Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

29EYLÜL1998SALI CUMHURİYET SAYFA EKONOMI /cumek(aturk.net 11 ŞİRKETLERDEN • ROTA Yayıncılık, Asya'da başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan krizi " Modem Dünyadaki En Büyük Ekonomik Kriz" adlı kitapta topladı. Vedat Akman'ın derlediği kitapta krizin başlayışı ve Türkiye'ye muhtemel etkileri anlatılıyor. • M/CROSOFT CORPORATION, Windows 98 işletim ststeminin ABD dışındaki sürüm yükseltme lisans satışlannın l.Smilyonu aşüğını açıkladı. VVindovvs 98'in Tiirkçe süriimü de ekim başmda pivasaya çıkıyor. • EREStN HOTEL Istanbul. ekim ayından itibaren Türkiye'nin değişik yörelerinden sevılen yemekleri 15 günlük sürelerle mutfağına konuk edecek. Otelin ilk konuğu 2-15 Ekim tarihleri arasında Kayseri yemekleri olacak. • PINAR. pı\asa>a çıkardığı meyve suiaruıın vişne, portakal ve elma olmak iizere üç çeşidini tükericilere sunuyor. • WİLKİNSON Svvord ürünlennin dağıtımı için Detay Pazarlama ıle anlaştı. Dardanel ürünlerinin de genel distrîbütörü olan Detay Pazarlama anlaşma nedeniyle geçen hafta Ceylan Inter-Continental Oteli'nde bir tanıtım toplantısı düzenledi. • ECZACIBAŞF-AVON, geçen hafta beşinci yaşını kutlarken başanlı temsilcilerini de ödüllendirdi. KutJamada, Eczacıbaşı-Avon'un bu yılki flaş üriinö \Vomen of Earth parfümü de tanıtıldı. • KONSAN, ABD'de düzenlenen Bobbin Word'98 dünya konfeksiyon teknolojileri fiıannda, Missouri Üniversitesi ile Missouri Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Merkezi üyelerine seminer verdi. Türkiye'den katılan tek firma olan Konsan, en son teknolojılerinı Amerika kıtasından binlerce ziyaretçiye sergiledi. • INTERBANK Ege'de üç yeni şube açtı. Inferbank Ylarmaris. Bodrum ve Kuşadası olmak ü/ere 3 yeni şube ile şube sa\ rsını 38'e çıkardı. • tPEK ŞAMPUAN'ın yeni tanıtım kampanyasının reklam ana sloganı değişti. ATT Reklemcılık tarafindan hazırlanan Ipek Şampuan reklam fılmi. ulusal TV kanallannda yayımlanmaya başladı. • CROSS,Centuryn koleksiyonunu yüzüncü yılının anısına piyasaya sundu. • BP "Önüm. Arkam, Sağım. Solum Trafik" isimli eğitici tiyatro oyunuyla, yıl sonuna kadar ulaştığı öğrenci sayısını 50 bine çıkarmayı hedefliyor. Maliye, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ihale alan bazı şirketleri de incelemeye aldı Kombassan'a 2.5 trilyon cezaANKARA(AA)-Maliye Bakanlıgı, Kom- bassan Holding'e 2.5 trilyon lira vergi ceza- sı kesti. Bakanlık, Ankara Büyükşehir Bele- diyesi'nden ihale alan bazı şirketleri de in- celemeye aldı. 9 Mayıs 1997'de kurye MehmetUzun'un. 'Kombassan'a Almanya'dan gönderilen 1 mil>on 700 bin mark Ue Esenboğa Gümrü- ğü'nde vakalannıası' ile başlayan Kombas- san tartışmalan Maliye'nin kestiği ceza ile noktalandı. Sermaye Piyasası Kürulu'nun olayla ılgi- li başlattığı soruşturmanın ardından Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu da vergi yönünden incelemeye girişti. Sö'zkonusu araştırmada. vergi usulsüzlüklen bulundu, ancak bu ince- leme o dönem sonuçlandınlamadı. Teftiş Kurulu yetkililerinin, daha sonra olayı Ma- liye Bakanı Zekeriya Temizel'e iletmesiyle yeni bir inceleme başlatıldı. Bu incelemede, • Kombassan'ın defterleri ve diğer kayıtlannda yapılan incelemelerde çeşitli miktarlarda vergi kaçaklan bulundu. Kontrollerde, Kombassan'ın kurumlar vergisi, geçici vergi, katma değer vergisi, stopaj ve damga vergisi yönünden yükümlülüklerini yerine getirmediği belirlendi. Teftiş Kurulu müfettişlerinin yanı sıra hesap uzmanlan da yer aldı. tki birimin. Kombassan Hol- ding'in defterleri ve diğer kayıtlar- da yaptıklan incelemelerde, bu ku- ruluşta çeşitli miktarlarda vergi kaçaklan bu- lundu. Bu kontrollerde, Kombassan'ın ku- rumlar vergisi, geçici vergi, katma değer ver- gisi, stopaj ve damga vergisi yönünden yü- kümlülüklerini yerine getirmediği belirlen- di. Kombassan'ın ödemesi gereken vergi ve fon tutan 443.2 milyar lira olarak hesaplan- dı. Aynı şekilde, Kombassan'a vergi kaçırmak suçundan 1 trilyon lira ce- za kesildi, 1 trilyon lira da gecikme faizi tahakkuk ettirildi. Kurumun böylece 2.5 trilyon üraya yaklaşan vergi, ceza ve gecikme faizıni ödemesi için gereklı teblıgatlar da yapıldı. Merkezi denetim elemanlannın Kombas- san raporu, Gelirler Genel Müdürlüğü ile il- gili vergi dairelerine de gönderildi. Bu arada Maliye müfettişleri ve hesap uz- manlan, inceleme sonucunda, Kombas- san'ın mali yapısıyla iigilı birde değerlen- dirme raporu hazırladı. Maliye Bakanı Ze- keriya Temizel'e de sunulan bu raporda, Kombassan'daki işleyiş detaylanyla anlatıl- dı ve bu kuruluşun çok güçlü bir mali yapı- ya sahip olmadığı vurgulandı. Değerlendir- me raporunda, Kombassan'ın mali yapısını güçlendirmediği sürece iyi izlenmesı gerek- tiği ifade edildi. Öte yandan, Maliye Bakanlığı merkezi denetim elemanlan. Melih Gökçek'in başın- da bulunduğu Ankara Büyükşehir Beledi- yesi'nden ihale alan ve haklannda çeşitli id- dialar olan bazı şirketler için de harekete geçti. Daha önce bu şırketlerle ilgıli bazı tes- pitlerde bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanlı- ğı'nın bu konudaki raporlanm da alan Ma- liye Bakanlığı merkezi denetim elemanlan,- sözkonusu şirketlerin mali durumlannı tek tek inceliyor. Bu çerçevede vakıfşirketleri de özellikle büyüteç altına alınıyor. Doğu ve Güneydoğu'da banka müdürlerine hayali blokaj için baskı yapılıyor 30 EyliiPe uyuşturacu tehdidi HAZALATEŞÇAKIR TARJK YILMAZ Maliye Bakanlığf nın vergi ka- çaklannı azaltmayı hedefleyen ye- ni sistem için başlangıç olarak ka- bul ettiği -mali milaf a bir gün ka- la özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesı'nde bazı banka müdürlerine hayali blokaj konu- sunda baskı yapıldığı bıldirildi. Bankacılar, bu tehdıtlerı "Uyuştu- rucu ya da kaçakçılıkla elde edilen paralara zemin haarlama" şeklin- de yorumlandı. Bu arada Maliye Bakanlığı da mali milat öncesinde fiktif (örtü- lü) kredi ilişkilerinin arttığı yö- nündeki ihbarlar üzerine harekete geçti. Bakanlık bir günlüfüne açı- lıp kapatılan hesaplan aynı ban- kanın farklı şubeleri üzerinden gerçekleştiren işlemleri veözel fi- nans kurumlanndan borç alınarak bankalara yatınlan paralann mali milat sonrası incelemeye alınaca- ğını açıkJadı. Maliye Bakanı Zeke- riya Temizel de "Fiktif krediye te- vessül edenlerin başı belaya gire- cek" dedı. Fazla gösterme baskısı Maliye Bakanlığı'nın kayıt dışı paraya "koşulluaT getirmesi eleş- tirilere neden olurken bazı banka ve finans çevrelerine 30 Eylül'de yapılacak blokajda serveti oldu- ğundan fazla gösterme yönünde baskı yapıldığı bıldirildi. Türkiye Serbest Muhasebecı Mali Müşavirler ve Yeminlı Mali Müşavirler Odalan Birliğı (TÜR- MOB) Başkanı Mustafa Özyürek ve banka yöneticileri. bazı firma- lara blokaj günü verilecek belge- de bankaya para yatırmadtğı hal- de getirmış gibi işlem yapılmasın- dan endişe ettiklerini söyledi. MALİYE BAKANI 'Mali milat ertelenmeyecek' ADANA (Cumhuriyet Güney llleri Büro- su)- "Mali milafla devietin vatandaşına ba- nş elmi uzattığını belirten Maliye Bakanı Ze- keriya Temizel, "Kimse bunun alnnda bir tu- zak aramasın. Bu ne bir tuzak ne de bir kara para aklama olavıdır" dedi. "Mali milat"ın 30 Kasım'a ertelenmesıne yönelik baskılara "ertelerae mümkiin değü" diye net yanıt ve- ren Temizel, Türkiye'nin borçlanmada deni- zi tükettiğini ve vergi almaktan başka çaresi- nin kalmadığını söyledi. "Mali milafa günler değil, saatler kala Maliye Bakanı Zekeriya Temizel Adana'da yasayla ilgili açıklamalarda bulundu. Dün sa- bah valiliği ziyaret ederek depremle ilgili ça- lışmalar hakkında bilgi alan Bakan Temizel, 27 Hazıran'da yaşanan depremin hükümetin gündemınde olduğunu ve gerekli çalışmala- nn yapıldığını dile getirdi. Daha sonra Sana- yi Odası, Ticaret Odası. Ticaret Borsası üye- leri ve işadamlannın katıldığı toplantıda ye- ni Vergi Yasası'nı anlatan Temizel, yasaya yönelik eleştınlere yanıt verdi. Temizel, "1999yıünda Türkiye 10 katril- von borç ödeyecek. 2000 yıünda ise bunun al- tuıdan kalkmaya imkân yok görünüvor. Tür- kiye bu noktava gelmiş. Ajakta kalmak isti- yorsak giderleri sağlıklı olarak fınanse etme- miz gerek. Ancak gelir ortada vok. Kamu iş- letmelerinden gelir elde etmek mümkün ol- madığı gibi bu işletmeler büyük bir gider kay- nağı. Devlerjn borylanması, eğer o paralaıîa yaünm yapılıyorsa ividir.Ancak borçlanarak cari harcamalar karşılanıp maaşlar ödeniyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu bu çıkmazda tek alternarjf vergidir" diye konuştu. Bu arada TOBB Başkanı Fuat Miras tara- findan da dilegetirilen "malimilafın 30 Ka- sım'a ertelenmesi yönündeki öneriyi dünkü toplantıda Adana Ticaret Odası Başkanı Fet- hi Kamışlı da yineledi. Yasada "mali milar gününün 30 Eylül olarak net bir şekilde ifa- de edildiğini anımsatan Temizel, "Bu hahv- le Medisten geçtiğine ve JVfeclis de 30 Ey- lül'den önce toplanamavacağına göre er- telemesöz konusu değfl" şeklinde konuştu. Japonya, bankalarını kurtaracak Başbakan Keizo Obuchi, zor dunımdaki bankalann kurtarrf- masına yönelik 650 mihar dolaıiık paketi. krizin çözümü için seferber etme karanru onayladı. Aynı gün Asashi Bank ve To- kai Bank ise 457 milyar dolar aktifle ülkenin ikinci büyük ban- kasını oluşturacak birieşme karannı açıkladılar. (REUTER) Uzakdoğu IMF'yi hatalı bıduyor Ekonomi ServM -Asya krizinden en çok etkilenen Endonezya, Güney Kore ve Tay- land kökenli ekonomistler, Uluslararası Pa- ra Fonu'na(IMF) tepki göstererek fonun po- litikalannı hatalı buldular. Endonezyah eko- nomist Kian Wee, Endonezya'nın, hoşuna gitsin gitmesin yerilen IMF reçetesine uy- mak zorunda kaldıgını belirterek "IMFöde- vinitam olarakyapmryor, Problemlerher ül- keye göre değişik. Bu nedenle aynı ilaç deği- şik durumlar için kuUanüamaz" dedı. Tayland'dakı yaygın görüş ise IMF'nin yabancı bankalara \e Tayland'ın kartelleş- miş büyük şirketlerine devietin satış yapma- sıru desteklediği yolunda. Bangkoİc'lu bir uzmanın açıklamasmda, IMF'nin verdiği re- çetelerin ekonomilerin gelişimini yavaşlat- tıfı ve çok geniş, etkisiz bütçe önerilerinde bulunduğu belirtildi. Global krizin kontrolden çıktığıru söyle- yen uzmanlar, yerel önlemlerin alınmasının, açık politikalann uygulanmasınm ve kısa dönem piyasa hareketleri ile dünya finans pazarlanndaki değişkenliğin kontrolünün gerektiğini ifade ettiler. Endonezya'da enf- lasyon oranının ^ d e 70'lere tırmandığı ve büyümenin yüzde 3 0*a gerilediği ifade edil- di. Bu ülkelerin bölgedeki fınansal kriz ne- deniyle 2000 yılına kadar fMF'nin sorunlu ekonomiler listesinde yer alacağı belirtildi. EVIF >Tİhk toplanölan Öte yandan, Dünya Bankası ve IMF'nin olağan yıJlık toplantılan bugün başlıyor. Türkiye'yi Devlet Bakanı GüneşTanerbaş- kanhğındabir heyetin temsil edecegi toplan- tüar 8 Ekim'e kadar süreceL Bankacılar. "Sahip olduğu dö- viz ya da TL'den fazlasını blokaj günü hesaplannda göstermek is- teyenkryakınlanndan yadayurt- dışından komisyonladö« izarama- ya başladı. Bu arada bayj banka ve finans kuruluşlannuı şubeterinde haün sayıiır müşteriJeriy le pazar- hk yaptıklanna iHşkin duyumlar alıyoruz" açıklamasını yaptı. Banka, factoring, leasıng gibi finans kuruluşlannın hayali hesap açma konusu üzerinde dur- duklan kesimin ise orta öl- çekli ve üzerindeki iş çevTe- leri olduğu ilen sürüldü. Bankacılar, "Bankalar fir- malara kredi yoluyla bir ce- binden alıp diğerine koyar. Bankalar yeminli murakıp- lan yasaya göre sadece tasar- rufa bakacak. Dolayısıyla ne- reden getirdiğini bUmeyecek. Bir banka müdürü. müşteri- si olan firmaya yada kişiye50 milvarük kredi vererek mev- duata aktanr. Ertesi gün de firma ya da kişi bu parayla krediyi kapatır" sözleriyle bu konuda dikkatlı olunma- sı uyaosında bulundu. Hesaplar hareketlendi Bankaların TL ve döviz hesaplannda bir haftada hız- lı bir hareketlenme gözlenir- ken İş Bankası, Vakıfbank, Zıraat Bankası, Yapı Kredi Bankası gibi bazı bankalann şube müdürlerini, fiktif kre- di konusunda yazılı olarak uyardığı bıldirildi. Maliye Bakanhğf na yapılan ihbar- larda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bazı banka müdürlerinin bir gün- lüğüne kâğıt üzerinde nakdi ya da gayrinakdi kredi işlem yapılması yönünde talepler olduğu kaydedildi. Bazı banka müfettişleri de birçok Doğu ve Güneydofu Anadolu şehrinde bankalar- dan alınan kredilerde "sahte- kârük" yapıldığını anımsa- tırken "Mali milatgerçek an- lamda bir aklama olmaya- cak. Buişlerden biriy le uğra- şan birisi serbest meslek kre- disi çeker ve bunu bloke e- der. Bugün Ziraat Banka- sı'nın birçok ilçede şubesi var. Konrrolü çok zor. Vasal olmayan işlerk uğraşanlar gdecekteki kazançlanna ze- min hazırlıvorlar" dedi. Merkez Bankası Başkanı Erçel döviz dengesinin yakından takip edildiğini hatırlattı 'Türkiye'de devalüasyon ilıtimtdi yok9 ANKARA (AA) - Merkez Ban- kası Başkanı Gazi ErçeL ekonomi- sinin sağlıklı yapısı nedeniyle, Tür- kiye'de devalüasyon ihtimalinin bu- lunmadığını söyledi. Erçel, para politikası çerçevesin- de piyasada, Türk Lirası ve dö\ iz dengesinirryakmen takip edildiğini hatırlatarak bu ortamda devalüas- yon ihtimali ohnadığını belirtti. Merkez Bankası Başkanı Erçel. "Türkiye'de devalüasyon olması ih- timali yok. Her şey zaten kontrolü- müzalonda.Ödemeler dengemizde bir sorun yok. döviz rezervlerimiz rahat pozisyonda, TL aşın değerli değil, aksineyılbaşmdan bu yana de- ğer kaybetnüş durumda" şeklinde konuştu. 'Merkez Bankası bağımsız' Enflasyonun düşüş trendinde ol- duğunu vurgulayan Gazi Erçel. enf- lasyon hedefiyle ilgili olarak da "Ekonomik prograını uygulamaya başladığımız sekiz aydan bu yana. enflasyon düşüş trendinde. Ben. enf- lasyonda hedeflediğimiz yıi wnu ra- kamının tutacağına inanıvorum" dedi. Erçel bu arada Türkiye'yi, diğer gelişmekte olan ülkelerden ayıran en önemli unsurlann başında, Mer- kez Bankası'nın bağımsız olması- nın geldiğini söyledi. Türkiye'de Merkez Bankası'nın bağımsızlığı sayesinde, para politikasının sağlık- lı bir şekilde kontrol edilebildiğini belirterek "Asya krizinin temelini oluşturan sorunlann başında mer- kez bankasının bağımsız olmanıası geliyordu. Türkiye Merkez Banka- sı ise bağunsızdır" dedi. Erçel. Merkez Bankasfnın dö- vizle ilgili politikasının doğru oldu- ğunu, bu nedenle bankanın döviz rezervleri pozisyonunun rahat ve tüm döviz rezervlerinin kullanıla- bilir rezervler olduğunu ifade etti. Türkıye'nin ödemeler dengesive döviz gırdilerinde çeşitliliğin bu- lunduğunu belirten Erçel, bu neden- le Merkez Bankası döviz rezervle- rinin rahat birdurumda bulunduğu- nu vurguladı. Merkez Bankası'nın bılançosundaki tüm kalemlerin şef- faf olduğunu belirten Erçel, "Bilan- çonun ait kalemleri dahi şeffaftır. Ben her yapüğıın işin hesabını veri- yorum" şeklinde konuştu. MB Başkanı Gazi Erçel. İŞÇMN EVRENİNDEN ŞÜKRAN SONER Geçmiş ve Gelecek Almanlar seçim için sandık başına giderken, dün- yanın her yerinden konuk edilen gazetecilere Bonn kenti gezdirildi. Bir gece önce de şimdiden hazırlık- ları sürdürülen EXPO 2000 fuarının tanıtımı yapılmış- tı. Her iki tanıtımın da biraz reklamlara giren, Âlman- ya'nın ABD'nin partneri, dünyanın ikinci süper gücü olduğunu göstermeye çalışmak türünden bir boyu- tu vardı. Ancak bir kentin geçmişi ve gelecegi ile var olacağının gösterisine tanık olmak anlamlıydı. Alman parlamentosunun aldığı karar gereği önü- müzdeki birkaç yıl içinde başkent, Bonn'dan Berlin'e taşınacaktı. Bunun anlamı bütün resmi dairelerin, dı- şişlerinin, elçiliklerin taşınması, on binlerce insanın iş kapısının birdenbire kapanmasıydı. Resmi rakamla- ra göre bir anda 20-30 bin kişilik bir iş alanı kapana- caktı. Bonn'da böylesi büyük birtoplumsal sorun, iş- sizlik, krizin yaşanmaması için hazıriıklar yıllar önce- sinden başlamıştı. Çeşitli projeler geliştirilmişti. Bonn'da boşalacak bi- nalan, iş yerlerini hemen dolduracak, işsizlere iş ala- nı yaratacak yeni projeler. Üstelik Bonn'un gelişme- sinin, zenginliğinin devam etmesi için yaratılacak ola- naklar, kaybedileceklerden çok fazla olmalıydt. Baş- kent olmaktan çıkacak, zenginliği, yeşili, güzel kent- leşmesi ile ünlü Bonn, kimliğinden bir şeyler yitirme- den nasıl bir gelişmeye açılmalıydı? Geleceğin Bonn'u dünya kültür, kongre, üniversi- teler merkezi olabilirdi. Altyapı geliştirilirken önce Al- manya'nın çağdaş telekomünikasyon merkezi olarak seçildi. Sadece bu seçimle bağlantılı bugüne kadar 150'nin üzerinde işletme, 15 bin işçiye yaklaşan bir yeni iş kapasitesi yaratmış oldu. Uluslararası örgüt- lerin merkezi olması yolundaki çağnya, sağlanan ola- naklar ve altyapı ile bağlantılı çok sayıda uluslarara- sı kuruluş şimdiden yanıt verdi. Birieşmiş Milletler'ın pek çok yan örgütü Bonn'a taşınıyor. Bonn'un ulus- lararası sanayi-ticaret merkezi, çokuluslu şirketlerin yönetim merkezi olması için projeler geliştiriliyor. Ve- rilen bilgiye göre de şimdiden pek çok uluslararası şir- ket kendileri için hazırtanan yeni yerleşim alanlarına taşınmış bulunuyor. Belediye'nin yetkilileri, çeşitli bilgileri içeren broşür- leri de dağrtarak Bonn'un dünya kültür ve üniversi- teler bilim merkezi olması için yapılan çalışmaları açıklıyorlar. Kültür etkinliklerini, uluslararası festival, kongreleri Bonn'a taşımak üzere yaratılan olanakla- n, büyük otelleri, dev kongre merkezlerini, festival ve sanat etkinlikleri merkezlerini tanıtıyorlar. Bonn'un geleceğinde kentin yeşiline, doğal güzel- liklerine, tarihine, zenginliğine en küçük birzarar ver- meden, gidenlerden daha fazlası ile yaratılacak iş alanlan ve zenginlikler var. Ya geçmişi? Geçmişi korumaya, gelecek kadar özen gösteril- miş ve gösterilmekte. Koca bir kentte yeniler yapılır- ken yıkılan bir tek eski, kesilen ağaç, yok edilen çev- re yok. Bu sadece bundan sonrası için geçerli değil. Bugüne kadar da böyle olmuş. Görmeyenler inanmak istemeyecekler. ancak Bonn'un iki bin yıllık tarihi geçmişi, 50 yıllık başkent hizmeti içinde bile hiç tah- rip edilmeden korunmuş. Daha önce de saatlerce sokak aralarında dolaşma şansını yakalamıştım. Bu kez de özellikle gezdirdiler ve gösterdiler. Bonn ayn ayn köyler, kasabalar iken yapılmış binalar, süreklı onanlarak aynen korunmuş. "Kent merkezinde, yeniyola, sanayiye, işletmele- re, devlete gerekli" diye yıkılmamış. Yeşil alan oranı asla yeni kentleşmeye feda edilmemiş. Yeşil alanla- nn dağılımı korunarak, daha da bilinçli bakılarak, ye- ni yerleşim alanlan yaratılmış. İki bin yıllar gerisinde geJen köyler, kasabalar, ge- leceğin kent projesi ile buluşmuş. Geçmişle gelecek, birtoplumun tarihi, kent bilincinde, uygarlıkta buluş- muş. En zengin ailelerin onurla oturdukfan, güzelli- ğinden hiçbir şey kaybetmemiş, çağdaş olanaklaria çok daha güzelleşmiş köy evleri ile mimarinin son ör- neği villalar, aynı şıklık ve konforda birbirlerini, bir kentin geçmişini ve geleceğini birleştiriyorlar. Istanbul'da, Ankara'da, Izmir'de, Antalya'da . ya- şanan katliamı, hem ğeçmişin, hem geleceğin nasıl yok edildiğini düşündükçe insanın içi sızlıyor. Kendi- lerine korumalı yaşam alanlan, zenginlikler yaratarak Türkiye'yi bir yerlerden bir yerlere getirdiklerini öne sürenlerden binalann üstüne, yasadışı kuralsız çıkan demir çubuklan gelişmenin işareti sayan "Özal kafa- larından" ya da yıkıp yapmayı gelişme ilan eden "Mendereslerden" insanlık adına, uygarlık adına utanmak gerekiyor. Teknoloji kaderlerini belirleyecek Şirketlerin hilgisayar yanşı Ekonomi Servisi - Bilı- şim teknolojismin iş dün- yasında şirketlerin en bü- yük silahı haline gelmesi. bu sektörde üretim yapan kuruluşlar arasındaki reka- beti tırmandınyor. Şırket- Ier, güçlü bilışim altyapıla- n oluşturmaya çalışırken organizasyonlannı tekno- lojik altyapıya kavuştur- maya çalışıyor. Bilişim sektörunde ya- şanan gelışmelerin 21. yüzyıl şirketlerinde yara- tacağı etkileri pek çok yö- nüyle inceleyen Prof. Dr. Shoshana Zuboff ve eşi Dr. James \laxmin, bu konuda Istanbul'da bir se- miner verecek. "Alallı Makine Çağmda İşin ve Gücün Geleceği" ile tanı- dığımız Prof. Dr. Zuboff, iş dünyasının geleceğini psikolojik, sosyolojik ve tarihsel analizle ortaya koyuyor. Prof. Dr. Zuboff, bili- şim ve iş dünyasını ince- lerken bilişim ortamında büyüme için gerekli orga- nizasyon yapılanndaki de- ğişiklikleri hem ahlaki açı- dan hem de stratejik avan- taj sağlama yönünden ele alıyor. Dr. James Maxmin de üst düzey yöneticilik yaptığı uluslararası şirket- lerde yürüttüğü değişim projeleriyle tanınıyor. Maxmin, "basitleştir, odaklan ve harekete geç" yöntemiyle program yapı- sını basitleştirerek marka- ntn üzerine odaklanmış kârlılığm artmasını sağla- mıştı. Yeni Sınav Sistemine Uygun -^ TAMAMI RENKLİ I JOm» 33 Sayı 1 0 kitaptan oluşan İNDİRİMLİ KAMPANYA FERDİ ABONE FORMU >EŞİNÖDEME (1 Yıllık Abone (jcreti 27.766.600.-TL 22.000.000.-TL) I 3 TAKSİTÜ ÖDEME (1 Yıllık Abone Ucretı 30,«e6.eee.-tL 25.000.000.-TL) ( Peşın 9 000 000 -TL, 1 Ay Sonra 8.000.000.-TL, 2 Ay Sonra 8.000 000 -TL ) Adı-Soyadı Adresı Şehır Tlf ( ) Abone Ücretini Yatırdığınız Banka | Banka Şubesi Şehir ABC Üniversiteye Harırlık Dergisi'ne abone olmak ıçın. A8C Matbaacılık - Yayıncılık Ltd Ştı'nın T iş Bankası Ostım Şubesi - Ankara 146156 No'lu hesabına yatırdığınız Abone Ucretı Dekontunun Fotokopısını yukandakı Abone Formunun Fotokopısıne ekleyerek "ABC Test Uretım Merkezi ve YayıncılıkBagdatCaddesıfAîısanKarşısıJAdalararası Sokak No 6 06370 Ostım Ankara" Adresıne göndermenız veya (0312 ) 385 52 75 numaraya fax çekmenız yeterlı olacaktır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog