı, sergi- yi, Italya'ya götürmeyi teklifedince. bö- lüm de bu teklıfi değerlendirmiş. Türkiye'de fotoğraf eğitiminın henüz çok yeni olduğuna değinen Nilgün Sim Süldür, her rürlü olumsuz koşula karşın en ıyi şartlarda eğitim vermeyi amaçla- dıklannı ifade ediyor. "Fotoğraf Bölü- mü'nde uygulamaya yönelik çaltşmala- nmız daha ağırukta. Bölümümüzdeki dört \illık fotoğraf eğifiminin tanıtım fo- toğrafina >öneiiköğretim progranu, üçün- cü yılda Stüdvo Çekim Teknikleri ve Fo- toğrafik Tasanm dersleri ile son yılda secmeli olarak aluıan Endüstri Fotoğra- fı dersi kapsamında mgulanıyor. Oğren- cilerimiz çok giiç şartlarda eğitim alıyor. Bugün çalıştığımız stüd>o fotoğraf eğhi- mi için çok olumsuz. Burada olmazsa ol- maz bazı teknik bügüeri öğretiyoruz. Öğ- rencilerimiz gelecekte bireysel yetenek- leriyle var olacaklar." 'Önce kendimia aşmahyız' Fotoğraf Bölümü'nün ağırhklı ola- rak tanıtım fotoğrafçılığinayöneldiğini söyleyen Nilgün Sim Süldür bunun ne- denıni şöyle açıklıyor: "Burası kapah bir kutu gibi. Dışany- la yakın ilişkilerimiz yok. Ancak bu ser- gflerle dışanya açılabilivoruz. Sfüdyo fo- toğrafı üzerine yoğuntaşıyonız. Çünkü ar- tık. buraya gelen öğrenci normal olarak fotoğraf çekerek nasıl para ka/ananilirim diye düşünü\or. Para kazandıktan son- ra ise du\ anna asacağı fotoğrafı çekmek istiyor; bu da sanat fotoğrafi oluyor. Hep- si birbirine bağlı. Ama buraya gelen öğ- renciönce; 'ben ürün fotoğrafçısı olaca- ğım' diyor. Bir ürünün tanıtımı için baş- vurulacak en gerçekçi yoL o ürünün fo- toğrafik yöntem ile göriintülenmesL DH şanda bu işi yapan birçok fotoğrafçı var. Onlann bir adım önüne geçmeyi hedef- liyoruz,ancak önce kendimizi aşmak zo- rundayız." Onlarkendilerini başka ülkelerle kıyas- lamıyorlar. Ellerindekilerin farkındalar ve 'üretmeye' çalışıyorlar. 'Yönetmek, öğretmekle kanştınlmamalı' GÖNÜL DÖNMEZ - COLİN Carl Franklinın Amerika'nm en yetenekli kara derilı yönetmenleri arasındaözel biryeri var. Meryl Streep, Renee Zelhveger ve \\ illiam Hurt gıbı ünîü oyunculan bir araya getirdiği son filmi 'Tek Ger- çek Şey'den önce yalnızca ikı filme imza atmasına karşın kısa zamanda adı saygıdeğer yönetmenler 1ıs- tesinin yüksek basamaklannda yer aldı. Karıverine oyuncu olarak başlayan Franklin'm ilk fılmi 'Bir Yan- hş Adım' 1992 yılının önemli film ödülleri ile de- ğerlendirildi. Ikinci filmi 'Mavi Giysili Şeytan' baş oyuncu Denzel Washington'ın çıkardığı etkili oyu- nun dayardımıyla büyük ilgi topladı. Bu kezen azın- dan üç ünlü oyuncuyu bir araya getiren Franklin, ana- kız ilişkilerini sorgulayan 'TekGerçekŞey'in Mont- real Dünya Film Festivali'nde gösterimınden son- ra sorulanmı yanıtladı: Beni en çok insan ilişkileri ilgilendiriyor - Meryl Streep, Renee Zelhveger, W'Uliam Hurt gi- bi zengin bir mııncu kadrosu derlemeyi nasıl başar- dınız? Bunlar sizin önceden tasarladığınız oyuncu- lar mıydı? OVTUICU seçünine bir katkınız oldu mu? Senaryo daha elime geçmeden önce Meryl Stre- ep ve Renee Zellweger, bu tasanya ilgi göstermiş- lerdi, ama henüz kesin bir şey yoktu. Onlardan ke- sin evet alır almaz VVilliam Hurt ile de anlaştık. - Meryl Streep gibi mütfaiş yetenekli bir oyuncu nasıl yönetilir? Yetenek konusunda bir an öyle bir noktaya gelir- siniz ki artık dikey ölçü söz konusu olamaz. Yainız seçeneklerden söz etmeye başlarsınız. Meryl ile il- gili bazı şeyler var. insan bunlan tartışamaz bile. Yap- tıkJannın çofu Yale Drama Okulu'ndan yetışmesi- ne bağlı saruyorum. Müthiş akıllı olması ile bırlik- te çok da yetenekli bir oyuncu. Tann bilir nasıl ol- du bu! Meryl Streep gibi William Hurt gibi Denzel VVashington gibi korkunç yetenekle silahlanmış oyuncular karşısında artık sorun kafanızdaki sah- neyi onlara nasıl anlatabileceğiniz sorunu olmak- tan çıkar, silahlan arasmdan seçim yapma sorunu olur. Bir bölümü her zaman kullanabilirsiniz. Ko- nu akort yapmaktır. Yönetmek, öğretmekle kanş- tınlmamalı. Bir oyuncuya yön verirken ona nasıl oy- nanacağını öğretiyorsunuz demek değildir. O)Tjn- culann, söz konusu sahnenin dokusuna uyup uyma- dıklannı kanıtlayacak bir üçüncü göze gereksinimi var demektir. Kısacası böyle yetenekJeri yönetmek o denli güç değil, atlar daha güçlü olunca varacağı- nız yere daha çabuk vanlır. - Anna Quindlen"in özyaşamöyküsünden esinJe- nen romanına dayanıyor fîlminiz. Senarv oya katkı- sı oldu mu Quindlen'in? Senaryoya hiç kanşmadı ama bir gün sete geldi çocukları ile. Filmi de bitiminde izledi \e çok be- ğendi. Kendisiyle New York'ta tanışmıştık üç yıl ön- ce Onun için pek yabancı gibi değildi. - Sizin de senaryo çalışmalannız oldu daha önce. Braz bunlardan söz edebin'r misiniz? Bu filmın senaryosunu ben yazmadım. Film ko- nusunda 'yazmak' yanlış bir sözcük. Senaryo. dü- şüncelerinizi sinema ortamma aktarmaya başladı- gınızda olacak şey lerin taslağı gibidir. Özgün senar- yo üzerine çahştığim oldu, başkalannın yazdıkla- n n uyguladığım oldu ama her tasanda bir yazarla çaışarak öyküsü gitmesini istedığım yola yönelt- tin. Bir kere çekime başladınız mı kuşkusuz sette birçok değişiklik yapılır. Bu filmin bazı sahneleri 'arl Franklin'in 'Tek Gerçek Şey' adlı filminde Merly Streep, Renee Zelhveger ve William Hurt bir arada. Franklın, korkunç yetenekle silahlanmış oyuncular karşısında artık sorunun sahneyi anlatmak değil, silahlan arasında seçim yapmak olduğunu vurguluyor: "Böyle yetenekleri yönetmek o denli güç değil, atlar daha güçlü olunca varacağınız yere daha çabuk vanlır." üzerinde Meryl ile birlikte çalıştık. dığer bazı sah- nelen hafta sonlan ben evde yazdım. Bu her zaman böyle olur. Bir senaryoyu okuduğunuzda ıyi gelir gözünüze. ama oyuncular konuşmaya başlayınca yazın diyaloğa dönüşür ve bu da birçok şeyi değiş- tirir. Onun için yazma işlemi çekim boyunca ve kur- guya dek bile sürer. Ben burada oturup konuşurken kamera bana dönük ise ben ve söylediklerimi konu almıştır, ama sizin üzerinizde ise sizin benim söy- lediklerimi dinlediğinizi göstermek ister. Yazmak dediğimiz şey yalnızca ufak bir parçasıdır filmin. Enşilecek sonuç açısından hangı sahneye hangi mü- zıgi koyduğunuz. belirli sahneler üzennde ne kadar durduğunuz, hangı karakjerleri viirguladığınız, ge- niş plan kulianıp kullanmadığınız, bunlann hepsi önemlidir. - Deneme yapar mısmız çekimden önce? Bu film için deneme yapmaya pek zaman olma- dı. Ne yazık ki benim hiçbir zaman yeter param ol- mamıştırtasarlanmış denemeler için. Renee ve VVil- liam ve onlarla rolü olan oyuncular ile bir hafta ça- lıştık ama Meryl. Irlanda'da çekimdeydi, dönerdön- Büyük Odül Arjantin 'in SAN SEBASTIAN (AA) - Ispanya'da yapılan 46. San Sebasrian Film Festrvali'nde, Arjantin fılmi 'El VTento Se LJevo Lo Que' 'BüyükÖdülüaldı. AfenjandroAgresi tarafindan yönetilen filmin, sinema eleştinnenleri ve seyircileri tarafindan herhangi bir ödül kazanması muhtemel filmler arasında gösterilmemesi nedeniyle, jürinin açıklaması tepkiyle karşılandı. Filmde. Arjantin'in güneyinde izole olmuş bir kasabada tek eğlencesi sinema olmuş halkı anlatan Argestı, ödülünü kendısine ve yaptığı filmlere her zaman destek veren Arjantinli sinema öğrencilerine adadı. Festivalde en iyi aktör ödülünü, ABD filmi Gods and Monsters'dakı rolüyle Briton lan McKeUen, en iyi kadın oyuncu ödülünü Fransız aktrist Jeanne BaJabar. Fransız filmi 'Fîn Aout, debot Septembre'deki rolüyle alırken jüri özel film ödülünü BiB Condon'un 'Gods and Monsters" fılmi ile Fransız yönetmen Robert Guediguian'ın 'A La Place du Coeur' fîlmi paylaştı. tspanyol yönetmen Fernando Leon de Aranca ise 'Barrio' adlı filmıyle en ıyi yönetmen ödülünü aldı. mez geldi sete. Tek gerçek deneme çekim günü ya- pıldı. Benim çalışma yöntemim şöyledir: Oyuncu- larla birlikte masaya oturur, tartışınz biraz. Sonra bırakınm biraz dolansınlar. Kendimizi rahat hisset- tiğimiz an görüntü yönetmenini, teknisyenleri ça- ğınnm. Nasıl sahneler istediğim konusunda önce- den bir düşüncem vardır, ama karakterlerin davra- nışlanna göre değişir bu. Bu fılmi hızlı çekmemiz gerekiyordu. Örneğın mevsimler bir metafor işlevi de gördüğünden ekim ayı gelmeden yeşil tonu ya- kalamalıydık. Şansımıza oyuncular yetenekliydi de fazla zaman harcamadık. - Film hasta bir insanı konu alıyor ama gerçekte büyüme kavramı ile ilgili. Genç kız kadın oluyor, er- kek baba oluyor. Meryl Streep bile kadın olarak ol- gunlaşıyor. Amacınız bu muydu? Sanınm bu filmin hepimizin bir devrede başımız- dan gecen evrimi yansıtıyor. Ana- babamızın eri- şilmez bir yeri vardır. Her zaman orada olmuşlar, bize bakmışlardır, büyütmüşlerdir bizi. Onun için insan gibi bile görmeyız artık onlan. Bir noktaya gelene dek. Ve bu nokta çoğunluk yaşlanmaya baş- ladığımızda. kendimiz de çoluk çocuk sahibi oldu- ğumuzda gerçekleşir. Bu filmde hastalık, ana- ba- bamızı tanıma olayma bir araç olarak kullaruhyor. Genç kadın ana - babasını ilk kez tanıyor gerçek- ten. Bu da kendini tanımasuıa yardımcı oluyor, ay- nı zamanda 1998 yılında kadınlann kendilerini için- de bulduklan çelişkileri yaşıyor. - Bir film üzerinde çalışırken sizin için en önde ge- len nedir? Karakterlerden başlanm. Beni en çok insan iliş- kileri ılgilendirir. Caz sanatçısı Betty Carter öldii • Kültür Senisi - Caz müziğinin vaftiz annesi olarak anılan şarkıcı Betty Carter 69 yaşında pankreas kanserinden New York'ta öldü. Asıl adı Lillie Mae Jones olan Betty Carter, Michigan eyaletinin Flint kentinde 16 Mayıs 1929'da dünyaya geldi. Detroit'te büyüyen ve Detroit Konservatuvan'nda eğitim alan Carter, Duke Ellington, Dizzy Gillespie, Miles Davis, Max Roach ve Lionel Hampton iie çalıştı. 18 yaşında Lionel Hampton'ın orkestrasında profesyonel şarkıcılığa başlayan Carter, 1969 yıhnda kendi kayıt stüdyosunu kurdu ve kariyerinde 15'ten fazla albüme imza atn. ABD Başkanı Bill Clinton'ın, 1997'de Ulusal Sanatlar Madalyası ödülünü verdigı Carter, 1988'de de en iyi kadın caz vokalisti dalında Grammy ödülünü kazanmıştı. Bodrumdan uluslararası küftürel katkı • Kültür Senisi - Cumhuriyetin 75. yıldönümü şenliklerine Bodrum'dan uluslararası boyutta kültürel katkı gerçekleştirilecek. Bu yıl 5.'si yapılacak Musicorama 98-Kültür Festivali, 27 Ekim'de Bodrum Kalesi'nde uluslararası üne sahip 'Eco Brasil' grubunun vereceği konserle açılacak. Caz dünyasının yakından tanıdığı Kerem Görsev, Patricia Hopatchinshaja, Asiaminor, Festetics Quartet Budapest ve Ispanyol Flamenko dansı üstatlan Tanzensemble Andalucia grubunun da yer alacağı festival, 31 Ekim'de etkinliğin organizatörü ve sponsoru Sea Garden Oteli'nde yapılacak kapanış konseri ve kokteyl ile sona erecek. Burhan Kum'un resim sergisi • Kültür Senisi - Burhan Kum resim sergisi bugün Teşvikiye Galeri Oda'da açılıyor. Sanatı birmonolog olmasına rağmen diyalog yöntemlerinin en yücesi olarak kabul eden Kum'un Türkiye'deki ilk kişisel sergisinde tamamı tuval üzerine yağlıboya yaklaşık otuz yapıtı yer alıyor. Sergi, 17 Ekim'e kadar pazar ve pazartesi günleri hanç her gün 12.00-19.00 saatleri arasında geziiebilir. Levent Yüksel Güneydoğu'da • Kültür Senisi - Levent Yüksel. Cumhuriyetin 75. yılı etkinlikleri çerçevesinde 8 Ekim Perşembe 'Dünya Lions Hizmet Günü'nde Ankara ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahne alacak. Güneydoğu Anadolu'daki ilköğretim çocukJanna yardım sağlamak amacıyla düzenlenen konserin tüm gelirleri ile Güneydoğu'daki 'Şair Tarancı Ilköğretim Okulu'nda eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçlan karşılanacak. Doğu-Batı Kucaklaşması programıyla aynca yirmişer kişilik gnıplar halinde 100 öğrenci Ankara'ya getirilecek, ilköğretim çocuklan 3'er gün Ankara'da konuk edilecek. Saat 21 .OO'de başlayacak konserin organizasyonu Uluslararası Lions 118-U Yönetim Çevresi tarafindan gerçekleştirilecek. Aynntılı bilgi için 265 37 85 numaralı telefon aranabilir. Mevlut Akyıldız'ın resimleri Garanti Sanat Galerisrnde • KüMr Senisi - Mevlut Akyıldız'ın resim sergisi 7-28 Ekim tarihleri arasında Garanti Sanat Galerisi 'nde izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Mevlut Akyıldız'ın 'Yerli malı yurdun malı, her Türk onu kullanmalı' başhğıyla sergilediği resimler için Ali Seylan şunlan söylüyor: "Gerçek yaşamdan yola çıkarak, kendi masal dünyasında oluşturduğu, kimi zaman sıradan insanlann küçük mutluluklan, kimi zaman da iktidar kavramına komik ve eğlenceli bir bakışlaiçinde bulunduğumuz güzelliklerden yoksun dünyamızda, yaşama daha yaşanır bir gözle bakarak, mutsuzluklar içinde küçük mutluluklar yaşatıyor bizlere." 1956 yılında Ankara'da doğan Mevlut Akyıldız, 1973 ve 1981 yıllan arasında tstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Neşet Günal Atölyesi'ne devam ettı. Bugüne kadar beşi yurtdışında olmak üzere yirmi altı sergide yapıtlan sergilenen sanatçı, birçok ödülün de sahibi. BUGÜN • AKSANAT'ta 12.30 ve 19.00 saatlerinde yönetmenliğini Zhang Yimou'nun yaptığı 'JuDou' adlı film videodan gösterilecek. • BORUSAN KÜLTÜR ve SANAT MERKEZt'nde saat 19.00'da KJasik Türk Müziği Konseri kapsamında Mehmet Güntekinin 'Cnmhuriyet Dönemi Şarkılan' dinlenebilir. • BEKSAV etkinlikleri çerçevesinde yönetmenliğini Yılmaz Güney'in yaptığı 'Sürü' adlı film saat 19.00'da izlenebilir. • BELGESEL SİNEMACILAR BİRLİĞl'nde yönetmenliğini Raşit Demirtaş'ın yaptığı 'Tepedeki Yelkenli' adlı belgesel film 15.00-16.00-17.00 ve 18.00 saatlerinde gösterime sunulacak. UÇ KUŞAK CUMHURİYET SERGİSİ ETKİNLİKLERİ BUGUN • Tanhi Darphane binalannda düzenlenen etkinlikler kapsamında saat 11.00'de Haklun Dormen'in katılımıyla 'BdgeseDer ve Söyleşi' çerçevesinde 'Cumhuriyetin ilk Kadınlan' konulu söyleşi, saat 15.00'te rehberli sergi gezisi ve müzik dinletisi, saat 18.00'de ise sinema gösterimi yer alıyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog